Referat

 • 240. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 2. december 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 241. Budgetproces 2021-2024 - Evaluering

  application/pdf icon inspirationsspoergsmaal_til_evaluering_af_budgetproces_2021.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2020-2024.pdf

  Resume

  AET skal evaluere budgetproces 2021-2024. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. evaluere budgetproces 2021-2024
  2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i den kommende sag til ØU om den økonomiske politik for 2021-2025

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2022-2025 skal planlægges og afvikles.

   

  De tidligere års cafémøder blev aflyst i år på grund af corona-virus, som medførte begrænsede muligheder for at mødes. Derudover blev budgetprocessen også påvirket af, at man afventede resultatet af en ny udligningsreform.

   

  Budgetprocessen for 2021 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere via MED-udvalg. Der var fastsat tidsfrister for høringssvar, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen. Derudover var der arbejdet videre med budgetmaterialet, hvor budgetmaterialet og prioriteringsregneark som noget nyt lå i Teams.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik for 2020-2024 blev godkendt af ØU den 14. januar 2020 og har følgende overordnede målepunkter:

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 80 mio. kr. (Dette måltal blev dog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 sænket til 65 mio. kr.)
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet for 2021 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2021-2025.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 242. Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_helhedsplan_for_stevnshallen_og_omraadet_omkring_behandlet_paa_moedet_11._november_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_arbejdsmarked_erhverv_og_turism.pdfapplication/pdf icon bilag_2_visionsplan_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_-_scenarier.pdfapplication/pdf icon bilag_3_visionsplan_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_-etaper.pdfapplication/pdf icon bilag_4_visionsplan_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_-_analyse.pdf

  Resume

  Politik & Borger har udarbejdet tre mulige scenarier for Helhedsplanen for Stevnshallen og området omkring. De 3 scenarier er blevet forhåndsdrøftet i AET, hvorefter der er abejdet videre med scenarie 3. Desuden er der udarbejdet et analyse/idékatalog samt et forslag til etapevis udvikling af området. AET skal drøfte helhedsplanen og etapeplanen, samt vælge hvilket scenarie man ønsker at gå videre med.

  De tre scenarier blev forhåndsdrøftet på AET's møde d. 11 november 2020. Her blev der peget på hvilket scenarie man ønskede at arbejde videre med. Se sagen i bilag 1. 

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET; at

  1. scenarie C skal ligge til grund for helhedsplanen, samt komme med eventuelle input til den endelige helhedsplanplan
  2. der afholdes et digitalt borgermøde

   

  Beslutning

  1. Drøftet.
  2. Der afholdes digital præsentation af udviklingsskitsen. Datoen for borgermødet besluttes på AETs møde i januar måned. Mødet afholdes efter KB-behandlingen af udviklingsskitsen.

  Sagsfremstilling

  I løbet af december 2018 blev der afholdt 3 workshops med de brugere og foreninger, der er aktive i hallerne og på området omkring. I januar 2019 var AET og halinspektørerne på inspirationstur på Sjælland, hvor man blandt andet så på haller, udendørs idrætsfaciliteter og skydeanlæg. Der blev afholdt et borgermøde i Stevnshallen i februar 2019, der omhandlede både den nye hal og området omkring hallerne. AET har på udvalgsmøderne i foråret 2019 drøftet inputs fra inddragelsesprocessen, hvor man blandt andet fastlagde hallens placering på området. Efterfølgende har der været en proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, og der er gennemført en entreprisefase for byggeriet af den nye Stevnshal, der forventes at stå færdig i 2021.

  Politik & Borger har sammenfattet de forskellige inputs fra brugermøderne, borgermødet og de politiske drøftelser, samt resultaterne af lokalplanlægningen og projektering af hallen i 3 mulige scenarier, der skal munde ud i en samlet helhedsplan for hele området omkring hallerne. På AET's møde d. 11. november 2020 blev scenarierne fremlagt for udvalget. De tre scenarier blev drøftet og AET pegede på et tilpasset scenarie C, samt et forslag om etapevis udvikling af området.

  AET skal på mødet d. 2. december 2020 genbesøge scenarierne for helhedsplanen og etapeplanen, samt endeligt beslutte, hvorvidt det er scenarie C, der skal ligge til grund for helhedsplanen for området.

   

  Hovedprincipperne i de 3 scenarier:

  Scenarie A:

  Minimumsvariant. Veje, parkering og bygninger på området bibeholdes som de er i dag og står til at blive anlagt. Nye funktioner indpasses med multibaner der, hvor den gamle hal stod, og kunstgræsbane, sprintbane, crossbane, samt legeplads, scene og skatebane i Munkegårdsparken.

