Referat

 • 382. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 28. september 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 383. Veteranpolitik i Stevns Kommune - Godkendelse

  application/pdf icon veteranpolitik_rev_okt_2018_0.pdf

  Resume

  I marts 2018 besluttede KB, at Stevns Kommune skulle have en Veteranpolitik. Veteranpolitikken blev vedtaget 11. oktober samme år. Sagen tages nu op til behandling, i det KB ved godkendelsen af Veteranpolitikken udbad sig en evaluering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. godkende at Veteranpolitiken videreføres.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 22. september 2021, pkt. 330:

  Ikke til setde: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Anbefalet.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Blandt Stevns Kommunes indbyggere var der i juni 2020 151 veteraner med militær baggrund. Af dem er 54 forsat ansat i forsvaret. Dertil kommer et ukendt antal veteraner, som har været udsendt som del af redningsberedskabet, som nødhjælpsarbejdere eller udsendt som del af politiet. Stevns Kommune har gennem nedenstående tiltag løftet arbejdet med målgruppen.


  Veterancenteret

  I arbejdet med veteranerne er Veterancenteret en vigtig samarbejdspartner. Veterancenteret - som er fysisk placeret i Ringsted og Slagelse - tilbyder rådgivning til veteraner, deres familie, arbejdsgivere og den kommunale sektor med henblik på at møde veteranen relevant. Veterancenteret tilbyder ligeledes behandlingsforløb for den enkelte veteran og dennes familie.


  Veterancenteret fører ikke statistik over fra hvilke kommuner deres borgere henvender sig og Stevns Kommune registrerer heller ikke veteranerne som værende veteraner. Derfor kan der ikke gives et overblik over veteranernes sociale-, familie-, bolig-, helbreds- eller beskæftigelsessituation.


  Kommunen
  Stevns Kommune har udpeget veterankoordinatorer i Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed & Omsorg. Veterankoordinatorerne er de medarbejdere, som har den mest ajour førte viden om de tiltag og tilbud, som veteraner kan gøre brug af.

  For at kunne møde veteranerne bedst muligt afholdes med jævne mellemrum og senest 25. juni i år undervisningsdag for kommunens veterankoordinatorer og øvrige sagsbehandlere. Undervisningsdagen omhandlede veteraners særlige behov, herunder temaer om kommunikation og mødesituationer.


  Veterancenteret præsenterede de beskæftigelsesrådgivere, socialrådgivere, familierådgivere og psykologer, som har specialkompetencer og indsigt i de særlige udfordringer, som veteraner kan have. Der blev ligeledes informeret om, hvordan forløb bedst tilrettelægges, og om hvordan veterancenteret kunne assistere veteranen og kommunen i en lang række sagstyper.

  Udvikling af service

  I den interne evaluering af veteranpolitikken har forvaltningen identificeret to punkter, hvor vores service overfor veteraner kunne udvikles eller tydeliggøres. Det omhandler kontakt til kommunen og rekruttering til ledige stillinger.


  Stevns Kommune har en begrænset telefontid. Derfor er det vigtigt, at borgere har mulighed for rette kontakt til medarbejdere når behovet opstår. Stevns Kommune har på stevns.dk en ring-mig-op-funktion. Her kan veteraner, lige som øvrige borgere, rette henvendelse i alle døgnets timer. Henvendelsen vil blive besvaret, inden næste arbejdsdags afslutning. Denne funktion kan også bruges, hvis der er behov for støtte til at rette henvendelse til Veterancenteret.


  Rekruttering Køge Bugt (REKB), som er et fælleskommunalt samarbejde mellem Stevns Kommune og Køge Kommune, der blandt andet har til formål at sikre arbejdsgivere i området kvalificeret arbejdskraft, servicerer arbejdsgivere, der måtte have ønske om at rekruttere veteraner på lige fod med ønsket om andre specialprofiler. REKB samarbejder med "Velkommen hjem" (en privat interesseorganisation, der har til formål at støtte veteraner i overgangen fra det militære til det civile arbejdsmarked), Veterancenteret og veterankoordinatorer på hele Sjælland, når der er ønske om medarbejdere med veteranbaggrund.


  Veteranforeninger og tilbud
  I Danmark er der registreret ca. 50 veterancaféer. Den nærmeste er Veteran Café Køge, som henvender sig til veteraner i Køge Kommune og omegn. Denne veterancafé modtager også veteraner fra Stevns Kommune. Derudover har Danmarks Idrætsforbund et særligt Soldaterprojekt for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv.


  Anerkendelse

  Stevns Kommune afholdt - traditionen tro - et arrangement på flagdagen 5. september. Her blev der flaget til ære for veteraner, der har været udsendt på internationale missioner for Danmark siden 1948. Forvaltningen modtager gerne forslag til input til afholdelse af flagdagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 384. Stevns Klint, forundersøgelser - Pyramiden samt mellem land og vand - Orientering

  application/pdf icon pixibog_samlet_rapport_20210819_0.pdfapplication/pdf icon forundersoegelser_land_til_vand_boesdal_-_samlet_rapport_20210819_0.pdf

  Resume

  Der foreligger nu rapport på de forundersøgelser, der er foretaget vedr. Pyramiden i Boesdal samt styrkelse af forbindelser mellem vand og land i Boesdal og Højerup.

  Rapporten forelægges til politisk orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via AET, at

  1. Rapporten vedr. forundersøgelserne af Pyramiden i Boesdal samt styrkelse af forbindelser mellem vand og land i Boesdal og Højerup tages til efterretning.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 22. september 2021, pkt. 333:

  Anbefalet.


  (Ø) ønsker, at der laves en akustik rapport, om Pyramiden kan bruges til koncerter.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Som en udløber af udviklingsplanen - Destination Stevns Klint foreligger der nu forundersøgelser vedr. Pyramiden i Boesdal samt styrkelse af forbindelser mellem vand og land i Boesdal og Højerup.

  Forundersøgelsesarbejdet og rapportens færdiggørelse har været muligt med afsæt i den fondsbevilling Stevns Kommune har modtaget fra Realdania til arbejdets udførelse.


