Referat

 • 154. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 14. april 2020.

   

   

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 155. Ny Stevnshal - bedømmelse og indstilling af tilbud

  Beslutning

  Sagen sendes videre til KB

 • 156. Beskæftigelsesplan 2019, slutafrapportering - orientering

  application/pdf icon bilag_1_afrapportering_final_2019_0.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, modtager hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats.
  Vedlagt som bilag findes status på de 12 konkrete mål, der er opstillet i Beskæftigelsesplan 2019. Dette er den afsluttende afrapportering for 2019.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplan 2019 opstillede 12 konkrete mål fordelt på de syv ministermål. Disse mål giver en indikator på, hvorvidt den beskæftigelsesrettede indsats i Stevns Kommune følger de sigtelinjer der er lagt ud. I det følgende vil der blive gjort rede for status for, hvorledes målopfyldelsen står udgangen af 2019. Målene kommenteres enkeltvis. Se (Bilag_1_Afrapportering_final_2019) for samlet skematisk oversigt over målene. Nedenfor kommenteres udviklingen på de 7 ministermål:

   

  • Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
   Stevns Kommune, ligger efter ændret opgørelsesmetode fra jobindsats tæt på, men over, landsniveauet.

   I forhold til Ledighedsydelsesmodtagere kan vi iagttage en marginal stigning i sagsvarighed. Her ligger Stevns Kommune fortsat bedre landsgennemsnit og bedre placeret en vores nabokommuner. Udviklingen kan tilskrives at Arbejdsmarked i forbindelse med projekt "Udvikling i fleksjob II" er blevet tilført personaleressourcer på området. Her skal det samtidig iagttages at Stevns har oplevet en forholdsvis større stigning i antallet af ledighedsyldelsesmodtagere end nabokommunerne og landet som helhed.

  • Ministermål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
   Seneste tal fra Rekruttering Køge Bugt (REKB)viser at REKB har kunnet assistere ved rekruttering af 85 pct. af de afgivne jobordrer, hvilket opfylder målet i Beskæftigelsesplan 2019. I forhold til kontakt med kernemålgruppen af virksomheder (virksomheder med 2 eller flere medarbejdere) gælder det at REKB har ved udgangen af 2019 haft kontakt med 1589 virksomheder. Dette svarer til 75,5 pct. Det endelige mål ved årsafslutning var 75 pct.
  • Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
   Den positive udvikling på integrationsområdet fortsætter. Allerede i maj er flere integrationsborgere end forventet, overgået til ordinær uddannelse og andelen af integrationsborgere med lønnede timer er for sjette måling i træk over de målsatte 30 pct.
  • Ministermål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
   En fokuseret indsats på, at få jobparate kontanthjælpsmodtagere med en sagsvarighed mere end tre måneders ledighed i virksomhedsrettet tilbud, ser ud til at have båret frugt. Andelen af disse borgere i virksomhedsrettet tilbud ligger ganske vidst under målsætningen. Men gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er reduceret med mere end 50 pct. i løbet af 2019. Området er tilført midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via projektet ”indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere”, hvilket har bevirket lavere sagsstammer. Samtidig har en reorganisering af medarbejderne på området betydet, at sagsbehandlerne også varetager virksomhedskonsulentrollen og således reelt er blevet jobformidlere.

   Andelen af Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har lønnede timer, er i den seneste måling faldet efter en stigning i forrige måling. Stevns Kommune har dog nået målet om at ligge på landsgennemsnittet. Det er vigtigt at pointere, der er tale om ændringer på ganske få mennesker, som pga. målgruppens lille størrelse giver en uforholdsmæssig stor procentvis variation.

