Referat

 • 327. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 22. september 2021.


  Beslutning

  Ikke til setde: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Godkendt.


 • 328. Politisk mødeplan/mødekalender 2022 - stående udvalg - Godkendelse

  application/pdf icon forslag_til_politisk_moedekalender_2022_-_28_juni_2021_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2022 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, PMT, AET og SSU, at


  1. hvert fagudvalg gennemgår udkastet og fastlægger mødetid og evt. andre korrektioner for 2022 for eget udvalg.


  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 21. september 2021, pkt. 345:

  Drøftet uden bemærkninger.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 21. september 2021, pkt. 537:

  Drøftet uden bemærkninger.

  Beslutning

  Ikke til setde: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Drøftet uden bemærkninger.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 2. september 2021 godkendt udkast til fastlæggelse af mødedatoer for politiske møder i 2022, efter bl.a disse principper:


  • at de stående udvalgs møder ikke er placeret, da navne og antal af disse først kendes efter konstituering af ny kommunalbestyrelse med virkning fra 1. januar 2022.
  • at udvalgene i deres 1. møde konstituerer sig og fastlægger deres mødevirksomhed.
  • at KL's årsmøder for fagudvalg kun er foreløbige på nuværende tidspunkt, da KL skal konstituere sig med ny bestyrelse ved KL's Kommunalpolitiske Topmøde den 17. og 18. marts 2022.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen begge afholder møder i uge 7.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at der p.t. ikke er planlagt temamøder for året.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdag.


  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at udkastet fremsendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødedag/-tidspunkt i forhold til ØU-møderne.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 329. Revison af forvaltningsplanen for Stevns Klint - Beslutning

  application/pdf icon forvaltningsplan_2017-2020_final.pdfapplication/pdf icon procedure_for_godkendelse_og_orientering_2.pdf

  Resume

  Forvaltningsplanen er det overordnede styringsredskab for Stevns Klint som UNESCO verdensarv. Den første forvaltningsplan fra 2011 indgik som en obligatorisk del af ansøgningen om optagelse som UNESCO verdensarv og blev følgende revideret i 2016. Der er en intention at revidere planen hvert 4. år. Større strukturændringer og gennemførsel af flere store arbejdsopgaver i forbindelse med verdensarven har medført, at tidsplanen skubbes således, at de kan indgå i den nye plan. Indtil en ny plan er klar, foreslår forvaltningen, at planen 2017-2020 er gældende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at


  1. beslutte, at forvaltningsplanen 2017-2020 gælder, indtil en revideret plan for næste planperiode er udarbejdet.

  Beslutning

  Ikke til setde: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningsplanen er det overordnede styringsredskab for Stevns Klint som UNESCO verdensarv. Forvaltningsplanen lægger rammerne for, hvordan vi skal tage vare på Stevns Klint på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med UNESCO's verdensarvskonvention.

  Den første forvaltningsplan fra 2011 indgik som en obligatorisk del af ansøgningen om optagelse som UNESCO verdensarv for, at UNESCO kunne være sikker på, at Stevns Kommune og Staten ville være i stand til at forvalte Stevns Klint Verdensarv tilstrækkeligt og forsvarligt. I 2016 gennemgik forvaltningsplanen en revision med en opdatering af mål og visioner samt en række yderligere tiltag, som allerede var sat i gang eller ville komme i planperioden. Samtidig blev forvaltningsplanen også digital med større brugervenlighed og mulighed for at få et overblik over området og de forskellige tiltag og opgaver, der udspringer af arbejdet med verdensarven.

  Nu skal forvaltningsplanen revideres igen og det i en periode, hvor flere og store arbejdsopgaver og strukturændringer foregår, som:
  - Etablering af besøgscenter i Boesdal,

  - ny organisation i forhold til Stevns Klint Besøgscenter og sammenlægning med Verdensarv Stevns,

  - udrulning af fredningen af Stevns Klint.

  Tidsrammen for revisionen af forvaltningsplanen er som følge af dette blevet udvidet for at kunne implimentere de nye store ændringer i og omkring arbejdet med verdensarven i den nye plan og for at kunne føre en borgerinddragende proces, hvor udvalget får god mulighed for at udstikke kursen for den kommende planperiode.

  I forlængelse af den nye organisering omkring besøgcentret, hvor Verdensarv Stevns indtræder som en del af organisationen, vil en ny projektorkoordinator varetage arbejdet med revision af forvaltningsplanen. Forvaltningsplanens tilhørsforhold vil fortsat ligge hos Stevns Kommune som ansvarlig part i forvaltningen af verdensarvsområdet.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  ingen økonomike konsekevenser

 • 330. Veteranpolitik i Stevns Kommune - Godkendelse

  application/pdf icon veteranpolitik_rev_okt_2018.pdf

  Resume

  I marts 2018 besluttede KB, at Stevns Kommune skulle have en Veteranpolitik. Veteranpolitikken blev vedtaget 11. oktober samme år. Sagen tages nu op til behandling, i det KB ved godkendelsen af Veteranpolitikken udbad sig en evaluering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. godkende at Veteranpolitiken videreføres.

