Referat

 • 5. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

   

  Beslutning

  Godkendt

 • 6. Generelle retningslinjer for udvalg, til godkendelse

  application/pdf icon forretningsorden_for_oekonomiudvalget_og_staaende_udvalg.pdfapplication/pdf icon frister_for_sagsbehandlingstider_i_stevns_kommune_3.pdfapplication/pdf icon delegationsplan_samlet_plan.pdf

  Resume

  Udvalgets forretningsorden samt delgationsplan fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB, via udvalgene, at

   

  1. Udvalgets forrentningsorden godkendes
  2. Delegationsplanen indenfor udvalgets område godkendes
  3. Fastlagte sagsbehandlingstider tages til efterretning

   

  Til KB - at den samlede delegationsplan godkendes.

  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 6:

  1. at anbefales

   2. at anbefales, Line Krog Lay, Flemming Petersen og Helen Sørensen tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

  Varly Jensen ønsker:

  pkt. 3 ændret således at beslutninger om politianmeldelser foretages af udvalget

  pkt 57 ændret således at udvalget orienteres om dispensationer

  pkt. 169 ændret således at udvalget beslutter sager vedr. hjørneafskæring og skråningsarealer

  pkt. 236 ændret således at udvalget træffer beslutning i sager vedr. offentlighedens adgang til naturen

  pkt. 250 ændres således at udvalget træffer beslutning i sager vedr. afgørelser om spildevandsudledning til recipient eller spildevandsforsyningens kloak

   3. at anbefales, Line Krog Lay, Flemming Petersen og Helen Sørensen tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

  Børn, Unge og Læring, 2. januar 2018, pkt. 6:

  BUL tager forbehold for alle indstillingspunkter til beslutning til KB mødet.

   

  Ikke tilstede: Jacob Panton-Kristiansen

   

  Beslutning

  1. at anbefales

  2. og 3.at udvalget tager forbehold frem til kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

   

  Sagsfremstilling

  Ved funktionsperiodens start skal ØU og de stående udvalg fastlægge deres egen forretningsorden ligesom de skal godkende delegationsplanen i forhold til udvalgets eget ansvarsområde. Delegationsplanen tager afsæt i gældende lovgivning samt Stevns Kommunes styrelsesvedtægt.

  Vedlagt forretningsorden beskriver de spilleregler og arbejdsgange, der eksisterer i forbindelse med udvalgets arbejde.

  Vedlagt delegationsplan beskriver den samlede delegationsplan for hele Stevns Kommune. Hvert udvalg skal behandle og godkende indenfor eget område. Delegationsplanen vil i hovedtræk blive gennemgået på mødet, med særlig fokus på udvalgets hovedansvarsområder.

  Til udvalgets orientering er endvidere vedlagt den samlede oversigt over sagsbehandlingstider i Stevns Kommune. Sagsbehandlingstiderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning.  

 • 7. Specifik introduktion til stående udvalg

  Resume

  I fortsættelse af kommunalvalget skal medlemmerne af den nye Kommunalbestyrelse introduceres til arbejdet i de stående udvalg.

  Introduktionen er dels en indføring i det formelle setup for udvalgets arbejde, men også en introduktion til udvalgenes politikker, kompetenceområde  og arbejdsform.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til udvalget, at

   

  Skabelonen for introduktionen gennemføres over ét eller flere møder i udvalget med følgende elementer:

  1. Overordnet intro til områderne
  2. Politik og strategi
  3. Anden introduktion af udvalget
  4. Drøftelse af medlemmernes ønsker til det politiske arbejde i udvalget
  5. Evt. beslutninger om tidspunkter for igangsættelse af specifikke temaer i udvalget
    

  Beslutning

  Dele af udvalgets opgaveportefølge blev gennemgået og drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

   

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen  vil i samtlige stående udvalg og Økonomiudvalget gennemføre nedenstående introduktion. Forvaltningen vil senest på dagen fremlægge relevant baggrundsmateriale, som efterfølgende kan genfindes elektronisk.

