Du er her

Kystbeskyttelse

Du skal søge tilladelse, hvis du ønsker at etablere, ændre eller genoprette kystbeskyttelse på din ejendom.

Den 1. september 2018 overtog vi ansvaret for at behandle sager om kystbeskyttelse efter en lovændring.

Kystbeskyttelsesforanstaltninger er typisk (links til afsnit i Kystdirektoratets digitale folder):

Læs hele folderen med Vejledning om kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet skal fortsat give tilladelse til terrænændringer på kysten, der kan påvirke den naturlige kystudvikling.

Terrænændringer på kysten er for eksempel:

 • Etablering af en strandpark
 • Opfyldning eller udgravning på kysten; f.eks. som del af et haveanlæg
 • Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri

Anlæg på søterritoriet er for eksempel:

 • Stenrev
 • Fortøjningspæle
 • Bøjer
 • Lystbådehavn

Læs mere på kystdirektoratets hjemmeside

Sådan søger du dispensation for strandbeskyttelseslinjen

Værd at vide om kystbeskyttelse

Fold alle ud
 • Hvad skal jeg søge om tilladelse til?

  Du skal søge om tilladelse, når det drejer sig om at:

  • etablere kystbeskyttelse
  • ændre kystbeskyttelse 
  • ændre terrænet.

  Har du en lovligt anlagt kystbeskyttelse, kan du vedligeholde den uden at søge tilladelse, da du som ejer af kystbeskyttelsen har pligt til at holde den i en god og forsvarlig stand.

  Som udgangspunkt skal du altid søge om tilladelse, når der er tale om etablering af ny kystbeskyttelse

 • Hvilke områder er udsatte?

  Stevns kommune har fået udarbejet en inspektionsrapport for at belyse tilstanden af vores kystlinje, og for at undersøge hvilke strækninger, der er udsatte i forhold til erosion (nedbrydning) og oversvømmelser ved stormflod.

  Stevns Helhedskystplan Inspektionsrapport

  Klimatilpasning på et kort

 • Hvordan finansierer jeg kystbeskyttelse?

  Som grundejer skal du som udgangspunkt selv betale for kystbeskyttelse på din egen ejendom.

  En løsning kan være, at flere grundejere går sammen, da I så er flere om at dække udgifterne, og på den måde kan flere idéer også komme frem. Vi kan tilbyde at være tovholder i et projekt, men om kommunen kan være med til at dække omkostningerne afhænger af de værdier, der beskyttes ved anlægget.

  Du kan selvfølgelig også vælge at gennemføre beskyttelse af din kyststrækning selv. Find ansøgningsskema og vejledning øverst på siden.

 • Hvordan søger jeg?

  Du skal udfylde et ansøgningsskema (se øverst på siden), når du skal søge om tilladelse til at etablere eller ændre kystbeskyttelse. Du kan også ansøge om lovliggørelse af et allerede udført anlæg, ved at udfylde samme ansøgningsskema.

  Hvis kystbeskyttelsen strækker sig over flere matrikler, skal du sende samtykkeerklæringer fra alle berørte grundejere. Send ansøgningen til:

  Stevns Kommune
  Postboks 83
  4660 Store Heddinge
  tekmil@stevns.dk

  Læs vejledningen før du søger

  Vi betragter først en ansøgning som modtaget, når vi har fået alle nødvendige oplysninger. Det er derfor vigtigt, at du læser vejledningen til ansøgningsskemaet (pdf) og udfylder skemaet udførligt.

 • Hvordan behandler I min ansøgning?

  Vi starter sagsbehandlingen med at vurdere projektet i forhold til hensynene i kystbeskyttelsesloven, når vi har modtaget din fuldt oplyste ansøgning.

  Det er en forudsætning for en tilladelse, at der er behov for beskyttelse mod erosion/nedbrydning eller oversvømmelse. 

  En risiko i forbindelse med en oversvømmelse eller erosion er til stede, når der er sandsynlighed for en negativ hændelse med potentielt negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiver m.v.

  Vi ser derfor på, om den ansøgte kystbeskyttelse kan medvirke til at reducere risikoen samtidig med, at vi tager hensyn til de øvrige punkter i kystbeskyttelsesloven.

 • Hvor kan jeg klage?

  Du kan klage over en afgørelse, vi har truffet hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sidst opdateret

24.04.2019