Referat

 • 282. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 14. april 2021.


  Beslutning

  Godkendt

 • 283. Afsluttende afrapportering beskæftigelsesplan 2020 - Orientering

  application/pdf icon beskaeftigelsesplan_afrapportering_final_2020.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, modtager sædvaneligvis hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats. I 2020 har tre af disse været afløst af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) rapporter om den nationale og regionale beskæftigelsessituation, som følge af COVID-19. Her præsenteres den afsluttende afrapportering ift. Beskæftigelsesplan 2020 og dens 9 konkrete mål (se bilag: Beskæftigelsesplan_Afrapportering_final_2020). Generelt tegner der sig et noget uklart billede, men også et billede af, at Stevns Kommunes borgere i højere grad en landsgennemsnittet er forblevet i beskæftigelse gennem 2020s Coronakrise.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Beskæftigelsesplan 2020 opstillede 9 konkrete mål fordelt på de tre ministermål og to fokusmål et økonomimål og tre kvalitetsmål. Disse mål giver en indikator på, hvorvidt den beskæftigelsesrettede indsats i Stevns Kommune følger de sigtelinjer der er lagt ud. I det følgende vil der blive gjort rede for status for, hvorledes målopfyldelsen står udgangen af 2020. Målene kommenteres enkeltvis. Se (Beskæftigelsesplan_Afrapportering_final_2020) for samlet skematisk oversigt over målene. Nedenfor kommenteres udviklingen på de tre ministermål, de to fokusmål samt økonomimålet:


  Ministermål 1:Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  Mål: Det fælles kommunale samarbejde med Køge Kommune omkring rekruttering og virksomhedsservice -Rekruttering Køge Bugt (REKB) er i løbende kontakt med minimum 75
  % af kernemålgruppen ved udgangen af 2020
  Resultat: Pr.31/12-2020 er 1790 ud af 1844 kontaktbare virksomheder med 2 eller flere medarbejdere i Køge/Stevns kontaktet siden 1/1-2019. Dette giver en kontaktgrad på 97,1%. Antal kontakter pr. virksomhed i kernemålgruppen i gennemsnit: 2,81 (5025 kontakter siden 1/1-2019).

  Kommentar: Således er målet nået. Indsatsen fortsættes i beskæftigelsesplan 2021 og pr.1/1-2021 ændres beregningsmodellen til at være pr. ”rullende” år (12 måneder tilbage), hvilket er en højnelse af ambitionsniveauet.


  Ministermål 2: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  Mål:Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken skal ned på landsgennemsnittet.
  Resultat: Stevns kommune har oplevet et markant fald i andelen af selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere i forhold til 2019.

  Kommentar: Målet om at komme ned på landsgennemsnittet er et ret ambitiøst mål, Det er værd at bemærke, at Stevns Kommune har kunnet iagttage et fald på 0,2 pct.point mens landsgennemsnittet er faldet med 0,1 pct.point. En vedvarende virksomhedsrettet indsats og nye jobåbninger indenfor ufaglærte områder, som følge af Covid-19 – særligt rengøring- synes at være de vigtigste forklaringselementer.

  Ministermål 3: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

  Mål: Øgning i antallet af ansøgninger om handicapkompenserende ordninger så som hjælpemidler eller personlig assistance i forhold til 2019.
  Resultat: Antallet af bevilgede hjælpemidler er faldet markant gennem de seneste år, hvilket står i kontrast til den øgede indsats.
  Kommentar: Billedet af de meget få og faldende antal bevilgede hjælpemidler beror primært på en fejlbehæftet registreringspraksis i jobcenteret. Der er fra marts 2021 ansat en ny nøgleperson på området, som udover at sikre og formidle viden om de handicapkompenserende ordninger også skal sikre en korrekt registrering af bevilgede hjælpemidler. Målet går igen i beskæftigelsesplan 2021, så der vil fortsat være fokus på området.

  Resultat: Antal bevilgede personlige assistance-ordninger ordning er været jævnt stigende gennem de seneste år og denne del af målsætningen er således opfyldt.
  Kommentar: Baggrunden for stigningen forklares med et øget fokus og en øget systematik på området. Således screenes langt hovedparten af ny tilmeldte ledige på tværs af målgrupper for mulige barrierer. Dette er blandt andet en følge af Stevns Kommunes deltagelse i projektet ”Et rummeligere arbejdsmarked II”, som STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har bevilget Arbejdsmarked midler til at gennemføre.

