Referat

 • 322. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 15. juni 2021.


  Beslutning


  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A), Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N)


  Godkendt.

 • 323. Temadrøftelse - lønsumsstyring - Drøftelse

  Resume

  Økonomiudvalget har ønsket en temadrøftelse om lønsumsstyring i Stevns Kommune. Emnet præsenteres kort og der lægges op til en drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU, at

  1. emnet drøftes og at forvaltningens præsentation tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Lønssumsstyring er et helt centralt styringsinstrument i størstedelen af den offentlige sektor i Danmark. Grundprincippet for lønssumstyringen er, at en given budget- og resultatansvarlig leder tildeles et lønsumsbudget kombineret med en opgave, der skal løses. Det kan for eksempel være undervisning af skolebørn eller miljøtilsyn i landbruget. Det er så op til lederen at sikre, at de stillede opgaver løses og at lønbudgettet overholdes under skiftende vilkår som sygdom, vakancer, eventuelle ekstra opgaver og ikke mindst lønudvikling ud over dem gennemsnitlige fremskrivning.


  Emnet præsenteres nærmere på dagen og der gives en status for de ændringer i administrationen, som er foretaget i 2021. Den viste præsentation vedlægges referatet.


  Teamlederne for Budget og HR, deltager under drøftelsen (Gitte Olsen og Hans Christian Andersen).


 • 324. Kommuneplan 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_forslag_til_kommuneplan_2021_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_aendringsnotat_0.pdfapplication/pdf icon bilag_6_tematisk_oversigt_over_hoeringssvar_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_sammenfattende_redegoerelse_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_hoeringssvar_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_hvidbog_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Stevns Kommuneplan 2021 kan vedtages endeligt. Hvidbogens og forvaltningens forslag til ændringer skal behandles og vedtages. Kommuneplanen vil herefter blive tilrettet med de vedtagne ændringer samt offentliggjort.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at

  1. vedtage Stevns Kommuneplan 2021 med de ændringer, som følger af hvidbogen og forvaltningens ændringsnotat.


  Beslutning fra Direktionen, 31. maj 2021, pkt. 7:

  Anbefales.

  Beslutning fra Direktionen, 7. juni 2021, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 8. juni 2021, pkt. 510:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 8. juni 2021, pkt. 322:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)


  Anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 9. juni 2021, pkt. 338:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Anbefales.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 9. juni 2021, pkt. 312:

  Ø foreslog at kommuneplanen anbefales med flg. ændringer:

  • at statsvejen udgår.

  A, B, C, og V stemte imod.

  • at nye boliger syd for Valløby udgår.

  A, B, C, og V stemte imod.


  • at muligheden for at udlægge 18 nye sommerhuse i Skovbo udgår.

  A, B, C, og V stemte imod.  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales med den præcisering, at der skal konsekvensrettes i forhold til, at det i kommuneplanen skal omtales som en ny statsvej.


  O foreslår, at nye boliger syd for Valløby udgår.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Kommuneplan 2021 er den praktiske iværksættelse af Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21.

  Forslaget til Stevns Kommuneplan 2021 samt miljøvurderingen af forslaget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021. Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2021. I høringsperioden blev der afholdt to digitale borgermøder på Facebook om henholdsvis bosætning og natur samt erhverv, klima og miljø. Forslaget til Kommuneplan 2021 og miljøvurderingen, der har været i offentlig høring kan læses i Bilag 1_Forslag til Kommuneplan 2021

  Høringssvar

  Der er indkommet 33 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er indsendt af: Bolig- og Planstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Vejdirektoratet, Energistyrelsen, Region Sjælland, Faxe Kommune, Energi-net, MOVIA, Museum Sydøstdanmark, borger- og grundejerforeninger, interesseorganisationer og -foreninger, menighedsråd, Ældrerådet, vandværk, grundejere og borgere. Høringssvarene fremgår af Bilag 3_Høringssvar samt Bilag 2_Hvidbog.


  Hovedparten af høringssvarene omhandler temaerne trafikplanlægning, byudvikling, sommerhusområde, natur miljø og klima:


  Høringssvarene afspejler, at der er mange ønsker til placeringen af en ny statsvej og omfartsvej ved Strøby Egede og at disse ikke må etableres i konflikt med naturen i blandt andet Tryggevælde Ådal. Desuden er der ønsker om at få udarbejdet en trafikplan i Højerup og Movia har blandt andet forslag om delebilordninger i landsbyerne og fossilfri busdrift.


  Flere borgere mener, at der skal sættes en stopper for den hurtige udvikling i Strøby Egede. Der er ønsker til perspektivområderne i Strøby Egede og Valløby, samt et ønske om at udlægge et nyt areal til byudvikling eller evt. perspektivareal i Rødvig.


  Grundejerforeningerne i Rødvig bekymrer sig for udlægget af en ny sommerhusramme i Rødvig tæt ved naturen og det oversvømmelsestruede naturområde omkring Havnelevrenden.


  Generelt er der mange ønsker til forbedring af naturen og biodiversiteten i Stevns Kommune. Det gælder blandt andet ønsker om at ændre i målsætninger og rammer samt ønsker om at udpege endnu flere områder til natur, lavbundsarealer og skovrejsning. Der er blandt andet flere konkrete forslag til skovrejsningsområder.


  Der er ønsker om et højere ambitionsniveau og en præcisering af målsætningerne for klima og miljø i kommuneplanen, der er input til retningslinjer om solcelleanlæg og el-ladestandere til biler samt et høringssvar, der ytrer bekymring om etablering af yderligere produktionsvirksomheder i Varpelev.


  Desuden er der flere ønsker om yderligere udpegninger til kulturmiljøer, samt ønsker om ændringer i anvendelserne i kommuneplanrammerne langs klinten i Højerup og ved Stevns Fyr. En enkelt borger ønsker, at der bliver etableret et koncerthus i Stevns Kommune.


  Kommuneplanen fortolker visionen og planstrategien i en overordnet planlægning, der sætter rammer for lokalplanlægningen og kommunens forvaltning af arealer. Kommuneplanen sætter de overordnede rammer, men planlægger for eksempel ikke for konkrete bygge- eller anlægsprojekter. Desuden er Kommuneplanen sammensat af mange forskellige temaer med hver deres hensyn og interesser. Det er ikke ualmindeligt, at der er konflikter mellem disse interesser. Blandt andet er der en række tungtvejende nationale hensyn, som skal varetages i kommuneplanlægningen. Der er derfor en del af høringssvarene, der ikke får konsekvenser for Kommuneplan 2021


  Bolig- og Planstyrelsen har modtaget forslag til indsigelser fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen:


  Indsigelserne blev behandlet på et såkaldt '5 ugers møde', hvor Stevns Kommune og styrelserne deltog. På dette møde blev det aftalt, hvilke ændringer i Kommuneplanen der skulle foretages, så indsigelserne kunne frafaldes. Efterfølgende har forvaltningen i dialog med styrelserne udarbejdet forslag til ændringer i Kommuneplanen. Styrelserne har eksplicit godkendt ændringerne, og deres forslag indsigelser til Kommuneplanen er derfor bortfaldet. Ændringerne fremgår af hvidbogen og høringssvar nr. 33. Se Bilag 2_Hvidbog samt Bilag 3_Høringssvar.


  Vejdirektoratets høringssvar medfører:

  • at der i retningslinjeafsnittet for det overordnede vejnet udpeges to principielle vejføringer for statsvejen og omfatrsvejen, samt indsættes en retningslinje for statsvejen.

  NB. Efter Vejdirektoratets ønske, omtales statsvejen i Kommuneplanen som 'en ny vej til Stevns'.


  Miljøstyrelsens høringssvar medfører:

  • at der tilføjes redegørelsestekst for bilag IV-arter i naturafsnittet
  • at udpegningen til husdyrbrug og biogasanlæg revideres så den ikke overlapper med landskabsinteresser
  • at der indsættes nye retningslinjer i landskabsafsnittene, der sikrer eksisterende landbrugs udviklingsmuligheder indenfor landskabsinteresser.
  • at der indgår en opgørelse af samlede arealmæssige ændringer i Grønt Danmarkskort, samt redegørelsestekst for disse ændringer.


  Hvidbog

  Forvaltningen har udarbejdet hvidbog med resumé af høringssvarene og forvaltningens vurdering af, hvorvidt høringssvaret har konsekvenser for kommuneplanen. Nogle høringssvar giver anledning til mindre ændringer i kommuneplanen, mens andre høringssvar medtages som ønsker til det fremtidige strategi- og planlægningsarbejde. Hvidbogen med forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af Bilag 2_Hvidbog.


  Ændringer i Kommuneplanen

  Forvaltningen har desuden udarbejdet et ændringsnotat med de rettelser, som indarbejdes i kommuneplanen. Ændringerne stammer dels fra høringssvarene og dels fra forvaltningens tilretning af fejl fra Kommuneplan 2017 og tekniske fejl i forbindelse med digitalisering. Ændringsnotatet kan læses i Bilag 4_Ændringsnotat.


  Sammenfattende redegørelse

  Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 skal der i forbindelse med den endeligt vedtagne Kommuneplan udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:

  • hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet.
  • hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
  • hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet.
  • hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

  Den sammenfattende redegørelse kan læses i Bilag 5_Sammenfattende redegørelse.


  Historik

  8. marts - 3. maj 2021 Kommuneplan 2021 i offentlig høring

  13 og 14. april 2021 Digitale borgermøder

  4. marts 2021 Forslag til Kommuneplan 2021 vedtages i KB

  30. april 2020 Planstrategi 2020 endelig vedtaget  Retsgrundlag

  Planloven

  Fingerplan 2019

  Landsplanredegørelsen

  Landsplandirektiver

  Oversigt over Nationale interesser i kommuneplanlægningen

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Vedtagelsen af kommuneplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

 • 325. Boligpolitik - Godkendelse

  application/pdf icon hoeringssvar_til_boligpolitikken_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_stevns_boligpolitik_0.pdfapplication/pdf icon boligpolitik_stevns_kommune_inkl._bilag_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Boligpolitikken kan vedtages endeligt. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. juni 2020 at igangsætte udarbejdelsen af en Boligpolitik. PMT godkendte 1. december spørgeskema som efterfølgende blev udsendt til 4.000 tilfældigt udvalget borgere i sTevns Kommune. Det resulterede i 1.100 tilbagemeldinger. På baggrund af spørgeskema, Boligprogram, temamøder for Kommunalbestyrelsen samt møde med Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet er der blevet udarbejdet et udkast til en Boligpolitik, som PMT i marts 2021 sendte i 8 ugers høring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT & ØU, at


  1. tage stilling til indholdet af hvidbogen
  2. vedtage Boligpoltikken med ændringer i henhold til hvidbogen


  Beslutning fra Direktionen, 7. juni 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 8. juni 2021, pkt. 511:


  Anbefales.


  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Arbejdet med boligpolitikken blev igangsat på baggrund af en anbefaling fra Udvalget for Stevns Verdensmål. Udvalget var et midlertidigt politisk udvalg, der var sammensat af seks borgere og tre politikere fra kommunalbestyrelsen. Udvalget har bidraget med temaer til boligpolitikken under arbejdstitlen Plads til vildskab. Der er i efteråret 2020 udarbejdet et Boligprogrammet, der inderholder datagrundlag der opridser den hidtidige boligudvikling på Stevns samt indeholder en prognose for fremtiden. Ved en spørgeskemaundersøgelse genneført hen over jul og nytår 2020 har mere end 1.100 borgere i Stevns Kommune - ung som gammel bidraget aktivt til at kvalificere boligpolitikken. Datagrundlaget har sammen med anbefalinger fra Udvalget for Stevns Verdensmål og resultater fra spørgeskemaundersøgelsen udgjort grundlaget for de politiske drøftelser af indholdet i boligpolitikken. Det indledende arbejde samt udkast til Boligpolitkken har været præsenteret for Ældrerådet, Udsatterådet og Handicaprådet, som konstruktivt har bidraget med forslag og synsvinkler.


  Digitalt borgermøde & 6 små film

  I forbindelse med høringsperioden har der været afholdt et digitalt borgermøde. Forud for borgermødet blev der lave seks små film optager rundt omkring på Stevns. Filmene tager afsæt i de seks indsatsområder som Stevns Verdensmål udarbejdede til boligpolitikken:


  1. Boliger til alle - varieret boligudbud

  2. Liv i landsbyer og landdistrikter

  3. Klima- og miljøvenligt byggeri - nybyggeri og renovering

  4. Grønne forbindelser - binde land og by sammen

  5. Plads til vildskab - grønne boligområder

  6. Strategisk udvikling


  De seks film er tilgængelige via kommunens hjemmeside, siden for Boligpolitikken.


  Input fra deltagere til det digitale borgermøde som blev afholdt den 21. april via kommunens Facebookside, indgår i den udarbejdede Hvidbogen.