  Forundersøgelserne indeholder

  • Revitalisering af Pyramiden i Boesdal Kalkbrud
  • Ny trappe fra klintens kant i Boesdal til stranden
  • Ny bådebro i Boesdal
  • Ny trappe og plateau i Højerup
  • Ny bådebro i Højerup


  Bådebroen i Højerup er ikke indeholdt i den dispensation for udvikling indenfor strandbeskyttelse, som vi har modtaget, og vil således ikke indgå i det videre fondsansøgningsarbejde. Bådebroen har dog været medtaget i forundersøgelsesarbejdet, så vi i fremtiden ligger inde med vurderinger på en sådan etablering.


  Alle de øvrige projekter er indeholdt i vores dispensation og vil således indgå i det videre arbejde. For at projekterne med tiden vil kunne blive realiseret vil det kræve økonomisk støtte fra fonde, ligesom det også vil kræve et stort og omfangsrigt myndighedsarbejde.


  Der arbejdes pt. på en generel orientering på samtlige projekter langs klinter på kommunalbestyrelsens temamøde sidst i nov. 21.

 • 385. DAB - Baunehøj, køkkenprojekt etape 3 - Godkendelse

  application/pdf icon ansoegning_om_koekken_pulje_etape_3_i_baunehoej.pdf_0.pdfapplication/pdf icon afdelingsmoede_2.6.21.pdf_0.pdfapplication/pdf icon referat_selskabsbudgetmoede_3800.pdf_2.pdfapplication/pdf icon bilag_til_kommunen_-_oversigt_over_lejeforhoejelser.pdf_2.pdf

  Resume

  Boligadministrationsselskab DAB har på vegne af Boligselskabet Stevns ansøgt om Stevns Kommunes godkendelse af finansiering af køkkenprojekt på renovering af max 10 køkkener i afdelingen Baunehøj, Hårlev. Stevns Kommune skal som tilsynsmyndighed godkende sådanne renoveringer og huslejestigninger.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at


  1. projektet med max 10 individuelle køkkenrenoveringer i afdelingen Baunehøj godkendes.
  2. projektudgiften pr. køkken på 54.120 kr. incl. gebyrer godkendes.
  3. lejeforhøjelse på 451 kr. pr. måned i 10 år for det enkelte lejemål godkendes.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  I henholdsvis 2013 og 2015 godkendte Stevns Kommune finansiering og huslejestigning ved et køkkenprojekt på renovering af 10 køkkener i afdelingen, etape 1 blev godkendt i 2013 og etape 2 i 2015.


  Nu har Stevns Kommune modtaget en ansøgning vedr. etape 3 om individuel køkkenrenovering af yderligere 10 stk. til max 50.000 incl. moms pr. køkken.


  Udover renoveringsudgiften på 50.000 kr., vil der være omkostninger på 4.120 kr., således at den samlede udgift pr. køkken bliver max 54.120 kr.


  Dette finansieres ved, at afdelingen låner fra selskabets dispositionsfond over 10 år til 1% rente, som udelukkende betales af lejere, der har tilmeldt sig den individuelle modernisering.


  Den samlede finansieringsudgift over en 10-årig periode er beregnet til 541.200 kr., hvilket giver en månedlig ydelse på 451 kr. pr. lejemål i de 10 år.


  Køkkenrenoveringen vil være individuel, da det er den enkelte lejer, der kan søge om at få renoveret køkkener, imod at der i de næste 10 år skal betales et månedligt lejetillæg på kr 451 kr. Såfremt lejeren, der har bestilt renoveringen, fraflytter lejemålet, vil forpligtelsen overgå til den nye lejer.


  Når der flytter nye lejere ind i ledige lejemål, hvor der ikke er foretaget renovering, vil de få tilbud på renovering mod betaling af det månedlige tillæg på 451 kr. i 10 år.


  Projektet er godkendt på Afdelingsmøde den 2. juni 2021 og Bestyrelsesmøde den 8. juni 2021.


  Retsgrundlag

  Lov om leje af almene boliger.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.


 • 386. DAB – Brandskildeparken, køkkenprojekt etape 4 - Godkendelse

  application/pdf icon ansoegning_om_koekkenpulje_etape_4_i_brandskildeparken.pdf_0.pdfapplication/pdf icon endeligt_referet_med_forslag_til_afdelingsbudgetmoede_7_juni_2021.pdf_0.pdfapplication/pdf icon referat_selskabsbudgetmoede_3800.pdf_3.pdfapplication/pdf icon bilag_til_kommunen_-_oversigt_over_lejeforhoejelser.pdf_3.pdf

  Resume

  Boligadministrationsselskab DAB har på vegne af Boligselskabet Stevns ansøgt om Stevns Kommunes godkendelse af finansiering af køkkenprojekt tpå renovering af max 10 køkkener i afdelingen Brandskildeparken, Hårlev. Stevns Kommune skal som tilsynsmyndighed godkende renovering og huslejestigninger.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at


  1. projektet med max 10 individuelle køkkenrenoveringer i afdelingen Brandskildeparken godkendes.
  2. projektudgiften pr. køkken 54.120 kr. incl. gebyrer godkendes.
  3. lejeforhøjelse på kr. 451 kr. pr. måned i 10 år for det enkelte lejemål godkendes.


  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  I 2015 godkendte Stevns Kommune finansiering og huslejestigning ved et køkkenprojekt på renovering af 10 køkkener i afdelingen, etape 4.

  Nu har Stevns Kommune modtaget en ansøgning vedr. etape 4 om individuel køkkenrenovering af yderligere 10 stk. til max 50.000 incl. moms pr. køkken.

  Udover renoveringsudgiften på 50.000 kr., vil der være omkostninger på 4.120 kr., således at den samlede udgift pr. køkken bliver max 54.120 kr.

  Dette finansieres ved, at afdelingen låner fra selskabets dispositionsfond over 10 år til 1% rente, som udelukkende betales af lejere, der har tilmeldt sig den individuelle modernisering.

  Den samlede finansieringsudgift over en 10-årig periode er beregnet til 541.200 kr., hvilket giver en månedlig ydelse på 451 kr. pr. lejemål i de 10 år.