  Mål 4. Fokusmål I: - Samtaler
  Mål:Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget mindst 4 samtaler de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
  Resultat: Målet har trods Covid-19 været opfyldt gennem hele året.

  Kommentar: Den øgede samtalefrekvens (samtale hver 4. uge for alle borgere, på tværs af målgrupper) har sikret en målopfyldelsen af dette mål. I december 2020 havde 96,7 pct. modtaget mindst 4 samtaler indenfor de seneste 12 måneder.

  Mål 5. Fokusmål II: - Tilbud

  Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der har modtaget mindst 1 aktivt tilbud eller haft minimum 6 ugers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
  Resultat: Beskæftigelsesplan 2020 har som et erklæret mål at sikre flest muligt i virksomhedsrettet aktivering. COVID-19 har haft den virkning, gennem suspensionen af aktivering - i marts, april, maj og december måned, at vi ikke er har nået målet i det sidste kvartal af 2020.


  Kommentar: Fokusmålene i Beskæftigelsesplan 2020 vedrørende samtaler og tilbud er mere ambitiøse end de mål, som er udstukket at STAR. Dette betyder, at Stevns Kommune opfylder de krav, som STAR har opstillet og således ikke er i risiko for at blive omfattet af skærpet tilsyn.


  Mål 6. Økonomimål - helårspersoner på offentlig forsørgelse

  Mål: Andel af ydelsesmodtagere fratrukket efterlønnere skal i løbet 2020 nå ned på 16,5 pct.
  Resultat: Ydelsesmodtagere i pct.fratrukket efterlønnere i pct. = 18,8 pct. – 1,4 pct. = 17,4 pct. Målet er således ikke opfyldt.
  Kommentar: Pr. 3 kvartal 2020, stod klart, at COVID-19 havde sat sit tydelige spor ift. andel af ydelsesmodtagere. Hvor der i 3 kvartal 2019 var en andel ydelsesmodtagere fratrukket efterlønnere på 16,3 pct.er dette tal nu steget med 1,1 pct.point. Særligt på A-dagpenge området og Sygedagpenge området kan der registreres en øget andel af borgere, som nu er offentligt forsørgede.

  Det bør dog bemærkes, at stigningen af A-dagpenge modtagere ikke er lige så kraftig som på landsplan. Mens andelen af ledige A-dagpengemodtagere på landsplan er steget med 0,9 pct.point er stigningen i Stevns Kommune på 0,6 pct point. Omvendt har Stevns Kommune kunnet registrere en større stigning i andelen af sygedagpengemodtagere end tilfældet er i landet som helhed. Mens andelen af sygedagpengemodtagere i landet som helhed har været uændret, er andelen i Stevns Kommune steget med 0,4 pct. point. Tallene svinger meget og der kan ikke gives et entydig forklaring, som kan understøttes af data. Både Faxe Kommune og Køge Kommune oplevede i 3. kvartal 2020 den samme tendens.

  Endelig er det værd at bemærke, at andelen af kontanthjælpsmodtagere ikke er steget, som følge af COVID-19. Stevns Kommune har faktisk kunnet registrere et lille fald i andelen af kontanthjælpsmodtagere.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen


 • 284. Klintebussen 2021-2022 - Godkendelse

  Resume

  AET skal fastlægge rammerne for det kommende udbud for en Klintebus langs Stevns Klint.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at


  1. Udbudsmaterialets kriterier fastlægges i forhold til:
  • Om der skal indgåes en et eller to-årig kontrakt med busoperatør.
  • Krav om lav indstigning i bussen
  • Godkendelse af rute og køreplan med udgangspunkt i ruten Rødvig-Bøgeskov-Rødvig og med kørsel fra primo juni til ultimo august.
  1. Fastlægge om der skal være mulighed for opsætning og uddeling af reklamer i Klintebussen.

  Beslutning

  AD 1:

  • Der anmodes om pris både på et og to-årig kontrakt,
  • Forvaltningen bemyndiges til at fastlægge om der skal være krav om lav indstigning eller blot handicapadgang. Fastlæggelsen sker efter dialog med vognmand fra sidste år i forhold til behovet. Kravet præcise herefter nøje for tilbudsgiverne
  • Rute og periode godkendt.


  AD 2:

  Reklamer skal være muligt, og skal være med afsæt indenfor kultur og turismen.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkendelse af budget 2021 blev der afsat midler fra 2021 og årene frem til udbydelse af kørsel af Klintebus langs Stevns Klint. Budgettet er fastlagt med sigte på, at der indgås kontrakt med privat busoperatør om kørsel af shuttlebus på lignende vilkår som kørslen for 2020. Shuttlebussen har til formål at tilbyde gratis buskørsel for borgere, gæster og turister, der ønsker at besøge attraktionerne langs Stevns Klint.

