Referat

 • 353. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 1. december 2021.


  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  Godkendt.

 • 354. Budgetproces 2021-2025 - Evaluering

  application/pdf icon inspirationsspoergsmaal_til_evaluering_af_budgetproces_2022_0.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2021-2025_-_godkendt_i_oeu_12.01.21_0.pdf

  Resume

  AET skal evaluere budgetproces 2022-2025. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetproces for 2023 skal planlægges og gennemføres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2022-2025.
  2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i den kommende sag til ØU om den økonomiske politik for 2022-2026.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  Drøftet.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.


  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2023-2026 skal planlægges og afvikles.


  Budgetprocessen for 2022 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere via MED-udvalg. Derudover har fagudvalgene afholdt møder med MED-udvalgene med en udvidet deltagerkreds, hvor de enkelte fagudvalg selv besluttede indhold og deltagerkreds for møderne.


  Budgetmaterialet lå som året før i Teams, hvor der har været adgang til overbliksregneark, bilag og notater samt mulighed for at skrive kommentarer og have dialog med administrationen.


  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger


  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.


  Den økonomiske politik for 2021-2025 blev godkendt af ØU den 12. januar 2021 og har følgende overordnede målepunkter:

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL


  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.


  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet for 2022 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2022-2026.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 355. Padel tennis anlæg ved Strøby Idrætscenter - Godkendelse

  application/pdf icon aik_fitness_-_oensker_at_etablere_2_padel_tennis_baner_0.pdf

  Resume

  AIK Fitness ønsker, at etablere to padel tennis baner ved Strøby Idrætscenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at

  1. ansøgning om etablering af padel tennis anlæg imødekommes
  2. det besluttes, at fremtidig drift at padel tennis anlægget forbliver i regi af AIK Fitness

  Supplerende bemærkninger:

  På grund af sagens hastende karakter har formanden den 7. november truffet en formandsbeslutning. Formandsbeslutningen er truffet med afsæt i udvalget skriftlige tilbagemeldinger.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  1. Godkendt.
  2. Besluttet.


  Udvalget ønsker, at der i aftalen med AIK tages højde for, hvad der sker, når banen skal vedligeholdes og/eller afvikles.

  Beskrivelse af sagen

  AIK Fitness ønsker at etablere to padel tennis baner i umiddelbar nærhed af Strøby Idrætscenter. Placering ønskes i nærhed af fitness lokalerne. Padel tennis er i stor vækst i danmark og er efterspurgt lokalt. Dette ønsker AIK Fitness at imødekomme og samtidig udvide deres fitness tilbud.


  Padel anlægget vil bestå af to baner der er opstillet parallelt. Afstanden mellem banerne er planlagt til at være tre meter. Hver bane har et ydre mål på 11 x 21 meter. Belægningen på banen er grøn kunstfræs. Mellem banerne vil der være flisegang, rundt om banerne vil det være en blanding af fliser og skærver. Der vil blive etableret fire lysmaster på hver bane.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen. AIK Fitness finansierer selv etablering og fremtidig drift.

 • 356. Tids- og procesplan for den kommende planperiode - Beslutning

  application/pdf icon bilag_1_tids-_og_procesplan_kp25_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal vedtage den overordnede tids- og procesplan for den kommende planperiode frem til 2025, med en forskudt plankadence. Desuden skal de temaer, der er i pipelinen til den kommende planstrategi genbesøges og drøftes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL, PMT, SSU, AET og ØU at,

  1. Tids- og procesplanen for den kommende planperiode godkendes.
  2. udvalgene kommer med input til temaer i planstrategi 2023.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 559:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


  1. Anbefales.
  2. Anbefales, at børneinstitutioner og skoler, ungemiljøer, kystbeskyttelse indtænkes som i planstrategien.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 30. november 2021, pkt. 373:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  1. Anbefales.
  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.


  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  1. Anbefales.

  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.


