Referat

 • 304. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 18. maj 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 305. Høringssvar til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse - Beslutning

  application/pdf icon bilag_1._kort_over_linjefoeringer_i_vvm.pdfapplication/pdf icon bilag_2._stevns_resume_af_vvm-undersoegelsen_apri_l2021.pdfapplication/pdf icon bilag._hoeringssvar_til_vejdirektoratets_vvm-undersoegelse._foerste_udkast.pdf

  Resume

  Vejdirektoratet har gennemført sin VVM-undersøgelse, hvor blandt andet trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en ny vej i Stevns Kommune er blevet beskrevet og vurderet. Den 9. april 2021 blev VVM-undersøgelsen offentliggjort og er nu sendt i offentlig høring. PMT, ØU og Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse beslutte, hvilket høringssvar de ønsker at fremsende. Høringsfristen udløber den 4. juni 2021. Vejdirektoratet har den 6. maj orienteret Stevns kommune om, at høringsfristen forlænges til og med den 11. juni 2021.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. PMT drøfter og kvalificerer første udkast til høringssvar
  2. ØU drøfter og kvalificerer andet udkast til høringssvar
  3. KB godkender tredje udkast til høringssvar

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 11. maj 2021, pkt. 484:

  Drøftet. Udkastet til Høringssvar er grundlag for de videre drøftelser.

  Beslutning

  Ad 2:

  Drøftet. Det foreliggende udkast til høringssvar forelægges som grundlag for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

  Beskrivelse af sagen

  VVM-undersøgelsen

  Fredag den 9. april 2021 offentliggjorde Vejdirektoratet sin VVM-undersøgelse af en ny vej i Stevns Kommune mellem Sydmotorvejen og rute 261 ved Klippinge. Offentliggørelsen skete dagen efter, at Regeringen fremlægger sit udspil til en infrastrukturaftale, hvor der indgår en ny vej i Stevns Kommune.

  Vejdirektoratet har gennemført sin VVM-undersøgelse i perioden 2019 – 2021, hvor blandt andet trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en ny vej er blevet beskrevet og vurderet. VVM-undersøgelsen beskriver 3 forslag, som forløber henholdsvis nord og syd om Hårlev. Se bilag 1. Kort over VVM-undersøgelsens linjeføringer.

  På Vejdirektoratets hjemmeside (www.vd.dk/vvm-stevns) ligger en række digitale informationer. Her kan man finde visualiseringer, zoombare miljø-, støj- og ejendomskort. Derudover ligger der en række baggrundsdokumenter, som Vejdirektoratet har udarbejdet i forbindelse med VVM-undersøgelsen af en ny vej til Stevns. Det hurtige overblik over vejprojektet og VVM-undersøgelsens hovedresultater findes i vedhæftede bilag 2. Resume af VVM.

  Udarbejdelse af Kommunalbestyrelsens høringssvar

  VVM-undersøgelsen er i offentlig høring til og med den 4. juni. Vejdirektoratet har den 6. maj orienteret Stevns kommune om, at høringsfristen forlænges til og med den 11. juni 2021.

  Det er politisk tilkendegivet, at Kommunalbestyrelsen ønsker at fremsende et høringssvar og at den politiske udvalgsbehandling starter i PMT. Til punktets drøftelse i PMT og ØU inviteres gruppeformænd fra de partier, som ikke allerede er repræsenteret i hhv. PMT og ØU.

  Dokumentet vil virke som et dynamisk dokument, der frem til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse kan justeres på baggrund af de politiske drøftelser. Den stramme tidsplan gør, at et første udkast til høringssvar først foreligger umiddelbart før udvalgsmødet i PMT.

  Den videre proces

  I høringsperioden afholder Vejdirektoratet et virtuelt borgermøde tirsdag den 11. maj kl. 19 - 21. Borgermødet streames live på nettet. Linket til borgermødet findes på www.vd.dk/vvm-stevns. Ligesom ved fysiske borgermøder vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

  Når den offentlige høring er afsluttet, behandler Vejdirektoratet alle høringssvar. På den baggrund udarbejder Vejdirektoratet et samlet høringsnotat og en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen.

  Indstillingen udarbejdes på baggrund af den gennemførte VVM-undersøgelse samt de indkomne høringssvar. Herefter er det op til en videre politisk drøftelse og stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gennemføres via Folketingets anlægslov.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  En ny vej i Stevns Kommune vil lette adgangen til kommunen, hvilket forventeligt vil have en række positive effekter for borgere, erhvervsliv, turisme etc. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at give et kvalificeret bud på, hvad disse effekter vil have af økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi.


  Det er væsentligt at bemærke, at det alene er anlægsøkonomien til en ny vej, som indgår i det foreliggende udspil til en ny infrastrukturaftale fra regeringens side. Der foreligger således på nuværende tidspunkt ikke en afklaring omkring økonomien til drift og vedligeholdelse af vejstrækningen efterfølgende.

 • 306. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon oeu_-_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2021.pdfapplication/pdf icon samlet_overblik_-_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2021.pdfapplication/pdf icon ssu_-_budgetopfoelgning_2_pr._31._marts_2021.pdfapplication/pdf icon bul_-_budgetopfoelgning_2_pr._31._marts.pdfapplication/pdf icon aet_-_budgetopfoelgning_2_pr._31.3.2021.pdfapplication/pdf icon pmt_-_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2021.pdfapplication/pdf icon tilskud_udligning_og_skatter_pr._31.03.2021.pdfapplication/pdf icon renter_og_afdrag_pr._31.03.2021.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget skal behandle budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, som er årets anden budgetopfølgning. De tre årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser. Budgetopfølgningen indeholder også en opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge corona.

  Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 41,9 mio. kr. i 2021. Det er 33,9 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget 2021, men 32,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget.


  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU, at

  1. Budgetopfølgningen på ØU´s egne områder godkendes
  2. Budgetopfølgningen for hele Stevns Kommune godkendes
  3. Administrationen afdækker mulige kompenserende foranstaltninger til at imødegå forventede merudgifter i 2021. Forslagene fremlægges for ØU på mødet 15. juni


  Beslutning

  Godkendt.


  O (1) kan ikke stemme for indstillingerne, da man ønsker at reducere udskrivningsprocenten til 2020-niveau.

  Beskrivelse af sagen

  Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2021. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2021. Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


  Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug og dermed mindre kassetræk på 32,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2021, som primært skyldes følgende forhold:


  • Et forventet merforbrug på driften på 13,2 mio. kr.

  • Mindre anlægsudgifter på 46,9 mio. kr.

  • Mindreindtægt fra skatter og tilskud på 3,2 mio. kr.


  Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 17,9 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 78,0 mio. kr. netto og kassetrækket skønnes til 41,9 mio.kr. i 2021. På sigt skal det strukturelle overskud kunne finansiere kommunens anlægsudgifter.


  Der ses stadig en strukturel udfordring i kommunens overordnede økonomi, hvor indtægterne fra skatter og tilskud ikke kan finansiere driftsudgifterne og et anlægniveau, der er passende for en kommune som Stevns. Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at hæve indkomstskatte-procenten, hvilket gradvist forøger skatteindtægterne fra 2021 og frem til 2025, hvor skattesanktionen ophører. Dette forventes på sigt at forbedre kommunens økonomiske situation, herunder en bedre sammenhæng med udgifter og indtægter.


  Drift

  Der forventes merudgifter på driften på 13,2 mio. kr. Heraf skønnes merudgifter som følge af corona at udgøre 7,1 mio. kr.

  Ses der bort fra corona-relaterede udgifter på 7,1 mio. kr. og merudgifter til vintertjeneste på 2,4 mio. kr. udgør de resterende merudgifter 3,7 mio. kr.. Heraf udgør merudgifter til indkomstoverførsler 10,0 mio. kr.


  Servicerammen forventes overskredet med 22,1 mio. kr. Det skyldes ikke mindst forventet brug af en betydelig del af de overførte overskud hos skoler, institutioner mv. som har rammeaftaler med overførselsadgang. Der forventes overført et overskud på 2,8 mio. kr. til 2022 inden for de rammestyrede driftsområder, svarende til det forventede mindreforbrug på disse områder.


  Anlæg

  Det korrigerede anlægsbudget udgør 124,9 mio. kr. netto. Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 78,0 mio. kr. (fordelt med 90,1 mio. kr. i udgifter og 12,1 mio. kr. i indtægter), hvilket resulterer i en forventet mindreudgift på 46,9 mio. kr. Der forventes overført 40-45 mio. kr. til 2022.


  Der er foretaget en korrektion af de samlede forventede udgifter og indtægter, på baggrund af tidligere erfaringer. Korrektionen udgør 33,4 mio. kr. vedrørende udgifterne og 4,5 mio. kr. vedrørende indtægter (se bilaget "samlet overblik" for en nærmere beskrivelse heraf).


  Under sagen "diverse orienteringer" kan ses bemærkninger til ØU´s anlæg samt oversigt over alle anlæg.


  Finansiering

  Der forventes en mindreindtægt vedrørende tilskud og udligning på 3,4 mio. kr. og en merindtægt vedrørende skatter på 0,2 mio. kr. Mindreindtægten vedrørende tilskud og udligning skyldes en forventet efterregulering af det udbetalte beskæftigelsestilskud for 2020.


  Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring størrelsen af de endelige efter- og midtvejsguleringer af tilskud og udligning vedrørende 2020 og 2021. De endelige beløb vil afhænge af en forhandling mellem staten og KL og kendes først efter indgåelsen af en ny økonomiaftale til juni.


  Likviditet

  Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 144,9 mio. kr. ultimo 2020.


  Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har ligget ret stabilt i løbet af 2020, dog med en svagt stigende tendens. Denne udvikling skønnes at fortsætte i 2021.


  I 2020 er en del anlægsprojekter blevet udskudt og dermed er der afholdt færre anlægsudgifter end tidligere forventet. Dette har haft en positiv effekt på likviditeten og er en væsentlig årsag til en mere positiv forventning end tidligere skøn.


  Likviditeten efter kassekreditreglen udgør 154,4 mio. kr. ultimo april. Der forventes en gennemsnitlig likviditet ultimo 2021 på 160-170 mio. kr.


  Beslutninger fra fagudvalg


  BUL


  PMT


  SSU


  AET


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der forventes et kassetræk på 41,9 mio. kr. i 2021. Det er 32,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget og 33,9 mio. kr. mere end oprindeligt budget.

  Eventuelle tillægsbevillinger gives i forbindelse med budgetopfølgning 3 pr. 31. august.