  Udbudsmaterialet

  Udbudsmaterialet udarbejdes i henhold til Stevns Kommunes fastlagte indkøbs- og udbudspolitik, hvilke bl.a. indebærer, at der indhentes tilbud fra 2-3 leverandører. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er nødvendigt at sende klintebussen i udbud, men alene sikre en markedsafdækning.

  Til brug for udbudsmaterialet skal der politisk fastlægges følgende:

  1. Udbudsperiode
   Budgettet er fastlagt ud fra det, som det kostede i 2020 at få en ekstern busoperatør til at udføre ogaven (dvs. shuttlebus, der gratis kan betjene borgere, gæster og turister langs Stevns Klint). Eftersom der også i overslagsårene er budgetteret med en Klintebus, skal det fastlægges, hvorvidt der skal udarbejdes et flerårigt udbudsmateriale, eller om der alene skal udbydes for et år adgangen.
   Et flerårigt udbudsmateriale vil muliggøre, at Stevns Kommune og kommende busoperatør vil kunne drage fordel af de erfaringer, der gøres i forbindelse med kørslen. Mod tidligere år, hvor der er oplevet et vis videns- og erfaringstab, da ny busoperatør årligt har skulle indsættes i de lokale forhold, der gør sig gældende langs Stevns Klint.
   Om et flerårigt udbud vil betyde en reduceret pris på den årlige buskørsel vides ikke på nuværende tidspunkt, men det er forvaltningens forventning, at det vil medføre en reduceret pris, da busoperatøren derved er sikret en omsætning i to år.
  2. Handicapadgang og lav indstigning
   Som tidligere år, er det forvaltningens indstilling, at det er naturligt at adgang for handicappede vægtes højt i både udbud og busvalg. Det er derfor væsentligt at afklare, hvorvidt AET vil prioritere busser, der
   1. sikrer en adgang for handicappede, hvor der er direkte adgang gennem lav indstigning eller
   2. hvor der skal være mulighed for at handicappede kan hjælpes op i bussen, hvorefter kørestole og hjælpemidler opbevares i bussens bagagerum.

  Der er fordele og ulempe ved begge modeller.
  Ad. 1 vil sikre en let og tilgængelig adgang for handicappede, når de enten kan stige ind ved lav adgang eller ved lift. Ved denne løsning er det dog forvaltningens erfaring, at der inden for det givne budget, kun er økonomi til en bus med en maksimal kapacitet på 20 personer, der ydermere mindskes ved kørsel med handicappede.
  Ad. 2 vil eventuelt muliggøre en større bus indenfor den økonomiske ramme, og vil under alle omstændigheder sikre, at der konsekvent vil være minimum 19 pladser i bussen. Dog vil det betyde, at handicappede skal hjælpes op i bussen og samtidig vil det kunne betyde mindre forsinkelser i køreplanen, når handicappede evt. skal hjælpes op og køretøj skal placeres i bussens bagagerum.

  1. Rute og Køreplan
   I 2020 var ønsket at få større betjening af gæsterne langs klintekanten. Det førte til en plan, hvor bussen pendulerede mellem Rødvig og Bøgeskov Havn med en afstikker til Store Heddinge. Både i Rødvig og Store Heddinge ankom bussen, så det passede med togtiderne hos Lokaltog. Der var generelt en stor tilfredshed med ruten fra både operatør, gæster og turismeaktører langs klinten.
   Flere passagerer meldte positivt tilbage om muligheden for at kunne vandre på trampestien i kombination med bus ud eller hjem. Flere gæster ytrede sig positivt om muligheden for at kunne tage Stevns Landcykler enten ud eller hjem og kombinere dette med bussen. Det blev oplevet af gæsterne, at køreplanen efterlod muligheden for at kunne komme frem og tilbage samme dag og samtidig stå af på nogle stop.
   Det er forvaltningens anbefaling, at den grundlæggende rute (Rødvig-Bøgeskov-Rødvig) fra 2020 fastholdes for kommende udbud med udgangspunkt i at kunne tilføje evt. ekstra stop eller tilpasse ruten trafikale forhold – herunder Store Heddinge Station.

  Periode

  Evalueringen fra Klintebussen 2020 viste, at perioden fra primo juni til ultimo august var velfungerende, da det medførte, at også en række af de skuldersæsongæster, vi oplever langs Stevns Klint, drog nytte af en Klintebus.

