Referat

 • 340. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 3. november 2021.


  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  Godkendt, dog tilføjes et dagsordenspunkt: "stevnshallen"

 • 341. Erhvervspolitik - evaluering - Godkendelse

  application/pdf icon evaluering_erhvervspolitisk_handleplan_stevns_kommune_-_oktober_2021_0.pdfapplication/pdf icon gantt-kort_erhvervspolitisk_handleplan_2021_0.pdf

  Resume

  Ifølge samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd skal der hvert år i september afholdes et evalueringsmøde med AET og Erhvervschefen, hvor udvalget skal godkende evalueringen af initiativerne i den erhvervspolitiske handleplan. Evalueringen indeholder en status over de initiativer, som skal udmønte Stevns Kommunes erhvervspolitik.

  På mødet deltager Stevns Erhvervsråds formand Lars Warm og Erhvervschef for Stevns Erhvervsråd Thomas Christensen samt forvaltningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at:


  1. godkende evalueringen af den erhvervspolitiske handleplan
  2. initiativet ’drift af Iværksætterhotel i Hårlev’ afsluttes og der igangsættes en proces, der skal klarlægge fremtidig anvendelse af lokalerne
  3. alle nuværende initiativer omhandlende iværksættermiljøer udgår og der oprettes et nyt initiativ om ’understøttelse af fremtidige iværksættermiljøer, som udspringer af private initiativer’
  4. opgradering af #komtilstevns.dk’s hjemmeside indgår i budgetforhandlingerne for år 2023


  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Initiativet ’drift af Iværksætterhotel i Hårlev’ afsluttes.
  3. Godkendt.
  4. Udgår.


  Beskrivelse af sagen

  Ifølge Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2019-2023, skal der hvert år ske en evaluering af den erhvervspolitiske handleplan. Evalueringen med statusbeskrivelser af de enkelte initiativer fremgår af bilag 1 og de enkelte initiativer og milepæle er listet i bilag 2.


  Handleplanen indeholder initiativer, som udmønter erhvervspolitikken. Initiativerne er grupperet efter Erhvervspolitikkens fem fokusområder. Forvaltningen har sammen med Stevns Erhvervsrådet foretaget en evaluering og angivet status på de enkelte initiativerne i oktober 2021 - se bilag 1. Der er i alt 34 initiativer, hvoraf 10 er gennemført, 16 er igangværende, mens 8 afventer opstart.


  Evaluering giver generelt udvalget mulighed for at drøfte, hvorvidt initiativer i handleplanen også skal indgå fremadrettet, ændres eller evt. udgå. Konkret har initiativerne 'Iværksætterhotellet Startup Stevns' og #KOMTILSTEVNS.DK udfordringer, som kan få betydning for initiativernes realisering eller fremtidige drift. Forvaltningen ønsker derfor udvalgets særskilte stillingtagen til de to initiativer.


  Iværksætterhotellet Startup Stevns

  I 2021 har et af lokalerne i iværksætterhotellet Startup Stevns været udlejet siden februar, men lejemålet er blevet opsagt fra oktober måned og der er pt. ingen lejere af lokalerne.

  Stevns Erhvervsråd har meddelt, at


  • det ikke er lykkedes af leje pladserne ud, på trods af erhvervsrådet indsats.
  • målgruppen har ikke været som forventet, som ved projektets start.
  • det vurderes ikke muligt at skabe et iværksættermiljø i lokalerne i fremtiden.
  • de aflukkede kontorer sandsynligvis kan udlejes på sigt.
  • handleplanens øvrige initiativer om etablering af iværksættermiljøer fremover bør udspringe af private initiativer.
  • etablering af et iværksættermiljø i Rødvig stadig er sandsynligt.


  Med afsæt i ovenstående punkter skal udvalget drøftet initiativet, herunder fremtidig anvendelse af lokalerne i Hårlev.


  #komstilstevns.dk

  Hjemmeside og Facebook-siden for #komtilstevns vedligeholdes med opdateringer og online markedsføring efter nuværende ressourcer. Stevns Erhvervsråd har meddelt, at den platform, som hjemmesiden drives fra er forældet og de vurderer, at der snart bør investeres i opdatering eller omlægning af siden.