   

  Scenarie B:

  Mellemvariant. Parkeringspladsen flyttes over på arealet for den gamle hal for at gøre plads til et atletikstadion, samt en ny bygning til foreninger(fodboldklubben) og f.eks et nyt vandrerhjem samt multibaner. Desuden etableres der en kunstgræsbane og tennisklubben kan evt. flyttes ind centralt i området.

   

  Scenarie C:

  Maksimumvarianten. Der etableres en gennemgående grøn struktur af beplantning og stisystemer knytter Munkegårdsparken og idrætsområdet sammen med byen og det omgivende landskab. Her flyttes al parkering til området syd for Stevnsbadet og der etableres en ny omfartsvej øst for området, der kan betjene både idrætsarealet og et evt. nyt boligområde syd for Sigerslevvej. Der bygges et nyt multifunktionelt hus for kultur, foreninger og ungdom på området for den gamle Stevns hal og fodboldbanerne omstruktureres, så der kan anlægges et officielt atletikstadion, en kunstgræsbane, multibaner mm. Munkegårdsparken får et stort skateranlæg og udvides med en stor legeplads. Desuden etableres der wadi’s/ infiltrationsområder til regnvandshåndtering i parken og på flere andre områder. Dette scenarie vil være afhængig af jordopkøb.

   

  Beslutningerne kan have konsekvenser

  Helhedsplanen er et langsigtet projekt, der påvirker mange interesser og funktioner på området. Når der senere træffes beslutninger i overensstemmelse med helhedsplanen - såsom at flytte eller anlægge dele, vil det højst sandsynligt få afledte konsekvenser for andre funktioner.

   

  Det gælder f. eks hvis der er et politisk ønske om at flytte parkeringspladsen ned syd for svømmehallen for at udvikle området i overensstemmelse med scenarie 3. Så vil det betytde, at den nyligt anlagte adgangsvej og parkeringsplads vil blive nedlagt. Dernæst vil det få den konsekvens, at den regnvandshåndteringen, som der pt er dialog med med KLAR forsyning om at anlægge, enten skal løses på på anden vis eller flyttes på et senere tidspunkt med de afledte øknomiske konsekvenser, det vil afføde. Desuden medfører alternativ C at der skal tilkøbes jord øst for området.

   

  Borgermøde

  Helhedsplanen forventes vedtaget i udvalgene og KB primo 2021. Forvaltningen foreslåt, at der forinden den endelige vedtagelse i KB afholdes et digitalt borgermøde, hvor udvalgsformanden og forvaltningen præsenterer planen og svarer på borgernes spørgsmål.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagens økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes ved sagens behandling, men bliver vurderet løbende i fremtidige budgetter

  Historik

  December 2018, 3 workshops med brugere og foreninger

  23. januar 2019, inspirationstur med AET og halinspektørerne

  13. februar 2019, borgermøde i Stevnshallen

  17. maj 2019, workshop med ungerådet

  27. november 2019, Lokalplan 193 og kommuneplantillæg nr. 8 vedtages

  11. august 2020, AET beslutter hvilket firma der skal opføre den nye Stevnshal

  11. november 2020, AET vælger hvilket scenarie der skal arbejdes videre på og giver sine input til det videre arbejde.

   

 • 243. Crossfitbane ved Strøby Idrætscenter

  application/pdf icon praesentation_sol_og_bevaegelse_i_det_fri_crossfit_bane.pdfapplication/pdf icon tilsagnsskrivelse_fra_nordea_fonden.pdf

  Resume

  Med støtte fra Nordea-fonden etableres der en ny crossfitbane ved Strøby Idrætscenter.

  AET skal tage stilling til, om udvalget vil yde et årligt driftstilskud på 2.500 kr. til AIK Fonden til drift af den nye crossfitbane.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. Stevns kommune overtager ejerforholdet således, at crossfitbanen bliver kommunalt ejet og giver et årligt driftstilskud på kr. 2.500 til AIK fonden til drift af crossfitbanen

  eller

  1. ejerskabet forbliver hos AIK foreningerne, og der gives et årligt kommunalt driftstilskud på 2.500 kr. til AIK Fonden til drift af crossfitbanen.

   

  1. driftstilskuddet på årligt kr. 2.500 finansieres gennem budgettet til kunstgræsbanen

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 11. november 2020, pkt. 234:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen

   

  Sagen genoptages på førstkommende møde.

  Beslutning

  2. Punkt 2) vælges og ejerskabet forbliver hos AIK foreningerne. Det præciseres at AIK fonden står for både drift og vedligehold af banen.