  Forvaltningen anbefaler, at perioden fastholdes i det kommende udbud.

  Reklamer

  I forbindelse med sidste års Klintebus erfarede forvaltningen, at lokale turistvirksomheder og aktører spurgte ind til muligheden for at uddele eller opsætte reklamemateriale inde i eksempelvis bussen eller udvendigt.
  Dette er ikke noget, Stevns Kommune tidligere har haft erfaring med at udbyde på bussen. Det har endnu ikke været muligt at markedsafklare, hvor stor en økonomi, der kan være i at eventuelt udbyde reklameplads på bussen. Dette vil skulle afklares gennem en markedsafdækning.

  Derudover har der heller ikke tidligere været en afklaring af, hvorvidt Stevns Kommune ønsker at begrænse reklamepladsen til alene at være reserveret aktører inden for Stevns Kommune eller om der også kan reserveres plads til eksempelvis aktører, der ligger i forlængelse af turistdestinationen Sydkyst Danmark – under Visit Sydsjælland Møn.

  Forvaltningen ønsker derfor en politisk interessetilkendegivelse af, hvorvidt forvaltningen skal arbejdes videre med, at kommende udbudsbydere skal acceptere og afsætte plads til reklamer i bussen. I forbindelse med det kommende udbud vil forvaltningen så afklare, hvordan sådanne reklameaftaler udarbejdes, og det vil indgå i den i forvejen politiske orientering, der vil komme efter udbudsafklaringen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 325.000 kr. til Klintebussen og dertilhørende markedsføringsmateriale forventes at kunne finansieres af det afsatte budget.


 • 285. Kulturpuljen 2021 - ansøgninger fra kulturelle aktører - Beslutning

  application/pdf icon ansoegning_fra_stevns_friluftsscene.pdf

  Resume

  AET skal behandle den indkomne ansøgning til Kulturpuljen i 2021.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Stevns Friluftsscene drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Stevns Friluftsscene bevilges en underskudsgaranti på det ansøgte kr. 25.000.

  Beskrivelse af sagen

  1. Stevns Friluftsscene ansøger AET om underskudsgaranti på 25.000 kr. gennem Kulturpuljen til foreningens sommerforestilling Spotlight.
   Til årets sommermusical har Stevns Friluftsscene allieret sig med sang- og korinstruktør Nikolaj Skaaning samt lydkonsulent Lars Juul. Årets sommermusical har netop flere sang- og musiknumre med end sædvanligt, hvorfor det er særdeles vigtigt, at disse spiller optimalt.
   Musicalen er en selvskrevet en af slagsen, hvor musikken er et mere bærende element end i andre musicals. Hele 34 sange har foreningen med foruden ouverturen. Sangene er alle musicalsange, både fra forestillinger, Stevns Friluftsscene tidligere har spillet, men i endnu højere grad fra forestillinger, foreningen ikke tidligere har opført.
   I år er Stevns Friluftsscene så privilegerede, at en ulønnet instruktør (Sophie Jørgensen Andersen) har meldt sig på banen og påtaget sig den store opgave, det er at instruere en musical i det fri. Denne post er derfor sparet i budgettet, men dermed ikke ensbetydende med, at den færdige musical får et lavere niveau eller bliver mindre seværdig.
   Forestillingen forventes at få premiere torsdag den 17. juni 2021 og spiller herefter 4 gange frem til søndag den 20. juni 2021. Spillestedet er som de foregående år Amfiteateret i haven ved Gymnastikefterskolen Stevns.

   (Modtog for 2020, 25.000 kr. i underskudsgaranti)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til Kulturpuljen 2021. Der henvises til regnskabsbilag under punktet 'diverse orienteringer'.

 • 286. Opsamling på anbefalinger fra Stevns Verdensmål - Beslutning

  application/pdf icon bilag_2._stevns_verdensmaal.pdfapplication/pdf icon bilag_1._opsamling_af_anbefalinger_fra_stevns_verdensmaal.pdf

  Resume

  Hvert fagudvalg skal med afsæt i forvaltningens skematiske oversigt i bilag 1 tage politisk stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen skal arbejde videre med de enkelte anbefalinger fra Stevns Verdensmål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU via centerchefgruppen, direktionen, PMT, BUL, AET og SSU, at

  1. forvaltningens kategorisering af anbefalingerne fra Stevns Verdensmål tages til efterretning
  2. udvalget peger på de eventuelle anbefalinger, som skal undersøges nærmere og medtages til de kommende budgetforhandlinger

  Beslutning fra Chefgruppen, 6. april 2021, pkt. 3:

  Sendes videre til politisk behandling.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 10:

  Sendes videre til politisk behandling.