  På grund af omfanget af informationer og de politiske drøftelser kan introduktionen strække sig over flere møder.

   

  Introduktionen sker efter denne ramme:

  1.       Overordnet intro til områderne (fx økonomisk ramme fordelt på delområderne, antal ansatte m.v., hovedopgaver for udvalget, evt. eksterne samarbejdspartnere, nævn og dialogfora).

  2.       Politik og strategi (fx gældende politiske beslutninger som fortsætter ind i den nye valgperiode eller sager som er på vej til udvalget. Nationale politikker eller trends, som har betydning for udvalgets arbejde).

  3.       Anden introduktion af udvalget (fx plan for udvalgets fysiske introduktion til udvalgets decentrale enheder eller andre relevante besøg).

  4.       Drøftelse af medlemmernes ønsker til det politiske arbejde i udvalget( er der fx allerede nu generelle emner, som ønskes drøftet på sigt i udvalget).

  5.       Udvalget kan beslutte hvornår udvalgte temaer, projekter o.lign. ønskes igangsat eller drøftet på ny.

 • 8. Optimering af Jobcenter

  application/pdf icon bilag_1_optimering_af_jobcenter.pdf

  Resume

  Af budget 2018 fremgår det at der skal opnås en besparelse på 1 mio. kr. Besparelsen skal opnås ved en optimering af jobcenteret.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1.      AET godkender den foreslåede udmøntning af besparelsen

  Beslutning

  Godkendt, idet der følges op med status på besparelsen ved de 3 årlige budgetopfølgninger

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på sit møde d. 22. november 2017 at forslaget til udmøntning af besparelsen ”optimering af jobcenteret” blev forelagt et nyt udvalg i januar 2018.

  Den uudmøntede besparelse på 1 mio. kr. i Budget 2018, som skal opnås ved Optimering af Jobcentre, forslås udmøntet på følgende måde:

   

  1.      Omkontering af halvdelen af lønudgiften for 3 konkrete medarbejdere fra konto 06 (administration) til konto 05 (Arbejdsmarkedsforanstaltninger). De 3 medarbejdere arbejder nu delvis med aktiveringsopgaver, og konteringen bør derfor ændres i overensstemmelse dermed. Udgiften er beregnet til 752.000 kr.

   

  2.      Restbeløbet på 248.000 kr. foreslås opnået ved en øget indsats for unge under 30 år, som modtager forsørgelsesydelsen ”uddannelseshjælp”. Budget 2018 er øget med 1 jobkonsulent / sagsbehandler, som skal arbejde med netop denne målgruppe.

   

  Den gennemsnitlige bruttoydelse er beregnet til 95.000 kr. pr. person, og med en gennemsnitlig refusionsprocent på 26,3 % kan der spares ca. 70.000 kr. for hver helårsperson, der ophører med at modtage uddannelseshjælp.

  Besparelsen på 248.000 kr. forudsætter dermed, at ca. 3,5 helårsperson i målgruppen ophører med at modtage forsørgelsesydelsen.

  Økonomi

  Ved konteringsændringen opnås en aflastning af servicerammen, men ikke en effekt på den strukturelle balance.

   

  Forslaget har ingen effekt på servicerammen, men vil medføre en forbedring af den strukturelle balance.

 • 9. Beskæftigelsesplan 2018

  application/pdf icon stevns_kommune_beskaeftigelsesplan_2018.pdf

  Resume

  Jobcenter Stevns skal i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”: Beskæftigelsesplan og resultatrevision, udarbejde en Beskæftigelsesplan.

  "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Beskæftigelsesplanen anvendes til at give et overblik over, hvordan Stevns Kommune har planlagt at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvilke mål og strategier, der skal arbejdes efter ud fra de 5 udpegede ministermål.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB via AET, at

  1. KB og AET godkender beskæftigelsesplan 2018.

  Beslutning

  Anbefales, idet AET senere agter at drøfte eventuelle yderligere lokale mål i 2018

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, som tager afsæt i beskæftigelsesministerens 5 mål. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav samt kommunens overordnede strategiske prioriteringer.