  • Ministermål 5 : Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
   Kontrolgruppen har pr. 31. december opgjort den foreløbige besparelse til kr. 2.153.136,00. Besparelsen er opgjort efter KL's retningslinjer. Det samlede besparelses mål på 2,1 mio. kr i løbet af 2019, er således nået.
  • Ministermål 6 : Udsatte ledige skal have en indsats.
   Der kan iagttages et marginalt fald i andel af Aktivitetsparate borgere i virksomhedsrettet tilbud men også et siginifikant fald i antal aktivitetsparate borgere set over hele året.
  • Ministermål 7 : Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
   Indsatsen på dette område, måles ved at dokumentere i hvilket omfang de handicapkompenserende ordninger bliver bragt i anvendelse. Fra 2020 har Jobindsats.dk tilvejebragt data. Udfra disse nye data kan der iagttages et fald i tildelingen af hjælpemidler og en stigning i antallet af personer med personlig assistance. De foreløbige målinger fra 2020 viser et øget antal bevillinger ift. begge ordninger. Se 1. afrapportering BP 2020. Stevns Kommune er bevilget projektmidler til Et rummeligere arbejdsmarked II. Projektet har til formål at sikre flere borgere med handicap beskæftigelse, blandt andet via hurtigere sagsbehandling ift. handicapkompenserende ordninger og screening ift. handicap. Stevns har fået tilført midler til ansættelse af en jobformidler ifm. projektet samt 10 timer ugentligt til projektledelse.
 • 157. Beskæftigelsesplan 2020, 1. afrapportering - orientering

  application/pdf icon 1._afrapportering_beskaeftigelsesplan_2020_0.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, modtager hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats.
  Vedlagt som bilag findes status på de 9 konkrete mål, der er opstillet i Beskæftigelsesplan 2020. Dette er første afrapportering.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplan 2020 opstillede 9 konkrete mål fordelt på 3 ministermål, 2 fokusmål, 1 økonomimål samt 3 kvalitetsmål. Disse mål giver en indikator på, hvorvidt den beskæftigelsesrettede indsats i Stevns Kommune følger de sigtelinjer der er lagt ud. I det følgende vil der blive gjort rede for status for målopfyldelsen i begyndelsen af 2020. Målene kommenteres enkeltvis. Se (Afrapportering_beskæftigelsesplan_2020_1) for samlet skematisk oversigt over målene. Nedenfor kommenteres udviklingen på de 3 ministermål.

   

  • Ministermål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
   Resultat: pr. 12/3-2020: REkruttering Køge Bugt (REKB) er i kontakt med 1618 ud af 1953 virksomheder, hvilket giver en kontakt grad på 82,5 pct. Gennemsnitligt har REKB været i kontakt med virksomhederne 1,93 gange siden d. 1. januar 2019. REKB har således nået målet, men idet der fortsat opstarter nye virksomheder, skal indsatsen fortsætte ligesom allerede etablerede kontakter skal udbygges og vedligeholdes.
  • Ministermål 2: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Integrationsydelsesmodtagernes andel af arbejdsstyrken skal ned på landsgennemsnittet.
   Resultat: Stevns kommune har oplevet et drastisk fald i andelen af selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere i forhold til samme periode sidste år. Målet om at komme ned på landsgennemsnittet er et ret ambitiøst mål, særligt set i forhold til, at andelen på 0,6 pct. har ligget ret stabilt de seneste 5 måneder. Arbejdsmarked anser det imidlertid fortsat som opnåeligt - alt andet lige -at møde målet inden årets udgang.
  • Ministermål 3: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse- Øgning i antallet af ansøgninger om handicapkompenserende ordninger så som hjælpemidler eller personlig assistance i forhold til 2019.
   Resultat: pr. marts 2020. For både antal bevilgede hjælpemidler og antal bevilgede personlige assistance-ordninger ordning ses der en stigning i løbet af årets første to måneder i forhold til de seneste år. Baggrunden for stigningen forklares med et øget fokus og en øget systematik på områderne. Således screenes langt hovedparten af ny tilmeldte ledige på tværs af målgrupper for mulige barrierer. Dette er blandt andet en følge af at Stevns Kommune deltager i projektet ”Et rummeligere arbejdsmarked II”, som STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har bevilget Arbejdsmarked midler til at gennemføre. Projektet har tilvejebragt midler til ansættelse af en jobformidler samt 10 timers ugentlig projektledelse frem til oktober 2020.
 • 158. Ankestatistik 2019 - orientering

  application/pdf icon ankestatistik_social_og_beskaeftigelsesomraadet_2019_stevns_0.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i 2019 på social- og beskæftigelsesområdet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked instilller til ØU via DIR og AET, at

  1. orienteringen om "Ankestatistik 2019 Stevns Kommune" tages til efterretning.