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 479:

  Ad 1. Taget til efterretning.


  Ad 2. Udvalget peger ikke på yderligere anbefalinger.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 297:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  1. Taget til efterretning.
  2. Udvalget har ikke særlige anbefalinger.

  Beslutning

  Ad 1: Taget til efterretning

  Ad 2: Udvalget ønsker at der arbejdes videre med verdensmål indenfor nuværende rammer, og at sagen genoptages på et senere tidspunkt i forhold til en strategisk drøftelse.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. januar, at forvaltningen skal gennemgå rækken af anbefalinger fra Stevns Verdensmål og vurdere muligheden for implementering i det enkelte center. Herunder vurdere i forhold til tidsforbrug, ressourceforbrug, proces og økonomi.

  Listen af anbefalinger er blevet gennemgået, og i vedlagte skema er de oplistet i korte overordnede formuleringer (bilag 1. Opsamling). For evt. at genlæse den fulde tekst af anbefalingerne se bilag 2: Stevns Verdensmål. Hvert center har forholdt sig til anbefalingerne og meldt tilbage. På baggrund af disse tilbagemeldinger er anbefalingerne kategoriseret efter statusniveau ud fra nedenstående fire kategorier.

  Status

  Definition


  Pågår

  Anbefalingen er allerede under udarbejdelse i forvaltningen.


  Forventes indeholdt

  Det forventes at anbefalingen kan indeholdes i den eksisterende drift på sigt. Arbejdet er imidlertid endnu ikke påbegyndt og vil først begynde, når ressourcerne kan prioriteres dertil.


  Yderligere ressourcer

  Det vurderes at anbefalingen med fordel kan indarbejdes i kommunens arbejde, men vil kræve yderligere ressourcer.


  Politisk stillingtagen

  Forvaltningen vurderer, at der bør være en eksplicit politisk stillingtagen til, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med anbefalingen.


  Flere af anbefalingerne er endnu ikke konkretiserede som egentlig projekter og vil derfor naturligt tage mere form i en evt. videre proces. De kan både eskaleres op eller ned samt inddrage få eller flere centre - alt efter politisk ambitionsniveau.


  Anbefalinger med en kategorisering som ’pågår’ eller ’forventes indeholdt’ kan indeholdes i det eksisterende serviceniveau. Såfremt der er politisk ønske om et højere eller lavere ambitionsniveau end beskrevet i bilag 1, vil det kræve eksplicit stillingtagen.


  Anbefalinger med en kategorisering som ’yderligere ressourcer’ samt ’politisk stillingtagen’ vil ikke indgå i det videre arbejde medmindre, der træffes politisk beslutning herom i forbindelse med budgetforhandlingerne.

  Ud for hovedparten af anbefalingerne er det ligeledes noteret, hvilket center der i givet fald anbefales at have det primære ansvar. Når anbefalingerne konkretiseres yderligere, vil det her være naturligt at se projektet i en større helhed og genbesøge, hvilke centre, der bør indgå.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Hvis der ønskes andet serviceniveau end det som pt. pågår eller hvis de anbefalinger, som er kategoriseret som ’yderligere ressourcer’ samt ’politisk stillingtagen’ ønskes iværksat, skal der til de kommende budgetforhandlinger sættes økonomiske midler af til det.

 • 287. Parkour samt padel tennis anlæg ved Sydstevnshallen - Godkendelse

  application/pdf icon situationsplan_for_sydstevnshal.pdfapplication/pdf icon roedvig_gi_padel_tennis_anlaeg_og_tilbud.pdfapplication/pdf icon tilbud_roedvig_borgerforening_parkour_anlaeg_ny.pdfapplication/pdf icon roedvig_borgerforening_parkour_anlaeg_ny.pdf