  Beskrivelse af sagen

  Tids- og procesplan

  Med vedtagelsen af Kommuneplan 2021 d. 24 juni 2021 startede den nye planperiode, der løber de kommende 4 år. På baggrund af evalueringen af den forudgående proces med Kommuneplan 2021, er der udarbejdet en ny procesplan for den kommende planperiode med planstrategi og kommuneplan frem til 2025. Formålet med tids-og procesplanen har været at skabe grundlaget for en god, forudsigelig og overskuelig proces for den kommende planperiode. Desuden har vi benyttet de erfaringer vi har gjort os fra den netop afsluttede kommuneplanproces til at gøre processen for denne periode endnu bedre. Med denne tidsplan vil Kommuneplanen være vedtaget sommeren inden kommunalvalget og det egentlige strategiske arbejde med planstrategien vil først gå i gang når den nye kommunalbestyrelse er startet op. Se plankadencen på s. 3 i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25.


  Planstrategiprocessen

  Tanken er, at lade Planstrategi 2023 tage afsæt i Planstrategi 2020 og indarbejde de temaer som Kommunalbestyrelsen beslutter sig for at arbejde med i den kommende kommuneplan. Processen for Planstrategien løber frem til januar 2023. Overordnet er den inddelt i 4 faser:

  1) Forberedelse: Tids-og procesplan samt temaer i pipelinen for planstrategien (november-december)

  2) Strategiske drøftelser: i forvaltningen, med borgerne og politisk (januar-juni 2022)

  3) Produktion af selve planstrategien (august - november 2022)

  4) Politisk behandling + offentlighed (december 2022 - juni 2023)

  Processen for Planstrategi 2023 uddybes i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 11-12.


  Kommuneplanprocessen

  Processen for Kommuneplanen løber fra august 2023 frem til juli 2025. Overordnet er den inddelt i 4 faser:

  1) Undersøgelser og drøftelser (august 2023 – februar 2024)

  2) Produktion (marts -juli 2024)

  3) Færdiggørelse og Miljøvurdering (august – december 2024)

  4) Politisk behandling + offentlighed (januar - juli 2025)

  Processen for Kommuneplan 2025 uddybes i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 15-16.


  Temaer i pipelinen

  Allerede nu kan vi se konturerne af nogle af de temaer, som bør indgå i det kommende arbejde med planstrategien og kommuneplanen. Disse temaer udspringer blandt andet af arbejdet med Kommuneplan 2021 og de politiske drøftelser omkring denne samt de indkomne høringssvar. Bolig- og Planstyrelsens evaluering af Planloven blev offentliggjort i foråret 2021 og forventes at medføre en række ændringer i lovgivningen de kommende år. Bolig- og Planstyrelsen forventer som noget af det første, at udsende en ny oversigt over Nationale Interesser i løbet af sommeren 2022. I det følgende oplistes nogle af de temaer, som bør indgå i det kommende arbejde med planstrategien. Disse beskrives yderligere i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 7-10.


  • Forvaltningen anbefaler, at alle turismetemaer samles i et nyt overordnet turismeafsnit og at der udarbejdes en ny turistpolitisk redegørelse.
  • Der skal udarbejdes strategier for landsbyerne.
  • Bevaringstemaer som kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og landskaber samles i et eget afsnit.
  • PMT og AET tilkendegav på fællesmødet i september 2020, at der skal arbejdes med retningslinjer for solcelleområder.
  • Klimahandleplanen, der er en del af DK2020- klimapartnerskabet forventes at afstedkomme ændringer i kommuneplanen. Generelt forventes det at der de kommende år vil komme skærpede krav til sikring af klima og bæredygtighed i planlægningen.
  • For hver kommuneplanrevision skal der gøres status for Grønt Danmarkskort ifht hvor meget der er blevet realiseret. Der vil i denne planperiode blandt andet blive udarbejdet nye naturkort.
  • Det forventes at der indenfor få år kommer krav til biofaktor og bynatur i den kommunale planlægning.
  • I denne planperiode er en af målsætningerne, at sundhedsområdet bliver mere aktivt inddraget i kommuneplanarbejdet.
  • Kontinuerlig forbedring af sprog, layout og tilgængelighed i den digitale kommuneplan.


