Du er her

CO2-regnskab

Som en del af vores løbende arbejde med at nedbringe CO2-udledningen i vores kommune, har vi indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, med en målsætning på en 2 % reduktion årligt.

I aftalen med Danmarks Naturfredningsforening (pdf) forpligter vi os, som klimakommunerne, at levere en årlig opgørelse. Den skal vise den CO2-besparelse vi har forpligtet os til at levere, samt en klima-handleplan, der beskriver hvordan vi opnår besparelserne. Desuden skal vi hvert år udarbejde en status for vores arbejde med klima og energi.

Nedenfor kan du læse mere om klimakommuner og hente vores CO2-regnskaber fra 2009 og til idag.

Værd at vide om CO2-regnskaber

Fold alle ud
 • Hvad er en klimakommune?

  En klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2 % frem til et aftalt årstal, dog minimum 5 år.

  Aftalen gælder for kommunen som virksomhed dvs. kommunens egne aktiviteter, bygninger og transport. Dernæst skal kommunen lave en opgørelse over den nuværende CO2-udledning. Den opgørelse skal danne grundlag for at følge reduktionerne år for år.

  Kommunen skal udarbejde en klimahandlingsplan, som beskriver, hvordan kommunen vil nå målet. Og endelig skal planen naturligvis implementeres, og udviklingen skal overvåges.

  Du kan finder mere information om klimakommunerne hos Danmarks Naturfredningsforening.

 • CO2-regnskab for 2009

  I CO2-regnskabet for hhv. 2008 (pdf) og 2009 (pdf) er det sket et par væsentlige ændringer.

  Renseanlæg er bl.a. blevet udtaget, da der her er sket en lovgivningsmæssig udskillelse fra kommunen til eget selskab. Desuden har plejehjemsområdet fået adskilt/opdelt serviceområderne og ældreboligerne, da administrationen af disse i 2009 blev udliciteret til private firmaer, og derfor i realiteten ikke længere kan betegnes som værende en del af 'kommunen som institution'. Kommunen ejer dog fortsat bygningerne. Desuden er der kommet mere struktur på vores registrering af data, hvilket gerne skulle gøre afrapportering bedre sammenlignelig år for år.

  Sammenlignelige besparelser

  Kommunale bygninger 2008 minus plejehjem og ældreboliger, opdeling blev ændret mellem 2008 og 2009.
  I alt = 3.628 Tons CO2

  Kommunale bygninger 2009 minus plejehjem og ældreboliger, opdeling blev ændret mellem 2008 og 2009.
  I alt = 2.911 Tons CO2

  Det giver en besparelse på det sammenlignelig CO2 niveau på kommunens bygninger på ca. 20% (19,75%), og ikke på de 35% som egentlig fremgår af regnskabet mellem 08 og 09, men det er pga., at der i 08 regnskabet er registreret renseanlæg (forsyning), og ældreboliger/ privatboliger.

  Forholdsfordeling på el-forbruget:
  Kommunale bygninger 2008 minus plejehjem og ældreboliger (opdeling ændret mellem 08 og 09).
  I alt = 2.786 MW/h

  Kommunale bygninger 2009 minus plejehjem og ældreboliger (opdeling ændret mellem 08 og 09).
  I alt = 2.655 MW/h

  Det giver en besparelse på det sammenlignelige el-forbrug på kommunens bygninger på ca. 5% (4,71%), og ikke på de ca. 30% som egentlig fremgår af regnskabet, men det er med de institutioner (forsyning), privatboliger der tidligere var registreret i regnskabet.

  CO2 regnskabet for 2010 vil tallene fra 09 og 10 regnskaberne kunne sammenlignes direkte.

 • CO2-regnskab & status for 2010

  Her kan du finde CO2-rapport Stevns Kommune 2010 (pdf) og Status 2010 (pdf)

  På grund af den nye kommunale forsyningslov om udskillelse af kommunale forsyningsenheder til selvstændige virksomheder, bl.a. renseanlæg og vandværker, er disse to områders CO2-udledning udtaget af Stevns kommunes CO2-rapporter igennem de sidste par år. Renseanlæg blev i 2009 udtaget af regnskabet og vandværkerne i 2010. Da Pleje- og ældreboliger reelt ligger i privatsektoren, er også disse områders CO2-udledning udtaget i denne 2010 CO2-rappport. Ovennævnte undtagelser vanskeliggøre en direkte sammenligning med foregående CO2 regnskaber, især da CO2- rapporternes værdier ikke er korrigeret for kuldeindeks/ graddøgnsenheder (kulde / varme gennemsnit på årsbasis).

