Referat

 • 6. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme den 5. januar 2022.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 7. Plan for introduktion til udvalgets områder mv. - Beslutning

  application/pdf icon dato_-_aet_intro_version_2.docx.pdf

  Resume

  Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Tursime skal tage stilling til planen for introduktion til de områder, som udvalget har ansvaret for. I planen kan med fordel også omfatte de fysiske placeringer af udvalgsmøder i 2022, samt planlægning af besøg på de forskellige matrikler indenfor  udvalgets områder.

  Sagens gang

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at


  1. udvalget drøfter og beslutter plan for introduktion, herunder mødelokationer m.v.

  Beslutning

  Drøftet og godkendt med de ændringer, at mødet på Mandehoved afholdes i marts, og udvalget besøger Vallø Slot og Gjorslev slot.

  Beskrivelse af sagen

  Udvalget skal fastlægge, hvordan udvalget introduceres til de af kommunens opgaveområder, som udvalget har ansvaret for.
  Forvaltningen foreslår, at dette sker ved, at der afsættes tid på udvalgets faste månedlige møder henover vinteren/foråret til, at repræsentanter fra forvaltningen samt lederne ude i organisationen præsenterer de forskellige områder.


  Som led i introduktionen foreslås det endvidere, at udvalget får lejlighed til at besøge de forskellige institutioner inden for Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Tursimes område, så udvalgsmedlemmer får et indblik i de fysiske rammer.


  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til introduktionsplan, som naturligvis kan tilrettes efter udvalgets ønsker. I forslaget til plan er præsentationen af områderne på udvalgsmøderne tilrettelagt til at forløbe over primært de første fem udvalgsmøder. Desuden rummer planen mulighed for at komme rundt og besøge de institutioner/lokaliteter, som hører under udvalget – det vil især sige idræts- og kulturfaciliteter, og Rekruttering Køgebugt.


  Planen for de fysiske besøg er udarbejdet ud fra den præmis, at det primært er de allerede fastlagte tidspunkter for udvalgsmøderne, som er det primære omdrejningspunkt for besøgsaktiviteterne. Som følge heraf er en del af udvalgsmøderne foreslået afholdt uden for rådhuset, fx i hallerne, musikskolen m.v.. Desuden foreslås det, at der afsættes tid til, anslået 1-1½ time, forud for det besluttede mødetidspunkt kl. 15.00, til at besøge lokaliteter.


  Såfremt udvalget måtte foretrække en anden besøgsmodel, kan besøgene også tilrettelægges som særskilte dage/eftermiddage, så besøgsplanen bliver mere komprimeret.


  Til udvalgsmødet i februar vil udvalget desuden for forelagt et ”årshjul” for udvalgets arbejde. Årshjulet vil rumme en oversigt over, hvilke sager forvaltningen forventer vil komme til behandling i udvalget på mødernen hen over året. Desuden kan årshjulet benyttes til planlægning af fx temaer, som udvalget ønsker tage en politisk drøftelse af.


  Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Tursime skal træffe beslutning om hvor udvalgets møder skal afholdes i 2022.


  Der vil i udvalgets periode være en lang række sager, hvor det at have en grundlæggende indsigt i de fysiske rammer, vil være værdifuld viden ift. de beslutninger, der tages i udvalget.


  I vedlagte bilagte fremgår forvaltningens foreslår til mødeplaceringer og fremvisning af fysiske rammer med henblik på udvalgets diskussion og beslutning.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relvant for sagen.

 • 8. Udpegning til Stevns Udsatteråd 2022-2025 - Beslutning

  application/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_-_godkendt_den_10._september_2020.pdf

  Resume

  Stevns Udsatteråd blev oprettet i 2019 og har til formål at give borgere med særlige sociale problemstillinger et talerør ind til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. AET samt SSU har hver én plads i Udsatterådet. Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode og denne sag har til formål at udvalget udpeger sin repræsentant til Stevns Udsatteråd.

  Sagens gang

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udpege ét af Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme's medlemmer til Stevns Udsatteråd.

  Beslutning

  Udvalget udpegede Anne Munch (A) som kommunens repræsentant til Stevns Usatteåd

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Udsatteråd blev oprettet i 2019 med lovhjemmel i servicelovens § 16, stk. 1 og 2. Rådets vedtægter er vedlagt som bilag.


  Udsatterådet har til formål at give borgere med særlige sociale problemstillinger, defineret ved udsathed, et talerør ind til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Udsatterådet rådgiver kommunalbestyrelsen i sager, der særligt vedrører udsatte borgere i kommunen.


  Udsatterådets indgang til kommunalbestyrelsen er SSU generelt og AET i spørgsmål vedrørende akutboliger, enkeltydelser og forsørgelse. Udsatterådet kan på eget initiativ forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for forvaltning og politisk udvalg (jf. vedtægternes § 1).


