Referat

 • 251. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 4. december 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton (V) og Thomas Overgaard (A)

  Godkendt.

   

 • 252. Budgetproces 2020-2023 - Evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_budgetproces_budget_2020_-_inspirationsspoergsmaal_0.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2019-2023_0.pdfapplication/pdf icon referat_fra_oeu_31.10.19_-_tidsplan_for_budgetproces_2021_0.pdf

  Resume

  AET skal evaluere budgetproces 2020-2023. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at:

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2020-2023 og at evalueringen videresendes til ØU

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Sagen drøftet og fælles opsamling sendes videre til ØU.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.

   

  Budgetprocessen har haft fokus på:

  • at der er tilstrækkelig tid til politiske drøftelser
  • at der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling/-prognose og budget
  • at budgettet baserer sig på klare forudsætninger / mængder og priser
  • at oversigter og materiale til budgettet er tydelige og overskuelige.

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2021-2024 afvikles.

   

  Budgetprocessen for 2020 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere, idet café-møderne blev videreført og MED-udvalg blev inddraget. Der var fastsat tidsfrister for høringssvar, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen. Derudover var der arbejdet videre med budgetmaterialet til brug for den politiske behandling, herunder udvikling af et regneark til brug for den politiske prioritering.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Café-møder / dialogmøder / visionsdrøftelser
  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt af ØU den 15. januar 2019 og har følgende overordnede målepunkter:

   

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 80 mio. kr.
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Dn økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet i 2020 blev godkendt af ØU den 31. oktober 2019. Sagsfremstillingen med ØU´s beslutning er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling.

  Økonomi

  Sagen har økonomiske konsekvenser

 • 253. Budget 2020 - opsamling AET

  Resume

  Budget 2020 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019.

   

  AET skal udmønte ændringer til budget 2020 vedrørende drift, som ikke er udmøntet i forbindelse med godkendelse af budgettet. Formålet er at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. konkret skal udmøntes i 2020 og frem.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Økonomi indstiller til AET, at:

  1.  AET beslutter, at den nuværende aftale mellem den selvejende institution Store Heddinge Vandrerhjem og Stevns Kommune opsiges
  2.  mulighederne for et fortsat engagement i forhold til Store Heddinge Vandrerhjem drøftes

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

  Ad 1: Godkendt. Sejer Folke (Ø) kan ikke på nuværende tidspunkt godkende at aftalen opsiges.

  Ad 2: AET ønsker at invitere vandrerhjemmets bestyrelsen til dialogmøde, evt. på feb. eller marts mødet. Engangementet drøftets fortsat herefter.

  Sagsfremstilling

  KB godkendte budget 2020 den 5. november 2019. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. AET skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag.

   

  Store Heddinge Vandrerhjem

   

  Organisering generelt:

  Store Heddinge Vandrerhjem er en selvejende institution med en bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 medlemmer vælges af og blandt bestyrelsen for Stevns Turistforening og 2 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen. 

  Der foreligger en forpagtningskontrakt mellem Stevns Kommune og den selvejende institution Store Heddinge Vandrerhjem. Stevns Kommune driver vandrerhjemmet som et beskæftigelsesprojekt. Det betyder, at Stevns Kommune har ansat personale til at drive vandrerhjemmet som et beskæftigelsesprojekt og der henvises borgere i aktivering på stedet.  

  Kontrakten foreskriver ligeledes, at ”Stjerneholdet” skal sørge for renholdelse af bygninger og udendørs arealer.  

  Beskæftigelsesprojektet skal nu ophøre med udgangen af 2020. Det betyder, at driften af vandrerhjemmet overgår til bestyrelsen.  

  Der er 1 års opsigelse af kontrakten.  

  Leje af grund:

  Grunden hvorpå Store Heddinge Vandrerhjem ligger ejes af Stevns Kommune. Der foreligger en lejekontrakt hvor der står, at Store Heddinge Vandrerhjem lejer grunden af Stevns Kommune til kr. 0 pr. måned. Aftalen er uopsigelig fra Stevns Kommunes side frem til 31. december 2039. Lejer kan opsige aftalen med 6 måneders varsel.  