  Høring og Hvidbog

  Boligpolitikken har været sendt i otte ugers høring i perioden 16. marts til 11. maj 2021. Der er indkommet to høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet. Begge høringssvar samt input fra det digitale borgermøde er behandlet i Hvidbogen. De indkomne høringssvar har medført nogle enkelte tilføjelser og præciseringer i Boligpolitkken. Behandlingen af høringssvar fremgår af Hvidbogen.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udarbejdelse af en Boligpolitik finansieres via anlægsmidler afsat til arbejdet i §17 stk 4 udvalget

 • 326. DK2020 partnerskab for klimaplaner - Beslutning

  application/pdf icon dagsordenspunkt_deltagelse_i_dk2020_partnerskab_for_klimaplaner_behandlet_paa_moedet_18._august_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_og_tek_0.pdfapplication/pdf icon interessetilkendegivelse_-_deltagelse_i_dk2020_partnerskabet_0.pdfapplication/pdf icon dk2020_sjaelland_forventningsafstemning_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Stevns Kommune skal deltage i det landsdækkende DK2020-partnerskab om udvikling af klimaplaner med det formål at opnå netto-nul udledning af CO2 i 2050 for Stevns Kommune som geografi, og at der i budgetforhandlingerne afsættes de fornødne ressourcer. I august 2020 godkendte PMT sagen med en protokollering om, at evt. økonomi indgår i budgetforhandlingerne.


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. Stevns Kommune ansøger om deltagelse i anden og sidste runde af DK2020-partnerskabet.
  2. Stevns Kommune vil tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050 gennem udvikling og implementering af en klimaplan.
  3. der i budgetprocessen afsættes de fornødne ressourcer til gennemførsel af projektet.

  Beslutning fra Direktionen, 7. juni 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 8. juni 2021, pkt. 502:

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.
  3. Anbefales af et flertal (A, B, N og V). O stemte imod, da finansieringen afventer budgetaftalen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Ad 1. Anbefales

  Ad 2. Anbefales

  Ad 3. Anbefales af et flertal bestående af A, N og V (4). O (1) stemte imod, da finansieringen afventer budgetaftalen for 2022.

  Beskrivelse af sagen

  I august 2020 besluttede PMT, at Stevns Kommune skal deltage i det landsdækkende partnerskab DK2020 om udarbejdelse af klimaplaner (se bilag).


  Ansøgningsfristen for deltagelse i DK2020 projektets anden runde er den 26. august 2021. Deltagelse i DK2020 projektet kræver bred politisk og ledelsesmæssig opbakning og ansøgningen skal vedlægges borgmesterbrev (se udkast i bilag).


  I Region Sjælland er 4 kommuner i gang med at få godkendt deres klimahandleplaner, 7 kommuner deltager i DK2020 projektets førstse runde og de sidste 6 kommuner forventes at deltage i projektes anden runde med opstart til oktober. Ambitionen er, at alle kommuner deltager i projektet. Kommunernes Landsforening (KL) har oplyst, at der på landsplan pt. kun er 1 kommune, som ikke ønsker at deltage.


  Stevns Kommune er "klimakommune" og har tidligere underskrevet aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at nedbringe CO2-udledningen med 2% årligt. DN har besluttet at afslutte Klimakommune-projektet og giver stafetten videre til DK2020-projektet.


  Parisaftalen forpligter de 196 medlemslande til at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 oC og arbejde for at begrænse den til 1,5 oC. På nuværende tidspunkt er vi på vej mod en global temperaturstigning på over 3 oC. Temperaturen er allerede steget med ca. 1 oC på globalt plan - og næsten 3 gange så meget i aktis. Klimaforandringerne fører til voldsommere vejr, havstigninger, skybrud og tørke. Sagt på en anden måde, så er jorden ved at overophede - og hvad der lyder som en behagelig temperaturstigning, kan få katastrofale konsekvenser for os og for vores børn, for dyrelivet, biodiversiteten og for naturen.


  Deltagelse i DK2020-partnerskabet vil kræve:

  • Politisk og ledelsesmæssig opbakning
  • Ressourcer til projektledelse og projektgruppe (1-1,5 årsværk)
  • Konsulentbistand til scenarieberegninger og reduktionsstier (200.000-400.000 kr)
  • Samarbejde med erhvervsråd, virksomheder, landboorganisationer og borgergrupper.

  Se endvidere vedlagte brev/forventningsafsteming fra Klimaforum Sjælland om deltagelse i DK2020-partnerskabet (se bilag).


  Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klimahandlingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemidler – det er alene metoden, der bliver ens. Derudover kommer kommunerne med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-reduktion kan samles og deles mere systematisk.


  Det er forvaltnigens vurdering, at det vil være nyttigt og givtigt at deltage i DK2020 partnerskabet - dels for at få hjælp, sparring og nye værktøjer til det praktiske arbejde med at nå klimamålene - og dels for at stå sammen med andre kommuner og KL om klimaindsatsen. Arbejdet er en naturlig forlængelse af kommunens arbejde med FN's verdensmål.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2022 fremsættes anlægsbudget for gennemførelse af projektet.


 • 327. Spildevandsplan 2021-2030 - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_spildevandsplan_2021-2030_-_hoeringsudkast_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_25._marts_2021_kl._1800_raadssalenteams_i_kommunalbes_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_hoering_af_spildevandsplan_2021_0.pdfapplication/pdf icon spildevandsplan_2021-2030_-_udkast_til_vedtagelse_-_vandmaerke_0.pdf

  Resume

  .Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Spildevandsplan 2021-2030 kan vedtages. Teknik & Miljø har i marts 2021 haft udkast til høring af Spildevandsplan 2021-2030 på dagsordenen på KB via DIR, PMT og ØU, at. I den efterfølgende 8-ugers høringsperiode har Stevns Kommune modtaget 11 høringssvar.
  Høringssvar er indarbejdet i Spildevandsplan 2021-2030, i det omfang det er fundet relevant.


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. vedtage indstillinger i hvidbogen
  2. vedtage Spildevandsplan 2021-2030 med ændringer i henhold til punkt 1) og hvidbogen

  Beslutning fra Direktionen, 7. juni 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 8. juni 2021, pkt. 500:

  1. Anbefales

  2. Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen


  Forslag til Stevns Kommunes Spildevandsplan 2021-2030 samt tilhørende miljøvurdering, der i marts 2021 blev vedtaget på KB, har været i 8 ugers offentlig høring fra d. 29. marts 2021 til d. 24. maj 2021.


  Der blev i høringsperioden afholdt et digitalt borgermøde. Mødet blev afholdt over facebook, hvor borgerne kunne stille spørgsmål, som blev besvaret på mødet.


  Der er indkommet 11 høringssvar fra borgere og grundejerforeninger i kommunen.

  Desuden er Teknik & Miljø, i forbindelse med gennemgangen af høringssvar og øvrig sagsbehandling, selv blevet opmærksomme på yderligere ejendomme og oplande, hvor de faktuelle forhold afviger fra forslag til spildevandsplanen.


  På baggrund af ovenstående har Teknik & Miljø udarbejdet en hvidbog der fremlægges til udvalgets godkendelse. Hvidbogen gennemgås på mødet.


  Hovedpunkter i hvidbogen:


  • Høringssvar omhandlende unøjagtigheder i kortmaterialer og fejl i registreringer af de faktiske forhold. Ændringene er i det omfang de er væsentlige indført i spildevandplanen.
  • Spørgsmål af praktisk karakter i forbindelse med borgerens egen separatkloakering. Spørgsmålene er besvaret i hvidbogen og har ikke medført ændringer i spildevandsplanen.
  • Høringssvar omhandlende, som Teknik & Miljø forstår det, bekymring for vandmiljøet i Køge Bugt, på baggrund af, at der fortsat er privat håndtering af regnvand i de dele af Strøby Egede der ikke er planlagt separatkloakeret. Høringssvar har ikke ført til ændringer ai spildevandsplanen.
  • 8 private og kommunale ejendomme ved den tidligere kasserne ved Mandehoved er tilsluttet spildevandskloak via kommunens ejendom. Grundejere herunder kommunen har ejerskabet af ledningen men KLAR Forsyning har vedligeholdeldespligten. Oplandet skal ændres fra "Spildevandskloakeret" til "Fællesprivat opland med afledning til spildevandsforsyningens renseanlæg". Det tilføjes i spildevandsplanen til beskrivelsen til oplandet, at kloakeringstypen først ændres ved tillæg til spildevandsplanen, da vedtagelsen kræver høring af de berørte ejendomme.


  De medførte ændringer til den endelige spildevandsplan vurderes ikke at være af en sådan karakter, at det vil kræve en opdateret miljøvurdering.


  Bilagsoversigt:


  • tidligere sagsfremstilling vedrørende udkast til Spildevandsplan 2021-2030 fra KB-møde marts 2021 (uden bilag)
  • hvidbogen med høringssvar
  • udkast til endelig Spildevandsplan 2021-2030 i PDF-version


  Spildevandsplan 2021-2030 er udarbejdet som en digital plan, som er mere læsevenlig, og kan findes på kommunes planportal via dette link: https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=53


  Retsgrundlag

  • Miljøbeskyttelsesloven: LBK nr 1218, af 25. november 2019, om miljøbeskyttelse
  • Spildevandsbekendtgørelsen:BEK nr. 2292, af 30. december 2020 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
  • Lov om vandplanlægning: LBK nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning
  • Miljøvurderingsloven: LBK nr. 973, af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
  • Vandsektorloven:LBK nr. 52, af 23. januar 2020, om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
  • Betalingsloven:LBK nr. 553, af 24. april 2020, om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.
  • Spildevandsafgiftsloven:LBK nr. 478, af 14. april 2020 om afgift af spildevand
  • Bekendtgørelse nr. 2276, af 29. december 2020, om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

  Spildevandsplanen vil i planperioden høre under kommunens generelle administration af spildevand, hvorfor sagen ikke har konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Enkelte af kommunens ejendomme vil blive omfattet af spildevandsplanen, hvilket vil være forbundet med omkostninger.

 • 328. KLAR Forsyning - Revision af Ejeraftale - Godkendelse

  application/pdf icon evaluering_af_ejeraftale_-_rapport_-_v1.1_0.pdfapplication/pdf icon klar_ejeraftale_kernebestyrelse_underskriftsversion_2017.12_vs_udkast_2021.04.21_m._titelaendring_002_0.pdfapplication/pdf icon bilag_7.7_oversigt_over_bestyrelseshonorar_revideret_0.pdf

  Resume

  KLAR Forsynings fire ejerkommuner har med bistand fra et eksternt konsulentfirma gennemført en evaluering af den indgåede ejeraftale. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag 1.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. ændringer i vedlagte ejeraftale godkendes
  2. ændringer i bestyrelseshonorarerne godkendes

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 8. juni 2021, pkt. 504:

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.


  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Forsyningssamarbejdet mellem Køge, Stevns, Solrød og Greve Kommuner er reguleret i en ejeraftale. Med virkning fra 1.januar 2018 etableredes en enhedsbestyrelse. Bestyrelsen har siden arbejdet med etableringen af det nye selskab og med at høste de forventede og ønskede synergier.

  Grundlæggende er det opfattelsen, at de forventninger, man havde i forbindelse med etableringen af selskabet, er blevet opfyldt. De økonomiske besparelser på 13 mio. kr. årligt er realiseret, samtidig med at der er kommet en større faglighed og robusthed ind i driften.


  Evalueringsrapporten har været drøftet på det årlige Ejermøde mellem de 4 kommuners borgmestre og kommunaldirektører. På denne baggrund foreslås ejeraftalen ændret med virkning fra 1. januar 2022 (bilag 2).


  Formanden for bestyrelsen foreslås fremover valgt eksternt og efter godkendelse i hver af de 4 kommunalbestyrelser. En eksternt valgt formand giver ifølge evalueringsrapporten mulighed for større sektorkompetence og faglighed, uvildighed, samme vidensniveau om alle 4 kommuner og er upartisk.


  Næstformanden foreslås valgt efter det hidtidige rotationsprincip, hvilket indebærer, at Stevns Kommune for den kommende fireårige valgperiode skal indstille hertil.


  Hver ejerkommune udpeger fortsat to bestyrelsesmedlemmer til KLAR Forsynings enhedsbestyrelse og det er fastsat i vedtægterne, at disse skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.


  I starten af den kommende valgperiode tager de fire ejerkommuner initiativ til at udarbejde en ny ejerstrategi for selskabet. Ejerstrategien er kommunernes overordnede styringsredskab i forhold til KLAR Forsyning og det er her, kommunernes forventninger og ønsker skal beskrives. Ejerstrategien skal godkendes i alle fire kommunalbestyrelser.


  Der indføres fremover en årlig ejerdag, hvortil alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommunerne inviteres. På ejerdagen drøftes selskabets resultater og strategier.