  Direktionen, 14. april 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  ØU behandling afventer tilbagemeldingerne fra Børn & Læring og Sundhed & Omsorg.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg.

   

  Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, stadfæstelse og ændring/ophævelse, jf. følgende:

   

  • Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

   

  • Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

   

  • Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

   

  • Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

   

  Tallene herunder gælder afgjorte sager i 2019 inden for Arbejdsmarkeds område

   

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Omgørelsespct. 0. Der er indbragt tre sager for Ankestyrelsen, Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i alle tre sager.
  • Lov om aktiv socialpolitik: Omgørelsespct. 50. Der er indbragt 33 sager for Ankestyrelsen. 16 er blevet stadfæstet. 11 sager er hjemvist mens 5 sager er ophævet/omgjort, mens en enkelt sag er afvist.
  • Lov om social pension og lov om højeste, mellemste mv. førtidspension: Omgørelsespct: 0. Der er indbragt to sager for Ankestyrelsen, som begge er blevet stadfæstet. 
  • Sygedagpengeloven: Omgørelsespct. 24. Der er indbragt 23 sager for Ankestyrelsen. 16 afgørelser er blevet stadfæstet, to sager er blevet ophævet/omgjort, 3 sager er hjemvist til yderligere belysning mens to sager er afvist.
  • Samlet set har Arbejdsmarked en omgørelsespct. på 36,2 pct. mens landsgennemsnittet er 26,9 pct. Her er der altså tale om en betydelig afvigelse fra gennemsnittet.  

   

  Der bør udvises forsigtighed med at drage konklusioner på baggrund af ovenstående. Det begrænsede antal sager, gør det statistiske grundlag spinkelt. Det anslåes at Stevns Kommune træffer tæt på 10.000 afgørelser i løbet af et år.

    

  Arbejdsmarkeds kommentarer:

  Sygedagpengeloven har haft 23 sager i Ankestyrelsen, som fordeler sig således:

  Stadfæstede sager: 16

  Ændring: 2 sager. Begge ændringer hidrører samme personsag. Der er lavet en fejl i forhold til opgørelse af beskæftigelseskravet og deraf en afledt fejl i forhold til refusion. Beskæftigelseskravet omhandler, hvor mange timer en person skal have været i beskæftigelse, indenfor en tidsperiode, for at være berettiget til at modtage sygepagpenge.

  Hjemvisning: 3 sager. I forhold til de hjemviste sager, mener Ankestyrelsen ikke, at de var tilstrækkelig lægeligt belyst, hvorfor de er hjemvist.

  Afvisning: 2 sager

  Lov om aktiv socialpolitik 33 afgjorte sager, som fordeler sig således:

  Stadfæstelse: 16 sager.

  Ændringer: 5 sager. 1 sag omhandler fastholdelse af tilbagebetaling, hvor der er fejl i beregning af det tilbagebetalingspligtige beløb, en sag omhandler manglende overholdelse af notatpligt, en sag omhandler manglende begrundelse for sanktion, en sag ændres p.g.a mangelfuld vejledning i forhold til sanktion og i en enkelt sag, er der givet afslag på danskbonus. I den sidste sag får Stevns Kommune senere medhold iflg. Ankestyrelsen. Man kan få en danskbonus oven i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til 6 måneder, hvis prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk, er bestået.

  Hjemvisning: 11 sager: De hjemviste sager handler primært om indhentelse af yderligere oplysninger til belysning af sagerne eller manglende vejledning. Sagerne omhandler: Fradrag i ledighedsydelse, sanktion givet på mangelfuldt grundlag, manglende bevilling af tandbehandling, afvisning af udbetaling af danskbonus, vurdering af indtægt/formue og manglende indhentning af lægelige oplysninger. En enkelt personsag omfatter fire ankesager mens en anden personsag omfatter to ankesager. Dette er den primære forklaring på det høje antal hjemvisninger.