  Resume

  Rødvig Borgerforening har henvendt sig til Politik & Borger med henblik på mulighed for, at placere en parkourbane ved Sydstevnshallen. Sideløbende har Rødvig G&I også henvendt sig med henblik på etablering af Padel Tennis bane også ved Sydstevnshallen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. det besluttes hvorvidt Rødvig Borgerforening kan gå videre med deres planer om etablering af parkour anlæg v. Sydstevshallen
  2. det besluttes hvorvidt Rødvig G&I kan gå videre med deres planer om etablering af padel tennis baner v. Sydstevnshallen
  3. ad punkt 1. der tages stilling til om parkour anlægget kan overdrages til Stevns Kommune til fremtidig drift
  4. ad punkt 2. indstilles det, at fremtidig drift af padel tennis anlægget forbliver i Rødvig G&Is og/eller privat investors regi
  5. Hvis det i ad 1 og ad 2 besluttes, at foreningerne kan arbejde videre omkring etableringerne skal det fastlægges om
   1. de kan arbejde videre med udgangspunkt i den beskrevne situationsplan vedr. placering af ovennævnte anlæg med hensyn til lokalplan 183 eller om der
   2. skal igangsættes en borgerinddragelsesproces, som resulterer i helhedsskitse - ligeledes med hensyn til lokalplan 183

  Beslutning

  1. Godkendt
  2. Godkendt
  3. Pakour anlægget skal forblive i foreningsregi og ansvaret for fremtidig drift forbliver hos Rødvig Borgerforening. Stevns Kommune stiller grund til rådighed, men har i øvrigt ingen forpligtigelser til anlægget.
  4. Godkendt.
  5. Med udgangspunkt i den lokale forankring, som er hos Rødvig Borgerforening og Rødvig G&I - godkendes ad 1.

  Beskrivelse af sagen

  Rødvig Borgerforening ønsker, at etablere et parkour anlæg til gavn for alle borgere ved det grønne område foran Sydstevnshallen. Der er søgt fonde til finansiering, samtidig med, at foreningen selv har et øremærket beløb til anlægget. Foreningen har indhentet forslag og tilbud på anlæg og ønsker, at indgå samarbejde med MaXplay. Anlægget vil være som vist på vedlagte bilag. Underlagget bliver blå for, at matche Stevns Kommunes visuelle identitet og vil være på ca. 80 m2 fordelt på 10 X 8 meter. Parkour anlægget vil være for alle borgere, og tilgængeligt for alle.


  Rødvig G&I ønsker, at etablere en padel tennis bane på samme område. Foreningen har to muligheder for finansiering, enten på egen hånd ved banklån, eller ved indragelse af privat investor. Padel tennis er en ketsjer sport, der pt. vinder stort indpas i Danmark. En padel tennis bane er 20 meter lang og 10 meter bred. Der spilles med net som i tennis, og ketsjeren er uden strenge som et bordtennisbat.

  Det er endnu uvist om der ønskes etableret en enkelt eller en dobbeltbane. I vedlagte bilag er der tegnet op til dobbeltbane. Banerne er omkranset af 4 meter høje glasvægge.
  Såfremt Rødvig G&I får godkendelse til at gå videre med deres planer skal der udarbejdes en brugsretsaftale på grunden. Bliver der involvering af en privat investor vil denne aftale indeholde et lejebeløb til markedspris. Ved involvering af privat investor vil være tale om, at der vil være særskilte timer til foreningen og resterende timer bliver udlejet på timebasis.


  Foreningerne har i fællesskab fordelt området således, at parkour anlægget placeres nærmest Rødvigvej og padel tennis anlægget i forlængelse heraf op mod Sydstevnshallen. Denne fordeling, situationsplan er vedlagt som bilag. Den er foreløbig og ikke rentegnet, ej heller er øvrige foreninger og borgere i området inddraget. Det er ikke derved ikke tegnet en helhedsskitse for hele det ubebyggede område der er i tråd med eller tager hensyn til lokalplan 183.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  1. Parkour anlæg:

  Anlægget vil ikke have økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

  Rødvig Borgerforning finansierer v. egne midler, samt fonde. Både etablering og materialer er inkluderet i nedenstående pris.


  Subtotal: 199.730,-

  Moms: 49.932,50

  Total DKK: 249.662,50


  2. Padel Tennis anlæg:

  Anlægget vil ikke have økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.
  Rødvig G&I finansierer selv, evt. ved privat investor. Nedenstående pris er for én bane.


  Subtotal: 391.980,-

  Moms: 97.995,-

  Total: 489.975,-

 • 288. Padel tennis anlæg i Hårlev og Store Heddinge - Godkendelse

  application/pdf icon haarlev_tennisklub_areal.pdfapplication/pdf icon mulige_placeringer_padel_tennis_store_heddinge.pdf

  Resume

  Politik & Borger har i samarbejde med Store Heddinge Tennis, Hårlev Tennis, samt en privat investor set på muligheder for etablering af padel tennis baner.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. Beslutte om Hårlev Tennisklub kan gå videre med deres planer om etablering af padel tennis anlæg i samarbejde med privat investor
  2. Beslutte om Store Heddinge Tennisklub kan gå videre med deres planer om etablering af padel tennis anlæg i samarbejde med privat investor
  3. såfremt punkt 2 tiltrædes, at det tages beslutning om placering af anlægget

  Beslutning

  1. Godkendt
  2. Godkendt
  3. Udvalget anbefaler kraftigt, at Padel Tennis anlægget placeres i området ved den nyligt godkendte helhedsplan - dvs. tæt på vandrerhjemmet og den nye hal.