  Køkkenrenoveringen vil være individuel, da det er den enkelte lejer, der kan søge om at få renoveret køkkener, imod at der i de næste 10 år skal betales et månedligt lejetillæg på kr 451 kr. Såfremt lejeren, der har bestilt renoveringen, fraflytter lejemålet, vil forpligtelsen overgå til den nye lejer.

  Når der flytter nye lejere ind i ledige lejemål, hvor der ikke er foretaget renovering, vil de få tilbud på renovering mod betaling af det månedlige tillæg på 451 kr. i 10 år.

  Projektet er godkendt på Afdelingsmøde den 7. juni 2021 og Bestyrelsesmøde den 8. juni 2021.


  Retsgrundlag

  Lov om leje af almene boliger.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.


 • 387. DAB - Nimgården, køkkenprojekt etape 2 - Godkendelse

  application/pdf icon ansoegning_om_koekkenpulje_etape_2_i_nimgaarden.pdf_0.pdfapplication/pdf icon referat_afdelingsmoede_31._maj_2021.pdf_0.pdfapplication/pdf icon referat_selskabsbudgetmoede_3800.pdf_4.pdfapplication/pdf icon bilag_til_kommunen_-_oversigt_over_lejeforhoejelser.pdf_4.pdf

  Resume

  Boligadministrationsselskab DAB har på vegne af Boligselskabet Stevns ansøgt om Stevns Kommunes godkendelse af finansiering af køkkenprojekt på renovering af max 10 køkkener i afdelingen Nimgården, Hårlev. Stevns Kommune skal som tilsynsmyndighed godkende sådanne renoveringer og huslejestigninger.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at

  1. projektet med max 10 individuelle køkkenrenoveringer i afdelingen Nimgården godkendes.
  2. projektudgiften pr. køkken på 54.120 kr. incl. gebyrer godkendes. 
  3. lejeforhøjelse på 451 kr. pr. måned i 10 år for det enkelte lejemål godkendes.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  I 2015 godkendte Stevns Kommune finansiering og huslejestigning ved et køkkenprojekt på renovering af 10 køkkener i afdelingen.

  Nu har Stevns Kommune modtaget en ansøgning vedr. etape 2 om individuel køkkenrenovering af yderligere 10 stk. til max 50.000 incl. moms pr. køkken.

  Udover renoveringsudgiften på 50.000 kr., vil der være omkostninger på 4.120 kr., således at den samlede udgift pr. køkken bliver max 54.120 kr.

  Dette finansieres ved, at afdelingen låner fra selskabets dispositionsfond over 10 år til 1% rente, som udelukkende betales af lejere, der har tilmeldt sig den individuelle modernisering.

  Den samlede finansieringsudgift over en 10-årig periode er beregnet til 541.200 kr., hvilket giver en månedlig ydelse på 451 kr. pr. lejemål i de 10 år.

  Køkkenrenoveringen vil være individuel, da det er den enkelte lejer, der kan søge om at få renoveret køkkener, imod at der i de næste 10 år skal betales et månedligt lejetillæg på kr 451 kr. Såfremt lejeren, der har bestilt renoveringen, fraflytter lejemålet, vil forpligtelsen overgå til den nye lejer.

  Når der flytter nye lejere ind i ledige lejemål, hvor der ikke er foretaget renovering, vil de få tilbud på renovering mod betaling af det månedlige tillæg på 451 kr. i 10 år.

  Projektet er godkendt på Afdelingsmøde den 31. maj 2021 og Bestyrelsesmøde den 8. juni 2021.


  Retsgrundlag

  Lov om leje af almene boliger.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.


 • 388. Politiske udpegninger til diverse bestyrelser - Godkendelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der er er bestyrelser m.v. der fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation.

  Der er tale om såkaldte "kan-udpegninger".

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, at

  1. det besluttes om der er bestyrelser m.v. som Kommunalbestyrelsen ikke længere skal være repræsenteret i efter 1. januar 2022, jvf. nedenstående skema.

  Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 2. september 2021, pkt. 678:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Sagen taget af dagsordenen og behandles i udvalgene forud for behandling i KB.


  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 21. september 2021, pkt. 344:

  Det anbefales at fastholde den eksisterende repræsentation i de to udvalg på BULs område, som er omtalt i sagsfremstillingen.  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 21. september 2021, pkt. 538:

  PMT anbefaler, at Kommunalbestyrelsens repræsentation i Bøgeskovens Havns, Lund Havns og Rødvig Fiskerihavns bestyrelser fastholdes.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 22. september 2021, pkt. 336:

  AET anbefalede flg. ændringer:


  Ingen repræsentation fra KB i flg. fora:

  - Foreningen Valløbåden

  - Landsforeningen Martin A. Hansen


  Øvrige ændringer:

  - fremover 1 KB medlem (ikke 3) i Folkeoplysningsudvalget

  - fremover 1 KB medlem (ikke 2) i Stevns Lokalhistoriske Arkiv

  - fremover 1 KB medlem (ikke 2) i Udvikling Stevns.


  Beslutning fra Social og Sundhed, 22. september 2021, pkt. 372:

  Det anbefales at fastholde den eksisterende repræsentation i de to udvalg på SSU’s område, som er omtalt i sagsfremstillingen.

  Beslutning

  Udvalgenes indstillinger anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Ved tiltrædelse af ny kommunalbestyrelse, skal der foretages en række udpegninger til forskellige fora (dvs. nævn, råd, bestyrelser m.v.).

  Ved denne valgperiodes start var der ca. 70 konstitueringssager. Der er samlet tale om mange personer, som Kommunalbestyrelsen skal udpege til de mange bestyrelser m.v.


  Udpegninger kategoriseres i "kan og skal-udpegninger". Skal-udpegninger kan ikke fravælges, da de oftest er bundet op på en lovgivning eller en kontraktforpligtigelse.


  Den siddende kommunalbestyrelse skal, som en del af forberedelsen til ny valgperiode, tage stilling til om der er "kan-udpegninger", som de fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation i.


  En del af kan-udpegningerne har eksisteret i mange år, og er bragt ind fra de to kommuner i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det er nu op til den siddende kommunalbestyrelse, at vurdere om den politiske repræsentation stadig har samme værdi og formål, som tidligere.


