Referat

 • 154. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 14. marts 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

 • 155. Kort temadrøftelse vedrørende Store Heddinge Vandrerhjem og Stjerneholdet

  Resume

  Efter rundvisning på Store Heddinge Vandrerhjem, drøftes vandrerhjemmet og aktiveringstilbuddet, Stjerneholdet

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. Store Heddinge vandrerhjem og nytteindsats på Stjerneholdet drøftes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Drøftet.

 • 156. Lokale vækstvilkår i Stevns Kommune 2019

  application/pdf icon vaekst_og_vaekstvilkaar_2018_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon notat_-_konklusioner_erhvervsudvikling_og_erhvervsstruktur_stevns_kommune.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har modtaget rapporten ”Vækst- og Vækstvilkår i Sjællandske Kommune – Stevns Kommune 2018”. Rapporten er et led i et samarbejde mellem Region Sjælland og de sjællandske kommuner om overvågning af lokale og regionale vækstvilkår. Der er udarbejdet tilsvarende rapporter for de øvrige sjællandske kommuner og en samlet rapport, der stiller skarpt på de regionale vækstvilkår i Region Sjælland, herunder Stevns Kommune. AET orienteres om rapportens konklusioner.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Rapporten ”Vækst- og Vækstvilkår i Sjællandske Kommune – Stevns Kommune 2018” (bilag 1.) for Stevns Kommune præsenterer en række aktuelle, erhvervsrelevante nøgletal for kommunen. Indikatorerne dækker erhvervsmæssige præstationer der bl.a. vedrører værdiskabelse, produktivitet, antal nye virksomheder, beskæftigelse og eksport i kommunens virksomheder. Rapporten indeholder endvidere relevante nøgletal for de lokale vækstvilkår med fokus på arbejdsmarked, pendling, uddannelse, erhvervsindkomster samt virksomhedernes brug af erhvervs- og innovationsfremme, mv. Rapporten kan indgå i vidensgrundlaget for at styrke og målrette den erhvervspolitiske indsats til gavn for lokal vækst- og erhvervsudvikling. Rapporten er lavet af firmaet Iris Group på vegne af og i samarbejde med Region Sjælland. Irish Group er inviteret til udvalgsmødet og fremlægger rapportens konklusioner.

   

  Forvaltningen har på baggrund af rapporten lavet et notat med konklusioner om erhvervsudviklingnen og erhvervsstrukturen i Stevns Kommune (bilag 2).

   

 • 157. Formulering af ny sundhedspolitik - intern proces

  application/pdf icon referat_fra_dialogmoede_med_arbejdsmarked_den_28._november_2018.pdfapplication/pdf icon referat_fra_dialogmoede_med_politik_og_borger_den_1._marts_2019.pdfapplication/pdf icon tillaeg_til_sundhedspolitik_-_2012.pdfapplication/pdf icon sundhedspolitik_-_januar_2009.pdfapplication/pdf icon forebyggelse_for_fremtiden_-_pixi.pdfapplication/pdf icon forebyggelse_for_fremtiden_2018.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_-_stevns_kommune_2017.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_region_sjaelland_2017.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_-_danskernes_sundhed_2017.pdf

  Resume

  SSU vedtog i foråret 2018, at igangsætte en proces, med det mål at formulere en ny Sundhedspolitik.

   

  Den kommende sundhedspolitik skal være målrettet alle kommunens borgere – børn, unge, voksne, ældre, og medarbejdere i Stevns Kommune og derfor skal processen frem mod den politiske vedtagelse af politikken involvere ledere, medarbejdere og kommunens fagudvalg.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til AET, at

  1. godkende Centrene´s anbefalingerer fra Dialogmøderne og prioriterer 2 - max 3 bidrag, som Center for Arbejdsmarked, Center for Politik & Borger og fagudvalgets bidrag til Sundhedspolitikken.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefalingerne godkendes.

   

  Følgende anbefalinger prioriteres:

  • Facilitering af fællesskaber hvor læring og dannelse gennem kulturel aktivitet er fundamentet -særligt fokus på indsat ifht. ensomme
  • Styrke adgang/mobilitet i naturen - stier, cykler, veje
  • Lokale tilbud til borgere med kontakt i psykiatrien - samarbejde
  • Tværfaglige teams - helhedsorienteret indsats  (særligt udsatte borgere - ifht. ledighedsgraden)

   

   

  Sagsfremstilling

  SSU vedtog i foråret 2018, at igangsætte en proces, med det mål at formulere en ny Sundhedspolitik. Den kommende sundhedspolitik skal være målrettet alle kommunens borgere – børn, unge, voksne, ældre, og medarbejdere i Stevns Kommune og derfor skal processen frem mod den politiske vedtagelse af politikken involvere ledere, medarbejdere og kommunens fagudvalg

   

  SSU har lagt vægt på at politikken bliver til via en samskabende proces, hvor også borgere og civilsamfund inddrages i processen. Borgerne involveres via borgermøder.

  SSU har besluttet at dialogmøderne tager afsæt i forebyggelsesudspillet fra Kommunernes Landsforening (KL) ”Forebyggelse for fremtiden”.  Udspillet tager afsæt i hvad der er evidens for på sundhedsområdet, og kommer med forslag til hvordan vi som Kommune kan arbejde mere systematisk og med en bedre kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder.

