Referat

 • 97. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 14. november 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard og Jakob Paton Kristiansen

  Godkendt

 • 98. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018 - AET

  application/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.9.2018_-_aet_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_bop_3_pr_30_09_18_0.pdf

  Resume

  AET skal behandle budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018 viser en samlet mindreudgift på -0,6 mio. kr., hvoraf overførselsområdet udgør -0,95 mio. kr. og serviceudgifterne udgør 0,3 mio. kr. samlet set.

   

  Ved budgetopfølgning 3 korrigeres Budget 2018 i forhold til det forventede regnskab.

  Budgetopfølgningen viser et behov for tillægsbevillinger på driften på -0,98 mio. kr. og en tillægsbevilling på anlæg på 0,75 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

   

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til KB via ØU

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard

  Fremlæggelsen taget til efteretning.

  Bop 3´s resultat sendes videre med anbefaling til ØU.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på AET's budgetområde pr. 30. september 2018.

   

  Resultatet af budgetopfølgningen er følgende: Der forventes en samlet mindreudgift på -0,6 mio. kr.

   

  Overførselsudgifter

  Der forventes en mindreudgift på -0,95 mio. kr., fordelt på merforbrug på lønsumsstyring på 0,4 mio. kr. og mindreforbrug på øvrig drift på -1,3 mio. kr.

  De væsentligste afvigelser findes på Sygedagpenge, Dagpenge til forsikrede ledige, Kontanthjælp, Fleksjob samt Integration og førtidspensioner.

   

  Serviceudgifter 

  Der forventes samlet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes merforbrug på Erhverv 0,35 mio. kr., hvor der er en mindreindtægt, samt merforbrug på museumsvirksomhed på 0,3 mio. kr., hvor der bevilget et ekstra tilskud. Endelig forventes merforbrug på Fritidsfaciliteter på 0,2 mio. kr. grundet øgede forbrugsudgifter. Der forventes mindreforbrug på Musikskolen og Biblioteke, som forventes overført til 2019 jf. mål- og rammeaftaler.

   

  Anlæg

  Der forventes en merudgift på samlet 0,2 mio. kr., som består af forventede overførsler af mindreforbrug til 2019 på 0,54 mio. kr. og et merforbrug på 0,75 mio. kr. til Besøgscenter Stevns Klint. Tillægsbevilling jf. BOP 3 gives rent teknisk på baggrund af KB-sag nr. 239 af 6. september - Status - Besøgscenter Stevns Klint

   

   

  Økonomisk politik

  På overførselsområdet skal økonomien - og ikke mindst de tilhørende aktiviteter og resultater - følges tæt, men det forudsættes, at der kan ydes tillægsbevillinger efter behov, eftersom udgifterne i hovedsagen er lovbundne. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal AET tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter, eventuelle overskridelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget.

   

  Økonomi

  Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab.

   

  Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab. Det forventede resultat medfører et behov for tillægsbevillinger på -975.000 kr. Tillægsbevillingerne er fordelt med en negativ tillægsbevilling på -1.328.000 kr. på overførselsudgifter, en tillægsbevilling på 353.000 kr. på serviceudgifter inden for servicerammen . Herudover forventes merforbrug på lønsumsstyring og rammeaftaler for 356.000 kr.

   

   

  På anlæg medfører budgetopfølgningen en tillægsbevilling på 0,75 mio. kr. og en forventet overførsel til 2019 på 0,54 mio. kr.

   

 • 99. Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring - Tidsplan

  application/pdf icon bilag_1._revideret_forslag_til_tids-_og_aktivitetsplan_0.pdfapplication/pdf icon godkendt_tids-_og_aktivitetsplan.pdf

  Resume

  Der er truffet beslutning om, at bygge en ny Stevnshal og at der sideløbende skal udarbejdes en helhedsplan for området omkring hallen. Udvalget skal derfor behandle forslag til Tids- og aktivitetsplan.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til AET, at

  1. Tids- og aktivitetsplanen godkendes
  2. dato for udvalgets inspirationstur i januar fastsættes
  3. dato for borgermødet i februar fastsættes

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Godkendt.

  Inspirationstur fastlagt til 10. januar 2019 max. mellem kl. 8-18.

  Borgermøde den 13. februar 2019 kl. 19.00.

  Sagsfremstilling

  Tids- og aktivitetsplanen (se bilag 1) er sammensæt, så processerne omkring Stevnshallen forløber sideløbende med hovedparten af processerne for udarbejdelse af helhedsplanen. Således vil der være to spor i forløbet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at i takt med, at processerne skrider frem, vil helhedsplanen komme til at består af delområder, der kan gennemføres i forskellige tempi - alt efter, hvornår der afsættes penge hertil.

  Der er allerede afsat anlægsmidler til Stevnshallen og for at sikre, at hallen bliver bygget færdig indenfor tidsplanens rammer, vil det være nødvendigt at gøre delområdet for Stevnshallen færdigt før de øvrige. Med den opstillede Tids- og aktivitetsplan gennemfører vi inputfasen i første halvdel af 2019 og er klar til at lave udbudsmaterialet for Stevnshallen fra august 2019. Udbudsmaterialet sendes i omvendt licitation og som totalentreprise, hvilket allerede blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2019. Med den opstillede tidsplan bliver hallen indviet sommeren 2021 og senest 1. september før sæsonstart.