  Oversigt over kan-udpegninger til vurdering:


  Nr.

  Udvalg, bestyrelse m.v.

  Bemærkninger

  Udvalg / ansvarsdelegation

  1

  Folkeoplysningsudvalget

  Udvalget kan ikke nedlægges, men repræsentationen fra KB kan fravælges. KB udpeger i dag 3 kb-medlemmer

  AET

  2

  Handicapråd

  Rådet kan ikke nedlægges, men antal medlemmer kan ændres. Jvf. Retsikkerhedsloven sammensættes Handicaprådet med 3-7 medlemmer fra handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

  I Stevns består rådet af 8 medlemmer, 4 medlemmer udpeget fra Danske handicaporganisationer og 4 udpeget af Kommunalbestyrelsen (3 KB´er og centerchefen for Social og Sundhed som fast medlem).

  Rådet kan nedsættes til 6 medlemmer, og KB udpegningen kan vælges at reduceres til i alt 3, heraf skal min. 1 være kb-medlem.

  SSU

  3

  Skolernes valgbestyrelse

  Lov om folkeskolen – KB kan udpege 1 medlem og kan beslutte, at vedkommende skal være formand.

  BUL

  4

  Stevns Musikskole

  Bestyrelsen kan nedlægges – og i stedet referere direkte under AET, som de øvrige institutioner under kultur- og fritidsområdet.

  AET

  5

  Cafe Stevnen

  KB udpeger 1 medlem

  SSU

  6

  Bøgeskovens Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  7

  Foreningen Valløbåden

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  8

  Lund Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  9

  Rødvig Fiskerihavn

  KB udpeger 2 medlemmer

  PMT

  10

  Snurretoppen

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  11

  Stevns Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  12

  Vallø Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  13

  Stevns Teaterforening

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  14

  Udvikling Stevns

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  15

  Landsforeningen Martin A. Hansen

  KB udpeger 1 medlem

  AET


  16

  Ungdomsskolens bestyrelse

  Bestyrelsen er et skal, men det er ikke et krav at der skal være politisk repræsentation. jvf. Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomhed udpeges to repræsentanter fra KB


  BUL


  Af øvrige kan-udpegninger, som på grund af kontraktforpligtigelser ikke kan fravælges er; Advisory Board VISM, Kulturregion Storstrøm, Østsjællands Museum samt Stevns Erhvervsråd.


  Fra årsskiftet vil der ikke længere være udpegninger til Verdensarv Stevns og Store Heddinge Vandrerhjems bestyrelse, da disse foreninger vil være nedlagt.


  Der vil heller ikke ske udpegninger til boligbestyrelserne, da Kommunalbestyrelsen ikke skal have repræsentation i disse jvf. lov om almene boliger.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.


 • 389. Sag genoptaget - Kulturregion Storstrøm, Ny Kulturaftale 2021-2024 - Godkendelse

  application/pdf icon kulturaftale_2021-2024_mellem_kulturministeren_og_kulturregion_storstroem_underskrevet_0.pdf

  Resume

  Sagen genoptages. AET godkendte i feb. 21 kulturaftalen for 2021-2024. Men på grund af aftalens varighed skal aftalen godkendes af Kommunalbestyrelsen

  Stevns Kommune har i samarbejde med Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner udarbejder udkast til ny kulturaftale for 2021-2021 med indsatsområdere Kultur til Tiden og Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.
  Kommunerne i Kulturregion Storstrøm er nu klar til at indgå en aftale med Kulturministeren, der 16. december 2020 underskrev Kulturregionens oplæg til en ny Kulturaftale 2021-2024. Kulturaftalen fremlægges til AET´s godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, via AET og ØU, at

  1. godkende den ny Kulturaftale 2021-2024 mellem aftaleparterne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Næstved og Faxe kommuner og Kulturministeren.


  Arbejdsmarked, Erhverv & Turisme den 10. februar 2021

  Godkendt.

  Beslutning

  Anbefales.


  Økonomiudvalget anmoder om, at der forud for Kommunalbestyrelsens behandling af punktet bliver udarbejdet et notat, der redegør for Stevns Kommunes udbytte af kulturaftalen.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen genoptages - supplerende oplysninger

  AET godkendte den 10. februar 2021 Kulturaftalen for 2021-2024. Da der i aftalen er tale om en flerårlig forpligtigelse med Kulturministeriet og i alt seks kommuner skal aftalen godkendes i kommunernes byråd/kommunalbestyrelser. Ligeledes skal Ankestyrelsen give samtykke til aftalens indgåelsen. Dette jvf. Lånebekendtgørelsens regler.

  Ankestyrelsen har nu givet samtykke til aftalen under forudsætning af godkendelse i de seks kommuners byråd/kommunalbestyrelser.

  AET-sagen fra feb. 21 genoptages nu, så den kan forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse. En tilsvarende behandlig sker nu i de øvrige kommuner.

  Sagsfremstillingen fra AET den 10. februar 2021

  En kulturaftale er en frivilligt indgået aftale mellem et antal kommuner og Staten/Kulturministeriet. Kulturaftaler har til formål at skabe kultur og kulturoplevelser til gavn og glæde for borgere i området.

  Kommunerne i Kulturregion Storstrøm er klar til at indgå en aftale med Kulturministeren, der 16. december 2020 underskrev Kulturregionens oplæg til en ny Kulturaftale 2021-2024. Forvaltningen anbefaler at AET godkender aftalen.

  Aftalen er på nuværende tidspunkt behandlet og godkendt i de øvrige samarbejdskommuner.

  Indhold af ny Kulturaftale 2021-2024

  Et oplæg til indholdet af aftalen har tidligere været til høring i kommunernes fagudvalg, og deres forskellige bemærkninger er søgt inddraget. Aftaleoplægget er efterfølgende godkendt af Kulturregionens politiske styregruppe og sendt til behandling i Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) frem mod Kulturministerens underskrift.

  Foruden et indledende aftalegrundlag, består Kulturaftalen af obligatoriske bilag i form af en omverdensanalyse, en mission og vision, to indsatsområder med tilhørende målsætninger og foreløbige projektidéer, samt af et uddybet bevillingsgrundlag, en organisationsbeskrivelse og en plan for erfaringsudveksling og kommunikation.