  Beslutning

  Ikke til setde: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Anbefalet.

  Beskrivelse af sagen

  Blandt Stevns Kommunes indbyggere var der i juni 2020 151 veteraner med militær baggrund. Af dem er 54 forsat ansat i forsvaret. Dertil kommer et ukendt antal veteraner, som har været udsendt som del af redningsberedskabet, som nødhjælpsarbejdere eller udsendt som del af politiet. Stevns Kommune har gennem nedenstående tiltag løftet arbejdet med målgruppen.


  Veterancenteret

  I arbejdet med veteranerne er Veterancenteret en vigtig samarbejdspartner. Veterancenteret - som er fysisk placeret i Ringsted og Slagelse - tilbyder rådgivning til veteraner, deres familie, arbejdsgivere og den kommunale sektor med henblik på at møde veteranen relevant. Veterancenteret tilbyder ligeledes behandlingsforløb for den enkelte veteran og dennes familie.


  Veterancenteret fører ikke statistik over fra hvilke kommuner deres borgere henvender sig og Stevns Kommune registrerer heller ikke veteranerne som værende veteraner. Derfor kan der ikke gives et overblik over veteranernes sociale-, familie-, bolig-, helbreds- eller beskæftigelsessituation.


  Kommunen
  Stevns Kommune har udpeget veterankoordinatorer i Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed & Omsorg. Veterankoordinatorerne er de medarbejdere, som har den mest ajour førte viden om de tiltag og tilbud, som veteraner kan gøre brug af.

  For at kunne møde veteranerne bedst muligt afholdes med jævne mellemrum og senest 25. juni i år undervisningsdag for kommunens veterankoordinatorer og øvrige sagsbehandlere. Undervisningsdagen omhandlede veteraners særlige behov, herunder temaer om kommunikation og mødesituationer.


  Veterancenteret præsenterede de beskæftigelsesrådgivere, socialrådgivere, familierådgivere og psykologer, som har specialkompetencer og indsigt i de særlige udfordringer, som veteraner kan have. Der blev ligeledes informeret om, hvordan forløb bedst tilrettelægges, og om hvordan veterancenteret kunne assistere veteranen og kommunen i en lang række sagstyper.

  Udvikling af service

  I den interne evaluering af veteranpolitikken har forvaltningen identificeret to punkter, hvor vores service overfor veteraner kunne udvikles eller tydeliggøres. Det omhandler kontakt til kommunen og rekruttering til ledige stillinger.


  Stevns Kommune har en begrænset telefontid. Derfor er det vigtigt, at borgere har mulighed for rette kontakt til medarbejdere når behovet opstår. Stevns Kommune har på stevns.dk en ring-mig-op-funktion. Her kan veteraner, lige som øvrige borgere, rette henvendelse i alle døgnets timer. Henvendelsen vil blive besvaret, inden næste arbejdsdags afslutning. Denne funktion kan også bruges, hvis der er behov for støtte til at rette henvendelse til Veterancenteret.


  Rekruttering Køge Bugt (REKB), som er et fælleskommunalt samarbejde mellem Stevns Kommune og Køge Kommune, der blandt andet har til formål at sikre arbejdsgivere i området kvalificeret arbejdskraft, servicerer arbejdsgivere, der måtte have ønske om at rekruttere veteraner på lige fod med ønsket om andre specialprofiler. REKB samarbejder med "Velkommen hjem" (en privat interesseorganisation, der har til formål at støtte veteraner i overgangen fra det militære til det civile arbejdsmarked), Veterancenteret og veterankoordinatorer på hele Sjælland, når der er ønske om medarbejdere med veteranbaggrund.


  Veteranforeninger og tilbud
  I Danmark er der registreret ca. 50 veterancaféer. Den nærmeste er Veteran Café Køge, som henvender sig til veteraner i Køge Kommune og omegn. Denne veterancafé modtager også veteraner fra Stevns Kommune. Derudover har Danmarks Idrætsforbund et særligt Soldaterprojekt for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv.


  Anerkendelse

  Stevns Kommune afholdt - traditionen tro - et arrangement på flagdagen 5. september. Her blev der flaget til ære for veteraner, der har været udsendt på internationale missioner for Danmark siden 1948. Forvaltningen modtager gerne forslag til input til afholdelse af flagdagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 331. Afrapportering 2 beskæftigelsesplan 2021- orientering

  application/pdf icon beskaeftigelsesplan_afrapportering_q2_2021_final.pdfapplication/pdf icon udvikling_andel_ydelser.pdf

  Resume

  Forvaltningen modtager hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats. Vedlagt som bilag findes status på de 8 konkrete mål, som er opstillet i Beskæftigelsesplan 2021. Dette er anden afrapportering. I denne afrapportering lægges vægt på udviklingen i målgrupperne i løbet af 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at:

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  På bagkant af Covid-19 krisen ser forvaltningen en positiv udvikling over en bred kam i Arbejdsmarked. På Figur 1 og Tabel 1, ses udviklingen i indeværende år fordelt på de målgrupper, som modtager ydelser fra Stevns Kommune.