  Bygninger:

  Den selvejende institution ejer bygningerne, der bruges til vandrerhjem. 3 barakker (hvor der sidder personale fra Arbejdsmarked) ejes af Stevns Kommune og 1 barak ejes af Lions. Barakkerne hvor medarbejderne sidder er i en sådan forfatning, at der på sigt skal findes en alternativ placering.

  Den selvejende institution skal sørge for forbedring af bygningen samt indkøb af møbler m.v.

  Beskæftigelsesprojektet afholder udgifter til vand, varme, el og andre forbrugsudgifter på vandrerhjemmet.

  Projektet betaler ligeledes en forpagtningsafgift til vandrerhjemmet.

  I forbindelse med at beskæftigelsesprojektet lukkes ned er der ikke længere en sammenhæng i forhold til, at dele af personalet fra Arbejdsmarked sidder i barakker ved Vandrerhjemmet. Der arbejdes derfor med en plan for, hvordan personalet kan flytte tættere på Rådhuset og derved opnå en større sammenhæng med resten af centeret.

  Personale:

  Der er ansat personale til at drive beskæftigelsesprojektet på vandrerhjemmet. HR har undersøgt i KL hvorvidt personalet skal virksomhedsoverdrages når beskæftigelsesprojektet ophører. KL har vurderet, at medarbejderne skal virksomhedsoverdrages såfremt der fortsat drives vandrerhjem.

   Økonomi:

  På OIS fremgår det, at der er et ejerpantebrev tinglyst i bygningerne på 1.870.000 kr. og bygningerne er i 2009 vurderet til 2.400.000 kr. Gælden er optaget af bestyrelsen. Stevns Kommune hæfter ikke for denne gæld.

   

  Fremtidige overvejelser:

  Stevns Kommune oplever på lige fod med det øvrige Danmark en generel opadgående turismeudvikling.

  I højsæsonen meldes der allerede nu fuld belægning på alle overnatningspladser i kommunen. Så set ud fra et turistmæssigt synspunkt er det af stor interesse, at vandrerhjemmet fortsat drives med overnatningspladser.

  Den netop vedtagne Turismestrategi for Stevns Kommune har også som specifikt indsatsområde, at sikre flere overnatningsplaser indenfor alle overnatningstyper. Dette med særligt fokus på, at man generelt siger, at omsætningen stiger væsentligt pr. turist, hvis der forefindes senge og overnatningspladser til gæsten – fremfor kun at have endagsbesøgende.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

  Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2020-2023.

 • 254. Beskæftigelsesplan 2020

  application/pdf icon beskaeftigelsesplan_2020_22112019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_til_beskaeftigelsesplan_2020_0.pdf

  Resume

  Jobcenter Stevns skal udarbejde en Beskæftigelsesplan i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”

  "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Beskæftigelsesplanen anvendes til at give et overblik over, hvordan Stevns Kommune har planlagt at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvilke mål og strategier, der skal arbejdes efter ud fra de 3 udpegede ministermål.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB via AET, at

  1. KB godkender beskæftigelsesplan 2020.

  Beslutning

  Anbefales.

  AET ønsker at igangsætte et for-arbejde, der skal se nærmere på mulighederne for etablering af et råd ala det tidligere lokale beskæftigelsesråd.   

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarked arbejder i 2020 forsat med et stærkt virksomhedsrettet fokus. Dette har baggrund i det forhold, at Beskæftigelses Indikator Projektet og analyser fra STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at det er den virksomhedsrettede indsats, som har den største effekt ift. til at få ledige i arbejde. Et andet effektivt middel er hyppige samtaler, hvilket ligeledes afspejler sig i beskæftigelsesplanen.

   

  Efter en række år med et stadigt stigende antal ministermål på beskæftigelses- og integrationsområdet er ministermålene i 2020 reduceret til 3. Samtidigt er der indført et krav om, at kommunen skal redegøre for, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

   

  Målene i dette års beskæftigelsesplan har afsæt i dels ministermålene, dels de fokusmål der skal sikre, at Arbejdsmarked fortsat er selvforvaltende. Ud over de mål som ligger i beskæftigelsesplanen udfører Arbejdsmarked jævnligt understøttende målinger, som skal sikre, at vi er på rette vej og at kvaliteten af vores arbejde møder standard. Disse mål udtrækkes via vores fagsystem.