  Processen for den øvrige del af helhedsplanen vil strække sig over en lidt længere periode og først blive endelig godkendt i oktober 2019. Den øvrige helhedsplan og dens delområder bliver udarbejdet på et mere overordnet niveau. Helhedsplanen skal på den ene side være tilstrækkelig konkret til, at hensigten med områderne er utvetydige, men samtidig tilpas fleksibel, så delområderne kan konkretiseres i forhold til den givne økonomi samt de behøv og ønsker, der vil være på det aktuelle tidspunkt.

   

  Udarbejdelse af helhedsplanen samt byggeriet af en ny Stevnshal kræver, at der udarbejdes et Kommuneplantillæg samt en lokalplan. Tids- og aktivitetsplanen tager højde for dette og PMT vil få forelagt en tidsplan for denne del.

   

  Økonomi

  Der er afsat anlægsmidler i de tre kommende budgetår på hhv. 1.150.000 kr., 11.000.000 kr. og 15.000.000 kr.

  Der bliver fremlagt særskilte sager til KB, når pengene skal frigives i forhold til tidsplanen.

 • 100. Beskæftigelsesrettet indsats Afrapportering 3. kvartal

  application/pdf icon afrapportering_3_ift_bp_2018_0.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, modtager hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats.
  vedlagt som bilag findes status på de 14 konkrete mål, der er opstillet i Beskæftigelsesplan 2018. Se samlet skematisk oversigt over målene.

  (Afrapportering 3 ift BP 2018)

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 1: Fald i gennemsnitlig sagsvarighed for afsluttede forløb på A-dagpenge

  Måltal:

  Landsgennemsnit eller højest 10 uger.

   

  Resultat 2018 1. kvartal:

  6,8 uger

   

  Kommentar:

  Den gennemsnittlige ledighed for A-dagpenge har gennem 1. halvdel af 2018 holdt sig et godt stykke under niveauet for 2017. Sagsvarigheden er ikke faldet til landsgennemsnittet, men er i løbet af første halvår 2018 nærmet sig væsentligt. Målet vurderes opfyldt idet Stevns ligger meget tæt på landsgennemsnittet og langt under 10%.

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 2: Fald i gennemsnitlig sagsvarighed for afsluttede forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere

  Måltal:

  32 uger

   

  Resultat 2018 2. kvartal:

  44,7 uger

   

  Den gennemsnitlige sagsvarighed for afsluttede sager i målgruppen - Jobparate  kontanthjælps-modtagere - er modsat målet, steget gennem det første halvår af 2018. En af årsagerne til dette kan være, at jobparate borgere med lange forløb har fundet beskæftigelse eller overgået til anden ydelse.  

  Således afsluttedes 8 sager med en varighed over 1 år i andet kvartal 2018 mens der i første kvartal afsluttedes 5 sager med en varighed over 1 år. Stevns Kommunes resultat flugter med udviklingen i landsgennemsnittet og udviklingen i sammenligningskommunerne, men målet for beskæftigelsesplanen er ikke opfyldt.

  Kommentar:

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 3: Gennemsnitlig sagsvarighed for afsluttede forløb for ledighedsydelsesmodtagere skal fortsat ligge under landsgennemsnit

  Måltal:

  Under landsgennemsnit (23,7 uger i 2017)

   

  Resultat 2018 2. kvartal:

  25,8 uger

   

  Kommentar:

  Stevns Kommune ligger i andet kvartal 2018 pænt under landsgennemsnittet for varighed af afsluttede forløb på ledighedsydelse. Målet er således opfyldt på trods af en stigning i sagsvarighed for afsluttede forløb. Stigningen i sagsvarigheden følger tendens på landsplan og i Faxe, mens Køge kan notere et markant fald i sagsvarighed, dog fra et højt niveau.

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 4: De unge skal i uddannelse eller beskæftigelse. Unge på ydelse som begynder på uddannelse

  Måltal:

  49 pct.

   

  Resultat 2018 1. kvartal:

  NB: data-serien er afbrudt.

   

  Kommentar:

  Jobindsats har ikke opdateret denne dataserie. 3. januar skrev Jobindsats: ’Opdatering af målingen " Unge på ydelse som begynder på uddannelse” er udsat på ubestemt tid pga. problemer i en grundkilde’. Der er ikke kommet yderligere informationer vedr. dette siden.

   

  Ministermål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 5: Rekruttering Køge Bugt medvirker ved 300 rekrutteringer

  Måltal:

  300

   

  Resultat pr. 22/10/2018:

  REKB har pr. 2018/10/23 Haft 116 afsluttede rekrutteringsopgaver, 188 jobordre, har resulteret i 139 ansættelser.

   

  Kommentar:

  REKB vil efter al sansynlighed ikke nå 300 rekrutteringer i løbet af 2018, hvilket i høj grad hænger sammen med mængden af jobordrer, som har været lavere end forventet.

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 6: 80 pct. af jobordrerne besættes gennem Rekruttering Køge Bugt

  Måltal:

  80,0 pct.

   

  Resultat 22/10/2018:

  73,9 pct.

   

  Kommentar

  Stigning på 1,8 pct-point ift. juli-måling. Andelen af jobordre, som besættes via REKB er steget siden seneste affrapportering og det kan med rimelighed forventes, at en målopfyldelse er indenfor rækkevidde.

   

  Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 7: Der oprettes 4 IGU-forløb

  Måltal:

  4

   

  Resultat pr. 19/10/2018:

  Der er pr. 2018/10/19 oprettet 1 IGU forløb, men borger har afbrudt forløbet p.g.a. ordinær beskæftigelse

  Det har været særdeles vanskeligt at motivere borgere på integrationsydelse til at påbegynde IGU-forløb. Dette skyldes, at beskæftigelsessituationen på det ordinære arbejdsmarked har betydet, at en stor del af de mulige kandidater til IGU forløb har fået ordinært arbejde, hvilket stiller dem i en langt bedre økonomisk situation. Dette er også tilfældet for den ene borger som påbegyndte et iGU-forløb.  

