Du er her

Naturpuljen

Har du en god ide til et naturprojekt men mangler midler til at gøre det til virkelighed? Så har Stevns Kommune en naturpulje, som borgerforeninger, bylaug, interessegrupper og lignende kan søge om støtte fra.

Formålet med puljen i 2020/21 er at: 

 • sikre eksisterende natur, 
 • udvikle ny og sammenhængende natur,
 • understøtte relevante initiativer i Tryggevælde ådal indenfor puljens rammer,
 • skabe rekreative stisystemer, faciliteter og tilhørende skiltning,
 • understøtte relevante formidlingstiltag,
 • samt at understøtte øvrige initiativer, der vil øge biodiversiteten.

Du kan som udgangspunkt søge mellem 25.000 og 100.000 kr. til et projekt.

Projektet kan f.eks. være opførelsen af nye padde-vandhuller, shelters, informationsskilte om flora og fauna eller ekstraordinær pleje af et naturområde. Kravet er, at der skal være offentlig adgang.

Skab mere biodiversitet med støtte fra naturpuljen

Biodiversiteten lider i Danmark og i verden, og netop i Stevns har vi en særlig mulighed for at se tilbage i tiden – og frem. Vi kan både se de synlige tegn i Stevns Klint på den femte masseuddøen for 66 mio. år siden, og vi kan se de synlige tegn på, at dyr og planter forsvinder fra naturen.

Stevns Kommune ønsker derfor at styrke samarbejdet om at skabe flere levesteder for dyr og planter og være med til at understøtte deres fremgang og biodiversiteten generelt.

Vi hilser derfor ansøgninger, der har biodiversitet som tema - eller i et vist omfang skaber mulighed for bedre biodiversitet i projektet - særligt velkommen. 

Værd at vide om Naturpuljen

Fold alle ud
 • Hvem kan søge støtte?

  Du kan få støtte til dit projekt, hvis du repræsenterer en:

  • forening,
  • borgerforening,
  • bylaug,
  • grundejerforening og interessegruppe

  med et interessant projekt, der har til formål at fremme natur og stier til gavn for en bred gruppe af borgere.

  Kommunens administration kan hjælpe med at sætte et projekt i gang.

 • Hvad er kriterierne for at kunne søge?

  Når vi vurderer et projekt, lægger vi vægt på disse kriterier (i en ikke prioriteret rækkefølge):

  • Projekter bør i størst muligt omfang sikre integration mellem flere aspekter som f.eks. klimatilpasning, fremme af biodiversitet, rekreativ udnyttelse og lign.
  • Projekter skal tage afsæt i et eller flere af FNs 17 verdensmål (f.eks. livet på land, livet i vand, klimaindsats og/eller sundhed og trivsel).
  • Ansøger skal være bosiddende i kommunen; foreninger skal have lokalt tilhørsforhold i kommunen, og rent fysisk skal projektet vedrøre arealer i Stevns Kommune.
  • Projekterne skal være til gavn for en større gruppe af borgere i kommunen og der skal være offentlig adgang.
  • Projektet må ikke være i modstrid med lokale interesser – f.eks. landsbylaug, ejerlaug eller andre foreninger, der har adgang til projektets arealer.
  • Ingen kommercielle aktiviteter er forbundet med projektet efter dets realisering.
  • Projekter realiseres i overensstemmelse med tilhørende natur-, plan- og jordforureningslovgivning samt lokal planlægning og øvrig relevant lovgivning.
  • Det er en fordel, at støttemodtager(e) sørger for fremtidig vedligeholdelse og løbende drift af det støttede. Det kan f.eks. omfatte snerydning, saltning, sikring af forsvarlig stand af hegn og broer, relevant skiltning (f.eks. skøjteforbud på is på gadekær). Kommunen kræver i den forbindelse en underskrevet aftale om pleje.
  • Projektet må gerne indeholde elementer fra både puljen 'Naturpulje 2018' og puljen 'Landsby- og udviklingspulje 2018' (beløbsgrænserne på 25-100.000 kr. gælder fortsat).
  • Administrationen orienterer det stående politiske udvalg om hvilke projekter, der har opnået tilskud en gang årligt. I forbindelse med projekter kan kommunen give støtte til og evt. betinge sig ansøgers brug af konsulentrådgivning.
    
 • Gode eksempler på støtteberettige projekter

  Eksempler på støtteberettigede projekter:

  Natur i det åbne land og øgning af biodiversiteten

  • Målrettet pleje af værdifulde naturtyper (f.eks. enge/rigkær og strandenge) 
  • Etablering af paddehuller.
  • Vandløbsrestaurering (f.eks. genslyngning, udlægning af gydegrus (til fisk) og sten eller åbning af rørlagte strækninger).
  • Generel forbedring af vandmiljøet i søer og gadekær.
  • Etablering af faciliteter til gavn for flora og fauna (f.eks. insekthoteller, stenbunker, stendiger, hule træstammer).
  • Anlæg af stier med dertil hørende skiltning, faciliteter og formidling
  • Rekreative stier gennem det åbne land i samarbejde med og gennem inddragelse af borgere og lodsejere (f.eks. langs skel og vandløb).
  • Formidling langs stierne (f.eks. af natur- og kulturhistorie).
  • Elementer til differentieret brug af stierne (f.eks. geocaching).

  Opsætning af rekreative faciliteter 

  Bænke, bålhytter, shelters og andre lejrlivsfaciliteter.

  Naturpleje og naturgenopretning 

  Beskæring af træer og buske, høslæt/slåning af græs og urter, afgræsning, afbrænding, tilkastning af dræn mm. 

  Jordopkøb

  Opkøb af jord på initiativ fra kommunen, såfremt der er tale om jord med høj naturmæssig værdi eller jord, der ligger i Tryggevælde å-dal. 

  Bynær natur 

  • Skole- og byhaver.
  • Ekstraordinær naturpleje af grønne arealer tilknyttet landsbyer (f.eks. byskove, parker og rekreative områder)
  • Borgerinddragende naturprojekter.
    

Sidst opdateret

17.06.2021