  Ved en umiddelbar sammenligning mellem 2009 og 2010 rapporten ses således et fald på ca. 8% svarende til 362 ton CO2, men da regnskabet ikke er korrigeret for kuldeindeks/ graddøgnsenheder vil det være en ukorrekt konklusion. Fra 2009 til 2010 er der på de kommunale ejendomme, når CO2-udledningen på punktet "Pleje- og ældreboliger" er udtaget af 2009 CO2-rapporten (Som det er i 2010 rapporten), sket en umiddelbar stigning i CO2-udledningen på i alt 185 ton svarende til en stigning på i alt ca. 4,9%. I tilsvarende periode er varme/ kuldeindekset for graddøgnsenhederne steget med ca. 16 til 19 % lidt afhængig af den nøjagtige geografiske placering, hvilket svare til en gennemsnitlig stigning på ca. 17,5%. Regnes der med en samlede  kommunale CO2-udledning med ovenstående områder udtaget i 2009 rapporten, og udregnes CO2-udledningen i forhold til det gennemsnitlige kuldeindekset/ graddøgnsenhederne, er der en reduktion på ca. 10 % af CO2-udledning i forhold til 2009, hvilket svare til en reduktion på i alt ca. 459 ton.

  På El-siden ses der ved en sammenligning et fald på 9% i forbruget svarende til 433 MW/h og 195 tons CO2. Udtages punkterne under EL "Genbrugspladser og Materielgårde" af 2010 rapporten (De er ikke med i 2009 rapporten), samt tilsvarende punktet i 2009 rapporten som beskrevet ovenstående, har der været en reduktion i de resterende kommunale ejendomme på 1,4%, svarende til ca. 59 MW/h. Dette svare til ca. 26,7 tons CO2.

  Ud af den samlede CO2 reduktion udgør el reduktionen 5,8 % (når varmeforbruget er korrigeret for kuldeindekset). Stevns kommunes 2010 CO2-rapport vil kunne danne den fremadrettede base-line for direkte sammenligninger mellem denne og fremtidige CO2-rapporter, da regnskabets opbygning er med afsæt i kommunens nu veldefineret bygningsmasse, og defineringen anses nu umiddelbart for værende komplet.

  Nøgletal for emissioner som er brugt i CO2-regnskabet (fra Key2Green):

  • Olie……………..– 2,650 kg CO2 pr. liter.
  • Naturgas………..– 2,284 kg CO2 pr. m³
  • El øst Sjælland....– 0,452 kg CO2 pr. kW/h.

  Resultat:
  CO2-belastning:
  Bygninger…………………………………..: 3.109 tons

  Andet (Indehold se nærmere i rapport)…….: 1.072 tons

  I alt…………………………………………: 4.181 tons

 • CO2-regnskab & status for 2011

  Her kan du finde CO2-rapport Stevns Kommune 2011 (pdf) og Status 2011 (pdf)

  CO2-udledningen er fra 2010 til 2011 reduceret med ca. 387 ton's CO2 (graddagskorrigeret), hvilket svare til en ca. 11%'s reduktion.

  På El-siden er MW/h fra 2010 til 2011 ca. reduceret med 606 MW/h, hvilket svare til en ca.14%'s reduktion.

  2011 - Aktuel CO2-belastning:
  Bygninger = 2.544 tons
  Andet = 885 tons
  I alt = 3.429 tons

 • CO2-regnskab & status for 2012

  CO2-rapport Stevns Kommune 2012 (pdf) og Status 2012 (pdf) afspejler en række konkrete indsatsområder der bygger på nedbringelse af udledningen af CO2 (forebyggelse) samt tiltag der mindsker effekten af klimaforandringerne (tilpasning).