  Missionen understreger særligt, at samarbejdet først og fremmest er til gavn og glæde for borgerne. Visionen lyder; "I Kulturregion Storstrøm har vi sammen mod til at skabe, rum til at udøve og plads til at opleve”, efterfulgt af de to indsatsområder, "Kultur til tiden" og "Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling":

  Kultur til tiden er opstået ud af hidtidige erfaringer fra kommunernes samarbejde om den regionale Billedskolen Storstrøm og handler om at give flere børn og unge op til 25 år mulighed for at afprøve kreative aktiviteter på tværs af flere kunstneriske og æstetiske genrer, med henblik på at styrke den brede fødekæde og præ-talentskole-niveauet i Kulturregionen. Det indledende fokus er på tilbud inden for filmproduktion, design og scenekunst, alle med blik mod tværæstetikken og det tværfaglige til at supplere den fagfaglige kerne. Projekterne vil udmønte sig i såvel kulturoplevelser som mulighed for aktiv deltagelse for børn og unge, samt børn og unge som medproducenter. Herunder arbejdes der på at stable en festival med

  Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling fokuserer på, hvordan aktiviteter på kulturområdet kan medvirke til at understøtte en bæredygtig udvikling i kommunerne. Indsatsområdet er en fælles satsning på at udvikle langsigtede projekttiltag i hidtil ukendt terræn. Målgruppen er børn og unge op til 25 år med særlig fokus på disse som fremtidens kulturbærere og medproducenter, samt familier med børn og unge i aldersgruppen. Der satses på at etablere kreative partnerskaber mellem aktører, som kan imødekomme formålet og omsætte hensigten i indsatsområdet til konkrete projektaktiviteter og handlinger i vores kommuner. Projekterne skal skabe kulturoplevelser, som medvirker til at øge borgernes bevidsthed om bæredygtig udvikling. Samtidig skal indsatsområdet bidrage til fælles viden og metodiske redskaber, som fremover kan komme kommunerne til gavn inden for dette emne. Indsatsområdets understøttes løbende af et bæredygtighedspanel, der bidrager til, at sekretariatet under Kulturregionen kan udvikle bæredygtighedsperspektivet i en konkret og realistisk retning.

  Indsatsområderne forventes i nogen grad at supplere og bidrage til at imødekomme hinandens formål.

  Aftalen i sin endelige ordlyd, samt et separat underskriftblad med Kulturministerens underskrift er vedhæftet


  Retsgrundlag

  Lov og bekendtgørelser om indgåelse af kulturaftaler.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Aftalen holder sig inden for samme økonomiske ramme som hidtil, hvor Kulturministeriet årligt bidrager med 1 mio. kr. fra Puljen til kultur i hele landet og kommunerne med 1.502.045 kr. (i 2020-priser og fordelt på indbyggertal).

  Stevns Kommunes andel ligger i 2020 tal på 117.933 kroner.

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet årligt tilskud til deltagelse i Kulturaftalen kan finansieres af budgettet til Kulturaftalen.


 • 390. Ny bekendtgørelse: håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen - Beslutning

  Resume

  Et flertal i Folketinget har den 1. juni 2021 indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen. Som en del af aftalen er der udstedt en bekendtgørelse, som hjemler en øget lokal frihed på fire områder. KB skal træffe beslutning vedrørende tre af fire områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, via BUL og ØU, at

  1. beslutte, at Stevns Kommune ikke udarbejder den lovpligtige kvalitetsrapport for folkeskolerne for skoleår 2020/21, men i stedet udarbejder lokal kvalitetsrapport i forenklet form
  2. beslutte, at målsætningen om fuld kompetencedækning fraviges i skoleår 2021/22
  3. beslutte, at kompetencen til at beslutte om, hvorvidt den enkelte skole kan konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, delegeres til Center for Børn og Læring, hvortil skolerne og skolebestyrelserne sender ansøgning.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 21. september 2021, pkt. 343:

  Ad 1 - 2.

  Anbefales


  Ad 3.

  Kompetencen anbefales delegeret til skoleledelsen, og BUL orienteres på novembermødet om, hvordan muligheden benyttes på den enkelte skole.

  Beslutning

  Børn, Unge og Lærings indstilling anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der blev den 1. juni 2021 indgået en politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.


  Formålet med aftalen er at understøtte, at skoler og kommuner i skoleåret 2021/22 kan håndtere det faglige efterslæb, som nogle elever i folkeskolen oplever, fordi nødundervisning og sundhedsmæssige retningslinjer har forandret elevernes hverdag og undervisning under Corona-krisen.


  Som en del af aftalen er der udstedt en ny bekendtgørelse på folkeskoleområdet, der giver mulighed for, at der lokalt kan træffes beslutning om øgede frihedsgrader fra 1. august og frem til den 16. november 2021:


  • Lovkrav om at udarbejde elevplaner for perioden bortfalder
  • Lovkrav om kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21 bortfalder
  • Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, som de underviser i
  • Mulighed for at konvertere op til al understøttende undervisning i skoleåret 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug, fx til tolærer- og tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag.


  Det er en grundlæggende forudsætning for at anvende disse frihedsgrader, at det vurderes, at elevernes faglige udvikling bedre kan tilgodeses ved brug af disse frihedsgrader.


  Anbefalinger fra forvaltningen


  Elevplaner:

  Bekendtgørelsen giver mulighed for, at den enkelte skoleledelse kan beslutte, at skolen ikke udarbejder elevplaner i 2021/2022. Der vil i så fald skulle besluttes lokalt, hvordan der istedet arbejdes med den enkelte elevs faglige og social progression. Det skal bemærkes, at beslutningskompetencen ligger hos skolelederen.


  Forvaltningen har været i dialog med alle tre skoleledelser, som har tilkendegivet, at skolerne pt. planlægger at udarbejde elevplaner i indeværende skoleår. Forvaltningen skal orienteres, såfremt skolerne gør brug af mulighederne for ikke at udarbejde elevplaner, hvorefter forvaltningen vil orientere BUL om hvilken/hvilke skoler, der ikke udarbejder elevplaner. Skolerne har angivet, at det er meget usikkert at skulle udarbejde og implementere alternativer til elevplaner, når der ikke vides, om der alene vil blive tale om en 1-årig dispensation fra lovkravet.


