Referat

 • 294. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 12. maj 2021.


  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Godkendt.


 • 295. Seniorer på A-Dagpenge - Drøftelse

  Resume

  AET har på baggrund af seneste AET-møde 14. april ytret et ønske om at få yderligere belyst omfanget af forsikrede ledige seniorer i Stevns Kommune. Derfor gives en orientering om den aktuelle situation til baggrund for en videre drøftelse af tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for disse borgere. Analysemedarbejder Mads Lindeholm deltager under punktet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. oplægget drøftes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Drøftet.


  Beskrivelse af sagen

  Stevns kommune har mange forsikrede ledige seniorer. Kommunen har forholdsmæssigt til den samlede gruppe forsikrede ledige 11. flest seniorer på landsplan i 2020.


  Analysemedarbejder Mads Lindeholm præsenterer data og overvejelser vedrørende omfanget af forsikrede ledige seniorer som oplæg til drøftelse.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 296. Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2021 for AET - Godkendelse

  application/pdf icon budgetopfoelgning_2_pr._31.3.2021_-_aet_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2021, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningen indeholder også en opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge af corona.


  Opfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 9,5 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.


  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at


  1. behandle budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021
  2. Udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU


  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Ad. 1. Behandlet

  Ad. 2. Anbefalet.

  Beskrivelse af sagen

  Der er foretaget budgetopfølgning på Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Turismeudvalgets politikområder pr. 31. marts 2021. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2021.


  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 9,5 mio. kr. fordelt på følgende:


  • Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 1,2 mio. kr.

  • Merforbrug på øvrig drift på 10,1 mio. kr.

  • Merforbrug som følge af corona på 0,6 mio. kr.


  Der forventes overført 1,2 mio. kr. til 2022.


  Afvigelsen skyldes primært et forventet merforbrug på udgifterne til indkomstoverførsler, som udgør 10,0 mio. kr.

  Der forventes en merudgift på 16,5 mio. kr. vedrørende førtidspension og den nye seniorpension og en merudgift på 4,3 mio. kr. til sygedagpenge.

  På områderne ressourceforløb og ledighedsydelse forventes mindreudgifter på henholdsvis 4,5 mio. kr. og 3,9 mio. kr.


  På serviceudgiftsområderne forventes samlet set en mindreudgift på 0,6 mio. kr.


  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som primært skyldes mindreudgifter vedørende ny hal og Hårlevhallens udeområder.

  Mindreforbrugene skyldes, at anlæggene ikke når at blive helt færdige i 2021, og de resterende beløb søges overført til 2022.


  Der forventes overført 4,6 mio. kr. til 2022.


  Bilag vedrørende anlæg er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”


  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


  I 2021 er der dog som i 2020 en særlig situation på grund af corona-krisen med deraf afledte merudgifter for kommunen.


  Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august. Dette gælder også for mer-/mindreudgifter som følge af corona.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der forventes en merudgift i 2021 på 9,5 mio. kr. vedrørende drift og en mindreudgift på 4,6 mio. kr. vedrørende anlæg.


  Der forventes overført 1,2 mio. kr. til 2022 vedrørende drift og 4,6 mio. kr. vedrørende anlæg.


 • 297. Store Heddinge Vandrerhjem – Godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_-prioriteringsliste_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_forpagningsafgift_best_practise_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_danhostel_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_udkast_annonce_forpagter_til_store_heddinge_vandrerhjem_0.pdf

  Resume

  AET skal fastlægge rammerne for den videre drift af Store Heddinge Vandrerhjem, herunder besluttet hvordan de afsatte anlægsmidler til Projekt Store Heddinge Vandrerhjem skal anvendes. Kommunalbestyrelsen skal i forlængelse af AET's anbefalinger frigive de afsatte anlægsmidler og give en anlægsbevilling til projektet. I forbindelse med godkendelse af budget 2021 blev der afsat 500.000 kr. i år 2021 og 500.000 kr. i år 2022 til Store Heddinge Vandrerhjem. Beløbene søges frigivet så en renovering kan igangsættes.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til:


  AET via direktionen, at


  1. de afsatte anlægsmidler jf. vedlagte prioriteringsliste for renovering på vandrerhjemmet anvendes til:
  • etablering af nyt produktionskøkken
  • evt. resterende midler udmøntes i samarbejde med den kommende forpagter
  • der tages stilling til, om der til budget 2022 skal et budgetønske om at afsætte yderligere midler til renovering jf. prioriteringslisten
  1. principper for beregning af forpagtningsafgiften godkendes.
  2. forpagtningen også dækker driften af køkkenet i den nye Stevnshal.
  3. godkende ordlyden i udbudsannoncen for en ny forpagter.