  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen direkte konsekvenser for budgettet

 • 357. Flytning af nytteindsatstilbuddet Stjerneholdet - Godkendelse

  Resume

  Nytteindsatstilbuddet Stjerneholdet har i øjeblikket adresse på Vandrerhjemmet i Store Heddinge. Forvaltningen foreslår at Stjerneholdet flyttes til Materielgården i Store Heddinge, Frøslevvej 36,4660 Store Heddinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET via PMT, at

  1. godkende den fysiske flytning af nytteindsatstilbuddet Stjerneholdet-

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 569:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

  1. Godkendt.


  Udvalget ønskede, at sagens øvrige indhold bliver drøftet i relevante udvalg i kommende valgperiode.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  1. Godkendt.


  Udvalget ønskede, at sagens øvrige indhold bliver drøftet i relevante udvalg i kommende valgperiode.


  Beskrivelse af sagen

  Nytteindsats er målrettet ledige, som umiddelbart kan påbegynde job eller uddannelse. Tilbud om nytteindsats gives for, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse, og har som formål at motivere ledige til hurtigst muligt at søge mod job eller uddannelse. Ledige i nytteindsats skal udføre samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads, indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et ekstraordinært men reelt stykke arbejde.

  Nytteindsatsen er i dag primært forankret på Stjerneholdet, der holder til i bygninger ved Store Heddinge Vandrerhjem. Forvaltningen foreslår at Stjerneholdet pr. 2022 får adresse på Materielgården i Store Heddinge, Frøslevvej 36,4660 Store Heddinge.

  Udflytningen til Materielgården ligger i tråd med organisering af nytteindsatsen som den ses i nærliggende kommuner; Faxe og Greve, som begge har deres nytteindsats forankret i deres afdelinger for Teknik og miljø. Som det ses af nedenstående liste af opgaver giver en flytning god mening, idet opgaverne naturligt ligger i forlængelse af de opgaver Materielgården løser for Teknik og Miljø:

  Opgaverne som ”Stjerneholdet” udfører er:

  • Sikre at turisterne får en god oplevelse på Stevns ved f.eks. renholdelse af strande, vedligeholdelse af Trampestien, renholde vandtårnet, renholde omkring kommunale shelters, sikre lokale cykelruter i samarbejde med Turistkontoret, renholde skæmmende områder
  • Service til kommunale institutioner, som f.eks. at flytte redskaber for daginstitutioner og dagplejere, genbrug af legeredskaber, redde akutsituationer f.eks. ved hærværk
  • Renholde udsatte områder f.eks. tunneller, steder hvor borgerne samles, landeveje m.v.
  • Samarbejde med frivillige indenfor reglerne. F.eks. banekridtning for boldklubberne, assistere cykelklubben ved cykelløbet ”Stevns Rundt”, hjælp til vedligehold af klubhuse, opsætning og oprydning i Boesdal ved arrangementer o.lign.
  • Servicere landsbyer med tiltag, der kan fremme beboernes sociale sammenhold og herunder forskønnelse af byerne. Eventuelt i samarbejde med frivillige og gerne som en form for landsbypedeller.
  • Understøtte og sikre en mere bæredygtig skadedyrsbekæmpelse og biodiversitet ved f.eks. at bygge flagermus-, fugle- og uglekasser o.lign.


  Teknik og Miljø er den instans, som typisk er opdragsgiver for Stjerneholdet. Derfor er en udflytning ikke bare naturlig men også rationel, fordi opgaverne hurtigere kan blive koordineret med Materielgårdens øvrige opgaver. Derudover kan der være en fordel ift. rekruttering, sådan at forstå, at Materielgården for mulighed for at vurdere borgere i nytteindsats ift. fremtidig rekruttering til job på ordinære vilkår.

  Efter godkendelse af udflytning, skal fagforeningen 3F påny godkende opgaveporteføljen, ligesom der skal søges dispensation fra rimelighedskravet hos det regionale arbejdsmarkedsråd - RAR -Sjælland

  Der er tilknyttet en medarbejder til Stjerneholdet. Medarbejderen er ansat 37 timer om ugen som holdleder.

  Der er afsat et årligt budget på 579.000 kr. til drift af Stjerneholdet.

  Hovedparten af budgettet dækker løn til holdlederen. En mindre del går til leasing og drift af bil, arbejdstøj og materialer, som er nødvendige for at udføre opgaverne.