   

  KL anbefaler følgende 6 pejlemærker:

  1.    Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen

  2.    Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring

  3.    Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job

  4.    Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge

  5.    Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol

  6.    Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

   

  Som et led i den interne proces har ledelse og nøglemedarbejdere i Arbejdsmarked samt Politik & Borger på dialogmøder henholdsvis den 28. november 2018 og 1. marts 2019 arbejdet med pejlemærkerne og sundhedsudfordringer i Stevns Kommune og nåede frem til at anbefale følgende bidrag til sundhedspolitikken.

   

  Center for Arbejdsmarked anbefaler følgende input til sundhedspolitikken:

   

  Pejlemærke 1

  Alle skal have mulighed for et

  sundt liv – fælles ansvar og

  kvalitet i indsatsen

   

  Udbrede viden om kommunens sundhedstilbud til både borgere og ansatte

   

  Tværfaglige teams – helhedsorienteret indsats

  (særligt udsatte borgere – ift. ledighedsgraden)

   

  Lokale forankrede sundhedstilbud – stjerneholdet/vandrehjemmet/sundhedscenteret

   

  Lokale tilbud til borgere med kontakt til psykiatrien - samarbejde

   

   

  Pejlemærke 3

  Alle unge skal have plads i fælles-

  skabet og komme godt på vej i

  uddannelse og job

   

  Pejlemærke 6

  Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

   

  Ungehus(e)

  (ingen myndighed)

  Aftenåben

  Fællesspisning

  Bred vifte af tilbud

  ·         Misbrug

  ·         Kost

  ·         Økonomi

  ·         Temaaften

  ·         Sundhed/sygepleje

  ·         UUV-vejleder

  Obs beliggenhed/tilgængelighed

  Unge familier må også være med

   

  Medborgerhus/ungdomshus/klub

  -      For unge mellem 12- 18 år

  -      For voksne over 18 år

   

    

  Center for Politik & Borger anbefaler følgende input til sundhedspolitikken:

   

  Pejlemærke 1

  Alle skal have mulighed for et

  sundt liv – fælles ansvar og

  kvalitet i indsatsen

   

  Fælles ansvar – socialt udsatte, skæve børn, bogligt svage støttes via tilbud

   

  Frivilligheden bruges konstruktivt/ rammesættende

   

  Mod til at afgive magt styring og kontrol

   

  Facilitering af fællesskaber hvor læring og dannelse

  gennem kulturel aktivitet er fundamentet

   

  Styrke adgang/mobilitet i naturen – stier, cykler, veje

   

  Styrke/se muligheder i vores rammer – forpligtelse og give muligheder. Politik og borger: vi kan køre kompetencerne på tværs

   

  Pejlemærke 2

  Alle børn skal have en sund start

  på livet, der fremmer deres trivsel,

  udvikling og læring

   

   

  Pejlemærke 3

  Alle unge skal have plads i fælles

  skabet og komme godt på vej i

  uddannelse og job

   

   

  Pejlemærke 4

  Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal ryge

   

  Røgfri arbejdsplads

  Pejlemærke 5

  Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol

   

   

  Pejlemærke 6

  Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

   

   

   

   

  Se mere i referaterne fra dialogmøderne, som er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Det videre forløb:

  Samtidig med afholdelse af de interne dialogmøder, involveres borgere i Stevns kommune via to borgermøder: Et borgermøde d. 9/3, og et borgermøde d. 21/1 for Ungerådet og elevråd fra alle skoler på Stevns.

  I slutningen af februar afholdes det sidste interne dialogmøde, hvorefter alle input samles til brug på KB’s temamøde d. 28/3. På KB mødet drøftes og besluttes hvilke pejlemærker og bidrag, der skal arbejdes videre med og dermed ligge til grund for formuleringen af en nye Sundhedspolitik.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes økonomi.

 • 158. Liv og handel i Store Heddinge - Sag til genoptagelse

  application/pdf icon status_livoghandel_20190205.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_genoptagelse_af_sag_liv_og_handel_i_store_heddinge_-_godkendelse_af_skitseprojekt_behandlet_paa_moedet_22._august_2018_kl._1500_moedelokale_8_i_.pdfapplication/pdf icon status_paa_projektet_pr._140818_fra_charlotte_mannstaedt.pdfapplication/pdf icon referat_fra_aet_165-2018.pdfapplication/pdf icon oekonomi_kvalitetssikring.pdf.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_liv_og_handel_i_store_heddinge_-_ansoegning_om_tilskud_behandlet_paa_moedet_28._juni_2017_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2017.docx.pdfapplication/pdf icon liv_og_handel_i_store_heddinge_-_ansoegning_stevns_kommune_v1.1.docx.pdf

  Resume

  Med afsæt i AETs behandling og protokollering fra mødet den 13. februar 2019 - Genoptages sagen.

  Charlotte Mannsteadt og Tim Warner deltager i forbindelse med behandling af sagen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. det fremlagte tages til efterretning.
  2. den videreproces i forhold til bevillingen fastlægges.  

   

  Arbejdsmarked, Erhverv & Turisme, 13. februar 2019 pkt. 133

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  1. Taget til efterretning.
  2. Bevillingen opretholdes. Det meddeles projektlederen at opretholdelse af bevilligen er betinget af at opførelse af legepladsen skal afvente fornyet behandling på næste møde i AET den 13. marts. Inden behandlingen i AET skal der foreligge et færdigt projekt. Der skal være indhentet flere tilbud fra professionelle legepladsfirmaer på opførelse af legepladsen.