 • 307. Journalisering på Klintebussagen, Tilsynsudtalelse - Godkendelse

  application/pdf icon ankestyrelsen_tilsynsudtalelse_om_sagsindsigt_og_journaliseringspligt.pdfapplication/pdf icon udkast_til_svar_til_ankestyrelsen.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har den 23. april 2021 modtaget tilsynsudtalelse vedrørende kommunalbestyrelsesmedlem Sejer Folke Henriksens henvendelse til Ankestyrelsen af 13. august 2020 vedrørende manglende dokumenter i forbindelse med sin anmodning om sagsindsigt af 19. juni 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  1. Ankestyrelsens tilsynsudtalelse tages til efterretning.
  2. udkast til svar på Ankestyrelsen tilsynsudtalelse godkendes.

  Beslutning

  Ad 1:

  Taget til efterretning.


  Ad 2:

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Kommune har den 23. april 2021 modtaget tilsynsudtalelse om sagsindsigt og journaliseringspligt på baggrund af kommunalbestyrelsesmedlem Sejer Folke Henriksens henvendelse til Ankestyrelsen af 13. august 2020.


  Ankestyrelsen beder kommunalbestyrelsen om inden to måneder at oplyse, hvad deres udtalelse giver kommunen anledning til.


  Ankestyrelsens udtalelse handler om udlevering og journalisering af dokumenter vedrørende sag om turistbussen "Klintebussen" i forbindelse med kommunalbestyrelsesmedlem Sejer Folke Henriksens anmodning om sagsindsigt den 19. juni 2020.


  Ankestyrelsen vurderer, at Stevns Kommune i den konkrete sag ikke har overholdt reglerne om journaliseringspligt. Ligeledes vurderer Ankestyrelsen, at såfremt Stevns Kommune havde overholdt reglerne om journaliseringspligt, ville kommunen have været forpligtet til at give Sejer Folke Henriksen sagsindsigt i de ikke journaliserede dokumenter.


  I Stevns Kommune journaliseres der dagligt mange hundrede dokumenter, og ledelsen har generelt et indtryk af, at organisationen gør en stor indsats for at sikre, at journaliseringspligten både via forvaltningsloven og offentlighedsloven overholdes. Den modtagne tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen bekræfter dog fortsat vigtigheden i, at der løbende i organisationen sikres det nødvendige kendskab til lovgivningen. Ledelsen vil derfor fortsat planlægge kursusforløb, hvor der arbejdes med kompetenceløft indenfor bl.a. journalisering, men også notatpligt og det at skrive korrekte afgørelser.


  I forhold til den aktuelle sag beklager ledelsen, at der ikke har været journaliseret korrekt, hvilket medførte at kommunalbestyrelsesmedlem Sejer Folke Henriksen i forbindelse med sin sagsindsigt i juni 2020 ikke modtog alle dokumenter. Journaliseringen er nu tilrettet, således at de tre tilbud foreligger i tre selvstændige dokumenter og ikke kun i et samlet.


  Administrationen har udfærdiget udkast til svar på Ankestyrelsens udtalelse. Udkast til svar forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Retsgrundlag

  Offentlighedsloven

 • 308. Tilskud til visse målgruppers brug af oplevelsesindustrien - Godkendelse

  application/pdf icon aftale_om_udmoentning_af_stimuli_til_oplevelsesindustrien_gennem_civilsamfundet_og_kommunerne.pdf

  Resume

  Med Aftale om Finansloven for 2021 er der afsat midler til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19.

  Der er afsat i alt 750 mio. kr. i 2021, hvoraf 171,7 mio. kr. tildeles kommunerne.

  Målgruppen er ældre, udsatte borgere og borgere med handicap, som vil kunne deltage i aktiviteter udbudt af oplevelsesaktører lokalt.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. give en udgiftsbevilling på 670.000 kr. fra puljen til stimuli af oplevelsesindustrien, fordelt med 375.000 kr. til borgere i Plejecentre og Dagcentre og 295.000 kr. til borgere i Botilbud, Støtte og Væresteder.
  2. finansiere udgiftsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen (kassebeholdningen forøges tilsvarende ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 4. kvartal 2021)

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 12. maj 2021, pkt. 324:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Mange virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Samtidig har mange udsatte og sårbare grupper gennemlevet en tid under COVID-19, hvor social isolation har præget hverdagen.


  Med Aftale om Finansloven for 2021 er der afsat 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19.


  Kommunernes andel af midlerne udgør 171,7 mio. kr., hvilket svarer til ca. 670.000 kr. for Stevns Kommune.


  Målgruppen er ældre, udsatte borgere og borgere med handicap, som vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af ekstern oplevelsesaktør.


  Inden for servicelovens og kommunalfuldmagtens rammer beslutter kommunen selv, hvordan midlerne konkret skal udmøntes, herunder hvilke aktører og aktiviteter, sådan at de på bedste vis matcher de lokale forhold.


  I Stevns Kommune foreslås midlerne fordelt forholdsmæssigt på baggrund af optælling af antal beboere i plejecentre og brugere af dagcentre som den ene hovedmålgruppe, og beboere i botilbud, borgere med støtteforanstaltninger samt brugere af væresteder som den anden hovedmålgruppe.


  Fordelingen af tilskuddet på 670.000 kr. vil efter disse principper være henholdsvis 375.000 kr. til Ældreområdet og 295.000 kr. til Handicap og Psykiatri.