  Stevns Udsatteråd har følgende sammensætning (jf. vedtægternes § 3):

  • 4 livseksperter/borgere med livserfaring inden for målgruppen
  • 1 kommunalpolitikker udpeget af SSU
  • 1 kommunalpolitikker udpeget af AET
  • 3 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer
  • Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns kommune.


  Medlemmerne skal bo i eller være lokalt forankrede i og omkring Stevns Kommune. Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, dog således at rådets medlemmer fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget. Kommunalbestyrelsen godkender Udsatterådets medlemmer ved nyvalg og ved udskiftning.


  Der udpeges ikke faste suppleanter, men ved afbud fra et medlem eller forening/organisation kan det enkelte medlem finde en suppleant, i det omfang det er muligt.


  Formand for Udsatterådet vælges blandt de 4 borgere med livserfaring indenfor området, og næstformand vælges blandt rådets politiske medlemmer. Disse udgør formandskabet. Formandskabet planlægger Udsatterådets møder og dagsorden. Stevns Kommune stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Udsatterådet.


  Udsatterådet mødes som udgangspunkt 4 gange om året, men kan indkaldes af formandskabet ved behov. Møderne er ikke offentlige.


  På den baggrund skal såvel AET som SSU udpege sin egen repræsentant til Stevns Udsatteråd.


  Sagen om godkendelse af Udsatterådets medlemmer behandles i kommunalbestyrelsen den 17. februar, hvorefter forvaltningen indkalder til konstituerende møde i Udsatterådet.


  I løbet af 2021 er Udsatterådets funktion blevet evalueret, og der vil blive lagt op til en revidering af vedtægterne på rådets førstkommende møde i 2022.

  Retsgrundlag

  Udsatterådet er etableret efter servicelovens § 16, stk. 1 og 2.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udpegning af medlemmer til Stevns Udsatteråd har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 9. Kulturpuljen 2022 - ansøgninger fra kulturelle aktører - Beslutning

  application/pdf icon ansoegningsskema_kulturpuljen_stevns_kommune_0.pdf.pdfapplication/pdf icon regnskab_kulturpuljen_2022_ajourfoert_15.12.21.pdf

  Resume

  AET skal behandle den indkomne ansøgning til Kulturpuljen.

  Sagens gang

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ansøgning fra SchouCamp v/ Tim Schou godkendes og det ansøgte tilskud bevilliges.

  Beslutning

  Godkendt. Det ansøgte tilskud bevilliges.

  Beskrivelse af sagen

  Kulturpuljen

  Kulturpuljen er ikke-bundne kulturelle midler til støtte af udviklingen af kulturelle aktiviteter. Formålet med Kulturpuljen er at give tilskud til nyskabende kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer, begivenheder og kulturaktører. Alle foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner med forankring i Stevns Kommune kan søge om tilskud til deres projekt. I retningslinjerne for kulturpuljen er det vedtaget, at der lægges vægt på, at

  • arrangementet skal være lokalt forankret og som hovedregel foregå i Stevns Kommune
  • arrangementet er åbent for alle (evt. med billetsalg)
  • nye målgrupper søges engageret i kulturelle tilbud
  • arrangementet er nyskabende
  • aktiviteten understøtter tværgående samarbejder mellem eksisterende aktører.


  Kulturpuljen har historisk set støttet nyskabende produktioner og aktiviteter som KLINT og URKLANG og været den økonomiske opstart til festivaler som Sol Over Stevns og SAFT Festival. Men det er også puljen der giver fast støtte til foreninger f.eks. Snurretoppen, Ranestedet, Stevns Teaterforening m.v.

  Forvaltningen forsøger for så vidt muligt at samle ansøgningerne til udvalget, således ansøgningerne kan ses i en helhed 2-4 gange om året.


  Budgettet for Kulturpuljen 2022 udgør kr. 608.000 - der udarbejdes løbende oversigt over budget og bevillinger jvf. vedlagte bilag.

  Det løbende regnska er til udvalgets orientering også vedlagt som bilag.


  Vedr. ansøgning fra Schoucamp v/Tim Schou

  Tim Schou ansøger AET om tilskud på 25.000 kr. til kunstnerhonorar og 25.000 i underskudsgaranti gennem Kulturpuljen til støtte til afholdelse af SCHOUCAMP 2022 i Boesdal Kalkbrud den 15. - 18. juli 2022. Der forventes op til 100 deltagere det første år, hvorefter det forventes at festivalen i 2023 vil vokse til 250 og sidenhen i 2024 til 500 betalende besøgende.
  Festivalen har til formål at skabe en unik festival i unikke rammer, hvor fokus er på en 100% kvalitetsorienteret koncertoplevelse, og hvor deltagerne også løbende indgår som medskabere med mulighed for at skrive musik, tekster og udøve kunst selv. Workshops for festivalen varierer løbende efterhånden som en festivalledelsen vurderer, hvilke teamer, der skal tages op til bearbejdning for årets festvial.
  Med udgangspunkt i Boesdal Kalkbrud ønsker arrangørerne at sætte festivalen i en unik scenografi og ramme, der kan tiltrække kunstnere fra den øverste del af den danske musikscene. Der er for 2022 booket navnene Mathilde Falch, Silas Bjerregaard (Turboweekend), Mattias Kolstrup/Liberty (Tidligere forsanger i Dúné og også med i Toppen af Poppen) samt GoGo Berlin (Christian Vium, solo).