   

  AET ønsker på samme møde at få en opfølgende status i forhold til preserveringen af skulpturerne.

   

  Politik og Borgers supplerende oplysninger til brug for sagens behandling den 14. marts 2019:

  Sagen genoptaget efter AETs behandling den 13. februar 2019 med afsæt i mødets protokollering. Charlotte Mannsteadt og Tim Warner deltager i forbindelse med behandling af sagen.

   

  Beslutning

  Der foretages ikke udbetaling af tilskud før der foreligger et færdigt projekt, som kan godkendes af udvalget. Projektet skal forinden forelæggelse for udvalget være godkendt af Teknik og Miljø. Charlotte Mannstedadt og Tim Warner vil få mulighed for at præsentere projektet for udvalget.

   

  Sagsfremstilling

  AET godkendte den 22. august 2018 det fremlagte skitseprojekt for Liv og Handel, men besluttede også samtidig, at der senest til udvalgets december møde skulle gives en midtvejsstatus i forhold til de faldne bemærkninger omkring den p.t. manglende finansiering fra fonde (med afsæt i projektets samlede budget) samt en endelige afklaring omkring legepladsens pris, vandafledning samt muren.

   

  Efter ønsket fra Projektleder Charlotte Mannstaedt blev fremlæggelsen udsat til AETs februar møde.

  Projektleder Charlotte Mannstaedt og formand for Store Heddinge Handelsstadsforening Tim Warner deltager til udvalgets mødet og fremlægger midtvejsstatus for projektet.

   

  Med afsæt i:

  • Hvad er planen for preservering af skulpturerne?, herunder hvad er prisen for dette og hvordan er det samlede budget påvirket af de udfordringer vi er stødt på omkring skulpturerne?
  • Hvordan går det med den resterende del af finansieringen samt generel budgetopfølgning?
  • Hvad gøres der i øvrigt for at skaffe finansiering?
  • Hvad er status for legepladsdelen af projektet?
  • Hvordan sikrer vi den fysiske kvalitet af såvel skulpturpark som legeplads, samtidigt med at vi sikrer den kunstneriske/kreative kvalitet af begge dele?

   

   

  Til brug for sagens behandling er vedlagt bilag fra tidligere politiske behandlinger sam seneste status fremsendt fra projektleder Charlotte Mannstaedt (bilag 1)

   

  Såfremt fremlæggelsen giver anledning til, at AET ikke længere kan anbefale, at bevillingen opretholdes, vil der blive fremlagt en særskilt sag til AET og videre til KB. En evt. kommende sag med ny indstilling skal tage afsæt i at projektets forudsætninger har ændret sig væsentligt fra bevillingstidspunktet. En evt. ny sag vil ske i dialog med Udvikling Stevns, da der grudlæggende er tale om en medfinansiering på et LAG-projekt.

 • 159. Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring

  application/pdf icon bilag_1_input_fra_inddragelsesprocessen.pdfapplication/pdf icon bilag_2_alternativer_for_placering_af_hal.pdfapplication/pdf icon bilag_3_muligheder_for_omplacering_af_stevnshallens_brugere_i_anlaegsperioden.pdfapplication/pdf icon bilag_4_skydefaciliteter.pdfapplication/pdf icon bilag_5_renovering_af_stevnshallen_samt_anvendelse_som_kold_hal_.pdfapplication/pdf icon bilag_6_mulig_udvidelse_af_planomraadet.pdfapplication/pdf icon bilag_7_forslag_ny_hal_bbp_arkitekter_2016_0.pdfapplication/pdf icon bilag_8_forvaltningens_anbefalinger_-revideret_udgave.pdfapplication/pdf icon bilag_9_alt._2_med_byggefelt.pdf

  Resume

  AET orienteres om resultatet af inddragelsesprocessen. Udvalget skal desuden træffe beslutning om placering af den nye Stevnshal samt hvilken energiløsning, der skal vurderes nærmere.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til AET, at

  1. sagen drøftes.
  2. der træffes beslutning om hallens placering.
  3. der igangsættes en udredning af energiløsning (C) ved brug af ekstern konsulentbistand.

  Beslutning

  1. Drøftet.
  2. Hallen anbefales placeret indenfor det byggefelt som fremgår af nyt bilag 9.
  3. Indstillingen anbefalet.

   

  Bilag 8 revideres med supplerende oplysninger om økonomi

   

  Udvalget ønsker en bredere politisk drøftelse, og sender sagen videre til ØU og KB.

   

  Sagsfremstilling

  Inddragelsesfasen

  Inputfasen, der har løbet fra november 2018 frem til februar 2019, har nu nået sin afslutning. Der har i alt været afholdt 9 møder med hallens og områdets brugere, samt et borgermøde d. 13 februar 2019, hvor ca. 50 borgere deltog. En sammenfatning af brugerinddragelsen og borgermødet præsenteres for udvalget på mødet d. 14. marts. Sammenfatningen kan ses i bilag 1

   

  Hallens placering

  Udvalget skal, ifølge tidsplanen, på mødet d. 14 marts drøfte forskellige alternativer for placeringen af hallen, samt træffe beslutning om, hvor hallen skal placeres. I forhold til placering af hallen på området, er der arbejdet videre med en knudepunktsløsning, der samler hallerne i en sammenhængende bebyggelse. Der foreligger nu 5 forskellige alternativer, der alle tager udgangspunkt i at samle hallerne. Alternativerne præsenteres i bilag 2.