  Budgetansvaret for den daglige drift flyttes med dette forslag fra Brobygning i Abejdsmarked til Materielgården under Teknik og Miljø, mens den politiske forankring fortsætter i AET.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet der allerede er afsat et budget på 579.000 kr. til drift af Stjerneholdet i 2022 og overslagsårene.

  Budgetansvaret flyttes fra Brobygning i Arbejdsmarked til Materielgården under Teknik og Miljø.

 • 358. Udviklingsplan for fremtidig brug af Mandehoved - Godkendelse

  application/pdf icon specifikke_anvendelsesmuligheder_0.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_mandehoved_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_0.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget skal komme med deres anbefaling af, hvilke anvendelsesmuligheder der skal arbejdes videre med i forbindelse med et fremtidigt salg af Mandehoved.


  Ejendommen ved Mandehoved ejes af Stevns Kommune og er erhvervet og istandsat med henblik på indretning af midlertidige boliger til indlogering af flygtninge. Store dele af bygningerne står i dag tomme og Stevns Kommune forventer ikke at skulle bruge dem til flygtninge i de kommende år. Det betyder, at der af økonomiske årsager skal tages stilling til en fremtidig anvendelse og salg af ejendommen.


  På denne baggrund besluttede ØU på deres møde d. 19. april 2021, at de ønsker, at der udarbejdes en udviklingsplan for den fremtidige brug af Mandehoved med henblik på en videre politisk drøftelse i Økonomiudvalget.


  AET deltager i drøftelsen på PMTs møde d. 30. november 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU via PMT og AET, at


  1. udviklingsplanen for anvendelse og salg af Mandehoved, tager udgangspunkt i den vedtagne turismestrategis indsatsområde for udvikling af flere overnatningspladser i Stevns Kommune,
  2. mulighederne for en midlertidig anvendelse af Mandehoved undersøges nærmere.
  3. udviklingsplanen for anvendelse og salg af Mandehoved udarbejdes i 1. halvdel af 2022.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 558:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


  Udvalget anbefalede, at


  1. anvendelsen og et eventuelt salg af mandehovedet tager udgangspunkt i den vedtagne turismestrategis indsatsområder, uddannelse, forskning, mm.
  2. mulighederne for en midlertidig anvendelse af Mandehoved undersøges nærmere.
  3. udviklingsplanen for anvendelse og eventuelt salg af Mandehoved udarbejdes i 1. halvdel af 2022.


  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  Udvalget anbefalede, at


  1. anvendelsen og et eventuelt salg af mandehovedet tager udgangspunkt i den vedtagne turismestrategis indsatsområder, uddannelse, forskning, mm.
  2. mulighederne for en midlertidig anvendelse af Mandehoved undersøges nærmere.
  3. udviklingsplanen for anvendelse og eventuelt salg af Mandehoved udarbejdes i 1. halvdel af 2022.



  Beskrivelse af sagen

  Området

  Ejendommen har adresse Mandehoved 9 og ligger umiddelbart ved Stevns Klint ca. 5 km fra Store Heddinge. Ejendommen er omfattet af matr. nr. 24g og 63 b Sigerslev By, St. Heddinge, og er på henholdsvis 6.915 m2 og 26.184 m2, og et samlet grundareal på 31.099 m2. Ejendommen ligger i landzone og skal forblive i landzone.


  Ejendommen indeholder 12 bygninger af varierende størrelse og indretning, herunder to garagebygninger. Det samlede bygningsareal udgør 6.217 m2. Området henligger overvejende med græsarealer og spredt beplantning. Mellem bygningerne er der asfalterede køre- og parkeringsarealer. Derudover er der en større asfalteret parkeringsplads, som også anvendes af besøgende til Flagbanken og Naturcentret. Området har tidligere også omfattet to officersboliger som blev solgt fra i henholdsvis januar 2020 og juli 2021.


  Området og bygningerne har oprindeligt været anvendt til kaserne indtil 1993. Fra 1997 og frem til sommeren 2015 blev området anvendt til asylcenter drevet af Røde Kors. I 2015 købte Stevns Kommune ejendommen og har siden 2016 anvendt området til midlertidige flygtningeboliger.