  Fra den kommende valgperiode foreslås bestyrelseshonorarerne ændret, men uden at det samlede honorarniveau i selskaberne forøges. Hensigten er at sikre en bedre honorering af de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, der hidtil har fået 2.479 kr. i årligt honorar. Dette foreslås hævet til 4.500 kr. Herudover hæves formandshonoraret, medens næstformandshonorarer sænkes.
  Honorarer til de af kommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer fastholdes på årligt 37.900 kr. (Pr. 1.1.2022)
  En samlet oversigt over honorarer fremgår af vedlagte bilag 3.


  Når ejeraftalen er godkendt i alle 4 kommunalbestyrelser, vil der blive foretaget konsekvensændringer i vedtægter for de forskellige selskaber. Disse forelægges generalforsamlingerne til godkendelse i løbet af efteråret.

  Der vil ligeledes i efteråret blive taget initiativ til at rekruttere den nye eksterne formand. Endelig beslutning om valg af formand træffes ligeledes af hver enkelt kommunalbestyrelse.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifter til evalueringsrapporten og til revision af ejeraftalen er afholdt af KLAR Forsyning. Ændringerne i honorar-sammensætningen indebærer ikke forøgede udgifter samlet set.

 • 329. Trafiksikkerhedsplan 2021 - Anlægsbevilling

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal frigives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Der er i budget 2021 afsat en pulje på 1 mio. kr. til trafiksikkerhed generelt i kommunen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. give en anlægsbevilling på 1 mio. til at forbedre trafiksikkerheden i Stevns kommune 2021.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 8. juni 2021, pkt. 508:

  1. Anbefale. O vil gerne have forbedret trafiksikkerheden ved bl.a. opsætningen af stærekasser.

  2. Anbefales.


  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.


  O vil gerne have forbedret trafiksikkerheden ved bl.a. opsætning af stærekasser i stedet for etablering af vejbump.

  Beskrivelse af sagen

  Vejteam arbejder med en dynamisk liste, hvor borgerønsker bliver samlet og vurderet i forhold til trafikmængde og art, uheldsstatistik, skolevej, oversigtsareal og øvrige faglige parametre.


  Det er ud fra denne liste, at puljens midler er blevet prioriteret.


  • Helleanlæg ved vejen ind i Vråby. Borgerønske, tiltag reducerer fart ind og igennem i byen.
  • Ændring af 3 vejbump på Hovedgaden i Hårlev. Borgerønske, tiltaget vil reducere farten igennem byen.
  • Etablering af hævet flade i Valløby og Hellested. Institution og borgerønske, tiltag reducerer fart og øger trygheden på vejen.
  • Maglebyvej ændres til 2-1 vej. Borgerønske, tiltag øger trygheden på vejen.
  • Skovbovej og Himlingøje Bygade ændres til 2-1 vej. Borgerønske, tiltag reducerer fart og øger trygheden på vejen.


  Listen er ikke fuldkommen og mindre ændringer kan forekomme efterhånden som økonomien i de enkle delopgaver bliver kendt.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til pulje jf. trafiksikkerhedsplan.

 • 330. Medlem til Stevns Udsatteråd - Godkendelse

  application/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_0.pdf

  Resume

  Stevns Udsatteråd har i øjeblikket 3 vakante pladser, 1 plads som såkaldt livsekspert/borger med livserfaring inden for målgruppen og 2 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer.


  I denne sag skal KB godkende et nyt medlem til Udsatterådet, jf. § 3 i rådet´s vedtægter - se bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen og ØU, at

  1. godkende Anne Sofie Nymark-Jacobsen som nyt medlem i Udsatterådet.

  Beslutning fra Direktionen, 14. juni 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Udsatterådet er via medlemmernes eget netværk kommet i kontakt med Anne Sofie Nymark-Jacobsen.


  Anne Sofie´s motivation for at sidde i Udsatterådet er, at hun via egne erfaringer kender til en hverdag med store udfordringer, og hvordan man som borger oplever mødet med det kommunale system, som skal hjælpe familierne. Hun brænder for at gøre en forskel for blandt andet sårbare og udsatte børn og ønsker at bidrage med sin viden og indsigt i fremtidige debatter. Anne Sofie holder sig løbende opdateret gennem kurser, litteratur og forskning indenfor området.


  Alle Udsatterådet´s medlemmer bakker op om Anne Sofie som livsekspert/borger med livserfaring indenfor målgruppen, hvorfor Sundhed & Omsorg indstiller til KB at godkende Anne Sofie Nymark-Jacobsen som nyt medlem i Stevns Udsatteråd.


  Siden april måned, hvor KB behandlede en sag om medlemmer til Udsatterådet, er lederen på Café Stevnen fratrådt sin stilling og er dermed ikke længere medlem af Udsatterådet. Status efter denne godkendelse er derfor, at Udsatterådet mangler 2 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer for at være fuldtalligt, hvorfor Udsatterådet, sammen med forvaltningen, fortsætter arbejdet med at finde de to egnede kandidater.

  Retsgrundlag

  Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til Udsatterådet finansieres via rådets eget budget, som i 2021 er på 20.000 kr.

 • 331. Opfølgning på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 - Beslutning

  application/pdf icon bemaerkninger_til_kompenserende_foranstaltninger_i_2021_0.pdfapplication/pdf icon drift_-_kompenserende_besparelser_inkl._beslutninger_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_-_kompenserende_besparelser_inkl._beslutninger_0.pdf

  Resume

  Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viste en forventet merudgift vedrørende driften på 13,2 mio. kr., men et samlet mindre kassetræk på 32,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

  Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skulle se på mulige kompenserende foranstaltninger i 2021 og at forslagene skal forelægges ØU på mødet 15. juni.

  Administrationen har angivet forslag/ændrede forudsætninger for i alt 14,9 mio. kr., fordelt med 5,1 mio. kr. vedrørende drift og 9,8 mio. kr. vedrørende anlæg. ØU skal tage stilling til de konkrete forslag.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at

  1. der tages stillling til de enkelte forslag til kompenserende foranstaltninger i 2021
  2. Anlægsbevillingerne reduceres i 2021 svarende til de beløb, som ØU beslutter i denne sag og kassebeholdningen forøges tilsvarende
  3. Driftsbevilllingerne reduceres i 2021 svarende til de beløb, som ØU beslutter i denne sag og overføres til en central pulje under udvalget og medtages i budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021.


  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Ad 1. Økonomiudvalgets anbefalinger fremgår af opdateret bilag 2 og 3.


  Ad 2-3: Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viste et forventet kassetræk på 41,9 mio. kr. Det er 32,4 mio. kr. mindre et det korrigerede budget. Der blev forventet et merforbrug vedrørende drift på 13,2 mio. kr., hvoraf de 10,0 er forventede merudgifter på indkomstoverførselsområdet, 7,1 mio. kr. vedrørende corona-udgifter og 2,4 mio. kr. vedrørende vintertjeneste.


  Der er efter udarbejdelsen af BOP 2 fremkommet nye forudsætninger på flere områder, som medfører mindre udgifter end forudsat ved BOP 2. De fremgår af tabellen nedenfor med den forventede økonomiske effekt i 2021:  De ændrede forudsætninger betyder, at det forventede merforbrug på driften nu udgør 10,6 mio. kr. i 2021.


  Administrationen er til denne sag fremkommet med forslag om kompenserende foranstaltninger i 2021 for samlet set 12,7 mio. kr., hvoraf de 9,8 mio. kr. er forslag vedrørende anlægsprojekter. Forslagene vedrørende henholdsvis drift og anlæg fremgår af tabellerne nedenfor:


  Forslag til kompenserende foranstaltninger drift


  Forslag til kompenserende foranstaltninger, anlæg


  Beskrivelser for de enkelte forslag fremgår af de to vedhæftede bilag


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen kan medføre, at anlægsbevillinger/rådighedsbeløb bliver reduceret i 2021, som medfører en forøgelse af kassebeholdningen.

  En reduktion af driftsbevilling vil blive overført til en central pulje under udvalget og medtages i budgetopfølgning 3.


 • 332. Budgetforslag 2022 Økonomiudvalg - Godkendelse

  application/pdf icon overblik_budgetforslag_2022-2025_med_indarbejdede_aendringer_0.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_-_oeu_15.06.21_0.pdfapplication/pdf icon ud_over_vedtaget_service_-_oeu_15.06.21_0.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_-_oeu_15.06.21_0.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget skal behandle budgetforslag 2022-2025 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetseminaret i august.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU, at

  1. Udvalget behandler budgetforslag til budget 2022
  2. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces


  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Økonomiudvalget oversender budgetforslag til budget 2022 til den videre budgetproces uden anbefalinger.


  N og O anbefaler, at skattestigningen på ca. 40 mio. kr. ikke videreføres i budget 2022 og frem.

  Beskrivelse af sagen

  Fagudvalgene behandler i juni måned budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025, og udvalgenes anbefalinger indgår på budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.


  Den økonomiske politik for 2021-2025 blev godkendt i januar 2021, herunder en tidsplan for budgetprocessen for 2022. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 15 mio. kr. for at mindske ubalancen i kommunens økonomi og til imødegåelse af opdrift på visse områder som følge af demografisk udvikling og øget udgiftspres. Der er her forudsat et anlægsniveau på ca. 40 mio. kr. netto.


  Ændringer til budget 2022

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2022, version 1:

  • Overførselsudgifter

  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres


  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer

  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau

  • Anlægsønsker

  • Balancekatalog


  Budgetforslag 2022 på Økonomiudvalgets område

  På Økonomiudvalgets område er der indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2022:


  Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 4,4 mio. kr.

  Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: -2,1 mio. kr.


  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:


  Udover vedtaget service: 2,9 mio. kr.

  Balanceforslag: -5,9 mio. kr.

  Anlæg: -0,4 mio. kr. netto (anlægsudgifter på 4,95 mio. kr. og indtægter på 5,4 mio. kr.). Anlægsforslag samt oversigt over alle anlæg kan ses i sagen ”diverse orienteringer”


  Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august 2021, når resultatet af økonomiaftalen for 2022 kendes. Ligeledes vil bilag vedrørende budgetforudsætningerne indgå i budgetmaterialet til august.


  Budgetprocessen for 2022

  Fagudvalgene behandler budgetforslag på møderne i juni.


  På fagudvalgenes møder i august vil budget 2022 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2022 samt hvis der på nogle områder er konstateret ændringer med betydning for budgettet. Der vil som tidligere år ikke blive en generel revurdering af budgettet i august.


  Likviditet

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgør 157,8 mio. kr. ved udgangen af maj. Der forventes en likviditet på 170-175 mio. kr. ved udgangen af 2021. Likviditeten forventes at stige med ca. 25 mio. kr. i 2021, jf. figuren nedenfor:
  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2022 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2022.

  Bilag


 • 333. Østsjællands Beredskab Likvidationsopgørelse - Godkendelse

  application/pdf icon likvidationsopgoerelse_oesb_0.pdf

  Resume

  Østsjællands Beredskab I/S blev opløst pr. 31. december 2019.


  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2018, at Stevns Kommune skulle udtræde af Østsjællands Beredskab og der blev den 26. juni 2019 godkendt udkast til overdragelsesaftale.


  Der foreligger nu en likvidationsopgørelse, hvor Stevns kommune skal modtage 268.000 kr.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at

  1. likvidationsopgørelsen, hvor Stevns Kommune står til at modtage 268.000 kr., godkendes.


  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Østsjællands Beredskab er opløst pr. 31. december 2019.


  Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2018 at udtræde af Østsjællands Beredskab (ØSB) og godkendte ligeledes på møde den 26. juni 2019 et udkast til overdragelsesaftale med bilag samt at Borgmesteren fik mandat til at indgå endelig overdragelsesaftale.


  Opløsningen skete på grundlag af en overdragelsesaftale godkendt i hver af de 8 oprindelige ejerkommuner og blev efterfølgende godkendt i Ankestyrelsen.


  I overdragelsesaftalen med tilhørende bilag fastlægges bl.a. hvilke aktiver og passiver, den enkelte kommune overtager ved opløsningen af ØSB.


  Revisionsfirmaet PWC har efter drøftelser med bl.a. Køge kommune fremsendt endelig likvidationsopgørelse i maj 2021. Det fremgår af opgørelsen, at seks af de otte kommuner skal indbetale til boet, mens to kommuner, herunder Stevns kommune skal modtage penge fra boet.


  Beløbet som udgør 268.000 kr. for Stevns kommune fordeler sig således  Andel af egenkapital

  1.079.000

  Modtagne aktiver/passiver samt feriepenge

  -754.000

  Mellemværende Køge kommune

  25.000

  Likvidationsomkostninger m.v.

  -82.000

  I alt at modtage fra boet efter ØSB

  268.000  Den totale likvidationsopgørelse fremgår af bilag.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Det anførte beløb på 268.000 kr. vil blive medtaget i forbindelse med kommende budgetopfølgning.