  I bilag 8 er forvaltningens anbefalinger i forhold til hallens placering uddybet og illustreret yderligere.

   

  Såfremt udvalget vælger en løsning, der medfører, at den eksisterende hal ikke kan benyttes i byggeperioden, opstår der behov for midlertidigt at omplacere hallens nuværende brugere. Bilag 3 belyser de muligheder, der umiddelbart foreligger.

   

  Skydebane

  Af hensyn til det videre arbejde med programmering af funktioner og arealer i den nye hal, er det vigtigt, at udvalget tidligt i processen drøfter mulighederne for at anlægge en ny skydebane i hallen. AET skal derfor drøfte, hvorvidt man vurderer, at skytteforeningernes ønske om en ny indendørs bane kan imødekommes og om denne skal etableres i forbindelse med hallen eller udenfor området. Oversigt over de stevnske skytteforeningers medlemstal og brug af baner fremgår af bilag 4.

   

  Valg af energisystem 

  Valget af energisystem for den nye hal er en vigtig forudsætning for det videre arbejde med hallen og helhedsplanen.  AET skal drøfte hvilken energiløsning man ønsker at få redegjort for. Der findes umiddelbart tre løsninger:

   

  A)     Tilkobling på Stevnsbadets eksisterende gasanlæg

  B)     Der etableres jordvarme til den nye hal, mens Stevnsbadet fortsætter med det eksisterende gasanlæg

  C)     Etablering af nyt fælles energianlæg for begge haller med jordvarme, solfangere og elpaneler

   

  Der vil umiddelbart være både økonomisk og CO2-regnskabsmæssigt størst værdi med løsning (C). Dette skal imidlertid vurderes nærmere, hvilket kræver ekstern konsulentbistand, der kan redegøre for fordele, ulemper og økonomi ved løsning (C).

   

  Renovering af den gamle hal 

  Der er rejst spørgsmål om, hvorfor man vælger at rive den gamle hal ned, frem for at renovere den eller eventuelt lade den stå som tørhal. Hallen er imidlertid i så dårlig stand, at en renovering og efterisolering vil være gennemgribende og meget kostbar i forhold til at bygge nyt. Det vil ikke være muligt at lade hallen stå uopvarmet som koldhal uden gennemgribende renoveringer, da hallen hurtigt vil få fugtproblemer og skimmelsvamp, når der bliver slukket for varmen. Bilag 5 indeholder protokollen fra PMFs møde 10. april 2018, hvor fordele og ulemper ved renovering versus nybyg blev drøftet samt et notat, der vurderer muligheden for at hallen kan anvendes som kold hal.

   

  Orientering:

  Ejer af Erikstrupvej 40 og 50, beliggende nordvest for planområdet, har meldt sig på banen og oplyser, at de er interesseret i at sælge ejendommene. Erikstrupvej 40 og 50 er indtegnet med hvid stiplet linje som en mulig udvidelse af planområdet for helhedsplanen og fremgår af bilag 6.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Folkeoplysningsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

 • 160. Kulturpolitik 2019-2022 - videre proces

  application/pdf icon input_kulturpolitik_opsamling_pr._7.3.19_0.pdf

  Resume

  Drøftelse og fastlæggelse af den videre proces for kommende kulturpolitik

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at det besluttes enten at

  1. udvikle kulturpolitikken ud fra eksisterende input og viden eller
  2. afvikle / igangsætte en yderligere proces med fokus på ikke tidligere kendte aktører. 

  Beslutning

  punkt 1 tiltrådt - kulturpolitikken udvikles ud fra eksisterende input og viden.

   

  Ungerådet inviteres til at komme med input.

   

  Sagsfremstilling

  I foråret 2018 besluttede AET, at der skulle udarbejdes en ny kulturpolitik i Stevns Kommune. I forbindelse med denne beslutning blev der også vedtaget en proces for indsamling af input til politikken.

   

  Processen var omfattende i det inddragende arbejde, da processen lagde op til, at både kommunens interne og eksterne kulturaktører samt frivillige kulturaktører og kulturforeninger blev inviteteret ind i en inddragende proces på et meget tidligt stadie.

   

  Hensigten med processens størrelse samt forløb var, at Stevns Kommune kunne lade sig inspirere af kulturaktørernes interesser og ønsker. Ligeledes har processen til formål, at kulturaktørerne har kunnet se sig selv i den fremtidige kulturpolitik.

   

  AET besluttede endvidere, at kulturpolitikken skulle indeholde fem overordnede fokuspunkter for arbejdet med den nye kulturpolitik. Følgende fem fokuspunkter blev derfor valgt som værende bærende for den kommende kulturpolitik

   

  ·         Børn og unges møde med kulturen
  ·         Kulturarven som “Lokomotiv”
  ·         Kulturarven
  ·         Kultur som turisme og vækstdriver
  ·         Kultur i ældrefællesskaber

   

  I efteråret 2018 blev der derfor afviklet og afholdt en række inputmøder med kommunens egne kulturelle institutioner, kulturelle foreninger, løst organiserede kulturelle aktører samt afholdt et borgermøde for alle aktører og borgere i Store Tårnby Forsamlingshus i december.

   

  På baggrund af møderne kan det konkluderes, at alle relevante og forventelige kulturelle aktører og foreninger har givet deres indspil til en kommende kulturpolitik. Det er dog forvaltningens opfattelse, at eksempelvis unge mellem 13 og 20 år og børnefamilier ikke har været bekendte med muligheden for at komme med input til kulturpolitikken eller har haft lysten til dette.