  3. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Flere foreninger fra Strøby Idrætscenter er gået sammen om at få etableret et udendørsanlæg i form af en crossfitbane (projekt Sol og Bevægelse i det Fri). Foreningerne har egenhændigt stået for at rejse midlerne til projektet, og dette er lykkedes gennem støtte fra Nordea-fonden.

   

  Visionen med crossfitbanen er at skabe et attraktivt udendørs aktivitetsmiljø, hvor medlemmer, den lokale skole, institutioner og motionister – ja hele byen og dens opland, har lyst og mulighed for at komme og dyrke motion.

   

  Området skal være nemt tilgængeligt og kunne tiltrække en bred brugergruppe ved at tilbyde en lang række forskelligartede motionsmuligheder i et uformelt miljø. Dette skal bidrage til trivsel og sundhed på tværs af alder og køn, ligesom det vil være med til at skabe fællesskaber på tværs af tilhørsforhold til AIK 65 Strøby Gymnastisk.

   

  Projekt Sol og Bevægelse i det Fri skal sikre:

  • multifunktionelt, fleksible og effektive træningsmuligheder
  • sjov træning som udfordrer både styrke og kondition
  • kvalitetsredskaber der motiverer brugeren til at vende tilbage og træne mere
  • motion for alle generationer
  • et område der ligger op til træning både i grupper og individuelt

   

  Crossfitbanen ønskes af foreningerne overdraget til Stevns Kommune og det foreslås af Politik & Borger, at AIK Fonden bliver ansvarlig for den daglige drift og vedligehold af crossfitbanen.

  Begrundelsen for at overdrage crossfitbanen til Stevns Kommune, er signalet om, at crossfitbanen er for alle foreninger og borgere.

   

  Præsentation og projektbeskrivelse for Sol og Bevægelse i det Fri er vedlagt i bilag.  

   

  Crossfitbanen etableres af Kompan og inkluderer 5 års garanti.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet driftstilskuddet til crossfitbanen kan finansieres af budgettet til kunstgræsbanen.

 • 244. Kulturpolitik - Indsatskatalog - Orientering

  application/pdf icon indsatskatalog_-_kulturpolitik_stevns_kommune.pdf

  Resume

  I forlængelse af Kulturpolitiken for 2019-2022 er der nu udarbejdet udkast til indsatskatalog for kulturaktiviteter i Stevns Kommune. Forvaltning har indsamlet og koncentreret idéerne til et dynamisk katalog, som nu forelægges til AET til orientering.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. Indsatskataloget tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af vedtagelsen af kulturpolitikken i marts 2020 skal der udarbejdes et indsatskatalog for kulturelle aktiviteter i Stevns Kommune. Kataloget skal bygge på både eksiskterende og nyskabende kulturelle aktivteter, der kan være med til at sætte kulturen i spil.

   

  Forvaltningen har nu udarbejdet indsatskatalog for Stevns Kommunes kulturpolitk, som nu forelægges til orientering.

  Forvaltningen har indsamlet og koncentreret idéerne til aktiviteter, der er med til at realisere indsatserne under kulturpolitikken for Stevns Kommune. Indsatskataloget har sit udgangspunkt i kommunale, frivillige og øvrige aktørers idéer og drømme til de kommende års aktiviteter inden for kulturen i Stevns Kommune.

   

  Nogle aktiviteter tager måske lang tid at realisere, andre er allerede så småt i gang med at materialisere sig og andre flyver derudaf, men kræver fortsat fokus i forhold til det strategiske kulturarbejde.

  For hver aktivitet er der anført eventuelle aktører og projektiniatorer, således der tages ejerskab over de enkelte aktiviteter.

  Det er tanken, at kataloget løbende kan udvikle sig, så nogle aktiviteter og idéer går fra og til. Således bliver kataloget et dynamisk værktøj til at holde kulturen levende og i spil i Stevns Kommune.

   

  Det er forvaltningens oplæg, at indsatskataloget tages op til orientering på et årligt møde i november hos udvalget for kultur.

   

   

  Kultulpolitikkens baggrund

   

  Kulturpolitikken er retningsgiver for det kommunalt strategiske arbejde i forhold til kulturambitioner og indsatser. Den er basis for forståelsen af hvilke ambitioner og indsatser, som kommunen prioriterer, og hvordan Stevns Kommune vil arbejde med dem. Kulturpolitikken forholder sig helt overordnet til Stevns Kommunes vision; Stevns - Du kommer igen, og derfor indeholder politikken ikke sin egen selvstændige vision for kulturområdet. Derimod går den på ambitions- og indsatsniveau ind og understøtter og udvikler det kulturelle liv, der i dag gør Stevns Kommune til et sted, hvor du som borger kommer igen og som gæst vil besøge endnu en gang.