  KB via direktionen, AET og ØU, at


  1. der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til renovering af Store Heddinge Vandrerhjem, fordelt med 500.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022.
  2. finansiere anlægsbevillingen af de afsatte rådighedsbeløb til Store Heddinge Vandrerhjem.


  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 13:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Godkendt anvendelsen af afsatte anlægsmidler.


  Anbefalet anlægsbevillingen og dennes finansiering.

  Beskrivelse af sagen

  Udmøntning af afsatte anlægsmidler


  I forbindelse med vedtagelse af Budget 2021, blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022. Udvalget skal tilkendegive, hvordan de afsatte ressourcer skal anvendes. Forvaltningen har på den baggrund gennemgået bygningerne og udarbejdet en liste, som viser, hvilke renoveringsopgaver, der bør prioriteres ud fra en byggefaglig og forretningsmæssig vurdering (Se bilag 1).


  Køkkenfaciliter

  Det fremgår bilag 1, at forvaltningen vurderer en renovering af køkkenet som ’Kritisk’. Dels fordi køkkenet i kombination med værelserne, udgør ”hjertet” af vandrerhjemmet og skaber afledt omsætning og overnatninger også uden for højsæsonen. Køkkenet og hvidevarer er slidt og standarden lever ikke op til nutidige krav for produktionskøkkener i forhold til ventilation og mulighed for rengøring. Renoveringen af køkkenet på vandrerhjemmet skal ses i sammenhæng med etablering af et anretterkøkken i den nye Stevnshal. Såfremt begge køkkener indgår i en fælles forpagtning, vil et nyt produktionskøkken på vandrerhjemmet skabe en række stordriftsfordele for en kommende forpagter. Det er vurderingen, at et renoveret køkken minimum bør kunne betjene 100 gæster. Renoveringen vuderes at koste 0,8 mio. kr. Forvaltningen har igangsat indhentning af et konkret tilbud på renovering for at komme estimatet nærmere.

  Det anbefales at etablering af det nye køkken sker i tæt samarbejde med den kommende forpagter, så der tages højde for eventuelle individuelle ønsker og tilpasninger.


  Øvrige renoveringer

  På baggrund af den bygningsmæssige gennemgang fremgår det, at yderligere tiltag kunne prioriteret højt. Det gælder især etableringen af ventilationssystem i kombination med fx varmepumper samt modernisering af flere af badeværelserme. Vandrerhjemmet oplever allerede i dag til tider dårligt indeklima og lugtgener, hvilket sandsynligvis skyldes, at der kun er etableret udsugning, som også resulterer i et relativt stort varmetab. Endelig er der påpeget en række renoveringer eller nyetableringer, som også kan prioriteres. Herunder fx energirenoveringer, etablere flere hytter eller udvidelser af mere funktionel eller æstetisk karakter.


  Forpagtningsafgift

  Danhostel oplyser, at det er normal praksis at forpagtningsafgiften fastsættes som en procentsandel af den genererede omsætning på overnatning og forplejning. Kommunen kan dog ikke frit fastsætte forpagtningsafgiften, da der ud fra gældende lovgivning ikke kan ydes kommunal støtte til vandrerhjem med tilknyttet restaurationsvirksomhed. Forpagtningsprocenten bør derfor tage udgangspunkt i bortforpagterens udgifter til bygningsdrift fx forsikring, skatter og udgifter til bygningsvedligeholdelse.


  Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående at forpagtningsafgiften:


  1. fastsættes som en procentandel af omsætning genereret på overnatning og forplejning
  2. der sættes et minimum og et maximum for forpagtningsafgiften, der er baseret på de kommunale udgifter til bygningsvedligehold, forsikringer og skatter baseret på 3 historiske år
  3. at afregningen af forpagtningsafgiften sker kvartalsvis


  På baggrund af ovenstående principper vil forvaltningen beregne den endelige forpagtningsprocent, som vil fremgå af forpagtningsaftalen.


  Rammer og vilkår

  Det forudsættes, at vandrerhjemmet fortsat skal drives i regi af Danhostel. Medlemskabet giver en række medlemsfordele i forhold til markedsføring og drift af bookingsystem, hjemmeside, samt krav til best practice jf. bilag 3. Danhostelkæden arbejder derudover i dag med at implementere FNs verdensmål og har udarbejdet et manifest og handlingsplan for, hvordan kædens vandrerhjem skal arbejde med verdensmålene. Dette vil også omfatte Store Heddinge Vandrerhjem. På Danhostels hjemmeside kan man se hvor langt man er i implementeringen for hvert mål. Se bilag 3 s. 2.


  Udbudsannonce

  Af bilag 4 ses udkastet til udbudsannoncen efter en kommende forpagter af Vandrerhjemmet og køkkenet i den nye Stevnshal. I annoncen er der lagt vægt på, at en kommende forpagter skal have en række specifikke kvalifikationer såsom relevant erfaring med overnatning og køkkendrift. Derudover erfaring med servicering af gæster ved en turismedestination, gode sprogkundskaber samt evner til at formidle og samarbejde med andre aktører. Derudover skal forpagteren kunne servicere både gæsterne på vandrerhjemmet og foreningslivet i den nye Stevnshal, i både dag og aftentimerne samt i weekender.

  Ved tildeling af forpagtningen, vil der blive lagt vægt på ansøgerens personlige og økonomiske forhold, samt ansøgers vision og forretningsplan for driften af Store Heddinge Vandrerhjem.


  Tidsplan

  På baggrund af udvalgets anbefalinger frigives anlægsmidlerne til renoveringen. Dermed kan renoveringen påbegyndes, så snart der er fundet en ny forpagter. Ansøgningsfristen sættes til 1. september og forpagteren vælges inden 1. oktober. Renovering af køkkenet gennemføres i fjerde kvartal, og forpagtningen træder i kraft 1. januar 2022.


  Frigivelse af anlægmidler

  For at en renovering af Store Hedddinge Vandrerhjems bygninger og faciliteter kan igangsættes, er det nødvendigt at frigive anlægsmidlerne til projekt Store Heddinge Vandrerhjem. Der er i Budget 2021 afsat i alt 1,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i år 2021 og 0,5 mio. kr. i år 2022. Frigivelsen sker på baggrund af AET's anbefalinger jf. indstillingspunkt nr. 1.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til renovering af Store Heddinge Vandrerhjem, fordelt med 500.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022. Bevillingerne bliver finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.


  Parallelt med at finde ny forpagter forestår proces omkring og afklaring af, hvorvidt der skal ske virksomhedsoverdragelse af det nuværende faste personale på vandrerhjemmet.

 • 298. Østsjællands Museum - Årsrapport 2020 - Godkendelse

  application/pdf icon oestsjaellands_museum_aarsrapport_2020_0.pdf

  Resume

  Årsrapport 2020 for Østsjællands Museum skal godkendes af AET.

  Årsrapporten indeholder det reviderede regnskab for 2020, revisors påtegning samt ledelsens beretning og er godkendt af museets bestyrelse d. 18. marts 2021.


  Stevns Kommune har samdriftsaftale med Faxe Kommune og begge kommuner yder et årligt driftstilskud.


  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. godkende Østsjællands Museums årsrapport 2020


  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Godkendt. Udvalget forventede, at besøgstallet kommer mindst tilbage til 2018 niveau for besøgende langs Stevns Klint.

  Beskrivelse af sagen

  Resultatopgørelsen viser et driftsoverskud på 1.403.287 kr., som forøger egenkapitalen til 8.774.127 kr. pr. ultimo 2020.


  I balancen ses en stiging i tilgodehavenderne, blandt andet fra hjælpepakker og projekttilskud, men også en stigning i den kortfristede gæld.


  Revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og er i overensstemmelse med bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.


  Ledelsen beretter, at årets resultat er stærkt påvirket af covid-19 pandemien, både i positiv og negativ retning. Nedlukninger og meget lave forsamlingsgrænser trak besøgstal og økonomien i negativ retning. Hjælpepakker og en sommerferie, hvor stort set alle danskere holdt ferie hjemme i Danmark medførte en usædvanlig aktiv sommer. Sammen med justerede priser, stor succes med fundraising fra eksterne kilder og en mere kommerciel tankegang lykkedes det at opnå et årsresultat, der ligger over det budgetterede, med et overskud på 1,4 mio. kr.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser


 • 299. Østsjællands Museum, ansøgning om ekstraordinært tilskud - Beslutning

  application/pdf icon projektbeskrivelse_elevator_oesm_0.pdfapplication/pdf icon budget_elevator_oesm_til_aets_behandling_0.pdfapplication/pdf icon korsnaebsvej_60_-_lejekontrakt_koldkrigsmuseum_stevnsfortet_-_-_gl._stevns_lejekontrakt_051748_0.pdf

  Resume

  Borgmester Anette Mortensen og udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen har fra Østsjællands Museum modtaget ansøgning vedr. reparation samt fremtidssikring af elevator på Koldkrigsmusset. Sagen forelægges til AETs drøftelse og stillingtagen til det ansøgte.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. der tæffes beslutning om Østsjællands museums ansøgninger.
  2. ved imødekommelse anvises finansering til det bevilgede.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Ad. 1. Udvalget gav afslag på ansøgning vedr. reparation samt fremtidssikring af elevator.

  Beskrivelse af sagen

  Østsjællands Museum er en selvejende institution, som Faxe og Stevns Kommuner har indgået en samdriftsaftale med.

  Østsjælland Museum har i det daglige fokus på tre indsatsområder, der påhviler dem at arbejde ud fra:

  1. Nyere tids kulturhistorie
  2. Koldkrigshistorie
  3. Naturhistorie (geologi) i henholdsvis Faxe, Stevns, Greve, Køge, Solrød og Vordingborg Kommuner.


  I samdriftsaftalen er der indgået aftale om, at de to kommuner betaler til museets drift ud fra en fasttilskudsmodel (fast grundtilskud samt et variabelt tilskud pr. indbygger) For Stevns Kommune beløber det årlige tilskud i 2021 på ca. 2,0 mio kr.


  Østsjællands Museum har tre besøgssteder: Museet i Faxe, Geomuseum Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnfort. I forhold til Koldkrigsmusset er der indgået en lejeaftale mellem Stevns Kommune og Østsjællands Museum (vedlagt som bilag).


  Østsjællands Museum er desværre som anført i ansøgningen udfordret med hensyn til elevatoren i Koldkrigsmusset.


  Det fremsendte materiale fra Østsjællands Museum består af to ansøgninger. En ansøgning om tilskud til udbedring nu på ca. kr. 140.000 excl. moms (udbedring her og nu) og en ansøgning på en fremtidssikring (udskiftning) på ca. kr. 780.000 excl. moms.


  Østsjællans Museum har tidligere været i kontakt med Teknik & Miljø omkring udbedring af elevatoren. I henhold til lejekontrakten har forvaltningen svaret, at vedligeholdelsen påhviler lejer (ØSM), og at der ikke i lejekontrakten sondres mellem større eller mindre vedligeholde eller almindelige eller ualmindelige vedligehold. Forvaltningen har derfor givet afslag på, at det ikke er muligt at være medfinansierende på reperation af elevatoren indenfor den økonomiske ramme som bygningsvedlighold årligt har til rådighed til kommunens øvrige ejendomme.

  I samme ombæring er Østsjællands Museum tilskrevet om, at såfremt der skal gives særbevilling, som til det ansøgte vil det kræve en politisk behandling. Heraf kommer ansøgningerne sendt til borgmester og udvalgsformand.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  En særbevilling i forhold til det ansøgte med afholdelse i 2021 vil kræve stillingtagen fra udvalget i forhold til finansieringen.