   

  Der kan derfor være en idé i at tage endnu en runde med input specifik fra den manglende skare for at kvalificere den kommende kulturpolitik yderligere.

   

  Til mødet fremlægges hovedtræk af de input, der foreligger på nuværende tidspunkt til brug for fastlæggelse af den kommende proces.

 • 161. Formidling - Stevns Fyrcenter

  application/pdf icon wayfinding_og_skiltefamilie_small_-_stevns_fyrcenter_0.pdf

  Resume

  Fremvisning af nyt skilte- og formidlingsdesign for Stevns Fyrcenters områder.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1.     orienteringen og fremvisningen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i anlægsbevillingen til udviklingen af Stevns Fyrcenter foreligger der nu et endeligt nyt skilte- og formidlingsdesign for Stevns Fyrcenters områder.

  Baggrunden for at starte udviklingen af nyt skilte- og formidlingsdesign med start ved Stevns Fyrcenter bunder i, at stedet har været præget af, at en række forskellige aktører har sat skilte, elementer og genstande op på området, der ikke har talt et formmæssigt og æstetisk ensartet sprog.

  Groft sagt har meget af det opstillede været designet og formgivet af hensyn til interne aktører i kommunen, frem for at være designet med henblik på at give gæster og turister en ensartet og kommunikativ god oplevelse.

  Hovedformålet med processen har været at skabe en formidling der

  • binder op på en vægtning og rangering af de historier, der ønskes fortalt de enkelte steder langs Stevns Klint. 
  • forholder sig til klinten i materialitet, formgivning og oplevelse.

  Pilotprojektet Wayfinding på Stevns Fyrcenter har forsøgt at inddrage samtlige aktører i udviklingen af et nyt formidlings- og skiltedesign, der samtidig har som sit fornemmeste formål at skabe en værdifuld oplevelse for gæster og turister.

  Vedlagte forslag vil blive fremlagt og gennmgået på mødet.

   

 • 162. Regnskab 2018 - AET

  application/pdf icon bilag_1._aarsberetning_aet_2018_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._overfoersel_-_rammeaftaler_loensumsstyring_og_oevrig_overfoersel_2018_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._anlaeg_regnskab_2018_0.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme skal behandle Regnskab 2018 samt overførsel af rullebeløb til 2019

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turismes indstilling vedr. overførsler videresendes til Økonomiudvalget.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

   

  1. regnskab 2018 godkendes
  2. der overføres et samlet overskud på 1.359.000 kr. til 2019 på områder omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
  3. der overføres 225.000 kr. til 2019 (mindreforbrug i 2018) på områder som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
  4. AET's anbefalinger sendes videre til ØU

   

  Beslutning

  1. regnskab 2018 godkendt
  2. godkendt - der overføres et samlet overskud på 1.359.000 kr. til 2019 på områder omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
  3. godkendt - der overføres 225.000 kr. til 2019 (mindreforbrug i 2018) på områder som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
  4. godkendt - AET's anbefalinger sendes videre til ØU

   

  Sagsfremstilling

  Der foreligger endeligt regnskab på AET's område. AET’s regnskab viser en mindreudgift på 10,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og en mindreudgift på 7,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

   

  Overførselsudgifter

   

  Overførselsudgifterne viser en mindreudgift på 7,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og en min-dreudgift på 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

   

  Serviceudgifter

   

  Serviceudgifter viser et mindreforbrug på -2,6 mio.kr. og i forhold til korrigeret budget et mindreforbrug på -1,2 mio.kr., hvilket svarer til en afvigelse på -6 % i forhold til oprindeligt budget. Den relativt store afvigelse skyldes primært omplacering af politikområder efter budgetvedtagelsen, hvormed der er foretaget omplaceringer til andre udvalg af budget og forbrug. Det resterende mindreforbrug kan henføres til midler opsparet af institutioner underlagt rammeaftaler og lønsumsstyring, ibrugtagning af den nye Sydstevnshallen, samt færre flygninge end forudsat.

   

  Overførsel af rullebeløb

   

  Der er udarbejdet overblik over over- /underskud på rammeaftaler samt lønsumsstyring. I henhold til aftalerne på området er der overførselsadgang mellem årene på et overskud på op til 5% af budgetrammen og et underskud på op til 2,5% af budgetrammen.

   

  Anlæg

   

  I 2018 er der et forbrug på i alt 19,9 mio. kr., en afvigelse på 2,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. KB har godkendt overførsel den 28. februar 2019 på 1,9 mio. kr. til 2019. Overblik over regnskab og overførsler for anlæg fremgår af bilag. 

   

  Økonomi

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2018. Sagen medfører teknisk set en tillægsbevilling i 2019, som svarer til overførsel af over- og underskud på rammeaftaler/lønsumsstyring og øvrig overførsel fra 2018 til 2019.

 • 163. Reduktion i udgifter til aktiveringsgodtgørelse LAB§83

  Resume

  Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83 kan kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som deltager i et aktivt tilbud eller i virksomhedspraktik efter Jobcenterets vurdering, få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden. Dette i hel eller delvist godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet.

   

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. tage retningslinjer for vurdering af godtgørelse i forbindelse med deltagelse i aktivering til efterretning.

  Beslutning

  Sagen genoptages på næste udvalgsmøde - med henblik på behandling og godkendelse.

