Du er her

Beskyttede områder på Stevns

Beskyttede naturområder er registreret og tegnet ind på kort.

Registreringen er kun vejledende. Det er altid de konkrete forhold i marken, der afgør, om et areal er beskyttet. Spørg os, hvis du er i tvivl om status af et areal.

Naturen ændrer sig, og arealer kan med tiden vokse sig ud af eller ind i beskyttelsen. Et overdrev, som springer i skov, vil være vokset ud af beskyttelsen, når alle de karakteristiske overdrevsplanter er forsvundet. En nyetableret sø bliver som udgangspunkt beskyttet, når der har indfundet sig et naturligt dyre- og planteliv, men det kan også aftales at beskyttelsen pålægges allerede ved etablering.

Vær at vide om beskyttede områder på Stevns

Fold alle ud
 • Hvilke miljøforhold gælder for min ejendom?

  Danmarks Miljøportal kan du søge efter oplysninger om miljøet i det meste af Danmark. Du kan f.eks. finde oplysninger om jordforurening, grundvand, fredning og naturbeskyttelse.

 • Hvad skal jeg være opmærksom på?

  På beskyttede § 3-arealer må du fortsætte landbrugsdrift som hidtil. F.eks. må enge, der regelmæssigt har været omlagt eller gødet, fortsat omlægges og gødes i det omfang, det tidligere er sket. Du kan vedligeholde dræn og grøfter om hidtil, og private grøfter og vandløb kan fortsat oprenses efter gældende bestemmelser.

  Du må ikke intensivere landbrugsdriften på beskyttede arealer, og du må ikke foretage følgende indgreb:

  • opdyrkning
  • tilplantning
  • opfyldning
  • ændring af drænforhold
  • nydræning og omdræning til større dybde
  • fodring eller udsætning af ænder
  • udsætning af fisk
  • gravning af vandhuller
  • forøget gødskning
  • forøget sprøjtning
 • Dispensation hvis du vil ændre et område?

  I særlige tilfælde kan kommunen give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen kan for eksempel tillade et indgreb, hvis det vil forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i det beskyttede område.

  Har du planer om at foretage indgreb i et beskyttet område på din ejendom, skal du først søge kommunen om dispensation. Før du sender en ansøgning, så kontakt Teknik & Miljø. Her kan du få råd og vejledning samt oplysninger om, hvordan vi vil behandle din ansøgning.

Sidst opdateret

20.02.2019