   

  Målene i beskæftigelsesplan 2020 er:

  • Mål 1. Ministermål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Rekruttering Køge Bugt (REKB) er i løbende kontakt med minimum 75 % af kernemålgruppen ved udgangen af 2020
  • Mål 2. Ministermål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Integrationsydelsesmodtagernes andel af arbejdsstyrken skal ned på landsgennemsnittet.
  • Mål 3. Ministermål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Øgning i antallet af ansøgninger om handicapkompenserende ordninger så som hjælpemidler eller personlig assistance i forhold til 2019.
  • Mål 4. Fokusmål I: - Samtaler. Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget mindst 4 samtaler de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
  • Mål 5. Fokusmål II: - Tilbud. Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der har modtaget mindst 1 aktivt tilbud eller haft minimum 6 ugers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
  • Mål 6. Økonomimål: Helårspersoner på off. forsørgelse. Andel af ydelsesmodtagere fratrukket efterlønnere skal i løbet 2020 reduceres til 16,5 pct.
  • Mål 7. Kvalitetsmål: Overlevelseskurver – A-dagpenge. Andel ydelsesmodtagere efter 26 uger skal nærme sig landsgennemsnit og som minimum reduceres til 35 pct.
  • Mål 8. Kvalitetsmål: Overlevelseskurver – Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Andel ydelsesmodtagere efter 26 uger forbliver under landsgennemsnittet.
  • Mål 9. Kvalitetsmål: Overlevelseskurver – Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere. Andel ydelsesmodtagere som fortsat er i målgruppen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter 26 uger, forbliver under landsgennemsnittet.

   

  Efter godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020 fremsendes planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland til orientering.Beskæftigelsesplan 2020 offentliggøres på www.stevns.dk

  Lovgrundlag

  Jobcenter Stevns skal udarbejde en Beskæftigelsesplan i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”.

  Af lovgrundlaget (§ 4, stk. 1-3) vedrørende Beskæftigelsesplanen. 

  § 4. "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Stk. 3. "Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering".

 • 255. Fokusrevision om tegnsprogsbevillinger

  application/pdf icon brev_til_kommunerne_om_tegnsprogstolkning.pdf_0_0.pdfapplication/pdf icon star_fokusrevision_om_tegnsprogstolkning_-_konklusioner_og_anbefalinger_0.pdf

  Resume

  I juli 2018 skrev en række dagblade om svindel med bevillinger til tegnsprogstolkning. På den baggrund stillede daværende Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen krav om, at kommunerne skulle følge op på anbefalingerne i en fokusrevision på området. Sagen her er en status på procedurerne for bevilling af tegnsprogstolke i Stevns Kommune, samt et overblik over omfanget af tegnssprogstolkning.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efteretning.

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har foretaget en fokusrevision vedrørende tegnsprogsbevillinger. De vil sikre sig, at kommunerne forvalter lovgivningen efter reglerne samt, at der ikke foretages fejladministration af kommunens økonomi.

   

  Tegnsprogsbevillinger gives til borgere med hørehandicap, som har brug for tegnsprogstolkning i forbindelse med deres uddannelse eller job. Det bevilges som personlig assistance. Stevns Kommune har en arbejdsgang for bevilling af personlig assistance i almindelighed, men endnu ikke en særskilt arbejdsgang for bevilling af tegnsprogstolk som personlig assistance.

   

  Aktuelt har Stevns Kommune to borgere, der modtager tegnsprogstolk som personlig assistance, og i forbindelse med implementering af den nye lovbekendtgørelse er der blevet fulgt op på bevillingen af tegnsprogstolkning som personlig assistance.

   

  Sagsbehandlere skal indstille til nøgleperson før bevilling af personlig assistance, også når det gælder tegnsprogstolk som personlig assistance. Der foreligger aftale om, at Staben i Arbejdsmarked kontrollerer i fagsystemet, om der er gældende bevilling for tegnsprogstolk som personlig assistance før udbetaling af tilskud til tegnsprogstolk.

   

  I 2018 udgjorde udgiften til tegnsprogstolkning kr. 15.670. i 2019 forventes udgiften at blive ca. kr. 50.000. Stigningen skyldes øget behov for tegnsprogstolkning i forbindelse med et virksomhedsrettet forløb.