   

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesudvalget i Stevns Kommune vedtog i 2008, at alle borgere, der aktiveres efter tilbud i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats skulle have udbetalt kr. 1000 pr. måned i godtgørelse. Dette uansat timetal, indhold i tilbud eller geografisk placering. § 83 er en kan paragraf. Borgeren har ikke et retskrav. Hensigten med godtgørelsen er, at give hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet.

   

  Borgeren har ved deltagelse i tilbud ret til befordringsgodtgørelse jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82. Dette er en såkaldt skal paragraf. Borgeren har retskrav på befordringsgodtgørelse. Det vil sige, at de kan få udbetalt befordringsgodtgørelse til dækning af udgifter til befordring udover de første 24 km.

   

  1 2018 var der 653 forløb hvor borgerne fik udbetalt godtgørelse. Timetallet varierer fra 1 til 37 timer om ugen. Udgiften i 2018 var 954.545 kroner.

   

  I beskæftigelsesindsatsen prioriteres den virksomhedsrettede indsats højt. Det gælder både til borgere på kontanthjælp men også til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

   

  Da det er borgere med få ressourcer er der en del borgere, der har et fremmøde på et mindre antal timer pr. uge.

   

  I 2018 var cirka halvdelen af de 653 forløb på 10 timer pr. uge eller derunder.

   

  I og med, at målgruppen siden beslutningen i 2008 er ændret, og at flere borgere er i tilbud med få timer synes det nødvendigt, med nye retningslinjer for bevilling af godtgørelse.

   

  Det foreslås, at godtgørelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §83 administreres efter følgende retningslinjer:

  • Ved henvisning til tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 10 og 11 foretager sagsbehandleren en individuel og konkret vurdering af, om der skal bevilges godtgørelse i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83.
  • Der kan undtagelsesvis gives tilskud til transport hvis det er lægeligt dokumenteret, at borgeren ikke kan transportere sig med eget transportmiddel eller offentlig transport op til 12 kilometer.
  • Godtgørelsen følger tilbuddet. Hvis borger udeliver fra tilbuddet uden rimelig grund foretages et fratræk i borgeres godtgørelse for de antal dage, hvor borger er udeblevet helt eller delvist.
  • Hvis borgeren er i tilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen får borgeren godtgørelse svarende til 20% , 40%, 60% eller 80% af taksten på 1000 kroner.
  • Det er ikke hensigten, at godtgørelsen skal udbetales til borgere, der ikke har en lønindtægt mens de deltager i beskæftigelsestilbud(eksempelvis borgere i jobafklaringsforløb, der fortsat får fuld løn fra deres arbejdsgiver)
  • Godtgørelsen udbetales bagudrettet.

   

   

  Borgerne der modtager ressourceforløb og jobafklaringsforløb lever typisk af en ydelse svarende til kontanthjælp, hvilket kan gøre det svært at få råd til ekstraudgifter ved deltagelse i virksomhedspraktik og beskæftigelsesrettede tilbud.

   

  Godtgørelsen har en motiverende effekt på for at deltage i et forløb. Mange borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb har oplevet en væsentlig indtægtsnedgang, og det kan gøre det svært at afse økonomi til ekstraudgifter ved deltagelse i beskæftigelsesrettede tilbud. Et tilskud skønnes at fremme motivation og fastholdelse i beskæftigelsesrettede tilbud.

  Økonomi

  Jobafklaring: 13% af borgerne får løn og dermed ikke godtgørelse: besparelse netto: 2.340 kr.

  Ressoruceforløb: 19 helårspersoner får gns. 30% af godtgørelsen (1-2 dg. ugl.): besparelse netto: 70.000 kr.

  Kontanthjælp: 40 helårspersoner får gns. 50% af ydelsen (1-4 dg. ugl.): besparelse netto: 470.000 kr.

 • 164. Beskæftigelsesplan 2019 1. Afrapportering

  application/pdf icon bilag_1_afrapportering_1_bp_2019_0.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, modtager hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats.
  vedlagt som bilag findes status på de 12 konkrete mål, der er opstillet i Beskæftigelsesplan 2019.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. Afrapporteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplan 2019 opstillede 12 konkrete mål fordelt på de syv ministermål. Disse mål giver en indikator på, hvorvidt den beskæftigelsesrettede indsats i Stevns Kommune følger de sigtelinjer der er lagt ud. I det følgende vil der blive gjort rede for status for, hvorledes målopfyldelsen står ved årsskiftet 2018-2019. Målene kommenteres enkeltvis. Se (Bilag_1_Afrapportering_1_BP_2019) for samlet skematisk oversigt over målene.

  Overordnet mål:

  • Mål 1: Andelen af borgere (16-64 år) der er i beskæftigelse fortsat ligger over landsgennemsnittet. 

  Kommentar: Seneste fremskrivning vedr. beskæftigelsesfrekvensen fra 15. januar 2019 viser, at Stevns Kommune fortsat har en beskæftigelsesfrekvens, som ligger over såvel gennemsnits beskæftigelsesfrekvensen i RAR-område Sjælland og landsgennemsnittet.

  Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

   

  • Mål 2: Fald i gennemsnitlig varighed for afsluttede forløb på A-dagpenge

  Fra oktober 2018 til november 2018 er der sket en stigning på 1,4 uger, i den gennemsnitlige sagsvarighed for afsluttede A-dagpenge forløb.