 • 300. 1. afrapportering Beskæftigelsesplan 2021 - Orientering

  application/pdf icon positivliste-uddannelsesloeft-110-pct_0.pdfapplication/pdf icon beskaeftigelsesplan_afrapportering_q1_2021_0.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, modtager hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats. Vedlagt som bilag findes status på de 8 konkrete mål, som er opstillet i Beskæftigelsesplan 2021. Dette er første afrapportering.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET via direktionen, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 3. maj 2021, pkt. 1:

  Sagen anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Ad. 1. Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Beskæftigelsesplan 2021 opstillede 8 konkrete mål fordelt på de fem ministermål og to fokusmål samt et økonomimål. Disse mål giver en indikator på, hvorvidt den beskæftigelsesrettede indsats i Stevns Kommune følger de sigtelinjer der er lagt ud. I det følgende vil der blive gjort rede for status for, hvorledes målopfyldelsen står efter 1. kvartal af 2021. Målene kommenteres enkeltvis. Se (Beskæftigelsesplan_Afrapportering_q1_2021) for samlet skematisk oversigt over målene. Nedenfor kommenteres udviklingen på de fem ministermål, de to fokusmål samt økonomimålet.


  Mål 1. Ministermål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
  Tilfredshedsundersøgelse skal vise en generel og stigende tilfredshed med sagsbehandling. Dette gælder både i forhold til sagsbehandlers tro på den lediges mulighed for at komme i beskæftigelse og, at borger over tid oplever at være tættere på beskæftigelse.


  Sagsbehandlerne i Arbejdsmarked er opdelt i to grupper: "Opfølgning" som består af sagsbehandlere på tværs af alle målgrupperne og som varetager kontaktforløb og jobsamtaler omfattet af Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven) og "Ydelse" som varetager bevilling af kontanthjælp og andre økonomiske ansøgninger og bevillinger omfattet af Lov om en aktiv socialpolitik (LAS-loven) .


  Nedenfor ses udviklingen i gennemsnitlig tilfredshed fra marts frem til 23/4-2021, for henholdsvis Opfølgningssagsbehandlere (LAB-loven) og Ydelsessagsbehandlere (LAS-loven)

  Intervallet spænder fra 1, som dækker over stor utilfredshed til 4, som repræsenterer stor tilfredshed.


  Opfølgning:

  Note: Målingen er dannet på basis af 638 udsendte spørgeskemaer, hvoraf 362 er besvaret. Dette svarer til en svarpct. På 56,7 pct. Perioden går fra 11. marts til 23. april


  Ydelse:

  Note: Målingen er dannet på basis af 41 udsendte spørgeskemaer, hvoraf 13 er besvaret.dette svarer til en svarpct. På 31,7 pct. Perioden går fra 26. marts til 23. april


  Målingerne viser generel stor tilfredshed med sagsbehandlingen. Det er på den baggrund ikke realistisk at satse på at nå et højere mål. Tilgengæld vil Arbejdsmarked bestræbe sig på at få afsendt flere brugerundersøgelser samt arbejde med at motivere borgere til en højere svar pct. særligt på Ydelse. Dette vil vi gøre ved månedligt at monitorere tilfredshed blandt borgere, antal udsendte spørgeskemaer pr. team og svarpct. pr. team


  Mål 2. Ministermål: Flere ledige skal opkvalificeres.

  At opbruge alle regionale og statslige puljemidler så flest mulige borgere kan drage nytte af uddannelsestilbud finansieret gennem puljemidler.


  De samlede puljemidler består af midler fra tre statslige og regionale puljer; Regional uddannelsespulje, Grundforløb til erhvervsuddannelse samt Pulje til Uddannelsesløft 80pct. af dagpengesats. Der udover er der en pulje med midler til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge. Denne pulje er midlertidig og omfatter udelukkende tilbud om en erhvervsuddannelse inden for mangelområder, der fremgår af en positivliste. (se bilag ”positivliste”).


  I årets første tre måneder har forbruget været mindre end forventet i puljerne: Pulje til uddannelsesløft 80 pct. af dagpengesats og Grundforløb til erhvervsuddannelse (som sluttede ved udgangen af marts).