  For at midlerne kan komme ud til oplevelsesindustrien og borgerne hurtigst muligt, lægger Social- og Ældreministeriet vægt på, at midlerne udmøntes så ubureaukratisk som muligt. Desuden lægges vægt på at midlerne bidrager til at styrke samarbejder mellem kommunen og den private oplevelsessektor - også i tiden efter COVID-19.


  KL og Socialstyrelsen gennemfører i begyndelsen af 2022 en overordnet opfølgning, der beskriver kommunernes udmøntning af tilskuddet, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilket typer aktiviteter, der er gennemført og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne. Derved følges op på, om midlerne er udmøntet til formålet uden at pålægge kommunerne en administrativ tung opfølgning.
  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en udgiftsbevilling på 670.000 kr., som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen. Kommunen kompenseres ved et forhøjet bloktilskud ved midtvejsreguleringen i 2021, som medfører en forhøjelse af kassebeholdningen i 4. kvartal 2021. Netto medfører det derfor ingen ændring i kassebeholdningen.

 • 309. Høring om flytning af ridefysioterapi til Ringsted Kommune - Godkendelse

  application/pdf icon praksisplan_for_fysioterapi_2021-2024.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_vedr._flytning_af_ridefysioterapi.pdf

  Resume

  Ridefysioterapeut Mette Birk Gleisner har ansøgt Fællessekretariatet for Fysioterapi i Region Sjælland om at få tilladelse til at rykke alle sine timer til ridefysioterapi til Ringsted Kommune. KB skal godkende forslag til høringssvar fra Stevns Kommune.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via direktionen, SSU og ØU, at

  1. godkende vedhæftede forslag til høringssvar.

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 7:

  Anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 12. maj 2021, pkt. 323:

  Høringssvaret anbefales med den ændring, at det ønskes, at alle 29 timer bevares på Stevns.

  Beslutning

  Social og Sundheds indstilling anbefales. Det bliver udarbejdet et revideret udkast til høringssvar, som foreligger til Kommunalbestyrelsens behandling af punktet.

  Beskrivelse af sagen

  Fællessekretariatet for Fysioterapi i Region Sjælland har modtaget en ansøgning fra ridefysioterapeut Mette Birk Gleisner om flytning af hendes fulde kapacitet fra Stevns Kommune til Ringsted Kommune (på nuværende tidspunkt ridefysioterapi ca. 29 timer ugentligt), som med denne ansøgning fremover vil skulle praktiseres i Ringsted Kommune.


  Ridefysioterapeut Mette Birk Gleisner ønsker at flytte sin kapacitet fra Ridecenter Strålen, Magleby 11, 4671 Strøby beliggende i Stevns Kommune – til Karuplund Ridecenter på adressen Egemosevej 1, 4174 Jystrup Midtsjælland beliggende i Ringsted Kommune.


  I gældende Praksisplan for fysioterapi 2016 fremgår det, at ændring i kapacitet og eventuel flytning af kapacitet skal sendes til høring i de involverede kommuner samt repræsentant for fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.


  På den baggrund høres Ringsted og Stevns Kommune om eventuelle bemærkninger til Mette Birk Gleisners ansøgning om flytning. Repræsentant for fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget for fysioterapi vil endvidere blive hørt.


  Udover høring af de involverede parter afhænger endelig godkendelse af flytning for Mette Birk Gleisner af en efterfølgende godkendelse af Karuplund Ridecenter til ridefysioterapi, jf. gældende regler i overenskomsten. Mette Birk Gleisner vil således først kunne opstarte med at praktisere i Jystrup efter endelig godkendelse af Karuplund Ridecenter.


  Praksisplan for 2021 er vedhæftet som bilag. Der fremgår afsnit om ridefysioterapi på side 19-22, herunder kort og adresser over rideskoler.


  Oversigt over kommunernes udgifter til ridefysioterapi fremgår i bilagsoversigten side 42-53.


  Der er høringsfrist d. 31. maj 2021.


  Det foreslås, at Stevns Kommune afgiver følgende bemærkninger som led i høringen:


  Ved dialog med Heidi Andersen, ejer af Ridecenter Strålen i Magleby, oplyser Heidi Andersen, at de vil være meget kede af, hvis alle de timer, som Mette Birk Gleisner leverer på Strålen i dag, skal flyttes til Ringsted.


  Ridecenter Strålen vil meget gerne fortsat kunne levere et godt tilbud til Stevns, Køges og Faxes borgere. Og de har de instruktører ansat, som der skal til.


  For nuværende har Ridecenter Strålen 68 aktive borgere fra Stevns, og 73 fra Køge og Faxe, som deltager i ridefysioterapi. Det svarer til, at der skal leveres 20 timers ridefysioterapi om ugen. Det er et eftertragtet tilbud, og der er venteliste til tilbuddet på Ridecenter Strålen.


  Når man ser på kortet over de øvrige ridecentre i regionen, som tilbyder ridefysioterapi, så kan man se, at Stevns Kommunes borgere vil få langt til nærmeste rideklub, hvis tilbuddet på Strålen lukkes ned. De nærmeste ridecentre ligger i Næstved, Lejre og Greve. Den lange transport kan være så anstrengende for borgerne, som er særligt sårbare, at de vil have færre kræfter til selve ridefysioterapien. Ligesom det formentligt vil betyde, at nogen slet ikke vil tage imod tilbuddet med ringere rehabilitering til følge.