   

  Stevns Kommunes kulturpolitik bygger på fire stærke ambitioner for kulturen. Ambitionerne er:

  • I Stevns Kommune sætter vi frivilligheden fri, så kulturen blomstrer
  • I Stevns er der levende netværk og fællesskaber for fælles aktiviteter
  • I Stevns vokser et kulturliv med bred forankring
  • I Stevns dyrker vi også nørderne

    

  De ovenstående ambitioner går alle på tværs af de fem indsatser, der præsenteres i det nu udarbejdede indsatskatalog.

   

  Indsatserne er:

  • Kultur og Turisme som driver

  • Den lokale kulturhistorie

  • Børns møde med kunst og kultur

  • Verdensarv som kulturelt lokomotiv

  • Ungekulturen

    

   

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 245. Verdensarv Stevns - anlægsregnskab 2019 - Godkendelse

  application/pdf icon anlaegsregnskab_verdensarv_stevns_2019.pdf

  Resume

  KB skal godkende anlægsregnskab 2019 for Verdensarv Stevns. I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet 2019 for Verdensarv Stevns.

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune har givet et tilskud på 3 mio. kr. til Verdensarv Stevns 2019, hvilket svarer til anlægsbevillingen. Det er dette tilskud, der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for.

   

  Verdensarv Stevns har indsendt årsberetning og årsregnskab for 2019 til godkendelse i KB, dette blev behandlet på KB den 25.11.2020.

   

   

  Økonomi

  Der er i anlægsbudgettet 2019 godkendt 3 mio. kr. til tilskud til Verdensarv Stevns og hele beløbet er udbetalt.

 • 246. Store Heddinge Vandrerhjem -Vision og tidsplan, - Orientering

  application/pdf icon bilag_1_visionspapir_for_store_heddinge_vandrerhjem_forudsaetter_koeb_af_bygninger.pdfapplication/pdf icon bilag_2_tids-_og_procesplan.pdf

  Resume

  KB orienteres om planerne for det forestående arbejde med, at skabe en ny driftsmodel for Store Heddinge Vandrerhjem, herunder tidsplan og visionspunkter for projektarbejdet.

  Sagen forudsætter, at Stevns Kommune realiserer planerne om, at købe Store Heddinge Vandrerhjems bygninger.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. Visionspunkter og tidsplan for arbejdet med, at skabe den kommende driftsmodel for Store Heddinge Vandrerhjem, tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning af et flertal på fire (V,C,B,A).

   

  Liste Ø ønsker ikke at tage visionspunkter og tidsplan til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Sagens indhold forudsætter, at Stevns Kommune realiserer planerne om, at købe Store Heddinge Vandrerhjems bygninger.

   

  Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Stevns Kommune skal købe Store Heddinge Vandrerhjems bygninger af den Selvejende Fond, som i dag ejer bygningerne. Stevns Kommune ejer i dag allerede grunden hvorpå bygningerne ligger. Købet af vandrerhjemmets bygninger er endnu ikke gennemført, men det er politisk tilkendegivet, at der fortsat skal drives vandrerhjem i bygningerne. Forvaltningen afventer og forventer tilbagemelding fra ejendomsmæglere ultimo november, inden købet af bygningerne kan realiseres.

  På den baggrund har forvaltningen allerede nu påbegyndt de indledende overvejelser. Som grundlag for det forestående projektarbejde, er der lavet et visionspapir, som opsummerer AETs overordnede visionspunkter for driften af Store Heddinge Vandrerhjem.

   

  AETs visionspunkter for Store Heddinge Vandrerhjem:

   

  Forvaltningen har på baggrund af AET-udvalgets indledende drøftelse d. 11. november opsummereret nedenstående punkter, som danner fundamentet for arbejdet med en ny driftsmodel for vandrerhjemmet:

   

  • der skal fortsat drives vandrerhjem i Store Heddinge Vandrerhjems nuværende bygninger/grund
  • vandrerhjemmet skal bortforpagtes af Stevns Kommune
  • vandrerhjemmet skal drives af en kommerciel turismeaktør
  • driftsmodellen skal om muligt inddrage og baseres på FNs Verdensmål
  • grundlaget for bortforpagtningen skal ske under hensyntagen til synergier og muligheder ved forpagtning af fx lokaler og køkken i den nye Stevnshal
  • øvrige lokaliteter i Stevns Kommune kan inddrages i arbejdet med driftsgrundlaget af vandrerhjemmet
  • arbejdet med at fastlægge driftsmodellen skal ske i relation til, at der laves en helhedsplan for området omkring den nye Stevnshal.