  Kvalitetsrapport:

  Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at kommunalbestyrelsen i et møde kan beslutte, at kommunen ikke udarbejder den lovpligtige kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21. Det anbefales, at der besluttes, at den lovpligtige kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21 ikke udarbejdes.


  I stedet anbefales, at det af hensyn til den løbende opfølgning på nationale- og lokale mål for skoleområdet udarbejdes en kvalitetsrapport i en forenklet udgave, evt. med fokus på temaer, som kommunalbestyrelsen udpeger som særlige vigtige. Der foreslås således at bruge et reduceret datasæt ift. den lovpligtige kvalitetsrapport, da data fra skoleår 2020/21 i høj grad vil være påvirket af corona, og derfor er svært at sammenligne med data fra tidligere skoleår. Det foreslås derfor også, at rapporten har et særligt fokus på, hvad corona har betydet, hvad læringen har været, og hvad det kan medføre ift. fremtidig praksis for folkeskolerne.


  Målsætning for kompetencedækning:

  Kommunerne får mulighed for at fravige den nationale målsætning for kompetencedækning i skoleåret 2021/22, så en mindre del af undervisningen skal varetages af lærere, der har undervisningskompetence i det pågældende fag fra læreruddannelsen eller en tilsvarende faglig kompetence fra fx efteruddannelse eller lignende. I Stevns Kommune var kompetencedækning for skoleåret 2019/20 på 87,2 %, hvilket er under delmålet om at nå 90 % kompetencedækning i skoleåret 2020/21. Da skolerne er i gang med den planlagte undervisning og ikke har haft mulighed for at gennemføre linjefagsuddannelse eller lignende indsatser i den mellemliggende periode med coronarelaterede nedlukninger, forventer forvaltningen, at kompetencedækningen vil være på niveau med tidligere skoleår. Af den grund anbefaler forvaltningen, at kompetencedækningsmålsætningen fraviges. Det skal dog bemærkes, at arbejdet med at højne skolernes kompetencedækning fortsætter, således at en fravigelse ikke mindsker den fortsatte indsats for opnå målet ift. kompetencedækning.


  Konvertering af den understøttende undervisning:

  Endelig giver bekendtgørelsen mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at konvertere den understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Den understøttende undervisning kan fx veksles til tolærerordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb. Krav for anvendelsen af konverteringsmuligheden er, at skolen vurderer, at det er den rigtige løsning for at sikre klassens og/eller årgangens faglige udvikling, og de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen. Der skal udarbejdes et minimum af skriftlig dokumentation for skolens vurdering, herunder hvad der sættes i stedet for den understøttende undervisning, og at det aktivitetsmæssigt / økonomisk modsvarer den reducerede aktivitet i understøttende undervisning.

  Muligheden har været diskuteret med skoleledelserne, der angiver at muligheden kan tænkes udnyttet for for klasser/årgangen efter konkret vurdering, og at det kan være hensigtsmæssigt, vil beslutningskompetencen delegeres videre fra Kommunalbestyrelsen, således at der kan træffes beslutning løbende.


  Af den grund anbefaler forvaltningen, at beslutningskompetencen lægges ud til forvaltningen, hvor skolerne indsender ansøgning om brug af mulighed af konvertering. Inden skolerne ansøger, skal skolebestyrelsen inddrages i vurderingen. Det vil være forvaltningens udgangspunkt, at forvaltningens behandling af ansøgninger alene sker med henblik på at sikre, at det lovpligtige minimumskrav til dokumentation er overholdt, og altså ikke ud over dette tager stilling til de didaktiske og pædagogiske årsager til at konvertere understøttende undervisning.


  Hvis understøttende undervisning konverteres skal eleverne tilbydes plads i SFO i de timer, som skoledagen eventuelt afkortes med, uden ekstra betaling fra forældrene, såfremt årgangen tilbydes SFO (0. - 6. klasse). Dækning af øgede udgifter i SFO vil skulle finansieres inden for skolens egen ramme. De ekstra statlige midler, der er fulgt med den nationale aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskole, kan blandt andet benyttes til dette formål efter beslutning fra skoleledelsen.


  Yderligere bemærkninger


  Bekendtgørelsens gyldighed følger nødloven på børn og ungeområdet (LBK nr 1374 af 23/06/2021), som er gældende frem til den 16. november 2021, hvorefter bekendtgørelsen automatisk bortfalder. Bekendtgørelsen vil skulle afløses af en ændring af folkeskoleloven, som har været i høring frem til den 24. august 2021. Det er aftalepartiernes intention at lade de øgede frihedsgrader fortsætte skoleår 2021/22 ud, men forvaltningen påpeger usikkerheden, der er forbundet hermed, idet en ændring af folkeskoleloven ikke er vedtaget endnu.


  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  De økonomiske konsekvenser i sagen udover de ovennævnte merudgifter til SFO, såfremt skolerne vælger at konvertere understøttende timer med konsekvenser for skoledagens længde. Disse afholdes i givet fald inden for skolernes økonomiske rammer.

 • 391. 2. behandling af budget 2022

  application/pdf icon budgetforlig_budget_2022_0.pdfapplication/pdf icon budget_2022_nyt_stevns_0.pdfapplication/pdf icon takstblad_for_2022_0.pdfapplication/pdf icon rammeaftaler_2022_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_og_bemaerkninger_til_budgetforslag_2022_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag for 2022-2025 den 2. september 2021.