  Stevns Kommune anbefaler derfor, at Mette Birk Gleisner kun flytter 9 timer om ugen til Ringsted og bevarer de sidste 20 timer om ugen på Ridecenter Strålen i Stevns Kommune.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 310. Indkøbs- og udbudspolitik 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon indkoebs-_og_udbudspolitik_2021.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_taerskelvaerdier_for_udbud_2020-2021.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_retningslinjer_udbud.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_faellesbetingelser.pdf

  Resume

  ØU skal godkende revideret Indkøbs- og udbudspolitik 2021. I forhold til gældende Indkøbs- og udbudspolitik er der fortrinsvis sket ændringer i det afsnit som i den reviderede politik hedder Grønne indkøb.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU, at

  1. godkende den reviderede Indkøbs- og udbudspolitik.

  Beslutning

  Godkendt med følgende præciseringer:

  • Det skal fremgå, at kommunens indkøbs- og udbudspolitik er gældende for eksterne bygherrer, som udfører arbejder for Stevns Kommune
  • Forsyningssikkerhed skal tilføjes som et muligt underkriterium i forhold til evaluering af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.


  Der skal ske en evaluering af indkøbs- og udbudspolitikken inden udgangen af 2022.

  Beskrivelse af sagen

  Den gældende Indkøbs- og udbudspolitik blev godkendt i 2019. Det blev ved samme lejlighed besluttet at Indkøbs- og udbudspolitikken skulle revideres i 2021.


  Formålet med Indkøbs- og udbudspolitikken er at


  • sikre en ensartet indkøbsadfærd i hele Stevns Kommune
  • understøtte at indkøb og udbud foregår professionelt
  • sikre at bæredygtighed vægtes ved indkøb og udbud
  • opnå den bedste totaløkonomi for den ønskede kvalitet
  • leverandører bliver mødt på et sagligt og samarbejdende grundlag


  I budgetforligt for budget 2021, blev det aftalt at arbejde frem mod en målsætning om 80 % bæredygtige indkøb i 2025, en anbefaling som blev gentaget i Stevns Verdensmål primo 2021.


  Direktionen har den 3. maj behandlet politikken og udkast til revideret Indkøbs- og udbudspolitik er vedlagt som bilag.


  Tilpasningerne i forhold til Indkøbs- og udbudspolitikken 2019, angår fortrinsvis området bæredygtighed. Det er også præciseret, at Årsrapporten for Indkøb skal redegøre for i hvor høj grad organisationen efterlever Indkøbs- og udbudspolitikken.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 311. Fremtidig ledelsesstruktur i dagtilbud - Godkendelse

  application/pdf icon de_daglige_paedagogiske_ledere_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_nordstevns_foraeldrebestyrelsen_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_haarlevs_lokaludvlag_-_underskrifter_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_sydstevns_foraeldrebestyrelsen_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_haarlevs_lokaludvalg_-_bilag_til_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_sydstevns_lokaludvalg_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon foa_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_haarlevs_og_dagplejens_foraeldrebestyrelse_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraadesekretaererne_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_nordstevns_lokaludvalg_-_hoeringssvar_vedr._forslag_til_ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon dagplejerne_stevns_kommune_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon bul_-_maj_-_bilag_-_styrelsesvedtaegter_selvstaendig_institutionsledelse.pdfapplication/pdf icon bul_-_maj_-_bilag_-_hoeringssvarnotat_-_ledelsesstruktur_dagtilbud.pdfapplication/pdf icon bul_16.03.21_-_bilag_a_-_ressourcetildeling.pdfapplication/pdf icon bul_16.03.21_-_forslag_til_konkret_udmoentning_af_selvstaendig_dagtilbudsledelse_-_word.pdfapplication/pdf icon bul_16.03.21_-_analyse_-_ledelsesstruktur_i_dagtilbud_-_word.pdfapplication/pdf icon bupl_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon bul_-_maj_-_bilag_-_overgangsordning_ny_ledelsesstruktur_-_endelig.pdfapplication/pdf icon omraade_haarlevs_lokaludvalg_-_hoeringssvar_vedr_ny_ledelsesstruktur_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal efter endt høringsfase træffe beslutning om, hvorvidt der skal indføres en ny ledelsesstruktur i de kommunale dagtilbud.


  Sagen har tidligere været behandlet i ØU den 23. marts 2021 (sag nr. 243), hvor et forslag om konkret udmøntning af selvstændig dagtilbudsledelse blev besluttet sendt i høring.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU at


  1. godkende ny struktur med selvstændig ledelse med virkning fra 1. september 2021
  2. godkende overgangsordning omkring økonomiske styringsprincipper i 2021
  3. godkende ekstra tildeling til dagtilbud og forvaltning på i alt 87.000 kr. i 2021 og 1.095.000 kr. i overslagsårene. Herudover afsættes 413.000 kr. i 2021 til eventuelle engangsudgifter.
  4. finansiere udgifterne i 2021, 2022 og delvist 2023 med samlet 2 mio. kr. fra anlægsbudget til skolereform 2015-2021, afsat i budget 2021. Anlægsbudgettet overføres fra anlæg til drift fordelt med 500.000 kr. i 2021, 1.095.000 kr. i 2022 og 405.000 kr. i 2023.
  5. merudgiften på 690.000 i 2023 og 1.095.000 fra 2024 og frem medtages i budget 2022, som ændring inden for vedtaget service.