  Planmæssige rammer


  Kystnærhedszonen

  Området ligger indenfor kystnærhedszonen, som er en planlægningszone, hvor der kun kan udlægges nye områder og anlæg, som er afhængig af en kystnær placering. Indenfor kystnærhedszonen skal ferie-og fritidsanlæg lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. I Stevns Kommune er der derfor meget begrænsede muligheder for at udlægge nye områder til ferie- og fritidsformål.


  Kommuneplan

  Området er omfattet af Stevns Kommuneplans Rammeområde 9D3 - Mandehoved, som udlægger området til offentlige formål. Kommuneplanen giver mulighed for at området anvendes til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller til sundheds- og behandlingsformål. For mere specifik anvendelse, jf. bilag. Udover de eksisterende boliger kan der ikke opføres nye boliger indenfor området.


  Der vil kunne indrettes op til 110 ferielejlighedsenheder med ca. 550 sengepladser. I tilknytning til ovenstående anvendelser kan der indrettes restaurant og butik til at supplere den primære anvendelse.


  Eksisterende bebyggelse skal primært udnyttes. Derudover må der kun opføres nye bygninger i begrænset omfang, såfremt det er en forudsætning for udnyttelsen af eksisterende byggeri. Ny bebyggelse skal i sin arkitektur, form og farvevalg harmonere med den eksisterende bebyggelse således at det samlede militære udtryk fastholdes. Offentlighedens adgang til området skal sikres og udbygges.


  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan 176 for flygtningeboliger på Mandehoved fra 15. april 2016. Lokalplanens overordnede formål er at give mulighed for at indrette midlertidige flygtningeboliger. En ændret anvendelse af området vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan.


  Bevaringsinteresser

  Mandehovedområdet er udpeget som nationalt monument over Den Kolde Krig, men er ikke beskyttet. Baggrunden for udpegningen er de mange anlæg med Stevnsfort og missilområderne ved Stevns Fyr og på Mandehoved som er nationalt interessante og bevaringsværdige i kraft af deres antal, placering og deres bevaringsstand.


  Mandehoved er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i Stevns Kommuneplan 2021, med høj kulturhistorisk værdi. Fortællingen om Mandehoved og Flagbanken er mest tydelig omkring områdets bygninger, mens der er få aflæselige spor efter luftforsvaret i kulturmiljøet. Derfor er integritetsværdien vurderet til middel. Bebyggelsen på området er opført i koldkrigstidens enkle militærarkitektur, og vurderet til middel arkitektonisk værdi. Kulturmiljøet vurderes at have gode egenskaber, både turismemæssigt og i forhold til at formidle kultur, men forholdsvis få egenskaber indenfor erhverv og bosætning.


  Grønt Danmarkskort

  Området er udpeget i Grønt Danmarkskort som natur og potentiel natur, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse og rekreation.


  Strandbeskyttelseslinjen

  En del er området er omfattet af strandbeskyttelseslinen (Naturbeskyttelseslovens § 15), hvilket betyder at dele af området som udgangspunkt ikke kan bebygges.


  Destinationsudvikling


  Udviklingsplan Destination Stevns Klint 2020

  Mandehoved er en af de 9 perler langs klinten. Udviklingsplanen for Stevns Klint fremhæver, at Flyvestation Sigerslev har potentiale som konferencehotel eller vandrehjem, hvis den på et tidspunkt ikke længere skal bruges til flygtningeboliger. Udviklingsplanen anbefaler desuden forskellige tiltag, som kan styrke og underbygge områdets rekreative og turistmæssige potentiale.


  Turistpolitisk redegørelse 2011

  I den seneste turistpolitiske redegørelse fra 2011 blev området ved Mandehoved fremhævet som særligt velegnet til turistmæssige anvendelser som f.eks. feriecenter og/eller vandrerhjem, konferencehotel eller besøgscenter. Redegørelsen argumenterer dog for, at en anvendelse til kombineret feriecenter (med relativt billige ferielejligheder) og naturcenter er den turistmæssige funktion, anlægget egner sig bedst til. Desuden påpeges det at Mandehoved er lettilgængelig for biltrafik og ligger på eller lige ved hovedruter for såvel cykel- som vandreturisme og derfor er velegnet som støttepunkt for disse turismeformer, med div. faciliteter samt service- og overnatningstilbud til cykel- og vandreturister.