  Afvisning: 1 sag

   

   

 • 159. Østsjællands Museum - Årsrapport 2019

  application/pdf icon oestsjaellands_museum_aarsrapport_2019_0.pdf

  Resume

  Årsrapport 2019 for Østsjællands Museum godkendes af KB og forelægges via AET og ØU.

  Årsrapporten indeholder det reviderede regnskab for 2019, revisors påtegning samt ledelsens beretning og er godkendt af museets bestyrelse d. 17. marts 2020.

   

  Stevns Kommune har samdriftsaftale med Faxe Kommune og begge kommuner yder et årligt driftstilskud.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. godkende Østsjællands Museums årsrapport 2019

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Resultatopgørelsen viser et driftsunderskud på 480.577 kr., som formidsker egenkapitalen til 8.470.841 kr. pr. ultimo 2019.

   

  I balancen ses et fald i værdien af grunde og bygninger da Stevns Museum er solgt fra og tilsvarende en stigning i den likvide beholdning.

   

  Revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og er i overensstemmelse med bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

   

  Ledelsen beretter om et travlt år, hvor museet er flyttet ind i den nye bygning på Rådhusvej 2 i Faxe og har ansat ny direktør. Samtidig er der foretaget øget markedsføring og sket en fremgang i besøgstal generelt og hos skoletjenesten.

   

  Driftsunderskuddet stammer fra ekstraudgifter til klargøring af Rådhusvej 2, tilbygning til Geomuseum Faxe og åbningsudstillingen på Rådhusvej.

 • 160. Covid19 Tiltag inden for fagudvalgets område

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status for de tiltag der er gjort ifht. corona-krisen inden for udvalgets område.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til AET, BUL, PMT og SSU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Social og Sundhed, 14. april 2020, pkt. 166:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Coronavirus blev konstateret i Danmark i slutningen af februar og siden har situationen udviklet sig med stor hastighed.

   

  Der er på nationalt niveau besluttet at lukke store dele af den offentlige sektor ned i en periode for at bekæmpe udbredelsen af coronasmitte. En del virksomheder er også lukket ned og der er der omfattende begrænsninger i forhold til færdsel og ophold i det offentlige rum. På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet hvor længe nedlukningen skal vare. Dog er det muligt at nogle restriktioner vil blive lempet efter påsken. Stevns Kommune har implementeret alle relevante udmeldinger og anbefalinger fra de centrale myndigheder. Kommunalbestyrelsen er løbende blevet orienteret om konsekvenserne for kommunens drift og service til borgerne.

    

  En del opgaver løses af kommunens medarbejdere hjemmefra, fx varetager lærerne hjemmeundervisning af eleverne i folkeskolen og sagsbehandlingen af fx byggesager i teknik og miljø fortsætter. Andre dele af den kommunale organisation har ekstraordinært mange opgaver det gælder således hele plejesektoren, som er hårdt belastet. Den ekstraordinære situation har også betydet at der er indgået aftale om at medarbejderne kan omplaceres til opgaver uden for overenskomstområdet.

   

  Krisestaben, som består af borgmesteren (formand), beredskabschefen, direktionen, centerchefen for sundhed og teamlederen for kommunikation mødes to gange om ugen. Centercheferne deltager også i en del af mødet. På krisestabens møder drøftes den aktuelle situation og der tages stilling til de tiltag som iværksættes.

   

  På mødet vil forvaltningen give en mundtlig orientering om hvilke tiltag, der er iværksat inden for udvalgets område samt give en orientering om de kendte konsekvenser af coronakrisen.

   

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet "Diverse orienteringer".

  Hvis der kommer væsentlige bilag efter publicering af dagsorden vil de blive eftersendt på mail.

   

   

  Lovgrundlag

  En række love og bekendtgørelser er vedtaget/udstedt som konsekvens af coronakrisen

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser for kommunen er uafklarede. Der vil være både merudgifter og mindreudgifter på de forskellige områder. Der er allerede taget initiativer fra statsligt hold som skal søge at afbøde de økonomiske konsekvenser af krisen.

  Historik

  På KB mødet den 26. marts blev der givet en skriftlig orientering om tiltagene på området - der henvises til denne sag

 • 161. Diverse orientering - AET den 14. april 2020 (Lukket)

 • 162. Underskriftsark (Lukket)