    

  Tidsplan

   

  AET ønsker, at Store Heddinge Vandrerhjem som udgangspunkt skal bortforpagtes den 1. januar 2022 til en kommerciel turismeaktør. På den baggrund har forvaltningen lavet en tidsplan jf. bilag 2, som kan opsummeres i følgende overordnede punkter:

   

  • 4. kvartal 2020 - nedsættelse af projektgruppe og politisk orientering om grundlag for arbejdet
  • 1. kvartal 2021 - analyse- og projektarbejde
  • 2. kvartal 2021 - godkendelse af driftsmodel af AET, ØU og KB i juni.
  • 3 og 4 kvartal 2021 - bortforpagning / renoveringsarbejder
  • 1. jan. 2022 - Ny forpagter overtager driften af Store Heddinge Vandrerhjem

   

  Økonomi

  Der er i budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. i år 2021 og 0,5 mio. kr. i år 2022 til Projekt Store Heddinge Vandrerhjem.

 • 247. Beskæftigelsesplan 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon beskplan2021_version_final.pdfapplication/pdf icon resultatrevision_beskaeftigelsesplan_2020.pdf

  Resume

  Jobcenter Stevns skal udarbejde en Beskæftigelsesplan i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”

  "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Beskæftigelsesplanen anvendes til at give et overblik over, hvordan Stevns Kommune har planlagt at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvilke mål og strategier, der skal arbejdes efter ud fra de 5 udpegede ministermål. Beskæftigelsesplan 2021 har været i høring i  Stevns Udsatteråd.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB via direktionen og AET, at

  1. godkende beskæftigelsesplan 2021.

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarked arbejder i 2021 forsat med et stærkt virksomhedsrettet fokus. Dette har baggrund i det forhold, at Beskæftigelses Indikator Projektet og analyser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at det er den virksomhedsrettede indsats, som har den største effekt ift. til at få ledige i arbejde. Et andet effektivt middel er hyppige samtaler, hvilket ligeledes afspejler sig i beskæftigelsesplanen.

  I en årrække havde Stevns Kommune et lokalt beskæftigelsesråd. Stevns Kommune ønsker at etablere et sådant forum og vil derfor forsøge at kigge udenfor kommunegrænsen for at etablere et forum sammen med Køge Kommune. Dette forum skal sikre; flere fælles indsatser for ledige på tværs af kommunegrænser, udvikling af indsatsområder på tværs og med inddragelse af arbejdsmarkedsparter. Det er forventningen, at et sådant forum vil give en række synergieffekter til fordel for begge kommuners borgere og virksomheder.

  Dette års beskæftigelsesplan forholder sig til de 5 ministermål på beskæftigelses- og integrationsområdet. Tre af målene er genbrug fra sidste år, mens to er nye mål: "Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling" og "flere ledige skal opkvalificeres". Derudover indeholder beskæftigelsesplanen mål for unges søgning til erhvervsuddannelser. Disse er de samme, som de nationale mål. Beskæftigelsesplanens mål er oplistet nedenfor.

   

   

  Målene i beskæftigelsesplan 2021 er:

  • Mål 1. Ministermål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
   Tilfredshedsundersøgelse skal vise en generel og stigende tilfredshed med sagsbehandling. Dette gælder både i forhold til sagsbehandlers tro på den lediges mulighed for at komme i beskæftigelse og, at borger over tid oplever at være tættere på beskæftigelse.

   Vi vil løbende gennem 2021 udvikle og justere en målemetode, der skal gøre det muligt at måle de lediges tilfredshed med sagsbehandlingen i Arbejdsmarked.

  • Mål 2. Ministermål: Flere ledige skal opkvalificeres.
   At opbruge alle regionale og statslige puljemidler så flest mulige borgere kan drage nytte af uddannelsestilbud finansieret gennem puljemidler.
  • Mål 3. Ministermål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
   Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, modtagernes andel af arbejdsstyrken skal ned på landsgennemsnittet.
  • Mål 4. Ministermål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
   Fastholdelse af antallet af ansøgninger om handicapkompenserende ordninger så som hjælpemidler eller personlig assistance i forhold til 2018. Arbejdsmarked har i 2019 gennemført en screeningsmodel, som tilsiger, at vi ikke kan forvente at øge antallet af ansøgninger.
  • Mål 5. Ministermål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
   ReKB(Rekruttering Køge Bugt) er i løbende kontakt med minimum 80 % af kernemålgruppen ved udgangen af 2021
  • Mål 6. Fokusmål I: - Samtaler –
   Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget mindst 4 samtaler de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.