  Den primære grund til at Pulje til uddannelsesløft 80 pct. af dagpengesats ikke har været brugt er, at borgere, som var interesserede i uddannelsesløft ordningen, har været mere motiveret for at finde en lignende uddannelse på 110 pct.s ordningen.

  Uddannelsesløft 110 pct. af dagpengesats har finansieret 7 uddannelsesforløb. Her er det primært Social og Sundhedshjælper-uddannelsen og serviceassistent-uddannelsen, som har været populære.


  Den regionale uddannelsespulje, som tilbyder korte erhvervsrettede forløb har finansieret 13 Stevnsborgeres uddannelse. Der er typisk tale om kortere udannelser som lastbilchauffør, projektlederuddannelser samt uddannelser indenfor Sociale Medier og markedsføring.


  Mål 3. Ministermål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
  Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, modtagernes andel af arbejdsstyrken skal ned på landsgennemsnittet.

  Antal fuldtidspersoner

  Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år

  mar 2019

  mar 2020

  mar 2021

  mar 2019

  mar 2020

  mar 2021

  Hele landet

  14.688

  12.726

  11.281

  0,5

  0,4

  0,4

  Stevns

  91

  64

  50

  0,8

  0,6

  0,5

  Stevns jobparate

  63

  39

  29

  0,6

  0,4

  0,3

  Stevns aktivitets parate

  24

  22

  19

  0,2

  0,2

  0,2

  Kilde: Jobindsats.dk


  Faldet i andelen af fultidspersoner på ydelsen er aftagende, men der er dog fortsat tale om et fald. Samtidigt stiger andelen af aktivitetsparate. Således var der i marts 2019 24 aktivitetsparate borgere og 63 jobparate, mens fordelingen i marts 2021 var 29 jobparate og 19 aktivitetsparate. Dette betyder, at vejen til arbejdsmarkedet er sværere for en større andel af borgerne end tidligere.

  Siden marts 2020 er der afsluttet 30 sager. Heraf er 10 personer gået i arbejde, 6 er gået i ordinær uddannelse. 9 personer får anden ydelse mens de resterende fem sager skyldes lukning p.g.a manglende rådighed, o.lign.


  Mål 4. Ministermål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
  Fastholdelse af antallet af ansøgninger om HandicapKompenserende Ordninger (HKO) så som hjælpemidler eller personlig assistance i forhold til 2018. Arbejdsmarked har siden 2019 gennemført en screeningsmodel, som tilsiger, at vi ikke kan forvente at øge antallet af ansøgninger.

  Antal bevilgede personlige assistenter og antal personer med personlig assistent

  1. kvt 2018

  1. kvt 2019

  1. kvt 2020

  1. kvt 2021

  Antal bevilgede personlige assistenter

  35

  39

  45

  44

  Antal personer med bevilget personlig assistent


  34

  37

  43

  44

  Kilde: Jobindsats.dk

  Antallet af personer med bevilget personlig assistent er stagneret. Dette er ikke overraskende, idet Arbejdsmarked siden 2018 har haft øget fokus på Handicapkompenserende ordninger. En forsat stigning kan derfor ikke påregnes. Indsatsen ift. HKO har flyttet team således, at den fremover ligger der, hvor de øvrige indsatser overfor kommunens borgere ligger. Det forventes at denne organisatoriske ændring vil bringe HKO yderligere i fokus.

  Antal bevilgede hjælpemidler og antal personer med hjælpemiddel.

  1. kvt 2018

  1. kvt 2019

  1. kvt 2020

  1. kvt 2021

  Antal bevilgede hjælpemidler

  0

  4

  9

  6

  Antal personer med bevilget hjælpemiddel


  0

  4

  9

  6

  Kilde: Jobindsats.dk

  Tallene fra Jobindsats.dk viser, hvor mange der har fået et hjælpemiddel i første kvartal og hvor mange hjælpemidler, som er bevilget. Tallene er meget små, hvorfor det giver begrænset mening at tolke på dem. Stevns Komune deltager i et projekt, hvor borgere med HKO-behov -via et kompensationskort- får lovning på nødvendige hjælpemidler ifm. ansættelse.