   

  Kommentar: Stigningen i den gennemsnitlige varighed for afsluttede forløb fra oktober til november 2018 skyldes primært, at 5 ledige med A-dagpenge forløb længere en 40 uger fandt anden forsørgelse i november 2018. For halvdelen af A-dagpengemodtagerne gør det sig gældende, at deres forløb afsluttes indenfor 2 uger.

   

  • Mål 3: Gennemsnitlig sagsvarighed for ledighedsydelsesmodtagere skal fortsat ligge under 25 uger. Målt pr. rullende år.

   

   

  Hele landet

  Faxe

  Køge

  Stevns

  1kv18-4kv18

  23,3

  30,7

  26,2

  25,2

        Kilde: Jobindsats.dk

   

  Kommentar: Stevns ligger over landsgennemsnittet, men lavere end vores umiddelbare nabokommuner. Den primære forklaring på stigningen i seneste måling ligger i at udløbet af projekt ”sammen om progression” betød en fragang af en fuldtidsvirksomhedskonsulent fra indsatsen effektivt pr. 1. oktober. Stevns Kommune er bevilget projektmidler til ”Udvikling i fleksjob II”, hvilket gør at muligheden for, at nå årsmålet, er forbedret.

  Ministermål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

  • Mål 4: REKB (Rekruttering Køge Bugt) er i løbende kontakt med minimum 75 pct. af kernemålgruppen ved udgangen af 2020

  REKB har foreløbig i år haft kontakt til 203 virksomheder med mere end 2 medarbejdere fra Køge/Stevns (kernemålgruppen) Det er 9,7 pct. af de pt. 2090 virksomheder i kernemålgruppen.
  Totalt har REKB haft kontakt til 301 virksomheder i 2019.

   

  Kommentar: At REKB pr. 25/2-2019 har haft kontakt til 9,7 pct. af kernemålgruppen, ligger indenfor det forventede. Tallet vil stige gennem hele perioden, således at REKB frem mod afslutningen 2020 vil nå at have løbende kontakt med 75 pct. af virksomhederne i kernemålgruppen.

  • Mål 5: 80 pct. af jobordrerne besættes gennem Rekruttering Køge Bugt

  REKB har fra årsskiftet og frem til 25/2-2019 haft 32 nye rekrutteringsopgaver: Af disse er 11 afsluttet. Virksomhederne havde oprindeligt ønsket 15 medarbejdere på disse. REKB har kunnet assistere med besættelse af 6 stillinger, svarende til 40 pct.

   

  Kommentar: Årsagerne til dette kan være forskellige. Dels har virksomhederne i nogle tilfælde alligevel ikke haft brug for de medarbejdere REKB har fundet. Dels har der været opgaver, hvor REKB ikke har været i stand til at finde kandidater. Det gælder især de specialiserede.

   

  Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.

  • Mål 6: 5 integrationsborgere overgår til uddannelse på SU

  Pr. 17/2-2019 er 5 integrationsborgere overgået til uddannelse på SU
  Kilde: fasit som er eget fagsystem

  Kommentar: Dermed er årsmålet nået indenfor årets første to måneder

  • Mål 7: Andel borgere på Integrationsydelse med ordinære løntimer ligger fortsat over 30 % målt pr. rullende år .

   

  Hele landet

  Faxe

  Køge

  Stevns

  4kv17-3kv18

  22,9

  32,1

  20,9

  32,0

  Kilde: Jobindsats.dk

  Kommentar: Andel af borgere på integrationsydelse med ordinære løntimer ligger over 30%, for anden måling i træk.

   

  Ministermål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

  • Mål 8: Kontanthjælp Jobparate. 25 % af de jobparate kontanthjælpsmodtagere med en sagsvarighed over 3 måneder er i et virksomhedsrettet tilbud.

   

  Dato for måling                

  Antal borgere jobparate kh.modtager + 3mdr.

  Andel i  virksomheds-rettet tilbud

  13022019

  60

  23,3 %

             Kilde: fasit som er eget fagsystem

   

  Kommentar: Måltallet er ikke nået endnu. Til gengæld kan man iagttage et betydeligt fald af antal jobparate kontanthjælpsmodtagere siden sommeren 2018. Således er antallet af fuldtidspersoner i målgruppen faldet fra 85 personer i juli 2018 til 65 fuldtidspersoner i januar 2019, svarende til et fald på 23,5 pct. Stevns Kommune er i december bevilget projektmidler til ”Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere”, hvilket betyder, at der igangsættes en særlig indsats for at få netop denne gruppe borgere i virksomhedsrettet aktivering.

   

  • Mål 9: Andel aktivitetsparate personer med ordinære løntimer stiger til landsgennemsnit. Målt pr. rullende år

   

   

  Hele landet

  Faxe

  Køge

  Stevns

  4kv17-3kv18

  11,1

  9,6

  10,3

  12,3

            Kilde: Jobindsats.dk

   

  Kommentar: Et øget fokus på at få aktivitetsparate borgere i småjob gennem; Særligt tilrettelagt Virksomhedsforløb, Flere skal med og via internt fokus på virksomhedsrettede forløb, understøtter en kulturforandring i Arbejdsmarked. Denne forandring er medvirkende til at Stevns pt. ligger over landsgennemsnit.

   

  Ministermål 5 : Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

   

  • Mål 10: Kontrolgruppens mål er en reduktion af udgifter til ikke berettigede med  2,1 mio. kr. (brutto)

   

  Kommentar: Der er endnu ikke kommet data vedr. dette område, idet stillingerne først er besat i indeværende år. Der er pr. februar igangsat en procedure for borgere som ønsker at stå uden fast bopæl. Proceduren sikrer at borgere der vil registreres uden fast bopæl får en mødeindkaldelse fra kontrolgruppen.