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 11. maj 2021, pkt. 305:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)


  Ad. 1

  Ny ledelsesstruktur anbefales med følgende ændringer:


  Fastlæggelse af den konkrete fordeling mellem institutionerne af den samlede ramme, som er afsat til ledelsestid, udskydes til de politiske møder i juni. Det sker med henblik på afklare, om ”børneenheder” vil være en mere velegnet fordelingsnøgle end børnetallet. Sidstnævnte er anvendt som fordelingsnøgle i det udsendte høringsmateriale.


  Den nye ledelsesstruktur evalueres efter det første år.


  Ændring af tildelingsmodellen i ydertimerne for institutioner med lang åbningstid skal ikke være en del af omlægningen til ny ledelsesstruktur. Forslaget kan eventuelt medtages budget 2022.


  Ad. 2

  Anbefales.


  Ad. 3

  Anbefales.


  Ad. 4

  3 medlemmer (O+V+Jan Jespersen (løsgænger)) anbefaler at finansiere 500.000 kr. i 2021 fra anlægsbudget til skolereform 2015-2021. Anlægsbudgettet overføres fra anlæg til drift.


  1 medlemmer (A) tager forbehold for indstillingen indtil behandling i ØU.


  Ad. 5

  3 medlemmer (O+V+Jan Jespersen (løsgænger)) anbefaler, at merudgiften i overslagsårene på 1.095.000 kr. årligt medtages i budget 2022, som en ændring inden for vedtaget service.


  1 medlem (A) tager forbehold for indstillingen indtil behandling i ØU.


  Beslutning

  Ad 1-3:

  Børn og Lærings indstilling anbefales.


  Ad 4-5:

  A, C, N, og V (6) anbefaler forvaltningens indstilling.


  O (1) anbefaler indstillingen fra et flertal i Børn og Læring.

  Beskrivelse af sagen

  ØU har den 23. marts 2021 sendt ny model for selvstændig ledelse i dagtilbud i høring. Høringsfasen er nu gennemført, og der er indkommet 13 høringssvar. Disse er vedlagt sagen som bilag.


  Baggrunden for, at ØU efter indstilling fra BUL har sendt model for selvstændig ledelses i dagtilbud i høring, er et politisk ønske om en mere entydig, tilstedeværende ledelse i den enkelte daginstitution / dagplejen. Det er forventningen, at en sådan ændring vil øge den direkte dialog med forældrene, sikre større forældreinddragelse via forældrebestyrelser i den enkelte daginstitution og skabe klarere referencerammer for de ansatte, og dermed bidrage til støtte kvalitet og arbejdsglæde i dagtilbuddene.


  Høringssvar

  Der er til høringssvarene udarbejdet et høringssvarnotat af forvaltningen. Dette er vedlagt sagen som bilag. Høringsvarnotatet kommenterer på en række gennemgående og/eller tungtvejende aspekter af de indkomne høringssvar, men behandler ikke alle enkeltdele i de enkelte høringssvar. Generelt er der i høringssvarene opbakning til at overgå fra modellen med områdeledelse til en model med selvstændig institutionsledelse.


  Som væsentlige områder, hvor forvaltningen har bemærkninger til høringssvarene, kan fremhæves:


  - En bred vifte af høringssvarene efterlyser mere ledelsestid til hhv. dagplejeledelse og daginstitutionsledere.


  Forvaltningen peger på, at for dagplejeledelsen tilføres resurser ift. nuværende model, men niveauet er fortsat lavt ift. andre kommuner. For ledelsestid i øvrigt, så tilføres ledelsestid ift. nuværende tildelingsmodel. Muligheden for at udøve god ledelse har derudover en tæt sammenhæng med kvaliteten af administrativ service til de selvstændige ledere ift. at frigøre tid til pædagogiske ledelse og personaleledelse.


  - Der stilles spørgsmålstegn ved behovet for yderligere kapacitet i forvaltningen som afledt effekt af ændret ledelsesstruktur.


  Der redegøres i høringssvarnotatet for, hvorfor den foreslåede yderligere tilførsel til forvaltningen anses for nødvendig ift,. at centerchefen for børn og lærings direkte ledelsesspænd ikke øges yderligere samt understøtte den pædagogiske konsulent og øvrige administrative funktioner. Det er tanken, at der for at sikre ovenstående oprettes en lederstilling, der refererer til centerchef i center for børn og læring indenfor den anviste finansiering.

  - Det ønskes sikret, at nuværende kapacitet til administrativ understøttelse af institutionsledelsen i form af områdesekretærer ikke reduceres i kapacitet ifbm., at de foreslås samlet under forvaltningen.


  Der redegøres i overordnede træk i høringssvarnotatet for, at der ikke er nogen intention om at reducere den administrative understøttelse af institutionsledelse ift. nuværende kapacitet. Og at der vil være en proces efter beslutningen om en ny ledelsesstruktur, hvor såvel områdesekretærer og institutionsledere inddrages i den endelig model for administrativ servicering af institutionerne.


  - Alle nuværende ledere bør afskediges og søge stilling som leder på ny.


  Forvaltningen kan ikke anbefale dette, hverken ansættelsesretligt eller praktisk. Der foreslås en proces med ledelsesevaluering i starten af 2022 blandt medarbejderne, og sideløbende særskilt dialogproces med forældrebestyrelserne i de enkelte dagtilbud.

