Du er her

Jeg vil udstykke

Hvis du vil udstykke, skal du altid følge retningslinjerne i Stevns Kommuneplan 13. Du skal også være opmærksom på blandt andet byggeloven og naturbeskyttelsesloven.

Værd at vide om udstykning

Fold alle ud
 • Jeg vil udstykke i byzone

  Du kan normalt få tilladelse til udstykning, hvis dine områder er udlagt som byzone i kommuneplanen fra 2013. Hvis dit område ligger i lokalplanområdet, skal du også følge lokalplanens bestemmelser.

  Når vi giver tilladelse til udstykning i byzone, er vi opmærksomme på bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og byggelovenHvis du ønsker at udstykke flere parceller af et område, må du som udgangspunkt forvente, at vi skal udarbejde en lokalplan.

 • Jeg vil udstykke i landzone

  Hvis du ønsker at udstykke i landzone, kræver det en landzonetilladelse. Du kan få landzonetilladelse til en enkeltstående udstykning til boligparcel i de områder, der ligger i en landsby. Hvis dit område ligger i lokalplanområdet, skal du følge lokalplanens bestemmelser. Du kan i Stevns Kommuneplan se, hvilke landsbyer, der er afgrænset mod det åbne land.

  Hvis du ønsker at udstykke flere parceller af et område, må du som udgangspunkt forvente, at vi skal udarbejde en lokalplan. Vi giver tilladelse til udstykning i landzone med udgangspunkt i planlovens bestemmelser og bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og byggeloven.

  Før vi kan give dig en landzonetilladelse, sender vi din ansøgning i nabohøring. Høringsperioden er 14 dage, for dine naboer skal have mulighed for at komme med bemærkninger til udstykningen.

  Hvis vi godkender din ansøgning, annoncerer vi landzonetilladelsen offentligt med en fire ugers klagefrist. Du kan ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er udløbet.

 • Hvordan klager jeg?

  Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage på Klageportalen hos Miljø- og fødevareklagenævnetDu logger på ligesom du plejer, typisk med NemID.

  Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  På Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside finder du også en udførlig klagevejledning.

  Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at anvende Klageportalen, skal du sende en begrundelse til Stevns Kommune. Vi videresender herefter din begrundelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt dit ønske kan imødekommes.

 • Eventuelle servitutter/afgørelser af vandløbsretslig karakter

  Ved udstykning skal du som udstykker samt landinspektøren være opmærksom på, at eventuelle servitutter/afgørelser af vandløbsretlig karakter kun kan ændres, hvis du indsender en skriftlig anmodning til vandløbsmyndigheden.

Sidst opdateret

11.01.2018