  Hjemmesiden udgør fundamentet for initiativet og forvaltningen anmoder på den baggrund udvalget om at tage stilling til den fremtidige drift af #komtilstevns.dk.


  Stevns Erhvervsråds formand Lars Warm og Erhvervschef for Stevns Erhvervsråd Thomas Christensen er inviteret til mødet og deltager under punktet.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 342. Store Heddinge Vandrerhjem - Beslutning

  Resume

  AET orienteres om den hidtidige proces for at bortforpagte Store Heddinge Vandrerhjem pr. 1. januar 2022, da det endnu ikke er lykkes at finde en ny forpagter. AET skal tage stilling til driften af Store Heddinge Vandrerhjem og den fortsatte proces med at finde en ny forpagter til vandrerhjemmet.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at

  1. orienteringen om processen med at finde en ny forpagter tages til efterretning
  2. der skal laves genopslag af forpagtningen i 1. kvartal 2022 med henblik på bortforpagtning pr. 1.5.2022, hvis der ikke er fundet en forpagter inden
  3. Store Heddinge Vandrerhjem drives i sin nuværende form frem til 1.5.2022

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.
  2. Godkendt.
  3. Godkendt.


  Beskrivelse af sagen

  AET godkendte d. 12.5.2021 ordlydende af annoncen efter en forpagter til Store Heddinge Vandrerhjem med henblik på at bortforpagte Store Heddinge Vandrerhjem pr. 1. 2022. Forvaltningen igangsatte efterfølgende processen omkring annoncering af forpagtningen. Efter rådgivning og anbefaling fra kommunikationsafdelingen i VISM - Visit Sydsjælland Møn, valgte forvaltningen at lave annoncering efter forpagtere på websitet Turisme.nu, som er en side målrettet turismeaktører. På den baggrund blev annoncen:


  • vist på hjemmesiden, samt som topbanner på sitet i perioden 6.7.2021 - 30.08.2021 - (sitet har 15.000 unikke besøg i perioden pr. mdr.)
  • distribueret via turisme.nu i deres nyhedsbrev en gang i hhv. juli og august til 1680 modtagere
  • delt på turime.nu på LinkedIn på ca. 3.200 kontakter


  I supplement til ovenstående blev annoncen:


  • opslået i Stevnsbladet i starten af august måned
  • delt via. VISM's LinkedIn profil
  • delt ultimo august på Stevns Kommunes Facebook-profil


  Den samlede omkostning til ovenstående annoncering udgjorde 21.000 kr. ekskl. moms.


  Henvendelser på baggrund af annoncering


  På baggrund af annonceringen har fire udvist interesse for forpagtningen. En af de interesserede har uafhængigt af forvaltningen besøgt vandrerhjemmet på egen hånd, mens to har fået rundvisning på vandrerhjemmet og i den nye Stevnshal af forvaltningen og vandrerhjemmet nuværende personale. En interesseret har endnu ikke fået rundvisning, men denne er under planlægning.


  De 3 interesserede, der allerede har fået rundvisning, har efter besigtigelse ikke valgt at ansøge om forpagtningen og som baggrund for deres beslutning har de angivet følgende årsager:


  • ønske om at fokusere på allerede eksisterende forretningsområde, hvor der iflg. den interesserede er rigeligt med udfordringer
  • spiseområdet på vandrerhjemmet er for lille til at skabe basis for bespisning af gæster udefra, samtidig med at gæster på vandrerhjemmet skal anvende området. Det gør det svært at skabe grundlag for en restaurationsforretning.
  • Køkkenet vurderes at være for lille, selvom det renoveres.
  • Mødesalen på vandrerhjemmet vurderes som umoderne med linoleum på gulvene og lever ikke op til idéen om tidssvarende mødefaciliteter.