   

  • Mål 7. Fokusmål II: - Tilbud –
   Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der har modtaget mindst 1 aktivt tilbud eller haft minimum 6 ugers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.

   

  • Mål 8. Økonomimål helårspersoner på offentlig forsørgelse
   Andel af ydelsesmodtagere fratrukket efterlønnere skal i løbet 2021 ligge på landsgennemsnittet
   Kilde: Jobindsats.dk

   Efter godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021 fremsendes planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland til orientering. Beskæftigelsesplan 2021 offentliggøres på www.stevns.dk

  Lovgrundlag

  Jobcenter Stevns skal udarbejde en Beskæftigelsesplan i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”.

  Af lovgrundlaget (§ 4, stk. 1-3) vedrørende Beskæftigelsesplanen. 

  § 4. "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Stk. 3. "Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering".

 • 248. Tilsagn om puljemidler - Orientering

  application/pdf icon tilsagnsbrev_1_11112020_1536.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked har pr. 11. november 2020 fået tilsagn om puljemidler til gennemførelse af forsøg med kompensationskort for personer med handicap. Tilskuddet udgør 495.000 kroner. Forsøget skal medvirke til at ligestille personer med handicap på arbejdsmarkedet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarked vil på baggrund af screening af ledige og efterfølgende samtaler med ledige med funktionsnedsættelse, udfærdige et kompentationskort, som viser hvilke(n) handicapkompenserende foranstaltninger borger vil modtage i en kommende jobfunktion.

   

  Kompensationskortet skal bl.a. bidrage til at forebygge den usikkerhed, der kan opstå for virksomheder i forbindelse med et konkret jobmatch, ved at jobcenteret på forhånd har givet et kvalificeret bud på, hvilke kompensationsbehov, borgeren kan have gavn af eller er berettiget til i den konkrete arbejdssituation.

   

  Kompensationskortet er således et arbejdsgiverettet dokument/produkt som bliver aktuelt, når der er tale om en reel ansættelsessituation.

   

  Forsøget med kompentasionskortet er indeholdt i beskæftigelsesplan 2021.

   

   

   

   

   

 • 249. Delegationsplanen, revideret - Godkendelse

  application/pdf icon ny_-_delegationsplan_samlet_plan_november_2020_udkast.pdfapplication/pdf icon eksisterende_-delegationsplan_samlet_plan_juli_2018_.pdf

  Resume

  Der er foretaget en revision af den samlede delegationsplan. Planen foreligges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, BUL, PMT, SSU, AET og ØU, at

   

  1. de stående udvalg samt ØU drøfter og anbefaler indenfor eget område den reviderede delegationsplan.
  2. Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede delegationsplan.

  Direktionen, 16. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 1. december 2020, pkt. 406:

  Ændringerne for PMTs område anbefales

   

  Liste O ønsker til ØU-mødet oplysninger om hvor mange sager der forventes ifht. salg af smågrunde under 50.000 kr.  

  Børn, Unge og Læring, 1. december 2020, pkt. 254:

  Anbefales.

  Beslutning

  Drøftet og anbefalet.

  Sagsfremstilling

  De stående udvalg, ØU samt Kommunalbestyrelsen godkendte i starten af valgperioden den eksisterende delegationsplan.

   

  Forvaltningen lagde den gang op til, at delegationsplanen løbende skulle opdateres i forhold til ny lovgivning m.v. således at planen er anvendelig i hele valgperioden.

   

  Delegationsplanen er nu blevet gennemgået, og forelægges til politisk behandling og godkendelse.

   

  Til brug for sagens behandling er vedlagt både den eksisterende delegationsplan samt den reviderede.

   

  Den ansvarlige direktør / centerchef vil i forbindelse med fagudvalgenes behandling gennemgå de væsentligste ændringer indenfor for udvalgets område.

  Kort opsummering indenfor fagudvalgene:

   

  BUL

  • Små-rettelser / ajourføring af teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i gældende delegationsbeføjelser.

   

  SSU

  • Der er foretaget en større revision af det teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ny opstilling har været nødvendig i forhold til gældende lovgivning.
  • Ligeledes har det været nødvendigt at fjerne de enkelte §´er indenfor hvert område, men i stedet kun anføre lov-områdernes overskrifter (F.eks. Rehabilitering, Socialpædagogisk støtte m.v.). Dette fordi de mange løbende lovændringer gør at §-henvisningerne meget hurtigt er misvisende.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i delegationsbeføjelser.

   

  PMT

  • Små-rettelser / ajourføring af teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i delegationsbeføjelserne, udover en tilretning indenfor de områder, hvor delegationsbeføjelserne har været behandlet særskilt politisk behandlet. Bl.a. ekspropriation ved vejlove samt administrationsgrundlag ved kystbeskyttelse.