 • 256. Handlingplan Verdensarv Stevns 2020

  application/pdf icon handlingsplan_og_budget_verdensarv_stevns_2020_0.pdf

  Resume

  Godkendelse af handlingsplan for Verdensarv Stevns 2020

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. handlingsplanen godkendes.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I maj 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der fra og med 2017 skulle vedtages en samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune (SK) og Verdensarv Stevns (VS) samt at foreningen hvert år skal fremlægge en konkret handlingsplan for det følgende år. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i forvaltningsplanens beskrivelse af overordnede udfordringer og målsætninger.

  I handlingsplanen beskrives det kommende års opgaver, som foreningen er forpligtet til at løse. Resultaterne fra handlingsplanen vil kunne læses af det følgende års Årsrapport samt det reviderede regnskab, som forelægges KB i juni. Udarbejdelsen af handlingsplanen har fulgt proceduren, som beskrevet i samarbejdsaftalen og i foreningens vedtægter således, at VS årligt udarbejder handlingsplan, budget, årsregnskab og årsrapport jf. foreningens vedtægter og efter følgende tidplan:
  Inden 1. november: Fremsendelse af handlingplan og budget til SK for det kommende år.
  Inden 1. maj: Fremsendelse af revideret årsregnskab og årsrapport til SK fra det foregående år.

  Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af Handlingsplan 2019, drøftelser med forvaltningen i Stevns Kommune, på bestyrelsesmøde Verdensarv Stevns d. 17/9, møde i Lokal Referencegruppe d. 30/9 samt orientering på møde i Verdensarvsrådet Stevns Klint d. 18-9, bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns d. 28-10, skriftlig høring af Geologisk Referencegruppe samt drøftelse med borgmester og udvalgsformand for AET i Stevns Kommune d. 6-11 2019. Handlingsplan er først blevet fremsendt d. 18-11 pga. forsinkelse af Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.

  Det kommende års indsatser gælder en fastholdelse af nogle af indeværende års indsatser med særlig vægt på arbejdet med besøgscentret. Indsatserne er: Koordinering og samarbejde, medejerskab og bæredygtig turisme, styrke, beskytte og bevare klinten, øget kendskab samt bedre besøgsoplevelse (særligt besøgscenter). P.g.a. besparelser i budgettet for 2020 vil der dog ske en reduktion i aktiviteter og tiltag herunder: Verdensarvsfestival og verdenarvsdag, Work Camp, understøttelse af udviklingsproces omkring Stevns Klint (formidlingsgreb, fondsansøgning, opbakning til andre aktører mv.) samt bidrag til revision af forvaltningsplan, som udskydes til 2021.

 • 257. Kulturpuljen 2020 - ansøgninger fra kulturelle aktører

  application/pdf icon ranestedet_0.pdfapplication/pdf icon selskabet_hoejeruplund_0.pdfapplication/pdf icon stevns_friluftsscene_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_kultupuljen_-_snurretoppen_0.pdf

  Resume

  De kulturelle aktører Stevns Friluftsscene, Ranestedet, Selskabet Højeruplund og Snurretoppen ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2020.

  AET skal fastlægge, om der skal ydes støtte med afsæt i de fremsendte ansøgninger.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Stevns Friluftsscene drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  2. ansøgning fra Ranestedet drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  3. ansøgning fra Selskabet Højeruplund drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  4. ansøgning fra Snurretoppen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

   

  Beslutning

  Ad 1: Underskudsgaranti bevilges op til max. kr. 25.000.

  Ad 2: Tilskud bevilges med kr. 10.000.

  Ad 3: Tilskud bevilges med kr. 20.000 til de arrangementer, som holdes i Stevns Kommune.

  Ad 4: Tilskud bevilges med kr. 50.000.

   

  Sagsfremstilling

  Følgende ansøgninger til Kulturpuljen for 2020 er kommet forvaltningen i hænde.