 • 334. Stevns Klint fredning, erstatning - Anlægsbevilling

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal kommunalbestyrelsen kan godkende og frigive en anlægsbevilling til Stevns Klint fredningerstatning på 551.000 kr., og om finansieringen skal ske ved forbrug af kassebeholdningen.


  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. give en anlægsbevilling på 551.000 kr. til Stevns Klint - erstatning i 2021
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 257.000 kr. til Stevns Klint - erstatning og ved forbrug af kassebeholdningen på 294.000 kr.

  Beslutning fra Direktionen, 7. juni 2021, pkt. 7:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 8. juni 2021, pkt. 505:

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.


  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Miljø- og Fødevareklareklagenævnet traf endelig afgørelse om fredning af Stevns Klint i januar i år og traf samtidig afgørelse om erstatningssummen. Den samlede erstatningssum beløber sig til 5.512.295 kr. samt rente og tillagt godtgørelse på 100.000 kr.

  Af dette beløb besluttede klagenævnet, at Staten skal betale 90% og Stevns Kommune 10%, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 5. Stevns Kommune skal således betale i alt 551.229,50 kr. i erstatning.

  Denne sum er højere end tidligere antaget efter Fredningsnævnet for Østsjællands afgørelse i 2017, hvoraf Stevns Kommune skønnede, at kommunen skulle betale 10% af erstatningssummen, der efter nævnets afgørelse lød på 2.573.000 kr. Stevns Kommune satte derfor 257.000 kr. af på anlægsbudgettet i 2021.

  Den højere erstatningssum hænger sammen med, at klagenævnet genindførte fredningsforslaget om at udlægge en 25 meter bred zone langs klinten, som skulle undtages for dyrkning, spøjtning og gødskning. Da dette nu er gennemført, skal lodsejere kompenseres for reduceret mulighed for anvendelse af jorden i fredningszonen.

  Rådighedsbeløbet på de 257.000 kr. ønskes derfor frigivet til udbetaling af erstatning.


  Retsgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens kapitel 6.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 551.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 257.000 kr. til Stevns Klint - erstatning i budget 2021 og ved forbrug af kassebeholdningen på 294.000 kr.


 • 335. Verdensarv Stevns - Årsrapport og årsregnskab - Godkendelse

  application/pdf icon aarsberetning_2020_0.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_2020_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune fianasierer driften af Verdensarv Stevns gennem et årligt tilskud. På baggrund af det, er der udabejdet en kontrakt mellem Verdensarv Stevns og Stevns Kommune. Processen følger den skitserede i samarbejdsaftalen og vedtægterne for Verdenarv Stevns. Foreningen udarbejder og indsender handlingsplan og budget inden 1. november samt et revideret årsregnskab og en årsberetning fra det foregående år inden 1. maj.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at


  1. årsberetning og årsregnskab for Verdensarv Stevns godkendes.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 9. juni 2021, pkt. 306:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem et årligt tilskud. Arbejdet er siden 2017 blevet planlagt gennem en handlingsplan, som danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdenarv Stevns. Handlingsplanen revideres en gang årligt. Opfyldelsen af handlingsplanen, og dermed af kontrakten, kan aflæses i den følgende årsberetning. Såvel handlingsplan som årsberetning hører under Forvaltningsplan Stevns Klint, der samler alle opgaver og ansvarsområder, der vedrører Stevns Klint som verdensarv, under ét.

  Processen følger den skitserede i samarbejdsaftalen og vedtægterne for Verdenarv Stevns. Foreningen udarbejder og indsender handlingsplan og budget inden 1. november samt et revideret årsregnskab og en årsrapport fra det foregående år inden 1. maj.

  Kontrakt og handlingsplan for 2020 blev godkendt af KB via AET og ØU d. 18. december 2019.

  Årsregnskabet for 2020 er gennemgået af foreningens revision, som ikke har bemærkninger. Regnskabet viser, at tlskuddet næsten er brugt og at økonomien er i balance med et mindre overskud.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, idet tilskuddet på 2,7 mio. kr. ligger som et anlæg under AET.

 • 336. Ny aftale for blodprøvetagning - Godkendelse

  application/pdf icon samarbejdsmodel_vedr._lokal_og_mobil_blodproevetagning_i_region_sjaelland.docx_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_samarbejdsmodel_for_lokal_og_mobil_blodproevetagning_i_region.docx_0.pdfapplication/pdf icon kort_over_regionale_blodproevetagningssteder_oktober_2020.pdf_0.pdfapplication/pdf icon oversigt_over_forslag_til_fordeling_af_opgaver_og_finansiering.docx_0.pdf

  Resume

  Den nuværende ordning for blodprøvetagning i regionen udfases. Regionsrådet har godkendt en ny tværsektoriel samarbejdsmodel med 3 valgmuligheder. KB skal beslutte ny model for blodprøvetagning i Stevns Kommune for de mest sårbare borgere.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via direktionen, SSU og ØU, at

  1. vælge model 1 til lokal blodprøvetagning.

  Beslutning fra Direktionen, 31. maj 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 9. juni 2021, pkt. 336:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunens mest sårbare borgere, der har behov for at få taget blodprøver i eget hjem, får på nuværende tidspunkt foretaget disse dels gennem egen læge, dels ved den mobile enhed fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Køge sygehus (Sjællands Universitets Hospital - SUH). Ordningen gælder kun for de mest sårbare borgere, som ikke selv har mulighed for at transportere sig hen til egen læge.


  Den mobile enhed har dog kun været et tilbud til de borgere, som bor i Hårlev, Vallø og Strøby Egede. Blodprøvetagning i resten af kommune har derfor indtil nu været varetaget af Stevnslægerne i St. Heddinge.


  Håndtering af blodprøvetagning i hele Region Sjælland varierer og afspejler ikke nødvendigvis de lokale behov. Og den nuværende ordning vil blive udfaset. Det Nære Sundhedsvæsen i regionen har gjort opmærksom på, at udarbejdelsen af lokale aftale med de enkelte kommuner bør igangsættes snarest muligt.


  Derfor besluttede Region Sjællands Sundhedskoordinationsudvalg på møde d. 19. marts 2020, at regionen skulle udarbejde et oplæg til en fælles samarbejdsmodel med mulighed for lokale variationer, der tilgodeser borgernes behov for at få taget både planlagte og akutte blodprøver. D. 2. november 2020 godkendte Regionsrådet en ny tværsektoriel samarbejdsmodel for blodprøvetagning i Region Sjælland, der er kvalificeret af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sygehuse, kommuner og det fælleskommunale sundhedssekretariat.


  Som bilag er følgende fire dokumenter vedlagt; Region Sjællands forslag til samarbejdsmodel for lokal og mobil blodprøvetagning, Samarbejdsmodel vedr. lokal og mobil blodprøvetagning fra Sundhedskoordinationsudvalgs møde d. 19. marts 2020, Oversigt over forslag til fordeling af opgaver og finansiering samt Kort over regionale blodprøvetagningssteder.


  Samarbejdsmodellen er udarbejdet med henblik på at styrke borgernes adgang til blodprøvetagning tæt på hjemmet og har desuden til formål at ensarte regionens tilbud til de 17 kommuner. Et af de centrale samarbejdsprincipper i Sundhedsaftalen 2019-2023 er princippet om planlagt opgaveflytning, herunder at opgaver bør løses der, hvor det har størst mulig gavn for borgeren. En planlagt opgaveflytning forudsætter en aftalestyret proces med særligt fokus på rolle- og ansvarsfordeling mellem sygehuse, almen praksis og kommunerne.


  Tilvælges mobil blodprøvetagning stiller det krav om at Stevns Kommune medfinansierer og/eller stiller medarbejder ressourcer til rådighed for ordningen. Det lokale samarbejde aftales mellem det lokale sygehus og den enkelte kommune.


  Samarbejdsmodellen lægger op til, at der indgås aftale lokalt om en af følgende tre modeller:


  1. Blodprøvetagning til sårbare borgere ved regional bioanalytiker


  En kommunalt finansieret bioanalytiker kører ud fra sygehuset og tager planlagte blodprøver i sårbare borgeres hjem. Kommunen finansierer ligeledes en leaset bil.


  2. Blodprøvetagning til sårbare borgere ved kommunens akutfunktion


  Kommunalt finansieret personale tager blodprøverne i sårbare borgeres hjem. Kommunen finansierer ligeledes tiden til oplæring af kommunens personale. Regionen stiller undervisning til rådighed.


  3. Blodprøvetagning på sygehuset eller i kommunale sundhedshuse


  Regional bioanalytiker tager blodprøverne på alle borgere på sygehuset eller i et kommunalt sundhedshus. Denne ordning løser ikke udfordringen for de mest sårbare borgere, som ikke selv kan transportere sig.


  Nuværende er det Stevnslægerne i St. Heddinge, som tager blodprøver på de sårbare borgere i borgerens hjem i den sydlige del af Stevns Kommune, da den mobile ordning kun kører i den nordlige del af kommunen.

  Jf. optælling ved Klinisk Biokemisk Afdeling på SUH, så kører de p.t. til Stevns Kommune hver anden tirsdag, hvor de tager blodprøver på ca. 15-20 sårbare borgere fra Hårlev og Strøby Egede området.


  Ved de nye modeller vil tilbuddet om lokal blodprøvetagning gælde for hele kommunen.


  Model 3 sikrer ikke de sårbare borgere, som ikke kan transportere sig selv, adgang til blodprøvetagning.


  Model 2 kræver, at sygeplejerskerne i kommunen læres op til at tage blodprøverne. For at kunne vedligeholde en sådan kompetence, kræver det, at sygeplejerskerne kontinuerligt udfører blodprøvetagning. Og med den anslåede mængde af blodprøver, der skal tages, så vil det være svært, at opretholde en tilstrækkelig kompetence og sygeplejen er bekymret for, om de vil kunne sikre en sikker drift. Model 2 vil endvidere betyde, at der skal indkøbes varmeskab til blodprøverne, der skal arrangeres afhentning og levering af blodprøveglas m.m.


  Forvaltningen anbefaler, at Stevns Kommune vælger model 1, hvor kommunen finansierer leasing af bil og lønnen for de timer en regional bioanalytiker bruger på at køre til Stevns fra Køge sygehus og tage de bestilte blodprøver på de sårbare borgere. Det vil sikre den mest enkle og den bedst kvalificerede håndtering af opgaven. I øjeblikket vil det svare til en dags arbejde hver anden uge.


  I udarbejdelsen af samarbejdsmodellen for blodprøvetagning er det forudsat, at den kommunale medfinansiering kan vægtes i forhold til, at der forventes en kommunal besparelse til transport og ledsagelse af borgere, som ikke kan tage alene afsted i en transport. Det er dog sådan, at det er regionen selv, som finansierer kørsel til borgere, som skal transporteres ind til sygehuset. Det er kommunen, som finansierer kørsel til egen læge og speciallæge. Og som udgangspunkt forsøger vi altid, at få de pårørende til at ledsage de borgere, som har behov for det. Så den kommunale besparelse vil være begrænset.


  Der er deadline for skriftlig tilbagemelding til regionen, hvilken en af modellerne Stevns Kommune ønsker at købe sig ind på senest d. 21. juni 2021. Ved næste KSS møde d. 22. juni skal målgruppen for det mobile tilbud drøftes.


  Når alle kommuner har meldt ind, hvilken model de ønsker at købe sig ind på, skal der indgås individuelle aftaler mellem sygehus og den enkelte kommune.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Model 1 medfører en udgift til aflønning af en regional bioanalytiker og til leasing af bil for øjeblikket en dag hver anden uge.

  Der foreligger ikke oplysninger om regionens afregning for fortsat at løse opgaven. Foreløbigt estimat udgør ca. 60.000 - 70.000 kr. med de skitserede forudsætninger.

  Udgiften indarbejdes i Budgetforslag 2022.

  Hvis ordningen træder i kraft allerede i 2021, medtages udgiften for indeværende år i budgetopfølgning 3, pr. 31. august 2021.

 • 337. Frit leverandørvalg af hjemmepleje - Godkendelse

  Resume

  Alle kommuner har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af personlig og praktisk hjælp har mulighed for at vælge mellem mindst to leverandører. Stevns Kommune har frem til den 31. marts 2022 aftale med én privat leverandør af hjemmepleje, sådan at visiterende borgere kan vælge enten denne eller den kommunale hjemmepleje.


  Denne sagsfremstilling har til formål, at KB træffer beslutning om, hvordan det frie leverandørvalg sikres, når den eksisterende aftale udløber. Forvaltningen anbefaler at Stevns Kommune indgår aftale med én ekstern leverandør på baggrund af gennemført udbud.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via direktionen, SSU og ØU, at

  1. Stevns Kommunes egen hjemmepleje fortsætter som leverandør af hjemmepleje
  2. godkende at frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp sikres ved udbud med henblik på at indgå aftale med én ekstern leverandør
  3. godkende tidsplan for udbud.