  Figur 1 -ændringer og bestand i Arbejdsmarkeds målgrupper.


  Tabel 1 -ændringer og bestand i Arbejdsmarkeds målgrupper januar til juli 2021.

  Kilde: Fasit (eget fagsystem)


  Som det ses af figur og tabel, har Stevns Kommune oplevet et stort fald i antal A-dagpenge-modtagere og Sygedagpengemodtagere siden januar i år.


  Det er værd at notere, at stigningen i fleksjobansatte mere end modsvares af et fald i antal ledighedsydelsesmodtagere. Med andre ord stiger beskæftigelsesfrekvensen for borgere, som er tilkendt fleksjob.


  Den ret markante stigning i antal borgere i jobafklaringsforløb skyldes en genåbning af muligheden for dette. Der var under Covid-19 nedlukningen midlertidigt en lovgivning, der foreskrev, at overgangen til jobafklaring ikke var mulig.


  Integration-Ydelsesmodtagere kan også notere et pænt fald siden januar.


  Ændringerne i resten af målgrupperne er antalsmæssigt ganske små.


  For udvikling i antal dagpengemodtagere og ydelsesmodtagere i alt siden 2015, se bilag: Udvikling_Andel_Ydelser

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen i sin helhed har ingen økonomiske konsekvenser, men hvis flere borgere bringes i beskæftigelse, kan dette nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse.

 • 332. Evaluering af projekt "Et mere rummeligt arbejdsmarked II"- orientering

  application/pdf icon et-mere-rummeligt-arbejdsmarked-for-borgere-med-handicap-2.pdf

  Resume

  Forvaltningen deltog, sammen med 10 andre kommuner, i perioden 1. april 2019 til 30. september 2020 i projektet "Et mere rummeligt arbejdsmarked II". Forvaltningen orienterer om projektets evaluering samt særlige erfaringer i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til AET, at:

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Beskæftigelsesgraden blandt personer med handicap er væsentligt lavere end blandt personer uden handicap. Den seneste opgørelse fra VIVE viser, at kun 58 procent af landets borgere med handicap var i beskæftigelse i 2019, og til sammenligning gjaldt det 84 procent af borgerne uden handicap. Dette afsæt har skabt et stærkt politisk ønske om at forbedre mulighederne for, at personer med handicap kan integreres på arbejdsmarkedet og bidrage med deres kompetencer, ligesom virksomhederne får øget adgang til kvalificeret arbejdskraft.


  På den baggrund søgte Stevns Kommune om puljemidler til projektet, som indeholdt følgende kerneelementer

  • systematisk screening af borgere i målgrupperne (kontant og uddannelseshjælpsmodtagere samt S&H og overgangsydelsesmodtagere)
  • målrettet arbejde med MinPlan og CV
  • personlig jobformidler
  • fasttrack for kompenserende ordninger.
  • virksomhedsrettet forløb


  Marselisborg consulting har foretaget en evaluering projektet, som viser "...at indsatsmodellen opleves meningsfuld og understøtter jobcenterets kerneopgave, hvilket også slår igennem i forankringsvilligheden. 7 ud af 11 deltagerkommuner har positivt tilkendegivet, at de agter at videreføre indsatsmodellen i lokale varianter. Heriblandt Stevns Kommune"


  I rapporten hedder det blandt andet : "Den hyppigste handicaptype i deltagergruppen udgøres af fysiske handicaps (38 pct.) efterfulgt af psykiske handicaps (27 pct.). Hertil har ca. to tredjedele mere end ét handicap (64 pct.), mens mere end halvdelen har et komplekst handicap (52 pct.) – dvs. et handicap der går på tværs af de fire overordnede handicapgrupper, jf. WHO’s handicapbegreb." I Stevns Kommune er billedet noget anderledes: her udgøres 57 pct. af de detekterede handicap af psykiske funktionsnedsættelser (ADHD, angst, depression, misbrug, etc.)


  Evalueringen viser, at de 11 deltagerkommuner i forskellig grad er lykkedes med at etablere jobmatch for målgruppen af ledige borgere med handicap (20-60 pct.) Samlet set er 46,6 pct. kommet i beskæftigelse. I Stevns Kommune gælder, at 29,7 pct. er kommet i beskæftigelse. Evalueringen viser ligeledes, at anvendelsesgraden i Stevns Kommune, som er defineret som antallet af bevillinger af HKO sammenholdt med kommunens indbyggertal, ligger på mellem niveau.

