Referat

 • 253. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 6. januar 2021.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 254. Budgetprognose 2021 - AET

  application/pdf icon budgetprognose_2021_-_aet.pdf

  Resume

  AET skal behandle budgetprognose 2021, som er første opfølgning på budgettet for 2021. Opfølgningen laves for at få en tidlig pejling på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.


  Der er i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2021.


  Budgetprognosen på AET områder viser et forventet mer/mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende driften i 2021.


  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at:

  1. udvalget behandler budgetprognosen for 2021
  2. udvalget giver bevilling til fortsat drift af vandrehjemmet i 2021 og finansierer det indenfor politikområdet ved brug af overførte midler fra 2020 og mindreforbrug på brobygning drift
  3. udvalget anbefaler til ØU at budgetforslaget om at flytte beboerne på mandehoved tættere sammen og derved spare 25.000 kr. ikke gennemføres alligevel grundet corona
  4. udvalget anbefaler til ØU at 0,664 mio. kr. flyttes fra politikomåde Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob til politikområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger til brug for indsatser for ledige på dagpenge. Beløbet flyttes i 2021 og frem.
  5. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU


  Beslutning

  1. drøftet og taget til efterretning.
  2. godkendt.
  3. anbefales.
  4. anbefales.
  5. anbefalingerne sendes videre til ØU.

  Sagsfremstilling

  Budgetprognosen er en tidlig opfølgning på budget 2021 med det formål at få overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2021 tidligt på året. Den tidlige opfølgning skal ses på baggrund af kommunens økonomiske situation samt ønske om tidligt på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2022.


  Budgetprognosen har en mere overordnet tilgang end de to andre budgetopfølgninger og fokuserer på de områder, hvor der forventes afvigelser af betydning for budget 2021. Vurderingen er lavet på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2020, ny viden, ændret lovgivning samt eventuelle andre forhold, der kan have betydning for budget 2021.


  Budgetprognosen har fokus på en opfølgning på driftsudgifterne. For de fleste anlægsprojekter er der på dette tidlige tidspunkt ikke nye forventninger til gennemførelse og forventede udgifter.


  Budgetprognosen er forbundet med stor usikkerhed på grund af corona-virus og de afledte økonomiske konsekvenser heraf, både i forhold til udgifter og indtægter. I det vedtagne budget 2021 og i forventet regnskab i budgetprognosen er ikke medtaget udgifter på serviceområderne som følge af corona. På overførselsområdet er der indregnet corona-udgifter, men det er forudsat, at forventet regnskab er lig med det budgetterede.


  Budgetprognosen for de udvalgte budgetområder viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2021, som primært skyldes følgende forhold:


  • Lukning af projekt for personer i fleksjob, som giver mindreudgift på 0,7 mio. kr.
  • Ikke gennemførelse af budgetforslag vedrørende Mandehoved - merudgift på 0,025 mio. kr.


  Økonomi

  På AETs område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.


  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

 • 255. Visions-/Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_helhedsplan_for_stevnshallen_og_omraadet_omkring_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_2._december_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_arbejdsmarked_erhv.pdfapplication/pdf icon bilag_3_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_etapevis_udvikling_af_omraadet.pdfapplication/pdf icon bilag_2_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_visionsplan.pdf

  Resume

  Forvaltningen har på baggrund af en forudgående proces med bruger- og borgerinddragelse udarbejdet en visions-/helhedsplan for Stevnshallen og området omkring.

  AET har på udvalgsmøderne i okt., nov. og dec. drøftet mulige scenarier for områdets udvikling. AET fastlagde på december mødet hvilket scenarie forvaltningen skulle arbejde videre med til brug for den endelige godkendelse af planen i Kommunalbestyrelsen.


  Visions-/Helhedsplanen forelægges nu til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, AET og ØU, at

  1. visions-/helhedsplanen for Stevnshallen og området omkring vedtages

  2. der afholdes et digitalt borgermøde

  Beslutning fra Direktionen, 4. januar 2021, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. januar 2021, pkt. 410:

  Indstillingerne anbefales af et flertal på fire medlemmer (A, V, B, N)


  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne idet Dansk Folkeparti ønsker de økonomiske og tekniske konsekvenser beregnet, så der er et solidt beslutningsgrundlag.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I løbet af december 2018 blev der afholdt 3 workshops med de brugere og foreninger, der er aktive i hallerne og på området omkring. I januar 2019 var AET og halinspektørerne på inspirationstur på Sjælland, hvor man blandt andet så på haller, udendørs idrætsfaciliteter og skydeanlæg. Der blev afholdt et borgermøde i Stevnshallen i februar 2019, der omhandlede både den nye hal og området omkring hallerne. AET har på udvalgsmøderne i foråret 2019 drøftet inputs fra inddragelsesprocessen, hvor man blandt andet fastlagde hallens placering på området. Efterfølgende har der været en proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, og der er gennemført en entreprisefase for byggeriet af den nye Stevnshal, der forventes at stå færdig i 2021.


  Politik & Borger har sammenfattet de forskellige inputs fra brugermøderne, borgermødet og de politiske drøftelser, samt resultaterne af lokalplanlægningen og projektering af hallen i 3 mulige scenarier. De tre scenarier blev drøftet af AET på udvalgsmøderne i oktober og november 2020. På mødet d. 2.december 2020 besluttede AET hvilket scenarie udvalget ønskede, der skulle arbejdes videre med.