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 9. juni 2021, pkt. 335:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Det følger af serviceloven, at alle kommuner er forpligtet til at skabe grundlag for, at modtagere af personlig og praktisk hjælp har mulighed for at vælge mellem mindst to leverandører. Heraf må den ene leverandør gerne være kommunal, men det er ikke et krav.


  Reglerne om frit leverandørvalg omfatter ikke beboere i plejehjem, plejeboliger eller bosteder efter servicelovens §§ 107-108.


  Som alternativ leverandør til kommunens egen hjemmepleje har Stevns Kommune siden 1. oktober 2015 haft aftale med De Glade Vikarer om at levere personlig og praktisk hjælp. Aftalen er indgået på baggrund af et gennemført udbud. De Glade vikarer står i dag for ca. 12 pct. af de timer, der visiteres til hjemmehjælp eller overdragne sundhedsydelser.


  Aftalen udløber den 31. marts 2022. Der skal derfor allerede nu træffes beslutning om, hvordan det frie leverandørvalg for personlig og praktisk hjælp sikres efter 31. marts 2022.


  Uanset, hvordan kommunen vælger at løfte sin fritvalgsforpligtelse, påhviler forsynspligten fortsat kommunen.


  Det følger af serviceloven, at borgere, der modtager madservice, også skal have mulighed for at kunne vælge mellem to leverandører, Stevns Kommune løfter denne forpligtelse gennem en anden aftale.


  Valgmuligheder

  Kommunen har følgende muligheder for at sikre det frie leverandørvalg:


  Metode

  Betydning for borgerne

  Model

  Indgå aftale med én eller flere eksterne leverandører


  Borgerne får frit valg mellem de leverandører, kommunen har indgået aftale med.


  Udbud


  Kommunen indgår aftale med én eller flere eksterne leverandører på baggrund af et gennemført udbud*.


  Godkendelsesmodel


  Alle leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav, godkendes som leverandører.


  Udstede fritvalgsbeviser

  Borgerne får frit valg mellem alle cvr-registrerede virksomheder, der leverer ydelser, som modtageren er berettiget til at modtage^.


  Fritvalgsbevis


  Kommunen udsteder et fritvalgsbevis til borgere, der visiteres til personlig og praktisk hjælp.


  Leverandørerne skal ikke godkendes af kommunen, men kommunen skal stille kvalitetskrav til dem.


  En kombination af de to andre modeller

  Borgerne kan vælge mellem ovenstående.


  Kombination


  Fritvalgsbevis samt aftaler med eksterne leverandører indgået enten ved udbud eller ved godkendelsesmodellen afhængig af, hvilken kombination der vælges.  * Hvis der kun indgås aftale med èn ekstern leverandør skal kommunen også selv være leverandør.
  ^ Dvs. borgerne kan ikke vælge en privat person til at udføre hjælpen.


  Indenfor de forskellige metoder er der desuden mulighed for at inddele aftalerne i distrikter, denne mulighed berøres ikke yderligere i denne sagsfremstilling, da det er forvaltningens vurdering at kundegrundlaget ved inddeling i distrikter bliver for småt til en reel forretning.


  Fordele og ulemper ved modellerne


  Udbud

  Ulemper

  • Der skal gennemføres et udbud, hvilket er tids- og ressourcekrævende. Hvis kommunen ønsker at afgive kontrolbud på opgaven, er det yderligere tidskrævende. Kommune har ikke pligt til at afgive kontrolbud. Kommunens beslutning skal fremgå af udbudsmaterialet.


  • Som udgangspunkt er det ikke muligt at foretage væsentlige ændringer i aftaler indgået på baggrund af et gennemført udbud. Det er derfor væsentligt, at den aftale, der udbydes, indeholder de mulige ændringsklausuler, sådan at der så vidt muligt kan justeres i det kommunale serviceniveau undervejs i aftalens løbetid.


  Fordele


  • Den eller de eksterne leverandører afregnes med markedsprisen i form af den pris, der bydes ind med ved udbuddet. Konkurrencen medfører forhåbentlig en mere fordelagtig pris for kommunen. Jo flere eksterne leverandører, der indgås aftale med, jo flere valgmuligheder får borgerne selvsagt. Men det betyder samtidig, at de private leverandørers sikkerhed for kundegrundlag falder, hvilket må forventes at afspejle sig i højere priser.


  • Med kun én ekstern leverandør vil mulighederne for og ressourcerne til at indgå et givtigt samarbejde med den eksterne leverandør være bedre. Bl.a. omkring borgere, der ønsker at skifte leverandør og i forhold til hensigtsmæssige arbejdsgange for opfølgning på borgernes tilstand. Herudover vil der være bedre muligheder for at inddrage den eksterne leverandør i udviklingen af hjemmeplejen.


  • Med få mulige leverandører af hjemmepleje er det muligt at præsentere borgerne for et overskueligt frit valg. Modsat hvis de kan vælge mellem alle cvr-registrerede virksomheder, der leverer den ydelse, borger er visiteret til. Dette ikke mindst da det ikke vil være muligt for forvaltningen at administrere og opdatere en sådan liste.


  Godkendelsesmodel

  Ulemper

  • Kommunen kan ikke selv beslutte, hvor mange leverandører, der skal indgås aftale med, da alle de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav som hovedregel skal godkendes. Det kan medføre et betydeligt administrative ressourcetræk, pga. den kommunale tilsynsforpligtelse og samarbejdsrelationerne i øvrigt.


  • De eksterne leverandører afregnes med en pris fastsat på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere og levere tilsvarende ydelse. Løbende efterberegning skal sikre, at afregningsprisen løbende justeres. Begge dele er administrativt ressourcekrævende.


  • Afregningsmetoden betyder, at der ikke opnås konkurrence om priserne blandt leverandørerne på markedet.


  • Det er muligt at vælge udbud indenfor godkendelsesordningen, men det medfører en tids- og ressourcekrævende udbudsproces.


  Fordele

  • Samarbejdet med de private leverandører kan etableres hurtigt, da der ikke er behov for et tidskrævende udbud.


  • Borgerne får måske flere leverandører at vælge imellem (afhængigt af, hvor mange leverandører, der finder det attraktivt at være leverandør i Stevns Kommune).


  • Der er mulighed for, at kommunen kan vælge en godkendelsesordning med begrænset deltagerantal, hvis kommunen melder dette ud og opstiller udvælgelseskriterier, hvilket dog er en tidskrævende proces på linje med et udbud.


  • Der er mulighed for at kommunen kan beslutte at en anden leverandør end kommunen skal være hovedleverandør. Det kræver at der gennemføres et udbud indenfor godkendelsesordningen. Afregningsprisen følger resultatet af udbuddet og kommer herefter til at svare til markedsprisen. Nytilkomne leverandører afregnes til denne pris.


  Fritvalgsbevis

  Ulemper

  • Fritvalgsbevisets værdi skal som hovedregel svare til kommunens omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser. Kommunen mister derved de mulige fordele, som konkurrence om priserne kan give.


  • Ved fritvalgsbeviset udgør kommunens kvalitetskrav en del af den kontraktlige aftale mellem borgerne og den valgte leverandør, hvilket betyder, at det kan være sværere for kommunen at sikre fagligheden og kvaliteten, end når kommunen indgår kontrakten direkte med leverandøren.


  • Da borgerne frit kan vælge mellem et ubegrænset antal leverandører, vil denne model alt andet lige pålægge kommunen en øget administration. Dette pga. den kommunale tilsynsforpligtelse og det løbende samarbejde med alle leverandører – fx i forhold til den løbende dokumentation af borgerens tilstand.
  • Det kan virke uoverskueligt for nogle borgere at skulle forholde sig til det frie valg blandt en udefineret række af potentielle leverandører. Hvilket i sidste ende kan komme til at betyde, at det reelle frie valg ikke er til stede, hvis det bliver for uoverskueligt at vælge en anden end den kommunale leverandør.


  Fordele

  • Borgerne får frit valg blandt mange leverandører.


  • Det frie valg kan sikres hurtigt, da der ikke er behov for fx et tidskrævende udbud.


  Kombination

  Fordele

  • Fritvalgsbeviser kan være et supplement til brugen af udbud, hvis der er ønske om at øge borgernes valgfrihed.


  • Hvis fritvalgsbeviset bruges som supplement til udbud, afregnes alle leverandører til den pris, der er opnået ved udbuddet – altså til markedsprisen.


  Ulemper

  • Anvendelse af fritvalgsbeviser sammen med udbud vil give en usikkerhed om kundegrundlaget, som alt andet lige må forventes at indvirke negativt på de priser, de private leverandører må forventes at byde ind med i en udbudssituation.


  • Det vil være meget ressourcekrævende at skulle iværksætte flere af modellerne samtidig og herefter at skulle følge op på dem.


  • Det kan virke uoverskueligt for nogle borgere at skulle forholde sig til det frie valg blandt en udefineret række af potentielle leverandører. Hvilket i sidste ende kan komme til at betyde, at det reelle frie valg ikke er til stede, hvis det bliver for uoverskueligt at vælge en anden end den kommunale leverandør.


  Forvaltningens anbefaling

  Da Stevns Kommune har en velfungerende hjemmepleje og da forsyningsforpligtelsen på personlig og praktisk hjælp påhviler kommunen, anbefaler forvaltningen, at kommunen fortsætter som leverandør. Dette for at sikre viden og kompetencer til at løse opgaven i tilfælde af, at kommunen på et tidspunkt i en periode skulle stå uden privat leverandør.


  Af følgende grunde anbefaler forvaltningen herudover, at det frie leverandørvalg for hjemmepleje sikres ved at indgå aftale med én ekstern leverandør på baggrund af et gennemført udbud:

  1. Udbuddet forventes at sikre den bedst mulige markedspris. Størrelsen på kundegrundlaget forventes at have en væsentlig indflydelse herpå. Èn ekstern leverandør forventes derfor at kunne give den økonomisk mest fordelagtige pris.


  1. Det kommunale administrative ressourceforbrug stiger med antallet af eksterne leverandører, bl.a. pga. den kommunale tilsynsforpligtelse og det løbende samarbejde med alle leverandører – fx i forhold til den løbende dokumentation af borgerens tilstand.


  1. Én ekstern leverandør giver de bedste muligheder for et godt samarbejde bl.a. omkring borgere, der ønsker at skifte leverandør og i forhold til hensigtsmæssige arbejdsgange for opfølgning på borgernes tilstand. Samt i forhold til at inddrage den eksterne leverandør i udviklingen af hjemmeplejen til gavn for borgerne.


  1. To leverandører, en eksterne og den kommunale, giver vores borgere et reelt og overskueligt frit valg. Borgerne har mulighed for at skifte mellem de to leverandører.


  Endelig anbefaler forvaltningen af to grunde, at udbuddet gennemføres efter samme proces, som ved indgåelse af den nuværende aftale om udbud af hjemmepleje i Stevns Kommune. For det første, da det vil kræve færrest administrative og eksterne ressourcer til gennemførelse af udbuddet, og for det andet da processen og aftalen har vist sig at fungere godt i praksis.


  På den baggrund lægger forvaltningen op til følgende tidsplan for gennemførelse af udbud med henblik på at indgå aftale med én privat leverandør af personlig og praktisk hjælp indenfor fritvalgsordningen:


  Aktivitet

  Hvem

  Tidspunkt

  Beslutning om udbud

  SSU

  9. juni 2021

  KB

  24. juni 2021

  Udarbejdelse af udbudsmateriale

  Forvaltningen

  Juni – august 2021

  Godkendelse af udbudsmateriale

  SSU

  22. sept. 2021

  KB

  14. okt. 2021

  Udbudsperiode


  26. nov. - 31. dec. 2021

  Tilbudsfrist


  1. jan. 2022

  Evaluering af tilbud

  Forvaltningen

  Jan. 2022

  Godkendelse af at der indgås aftale med ekstern leverandør

  SSU

  Jan./feb. 2022

  KB

  Feb. 2022

  Kontraktindgåelse


  1. marts 2022

  Ny aftale træder i kraft


  1. april 2022  Retsgrundlag

  Lov om social service LBK nr. 1287 af 28-08-2020, § 91.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifterne til gennemførelse af udbud afholdes indenfor eksisterende budget.


  I forbindelse med processen vil de forventede økonomiske konsekvenser blive indarbejdet i budgetforslag 2022 - 2025.