  Der blev den 21. september 2021 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Denne budgetaftale (ændringsforslag) samt bemærkninger fra NYT Stevns forelægges til 2. behandling af budgettet for 2022-2025.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at


  1. De modtagne ændringsforslag fremsendes til 2. behandling i KB
   1. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti
   2. Der foretages afstemning om budgetbemærkninger fra NYT Stevns
  2. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  3. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret til 1,10 pct.
  4. Skattesatserne vedrørende indskomstskat, grundskyld og dækningsafgift fastholdes uændrede i forhold til 2021
  5. Merudgifterne i budgetforslagene for 2022-2025 finansieres ved regulering af kassebeholdningen
  6. Der frigives rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 12,7 mio kr. for 2022, jf. bilag vedrørende anlæg i sagen "diverse orienteringer"
  7. Der optages lån på 5,1 mio. kr. i 2022 vedrørende anlægsudgifter på det brugerfinansierede område
  8. Takstbladet for 2022 godkendes
  9. Områder med rammeaftaler godkendes


  Beslutning

  Ad 1.1. A, C og V (5) anbefaler de fremsatte ændringsforslag. N og O (2) kan ikke anbefale de fremsatte ændringsforslag.


  Ad 1.2. N og O (2) anbefaler de fremsatte budgetbemærkninger. A, C og V (5) kan ikke anbefales de fremsatte budgetbemærkninger.


  Ad 2-3. Anbefales.


  Ad 4-6. A, C og V (5) anbefaler indstillingerne. N og O (2) kan ikke anbefale indstillingerne.


  Ad 7. A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen. O (1) kan ikke anbefale indstillingen.


  Ad 8. Anbefales.


  Ad 9. A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen. O (1) kan ikke anbefale indstillingen.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslaget for 2022-2025 den 2. september 2021.

  Budgetoplægget til 1. behandlingen indeholdt følgende forudsætninger:


  • Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

  • Der er indregnet et betinget bloktilskud på 15,8 mio. kr. Tilskuddet modtages kun, hvis alle kommuner under ét overholder den indgåede økonomiaftale.

  • Budgetforslaget er udarbejdet i 2021-prisniveau og fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn fra juni 2021.

  • Skattesatserne vedrørende indkomstskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift var fastholdt på samme niveau som i 2021, det vil sige:

  • Indkomstskatteprocent på 26,0
  • Grundskyldspromille på 21,52
  • Grundskyldspromille landbrug 6,72
  • Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme


  Der henvises til budgetmaterialet til 1. behandlingen af budget 2022, hvor alle forslag samt høringssvar kan ses.


  Der er søgt om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner efter § 16. Kommunen fik ikke tildelt et tilskud fra puljen.


  Der er efter 1. behandlingen af budgettet modtaget følgende ændringsforslag og bemærkninger til budget 2022:

  • Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti
  • NYT Stevns' bemærkninger til budget 2022


  Ændringsforslag og bemærkninger fremgår af bilag til sagsfremstillingen.


  Budgetaftale indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

  Den indgåede budgetaftale indebærer i hovedtræk følgende i 2022:


  • Alle skattesatser fastholdes uændrede
  • Driftsforslag for i alt 24,2 mio. kr.
  • Samlede driftsudgifter på 1.512,3 mio. kr.
  • Anlægsforslag for i alt 33,6 mio. kr. netto og 39,0 mio. kr. brutto, eksklusiv brugerfinansieret område
  • Lånoptagelse på 5,1 mio. kr. i 2022 vedrørende det brugerfinansierede område
  • Et strukturelt overskud på 25,4 mio. kr.
  • Et samlet kassetræk på 6,6 mio. kr.
  • Serviceudgifter på 1.069,5 mio kr.


  Budgetaftalen giver nedenstående resultatopgørelse:
  Serviceudgifterne i budgetforslaget er 25,8 mio. kr. (2,5 %) højere end den vejledende serviceramme, som KL udarbejder i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Anlægsudgifterne er 55 % lavere end Stevns Kommunes forholdsmæssige andel af økonomiaftalenes anlægsramme (opgjort pr. indbygger).


  Anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb

  I bilaget vedrørende budgetforliget vises kun summariske beløb for de nye/ikke igangsatte anlægsprojekter på den åbne dagsorden af hensyn til konkurrencesituationen ved kommende udbud af projekterne. x'erne ud for de enkelte projekter viser påtænkt gennemførelsestidspunkt.


  I forbindelse med budgetvedtagelsen frigives rådighedsbeløb for en del af de vedtagne anlægsprojekter. Der indstilles frigivet midler for i alt 12,7 mio. kr. i 2022. Udgangspunktet er, at igangværende anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen, mens anlægspuljer og ikke igangværende anlæg ikke frigives - dog med visse undtagelser. De enkelte anlægsprojekter, og hvilke der frigives, kan ses af oversigt vedrørende anlæg (bilag til sagen "diverse orienteringer").


  Takster

  Takstbladet for 2022 er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

  Takster vedrørende daginstitutioner og fritidsordninger fremlægges som særskilt sag i november. Ligeledes kommer der særskilt sag for takster vedrørende madservice.


  Rammeaftaler

  Der kan indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelinger/institutioner i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivningen og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.


  Oversigt over områder med rammeaftaler i 2022 er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.


  Retsgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Budgetaftalen medfører et samlet kassetræk på 6,6 mio. kr. i 2022 og 28,9 mio. kr. i 2023 og et samlet kassetræk på godt 105 mio. kr. for hele budgetperioden.


  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen forventes at udgøre ca. 175-180 mio. kr. ultimo 2021 og ca. 170-180 mio. kr. ultimo 2022, på baggrund af de nu kendte forudsætninger. Likviditeten i både 2021 og 2022 vil særligt afhænge af størrelsen af de overførte anlægsbeløb fra 2021 til 2022, hvilket er usikkert på nuværende tidspunkt.


 • 392. Medfinansiering af regionale klyngekontorer - Beslutning

  application/pdf icon bilag_1_klyngeetablering_-_kommunal_medfinansiering_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_klyngekontorernes_finasiering_pr._kommune_0.pdf

  Resume

  KKR Sjælland anbefaler kommunerne i Region Sjælland at være medfinansierende på etablering af 4 nye klyngekontorer i regionen.

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Stevns Kommune skal deltage i det fælleskommunale samarbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at


  1. godkende Stevns Kommunes deltagelse i de 4 regionale klyngekontorer i Region Sjælland.
  2. medfinansieringen ved en godkendelse indarbejdes i budget 2022 i forbindelse med den første budgetopfølgning.