  1. Stevns Friluftsscene ansøger AET om underskudsgaranti på 25.000 kr. gennem Kulturpuljen til foreningens sommerforestilling Frøken Nitouche af Meilhac/Millaud.
   Til forskel fra de tre tidligere år, er det i år formanden (Sophie Jørgensen) selv der står for instruktion og bearbejdelse. Sofie har selv spillet med i syv år, og kender de medvirkendes svagheder og frem for alt styrker, så stykket kan opnå en kvalitet og seværdighed.
   Sang og kor instrueres igen i år, af den professionelle - og lokale - Nikolaj Skaaning i samarbejde med instruktøren.
   Forestillingen får premiere lørdag d. 20. juni 2020 og spiller herefter seks gange frem til og med søndag d. 28. juni 2020. Spillestedet er som de foregående år Amfiteateret i haven ved Gymnastikefterskolen Stevns.
   (Modtog for 2019, 25.000 kr. i underskudsgaranti)

   

  1. Den selvejende institution Ranestedet ansøger AET om tilskud på 10.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte til drift og vedligeholdelse af ejendommen Ranestedet, Varpelev Bygade 9, Varpelev.  
   Ranestedet drives i dag af frivillige medarbejdere, som foruden at holde hus og have også varetager gratis rundvisninger til gæster og turister og andre interesserede såvel lokalt som regionalt.
   Endvidere inviterer Ranestedet skoleelever og Aktiv Sommer, tilrettelagt af Stevns Kommune, samt i 2019 også børnehavebørn til at opleve, hvordan livet blev levet på en landbrugsejendom for 60-70 år siden.
   Ranestedet deltager aktivt i det sociale liv i landsbyen Varpelev bl.a. ved deltagelse i kirkekoncerter og gudstjenester, hvor Ranestedet er vært over en kop kaffe/te.
   (Modtog for 2019, 10.000 kr.)

   

  1. Selskabet Højeruplund ansøger AET om tilskud på 58.000 kr. gennem Kulturpuljen til afholdelse af arrangementer i 2020 i anledning af 100-året for Genforeningen og 75-året for Befrielsen.
   Selskabet Højeruplund, Østsjællands Museumsforening, Næstvedegnens Grænseforening, Danmarks-Samfundet Stevns-Faxe og Forening Nordens, Stevns ansøger om støttet til fire offentlige arrangementer.
   1. arrangement afholdes i Næstved den 26. marts 2020 med fokus på genforeningen (der lejes en bus til at transportere interesserede fra Stevns).
   2. arrangement afholdes i Højeruplund den 21. april 2020 også med fokus på genforeningen.
   3. arrangement afholdes i Højeruplund den 4. maj 2020, hvor befrielsen 75 år markeres.
   4. arrangement afholdes i Højerup ny Kirke den 15. juni 2020 med fokus på genforening.

  (Modtog for 2019, 20.000 kr.)

   

  1. Snurretoppen ansøger AET om tilskud på 50.000 kr. gennem Kulturpuljen til afvikling af Skolen I Bio 2020. Skolen I Bio giver skoleelever fra alle skolerne i Stevns Kommune, herunder også friskolerne, mulighed for at komme i biografen og se kurraterede film. Filmene er udvalgt af Det Danske Filminstitut og i forlængelse af filmen er der udarbejdet undervisningsmateriale, som lærere og elever kan arbejde videre med efter filmvisningen. Tilskuddet er i de tidligere år benyttet til at sikre en ligelig adgang for alle skolerne til filmene gennem at sikre gratis bustransport for skolerne samt det årlige abonnement til ordningen, der blandt andet sikrer kurrateringen samt udviklingen af gratis undervisningsforløb.
   (Modtog for 2019, 50.000 kr.)

   

  Økonomi

  Kulturpuljen

 • 258. Børne- og ungepolitikken - Revideret tids-og procesplan

  application/pdf icon tids-_og_procesplan_-_opdatering_december_2019.pdf

  Resume

  Til orientering er tids-og procesplanen for børne- og ungepolitikken revideret.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til SSU, BUL og AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

   

   
  Social og Sundhed, 2. december 2019, pkt. 232:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Til efterretning.

  Børn, Unge og Læring, 3. december 2019, pkt. 240:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Tids- og procesplanen er blevet revideret.

   

  Det var oprindeligt planlagt, at kommunalbestyrelsen afholdte temamøde i november 2019 om Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

  Temamødet afholdes i stedet i februar eller marts 2020. Ambitionen er, at drøfte politikkens temaer med bidrag fra en ekstern oplægsholder. Hvis ikke der kan findes en relevant oplægsholder til februar afholdes kommunalbestyrelsens temamøde til marts.

   

  Ændringen betyder også, at den samledes proces rykkes således, at den endelige vedtagelse bliver i oktober fremfor september.

 • 259. Diverse orienteringer - AET den 4. december 2019 (Lukket)

 • 260. Underskriftsark (Lukket)