Du er her

Naturbeskyttelse

Mange af de danske naturtyper er beskyttede efter naturbeskyttelsesloven.

Hvis du ejer et naturareal i Stevns Kommune og ønsker at lave ændringer, skal du være opmærksom på, at nogle former for naturområder er underlagt Naturbeskyttelsesloven. Hvis du ønsker at foretage ændringer på dine naturområder, skal du have en særlig godkendelse eller dispensation, før du må starte arbejdet.

Naturbeskyttelsesloven

Værd at vide om naturbeskyttelse

Fold alle ud
 • Hvilken natur er beskyttet i Stevns Kommune?

  Stevns Kommune er et landbrugsområde, hvor hovedparten af jorden er marker. Vi har dog stadig omkring fem procent arealer med natur, som vi skal passe på. De er omfattet af naturbeskyttelsesloven. I den beskyttede natur kan du fortsætte med den hidtidige, lovlige drift, men ændringer kræver dispensation. Omkring fem procent af kommunens areal er naturområder som enge, moser, søer og vandløb.

  Loven beskytter de lysåbne naturtyper som vandløb, søer, vandhuller, moser, enge, overdrev og lignende. Kommunen varetager loven. Som ejer af et naturområde kan du fortsætte med den hidtidige, lovlige drift af området, men hvis du har planer om at ændre tilstanden af området, skal du først søge kommunen om tilladelse.

  Overdrev

  Overdrev er græsland på kalkholdig og næringsfattig jord. De ligger ofte på kuperet og stenet terræn, der aldrig har været under plov. Der kan være spredte buske og træer, som tjørn eller ene. Der har udviklet sig en overdrevsvegetation i det nedlagte Holtug Kalkbrud.

  Strandenge og strandsumpe

  Strandenge og strandsumpe er græsland på våd jord ved stranden. Arealerne oversvømmes af og til af havet, og plantedækket består af arter, der tåler salt. I den sydlige del af kommunen kan du finde strandenge ved Lund.

  Enge

  Ferske enge er græsland på fugtig og humusrig jord. Hvis engene ikke afgræsses, eller der tages høslet, gror de til med høje urter og buske og omdannes til mose. Naturenge omlægges sjældent eller aldrig og rummer mange plantearter. Kulturenge omlægges med 7-10 års mellemrum, gødes og sprøjtes og har få arter, ofte kun kulturgræsser. Tryggevælde Ådalen og Stevns Ådalen er eksempler på ferske enge.

  Moser

  Moser og kær findes på vandmættet og tørveholdig jord. Plantedækket er en blanding af høje urter som tagrør eller stargræsser, pilekrat og ellesump. Ofte er der også større og mindre søer i form af tørveskær. Du kan finde en del tørvemoser i Stevns Ådalen ved Karise.

  Søer og vandhuller

  Søer og vandhuller over 100 m2 er beskyttede, hvad enten de er naturlige eller menneskeskabte. Små vandhuller er ofte gode levesteder for padder, især hvis de tørrer ud en gang imellem. Større søer er som regel fiskevande. Gjorslev Møllesø er den største sø i kommunen.

  Vandløb

  Vandløb er beskyttede, når de er udpeget af miljøministeren og angivet på kort. Det er fortrinsvis de nedre dele af vandløbene, der er beskyttede, svarende til omkring halvdelen af den samlede strækning. Formålet er at sikre vandløbene som levested for et alsidigt dyre- og planteliv.

  Natura 2000-områder

  Nogle naturområder er udpeget som internationale beskyttelsesområder, Natura 2000 områder. I Stevns kommune er Tryggevælde ådalen og Stevns Rev udpeget. Områderne rummer særlige naturværdier, som vi er internationalt forpligtet til at passe på. Kommunen skal sikre, at tilladelser, der gives efter forskellige love, ikke forringer naturen eller vilkårene for de dyr og planter, områderne er udpeget for.

 • Sjældne dyr

  I Stevns Kommune kan du møde flere sjældne dyr som markfirben og vandrefalke, der yngler ved Stevns Klint. Stevns Kommune gør en særlig indsats for at beskytte disse sjældne dyr. 

  Læs mere på Natursturelsens hjemmeside

   

 • Invasive planter & dyr

  Der er en del planter og dyr, som er uønskede i den danske natur - de invasive arter. Arter, der ikke er kommet naturligt til landet, og som er bevidst indført eller tilfældigt slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter. Det er flest planter men også enkelte dyrearter.

  I Stevns Kommune finder du kæmpebjørneklo, rynket rose (Hyben Rose), japansk pileurt på listen over invasive planter. Af invasive dyr finder du, Iberisk Skovsnegl (dræbersnegl) og mink.

  Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside

 • Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Sidst opdateret

21.12.2017