  - Der bør ikke ændres i tildelingsmodellen i ydertimer for institutioner med lang åbningstid.

  Forvaltningen skal bemærke, at den i høringsmaterialet foreslåede tilpasning ikke er en nødvendig, integreret del af ny ledelsesstruktur, og derfor kan forslaget fravælges politisk uden konsekvens for en gennemførelse af en ny ledelsesstruktur, og evt. behandles ifbm. budget 2022

  - Beregningen af tildelt ledelsestid bør ske på baggrund af ”børneenheder”, således at forskellige børnegrupper vægtes forskelligt ift. resursetildelingen og tilknyttede opgaver


  "Børneenheder” er begreb fra budgettildelingen, hvor et vuggestuebarn tæller for 2 enheder, et børnehavebarn for 1 enhed og et barn i specialgruppe for 4,2 enheder. Forvaltningen finder, at det vil være relevant at overveje dette forslag nærmere på baggrund af konkrete beregninger inden for den samme økonomiske ramme. Forvaltningen anerkender således, at ”børneenheder” godt kan være et mere præcist mål for ledelsesbelastning end det ”rene” børnetal i institutionerne. Det vil være muligt at beslutte den ny ledelsesstruktur uden at tage endelig stilling til modellen for fordeling af rammen for ledelsestid mellem institutionerne. Beregninger baseres på børneenheder vil kunne forelægge til politisk behandling i juni, såfremt dette besluttes politisk.


  Styrelsesvedtægter

  Der er udarbejdet forslag til nye styrelsesvedtægter for dagtilbud, hvor rammer for disse er konsekvensrettet til en ledelsesstruktur med selvstændig institutionsledelse. Såfremt den ny model for ledelsesstruktur vedtages, skal nye styrelsesvedtægter vedtages med henblik på at skabe mulighed for nyvalg til forældrebestyrelsen for de enkelte institutioner med virkning fra 1. september 2021. Forslag til styrelsesvedtægter er vedhæftet som bilag.


  Overgangsordning – Økonomiske styringprincipper

  Der er vedlagt et bilag, der beskriver et forslag til økonomiske styringsprincipper for overgangen til ny ledelsesstruktur. Dette inkluderer:


  • Styringsprincipper fra perioden, hvor forslaget er vedtaget, til 1. september, hvor ny struktur opstartes
  • Styringsprincipper fra perioden 1. september – 31. december, hvor ny struktur implementeres i et igangværende regnskabsår
  • Princip for overførsel af driftsregnskab for dagtilbudsområdet fra 2021 til 2022.


  Forvaltningen anbefaler, at der ikke bliver overført over-/underskud fra 2021 til 2022 i daginstitutionerne, men at alle selvstændige institutioner starter på ny fra budget 2022. Dette forslag skal ses i sammenhæng med de foreslåede styringsprincipper for 2021, hvor det selvstændige økonomiske handlerum for områdeledelsen/institutionsledelsen foreslås begrænset i forhold til visse dispositioner, som skal godkendes i forvaltningen.


  Det skal bemærkes, at der er stor forskel på, hvilke overskud/underskud der er overført fra 2020 til 2021 i de nuværende tre dagtilbudsområder, hvor område Nordstevns havde et betydeligt mindreforburg, mens de to andre områder havde et væsentligt merforbrug.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser ved ny ledelsesstruktur pr. 1. september 2021:

  Herudover kommer eventuelle engangsudgifter. I 2021 foreslås det samlet at afsætte 0,5 mio. kr., heraf 413.000 kr. til engangsudgifter. Eventuelle afvigelser i forhold til engangsudgifter medtages i budgetopfølgningerne.

  Ressourcetildeling

  I overgangsperioden frem til budget 2022 skal der træffes beslutning om endelig ressourcetildelingsmodel fra 1. januar 2022. Herudover eventuel overgangsordning i forhold til lønsummer i de enkelte institutioner, idet der kan være en skævvridning for nuværende ansatte i forhold den gennemsnitlige lønsum.


  Der skal dertil tages stilling til, hvorledes vi styringsmæssigt skal forholde os, hvis en enkelt institution bliver ramt af strukturelle forhold, der medfører et underskud, som institutionslederen ikke kan undgå (fx langtidssygdom, barsler, pludselig udmeldinger, mindre børnetilgang en forventet). Det skal defineres, om der forventes, at dette skal indhentes i den enkelte daginstitution ved lavere normering/kvalitet i perioden, indtil underskud er indhentet, om det skal adresseres ifbm. politisk stillingtagen til overførsler af driftsregnskaber, eller om der skal oprettes en central pulje, finansieret ved reduktion i direkte tildeling til daginstitutionerne, som forvaltningen kan udmønte til daginstitutionerne, der i et givent år er særligt hårdt ramt af strukturelle forhold, der medfører merforbrug. Forvaltningen vil indhente input til økonomisk styringsmodel fra andre kommuner, der har selvstændig institutionsledelse.


  Der vil for ovenstående forhold blive fremlagt særskilt sag i efteråret 2021.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2021 og 2022 , idet 2 mio. kr. fra anlægsbudgettet til skolereform 2015-2021 (afsat i budget 2021) kan finansiere merudgifterne i disse år til selvstændig ledelse, samt yde et delvist finansieringsbidrag i 2023.