  Genopslag


  Det er forvaltningens vurdering, at det lave antal interesserede i forpagtningen kan have flere årsager. Det gælder fx, at annonceringen blev foretaget i kølvandet på coronakrisen, hvor der stadig er en betydelig usikkerhed om særligt turismebranchen, samt det forhold, at annonceringen skete i sommerferieperioden juli og august. Derudover bør det overvejes, om annonceringen er sket gennem de rette kanaler og om Danhostelkæden kan spille en rolle i en evt. ny annoncering.


  Det er forvaltningens vurdering, at et genopslag af forpagtningen i foråret 2022 bør forsøges, hvis den tilbageværende interesserede alligevel ikke ønsker forpagtningen. Dels vil Stevnshallen stå færdig og vandrehjemmet´s køkken vil stå færdigrenoveret. En bortforpagtning inden sommersæsonen kan desuden øge interessen, ligesom usikkerhed omkring turismebranchen forventes reduceret.


  Nuværende drift og økonomi


  Forvaltningen anbefaler, at driften af vandrerhjemmet forsætter i kommunalt regi i de nuværende rammer, men med en ny deadline for bortforpagtning pr. 1.5.2022. Det betyder samtidig, at alle aftaler - herunder med det nuværende personale - forsætter som hidtil.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Forlængelsen har ingen økonomiske konsekvenser netto, idet det forudsættes, at driftsudgifterne i perioden 1.1.22 til 30.4.22 modsvares af indtægter ved salg af overnatninger.

 • 343. Tids- og procesplan for Fritids- og Idrætspolitik 2022-26 - Godkendelse

  application/pdf icon bilag_1._kultur-_og_fritidspolitik_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._forslag_til_tids-_og_procesplan_for_ny_fritids-_og_idraetspolitik_2022_-_2026_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3a._oversigt_over_faciliteter_og_foreninger_i_stevns_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3b._folkeoplysende_foreningers_medlemstal_2018-2021_0.pdf

  Resume

  Den eksisterende Kultur- og Fritidspolitik er fra 2009. I 2020 blev der udarbejdet en særskilt Kulturpolitik, mens fritidsdelen udestår. Derfor er der nu udarbejdet forslag til en proces- og tidsplan for en ny Fritids- og Idrætspolitik til udvalgets behandling. Derudover skal AET give sine input til den kommende politik. Folkeoplysningsudvalget vil ligeledes blive orienteret om procesplanen og få mulighed for at give sine input ved dets møde i november.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at

  1. proces- og tidsplanen til en ny Fritids- og Idrætspolitik godkendes
  2. udvalget giver sine input til den kommende Fritids- og Idrætspolitik

  Beslutning

  1. Godkendt dog suppleret med et ønske om en bred, offentlig borgerinddragelsesproces.
  2. Drøftet.


  Beskrivelse af sagen

  Den kommende Fritids- og Idrætspolitik skal afløse Kultur- og Fritidspolitikken, som er fra 2009. Se eventuelt bilag 1: ’Kultur- og Fritidspolitik’. I vedlagte forslag til tids- og procesplan vil den nye Fritids- og Idrætspolitik kunne vedtages af kommunalbestyrelsen i december 2022 og løbe frem til 2026. Se bilag 2: ’Forslag til tids- og procesplan for ny Fritids- og idrætspolitik 2022-2026’.


  Tids- og procesplan

  Procesplanen er forankret i AET og Folkeoplysningsudvalget (FOU) er sideløbende den centrale aktør, der inddrages ad flere omgange. Derudover foreslås en bred inddragelse. Dels i form af en workshop i april, hvor både organiserede og uorganiserede aktører inviteres sammen med den øvrige kommunalbestyrelse samt i form af et KB-temamøde i maj.


  I de første måneder i 2022 introduceres AET og FOU til området, og giver deres indledende input. Disse input vil danne afsæt for workshoppen i april og KB-temamødet i maj. På baggrund heraf formuleres en række temaer og en ambition for den nye politik, som skal godkendes af alle udvalg og KB inden sommerferien i juni.


  Efterfølgende udarbejder forvaltningen 1. udkast til den egentlige politik, som behandles af alle udvalg i september. 2. udkast behandles af AET i oktober, hvor FOU ligeledes høres.