   

  AET

  • Ansøgning om ændring i delegationen fra kommunalbestyrelsen til fagudvalg vedr. Østsjællands Museum
  • Hvis ændringen imødekommes, indebærer det, at det kun er fagudvalget der godkender museets årlige fremsendelse af regnskab og budget, og ikke kommunalbestyrelsen.

   

  ØU

  • Beredskabsloven - tilrettet i forhold til nuværende beredskabssamarbejde.
  • Delegation til forvaltningen til køb af smågrunde (købspris under kr. 50.000)

  Lovgrundlag

  Lov om kommuernes styrelse

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen

 • 250. Udviklingen af Stevns Ejendomme - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomme_-_videre_udvikling_behandlet_paa_moedet_27._februar_2020_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2020.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomscenter_behandlet_paa_moedet_22._juni_2016_kl._0830_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2016.docx.pdfapplication/pdf icon stevns_ejendomme_beskrivelse_af_de_naeste_skridt.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at teknisk servicepersonale på skolerne og midler til ejendomsdrift samles i Stevns Ejendomme pr. 1. januar 2021. Der er gennemført en dialog med berørte medarbejdere, hvori rammerne for den nye organisering er blevet drøftet og gennemgået.

   

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der sker omplacering af budgetter fra de berørte udvalg til Vedligholdsespuljen og Pedelkorps samt udenomsarealer på skoler og SFO til Materielgården under PMT for 2021 og overslagsårene.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.
  2. godkende omplacering af budgetter fra nedennævnte udvalg til vedligholdelsespuljen med 2.247.000 kr. og 3.510.000 kr. til pedelkorps under PMT for 2021 og overslagsårene.
  3. godkende omplacering af budgetter fra udenomsarealer på skolerne og SFO med 51.000 kr. til Materielgården.

  Direktionen, 23. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 1. december 2020, pkt. 396:

  Indstillingerne anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 1. december 2020, pkt. 257:

  Anbefales.

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.
  2. Anbefales.
  3. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  På KB-mødet i februar 2020 blev det besluttet, at

  1. samle teknisk servicepersonale fra skoler og pedelkorps under Stevns Ejendomme og at organiseringen skal ske i 3 distrikter
  2. overføre decentrale midler til indvendigt og udvendigt vedligehold af kommunens bygninger til D&V-puljen under Stevns Ejendomme, med de i sagsfremstillingen nævnte undtagelser.
  3. beslutter, at pkt. 1 og 2 skal ske med virkning fra 1. januar 2021 efter involvering af brugerne, medarbejderne og MED-organisationen

   

  Omlægningen betyder, at der flyttes 7 årsværk fra skolerne til Stevns Ejendomme svarende til 3,5 mio.kr. i 2021 og overslagsårene. I alt vil der så fremover være 16 årsværk til teknisk service, som skal betjene alle kommunens ejendomme med undtagelse af hallerne, ungdomsskolen, Naturcentret og Fyret. Desuden flyttes samlet 2,2 mio. kr. i 2021 og overslagsåren, til ejendomsdrift fra de enkelte institutioner/områder til Drift- & Vedligeholdelsespuljen, der administreres af Stevns Ejendomme.

   

  Omplaceringerne sker som følgende:

   

   

   

  Stevns Ejendomme er nu klar til at gennemføre denne omlægning. Processen har været forsinket af, at vi umiddelbart efter beslutningen i februar blev sendt hjem på grund af Corona i starten af marts. Det planlagte møde med medarbejderne i marts blev derfor aflyst. Som situationen var i foråret var det ikke tilrådeligt at samle hele staben på en gang da der var særlige forholdsregler omkring teknisk servicepersonale på plejecentrene. Efter sommerferien har hele medarbejderstaben været samlet i september på Naturcentret, hvor vi gennemgik planerne i plenum og hvor medarbejderne inddelt i distrikter drøftede, hvad der var plus og minus ved den kommende omlægning. I løber af oktober måned har der været afholdt personlige samtaler med alle berørte medarbejdere, hvor den enkeltes rolle i omlægningen er blevet drøftet og hvor vi har talt om de forventninger og bekymringer den enkelte har haft i forbindelse med omlægningen. Parallelt med dette har der i hele perioden løbende været drøftelser og samtaler imellem ledelsen og medarbejdernes tillidsrepræsentant. Dels om processen og dels om den nye struktur.