  Målet er således ikke opfyldt, tilgengæld er der flere integrationsborgere i ordinær uddannelse og beskæftigelse.

  Kommentar:

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 8: 5 integrationsborgere overgår til uddannelse på SU

  Måltal:

  4

   

  Resultat pr 22/10/2018:

  11

   

  Kommentar:

  Langt flere borgere på integrationsydelse end forventet er påbegyndt udddannelse på SU. Herved er målet opfyldt

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 9: Gennemsnitlig sagsvarighed af integrationssager holder niveauet

  Måltal:

  40 uger

   

  Resultat 4. kv2017- 3.kv2018:

  37,7 uger

   

  Kommentar:

  Den gennemsnitlige sagsvarighed for integrations borgere har som helhed betragtet bevæget sig i den rigtige retning siden 2017. Således er den gennemsnitlige sagsvarighed faldet fra 42,6 uger i de 12 måneder [juli 2016-juni 2017] til 37,7 uger i de 12 måneder [juli 2017-juni 2018].  Faldet på 4,9 uger i sagsvarighed udgør det største fald sammenlignet med; Hele landet, Faxe og Køge.

   

  Ministermål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 10: Andel personer med ordinære løntimer stiger

  Måltal:

  Visitationskategori i alt: 20,0 pct. / aktivitetsparate 10,0 pct.

   

  Resultat 3.kv 2017 - 2.kv2018:

  Visitationskategori i alt:20,1 pct. / aktivitetsparate 10,1 pct.

   

  Andelen af borgere med lønnede timer er steget gennem 2018. Særligt blandt de aktivitetsparate borgere er dette synligt. Der arbejdes på at bringe andelen yderligere op inden udgangen af 2018. Ansættelsen af en koordinator på området og et fortsat fokus på at bringe borgere langt fra det ordinære arbejdsmarked i delvis selvforsørgelse, gennem indsatser i projekterne STV og Flere skal med understøtter denne udvikling.

  Kommentar:

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 11: Fald i gennemsnitlig sagsvarighed for afsluttede forløb for uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

  Måltal:

  Under 25,0 uger for alle uddannelsesparate og under 34,0 uger for aktivitetsparate

   

  Resultat 4.kv2017 - 3.kv2018:

  20,6 uger for alle uddannelsesparate og 37,9 for aktivitetsparate

   

  Den gennemsnitlige sagsvarighed for uddannelsesparate er faldet gennem hele 2018. Baggrunden kan være, at et mere tilgængeligt arbejdsmarked for unge ufaglærte, har gjort det attraktivt for borgere på uddannelseshjælp at tage et arbejde.

  Til gængæld er den gennemsnitlige sagsvarighed for aktivitetsparate steget. Baggrunden for dette skal findes i, at der i perioden [jan-juli 2017] afsluttedes 4 sager med en sagsvarighed over 52 uger, mens det tilsvarende tal for perioden  [jan-juli 2018] er 18 sager.

  Kommentar:

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 12: Gnsn. sagsvarighed af afsluttede forløb (uger). Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere skal fortsat ligge under landsgennemsnit

  Måltal:

  Fortsat under landsgennemsnit

   

  Resultat 3.kv2017 - 2.kv2018:

  185,7 uger / landsgennemsnit: 213,1 uger

  Den gennemsnitlige sagsvarighed er steget, hvilket også gør sig gældende i sammenligningskommunerne og i landet generelt. Baggrunden skal findes i, at en signifikant del af aktivitetsparate kontanthjælpsborgere med langvarige sager, har fundet beskæftigelse eller er kommet på anden ydelse.

  Således var der i perioden [jan-sep 2017] 198 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mens der i perioden [jan-sep2018] var 170 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er altså sket en reduktion i målgruppen på 28 personer i en sammenlignelig periode. Denne trend gør sig ligeledes gældende for sammenligningskommunerne og på landsplan. 

  Kommentar:

   

  Ministermål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 13: Nedbringelse af antal borgere med adresse på rådhuset

  Måltal:

   35

   

  Resultat 22/10/2018:

   58

   

  Kommentar:

  Det anses usandsynligt at antallet af borgere med ukendt adresse vil falde til 35 pr. november 2018. Der skønnes målet ikke opfyldt. I budget 2019 for Stevns Kommune er der afsat midler til en ny kontrolgruppe. Denne vil blandt andet have fokus på ovennævnte.

   

  Beskæftigelsesplan 2018 Mål 14: Kontrol af selvstændige sygemeldte evt. i samarbejde med SKAT

  Måltal:

   2

   

  Resultat 2018:

   0

   

  Kommentar:

   

    

  Der er planlagt 1 kontrol inden årets udagang. Målet skønnes således ikke opfyldt. Området vil have fokus i den kommende kontrolgruppe. 

   

   

   

 • 101. Ny Forberedende Grunduddannelse - etablering

  application/pdf icon fgu_sag_0.pdf

  Resume

  Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme pegede d. 11. april 2018 på, at en FGU skole på Stevns bør være beliggende i Hårlev. Økonomiudvalget har på sit møde d. 19. april 2018 bakket op om denne beslutning.