  Beslutning

  Anbefales med den præcisering, at Stevns Kommunes deltagelse er betinget af, at alle kommuner i Region Sjælland deltager i klyngerne. Herudover ønskes en løbende opfølgning samt en slutrapportering fra klyngerne med konkret fokus på indsatser og effekter i de enkelte kommuner.


  O ønsker, at der skal udarbejdes et bedre beslutningsgrundlag, hvor målene er klart formuleret, og hvor KL er den ledende part.

  Beskrivelse af sagen

  Regeringen udpegede i oktober 2020 14 nye nationale viden- og erhvervsklynger, som i 2021-2024 skal styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder samt understøtte samarbejde mellem forskere og virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder.


  Det er erfaringen, at virksomhederne, og særligt små og mellemstore virksomheder, får et større udbytte af klyngerne og andre erhvervsfremmeordninger, hvis ordningerne er konkret, fysisk tilstedeværende i nærområdet. KKR Sjælland har derfor besluttet at understøtte etableringen af de 14 nye nationale videns- og erhvervsklynger, ved at der etableres 4 regionale klyngekontorer i Region Sjælland.


  Følgende klyngekontor etableres:


  • Byggeri og anlægsklyngen ”We Build Denmark” i Næstved Kommune
  • CLEAN - Danmarks Miljøteknologiklynge i Roskile Kommue
  • Food & Bio Cluster Denmark i Slagelse Kommune
  • Life Science Cluster Denmark i Kalundborg/Nykøbing F. Kommune


  Finansiering


  Hvert klyngekontor skal drives med udgangspunkt i et budget på 1. mio. kr. årligt. Udgiften fordeles med kr. 500.000 til den leadkommune, som huser kontoret (Næstved, Roskilde m.v.), mens den øvrige halvdel (kr. 500.000) finansieres solidarisk af de øvrige kommuner i Region Sjælland ift. kommunernes andel af den samlede befolkning jf. bilag 1 og 2  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Stevns Kommunes andel af medfinansiering til de 4 klyngekontorer udgør årligt kr. 60.000.

  Forpligtigelsen vil være gældende frem til og med 2024.


  Ved en godkendelse indarbejdes medfinansieringen i budget 2022 i forbindelse med den første budgetopfølgning.

 • 393. Kandidatlister til Kommunalvalget 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon administrativ_gennemgang_af_kandidatlister_til_kommunalvalget_16_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med afvikling af kommunalvalget den 16. november 2021 er en af Kommunalvalgbestyrelsens opgaver at gennemgå og godkende de modtagne kandidatlister.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til Kommunalvalgbestyrelsen, at

  1. godkende Valgsekretariatets indstillinger, som vil fremgå af notat/oversigt som fremligges på selve mødet, med det forbehold at valgretsbetingelserne er opfyldt for kandidater og stillere jfr. lovgivningen.


  Beslutning

  Godkendt med den præcisering, at der i forhold til de omtalte partier i sagsfremstillingen efterfølgende er indkommet kandidatlister fra Radikale Venster og Socialistisk Folkeparti

  Beskrivelse af sagen

  Fristen for indlevering af kandidatlister, som ønsker fritagelse for underskrifter fra stillere, var tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00, hvortil følgende lister er modtaget:


  • Dansk Folkeparti
  • Det Konservative Folkeparti
  • Socialdemokratiet
  • Venstre, Danmarks Liberale Parti
  • Enhedslisten - De Rød-Grønne
  • Nyt Stevns


  Fristen for indlevering af kandidatlister med underskrifter fra stillere er tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00, hvortil følgende lister på tidspunktet for publicering af dagsorden til dagens møde (torsdag den 23. september) er modtaget:


  • Nye Borgerlige
  • Liberal Alliance


  Hvis Kommunalvalgbestyrelsen finder, at en kandidatliste på grund af væsentlige mangler må erklæres ugyldig, eller at en eller flere kandidater skal slettes af kandidatlisten, skal Kommunalvalgbestyrelsen senest lørdag den 2. oktober 2021 underrette den kontaktperson, der er anført på kandidatlisten, herom. Senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00 kan der overfor Kommunalvalgbestyrelsen foretages en afhjælpning af manglerne eller indleveres en ny kandidatliste til Kommunalvalgbestyrelsen. Kommunalvalgbestyrelsens formand træffer derefter afgørelse om kandidatlistens gyldighed og om godkendelse af kandidaterne.


  Efter udløbet af fristen skal Kommunalvalgbestyrelsen undersøge, om de indleverede kandidatlister er gyldige, ligesom det skal undersøges om kandidaterne på hver enkelt kandidatliste kan godkendes eller om nogen af kandidaterne skal slettes af kandidatlisterne.


  På Kommunalvalgbestyrelsens møde den 15. juni 2021 godkendte Kommunalvalgbestyrelsen endvidere, at Valgsekretariatet bemyndiges til på Kommunalvalgbestyrelsens vegne at godkende anmeldelser af valgforbund og/eller listeforbund i det omfang, de ikke foreligger til Kommunalvalgbestyrelsens møde den 28. september 2021. Sidste frist for anmeldelse af valgforbund eller listeforbund er mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00.


  Såfremt kandidater og stillere ikke opfylder valgretsbetingelserne fredag den 1. oktober 2021 skal de være opfyldt mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00, for at kunne blive godkendte som henholdsvis kandidater og/eller stillere.


  Da fristen for indlevering af alle kandidatlister ikke er oprandt i skrivende stund, er det alene de kandidatlister Valgsekretariatet har modtaget, som er nævnt på dagsordenspunktet. Den endelige oversigt og indstilling kan således først foreligge på mødet.


  Retsgrundlag

  LBK nr 13 af 09/01/2020 (Kommunal- og regionalvalgloven)


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for denne sag.

 • 394. Forøgelse af vuggestuekapacitet i Hårlev - Beslutning (Lukket)

 • 395. Overdragelse af formue ved Støtteforeningen Venligboerne Stevns' Venners ophævelse - Godkendelse (Lukket)

 • 396. Diverse orienteringer - ØU den 28. september 2021 (Lukket)

 • 397. Underskriftsark (Lukket)