  Mål 5. Ministermål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  Rekruttering Køge Bugt (REKB) er i løbende kontakt med minimum 80 pct. af kernemålgruppen ved udgangen af 2021.

  Virksomhedskontakter

  Uge 1

  Uge 13

  Kernemålgruppen antal (dynamisk) virksomheder med 2 el. flere ansatte

  1844

  1814

  Antal kontaktede i REKB Kernemålgruppe fra mere end 2 ansatte seneste 12 mnd

  1364

  803

  Antal virksomhedskontakter til Kerne-målgruppen (2 el. flere) seneste 12 mnd

  2664

  1546

  Frekvens (Gns.antal kontakter/antal kontaktede i bruttomålgruppen) seneste 12 mnd

  1,95

  1,93

  pct. kontaktet i REKB Kernemålgruppe fra mere end 2 ansatte senest 12 mnd

  74,0%

  44,3%

  Kilde: REKBs egne data


  Andelen af virksomheder, som REKB har haft kontakt med de seneste 12 måneder (rullende) er faldet drastisk. Forklaringen her er helt entydig. Perioden dækker over dele af begge nedlukningsperioder. Det har derfor været umuligt i en lang periode at drive opsøgende virksomhed. Det er REKBs forventning at tallet vil stige i løbet af andet og tredje kvartal.


  Fordeling på kontakter pr. kommune de seneste 12 måneder:

  • Køge: 63,7% af kontakterne
  • Stevns: 26,2 % af kontakter
  • Andre kommuner: 10% af kontakterne

  Der er i alt 1814 virksomheder i kernemålgruppen (virksomheder med minimum 2 ansatte)

  • Antal af virksomheder i Køge i målgruppen: 1405 (77,5%)
  • Antal af virksomheder i Stevns i målgruppen:409
   (22,5%)


  Mål 6. Fokusmål I: - Samtaler –

  Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget mindst 4 samtaler de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.

  Stevns Kommune ligger stabilt og højt, hvilket vil sige højere end 95 pct. - for de seneste måneder nov 2020, dec 2020 og jan 2021  Hele landet

  Stevns

  Nov 2020

  Andel personer, som har fået afholdt mindst 4 samtaler

  90,0

  96,5

  Dec 2020

  Andel personer, som har fået afholdt mindst 4 samtaler

  90,6

  96,7

  Jan 2021

  Andel personer, som har fået afholdt mindst 4 samtaler

  90,9

  97,7

  Kilde: jobindsats.dk


  Skarpt fokus på samtaler også under coronanedlukninger betyder, at Stevns Kommune har en høj samtalefrekvens og dermed også ligger meget højt og højt over mål i denne måling.

  Mål 7. Fokusmål II: - Tilbud –

  Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der har modtaget mindst 1 aktivt tilbud eller haft minimum 6 ugers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.


  Hele landet

  Stevns

  Nov 2020

  Andel personer, som har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer

  83,7

  82

  Dec 2020

  Andel personer, som har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer

  83,1

  81,4

  Jan 2021

  Andel personer, som har deltaget i aktivt tilbud eller haft ordinære timer

  82,4

  80,2

  Kilde: Jobindsats.dk

  Coronanedlukninger i foråret 2020 og igen fra december 2020 til april 2021 har betydet at beskæftigelsestilbud så som virksomhedspraktik har været suspenderet i lande perioder. Dette har indflydelse på tallene i tabellen ovenfor.

  Det må forventes at tallene i en lang periode fremover ikke vil komme til at overholde målene. Derfor har Arbejdsmarked et stærkt og øget fokus på netop at få flere ledige ud i virksomhedsrettet aktivitet såsom eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud. Beskæftigelsesministeriet har 31. marts 2021 kommunikeret, at Ministeriet ikke vil underkaste jobcentrene skærpet tilsyn på baggrund af dette fokusmål.  Mål 8. Økonomimål helårspersoner på offentlig forsørgelse

  Andel af ydelsesmodtagere fratrukket efterlønnere skal i løbet 2021 ligge på landsgennemsnittet

  4. kvartal 2020  Antal fuldtidspersoner  Andel af befolkningen, pct.