   

  Medarbejderne har udtrykt forventninger om at man fremover bliver del af et større fagligt fællesskab med fokus på ejendomsdrift og at de fremover vil være i et fællesskab, hvor deres opgaver er kerneopgaven. De har forventninger til de mere fleksible muligheder for at hjælpe hinanden på tværs af teknisk service fx ved større opgaver.

   

  Bekymringerne har i høj grad været for om man bare blev flyttet vilkårligt rundt og ikke længere havde tilknytning til et bestemt sted. De fleste har udtrykt, at de gerne vil bevare et tilhørsforhold til det sted, hvor de har arbejdet hidtil.

   

  Hos brugerne har der været udtrykt bekymring for om skolerne stadig vil have noget teknisk personale de kan henvende sig til også med opgaver der ligger lidt uden for ejendomsdriften. Generelt har der været udtrykt et ønske om en vis nærhed af teknisk personale og at det ikke var ønskeligt, at det hele tiden var forskellige som kom på stedet. Det har været ønsket, at adgangen til teknisk personale skulle være nem og enkel for alle.

   

  Med afsæt i mange tilbagemeldinger og input bliver arbejdet pr. 1. januar organiseret således, at hvert distrikt har base på én af tre folkeskoler. Her vil der være tilknyttet en teknisk serviceleder, der får ansvar for den daglige koordinering af opgaverne i distriktet. Alle medarbejdere skal i udgangspunktet møde ind der, hvor de har plejet at møde ind. Herfra vil nogen af dem så tage ud og betjene andre bygninger  og andre vil blive på stedet og løse de derværende opgaver. Dette koordineres af servicelederen i området. Skolerne og plejecentrene vil stadig opleve, at der er fast og kendt teknisk personale på stedet. De bygninger, hvor der ikke har været fast betjening vil fremover opleve, at de ved, hvor de skal henvende sig og at der vil være en fast person som koordinerer deres opgaver.

   

  Brugerne vil fra 1. januar få adgang til at benytte en helpdesk for ejendomme via en app på telefonen, hvor de kan indmelde fejl og mangler eller andre opgaver de gerne vil have løst. Daginstitutionerne har i hele 2020 haft adgang til at benytte Helpdesken for at teste systemet. De har udtrykt stor tilfredshed med at have så let adgang til at indberette til Stevns Ejendomme. Fra 1. januar vil brugerne vide, hvilken serviceleder og hvilken projektleder i ejendomsservice som de kan henvende sig til. Servicelederen og lederen for Stevns Ejendomme skal med faste intervaller mødes med ledere for de forskellige kommunale institutioner for løbende at evaluere og udvikle teknisk service.

   

  Vi er således klar til at arbejde i den nye struktur. Medarbejdere og ledere er klar til at vi fremover fortsat skal arbejde med at videreudvikle vores processer så vi kan optimere driften og øge bygningskvaliteten. Under coronakrisen har vi i flere situationer taget strukturen på forskud, idet flere af pedellerne i pedelkorpset har været involveret i opgaver andre steder end der, hvor de plejer at høre til. De har fx hjulpet til på daginstitutionsområdet med at oprette midlertidige institutioner, flytte møbler og indrette håndvaske. Pt. har vi en pedel, der distribuerer værnemidler og passer lageret af mundbind, visirer og håndsprit. Der er også en pedel, som fungerer som parkeringsvagt ved coronatestcenteret på Stevnshøj. På Strøbyskolen har Stevns Ejendomme deltaget i at ansætte den nye teknisk serviceleder og en ny teknisk servicemedarbejder. Alt i alt har vi i krisetiden haft adskillige eksempler på, at muligheden for at udnytte ressourcerne fleksibelt på tværs af centrene har gjort, at vi har kunnet håndtere større opgaver og dirrigere kræfterne derhen, hvor det brænder mest. Det har været situationer, hvor vi har kunnet se styrkerne ved at samle kræfterne i en mere fleksibel og robust organisering.

   

  På ØU's møde den 17. marts 2020 sag nr. 252 skete der en hamonisering af de kommunale udenomsarealer. I den forbindelse blev der omplaceret budgetter fra ejendomme med undtagelse af skolerne. Skolerne skulle afvente etablering af Stevns Ejendomme. Der omplaceres derfor midler fra skolerne til Materielgården med 51.000 kr.

   

  Diverse referater fra foregående poltisk behandling af sagen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet de 5.757.000 kr. til drift og vedligholdelsespuljen og Pedelkorps samt 51.000 kr. til materielgården, som kan finansieres af de eksisterende budgetter til opgaverne.

  Historik

  KB juni 2016

  KB februar 2020

 • 251. Diverse orienteringer - AET 2. december 2020 (Lukket)

 • 252. Underskriftsark (Lukket)