  Af CO2-regnskabet fremgår det blandt andet:

  • Stevns kommune som institution i 2012 havde en samlet udledning af CO2 på 3.278 tons (graddagskorrigeret). I forhold til CO2 regnskabet for 2011, hvor der var et samlet forbrug på 3.393 tons, er der et fald på i alt 115 ton, svarende til et fald på 3,4 %.
  • Der er registreret en stigning på 6 % på vores daginstitutioner, som skyldes en fejl i de tekniske installationer på en af vores nye institutioner i kommunen. Udtages denne er der et fald i CO2-udledningen på denne post. Der er desuden et større fald i CO2-udledning på koldkrigsmuseet, da de i 2012 har haft et væsentligt mindre el-forbrug.
  • Ifølge beregningerne fra RUC var der i 2012 for Stevns Kommune som samlet enhed, en CO2 ud­ledning på 260.223,9 ton CO2. Stevns kommunes udledning af CO2 udgør derved kun 1,37 % af den samlende udledning for hele kommunen.
  • Der blev i 2012 investerer kr. 5.160.085 og opnået en årlig besparelse på driften på ca. kr. 353.054 og sparet ca. 101,3 tons CO2.
 • CO2-regnskab & status for 2013

  Klimastatus 2013 (pdf) og co2-regnskab 2013 (pdf).

  Af rapporten for 2013 fremgår det blandt andet, at

  • CO2-regnskabet for 2013 viser, at Stevns kommune som institution i 2013 havde en samlet udledning af CO2 på 3.982 tons (faste emissionstal og graddagskor­rigeret). Den samlede udledning af CO2 for hele Stevns Kommune udgør derved kun 2 %.
  • Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO2-udledning for 2013 har betydet et fald på 3,51 % i forhold til året 2012. I dette resultat er der hverken med­regnet tjenestekørsel, eller Stevns nye svømmehal Stevnsbadet, der alene står for omkring 10 % af kommunens CO2-udledning. Begge disse er store tilføjelser til årets regnskab. Når vi medregner begge disse tilføjelser er årets resultat en stigning på 21,47 %. Tallet er ikke et udtryk for en reel stigning i CO2-udledning, men derimod et udslag af en koordinering af et tidligere regnskab samt medtag­ning af transporten.
  • Der blev i 2013 investerer kr. 607.027 og opnået en årlig besparelse på drif­ten på ca. kr. 74.771 og sparet ca. 21,2 tons CO2.
 • CO2-regnskab & status for 2014

  Status på arbejdet i 2014 (pdf) og CO2-regnskabet for 2014 (pdf)

  Af rapporten for 2014 fremgår det blandt andet, at

  CO2-regnskabet for 2014 viser, at Stevns Kommune som institution i 2014 havde en samlet udledning af CO2 på 9.926 tons (faste emissionstal og graddagskorrigeret). Den samlede udledning af CO2 for hele Stevns Kommune udgør derved kun 1,5 % af kommunens samlede udledning der i 2014 er vurderet til at være på 262.679 tons CO2.

  Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO2-udledning for 2014, har betydet et fald på 1,41 % i forhold til året 2013. Det forholdsvis begrænsede fald i CO2-udledningen skyldes, at CO2-udledningen fra varmeforbruget ikke står mål med det lave antal graddage i 2014. Der er brugt næsten tilsvarende mængde varme som i 2013, men vejret har været mildere og varmere. Forbruget burde have været lavere.

 • CO2-regnskab & status for 2015

  Status på arbejdet i 2015 (pdf) og CO2-regnskabet for 2015 (pdf)

  Af rapporten for 2015 fremgår det blandt andet at: 

  Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO2‐udledning for 2015 har betydet et fald på 5,84 % i forhold til året 2014. Det store fald i forbruget kan hovedsageligt tilskrives et mindre forbrug af elektricitet på 202 MWh eller 4,62 % i 2015 i forhold til 2014

 • CO2-regnskab for 2016

  CO2-regnskab 2016 (pdf)

  Af rapporten for 2016 fremgår det blandt andet at: 

  Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO2-udledning for 2016, har betydet et fald på 8,31 % i forhold til året 2015. Det store fald i forbruget kan hovedsageligt tilskrives udgåede bygninger og et fald i el. og brændselsforbruget i alle kategorier.

 • CO2-regnskab for 2017

  CO2-regnskab 2017 (pdf)

  Af rapporten for 2017 fremgår det blandt andet at: 

  Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO2-udledning for 2017, har betydet et fald på 2,29 % i forhold til året 2016.Resultatet afspejler i høj grad et større fald i det kommunale elforbrug, hvor især vejbelysningens forbrug er faldet dramatisk. Faldet er et resultat af det forsatte arbejde, med at udskifte belysningen til mere energivenlige LED-pærer. Udover vejbelysningen, har de tekniske anlæg og Stevnsbadet oplevet et større fald i elforbruget. Stevnsbadets elforbrug, er over de sidste to år faldet med næsten 30 %.

Sidst opdateret

13.02.2019