  Placeringen af en FGU skole i Hårlev blev anbefalet grundet gode transport muligheder til byen og at Stevns Kommune i Hårlev råder over to lokaliteter som ligger tæt på hinanden. Bygningerne har som de fremstår pt.begrænset anvendelighed idet der vil skulle foretages en række investeringer før de kan tages i anvendelse i undervisningsøjemed.

   

  Bestyrelsen for FGU-institutionen trådte sammen og konstituerede sig d. 24. oktober 2018. Det blev på mødet besluttet, at bestyrelsen ville se på de lokaliteter kommunerne har foreslået som kommende skoler, inden man træffer endelige beslutninger om hvor og hvormange FGU skoler der skal etableres. 

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til ØU via AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Et bredt flertal i Folketinget har den 13. oktober 2017 vedtaget en aftale om at etablere en bred Forberedende Grunduddannelse, forkortet FGU, til unge under 25 år.   

   

  Med FGU bygger vi en helt ny uddannelse. Den nye uddannelse står på skuldrene af produktionsskolernes værkstedspædagogik, der kombineret med VUC’s almenundervisning skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.     

   

  Stevns Kommune har været gennem en proces, hvor det er blevet afklaret, hvilke kommuner i regionen man havde interessefællesskab sammen med. Resultatet af denne proces er blevet, at: Køge, Ringsted, Faxe, Sorø og Stevns Kommune er blevet enige om at samarbejde og i fællesskab pege på Køge Kommune, som hjemkommune for en FGU institution.

   

  Lovgivningen omkring FGU-området er udarbejdet således, at der for langt de fleste skolers vedkommende er tale om eksisterende bygninger der allerede bruges til formålet (VUC-skoler og produktionsskoler). Det fremgår ikke af lovgivningen hvordan betingelserne er, hvis man som på Stevns peger på, at anvende andre kommunale bygninger til formålet.

   

  I kommunegruppen er et besluttet, at det for kommunernes vedkommende er  Borgmestrene der udgør bestyrelsen. Borgmester Anette Mortensen er derfor udpeget som medlem for Stevns Kommune.

  Ud over Borgmestrene er der også medlemmer fra arbejdsgiverorganisationerne, arbejdstagerorganisationerne, erhvervsskolerne, medarbejdere og elever repræsenteret.  

   

  Der blev afholdt først møde i bestyrelsen d. 24. oktober 2018. Det blev på mødet besluttet, at se på de lokaliteter kommunerne har foreslået som kommende skoler, inden man træffer endelige beslutninger. 

 • 102. Østsjællands Museum Budget 2019 - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1._oestsjaellands_museum_budget_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._noter_budget_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._noter_omkostninger_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune skal sammen med Faxe Kommune, som tilsynsførende myndighed godkende Østsjællands Museums budget for 2019.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. Østsjællands Museums Budget for 2019 godkendes

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndigheder for den selvejende institution Østsjællands Museum. Stevns Kommune skal som tilsynsførende myndighed godkende budgettet (bilag 2) og orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelse af museets budget inden budgetårets begyndelse.

   

  Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse. Museet oplyser at museets bestyrelse d. 27. september har godkendt budgettet for 2019. (bilag 1)

 • 103. Verdensarv Stevns 2019 - Handlingsplan

  application/pdf icon handlingsplan_og_budget_verdensarv_stevns_2019_gaeldende.pdf_0.pdf

  Resume

  Handlingsplanen for foreningen Verdensarv Stevns skal opfylde Stevns Kommunes ønske om at sikre, at arbejdet med verdensarven varetages og udføres optimalt og med klar ansvarsfordeling.

  For at sikre et forvaltningssystem, som tilgodeser krav fra UNESCO og ønsker fra de gennem ansøgningen forpligtede parter, har Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Stevns Turistforening stiftet organisationen Verdensarv Stevns. Foreningen skal sikre koordination mellem interessenter, implementeringen af forvaltningsplanen og fremdrift i udviklingen af området i en form, som sikrer bæredygtighed så klintens værdier bevares.

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem årligt tilskud. Handlingsplanen revideres en gang årligt og danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns om opfyldelse af en række nærmere fastsatte initiativer.

   

  Indstilling

  Teknik og miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. Verdensarv Stevns' handlingsplan for 2019 godkendes

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Prioriterede indsatsområder 2019

  Indsatsområderne defineres på basis af drøftelser i foreningens bestyrelse, med forvaltningen i Stevns Kommune samt høringer i hhv. Verdensarvsråd Stevns Klint og den lokale referencegruppe.

   

  Koordinering og samarbejde

  Verdensarv Stevns arbejder for at sikre medejerskab og styrke koordinering af arbejdet omkring Stevns Klint som verdensarv. I 2019 vil dette arbejde blive fortsat i foreningens bestyrelse og referencegrupper, Verdensarvsråd Stevns Klint, Stevns Kommunes koordineringsgruppe, Turismestrategisk Samarbejdsgruppe og andre relevante fora.

  Som led i denne indsats vil arbejdet have særlig fokus på:

  - Det strategiske samarbejde vedrørende det samlede verdensarvsarbejde.

  - Den brede forankring af verdensarvsarbejdet (herunder lodsejere, borgere, interesseorganisationer, geologer, virksomheder, foreninger mv.).

  - Klar arbejdsdeling.

   

  Herunder:

  - Etablering af enklere organisation for drift af besøgscenter og øvrige verdensarvsopgaver, således at den både tilgodeser en effektiv drift af besøgscenter og en bred inddragelse i verdensarvsarbejdet.