  Den gruppe hvoraf 29,7% er kommet i beskæftigelse, er den gruppe der blev visiteret en indsats hos jobformidler, i alt 40 borgere i Stevns kommune. Denne gruppe af borgere bestod af 33 aktivitetsparate og 7 jobparate. Dvs 82,5% af Stevns kommunes borgere i projektet var borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet.

  Når man ser på de målgrupper, som kommunerne har med i projektet, fylder dagpengemodtagerne og jobparate en stor del. Det må derfor være rimeligt antage, at de fleste andre kommuner har haft en langt større andel af jobparate borgere, der har været visiteret til en indsats med jobformidler end i Stevns kommune.
  Da jobcenter Stevns havde en stor andel af aktivitetsparate borgere i målgruppen, der er længere fra arbejdsmarkedet, vil det forklare, hvorfor Stevns ligger i den lave ende i forhold til at opnå beskæftigelse.

  Arbejdsmarkeds erfaringer
  Projektet RUM II er helt i tråd med den udvikling, der har været i gang over de seneste år, med et større fokus på småjobs til de aktivitetsparate borgere, det er virkeligheden, der virker, samt at medarbejderens tro på borgeren har en stor betydning for den enkeltes chance for at komme i arbejde. Vi har med tidligere projekter som ”Dag til dag job”, ”Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb” og ”Flere skal med ” haft et stort fokus på netop de aktivitetsparate borgere og de borgere, der har længere ledighed. Med Projekt ”Et mere rummeligt arbejdsmarked II” blev målgruppen bredt ud til at rumme nogle af de jobparate og stiller skarpt på de handicap kompenserende ordninger (HKO) for at få flere borgere i arbejde, uddannelse eller fastholde dem beskæftigelse.

  Handicap nøgleperson og HKO
  Projektet har medvirket til at udbrede kendskabet til HKO, både blandt myndighedssagsbehandlere og virksomhedskonsulenter med borger- og virksomhedskontakt. Det øgede fokus og bedre vidensgrundlag blandt medarbejderne i jobcenteret med borger- og virksomhedskontakt sammen med deltagelse af handicapnøgleperson på visitationssamtaler har tydeliggjort behovet for en styrkelse af indsatsen på området. Derfor har forvaltningen i forlængelse af projektet oprettet en fast 20 timer stilling, så jobcenteret på den måde kan opnå en stærk faglig base, specialiseret viden på området samt klare arbejdsgange og mulighed for, at de øvrige medarbejde kan få vejledning i mere komplekse sager.

  Screening
  Opsporingsskemaet (screeningen) med en kortlægning af borgerens selv-vurderede funktionsnedsættelser i relation til job- eller uddannelsesmål har fungeret godt til at opdage funktionsnedsættelser, der fungerer som barriere i forhold til at komme i job eller uddannelse. Det har givet sagsbehandlerne oplysninger om borgerens helbred, de ellers ikke havde fået. De fleste sagsbehandlere, der udførte screeningerne, var positive.

  Citat sagsbehandler A: ” Det var et godt og let anvendeligt arbejdsredskab, som kunne være med til at tydeliggøre borgers funktionsnedsættelser og særlige behov ret simpelt, præcist og hurtigt.”

  Citat sagsbehandler B: ” Der er kommet oplysninger om borgerens helbred og støttebehov som jeg ikke havde kendskab til, og som skal tænkes ind i det videre forløb”

  Derfor har vi valgt at fortsætte og udvide brugen af screeningen. Skemaet er revideret en smule og udbredt til alle målgrupper i det nuværende projekt ”Forsøg med kompensationskort for personer med handicap”.

  Småjobs til borgere længere fra arbejdsmarkedet
  Den direkte kontakt med virksomhederne i projektet har betydet, at der kan gives en bedre vejledning om HKO samt anvendelsen af ordningerne ved fastholdelse i beskæftigelse og virksomhedsrettede indsatser. Det fortsatte fokus på småjobs og lønnede timer til borgere på kanten af arbejdsmarkedet betyder, at kendskabet til virksomheder, der ønsker ansættelser på få timer, bliver synliggjort. Dette sker ved systematisk deling af ”småjob-åbninger” i vores Jobbank af REKB samt ved deling mellem virksomhedskonsulenter og jobformidlere ved stående tavlemøder og via vores virksomhedsregistreringsværktøj Virego.


  Antal deltagere i projektet i Stevns Kommune

  421 borgere har gennemført opsporingssamtale

  61 borgere har takket ja til visitationssamtale

  46 borgere har gennemført visitationssamtale

  40 borgere er visiteret til (HKO)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen i sin helhed har ingen økonomiske konsekvenser men hvis flere borgere bringes i beskæftigelse, kan dette nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse.