  Beskæftigelsesplanen redegør for, hvordan og med, hvilke midler Stevns Kommune vil tilrettelægge indsatsen i 2018, så vejen til job eller uddannelse bliver så kort som mulig for borgerne.

  Beskæftigelsesplanen fungerer som:

  • Borgernes og politikernes overblik over retningen i beskæftigelsesindsatsen
  • Et retningsgivende arbejdsredskab for medarbejderne i Arbejdsmarked

   

  I år er beskæftigelsesplanen blevet til i tæt samarbejde med medarbejderne i Arbejdsmarked, hvor de har gjort deres indflydelse gældende, både i forhold til mål for den beskæftigelsesrettede indsats og i forhold de overordnede strategier.

   

  Strategi

  Stevns Kommune har en strategi, der tager afsæt i evidens dvs. metoder og tilgange, der er afprøvet for at sikre bedst mulig progression for borgerne og med det udgangspunkt, at borgeren er i centrum for sin vej mod selvforsørgelse. Konkret betyder det:

  • VIRKSOMHEDSRETTET: Vi arbejder virksomhedsrettet, borger skal hurtigst muligt få tilknytning til en arbejdsplads, fordi forskning har vist, at virksomhedsrettet indsats er den korteste vej til hel eller delvis selvforsørgelse
  • HYPPIGE SAMTALER: Samtaler med kvalitet og fokus på arbejdsmarked med høj frekvens, fordi forskning har vist at hyppige samtaler er medvirkende til at bringe borgerne hurtigere i beskæftigelse
  • SELVANSVAR: Borger udformer selv (med vores assistance) planer for indtræden på arbejdsmarked eller uddannelse. Fordi forskning viser, at ejerskab til planer er altafgørende for deres mulighed for gennemførsel

   

  Mål

  Det helt overordnede effektmål for beskæftigelsesplanen er, at flere borgere på midlertidig ydelse opnår beskæftigelse. Således er det Stevns Kommunes mål at andelen af borgere (16-66 år) der er i beskæftigelse fortsat vil ligge over landsgennemsnittet.

   

  Arbejdsmarked er særligt fokuseret på tidsaspektet i det enkelte forløb. For borgeren er det vigtigt at forløbet på offentlig forsørgelse bliver så kort som muligt. Derfor har måler vi på varighed af forløb i de tilfælde, hvor det er muligt.

   

  Resultatmålene tager udgangspunkt i ministermålene, som blev offentliggjort 8. september 2017.

   

  Ministermål:

  1.      Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

  2.      Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

  3.      Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  4.      Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

  5.      Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

   

  Der er i alt 14 detailmål i beskæftigelsesplan 2018. Disse kan opsumeres således:

  • Sagsvarighed falder
  • Virksomhedsindsatsen styrkes
  • Flere flygtninge kommer i uddannelse eller job
  • Flere kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver helt eller delvist selvforsørgende
  • Øget kontrol i forhold til udbetalinger

  Det videre forløb for Beskæftigelsesplan 2018

  Efter godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018, fremsendes planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland til orientering.

  Beskæftigelsesplan 2018 offentliggøres på www.stevns.dk

   

  Lovgrundlag

  Jobcenter Stevns skal i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”: Beskæftigelsesplan og resultatrevision, udarbejde en Beskæftigelsesplan

  Af lovgrundlaget (§ 4, stk. 1-3) vedrørende Beskæftigelsesplanen. Det stammer fra ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”:

  Beskæftigelsesplan og resultatrevision

   

  § 4. "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Stk. 3. "Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering".

  Økonomi

  I Beskæftigelsesplan 2018 er der ikke indsat et budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Stevns i 2018.

 • 10. Diverse orienteringer - AET 4. januar 2018 (Lukket)