  - Koordinering, prioritering, arbejdsdeling og finansiering af formidling og turismeindsats (herunder besøgsoplevelse/infrastruktur).

  - Samarbejdsaftaler omkring forskning og formidling (SK, VS, ØSM, Selskabet Højeruplund).

  - Udarbejdelse af en effektiv Helhedsplan for Stevns Klint.

   

  Medejerskab og bæredygtig turisme

  Bæredygtig turisme er et fokusområde for UNESCO verdensarv (UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme). Medejerskab et af de grundlæggende principper for arbejdet omkring Stevns Klint

   

  som verdensarv jf. Forvaltningsplanen. Verdensarv Stevns arbejder for at styrke det strategiske samarbejde omkring bæredygtig udvikling bla. ved at understøtte Stevns Kommunes turismestrategi, ved at indgå i Turismestrategisk Samarbejdsgruppe og ved indsatser, der styrker samarbejdet mellem lokale aktører og den strategiske indsats. Verdensarv Stevns understøtter desuden relevante initiativer for bæredygtig turisme, som opstår inden for verdensarvsorganisationen eller blandt andre aktører.

  Som led i denne indsats vil arbejdet have særlig fokus på:

  - Videreføre partnerprogram for virksomheder og organisationer i samarbejde med Stevns Erhvervsråd med henblik at styrke såvel kendskab og medejerskab til verdensarv og støtte bæredygtig udvikling med afsæt i verdensarv og verdensmål.

  - Implementere produktprogram for fødevarer som del af partnerprogram og i samarbejde med Stevns Erhvervsråd. Baseret på de erfaringer der indhentes udvikles programmet til overnatningssteder, spisesteder og kunsthåndværk.

  - Venneprogram med tilbud om f.eks. foredrag, temadage og tilbud om at indgå som frivillig i relevante sammenhænge.

  - Indgå i arbejdet mellem nordiske verdensarvsområder omkring bæredygtig turisme.

   

  Herunder:

  - Afklare fremtid for Klintedage.

  - Understøtte andres markedsføring gennem kvalitetssikring og ved udarbejdelse af tekster billeder + film.

  - Styrket kommunikation i den digitale verden herunder fælles indsats for Tripadvisor.

   

  Styrke, beskytte og bevare

  Arbejdet med at bevare og beskytte er centralt i verdensarvskonventionen og Verdensarv Stevns har ansvaret for at gennemføre den systematiske monitering, som er et krav til verdensarvsforvaltning. Formålet med moniteringen er at følge verdensarvsområdet Stevns Klints tilstand på en systematisk måde over tid. Baseret på de seneste års udvikling af moniteringsarbejdet og som følge af den stigende turisme og ikke mindst den forventede stigning, har moniteringsarbejdet i stigende grad fokus på tillige at virke til at styrke og beskytte Stevns Klints værdier således som de er beskrevet i udpegningen.

  Indsatsen vil have fokus på:

  - Fortsætte indsatsen for at optimere montering og sikre optimal udnyttelse af resultaterne herunder fortsætte arbejdet for valide og relevante brugerundersøgelser, der også kan indgå i arbejdet med strategisk turismeudvikling.

  - Integrere moniteringsarbejdet yderligere i indsatsen for at udvikle, bevare og beskytte bla. ved at øge kendskab til trusler og skabe medejerskab til forebyggelsesindsats.

  - Støtte tiltag, der styrker Stevns Klints værdier som beskrevet i udpegningen herunder naturen.

  - Fortsætte samarbejde omkring retningslinjer baseret på inddragelse og opbygning af medejerskab.

   

  Øge kendskab

  At formidle verdensarven er centralt i arbejdet med verdensarvskonventionen. Østsjællands Museum har ansvar for forskning og formidling af geologi og kulturhistorie jf. Museumsloven og nomineringsdokumentet. Stevns Kommune varetager med overtagelsen af Stevns Naturcenter formidling af natur, geologi og verdensarv til skoler. Verdensarv Stevns arbejder for at øge kendskab til verdensarv, til Stevns Klint og understøtter andres initiativer omkring dette herunder særligt samarbejder.

  Indsatsen vil have særligt fokus på: 5

   

   

  - Etablering og drift af fælles hjemmeside for det samlede verdensarvsarbejde.

  - Partnerprogram/venneprogram (se ovenfor).

  - Skoleindsats om verdensarv (projektleder Stevns Bibliotekerne).

  - Koordinering og trykning af Oplev Stevns Klint.

  - Understøtte andres initiativer til at øge kendskabet til verdensarv.

  - Etablering af besøgscenter.

  - Helhedsplan for bæredygtig udvikling Stevns Klint, herunder præcisering af ønskede besøgsscenarier og formidlingstemaer

   

   

  Bedre besøgsoplevelse/besøgscenter

  I forbindelse med udnævnelsen til verdensarv anbefalede verdensarvskomiteen, at der arbejdes for at sikre en effektiv præsentation af verdensarven og en besøgsoplevelse af høj kvalitet. Stevns Kommune har besluttet at opføre et besøgscenter i Boesdal og et løft af besøgsoplevelsen i Højerup og arbejder på realiseringen af dette i samarbejde med Østsjællands Museum og Verdenarv Stevns. Sideløbende arbejdes der med forbedring af adgang og formidling langs hele klinten.

  Verdensarv Stevns vil i 2019 indgå i arbejdet omkring udvikling af besøgscenter og besøgsoplevelsen langs Stevns Klint. Foreningens engagement afventer pt. afklaring med Stevns Kommune.

  Indsatsen vil i 2019 fokusere på:

  - Etablering af besøgscenter.