 • 333. Stevns Klint, forundersøgelser - Pyramiden samt mellem land og vand, til orientering

  application/pdf icon pixibog_samlet_rapport_20210819.pdfapplication/pdf icon forundersoegelser_land_til_vand_boesdal_-_samlet_rapport_20210819.pdf

  Resume

  Der foreligger nu rapport på de forundersøgelser, der er foretaget vedr. Pyramiden i Boesdal samt styrkelse af forbindelser mellem vand og land i Boesdal og Højerup.

  Rapporten forelægges til politisk orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller via AET, ØU og KB, at

  1. Rapporten vedr. forundersøgelserne af Pyramiden i Boesdal samt styrkelse af forbindelser mellem vand og land i Boesdal og Højerup tages til efterretning.

  Beslutning

  Anbefalet.


  (Ø) ønsker, at der laves en akustik rapport, om Pyramiden kan bruges til koncerter.

  Beskrivelse af sagen

  Som en udløber af udviklingsplanen - Destination Stevns Klint foreligger der nu forundersøgelser vedr. Pyramiden i Boesdal samt styrkelse af forbindelser mellem vand og land i Boesdal og Højerup.

  Forundersøgelsesarbejdet og rapportens færdiggørelse har været muligt med afsæt i den fondsbevilling Stevns Kommune har modtaget fra Realdania til arbejdets udførelse.


  Forundersøgelserne indeholder

  • Revitalisering af Pyramiden i Boesdal Kalkbrud
  • Ny trappe fra klintens kant i Boesdal til stranden
  • Ny bådebro i Boesdal
  • Ny trappe og plateau i Højerup
  • Ny bådebro i Højerup


  Bådebroen i Højerup er ikke indeholdt i den dispensation for udvikling indenfor strandbeskyttelse, som vi har modtaget, og vil således ikke indgå i det videre fondsansøgningsarbejde. Bådebroen har dog været medtaget i forundersøgelsesarbejdet, så vi i fremtiden ligger inde med vurderinger på en sådan etablering.


  Alle de øvrige projekter er indeholdt i vores dispensation og vil således indgå i det videre arbejde. For at projekterne med tiden vil kunne blive realiseret vil det kræve økonomisk støtte fra fonde, ligesom det også vil kræve et stort og omfangsrigt myndighedsarbejde.


  Der arbejdes pt. på en generel orientering på samtlige projekter langs klinter på kommunalbestyrelsens temamøde sidst i nov. 21.

 • 334. Kulturpuljen 2022 - Ansøgninger fra kulturelle aktører

  application/pdf icon udfyldt-ansoegningsskema_kulturpuljen_stevns_kommune_2022-1.docx.pdfapplication/pdf icon 2022_stevns_kommune_bilag_1_musikerhonorarer_-_spilledaasen.xlsx.pdf

  Resume

  Den kulturelle aktør Spilledåsen ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2022.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Spilledåsen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Den første ansøgninger til Kulturpuljen for 2022 er kommet forvaltningen i hænde. Forvaltningen er klar over, at der ikke forelægger et endeligt vedtaget budget for 2022.

  Men for ansøger gælder dog, at der skal søges om tilskud gennem de statslige midler, og at disse statslige puljer skal kende svaret for den kommunale støtte før behandlingen i Statens Kunstfond. Staten behandler ansøgninger for 2022 ultimo oktober måned.


  Spilledåsen

  Kulturforeningen Spilledåsen ansøger AET om tilskud på 134.455 kr. gennem Kulturpuljen til honorarstøtte for musikprogrammet 2022 - dette inkluderer en forventet bevilling fra Spilledåsens side på 33.655 kr. fra overgangsordningen fra det tidligere Roskilde Amt. Honorarstøtte gives som tilskud fra Statens Kunstfond til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder og i musikforeninger. Statens Kunstfond giver maksimalt 50% af honorarstøtten, og matcher derfor maksimalt det kommunale tilskud. Spilledåsen planlægger for at afvikle 12 koncerter igen i 2021. Det er jf. ansøgningen foreningens formål, gennem musik/koncertarrangementer, foredrag,

  udstillinger mv. at formidle kulturoplevelser, samt udbrede forståelse af og kendskab til kunst og kultur til den Stevnske befolkning

  Bilag er vedlagt.

  (Modtog for 2021, 131.305 kr.)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Budgettet for Kulturpuljen 2022 kendes ikke endnu grundet igangværende budgetproces. Der er ikke er disponeret yderligere midler for Kulturpuljen 2022.