 • 338. Udlodning af udbytte fra HMN Naturgas I/S (2021) - Beslutning

  application/pdf icon bilag_1_udbetaling_af_provenu_hmg_naturgas_0.pdfapplication/pdf icon andel_af_udbytte_-_hmn_2020_0.pdfapplication/pdf icon kl_modregnings-_og_deponeringsregler_ved_udlodning_fra_hmn_naturgas_maj_2021_003_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune vil modtage en udlodning på 1.411. t. kr. fra HMN Naturgas I/S og skal i forbindelse hermed tage stilling til om kommunen ønsker at modtage et nettoprovenu på 564 t. kr. i 2022 eller et nettoprovenu på 1.129 t. kr., som modtages med 1/10 hvert år i perioden 2022-2031.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via direktionen og ØU, at

  1. Stevns Kommune vælger at modtage udlodningen over 10 år, jf. mulighed 2.

  Beslutning fra Direktionen, 7. juni 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  HMN Naturgas I/S er under afvikling og Stevns Kommune vil i lighed med de andre ejerkommuner modtaget en udlodning fra selskabet. Stevns Kommune kan på baggrund af sin ejerandel således imødese en udlodning på 1.411.122 kr.


  Reglerne for modtagelsen af udlodningen fra HMN naturgas I/S foreskriver overordnet to måder at modtage udlodningsprovenuet på (se evt. bilag 1):


  Mulighed 1. Kommunen modtager et nettoprovenu på 564 t. kr. i udlodningsåret, svarende til 40 procent af udlodningen efter at have betalt en statsafgift på 60 procent.


  Mulighed 2. Kommunen modtager et nettoprovenu på 1.129 t . kr. i udlodningsåret, svarende til 80 procent af udlodningen og indtægsfører beløbet over en 10 årrig periode og betaler en statsafgift på 20 procent.


  Forvaltningen indstiller, at Stevns Kommune vælger mulighed 2 og således sparer en betydelig statsafgift. Denne mulighed er økonomisk mest fordelagtigt selv ved et noget højere inflations- og renteniveau end det aktuelle. Hvis indstilingen ikke tiltrædes benyttes mulighed 1.
  Retsgrundlag

  Udlodningen er omfattet af reglerne om modregning og deponering i lov om naturgasforsyning og udligningsloven.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udlodning af midler fra HMN Naturgas I/S betyder, at Stevns Kommune enten modtager et provenu på 564 t. kr. i 2022 eller et provenu på 1.129 t. kr. i perioden 2022-2031. Indtægtsbevillingen i 2022 vil blive indarbejdet i BOP3 og derefter i de årlige budgetter.

 • 339. Kompetenceoverdragelse til Argo - Godkendelse

  application/pdf icon notat_genbrugspladser.pdf_0.pdfapplication/pdf icon kod-aftale_-_vs_formel_godkendelse_af_aftaler_om_kompetenceoverdragelse_vedroerende_kod_og_drift_af_genbrugspladser_0.pdfapplication/pdf icon notat_kod.pdf_0.pdfapplication/pdf icon koncept_genbrugspladser.pdf_0.pdfapplication/pdf icon stevns_kommune_aftale_om_drift_af_genbrugspladser.docx_0.pdf

  Resume

  ARGOs 9 ejerkommuner har besluttet, at opgaven med behandling af KOD overdrages til ARGO. Alle 9 kommuner har derfor underskrevet en aftale om kompetenceoverdragelse af opgaven til ARGO. Aftalen er underskrevet af kommunerne på administrativt niveau. Det er imidlertid et krav fra Ankestyrelsen at selve aftalen også forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

  ARGO driver genbrugspladser for 5 ejerkommuner (Kalundborg, Køge, Lejre, Stevns og Roskilde). Der skal også her indgås en aftale om kompetenceoverdragelse. Aftalen er en formalisering af det eksisterende samarbejde og medfører ingen ændringer for kommunerne.

  Ankestyrelsen har forhåndsgodkendt de to aftaler om kompetenceoverdragelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. aftalen om kompetenceoverdragelse af behandlingen af KOD godkendes.
  2. aftalen om kompetenceoverdragelse af drift af kommunens genbrugspladser godkendes.

  Beslutning fra Direktionen, 7. juni 2021, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 8. juni 2021, pkt. 503:

  1. Anbefales.

  2. Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Når ARGO på kommunernes vegne varetager opgaver på affaldsområdet sker det med udgangspunkt i den kommunale styrelseslovs § 60.

  ARGO udfører i henhold til vedtægterne grundydelser – herunder fx forbrænding af restaffald - for alle 9 ejerkommuner. Endvidere er der i vedtægten mulighed for, at ARGO kan udføre tilvalgsydelser for kommunerne. Behandling af madaffald (kildesorteret organisk dagrenovation -KOD) er en tilvalgsydelse. Drift af genbrugspladser er ligeledes en tillægsydelse.

  Hvad betyder kompetenceoverdragelse:

  Når der foretages en kompetenceoverdragelse af en opgave til ARGO, er det ARGO og dermed ARGOs bestyrelse, som står for budgetlægningen for opgaven, ligesom ARGO står for udbud og kontraktindgåelse i forbindelse med afsætning. Aftalen om kompetenceoverdragelse fastlægger desuden hvad der er ARGOs opgave, principper for omkostningsfordeling og retningslinjer for at træde ud af aftalen. Aftaler om kompetenceoverdragelse vedlægges som et bilag til ARGOS vedtægter.

  Aftale om behandling af KOD:

  ARGOs bestyrelse fastlagde på sit møde den 3. april 2018 en strategi for behandling af KOD. Efterfølgende tilsluttede alle ni kommuner sig for en fælles behandling af KOD. I det følgende arbejde blev ARGO opmærksom på at styrelseslovens § 60 fastlægger, at der i sådanne tilfælde, hvor ARGO overtager hele ansvaret for en opgave, skal foreligge en eksplicit aftale om kompetenceoverdragelse, og at den endelige aftale skal forelægges direkte til godkendelse i kommunalbestyrelsen. ARGO fik derfor, med bistand af Bech Bruun, udformet en aftale om kompetenceoverdragelse, som blev forhåndsgodkendt af Ankestyrelsen den 26. marts 2020. Aftalen blev sendt til underskrift i kommunerne. Da det i de fleste kommuner var kommunalbestyrelsen, som havde truffet beslutningen om at overdrage opgaven med behandling af madaffald til ARGO, blev aftalen i 8 kommuner underskrevet på administrativt niveau.

  Da ARGO sendte aftalen om kompetenceoverdragelse til endelig godkendelse i Ankestyrelsen, blev godkendelsen afvist med den begrundelse, at kompetencen til at godkende aftalerne om kompetenceoverdragelse entydigt ligger hos kommunalbestyrelserne og ikke kan delegeres.

  Kommunalbestyrelserne skal derfor behandle og godkende den administrativt underskrevne aftale.

  Aftale om drift af genbrugspladser:

  I forbindelse med udformning af vedtægterne for KARA/NOVEREN i 2007 var der ikke en forståelse af, at opgaver nævnt i vedtægterne under tilvalgsydelser ville kræve selvstændig individuel kompetenceoverdragelse med godkendelse i Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen har imidlertid gjort opmærksom på at drift af genbrugspladser – selvom det er nævnt som en tillægsydelse i ARGOs vedtægter - også kræver at kommunalbestyrelsen godkender en aftale om kompetenceoverdragelse. Ankestyrelsen har den 7. maj 2021 forhåndsgodkendt en aftale om kompetenceoverdragelse til ARGO af driften af genbrugspladserne.

  Formålet med aftalen er alene at formalisere det mangeårige samarbejde mellem ARGO og de 5 ejerkommuner, der har tilsluttet sig ARGOs genbrugspladsordning.Vedlagt er ARGOs koncept for genbrugspladser.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Økonomien er fastlagt i aftalen om kompetenceoverdragelse. Der foretages afregning på baggrund af de indvejede mængder – se bilag.

 • 340. Personalepolitisk redegørelse 2020 – Orientering

  application/pdf icon personalepolitisk_redegoerelse_2020_0.pdf

  Resume

  For at skabe et generelt overblik over HR-området, udarbejder HR årligt en personalepolitisk redegørelse. Redegørelsen indeholder informationer om personalet, trivsel og arbejdsmiljø, organisationsudvikling og øvrige HR opgaver. 

  Indstilling

  Økonomi, HR og IT indstiller til ØU via CG og Hovedudvalget, at

  1. personalepolitisk redegørelse for 2020 tages til efterretning.

  Beslutning fra Chefgruppen, 31. maj 2021, pkt. 3:

  Ikke til stede: Henrik Nielsen


  Taget til efteretning.

  Beslutning fra Hovedudvalg, 8. juni 2021, pkt. 5:

  Der blev spurgt ind til hvordan de oplysninger, der fremkommer ved fratrædelsessamtaler håndteres . HR oplyste, at kun få tager imod tilbuddet, og at det er ansatte, som fratræder pga. forhold på arbejdsstedet. HR handler hvis der er flere, der har de samme oplevelser fra samme arbejdssted.
  Medarbejdersiden bemærkede at det ville være godt, hvis AMR & TR evt. HR blev inddraget inden det nåede til en opsigelse.

  Personalepolitisk redegørelse blev taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Det fremgår af redegørelsen, at Stevns Kommune har 1.268 fuldtidsstillinger i november 2020 fordelt på 1.431 ansatte. 82 % af de ansatte er kvinder. For ansatte i Stevns Kommune er gennemsnitsalderen 47 år. Ældste medarbejder er 78 år.

  Personaleomsætningen i Stevns Kommune er 16,9 %. Fratrækkes rengøringen, som blev udliciteret med udgangen af 2019, er personaleomsætningen 14,2 %. Gennemsnittet for Regionen er 13,4 %, så personaleomsætningen er lidt højere end gennemsnittet for Regionen.

  Stevns Kommune har en sygdomsprocent på 6,6. Det er en stigning i forhold til 2018 og 2019, hvor sygdomsprocenten var 6,2 %. Coronarelateret fravær indgår i opgørelsen for 2020, derfor er tallene ikke helt sammenlignelige. I 2021 bliver der iværksat en både bred og målrettet indsat, med henblik på at nedbringe sygefraværet. Initiativerne blev godkendt af Økonomiudvalget den 18. maj 2021.

  I 2020 blev der samlet anmeldt 123 arbejdsskader i Stevns Kommune. 42 af anmeldelserne har medført fravær udover selve den dag, hvor skaden er sket. Arbejdstilsynet har besøgt 6 arbejdssteder i 2020. Arbejdstilsynet har givet 1 påbud, et besøg uden bemærkninger, 3 grønne smileys og et behov for genbesøg. De relativt få besøg i 2020 skyldes corona situationen.

  Corona har ligeledes betydet, at den årlige sundhedsaktivitet for alle ansatte i Stevns Kommune ikke kunne gennemføres.

  Hvert andet år gennemfører Stevns Kommune en APV & Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering. Undersøgelsen blev gennemført i november 2020. 1153 ansatte deltog i undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på 88. Opfølgning på APV & Trivselsundersøgelsen foregår på det enkelte arbejdssted, i Område MED-udvalg og i Hovedudvalget.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen

 • 341. Magtanvendelser 2020 - Orientering

  application/pdf icon bilag_til_oversigt_over_magtanvendelser_2020_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen orienteres hvert år om antallet af magtanvendelsessager, der er sendt til og behandlet i Sundhed & Omsorg. Magtanvendelsessagerne vedrører borgere, der modtager hjælp af døgnplejen (integreret pleje) og fra voksen handicap, herunder borgere i botilbud i andre kommuner, hvor Stevns Kommune er handlekommune for borgeren. Der er indberettet 20 akutte magtanvendelser og 15 ikke-akutte magtanvendelser i 2020, hvilket til sammenligning med sidste år er en stigning.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via direktionen, SSU og ØU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 31. maj 2021, pkt. 3:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 9. juni 2021, pkt. 344:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Anbefales taget til efterretning.


  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Indberetninger af magtanvendelser fra 2020 er behandlet ud fra de nye regler om magtanvendelse, der trådte i kraft pr. 1. januar 2020. Reglerne er uddybet i vedlagte bilag.


  Kompetencen til at træffe afgørelser i sagerne lå førhen i Myndighed – demensteamet, men med de nye regler er der især på demensområdet lagt lang flere beslutninger ud til personalelederen og den enkelte medarbejder.


  Ændringen har også betydning for klageadgangen. Hvor det førhen var Ankestyrelsen eller Familieretshuset, der behandlede alle klager, er der nu kommet et led mere ind over. Der, hvor personaleleder eller den enkelte medarbejder træffer en beslutning, er det Myndighed – demensteamet, der behandler klagen. I sager, hvor der er truffet en afgørelse af Myndighed – demensteamet, er det fortsat Ankestyrelsen eller Familieretshuset, der behandler klagen. Klageadgangen er uddybet i vedlagte bilag.


  Procedure for registrering og indstillinger
  Registrering af magtanvendelse skal foretages på de særlige indberetningsskemaer, som findes på Socialstyrelsens hjemmeside. Skemaerne ligger nu også i omsorgssystemet CURA, men der er fortsat udfordringer med at få det til at virke optimalt.