  - Helhedsplan for bæredygtig udvikling Stevns Klint, herunder præcisering af ønskede besøgsscenarier og formidlingstemaer.

   

   

  I handlingsplanen er en mere tømmende beskrivelse af de opgaver, som skal løses af foreningen med baggrund i foreningens vedtægter samt formål, vision og målsætning jf. Forvaltningsplan Stevns Klint 2017-2020..

  Lovgrundlag

  forvaltningsplan for Stevns Klint verdensarv.

  Samarbejdsaftale mellem kommunen og Verdensarv Stevns

 • 104. Kulturpuljen 2018 - KLINT 2 Rapport og evaluering

  application/pdf icon rapport_om_klint_2_til_aet_udvalget_stevns_kommune.pdf_0.pdf

  Resume

  Forvaltningen har modtaget orienteringsrapport om KLINT 2 - herunder beregninger på værdien af presseomtale. Rapporten er vedhæftet til orientering.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET,

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget rapport om KLINT 2 - herunder beregninger på værdien af presseomtale. Rapporten er vedhæftet til orientering.

  Grundlæggende var KLINT 2 både en stor publikumssucces med 1600 betalende gæster samt en stor motor for omtale af Stevns Kommune gennem den store pressedækning, teaterforestillingen opnåede.

  Endvidere viste de omkringliggende omgivelser og faciliteter, hvordan eksterne kommercielle partnere, verdensarvspartnere og en række andre aktører kunne samarbejde om at skabe en endnu flottere oplevelse for de besøgende i Boesdal Kalkbrud.

   

 • 105. Kulturpuljen - Ansøgninger fra kulturelle aktører

  application/pdf icon stevns_teaterforening_-_ansoegning_til_aet-udvalget_for_2019_0.pdfapplication/pdf icon _bilag_1_-_musikerhonorarer_0.pdfapplication/pdf icon ansoegningsskema_0.pdfapplication/pdf icon stevns_lokalradio_-_ansoegning_for_2019_0.pdfapplication/pdf icon stevns_lokalradio_-_budget_2019_0.pdfapplication/pdf icon budget_urklang_i_spil_1_0.pdfapplication/pdf icon ansoegningsskema_kulturpuljen_urklang_i_spil._0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_til_aet_urklang_i_spil_0.pdfapplication/pdf icon regnskab_kulturpuljen_2019_pr._07.11.18_0.pdf

  Resume

  De kulturelle aktører Spilledåsen, Stevns Teaterforening, Stevns Lokalradio samt foreningen KLINT ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2019.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Spilledåsen drøftes og tilskud for 2019 fastlægges
  2. ansøgning fra Stevns Teaterforening drøftes og tilskud for 2019 fastlægges
  3. ansøgning fra Stevns Lokalradio drøftes og tilskud for 2019 fastlægges
  4. ansøgning fra KLINT drøftes og tilskud for 2019 fastlægges
  5. ansøgning fra Skolen drøftes og tilskud for 2019 fastlægges

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

   

  Ad 1: Spilledåsen bevilges kr. 128.000 - udvalget ser positivt på, at Spilledåsen indleder samarbejde med andre kulturaktører.

  Ad 2: Stevns Teaterforening bevilges kr. 100.000.

  Ad 3: Stevns Lokalradio bevilges kr. 60.000.

  Ad 4: KLINT bevilges kr. 50.000.

  Ad 5: Skolen i Bio bevilges optil kr. 50.000.

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2019 besluttede KB, at tilskud til kulturelle aktører fra 2019 blev harmoniseret under en fælles pulje - Kulturpuljen.

  De kulturelle aktører Spilledåsen, Stevns Teaterforening, Stevns Lokalradio samt foreningen KLINT ansøger derfor om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen til en række forskelligartede kulturelle aktiviteter.

  AET skal derfor behandle deres ansøgninger.

   

  1. Honorarstøtte Spilledåsen

  Kulturforeningen Spilledåsen ansøger AET om tilskud på 127.255 kr. gennem Kulturpuljen til honorarstøtte for musikprogrammet 2019 - dette inkluderer 33.655 kr. fra overgangsordningen fra det tidligere Roskilde Amt.
  Honorarstøtte gives som tilskud fra Statens Kunstfond til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder og i musikforeninger. Statens Kunstfond giver maksimalt 50% af honorarstøtten, og matcher derfor maksimalt det kommunale tilskud. Bilag er vedlagt.

  (Modtog for 2018, 123.255 kr.)

   

  2. Stevns Teaterforening

  Stevns Teaterforening ansøger AET om tilskud på 100.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte ved indkøb af teaterforestillinger i sæsonen 2019 - 2020.

  Foreningen indkøber hvert år 8-9 voksenforestillinger og 6-8 børneforestillinger, og arbejder hvert år aktivt på at få forestillingerne til at spille så mange forskellige steder i Stevns Kommune.

  Stevns Teaterforening opfylder betingelserne i Teaterloven for at modtage midler for formidlingsordningen, hvorfor de også gennem denne ordning modtager refusion. Teaterforeningen vil også i fremtiden arbejde endnu mere for samarbejder med andre aktører samt sikre et kommende generationsskifte, der tegner positivt med henblikpå af nye medlemmer. Bilag er vedlagt.
  (Modtog for 2018, 100.000 kr.)

   

  3. Lokalradio

  Stevns Lokalradio ansøger AET om tilskud på 60.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte af drift af lokalradioen.