 • 335. Drøftelse af resultaterne fra workshop om Hårlevhallerne

  application/pdf icon procesplan_haarlevhallerne.pdfapplication/pdf icon praesentation_0.pdf

  Resume

  Der er afsat 2,5 mio. kr. til udearealerne ved Hårlevhallerne. Udvalget skal drøfte resultaterne af den afholdte workshop med aktører og retningsgive forvaltningens videre arbejde med scenarier.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til AET, at

  1. Workshoppens resultater drøftes

  2. AET tager stilling til, hvilke ønsker og delelementer der skal indgå i de kommende scenarieforslag

  Beslutning

  Ad 1. Drøftet.


  Ad 2. AET besluttede, at de kommende senarier skal tage udgangspunkt i en multibane, et mødested for unge og forskønnelse af området.


  AET efterspurgte en opgørelse af hal kapacitet og behov for Hårlev og Hellested.

  Beskrivelse af sagen

  Beskrivelse af sagen

  Ved vedtagelse af budget 2021 blev der afsat 2,5 mio. kr. til Hårlevhallernes udeområder. AET godkendte d. 9. juni en procesplan for forløbet, samt satte rammen for et politisk dialogmøde (Workshop) mellem AET, foreninger og brugere af Hårlevhallerne.


  Workshoppen blev afholdt d. 14. september, og havde til formål at få brugere og foreningers bud på, hvordan de 2,5 mio. kr. kan udnyttes. På workshoppen var Hårlev Krolfklub, Hårlev Borgerforening, STG/Vallø, Hårlev Gymnastikforening, Hårlev BK, Ungerådet og SSP repræsenteret.


  Til workshoppen var der flere forskellige ønsker og forslag, men flere ideer og elementer pegede også i samme retning. Derudover blev der på workshoppen rejst en række opmærksomhedspunkter i forhold til den videre proces og kommende arbejde med scenarieforslag.


  Forvaltningen sætter struktur og tematiserer resultaterne fra workshoppen. Dette bliver præsenteret på AET´s udvalgsmøde, og kan danne afsæt for drøftelserne. Derudover er det ambitionen, at opsamlingen skal give udvalgsmedlemmerne et større indblik i bredden af budskaber, der kom frem i de enkelte gruppedrøftelser.


  AET skal således med afsæt i opsummeringen af workshoppen blandt andet drøfte følgende punkter:


  • Hvilke principper skal være de bærende i det videre arbejde
  • Hvilke konkrete elementer skal indgå i scenarieforslagene
  • Er der delelementer, der skal undersøges nærmere
  • Er der ønsker, der ikke hører indenfor nærværende projekt ramme og i stedet bør indgå i en særskilt projektvurdering
  • Afklaring af evt. opmærksomhedspunkter i forhold til den videre proces


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er afsæt 2,5 mio kr. på budget 2021 til udearealer ved Hårlevhallerne

 • 336. Politiske udpegninger til diverse bestyrelser - Godkendelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der er er bestyrelser m.v. der fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation.

  Der er tale om såkaldte "kan-udpegninger".

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, at

  1. det besluttes om der er bestyrelser m.v. som Kommunalbestyrelsen ikke længere skal være repræsenteret i efter 1. januar 2022, jvf. nedenstående skema.

  Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 2. september 2021, pkt. 678:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Sagen taget af dagsordenen og behandles i udvalgene forud for behandling i KB.


  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 21. september 2021, pkt. 344:

  Det anbefales at fastholde den eksisterende repræsentation i de to udvalg på BULs område, som er omtalt i sagsfremstillingen.  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 21. september 2021, pkt. 538:

  PMT anbefaler, at Kommunalbestyrelsens repræsentation i Bøgeskovens Havns, Lund Havns og Rødvig Fiskerihavns bestyrelser fastholdes.

  Beslutning

  AET anbefalede flg. ændringer:


  Ingen repræsentation fra KB i flg. fora:

  - Foreningen Valløbåden

  - Landsforeningen Martin A. Hansen


  Øvrige ændringer:

  - fremover 1 KB medlem (ikke 3) i Folkeoplysningsudvalget

  - fremover 1 KB medlem (ikke 2) i Stevns Lokalhistoriske Arkiv

  - fremover 1 KB medlem (ikke 2) i Udvikling Stevns.


  Beskrivelse af sagen

  Ved tiltrædelse af ny kommunalbestyrelse, skal der foretages en række udpegninger til forskellige fora (dvs. nævn, råd, bestyrelser m.v.).

  Ved denne valgperiodes start var der ca. 70 konstitueringssager. Der er samlet tale om mange personer, som Kommunalbestyrelsen skal udpege til de mange bestyrelser m.v.


  Udpegninger kategoriseres i "kan og skal-udpegninger". Skal-udpegninger kan ikke fravælges, da de oftest er bundet op på en lovgivning eller en kontraktforpligtigelse.


  Den siddende kommunalbestyrelse skal, som en del af forberedelsen til ny valgperiode, tage stilling til om der er "kan-udpegninger", som de fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation i.