  Beskrivelse af sagen

  1. Hårlev Tennisklub har i samarbejde med privat investor set på muligheden for etablering af padel tennis anlæg i forbindelse med eksisterende tennis anlæg. Der er pt. en brugsretsaftale mellem Stevns Kommune og Hårlev Tennis om leje af grunden. Grunden hvor padel tennis anlægget bliver placeret vil blive udskillet og der vil blive indgået en ny aftale om denne del med en lejepris der svarer til markedspris.


  1. Store Heddinge Tennisklub har ligeledes i samarbejde med samme private investor set på muligheden for etablering af padel tennis anlæg. Foreningen ønsker umiddelbart, at placere anlægget i forbindelse med forenings eksisterende tennisbaner. Det har dog også været tale om mulighed for, at etablere anlægget der hvor der i første omgang var tiltænkt legeplads i den nyligt godkendte helhedsplan. Politik & Borger anbefaler sidstnævte placering af pladshensyn ved tennis klubbens areal, samt for realisering af helhedsplanen. Begge områder er markeret med rødt på vedlagte kort.


  For begge anlæg gælder, at driften vil være forankret hos den private investor. Der vil være særskilte timer ugentligt til foreningerne, den resterende tid vil være med udlejning på timebasis. Der bliver indgået kontrakt mellem foreningen og den private investor, med fordeling af timer, deling af overskud, m.v.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune. Anlæggene vil blive etablere af privat investor og foreningerne. Prisen for ét anlæg med to baner koster ca. 1 million alt inklusive.

 • 289. Anlægs- og udviklingsprojekter indenfor AETs område - Beslutning

  application/pdf icon henvendelse_fra_aik-fonden.pdfapplication/pdf icon fwd_klublokale_paa_foerstesalen_i_stevnsbadet.pdf

  Resume

  Udvalgsformanden og forvaltningen har den senere tid modtaget diverse foreningshenvendelser i forhold til anlægs- og udviklingsprojekter indenfor AETs område. Henvendelserne er særlig rettet i forventning om politiske tilkendegivelser for evt. kommende processer. 

  Sagen forelægges til politisk beslutning.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. Stevnsbadets 1. sal, henvendelse fra SHS-Stevns – videre forløb fastlægges.
  2. Udvidelse – Strøby idrætsanlæg, henvendelse fra AIK Fonden – videre forløb fastlægges.
  3. Hårlev Udeområde, fastlæggelse af dato for politisk dialogmøde med foreninger og øvrige relevante aktører.
  4. Helhedsplan for området omkring ny Stevnshal – fastlægges af dato for politisk dialogmøde omkring nedsættelse af foreningsnetværk.

  Beslutning

  1. Godkendt at foreningen sammen med forvaltningen at kigge på muligheder med afsæt i SHS egen finansiering og fondsansøgning.
  2. Indgår i budgettet for årene frem på lige fod mod øvrige anlægsbevillinger.
  3. Budgettet er udelukkende med fokus på Hårlev Hallens udeområde. Forvaltningen inviterer de væsentligste aktører til politisk dialogmøde omkring ønsker.
  4. AET ønsker at invitere aktørene til en snak omkring etablering af foreningsnetværk - omkring helhedsplanens muligheder.


  Beskrivelse af sagen

  Stevnsbadets 1. sal

  I forbindelse med budgetprocessen for budget 2021 blev der fremsendt et anlægsønske fra SHS Stevns om etablering af klublokale på Stevnsbadets 1. sal. SHS tilbød medfinansiering til etableringen.

  Politisk blev ønsket ikke i mødetkommet, da der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 ikke blev afsat midler til at se nærmere på en sådan etablering.

  SHS Stevns har henvendt sig påny til udvalgsformanden omkring mulig etablering, herunder evt. mulighed for fondsfinansering til etableringen (henvendelsen vedlagt som bilag). Politisk stillingtagen til henvendelsen.


  Udvidelse – Strøby Idrætsanlæg

  Henvendelse fra AIK-Fonden - vedlagt som bilag.