  Foreningen bag lokalradioen var ude i økonomiske udfordringer gennem 2016 og 2017, men har gennem især en enkelt ildsjæl målrettet rettet op på deres økonomiske forhold. Endvidere har lokalradioen udviklet nye aktiviteter, der også har udviklet deres målgruppe - herunder har de været til stede på By Night arrangementer i Store Heddinge samt sendt live fra en række andre arrangementer i lokalrområdet. Bilag er vedlagt.

  (Modtog for 2018, 54.000 kr.) 

   

  4. KLINT/URKLANG

  Foreningen KLINT ansøger AET om tilskud på 50.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte af udviklingen af en koncert, der er bundet op på verdensarvsinstrumentet URKLANG. Instrumentet blev udviklet under forestillingen KLINT, hvor Bo Karberg og Birgit Løkke fandt samarbejdet op til KLINT 2 om en fælles begejstring for at lade naturentale.

  Birgit Løkke ønsker at udforske instrumentets potentiale i kompositionen UrKlang i Spil. Bilag er vedlagt.

  (Modtog for 2018, 15.000 kr. i underskudsgaranti, der ikke blev benyttet)

   

  5. Skolen I Bio

  Snurretoppen ansøger AET om tilskud på 50.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte ved indkøb, transport og visninger ifm. skolefilmsfremvisninger i Snurretoppen. Det hævede beløb skyldes højere priser på bustransport for de fjerntliggende skoler i kommunen.

  Snurretoppen har i mange år drevet skolefilmsvisningerne for både de stevnske folke- og friskoler, hvorfor der har været lige transportvilkår for alle skolerne. Den hidtidige støtte har vist sig ikke at kunne dække ligelige transportvilkår for skolerne i 2018.

  Tilskuddet ansøgt dækker henholdsvis administrationsbidraget til sekretariatet bag ordningen samt bustransporten.

  (Modtog for 2018, 30.000 kr.) 

   

   

  Vedhæftede regnskabsbilag, Bilag 1 viser de kulturaktører, der enten allerede har søgt gennem nærværende sag.

 • 106. Turismekonsulent under Stevns Erhvervsråd, fastlæggelse af proces og profil

  Resume

  I forbindelse med godkendelse af budget 2019 blev der bevilget kr. 550.000 til en turismekonsulent med forankring i Stevns Erhvervsråd.

  Stillingsprofil samt den videre proces i ansættelsen skal nu fastlægges og godkendes af AET

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. den anførte profil for stillingen godkendes
  2. Stevns Erhvervsråd opslår stillingen, jvf. Stevns Kommunes personalepolitik
  3. AET´s udvalgsformand indgå i ansættelsesudvalget

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget 2019 blev der bevilget kr. 550.000 til en turismekonsulent med forankring i Stevns Erhvervsråd.

   

  Fra flertalsgruppens budgetaftale er anført følgende under fokuspunkter:

  "Turismekonsulent

  Turismekonsulenten, som er forankret i Stevns Erhvervsråd, skal arbejde målrettet med at skabe flere lokale arbejdspladser indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Partierne er enige om at turismekonsulenten fremadrettet også skal have et fokus på at skabe flere kommercielle overnatningssteder"

   

  Med afsæt i budgetaftalens fokuspunkt skal AET nu fastlægge og godkende stillingsprofilen for turismekonsulenten samt den videre proces i ansættelsen.

   

  Stillingsprofilen: 

   

   Konsulenten skal med fokus på turismebranchen arbejde inden for følgende områder:

   

  • Løfte turismeerhvervet og turismevirksomhederne med en indsats på forretningsudvikling, konceptudvikling, produktudvikling og synlighed, så virksomhederne bliver så stærke/veldrevne som muligt, og så stærke spillere som muligt i forhold til destinationen Sydkyst Danmark/Copenhagen Coast & Countryside og markedsføringen/målgrupperne.

   

  • Identificering af værdikæderne i turismebranchen, udvikling af og støtte til disse værdikæder samt tiltrækning af iværksætter og virksomheder til styrkelse af værdikæderne.

   

  • Sparring og vejledning af iværksættere og virksomheder samt etablering og facilitering af udviklingsorienterede grupper og netværk for virksomheder og andre relevante aktører inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

   

  • Arbejde for at skabe tættere samarbejde mellem turismevirksomheder for at sikre en sammenhængende turismebranche i Stevns.

   

  • Bidrage til en iværksætterkultur inden for turismeerhvervet således, at dette løftes ved opvækst af nye virksomheder. Herunder arbejde for etableringen af iværksætter-/kontormiljøer for turismevirksomheder.

   

  • Indgå i det udviklingsorienterede arbejde af turisme i Stevns og Stevns som en turismedestination jf. Stevns Kommunes turismestrategi. Ligeledes være en samarbejdspartner i den turismestrategiske arbejdsgruppe som p.t. består af Stevns Kommune, Østsjællands Museum, Verdensarv Stevns, Stevns Turistforening, Stevns Erhvervsråd og Visit Sydsjælland-Møn. (arbejdets omfang er målrettet næste dot)

   

  • Løfte erhvervsrettede og virksomhedsinvolverende projekter og delprojekter jf. Stevns Kommunes turismestrategi og samarbejdet i den turismestrategiske arbejdsgruppe. Der skal være primært fokus på de erhvervsrettede vinkler og på de erhvervsmæssige elementer i deltagelse i realiseringen af projekter i denne sammenhæng.

   

  • I samarbejde med Verdensarv Stevns bidrage til Partnerskabsprogrammet og Produktprogrammet til Stevns Klint UNESCO Verdensarv herunder afvikling af programmet, optagelse af virksomheder i programmet og udvikling af virksomhederne og produkterne i programmet.