  Festvialen ønsker løbende at vokse organisk, således at den grundlæggende festivalinfrastruktur kan finde sin plads og skaleres op, når festivalens deltagerantal løbende forhåbentlig vokser de kommende år.

  Efter dialog med arrangøren er det ønskede ansøgte beløb ændret til 25.000,- i direkte tilskud til kunstnerhonorarer, der sikrer en standard honoraraflønning til deltagende musikere, og 25.000,- i underskudsgaranti, der sikrer arrangøren mod eventuelle uforudsete udgifter som følge af eksempelvis kraftig regn, der fører til aflysning af dele eller hele arrangementet.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til Kulturpuljen 2022.

 • 10. Dispensation for lukketid (nattilladelse), Restaurant Udsigten - Godkendelse

  application/pdf icon nattilladelse_udsigten_anbefaling_fra_politiet.pdf

  Resume

  Restaurant Udsigten v/direktør Palle Andersen har ansøgt om dispensation for lukketid (nattilladelse). Med afsæt i Politiets anbefaling skal udvalget besluttes om dispensationen (nattilladelsen) skal gives.

  Sagens gang

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Dispensation for lukketid (nattilladelsen) bevilges og at tilladelsen følger alkoholbevillingen.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Restaurant Udsigten, Kystvejen 240, 4671 Strøby v/direktør Palle Andersen har ansøgt om dispensation for lukketid (nattilladelse) jvf. Restaurationsloven.


  Restaurant Udsigten har en alkoholbevilling, der efter alm. gældende regler giver dem tilladelse til at holde åben til kl. 02.00


  Restauranten v/direktør Palle Andersen har ansøgt om dispensation for lukketid (nattilladelse) således at det er muligt for dem at holde restauranten åben til kl. 05.00 fredag, lørdage samt op til helligdage og ved afholdelse af særlige arrangementer af private fester som konfirmationer, bryllupper, fødselsdage og lignende lukkede fester.


  Politiet, som er sagsbehandler på sådanne ansøgninger og er indstillende myndighed til bevillingsmyndigheden (Stevns Kommune) har anbefalet at ansøgningen imødekommes. Politiet anbefaler ligeledes at tilladelsen følger alkoholbevillingen, dvs. frem til den 7. oktober 2022 med mulighed for fornyelse, hvis driften har været fuld forsvarligt.


  Forvaltningen indstiller at følge politiets anbefaling. Da alkoholbevillingen skal fornyes til efteråret 2022 vil der være mulighed for at følge dispensationen det næste 3/4 år.  Retsgrundlag

  Restaurationsloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ansøgningen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

 • 11. Integrationsborgere - Orientering

  application/pdf icon kommunekvoter_2021.pdfapplication/pdf icon nye_kommunekvoter_2022.pdf

  Resume

  Stevns Kommune modtager flygtninge gennem den såkaldte kommunekvote. I 2021 skulle Stevns Kommune modtage 7 borgere og i 2022 modtage 6 borgere gennem denne kvote. Forvaltningen giver Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme en orientering om det aktuelle antal borgere, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt antallet af borgere, som modtager overgangsydelse.

  Sagens gang

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at


  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Kommune har pr. 22. december 2021 9 borgere, som modtager såkaldt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt 28 borgere, som modtager overgangsydelse (tidligere hed ydelserne integrationsydelse). Disse borgere har ikke boet i Danmark i sammenlagt mindst 9 år inden for de seneste 10 år. Borgerne skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp.


  I 2021 skulle Stevns Kommune modtage 7 borgere via kommunekvoten. Kommunerne kan modtage borgere fra kvoten frem til 1. februar 2022. Stevns Kommune modtager medio januar 2022 5 af disse borgere og i udgangen af januar 2022 forventes, at yderligere to vil ankomme.

  I 2022 vil Stevns Kommune, som følge af en revision af kommunekvoten, modtage 6 borgere.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er i budget 2022 taget hensyn til modtagelse af disse borgere.

 • 12. Diverse orienteringer - AET den 5. januar 2022

  Resume

  Eventuelt/diverse orienteringer.

  Indstilling

  Emner til drøftelse/efterretning.


  Beslutning

  Drøftet/taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Eventuelt, herunder bl.a.:


  1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/'
  2. Skydebanen i StevnsHal og Ny Stevnshal
  3. Orientering om håndtering af coronasmitte
  4. AET mødet den 4. maj flyttes, tentativt til den 28. april. • 13. Underskriftsark (Lukket)