  Andel af befolkningen i hele landet, pct.


  Udvikling i andel af befolkningen ift. samme kvartal året før, pct. point

  Udvikling i andel af befolkningen i hele landet ift. samme kvartal året før, pct. point

  Ydelsesmodtagere

  2.712

  19,3

  19,2

  1,3

  1,4

  A-dagpenge mv.

  356

  2,5

  2,8

  0,6

  0,7

  Kontanthjælp

  Lp

  159

  1,1

  1,7

  -0,1

  -0,1

  Uddannelseshjælp

  126

  0,9

  0,9

  -0,1

  -0,0

  Integrationsydelse

  51

  0,4

  0,3

  -0,1

  -0,0

  Sygedagpenge

  423

  3,0

  2,6

  0,7

  -0,0

  Jobafklaringsforløb

  39

  0,3

  0,4

  -0,3

  -0,2

  Revalidering og forrevalidering

  26

  0,2

  0,1

  -0,0

  -0,0

  Ressourceforløb

  95

  0,7

  0,6

  -0,1

  -0,0

  Ledighedsydelse

  80

  0,6

  0,4

  -0,1

  0,0

  Fleksjob

  368

  2,6

  2,2

  0,1

  0,1

  Førtidspension

  789

  5,6

  5,8

  0,3

  0,2

  Efterløn

  200

  1,4

  1,3

  0,2

  0,1

  Beskæftigede

  8.689

  61,7

  -

  0,5

  -

  SU-modtagere

  506

  3,6

  -

  -0,1

  -

  Øvrige

  1.892

  13,4

  -

  -0,5

  -

  Befolkning (16-66 år)

  14.074

  -

  -

  -

  -

  Kilde: Jobindsats.dk

  Økonomimålet i beskæftigelsesplan 2021 er forholdvist forsigtigt sat på baggrund den usikkerhed som Covid-19 har medført. I fjerde kvartal 2020 opfyldte Stevns Kommune målet.


  Det er værd at bemærke, at mens vi ved udgangen af 2020 havde en større andel sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere end landsgennemsnittet, lå såvel andelen af A-dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere under landsgennemsnittet. Ligeledes har Stevns Kommune en større andel af borgere i fleksjob end landsgennemsnittet.

  En opnormering på Sygedagpengeområdet og en opnormering på ledighedsydelsesområdet ultimo 2020 forventes allerede fra kommende afrapportering at give positivt udslag på disse to områder.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen

 • 301. Udsatterådets årsberetning 2020 - Orientering

  application/pdf icon udsatteraadets_aarsberetning_2020_0.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_0.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Udsatterådets arbejde i 2020, da Udsatterådet i henhold til § 5 i Vedtægter for Stevns Udsatteråd skal afgive en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen. Årsberetning og vedtægter er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, AET, SSU og ØU, at

  1. tage Udsatterådets årsberetning 2020 til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 3. maj 2021, pkt. 2:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Udsatterådet har afholdt 4 ordinære møder i 2020, hvor rådet, udover den almindelige gensidige orientering, har arbejdet med områderne autisme, hjemløshed, sårbare familier og boligproblematikker. Udsatterådet, som fortsat er relativt nyt, har fået etableret et godt samarbejde både imellem rådets egne medlemmer, men også med forvaltningen, SSU og AET.


  Udsatterådet har været udfordret på flere punkter i 2020. Siden maj måned har Udsatterådet været underbemandet, da to repræsentanter fra Mænds Mødesteder valgte at træde ud af rådet. Det er nu fundet et nyt medlem, som KB skal godkende under et andet punkt på denne dagsorden. Udsatterådet og forvaltningen er fortsat i gang med at finde medlemmer til de 3 ledige pladser, så rådet kan blive fuldtalligt.


  Derudover har corona også betydet, at Udsatterådet´s arbejde har været ret begrænset i 2020. Alle rådets medlemmer håber, at dette ændrer sig i 2021 - hvor der forhåbentlig også kommer nye medlemmer og dermed nye friske kræfter til at løfte opgaverne.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 302. Diverse orienteringer - AET den 12. maj 2021 (Lukket)

 • 303. Underskriftsark (Lukket)