  En del af kan-udpegningerne har eksisteret i mange år, og er bragt ind fra de to kommuner i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det er nu op til den siddende kommunalbestyrelse, at vurdere om den politiske repræsentation stadig har samme værdi og formål, som tidligere.


  Oversigt over kan-udpegninger til vurdering:


  Nr.

  Udvalg, bestyrelse m.v.

  Bemærkninger

  Udvalg / ansvarsdelegation

  1

  Folkeoplysningsudvalget

  Udvalget kan ikke nedlægges, men repræsentationen fra KB kan fravælges. KB udpeger i dag 3 kb-medlemmer

  AET

  2

  Handicapråd

  Rådet kan ikke nedlægges, men antal medlemmer kan ændres. Jvf. Retsikkerhedsloven sammensættes Handicaprådet med 3-7 medlemmer fra handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

  I Stevns består rådet af 8 medlemmer, 4 medlemmer udpeget fra Danske handicaporganisationer og 4 udpeget af Kommunalbestyrelsen (3 KB´er og centerchefen for Social og Sundhed som fast medlem).

  Rådet kan nedsættes til 6 medlemmer, og KB udpegningen kan vælges at reduceres til i alt 3, heraf skal min. 1 være kb-medlem.

  SSU

  3

  Skolernes valgbestyrelse

  Lov om folkeskolen – KB kan udpege 1 medlem og kan beslutte, at vedkommende skal være formand.

  BUL

  4

  Stevns Musikskole

  Bestyrelsen kan nedlægges – og i stedet referere direkte under AET, som de øvrige institutioner under kultur- og fritidsområdet.

  AET

  5

  Cafe Stevnen

  KB udpeger 1 medlem

  SSU

  6

  Bøgeskovens Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  7

  Foreningen Valløbåden

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  8

  Lund Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  9

  Rødvig Fiskerihavn

  KB udpeger 2 medlemmer

  PMT

  10

  Snurretoppen

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  11

  Stevns Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  12

  Vallø Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  13

  Stevns Teaterforening

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  14

  Udvikling Stevns

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  15

  Landsforeningen Martin A. Hansen

  KB udpeger 1 medlem

  AET


  16

  Ungdomsskolens bestyrelse

  Bestyrelsen er et skal, men det er ikke et krav at der skal være politisk repræsentation. jvf. Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomhed udpeges to repræsentanter fra KB


  BUL


  Af øvrige kan-udpegninger, som på grund af kontraktforpligtigelser ikke kan fravælges er; Advisory Board VISM, Kulturregion Storstrøm, Østsjællands Museum samt Stevns Erhvervsråd.


  Fra årsskiftet vil der ikke længere være udpegninger til Verdensarv Stevns og Store Heddinge Vandrerhjems bestyrelse, da disse foreninger vil være nedlagt.


  Der vil heller ikke ske udpegninger til boligbestyrelserne, da Kommunalbestyrelsen ikke skal have repræsentation i disse jvf. lov om almene boliger.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.


 • 337. Sammenhængende børne- og ungepolitik til høring - Godkendelse

  application/pdf icon sammenhaengende_boerne-_og_ungepolitik_15.09.2021.pdf

  Resume

  BUL skal behandle det endelige udkast til den sammenhængende børne og ungepolitik og godkende høringsplan for denne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, med orientering til AET og SSU, at

  1. godkende udkast til sammenhængende børn og ungepolitik, inklusiv bruttokatalog over mulige understøttende indsatser
  2. godkende høringsplan der fremgår i sagsfremstillingen.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 21. september 2021, pkt. 342:

  Ad 1.

  Udkast til sammenhængende børn og ungepolitik blev godkendt med en række redaktionelle justeringer.


  I den udgave, som sendes i høring, medtages ikke de økonomiske overslag af de enkelte forslag.


  Udvalget kan i øvrigt anbefale forslaget om at ændre formuleringen af pejlemærke tre.


  Ad 2.

  Godkendt.


  Beslutning

  Ad 1.


  Udkastet til sammenhængende børne- og ungepolitik blev godkendt med redaktionelle ændringer.


  I den udgave, som sendes i høring, medtages ikke de økonomiske overslag af de enkelte forslag.


  Udvalget kan i øvrigt anbefale forslaget om at ændre formulering af pejlemærke tre.


  Ad. 2.

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 27. februar 2020 følgende vision for en sammenhængende børne- og ungepolitik for 0 – 29 årige:


  Vores børn og unge trives, får en uddannelse og bliver en integreret del af arbejdsmarkedet


  Som supplement til visionen blev vedtaget fem pejlemærker:


  • Rettidig og forebyggende indsats
  • Stærk tværfaglighed
  • Mødes af ambitiøse voksne
  • Et liv i fællesskab
  • Høj mental trivsel


  Der har fra flere interessenters side været udtrykt, at pejlemærket ”mødes af ambitiøse voksne” kan misforstås som pegende retning af en præstationskultur og et konkurrencesamfund, hvilket ikke har været den tilsigtede mening med pejlemærket. Det foreslås at der som en del af høringen fremsættes alternativ formulering af pejlemærke 3, som er: "Mødes af ambitiøse voksne, der ser potentialet hos alle børn og unge"


  Der har siden kommunalbestyrelsens vedtagelse af vision og pejlemærker været afholdt i alt 12 workshops, med op 80 forskellige interessenter. En del af interessenter har deltage i to workshops.


