Du er her

Naturbeskyttelse

Mange af de danske naturtyper er beskyttede efter naturbeskyttelsesloven.

Hvis du ejer et naturareal i Stevns Kommune og ønsker at lave ændringer, skal du være opmærksom på, at nogle former for naturområder er underlagt Naturbeskyttelsesloven. Hvis du ønsker at foretage ændringer på dine naturområder, skal du have en særlig godkendelse eller dispensation, før du må starte arbejdet.

Værd at vide om naturbeskyttelse

Fold alle ud
 • Hvilken natur er beskyttet i Stevns Kommune?

  Stevns Kommune er et landbrugsområde, hvor hovedparten af jorden er marker. Vi har dog stadig omkring fem procent arealer med natur, som vi skal passe på, da de er omfattet af naturbeskyttelsesloven. I den beskyttede natur kan du fortsætte med den hidtidige lovlige drift, men ændringer kræver dispensation. Omkring fem procent af kommunens areal er naturområder som enge, moser, søer, vandløb og skove.

  Loven beskytter de lysåbne naturtyper som vandløb, søer, vandhuller, moser, enge, overdrev og lignende. Kommunen varetager loven. Som ejer af et naturområde kan du fortsætte med den hidtidige, lovlige drift af området, men hvis du har planer om at ændre tilstanden af området, skal du først søge kommunen om tilladelse.

  Overdrev

  Overdrev er græsland på kalkholdig og næringsfattig jord. De ligger ofte på kuperet og stenet terræn, der aldrig har været under plov. Der kan være spredte buske og træer, som tjørn eller ene. Der har udviklet sig en overdrevsvegetation i det nedlagte Holtug Kalkbrud.

  Strandenge og strandsumpe

  Strandenge og strandsumpe er græsland på våd jord ved stranden. Arealerne oversvømmes af og til af havet, og plantedækket består af arter, der tåler salt. I den sydlige del af kommunen kan du finde strandenge ved Lund.

  Enge

  Ferske enge er græsland på fugtig og humusrig jord. Hvis engene ikke afgræsses, eller der tages høslet, gror de til med høje urter og buske og omdannes til mose. Naturenge omlægges sjældent eller aldrig og rummer mange plantearter. Kulturenge omlægges med 7-10 års mellemrum, gødes og sprøjtes og har få arter, ofte kun kulturgræsser. Tryggevælde Ådalen og Stevns Ådalen er eksempler på ferske enge.

  Moser

  Moser og kær findes på vandmættet og tørveholdig jord. Plantedækket er en blanding af høje urter som tagrør eller stargræsser, pilekrat og ellesump. Ofte er der også større og mindre søer i form af tørveskær. Du kan finde en del tørvemoser i Stevns Ådalen ved Karise.

  Søer og vandhuller

  Søer og vandhuller over 100 m2 er beskyttede, hvad enten de er naturlige eller menneskeskabte. Små vandhuller er ofte gode levesteder for padder, især hvis de tørrer ud en gang imellem. Større søer er som regel fiskevande. Gjorslev Møllesø er den største sø i kommunen.

  Vandløb

  Vandløb er beskyttede, når de er udpeget af miljøministeren og angivet på kort. Det er fortrinsvis de nedre dele af vandløbene, der er beskyttede, svarende til omkring halvdelen af den samlede strækning. Formålet er at sikre vandløbene som levested for et alsidigt dyre- og planteliv.

  Skove

  Mange skove er beskyttet af skovloven. Disse skove kaldes fredskove og administreres af Miljøstyrelsen. Fredsskove er ikke det samme som en fredning af skoven, men betyder at skovens drift skal følge bestemmelserne i skovloven. Skove uden fredskovspligt er ikke omfattet af skovlovens bestemmelser.

  For at sikre frit udsyn til skoven og skovbrynet, og for at bevare disse som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv, er der lagt en så kaldt skovbyggelinje omkring alle større skove, også skove uden fredskovspligt. Skovbyggelinjen ligger omkring skoven i en afstand af 300 meter fra skoven. Alle private skove over 20 hektar samt alle offentligt ejede skove har denne skovbyggelinje. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke være bygninger, skure, campingvogne og master. Kontakt os hvis du er i tvivl, om dit projekt kan komme i konflikt med skovbyggelinjen.

  Hvornår en skov er en skov er ikke fast defineret. Men med inspiration fra Miljøstyrelsen er vores bud følgende: 

  • arealer som er større end 0,5 hektar, bredere end 20 meter, med træer højere end 5 meter og et kronedække på mere end 10 procent eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet 
  • definitionen inkluderer ikke arealer domineret af landbrugs- eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder 
  • levende hegn, vildtplantninger, pyntegrøntarealer, planteskoler, skovveje, brandbælter og lignende vil således være omfattet, hvis de opfylder kravene om størrelse, bredde, kronedække og højde samt er en integreret del af skoven 
  • landbrugsjord med frugtplantager, energiskov, pyntegrøntarealer med juletræer og klippegrønt, parker, haver og lignende er ikke omfattet. Heller ikke selv om de opfylder kravene om størrelse, bredde, kronedække og højde. Det har ingen betydning om skovarealet er pålagt fredskovspligt.

  Natura 2000-områder

  Nogle naturområder er udpeget som internationale beskyttelsesområder, Natura 2000 områder. I Stevns kommune er Tryggevælde ådalen og Stevns Rev udpeget. Områderne rummer særlige naturværdier, som vi er internationalt forpligtet til at passe på. Kommunen skal sikre, at tilladelser, der gives efter forskellige love, ikke forringer naturen eller vilkårene for de dyr og planter, områderne er udpeget for.