  Turismestrategi 2019 -2022

  I turismestrategien er der vedtaget et indsatsområde for udviklingen af flere overnatningspladser i Stevns Kommune.


  En af de 6 bærende indsatser i Stevns Kommunes turismestrategi er: Flere steder at sove

  · På kort sigt ønsker man at etablere nye overnatningssteder samt udvikle eksisterende.

  · På langt sigt ønsker man et nyt konferencehotel i det nordlige Stevns med 100 værelser.


  Midlertidig anvendelse af området

  Foruden en midlertidig anvendelse af de eksisterende bygninger i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanen giver Planlovens § 19 mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i lokalplanen i op til for 3 år ad gangen. En midlertidig anvendelse må ikke medføre en permanent ændring eller påvirkning af området.


  Trafikale forhold

  Der er tidligere udarbejdet en analyse af de trafikale konsekvenser, såfremt området blev omdannet til feriecenter. Analysen pegede på, at selv om trafikbelastningen i området ville vokse, ville støj- og trængselsgenerne ikke blive væsentligt forøget på vejnettet op til Mandehoved. Dog kunne den øgede trafik medføre problemer på forsyningsvejnettet, her primært Espekærvej. (Viatrafik 2010)


  Økonomi

  Mandehoved anvendes i dag til indlogering af flygtninge. Der er indrettet 87 boliger, hvoraf 29 boliger er i brug på nuværende tidspunkt. Der er i p.t. indlogeret 36 flygtninge. Driftsbudgettet for 2021 udgør ca. 2.1 million kr. på udgiftssiden og ca. 1,2 på indtægtssiden.


  Køb og renovering af ejendommen er lånefinansieret under særlig betingelser. Det betyder, at anden anvendelse end indlogering af flygtninge kræver indfrielse af lån eller deponering af beløbet. Ved tidligere frasalg af dele af ejendommen er der tilsvarende indfriet lån.


  Den samlede restgæld for ejendommen er pr. 30. september 2021 på 18.204.708,13 kr.


  Forvaltningens vurdering

  Reglerne i Planloven betyder, at der er begrænsede muligheder for at udlægge nye områder til ferie- og fritidsformål i kystnærhedszonen. Derfor bør der gøres en indsats for at undersøge og udnytte de mulighederne vi allerede har.


  Mandehoved er det sidste sted langs klinten, som Stevns Kommune reelt har mulighed for at udvikle turistmæssigt og en undersøgelse af mulighederne for en fremtidig anvendelse indenfor området bør tage udgangspunkt heri. Stedet er en af de 9 perler langs klinten og har potentiale både rekreativt, turisme- og formidlingsmæssigt. Den eksisterende bygningsmasse vurderes ikke til at have kapacitet til at rumme et af de store feriecentre eller resorts, men stedet vil kunne rumme de små unikke hoteloplevelser, med fred og ro, god udsigt og lækker mad á la Frederiksminde, Klinten og Rødvig Kro med gode værelser og en gourmetrestaurant.


  De seneste år har både Stevns kommune og Stevns Erhvervsråd fået flere henvendelser fra både større aktører og mindre private investorer, der har udvist interesse i forhold til at udvikle de gamle kasernebygninger til overnatningsfaciliteter og restauration.


  En midlertidig anvendelse af området bør tage udgangspunkt i den manglende overnatningskapacitet med henblik på at fremme overnatningsmulighederne på kort sigt, samt andre aktiviteter, der kan understøtte og fremme turisterhvervet i Stevns Kommune. En midlertidig anvendelse af området kan samtidig medvirke til at afklare interessen for og underbygge buissness casen i forhold til en anvendelse indenfor turisme.


  Udviklingsplanen skal afdække realiserbare kommercielle muligheder for private aktører og udarbejdelsen af udviklingsplanen bør tage afsæt i et samarbejde og medvirken af lokale aktører, brancheorganisationer, andre kommercielle deltagere og evt. specialister. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til udvikling af grunden. Forvaltningen vil i et oplæg til udviklingsplanen tage stilling til, om der skal afsættes midler til udviklingsplanen.



  Retsgrundlag

  -

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen

 • 359. Diverse orienteringer - AET den 1. december 2021 (Lukket)

 • 360. Underskriftsark (Lukket)