  Det primære mål med de afholdte workshops har været at indsamle, udarbejde og kvalitetssikre forslag til konkrete indsatser, som kan understøtte pejlemærkerne i den sammenhængende børne- og ungepolitik. I forslaget, der indstilles sendt i høring, er der forslag til 19 indsatser. Indsatserne har forskellige driftsøkonomiske konsekvenser, og både i forhold til økonomi og personaleresurser vil det forventeligt være nødvendigt med en prioritering blandt disse, samt en flerårig implementeringsplan for de indsatser, som kommer til at indgå i den endelige politik.


  Der blev afholdt temamøde i kommunalbestyrelsen den 2. september 2021. På baggrund af dette er følgende ændringer foretaget i det materiale, der foreslås sendt i høring:


  Forslaget ved navn ”Faste trivselssamtaler på skolerne”, som var placeret under pejlemærke 3 ”Mødes af ambitiøse voksne”, blev fremhævet som en indsats, hvor det bør være de enkelte skoler, som vurderer, om dette er et redskab, som ønskes benyttet, eller om der foretrækkes at anvende andre veje til at øge trivslen. Denne forslag er derfor ikke medtaget.


  Af samme årsag er forslaget med titlen ”Fokus på relationer mellem ældre og yngre elever på skolerne” heller ikke medtaget. Temaet er i stedet skrevet ind i den indledende tekst til Pejlemærke 5: Høj mental Trivsel, hvor forventningen om, at vi naturligt arbejder på tværs af børnenes alder, fremhæves.


  Forslaget om ”Pædagogisk personale på bibliotekerne” er ikke prioriteret som en særskilt indsats. Det er i stedet blevet vægtet i den indledende tekst til pejlemærke 4 – ”Et liv i fællesskab”, hvor vigtigheden af bibliotekerne rolle fremhæves mere generelt. Dertil indgår bibliotekerne stadig i arbejdsprocessen ift. analysearbejdet for fremtidens SFO 2.


  Der var tidligere fire særskilte forslag til indsatser inden for sundhedsplejen under pejlemærke 1: Rettidig og Forebyggende indsats.


  1. Forældrekursus – gravide og nybagte forældre
  2. Forældrekursus – teenagere
  3. Minimum ét sundhedsplejerskebesøg til alle gravide
  4. Tilstedeværelsestid for sundhedsplejerskerne på skolerne


  Forslag om forældrekursus til teenagere er ikke prioriteret som et forslag i det endelig udkast til handlingskatalog.


  De resterende tre indsatser er samlet til ét forslag på sundhedsplejeområdet og med ét samlet budget, men hvor de er udfoldet mere under ”aktiviteter”. Den har fået titlen ”Tidlig indsats ved hjælp af Sundhedsplejen”.

  Indsatserne er slået sammen af den årsag, at det vil være meget usandsynligt, at kunne rekruttere relevante personaleressourcer til kun den ene af indsatserne, da det hver for sig vil dreje sig om et begrænset antal timer.


  Til temamøder udtrykte flere interesse for ”Finlandsmodellen” på skoleområdet, som en metode der kunne være et væsentligt værktøj til unge i udsatte positioner. Forvaltningen har undersøgt dette yderligere, og der er indarbejdet tekst om dette under pejlemærke 2.


  Høringsplan:


  Med det udgangspunkt, at den sammenhængende børne- og ungepolitik skal behandles og besluttes på kommunalbestyrelsens møde i november, foreslås følgende tidsplan:


  • 22. september: Sammenhængende børne- og ungepolitik sendes i høring
  • 19. oktober: Høringsperioden afsluttes.
  • Første uge i november: BUL og andre fagudvalg starter udvalgsbehandling med udgangspunkt i høringsmaterialet
  • 25. november: Sammenhængende børne- og ungepolitik, herunder prioriterede indsatser, besluttes i Kommunalbestyrelsen.


  Det bemærkes, at sagen også er til orientering hos AET og SSU. Såfremt der i disse udvalg måtte tilkendegives ønsker til ændringer i høringsmaterialet af væsentlig indholdsmæssig karakter, kan dette kræve en behandling i BUL på et ekstraordinært møde inden materialet sendes i høring.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.


 • 338. Diverse orienteringer - AET den 22. september 2021 (Lukket)

 • 339. Underskriftsark (Lukket)