   

  • Efter særlige aftaler med relevante turismeaktører og i overensstemmelse med Stevns Kommunes turismestrategi, at løfte turismeindsatser inden for særligt udvalgte temaområder/platforme af afgørende betydning for klynger af turismevirksomheder.

   

  • Sikre en god erhvervsrettet turistmæssig sammenhæng med andre relevante aktører i Sydkyst Danmark og Hovedstadsområdet, og hvor en sådan sammenhæng ellers vil kunne styrke den stevnske turismebranche.

   

  • Bidrage til et tæt turistmæssigt samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune herunder rapportering og erfaringsformidling samt bidrage til et tæt samarbejde mellem Stevns Kommune og turismevirksomhederne og en god dialog mellem parterne.

   

  Med afsæt i ovenstående stillingsprofil er det frit for Stevns Erhvervsråd om stillingen fortsat skal have titel af "turismekonsulent" eller "erhvervskonsulent med særligt fokus på turismebranchen/turismen som et erhverv"

   

  Da Stevns Kommune finansierer stillingen fuldt ud økonomisk indstilles det, at stillingen opslås jvf. Stevns Kommunes personalepolitik ligesom det indstilles, at udvalgsformanden for AET indgår i ansættelsesudvalget.

   

  Yderligere skal tilføjes, at Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med evaluering af nuværende forsøgsordning med turismekonsulentstillingen (KB-møde ultimo juni 2018), at der fremadrettet i forbindelse med bevillingen til en permanent stilling skal indgås en samarbejdsaftale/kontrakt med løbende opfølgning og med en årlig afrapportering fra Stevns Erhvervsråd på konsulentens indsatser i året. Aftalen / det bevilgede beløb kan opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst efter 18 måneder. Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes på mødet, at der ikke gives tilsagn om tilføjelse af yderligere midler til projekter eller til kommunikation.

  Økonomi

  Bevillingen på kr. 550.000 er afsat i forbindelse med KB´s godkendelse af budget 2019

 • 107. Kriegers Flak, ansøgning om medfinansering på projektstilling til Kriegers Flak Service Group

  application/pdf icon brev_til_erhvervsforeningerne_000019_0_1_0.pdfapplication/pdf icon vo_kommune_-_ansoegning_om_projektmedarbejder_krigers_flak_0_2_0.pdf

  Resume

  Kriegers Flak Service Group har rettet henvendelse til erhvervsforeningerne i Vordingborg, Guldborgsund, Faxe og Stevns kommuner med ansøgning om medfinansering af projektstilling for en tre-årig periode.

  Henvendelsen er behandlet i Stevns Erhvervsråd med anbefaling til AET i forhold til fremsendte ansøgning.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. Stevns Erhvervsråds anbefaling godkendelse. Dvs. det ansøgte imødekommes ikke

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Indstillingen godkendt, ansøgningen kan ikke imødekommes.

  Sagsfremstilling

  Kriegers Flak Service Group har rettet henvendelse til erhvervsforeningerne i Vordingborg, Guldborgsund, Faxe og Stevns Kommuner om ansøgning til medfinansering af projektstilling. Henvendelse fra Kriegers Flak Service Group er vedlagt som bilag.

  Medfinansieringen vil for Stevns Kommune andrage kr. 150.000 årligt i en tre-årig periode.

   

  Fra Stevns Erhvervsråd er modtaget følgende anbefaling i forhold til den fremsendte ansøgning:

   

  "Stevns Erhvervsråd indstiller på opfordring til Stevns Kommune vedr. Kriegers Flak Service Groups henvendelse om kommunalt tilskud til projektansættelse, at Stevns Kommune ikke indgår i finansieringen af projektmedarbejderen.

  I sin indstilling lægger bestyrelsen for Stevns Erhvervsråd vægt på følgende:

  a. At Kriegers Flak Service Group er et rigtigt godt og vigtigt tiltag i relation til erhvervslivets muligheder for forretning i relation til havvindmølleparken på Kriegers Flak. Samtidigt, at en projektmedarbejder hele tiden har været målet, idet erfaringer viser det en afgørende funktion for et sådant netværk.

  b. At 150.000 kr. er mange midler årligt i tre år når Stevns Kommune er i en situation, hvor der skal spares penge over en bred kam.

  c. At Kriegers Flak Service Group kun rummer 10 stevnske virksomheder, hvoraf nogle af dem endda må forventes at få afkast uafhængigt af en projektmedarbejder for gruppen.

  d. At en alternativ anvendelse af 150.000 kr. i f.eks. øget tilskud til Stevns Erhvervsråd, ville komme langt flere lokale virksomheder til gavn.

  e. At netværket er virksomhedernes eget (et privat netværk), og at forretningen/omsætningspotentialet for virksomhederne skal vurderes af virksomhederne selv i forhold til den økonomi, som de vælger at skyde i deres eget netværk. Med andre ord; selv finansiere en projektmedarbejder fuldt ud fordi det giver mening rent forretningsmæssigt.

  Det kunne dog være en mulighed at tilbyde netværket en anden form for støtte f.eks. i form af timer til assistance med diverse opgaver – evt. leveret via Stevns Erhvervsråd."

   

   

  Økonomi

  Der kan ikke p.t. fremvises finansering af de kr. 150.000 indenfor AETs ramme.

 • 108. Diverse orienteringer - AET den 14. november 2018 (Lukket)

 • 109. Underskriftsark (Lukket)