  2. udkast sendes efterfølgende i fire ugers interessenthøring fra oktober, hvortil der udarbejdes en hvidbog, inden endelig politisk vedtagelse i udvalgene og KB i november og december 2022.


  Input til politikkens områder

  I forbindelse med udarbejdelse af en ny Fritids- og Idrætspolitik er det i forhold til ejerskab og kontinuitet hensigtsmæssigt, at det siddende AET har mulighed for at overlevere sine erfaringer og input til den nye politik. Disse input vil blive opsamlet og præsenteret for det kommende AET.


  Som baggrundsforståelse for området er der i hhv. bilag 3a og bilag 3b oplistet faciliteter og aktører/foreninger på fritids- og idrætsområdet samt udarbejdet en oversigt, der viser godkendte folkeoplysende foreningers medlemstal i 2018, 2019, 2020 og 2021.


  Nedenfor har forvaltningen oplistet bud på nogle af de dilemmaer, der er på fritids- og idrætsområdet. Punkterne kan eventuelt danne afsæt for udvalgets drøftelser og input til overlevering.


  Anlæg og faciliteter

  Hvordan ønsker udvalgets medlemmer fremadrettet at prioritere kommunens udbud af anlæg og faciliteter i forhold til efterspørgslen? Eksempelvis i forhold til:

  • sammensætning af de forskellige anlæg og faciliteter
  • standard og kvalitetsniveau
  • tilgængelighed og nærhed


  Bredde- og eliteidræt

  Hvordan ønsker udvalgets medlemmer fremadrettet at prioritere vægtningen mellem bredde- og eliteidræt? Eksempelvis i forhold til:

  • prioritering af økonomiske tilskud
  • prioritering af halkapacitet og øvrige faciliteter mellem bredde og eliteudøvere
  • bredde og eliteidrættens betydning for rekruttering af børn og unge til fritidsaktiviteter


  Folkeoplysende og øvrige fritidsaktiviteter

  Hvordan ser udvalget på udbuddet af eksisterende fritidsaktiviteter i kommunen. Eksempelvis i forhold til:

  • prioriteringen af midler til de forskellige fritidsaktiviteter under folkeoplysningsloven
  • udbuddet og prioriteringen af øvrige aktiviteter eksemplificeret ved indsatsen Aktiv Sommer målrettet børn


  Foreningerne og de frivilliges rolle

  Hvordan ser udvalgets medlemmer de frivilliges rolle fremadrettet både i foreningerne bredt og på idrætsområdet specifikt? Eksempelvis i forhold til:

  • udviklingen af frivilligområdet generelt
  • forældres deltagelse i foreninger og som frivillige

  Retsgrundlag

  Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifter til workshop, forplejning og evt. oplægsholder kan afholdes indenfor eksisterende budget.

 • 344. Budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021 - AET - Godkendelse

  application/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31.8.2021_-_drift_-_aet_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen indeholder også en ny opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge af corona.


  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.


  Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 2,8 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling vedrørende anlæg på 7.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at

  1. behandle budgetopfølgningen pr. 31. august 2021
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU
  3. årshjul for politiske budgetpunkter 2021 tages til efterretning

  Beslutning

  1. Behandlet.
  2. Anbefales.
  3. Taget til efterretning.


  Beskrivelse af sagen

  Der er foretaget budgetopfølgning på AET's politikområder pr. 31. august 2021. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2021. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.


  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning og skøn for corona-udgifterne i 2021.


  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. fordelt på følgende:


  • Merforbrug på overførselsområdet på 2,9 mio. kr.
  • Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,9 mio. kr.
  • Mindreforbrug på øvrige serviceudgifter på 0,5 mio. kr.
  • Merforbrug som følge af corona på 0,9 mio. kr.


  Der forventes overført 0,9 mio. kr. til 2022.


  Afvigelsen på overførselsudgifterne skyldes primært merudgifter til seniorpensioner, som dog ved denne budgetopfølgning i væsentlig grad modsvares af mindreforbrug på den øvrige ydelser. Der er desuden væsentlige merudgifter til fleksjob på grund af en særlig fokuseret indsats, og som til gengæld betyder, at udgifterne til ledighedsydelse er historisk lave.