  Registreringen skal bruges i dialogen mellem personaleleder og medarbejder som et vigtigt element i læring og refleksion, bl.a. i forhold til, hvordan indgreb i fremtiden vil kunne undgås ved brug af socialpædagogiske metoder.


  Personalelederen har derudover til opgave at vejlede den person magtanvendelsen omhandler i, at der kan klages over indgrebet. Hvis den pågældende ikke selv er i stand til at klage, kan en ægtefælle, pårørende, værge eller anden repræsentant for pågældende klage over beslutningen.


  Personalelederen skal herefter sørge for, at alle registreringer indberettes til demensteamet, som så skal vurdere, om indberetningen giver anledning til bemærkninger eller til ændringer i plejen for den person indberetningen omhandler.


  Demensteamet eller sagsbehandler fra voksen-handicap har ansvaret for, at der er eller bliver udarbejdet handleplaner for personer, hvor der er foretaget magtanvendelse.


  Der sondres mellem akutte og ikke akutte magtanvendelser. De akutte magtanvendelser er beslutninger om anvendelse af magt, der træffes her og nu i en igangværende situation. Ikke-akutte magtanvendelser er en forudgående tilladelse til anvendelse af magt i fremtiden, det kan fx være fremadrettet brug af stofsele eller brug af særlige døråbnere.


  Kommunens demenskoordinatorer vejleder og underviser de relevante medarbejdere i håndtering af situationer, der kan lede til magtanvendelse, og i indberetning af magtanvendelser. Det kan derfor forventes at antallet af magtanvendelsesindberetninger vil stige i 2021.


  Indberettede sager fra 2020

  Indberetninger vedr. personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne (indberetninger efter servicelovens kapitel 24).
  Indberetninger vedr. personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er en konsekvens af demens eller lignende (indberetninger efter servicelovens kapitel 24 a).  Indberetninger vedr. personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af demens eller lignende (indberetninger efter servicelovens kapitel 24 b).  Samlet oversigt over antal af indberettede magtanvendelser 2020


  Der er indberettet 20 akutte magtanvendelser og 15 ikke akutte magtanvendelser i 2020, dvs. ialt 35 indberetninger.

  Indberetningerne for de foregående tre år har set således ud:

  • 2017 - 19 indberetninger
  • 2018 - 57 indberetninger
  • 2019 - 19 indberetninger
  • 2020 - 35 indberetninger


  Til sammenligning med sidste år er der således sket en stigning i antallet af indberetninger, mens antallet var væsentligt højere tilbage i 2018.


  Retsgrundlag

  Servicelovens regler om magtanvendelse.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 342. Patientsikkerhed årsrapport 2020 - Orientering

  application/pdf icon aarsrapport_for_patientsikkerhed_2020_0.pdf

  Resume

  KB orienteres om årsrapporten for patientsikkerhed og indberettede utilsigtede hændelser i Stevns Kommune i 2020. Sammenlignet med sidste års indberetninger er der tale om en væsentlig stigning fra 491 indberettede utilsigtede hændelser i 2019 til 634 i 2020.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via direktionen, SSU og ØU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 31. maj 2021, pkt. 4:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 9. juni 2021, pkt. 343:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N).


  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Alle kommuner skal modtage, registrere og analysere rapportering om utilsigtede hændelser (UTH) til brug for forbedring af patientsikkerheden og kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet.


  Ved UTH forstås en utilsigtet hændelse, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har haft til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.


  Rapporteringspligten for ovenstående hændelser gælder udover alle alvorlige utilsigtede hændelser, som resulterer i indlæggelse, død, alvorlig skade mv., også hændelser, som ikke har haft konsekvenser for patienten.


  I 2020 blev der rapporterede 634 UTH’er i Stevns Kommune. To hændelser er kategoriseret som ”alvorlige”. 10 er kategoriseret som ”moderat”. De øvrige UHT’er fordeler sig på kategorierne ”mild” og ”ingen skade”. Ingen hændelser er kategoriseret som ”dødelig”.


  I 2019 blev der rapporterede 491 UTH’er i Stevns Kommune. Én hændelse blev kategoriseret som ”dødelig”, fire blev kategoriserede som ”alvorlige”, mens de øvrige hændelser i 2019 fordelte sig på kategorierne ”moderat”, ”mild” og ”ingen skade”.


  Der kan være flere grunde til den markante stigning i antallet af indberetninger. For det første er det blevet lettere for medarbejderne at indberette, efter de har fået mulighed for at bruge papirskemaer, hvilket forventes at have givet flere indberetninger. Samtidig medfører papirskemaerne en reel risiko for dobbeltindbertninger, hvilket også kan forklare noget at stigningen. Antallet af indberetninger vil derfor alt andet lige være behæftet med en vis usikkerhed.


  Oftest rapporterede utilsigtede hændelser i 2020

  Medicin

  407 af alle de rapporterede UTH’er i Stevns Kommune vedrører medicin, heraf forekommer 388 i kategorien ”Administration (udlevering, indgift og indtagelse)”, hvilket bl.a. kan skyldes:

  • Medarbejderne er blevet bedre til at rapportere utilsigtede hændelser.
  • Udfordringer med vores nye omsorgssystem CURA, hvor der forekommer fejl i synkronisering – og opdatering af systemet.
  • Dobbelt registrering af hændelserne, hvis to medarbejdere opdager den samme hændelse, men rapporterer på forskellige datoer.
  • Dobbelt registrering i DPSD og på SR-arket.
  • Opdagelse af medicin, der enten ikke er givet til borgere eller er givet på forkert tidspunkt, fordi det er overset af medarbejderne pga. travlhed eller forstyrrelser.
  • Medicinproceduren, som foreskriver at medarbejderne skal se at medicinen indtages, ikke er fulgt.
  • Dispensering, forkert doseret medicin.
  • FMK, som ikke er ajourført i CURA.
  • Medarbejderne opdager, at borgerne ikke har indtaget deres medicin fra tidligere vagtlag, og dermed rapporterer en utilsigtet hændelse.
  • Efter aftale med praktiserende læge skal medicinen ikke gives, men dette er af en eller anden årsag ikke dokumenteret i CURA, hvorefter en anden medarbejder rapporterer dette som en utilsigtet hændelse.


  Fald

  161 af alle de rapporterede UTH’er i Stevns Kommune vedrører kategorien ”Patientuheld, herunder fald og brandskader”, det kan bl.a. skyldes:

  • Borgerens egen vurdering af egen fysisk formåen. F.eks. at borger pga. demens ikke er bevidste om, at de har mistet deres gå-funktion, og derfor pludselig rejser sig fra kørestol, har smidt de skridsikre sko eller går ud på ujævnt eller vådt underlag.
  • Borger fejlvurderer eller glemmer deres gang-hjælpemiddel, når de skal forflytte sig.
  • Borger er konfus og bliver svimmel.
  • Ved forkert udført øvelser til genoptræning/træning.


  Organisering af patientsikkerhedsarbejdet i Stevns Kommune

  De UTH’er, der indberettes i Stevns Kommune, bliver administreret og videreformidlet af den kommunale Risikomanager.


  Fra årsskiftet 2020 har Risikomanageren løbende udsendt de rapporterede hændelser videre til de decentrale sagsbehandlere. I Stevns Kommune er det valgt, at det er lederne. Dvs. alle ledere er decentrale sagsbehandlere og laver selv hændelsesanalyserne for at skabe lokal læring for medarbejderne. Ydermere modtager lederne en gang om måneden en listerapport, der giver det samlede overblik over rapporterede hændelser, der er indberettet på deres område.


  Gennem 2020 har der været fokus på at optimere driften i hjemmeplejen. Der er bl.a. arbejdet på kontinuitet i forhold til, hvilke medarbejdere der kommer hos borgerne. Det har bl.a. givet medarbejderne et bedre kendskab til deres borgere og dermed bedre mulighed for at kunne vurdere borgernes helbredstilstand. Der er arbejdet på at styrke de tværfaglige samarbejder i organisationen og på at sikre en bedre kvalitet og tryghed i sektorovergangen.


  Ovenstående vil fortsætte i 2021, hvor der desuden fortsat vil være fokus på at få afhjulpet de udfordringer, der har været med omsorgssystemet CURA, og som det antages, har ligget til grund for nogle af UTH’erne vedr. medicin.

  Retsgrundlag

  Sundhedsloven.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 343. Befolkningsprognose 2022 - Orientering

  application/pdf icon bilag_1._rapport_befolkningsprognose_2022_stevns_kommune_2_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._appendiks_befolkningsprognose_2022_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for Stevns Kommune. Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2021–2032. Prognosen er udarbejdet på baggrund af seneste statustal for befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2021 samt en række forudsætninger og antagelser.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  1. befolkningsprognosen tages til efterretning og indgår som grundlag for det kommende budgetår.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Politik & Borger har udarbejdet en ny befolkningsprognose for Stevns Kommune. Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2021–2032. Prognosen er udarbejdet på baggrund af seneste statustal for befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2021.


  Forudsætninger


  Prognosen bygger på forudsætninger og forventninger til fødsler, dødsfald, til- og fraflytning samt ind- og udvandring. Prognosen baseres på data sammenkørt fra CPR-registeret og BBR-registeret. Prognosen baseres desuden på historik, fertilitet og forventninger til de kommende års opførsel af nye boliger.


  Prognosen


  Stevns Kommune har oplevet en stigning i befolkningen på ca. 1.200 borgere fra 2014 til 2021, herunder en stigning det seneste år på 229 borgere pga. øget tilflytning og indvandring. Stevns Kommunes befolkningstal forventes at stige yderligere i de kommende år til omkring 23.500 mod slutningen af perioden. Det skyldes primært, at der stadig forventes flere tilflyttere end fraflyttere samt at indvandringen forventes at stige igen, når arbejdskraften atter kan bevæge sig frit over landegrænserne. Samtidig forventes en opførsel af en del nye boliger i de kommende år.


  Dette modsvares af, at der fortsat forventes flere døde end fødte pga. en stigende andel ældre og færre unge borgere, hvilket vil resultere i et fødselsunderskud. Dette modsvares igen af, at flere lokalplaner er blevet fremrykket, og at boligbyggeriet forventes øget i de kommende år.


  Samlet er prognosen som følge heraf opjusteret siden sidste år.


  Det er fortsat uvist, hvordan følgerne af Coronapandemien vil påvirke udviklingen. Ikke mindst på længere sigt er prognosen ret usikker. Især fordi coronakrisens betydning for boligmarkedet generelt slet ikke kendes endnu.


  Prognosen forventes at være mest sikker for så vidt angår de ældste borgere, idet der i høj grad er tale om borgere, som allerede bor i kommunen. I løbet af de næste 5 år vil antallet af borgere over 80 år i Stevns Kommune stige med ca. 30 %, svarende til ca. 500 borgere. Det vil betyde en mærkbar stigning i udgifterne til ældreplejen i perioden og det underbygger behovet for den igangværende forberedelse af opførelsen af et nyt plejecenter i Store Heddinge. Antallet af mindre børn under 6 år forventes at stige svagt i de kommende år, mens antallet af skolebørn forventes at falde i perioden. Antallet af børn påvirkes erfaringsmæssigt meget af nybyggeriet, og på den baggrund vurderes prognosen for antallet af især de mindre børn at være usikker også på kort sigt.


  Anvendelse


  Befolkningsprognosen anvendes som grundlag for kapacitetstilpasning på børne- og unge- samt ældreområdet. Prognosen indgår desuden som grundlag for demografiberegninger til budgettet for de kommende fire år.


  Boligprogram


  Denne befolkningsprognose bygger bl.a. på, at der i prognoseårene opføres 89 boliger om året i Stevns Kommune, hvilket er baseret på kommunens lokalplaner, rammerne i kommuneplanen samt historik for nyopførte boliger de seneste 5 år. Der forventes primært en udbygning og opførsel af nye boliger i udviklingsbyerne Strøby Egede, Store Heddinge, Hårlev og Rødvig. Det må forventes, at den næste befolkningsprognose vil kunne baseres på konsekvenserne af coronakrisen, og det kan forventes, at antallet af realiserede, nybyggede boliger må ned- eller opjusteres i forhold til denne prognoses forudsætninger.


  Befolkningssammensætning


  Stevns Kommune vil i de kommende år fortsat opleve en øget stigning i andelen af borgere over 65 år. Tilsvarende vil antallet af borgere i den erhvervsaktive alder falde, hvilket samlet set vil lægge et stigende udgiftspres på kommunen de kommende år.


  Fødsler og døde


  Stevns Kommune har stadig et fødselsunderskud, hvilket betyder, at antallet af døde overstiger antallet af fødte. Denne tendens forventes at fortsætte, selvom der er konstateret en fremgang i antallet af fødsler de seneste år, hvilket har bidraget til en opjustering af prognosen. Dette modsvares dog af et stigende antal ældre og heraf større dødelighed.