   

  Ministermål 6 : Udsatte ledige skal have en indsats.

  • Mål 11: Aktivitetsparate  -  andel aktivitetsparate i virksomhedsrettet indsats skal ligge over 20 % Alternativt skal mindst 50 aktivitetsparate borgere være i virksomhedsrettet indsats.

  Dato for måling

  Antal borgere aktivitetsparate

  Andel i  virksomheds-rettet tilbud

  13022019

  233

  21,0 %

             Kilde: fasit som er eget fagsystem

  Kommentar: Målet understøttes blandt andet gennem projekt ”Flere skal med”. Ligesom det øgede fokus på virksomhedsrettet over en bred kam er med til at sikre fokus på værdien af virksomhedsrettet aktivering.

   

  Ministermål 7 : Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

  • Mål 12: 10 pct. øgning i antallet af ansøgninger om handicapkompenserende ordninger så som hjælpemidler, fx særlige kontorstole, it-rygsæk o.lign eller personlig assistance fx til praktisk bistand til specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning, tegnsprogstolkning eller særlig personlig støtte til struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver.

  Dato for måling

  Antal ansøgninger personlig assistance

  Antal ansøgninger

  hjælpemidler

  Andel personlig assistance

  i  forhold til 2018

  Andel hjælpemidler i  forhold til 2018

  21022019

  2

  3

  22,2 %

  5,4 %

            Kilde: fasit som er eget fagsystem

  Kommentar: Stevns Kommune er bevilget projektmidler til "Et rummeligere arbejdsmarked II". Projektet har til formål at sikre flere borgere med handicap beskæftigelse, blandt andet via hurtigere sagsbehandling ift. handicapkompenserende ordninger og screening ift. handicap.

  Som noget nyt vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udvikle en måling på jobindsats.dk, hvor man kan følge brugen af de kompenserende ordninger. Det er forventningen, at data på brugen af de kompenserende ordninger kan offentliggøres på jobindsats.dk i 2. kvartal 2019. Når denne måling bliver tilgængelig vil den afløse måling via eget fagsystem.

   

  Økonomi

  Der er tale om en orienteringssag, som ikke i sig selv, har betydning for Stevns Kommunes budget.

 • 165. Boesdal Kalkbrud, generel byggemodning - anlægsbevilling

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af anlægsbevilling på kr. 3 mio.  til generel byggemodning af Boesdal Kalkbrud

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via ØU og AET, at

  1.       KB giver en anlægsbevilling på kr. 3 mio. til byggemodning af Boesdal Kalkbrud

  2.       Finansiere anlægsbevilling ved at frigive rådighedsbeløbet på kr. 3 mio., som er afsat i budget 2019 til generel byggemodning af Boesdal Kalkbrud

  Beslutning

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat kr. 3 mio. i 2019 og kr. 6.25 mio. i 2020 til generel byggemodning af Boesdal Kalkbrud. Byggemodningen omfatter diverse udmatrikuleringer, anlæg af parkeringspladser, kloakering, fremføring af el, etablering af vandforsyning m.v..

  Det er planlagt at arbejdet påbegyndes hen over sommeren 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 på kr. 3 mio. til generel byggemodning i af Boesdal Kalkbrud.

 • 166. Strøbyhallen udbygning - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_udbygning_stroebyhallen_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskabet for udbygning af Strøbyhallen.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for udbygning af Strøbyhallen

  Direktionen, 4. marts 2019, pkt. 3:

  Deltog ikke: Per Røner

   

  Anbefales. 

   

  Beslutning

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetlægningen for 2017 fremsatte AIK-fonden ønske om udvidelse af Strøbyhallen for at imødekomme et stigende pres på bl.a. omklædningsfaciliteter og efterspørgsel på et tidssvarende møde- og aktivitetslokale. KB godkendte i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2017 et rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. Forvaltningens samlede sum for udvidelsen blev beregnet til 4,5 mio. kr., hvorfor anlægget ikke kunne igangsættes uden, at AIK-fonden satte midler til rådighed. Det blev aftalt, at de skulle finansiere differencen imellem 3,7 mio. kr. og den faktiske omkostning ved byggesagen.

   

  De samlede udgifter blev på 4,23 mio. kr. og AIK-fondens finansiering blev nedsat fra 0,8 mio. kr. til 0,53 mio. kr., således at de samlede nettoudgifter for kommunen udgør 3,7 mio. kr. Aftalen med AIK-fonden var, at de skulle forpligte sig til at finansiere 0,8 mio. kr., men hvis hvis projektet blev billigere, skulle deres bidrag reduceres tilsvarende.

   

  Årsagen til mindreudgiften på 0,27 mio. kr. skyldes blandt andet en god tilrettelæggelse af indsatsen på byggepladsen, så der ikke var ret mange udgifter til vinterforanstaltninger. Derudover var tegninger og krav til byggeriet nøje beskrevet, så man dermed kunne minimere risikoen for uforudsete udgifter. Stevns Ejendomme hjemtog de løbende tilsyn med byggeprocessen, og dermed opstod en besparelse på rådgiverudgifterne.

   

   

   

  Økonomi

 • 167. Diverse orienteringer - AET den 14. marts 2019 (Lukket)

 • 168. Underskriftsark (Lukket)