  På serviceudgifterne findes mindreforbruget på diverse områder.


  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som primært skyldes en større forventet overførsel vedr. anlægget Generel byggemodning Boesdal Kalkbrud, men derudover også et par andre anlæg, hvor der er startet en proces op.


  Der forventes overført 9,2 mio. kr. til 2022.


  Bilag vedrørende anlæg er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”.
  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge finansiering via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.


  I 2021 er der dog fortsat en særlig situation på grund af corona-relaterede merudgifter, som ikke er varige merudgifter.


  Årshjul for politiske budgetpunkter i 2021

  En oversigt over politiske budgetpunkter i 2021 blev forelagt fagudvalgene i februar. Der er nu udarbejdet en opdateret status, som fremgår af bilag til sagen. (bilaget er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”).


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der forventes et merforbrug i 2021 på 2,0 mio. kr vedrørende drift og et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. vedrørende anlæg.


  Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2021:


  • 2.845.000 kr. vedrørende drift, inklusive merudgifter som følge af corona
  • -7.000 kr. vedrørende anlæg


  Der forventes overført 0,9 mio. kr. til 2022 vedrørende drift og 9,2 mio. kr. vedrørende anlæg.


 • 345. Beskæftigelsesplan 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon stevns_kommunes_beskaeftigelsesplan_2022_0.pdfapplication/pdf icon resultatrevision_beskaeftigelsesplan_2021_0.pdf

  Resume

  Jobcenter Stevns skal udarbejde en Beskæftigelsesplan i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”

  "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Beskæftigelsesplanen anvendes til at give et overblik over, hvordan Stevns Kommune har planlagt at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvilke mål og strategier, der skal arbejdes efter ud fra de 5 udpegede ministermål. Beskæftigelsesplan 2022 høres i Stevns Udsatteråd den 22. november 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via AET og Stevns Udsatteråd, at

  1. godkende beskæftigelsesplan 2022.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Arbejdsmarked arbejder i 2022 forsat med et stærkt virksomhedsrettet fokus. Dette har baggrund i det forhold, at Beskæftigelses Indikator Projektet og analyser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at det er den virksomhedsrettede indsats, som har den største effekt ift. til at få ledige i arbejde. Et andet effektivt middel er hyppige samtaler, hvilket ligeledes afspejler sig i beskæftigelsesplanen.


  I en årrække havde Stevns Kommune et lokalt beskæftigelsesråd. Stevns Kommune ønsker at etablere et sådant forum og vil derfor forsøge at kigge udenfor kommunegrænsen for at etablere et forum sammen med Køge Kommune. Dette forum skal sikre; flere fælles indsatser for ledige på tværs af kommunegrænser, udvikling af indsatsområder på tværs og med inddragelse af arbejdsmarkedsparter. Det er forventningen, at et sådant forum vil give en række synergieffekter til fordel for begge kommuners borgere og virksomheder.


  Dette års beskæftigelsesplan forholder sig til de 5 ministermål på beskæftigelses- og integrationsområdet. Derudover indeholder beskæftigelsesplanen mål for unges søgning til erhvervsuddannelser. Beskæftigelsesplanens mål er oplistet nedenfor.


  Målene i beskæftigelsesplan 2022 er:

  • Mål 1. Ministermål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
   Tilfredshedsundersøgelse skal som minimum vise en score på 3, på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er "utilfreds" og 4 er "meget tilfreds". Der er allerede i 2021 iværksat tilfredshedsmåling for borgere der har kontakt til jobcenteret. Tilfredshedsmålingen peger på at borgerne generelt er godt tilfredse med den sagsbehandling de får.
  • Mål 2. Ministermål: Flere ledige skal opkvalificeres.
   At opbruge alle regionale og statslige puljemidler så flest mulige borgere kan drage nytte af uddannelsestilbud finansieret gennem puljemidler.
  • Mål 3. Ministermål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
   Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, modtagernes andel af arbejdsstyrken skal ligge under eller på landsgennemsnittet.
  • Mål 4. Ministermål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
   Fastholdelse af antallet af ansøgninger om handicapkompenserende ordninger så som hjælpemidler eller personlig assistance i forhold til 2018. Arbejdsmarked har i 2019 gennemført en screeningsmodel, som tilsiger, at vi ikke kan forvente at øge antallet af ansøgninger.
  • Mål 5. Ministermål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
   ReKB(Rekruttering Køge Bugt) er i løbende kontakt med minimum 80 pct. af kernemålgruppen ved udgangen af 2022
  • Mål 6. Fokusmål I: - Samtaler –
   Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget mindst 4 samtaler de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
  • Mål 7. Fokusmål II: - Tilbud –
   Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der har modtaget mindst 1 aktivt tilbud eller haft minimum 6 ugers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
  • Mål 8. Økonomimål helårspersoner på offentlig forsørgelse
   Andel af ydelsesmodtagere fratrukket efterlønnere skal i løbet 2022 ligge på landsgennemsnittet
   Kilde: Jobindsats.dk

   Efter godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022 fremsendes planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland til orientering. Beskæftigelsesplan 2022 offentliggøres på www.stevns.dk

  Retsgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4, stk. 1-3 vedrørende Beskæftigelsesplanen. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen

 • 346. Udsatterådet - evaluering og nyt medlem - Beslutning

  application/pdf icon chefgruppens_evaluering_af_udsatteraadet_-_notat_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_udsatteraadets_funktion_-_evaluering_behandlet_paa_moedet_30._august_2021_kl._1000_moedelokale_1_raadhuset_-_deadline_d._178_kl._12._0.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_0.pdf

  Resume

  Udsatterådets funktion er blevet evalueret i forvaltningen og i Udsatterådet, og sagen sendes hermed til orientering i KB.


  På baggrund af evalueringen og indstilling af medlem fra styregruppen for KFUM´s Sociale arbejde skal KB også beslutte, om styregruppemedlem Jette Balslev skal indtræde som Café Stevnens repræsentant i Stevns Udsatteråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, via SSU, AET og ØU, at

  1. tage orienteringen til efterretning
  2. beslutte om styregruppemedlem i KFUM’s Sociale Arbejde Jette Balslev skal repræsentere Café Stevnen i Stevns Udsatteråd.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 3. november 2021, pkt. 384:

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Ad 1.

  Taget til efterretning.


  Ad 2.

  Anbefales med det ønske, at det i den næste valgperiode bør være lederen af Cafe Stevnen, som deltager i Udsatterådet, jf. også anbefaling fra Udsatterådet og chefgruppens evaluering.  Beslutning

  Ad 1.

  Taget til efterretning.


  Ad 2.

  Anbefales med det ønske, at det i den næste valgperiode bør være lederen af Cafe Stevnen, som deltager i Udsatterådet, jf. også anbefaling fra Udsatterådet og chefgruppens evaluering.


  Beskrivelse af sagen

  Efter ønske fra ØU besluttede KB den 27. maj, at Sundhed & Omsorg skulle iværksætte en evaluering af Udsatterådets funktion, som hermed sendes til orientering.


  Chefgruppen (CG) evaluerede Udsatterådet i starten af august og formulerede herefter vedhæftede notat, som blev godkendt af direktionen den 16. august. Den 30. august fik Udsatterådet mulighed for at kommentere på CG´s notat og evaluerede herefter deres egen rolle. Referat fra udsatterådsmødet er vedhæftet som bilag.


  I notatet anbefaler Chefgruppen, at:

  • Udsatterådets indflydelse især går via dialog med politikkerne og forvaltningen, da vi ikke kan forvente, at rådets medlemmer altid kan levere skriftlige høringssvar. Ud over drøftelser på de ordinære møder, kan det også være via borgermøder eller andre dialog-/temamøder med de relevante politiske udvalg eller ansatte i forvaltningen
  • formanden fortsat bør være en af "livseksperterne". CG er opmærksomme på sårbarheden af dette valg og anbefaler derfor, at der laves faste regler for, hvem der tager over i formandens fravær
  • at den daglige leder på Café Stevnen sidder med i Udsatterådet som repræsentant for en af de foreninger, som skal have et medlem med, da lederen vil have et stort kendskab til målgruppen for Udsatterådet
  • de 4 ordinære møder hvert år fastholdes, for at bevare "føling", tillid og fortrolighed både mellem rådsmedlemmerne selv og mellem råd og forvaltning
  • der i den nye periode efter kommunalvalget laves nogle konkrete retningslinjer for:
   • hvilke opgaver Udsatterådet skal løse
   • hvordan forvaltning og de poliske udvalg bruger og involverer Udsatterådet fremover
  • der arrangeres en workshop for det nye Udsatteråd, hvor opgaverne præsenteres og forventninger bliver afstemt.