  Ved vedtagelsen af budget 2020, blev der i overslagsårene for 2023 og 2024 afsæt i alt 18,0 mio. kr. – fordelt lige på de to budgetår til ”Udbygning af Strøby Idrætscenter”.

  AET skal tage stilling om de på nuværende tidspunkt vil gå i dialog med AIK Fonden med afsæt i deres henvendelse eller om dialogen først skal igangsættes senere.


  Hårlev Udeområde

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der afsat 2,5 mio. kr. til Hårlev hallens udeområde.

  AET skal drøfte den videre proces for dette anlæg, herunder fastlæggelse af dato for afholdelse af politisk dialogmøde med foreninger og øvrige aktører med interesse om Hårlev Hallens udeområde.


  Helhedsplan for området omkring ny Stevnshal

  Formanden har modtaget mail fra Store Heddinge Gymnastikforening, men forespørgsel om der ved dialog med det politiske kan tænkes tanker på dannelse af netværk eller lign. Til at styrke foreningslivet omkring den nye Stevnshal. Netværket kunne måske også bidrage aktivt i fondsansøgninger o.l. som kan føre helhedsplanens mange tanker ud i livet.

  AET skal beslutte, om der skal inviteres til et dialogmøde med politisk deltagelse med afsæt i den fremsendte forespørgsel.

 • 290. Revideret tidsplan for sammenhængende børne- og ungepolitik - Godkendelse

  application/pdf icon indsatser_-_bruttoliste_fra_workshops.pdf

  Resume

  BUL, SSU og AET orienteres om status på sammenhængende børne- og ungepolitik og BUL forelægges tidsplan for den videre proces til beslutning

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL via direktionen, SSU og AET, at

  1. BUL godkender tidsplan i sagsfremstilling
  2. Status på sammenhængende børne- og ungepolitik diskuteres og tages til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 11:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 294:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Godkendt.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i første halvdel af februar gennemført otte workshops med en lang række interessenter på området for 0 – 29 årige. Behandlingen af input er igangværende med henblik på to konkrete produkter, der tilsammen skal udgøre den endeligt politisk vedtagne sammenhængende børne- og ungepolitik


  1) Udvidet overordnet politik, der efter input fra workshops udfolder visionen og de fem pejlemærker yderligere og bliver retningsgivende forkonkrete initiativer og handleplaner.


  2) Konkrete initiativer og handleplaner, som prioriteres og om nødvendigt anvises finansiering i kommende budgetprocesser. Bilag med foreløbig opsamling af mulige initiativer og handleplaner fra de afholdte workshops er vedhæftet som bilag  På baggrund af de afholdte workshops foreslås følgende tidsplan for den videre proces:


  • Maj: Politisk behandling af overordnet
   sammenhængende børne- og ungepolitik, revideret og uddybet efter workshops, der efterfølgende sendes i høring i samarbejdsstrukturen


  • April - Juni: Arbejde med at udforme og beskrive konkrete handlingplaner / initiativer, der er identificeret i workshop-rækken


  • Juni: stormøder om de konkrete handleplaner, fordelt på to møder (ca. 40 deltagere på hver). Samme deltagere som til workshops. Om muligt afholdes dette som fysiske møder.


  • August: BUL præsenteres det endelige udkast til konkrete forslag til handlinger / initiativer til brug for temamøde i kommunalbestyrelsen.


  • September: (2. september) Temamøde for kommunalbestyrelsen om den sammenhængende børne- og ungepolitik. Handleplanerne vil blive præsenteret med henblik på input ift. hvilke handlinger / initiativer der skal prioriteres de kommende tre år.


  • November: Endelig politik inklusiv konkrete handleplaner vedtages pba. af budget 2022.
 • 291. Tidsplan over udviklingstiltag for unge - Orientering

  application/pdf icon tidsplan_og_beskrivelse_af_ungeindsats.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_udviklingstiltag_for_unge_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_23._marts_2021_kl._1500_teamsmoedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2021.docx.pdf

  Resume

  Med sagen fremlægges tids- og kommunikationsplan for udviklingstiltag for unge i forlængelse af beslutning i ØU den 23. marts 2021.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til BUL, AET og SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 298:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  ØU vedtog på møde den 23. marts, at forvaltningen skal fremlægge en tids- og kommunikationsplan for udviklingstiltag for unge. Tidsplanen er vedlagt som bilag til orientering. Ligeledes er ØU's beslutning af 23. marts 2021 vedlagt til orientering.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 292. Diverse orienteringer - AET den 14. april 2021 (Lukket)

 • 293. Underskriftsark (Lukket)