  Hovedprincipperne i visionsplanen

  Der etableres en gennemgående grøn struktur af beplantning og stisystemer, der knytter Munkegårdsparken og idrætsområdet sammen med byen og det omgivende landskab.


  Al parkering flyttes ud af områdets centrale del og placeres på området syd for Stevnsbadet og der etableres en ny omfartsvej øst for området, der kan betjene både idrætsarealet og et evt. nyt boligområde syd for Sigerslevvej.


  Der bygges et nyt multifunktionelt hus for kultur, foreninger og ungdom på området for den gamle Stevnshal og fodboldbanerne omstruktureres, så der kan anlægges et atletikstadion, en kunstgræsbane, multibaner mm. Munkegårdsparken får et stort skateranlæg og udvides med en stor legeplads.


  Desuden etableres der wadis-/ infiltrationsområder til regnvandshåndtering i parken og på flere andre områder. Realisering af planen vil være afhængig af jordopkøb.


  Visionens virkeliggørelse

  Visions-/Helhedsplanen er en langsigtet plan, der etapevis kan udvikles over tid.

  Udover den fremviste vision for området indeholder planen også et analyse- og idekatalog til den etapevis udvikling.


  Visionens virkeliggørelse vil få afledte konsekvenser for de eksisterende anlæg f.eks. adgangsvejene, parkeringspladsen samt den regnvandshåndtering der p.t. er under etablering. Desuden vil der skulle tilkøbes jord øst for området.


  En virkeliggørelse vil kræve at der budgetmæssigt over tid afsættes økonomi til den etapevis udvikling.


  Borgermøde

  Forvaltningen anbefaler, at der efter Kommunalbestyrelsen godkendelse afholdes et digitalt borgermøde, hvor udvalgsformanden og forvaltningen præsenterer planen og svarer på borgernes spørgsmål.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagens økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes ved sagens behandling, men bliver vurderet løbende i fremtidige budgetter

  Historik

  December 2018, 3 workshops med brugere og foreninger

  23. januar 2019, inspirationstur med AET og halinspektørerne

  13. februar 2019, borgermøde i Stevnshallen

  17. maj 2019, workshop med ungerådet

  27. november 2019, Lokalplan 193 og kommuneplantillæg nr. 8 vedtages

  11. august 2020, AET beslutter hvilket firma der skal opføre den nye Stevnshal

  11. november 2020, AET vælger hvilket scenarie der skal arbejdes videre på og giver sine input til det videre arbejde.

  2. december 2020, AET vælger endeligt hvilket scenarie der skal munde ud i den endelige visionsplan.

 • 256. Tilsagn om puljemidler til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - Orientering

  application/pdf icon afklaring_af_aktivitetsparate_kontanthjaelpsmodtagere-indsatsmodel.pdfapplication/pdf icon tilsagn-_afklaring_af_aktivitetsparate_kontanthjaelpsmodtagere.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har den 20. december 2020 modtaget tilsagn om tilskud på tilsammen 350.480,00 kroner, til gennemførelse af et afklaringsprojekt. Projektet skal afklare aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med høj ancienitet på ydelsen mod job, uddannelse, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. deltagelsen i projektet tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere der har modtaget ydelsen i mindst 8 ud af de seneste 10 år skal tilbydes en særlig indsats for at sikre en grundig afklaring af, om de fortsat skal være på kontanthjælp. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og borgere skal ikke modtage kontanthjælp, hvis de fx på grund af sygdom har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) forventer, at en stor del af borgerne i projektet er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension taget deres langvarige ydelse i betragtning. I projektet "Flere skal med" var hele 34 pct. af borgerne var i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, da man gennemgik borgere med mere end 5 år på kontanthjælp, og af dem skiftede ca. 81 pct. (svarende til ca. 6.300 borgere) ydelse til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

  Borgere i målgruppen får en intensiv og tværfaglig straksafklaring, hvor borgerens sag gennemgås sammen med relevante repræsentanter fra fx sundheds-, social-, familie- og misbrugsområdet. På den baggrund vurderes det, om borgeren faktisk er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. De borgere, der ikke er målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal visiteres til et afklaringsforløb, hvor formålet er fortsat afklaring af borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Projektet løber fra december 2020 til december 2022.

  Projektets indsatsmodel er vedhæftet som bilag. Det samme gælder tilsagnsskrivelsen.

 • 257. AIK Fonden ansøgning om dækning af ekstraordinære corona udgifter

  application/pdf icon udgifter_udelukkende_til_corona_forebyggelse_2020-12_bilag_fra_aik_fonden.pdf

  Resume

  AIK Fonden har grundet covid-19 haft ekstraordinære udgifter til forebyggelse af smittespredning.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgningen drøftes.

  Beslutning

  Ansøgningen er drøftet og kan ikke imødekommes.

  Sagsfremstilling

  AIK Fonden har i 2020 haft ekstraordinære udgifter til indkøb af standere, håndsprit, værnemidler mv. i forbindelse med covid-19.


  Fonden har totalt set haft udgifter for kr. 45.539,86 inkl. moms jf. vedhæftede bilag.


  AIK Fonden ønsker, at søge AET om tilskud til dækning af disse ekstraordinære udgifter.

 • 258. Diverse orienteringer - AET den 6. januar 2021 (Lukket)

 • 259. Underskriftsark (Lukket)