  Udsatterådet er enige i CG´s evaluering men påpeger, at retningslinjerne for hvilke opgaver rådet skal løse aftales via gensidig dialog, da rådet ikke vil miste selvbestemmelsen over egne fokusområder og arbejde.


  Nye medlemmer i Udsatterådet

  Jf. Udsatterådets vedtægter mangler Udsatterådet to repræsentanter fra relevante foreninger for at være fuldtalligt. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.


  På udsatterådsmødet den 30. august var Udsatterådet enige i CG´s anbefaling om, at den daglige leder på Café Stevnen vil være et relevant medlem i Udsatterådet, da vedkommende vil være tætte på borgerne i Stevns Kommune og kende til problematikkerne på rådets områder.


  Styregruppen for KFUM’s Sociale Arbejde mener, at det bør være et styregruppemedlem for Café Stevnen, som skal sidde med i Udsatterådet og har valgt at indstille Jette Balslev som deres repræsentant i Udsatterådet. I begrundelsen skriver formanden for Styregruppen, at:

  • Jette Balslev er særlig kvalificeret til denne opgave, idet hun har været konstitueret daglig leder for Café Stevnen det seneste halve år og derfor har en særlig erfaring med udsatte i Stevns Kommune og de problematikker, som Udsatterådet kan være med til at løse. Derfor er det en enig styregruppe, som har udpeget Jette Balslev som repræsentant i Udsatterådet.
  • den nye daglige leder har meget store opgaver foran sig på det Café Stevnen, som styregruppen ønsker, at hun prioriterer.


  KB skal beslutte, om styregruppemedlem Jette Balslev skal indtræde som medlem i Udsatterådet.


  Retsgrundlag

  Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2 vedrørende "brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.". I stk. 2 står der, at "kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver".

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 347. Østsjællands Museum budget 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon oestsjaellands_museum_-_budget_2022_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndighed for Østsjællands Museum og skal dermed godkende Østsjællands Museums budget for 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at


  1. godkende Østsjællands Museums budget for 2022.


  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndigheder for den selvejende institution Østsjællands Museum. Stevns Kommune skal som tilsynsførende myndighed godkende budgettet og orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelsen inden budgetårets begyndelse.


  Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse. Museet oplyser at museets bestyrelse d. 16. september 2021 har godkendt budgettet for 2022 (bilag 1).


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser.


 • 348. Vallø Lokalhistoriske Arkiv, henvendelse vedr. lokaleforhold - Beslutning

  application/pdf icon henvendelse_fra_valloe_lokalhistoriske_arkiv_0.pdf

  Resume

  Vallø Lokalhistoriske Arkiv v/Formand Leif Nielsen har rettet henvendelse til AET i forhold til de lokaleforhold, der stilles til rådighed for Lokalarkivet ved Hårlev Bibliotek.

  Lokalarkivet anmoder om, at AET tager stilling til at det store kontorlokale i iværksætterhotellet overdrages til Lokalarkivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at

  1. Lokalarkivets henvendelse drøftes, og det fastlægges om det store kontorlokale i Iværksætterhotellet skal overdrages til Lokalarkivet.

  Beslutning

  Udvalget besluttede, at den nuværende aftale fastholdes.

  Beskrivelse af sagen

  Vallø Lokalhistoriske Arkiv har rettet henvendelse til AET vedr. deres lokaleforhold på Hårlev Bibliotek.


  Henvendelsen er vedlagt som bilag.