  Til- og fraflytning


  I de seneste år har Stevns Kommune haft en nettotilflytning, hvilket betyder flere tilflyttede end fraflyttede, som efter et fald i 2018 har været stigende og ligger nu på det højeste niveau i mange år. Tilflytningen forventes at fortsætte på det nuværende niveau i de kommende år.


  Ind- og udvandring


  Stevns Kommune har i flere år oplevet en nettoindvandring, dvs. flere indvandrede end udvandrede. Indvandringen er vanskelig at forudsige, da den påvirkes væsentligt af udefrakommende begivenheder som fx konflikter m.m. eller pandemier som i den nuværende situation. I prognosen forventes en forsat indvandring dog på det nuværende eller lidt lavere niveau.


  I bilag 1 og 2 findes uddybende beskrivelser, illustrationer samt tabeller over prognosens resultater.


  Bilag

  Rapport Befolkningsprognose 2022 Stevns Kommune

  Appendiks Befolkningsprognose 2022 Stevns Kommune

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Befolkningsprognosen danner grundlag for demografiberegning i forbindelse med budgetlægningen samt kapacitetstilpasning på daginstitutions-, skole- og ældreområdet.

 • 344. Kommunalvalg 2021 - Kommunalvalgbestyrelsens møder - Godkendelse

  Resume

  Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. I den forbindelse skal Kommunalvalgbestyrelsen (ØU) afholde møder for kunne varetage sine opgaver i forbindelse med valgafviklingen. Ligesom der skal foretages principbeslutning omkring kandidatlister samt afgivelse af bemyndigelse til valgsekretariatet. Sagen forelægges til Kommunalvalgbestyrelsens godkendelse.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalvalgbestyrelsen (ØU), at

  1. der afholdes møder
  • den 28. september 2021.
  • den 17. november 2021 (i Hårlevhallen).
  • derudover kan der indkaldes til møder efter behov.
  1. godkende/principbeslutte, at de nuværende kandidatlister - efter gældende regler kan fritages for at indsamle underskrifter fra stillere. Fritagelsen skal ske ved ansøgning fra partierne.
  2. Valgsekretariatet bemyndiges til
  • at varetage Kommunalvalgsbestyrelsens principbeslutning om kandidatlisters fritagelse for indsamling af underskrifter fra stillere.
  • på Kommunalvalgbestyrelsens vegne at godkende anmeldelser af listeforbund og/eller valgforbund i det omfang, de ikke allerede foreligger til valgbestyrelsens møde den 28. september 2021.


  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalvalgbestyrelsen i Stevns Kommune er Økonomiudvalget. Det er Kommunalvalgbestyrelsens formand, der fastsætter møderne og indkalder til disse.


  Kommunalvalgbestyrelsens opgaver er følgende:


  1. Modtage og godkende kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund.
  2. Tilvejebringe stemmesedler og opslag.
  3. Forestå den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen).
  4. Forestå den endelige opgørelse/godkendelse af valget.


  I perioden fra den 31. august 2021 til den 14. september 2021 inden kl. 12.00 er det muligt for kandidatlister, fra partier som er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen (tirsdagen 9 uger før valgdagen), at ansøge om at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.


  Kommunalvalgbestyrelsen skal i perioden fra 14. september 2021 til 21. september 2021 kl. 12.00 meddele kandidatlisten om Kommunalvalgbestyrelsen har fritaget listen for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.


  • Kandidatlister, som er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere kan indleveres fra den 31. august 2021.


  • Kandidatlister, som ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere kan indleveres fra den 14. september 2021.


  • Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere er den 14. september 2021 kl. 12.00.
  • Sidtste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere er den 28. september 2021 kl. 12.00.
  • Sidste frist for anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund er den 4. oktober 2021 kl. 12.00.  Forvaltningens vurdering:

  Kommunalvalgbestyrelsen har ved lov mulighed for at fravige kravet om underskrift fra stillere på kandidatlister, som er repræsenteret i kommunalbestyrelser 9 uger før valget. Forvaltningen indstiller, at der gøres brug af denne mulighed. Ligeledes at valgsekretariatet bemyndiges til at varetage opgaven på vegne af Kommunalvalgbestyrelsen.


  Med afsæt i dette vil Kommunalvalgbestyrelsen kunne afholde deres næste møde den 28. september 2021 (i forvejen i det planlagt ØU-møde). På dette møde vil der ske godkendelse af kandidatlister. Sædvanligvis må det forventes, at anmeldelse om listeforbund og/eller valgforbund sker samtidig med anmeldelse af kandidatlisterne. I så fald kan disse anmeldelser godkendes på samme møde.

  Foreligger anmeldelser af listeforbund og/eller valgforbund ikke senest den 27. september 2021, indstilles det, at valgsekretariatet bemyndiges til på Kommunalvalgbestyrelsens vegne at godkende anmeldelser af listeforbund og/eller valgforbund.


  Udover ovennævnte møde skal Kommunalvalgbestyrelsen mødes for at godkende den endelige opgørelse af valget, herunder underskrive valgbog m.v. Traditionelt placeres dette møde dagen efter valget - altså den 17. november 2021 (i forvejen planlagt ØU-mødedato).


  Retsgrundlag

  Det lovmæssige grundlag for valget er indeholdt i Lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020 (Kommunal- og regionalvalgloven).


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 345. Kommunalvalget 2021 - annonceringsplan - Godkendelsse

  application/pdf icon annonceringsplan_kv2021_-_version_pr._10._juni_2021_0.pdf

  Resume

  Sagen fremlægges til Kommunalvalgbestyrelsens godkendelse af annonceringsplan for bekendtgørelse af kommunalvalg tirsdag den 16. november 2021.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalvalgbestyrelsen (ØU), at

  1. annonceringsplanen for KV2021 godkendes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Kommunal- og regionalvalgloven er Kommunalbestyrelsen forpligtet til bl.a. at indrykke bekendtgørelse om det forestående kommunalvalg senest tirsdagen 13 uger før valgdagen, d.v.s. den 17. august 2021. Bekendtgørelsen skal bl.a. indeholde oplysning om


  1. antallet af dem, der skal vælges
  2. antallet af stillere for en kandidatliste
  3. fristen for indlevering af kandidatlister og
  4. dag og tid for afstemningen
  5. betingelserne for at stemme og stille op som kandidat til kommunalbestyrelsen  Med afsæt heri har Valgsekretariatet udarbejdet en samlet annonceringsplan, der løber fra uge 32 til og med uge 44. Ovennævnte bekendtgørelse indrykkes i Stevnsbladet, ligesom resterende annoncer indrykkes i Stevnsbladet. Alle annoncer bringes sideløbende på kommunens hjemmeside.

  Supplerende kan det oplyses, at offentliggørelse af godkendte kandidatlister, kandidaternes navne samt oplysning om valgforbund og/eller listeforbund sker ved opslag på kommunens hjemmeside og opslag i Borgerservice snarest efter den 4. oktober 2021, jfr. valglovens § 43. Tilsvarende oplysninger bringes ligeledes sideløbende på kommunens hjemmeside.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 346. Kommunalvalget 2021 - valgstyrere og tilforordnede m.m - Udpegning

  Resume

  Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune og Regionsrådet for Region Sjælland.

  I forbindelse med afvikling af valget skal Kommunalbestyrelsen og Kommunalvalgbestyrelsen (ØU) udpege valgstyrere og tilforordnede, samt godkende på hvilke centre der kan afgives brevstemmer.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at


  1. den foreslåede fordeling af valgstyrere og tilforordnede på afstemningsstederne godkendes
  2. der udpeges en valgstyreformand til hvert af de 4 afstemningssteder
  3. der udpeges 2 tilforordnede, der sammen med 4 administrative medarbejdere, modtager brevstemmer i private hjem og plejecentre med tilstødende boformer/boliger
  4. det godkendes, at der arrangeres brevstemmeafgivning på følgende centre med tilstødende boligformer: Egehaven, Strøby Egede - Hotherhaven, Hårlev - Brohøj, Klippinge - Stevnshøj, Store Heddinge - Plushøj, Rødvig

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Ad 1: Anbefales.


  Ad 2: A og V udpeger hver to valgstyreformænd.


  Ad 3: A og V udpeger hver en tilforordnet.


  Ad 4: Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Til brug for afvikling af valget, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede til de 4 afstemningssteder samt udpeges administrative hjælpere til afstemningsstederne.

  Endvidere skal der udpeges tilforordnede/administrative til at forestå brevstemmeafgivning i privat hjem og plejecentre med tilstødende ældreboliger, jfr. kommunal- og regionalvalglovens § 60 og 61.

  De 4 afstemningssteder er følgende (tallene i parentes angiver omtrentligt antal stemmeberettigede):

  1. Hårlevhallen (ca. 4.596 stemmeberettigede)
  2. Strøbyhallen (ca. 5.688 stemmeberettigede)
  3. Stevnshallen (ca. 4.762 stemmeberettigede)
  4. Sydstevshallen (ca. 3.198 stemmeberettigede)


  Ved dette valg er der principielt tale om én afstemning, dvs. at hvert valgbord udleverer stemmesedler både til Kommunal- og regionsrådsvalget, det skal dog i denne sammenhæng nævnes, at der samme dag, i samme lokaliteter afholdes Ældrerådsvalg jf. ØU-beslutning den 14. januar 2014. Ældrerådsvalget afholdes adskilt fra Kommunal- og regionsrådsvalget.

  Som ved Folketingsvalget den 5. juni 2019 vil der også denne gang på alle 4 afstemningssteder være 2 valgborde, og hvert valgbord bemandes med 6 valgstyrere /tilforordnede. Dertil regnes med 1 administrativ valgsekretær pr. valgbord + 1 administrativ pr. afstemningssted til oplæring som valgsekretær.

  Antallet af valgstyrere og tilforordnede fordeles til partierne efter forholdstal, og ved fordelingen på de enkelte afstemningssteder er der som udgangspunkt fordelt så bredt som muligt for de enkelte partier/lister. Partierne udpeger herefter de pågældende valgstyrere og tilforordnede.

  Med dette som udgangspunkt skal følgende fordeling foreslås:


  1. Hårlevhallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (V=1, A=2, O=1, Løs=1)

  7 (V=1, A=3, O=1, N=1, B= 1)

  3 hele dagen +
  et antal stemmetællere
  fra kl. 19.00


  2. Strøbyhallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (V=1, A=2, O=1, Ø=1)

  7 (V=2, A=2, O=1, C=1, N=1)

  3 hele dagen +
  et antal stemmetællere
  fra kl. 19.00


  3. Stevnshallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (V=1, A=2, C=1, N=1, B=1)

  7 (V=2, A=2, O=1, C=1, N=1)

  3 hele dagen +
  et antal stemmetællere
  fra kl. 19.00


  4. Sydstevnshallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (V=1, A=1, C=1, B=1, N=1)

  7 (V=2, A=2, C=1, Ø=1, Løs=1)

  3 hele dagen +
  et antal stemmetællere
  fra kl. 19.00

  (Løs: LøsgængerJan Jespersen)


  I alt 20 valgstyrere (V=4, A=7, O=2, C=2, N=2, Løs=1, Ø=1, B=1) og 28 tilforordnede (V=7, A=9, O=3, C=3, N=3, B=1, Ø=1, Løs=1)  Valgstyreformænd:


  Blandt de udpegede valgstyrere, skal der udpeges en valgstyreformand til hvert af de 4 afstemningssteder.


  Brevstemmeafgivning i private hjem og plejecentre med tilstødende boformer eller boliger

  Tilforordnede

  Administrative

  2 (V=1, A=1)

  4


  Boformer eller boliger, hvor det er muligt at brevstemme i boformen eller boligen, er nærmere defineret i Kommunal- og regionalvalglones § 60.

  Med henvisning til bestemmelserne i Kommunal- og regionalvalglovens § 60 og efter aftale med Sundhed & Omsorg, skal det foreslås, at der til Kommunal- og regionsrådsvalget arrangeres brevstemmeafgivning på følgende centre med tilstødende boliger:

  • Egehaven, Strøby Egede – Hotherhaven, Hårlev – Brohøj, Klippinge, Stevnshøj, Store Heddinge – Plushøj, Rødvig.

  Brevstemmeafgivningen tilrettelægges i samarbejde med sundheds-personalet, således at tidspunkter for brevstemmeafgivningen bekendtgøres for de potentielle vælgere senest 14 dage før afstemningstidspunktet.

  Brevstemmeafgivning iværksættes fra tirsdag den 5. oktober 2021, og sidste frist for afgivelse af brevstemme er fredag den 12. november 2021.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 347. Arealerhvervelse - Beslutning (Lukket)

 • 348. Salg ejendom - S - Beslutning (Lukket)

 • 349. Kommunal bygning - Kontraktforhold - Supplerende redegørelse (Lukket)

 • 350. Diverse orienteringer - ØU den 15. juni 2021 (Lukket)

 • 351. Underskriftsark (Lukket)