 • Vi kortlægger Naturen

  Frem mod 2023 kortlægger vi den stevnske natur.

  Visse naturområder er registreret som såkaldt § 3-beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3. § 3-natur kan f.eks. være søer og vandhuller, vandløb, overdrev, moser og sumpskove, strandenge og strandsumpe og ferske enge. 
  Før områder kan registreres som § 3-beskyttede, skal de leve op til en række krav om størrelse og naturindhold. Da det til hver en tid er den eksisterende naturtilstand, der er afgørende for, om et område er beskyttet, kan områder 'vokse' ind og ud af beskyttelsen. 

  Derfor opdaterer vi kortlægningen løbende.

  Stevns Kommune er forpligtet til at opdatere de registrerede områder mindst hver tiende år. Kommunen har i den forbindelse været rundt og registrere naturen i 2018, 2019 og 2020, men har endnu ikke gennemgået hele kommunen. Derfor forsætter vi registreringen over de næste 3 år; det vil sige 2021, 2022 og 2023. 

  Vi kortlægger naturen sammen med virksomheden AGLAJA, og altid på hverdage mellem kl. 8.00-18.00.

  Vi forsøger at kontakte dig inden vores besøg, hvis et naturområde ligger tæt på din ejendom.

  Når vi kører rundt, kan du kende os ved, at vi har vores visitkort eller et skilt med teksten: AGLAJA udfører naturregistrering for Stevns Kommune, liggende i forruden på vores biler.

  Som lodsejer er du selvfølgelig meget velkommen til at kigge med på den del af arbejdet, der foregår på din jord.

  Vi indberetter registreringerne til Danmarks Miljøportal, hvor du også kan se dem. Vi bruger registreringerne som grundlag for vores sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven.

  Hvis du gerne vil høre mere om registreringen, er du velkommen til at kontakte os.

  2018

  I 2018 har vi sendt informationsbreve ud til flere end 700 lodsejere med § 3-beskyttet natur på deres ejendom, og vi har besøgt ca. 100 af disse ejendomme. Status efter disse besøg er, at naturen er genfundet, men der ikke er fundet nye arter af stor betydning.

  Vi har i 2018 bl.a. besøgt Elbækengen i Tryggevælde Ådal, et af Danmarks flotteste rigkær, som ejes og plejes af Danmarks Naturfredningsforening. Rigkær er en betegnelse for en særlig værdifuld engtype med stor mangfoldighed inden for planter, insekter og dyr. Naturtypen kræver græsning eller høhøst og tåler ikke for mange træer og buske, da plantearterne primært udgøres af lave planter. Uden græsning udvikler rigkæret sig til krat eller sumpskov. Ved registreringen i 2018 blev der både fundet 53 arter inden for en undersøgelsescirkel på 5 meter, og 40 supplerende arter uden for cirklen. Eksempler på nogle af de karakteristiske arter for naturtypen rigkær er vibefedt, pukkellæbe og hamphjortetrøst.

  2019

  I slutningen af 2019 var ca. 75 % af kommunens registrerede natur blevet undersøgt. Fokus i 2018 og 2019 var på de ”landbaserede naturtyper”. Det vil sige overdrev, moser, enge og strandenge - i modsætning til de 'våde naturtyper' som vandhuller og åer. Næsten alle de landbaserede naturtyper i kommunen blev gennemgået over de to år. Tilbage er der så de 25%, der primært udgøres af vandhuller og søer. 

  2020

  I 2020 blev Vallø Dyrehave og alle vandhuller i den sydlige del af kommunen gennemgået. Der er dog flere hundreder vandhuller tilbage i kommunen, vi stadig skal besøge. Den resterende gennemgang af beskyttet natur i kommunen vil derfor primært handle om at kigge på vandhuller og registrere naturen i dem.

 • Sjældne dyr

  I Stevns Kommune kan du møde flere sjældne dyr som markfirben og vandrefalke, der yngler ved Stevns Klint. Stevns Kommune gør en særlig indsats for at beskytte disse sjældne dyr. 

  Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

 • Invasive planter & dyr

  Der er en del planter og dyr, som er uønskede i den danske natur - de invasive arter. Arter, der ikke er kommet naturligt til landet, kaldes introducerede arter. Nogle af disse arter kan vise sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen.

  I Danmark er der omkring 1.500 forskellige planter. Af disse betragtes de 1.000 som hjemmehørende, mens resten er indført, bevidst eller ubevidst, og har tilpasset sig livsbetingelserne i Danmark.

  Nogle af de arter vi har størst fokus på i Danmark for at få udryddet er: 

  • brun rotte
  • kæmpebjørneklo
  • rynket rose (også kaldet ’hybenrose’) og
  • mink.

  I Stevns Kommune finder du problemarter som kæmpebjørneklo, vild pastinak (bekæmp vil pastinak), rynket rose og japansk pileurt på listen over invasive planter. Af invasive dyr finder du Iberisk Skovsnegl (dræbersnegl) og mink.

  For kæmpebjørneklo er der en målrettet indsats for at udrydde den i hele kommunen.

 • Natura 2000-handleplaner 2016-2021

  Stevns Kommune har udarbejdet 2. generation af Natura 2000-handleplaner, som gælder frem til 2021.

  Natura 2000-handleplan for Vallø Dyrehave (pdf)
  Hvidbog for Vallø Dyrehave (pdf)
  Natura 2000-handleplan for Tryggevælde Ådal (pdf)
  Hvidbog for Tryggevælde Ådal (pdf)

Sidst opdateret

16.07.2019