  Vallø Lokalhistoriske Arkiv oplever pladsmangel - og anmoder derfor om, at få ovedraget det store kontorlokale i Iværksætterhotellet.


  Lokalarkivet rettede også henvendelse i sommeren 2020 med ønsket om frit, at kunne benytte et af de ledige enkeltmandskontorer i Iværksætterhotellet.

  AET besluttede på daværende tidspunkt, at de ikke kunne imødekomme ønsket. Men at Lokalarkivet ad hoc efter aftale med lederen af biblioteket kan låne lokaler i Iværksætterhotellet.

  I forhold til ekstra opbevaring af arkivmateriale har Lokalarkivet fået tilbudt plads på Mandehoved (det var desværre ikke muligt at finde ekstra arkivplads i Hårlev).


  Forvaltningen anbefaler, at den nuværende aftale om ad hoc lån fastholdes, indtil der foreligger en afklaring omkring det kommende udviklingsprojekt på Hårlev Bibliotek (omdannelse til børne- og unge kulturhus).
  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 349. Kulturpuljen 2022 - Ansøgninger fra kulturelle aktører - Beslutning

  application/pdf icon stevns_teaterforening_ansoegning_2022_aet-udvalget.pdf_0.pdf

  Resume

  Den kulturelle aktør Stevns Teaterforening ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2022.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Stevns Teaterforening drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Godkendt

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Teaterforening ansøger AET om tilskud på 100.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte ved indkøb af teaterforestillinger i sæsonen 2021 - 2022.

  Foreningen indkøber hvert år 8-9 voksenforestillinger og 6-8 børneforestillinger, og arbejder hvert år aktivt på at få forestillingerne til at spille så mange forskellige steder i Stevns Kommune. Herunder vil julekoncerten blive i samarbejde med CPH Phil og Musica Ficta om Händles Messias.
  Stevns Teaterforening opfylder betingelserne i Teaterloven for at modtage midler for formidlingsordningen, hvorfor de også gennem denne ordning modtager refusion.

  Teaterforeningen vil også i fremtiden fortsætte samarbejder med andre aktører, som det også er sket i år. Således er der udviklet ekstra arrangementer til deres forestillinger - herunder f.eks. læsegrupper, foredrag og samtaler med instruktører og eksempelvis debatter.

  Herunder deltager Teaterforeningen også med professionel teaterfaglighed til Den Kulturelle Rygsæk, når de er med til at udvikle forestillingsformater til 4. klasserne i folkeskolerne, ligesom der foregår et samarbejde med Ældre Sagen. For så vidt angår publikumsudvikling, så vil Teaterforeningen undersøge mulighederne for at invitere grupper, der ikke selv opsøger teater, til udvalgte forestillinger.

  Slutteligt foregår der stadig et udviklingsarbejde for bestyrelsen og frivillige i Teaterforeningen, der sætter fokus på, hvordan fremtidens Teaterforening kan forblive relevant i Stevns Kommunes kulturelle liv.

  Stevns Teaterforening modtog for 2021 - kr. 100.000.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til Kulturpuljen 2022. Der henvises til regnskabsbilag under punktet 'diverse orienteringer'.

 • 350. Ny Stevnshal - til drøftelse

  Resume

  I forbindelse med godkendelsen af dagsordenen blev det enstemmigt vedtaget af udvalget, at der sættes et ekstra punkt på dagsordenen vedr. opførelsen af Ny Stevnshal og den igangværende korrespondence med interessenterne.


  Indstilling

  AET indstiller at

  •  sagen drøftes

  Beslutning

  Udvalget afventer et nyt projektforslag fra skydebaneforeningen med udgangspunkt i budgetaftalen og fastholdt tidsplanen om færdiggørelse af den Ny Stevnshal.  (Ø) ønskede, at den nuværende skydebane opretholdes frem til skydebanen i den nye hal er etableret og at projektet for den nye skydebane skal laves i et samarbejde mellem kommunen og skydebaneforeningen.


 • 351. Diverse orienteringer - AET den 3. november 2021 (Lukket)

 • 352. Underskriftsark (Lukket)