  I 2023 medtages 690.000 kr. og fra 2024 medtages 1.095.000 kr. i budget 2022, som en ændring inden for vedtaget service.


 • 312. Movias udbudsmateriale - Godkendelse

  application/pdf icon udkast._stevns_kommunes_hoeringssvar_til_movias_mobilitetsplan_2020.pdfapplication/pdf icon hoeringsversion_forslag_til_movia_mobilitetsplan_2020.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_movia_mobilitetsplan_2020_politisk_hoering_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_26._marts_2020_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2020.docx.pdf

  Resume

  Kontrakten for ruterne 108 og 109 udløber i 4. kvartal 2023. Movia har lavet et udbudsmateriale, hvor Stevns kommune sammen med Køge Kommune udbyder ruterne som el- eller brintbusser (emissionsfrihed) for en 10 + 2. årig periode.


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til ØU via PMT, at


  1. Man følger udbudsmaterialets vilkår som det er udarbejdet af Movia.


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 11. maj 2021, pkt. 485:

  Anbefales.  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Som brændstof til busserne i kommende kontraktforløb har Movia opstillet 3 former:

  Fossil drift: Diesel eller naturgas

  Fossilfrihed: Biodiesel eller biogas

  Emissionsfrihed: El busser eller brintbusser.


  På grund at en bestyrelsesbeslutning udbyder Movia ikke kontrakter med diesel længere end til 2030. Movia har ved de seneste 4 udbudsrunder udbudt emissionsfrihed, og ud fra de indkommende tilbud estimerer Movia at ved at udbyde ruterne 108 og 109 som emissionsfrihed, vil de årlige omkostninger pr. rute stige med mellem 0 og 7%, hvilket vil betyde en øgede udgifter for Stevns kommune på mellem 0 og 100.000 kr. om året pr. rute ved at vælge emissionsfrihed.


  Kontraktlængden har normalt haft en længde på op til 12 år. Tidligere har kontrakten været uopsigelig i 6 år med mulighed for forlængelse i 2+2+2 år. Ved udbud af emissionsfrihed foreslår Movia 10 år med mulighed for forlængelse i +2 år. Ændringen på kontraktlængdens sammensætning skyldes en meget højre anskaffelsespris på el- og brintbusser, hvor Movia sikrer busselskaberne en længere periode at afskrive busserne i.


  Kommunalbestyrelsen afgav den 26 marts 2020 et høringssvar til Movias mobilitetsplan 2020, hvori Kommunalbestyrelsen udtrykte et ønske om at øget fokus på klima og brug af fossilfri brændstof udfases (vedlagt som bilag). Dette er helt i tråd med den kommende kontrakt, hvor driften bliver udbudt som emissionsfrihed.


  Udbudsgrundlag for kommende kontrakter for ruterne 108 og 109 skal være færdig oktober 2021 med udsendelse af udbudsbekendtgørelse januar 2022. Stevns kommune orienteres om valg af operatør september 2022 og start på ny kontrakt er oktober 2023.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  I 2021 tal vil den samlet meromkostning for de 2 ruter ved kontraktstart i 4. kvartal 2023 udgøre mellem 0 og 200.000 kr. pr. år for Stevns kommune.

 • 313. Store Heddinge Vandrerhjem – Godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_-prioriteringsliste.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_forpagningsafgift_best_practise.pdfapplication/pdf icon bilag_3_danhostel.pdfapplication/pdf icon bilag_4_udkast_annonce_forpagter_til_store_heddinge_vandrerhjem.pdf

  Resume

  AET skal fastlægge rammerne for den videre drift af Store Heddinge Vandrerhjem, herunder besluttet hvordan de afsatte anlægsmidler til Projekt Store Heddinge Vandrerhjem skal anvendes. Kommunalbestyrelsen skal i forlængelse af AET's anbefalinger frigive de afsatte anlægsmidler og give en anlægsbevilling til projektet. I forbindelse med godkendelse af budget 2021 blev der afsat 500.000 kr. i år 2021 og 500.000 kr. i år 2022 til Store Heddinge Vandrerhjem. Beløbene søges frigivet så en renovering kan igangsættes.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til:


  AET via direktionen, at


  1. de afsatte anlægsmidler jf. vedlagte prioriteringsliste for renovering på vandrerhjemmet anvendes til:
  • etablering af nyt produktionskøkken
  • evt. resterende midler udmøntes i samarbejde med den kommende forpagter
  • der tages stilling til, om der til budget 2022 skal et budgetønske om at afsætte yderligere midler til renovering jf. prioriteringslisten
  1. principper for beregning af forpagtningsafgiften godkendes.
  2. forpagtningen også dækker driften af køkkenet i den nye Stevnshal.
  3. godkende ordlyden i udbudsannoncen for en ny forpagter.


  KB via direktionen, AET og ØU, at


  1. der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til renovering af Store Heddinge Vandrerhjem, fordelt med 500.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022.
  2. finansiere anlægsbevillingen af de afsatte rådighedsbeløb til Store Heddinge Vandrerhjem.


  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 13:

  Anbefales.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 12. maj 2021, pkt. 297:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Godkendt anvendelsen af afsatte anlægsmidler.


  Anbefalet anlægsbevillingen og dennes finansiering.

  Beslutning

  Ad 5-6: Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Udmøntning af afsatte anlægsmidler


  I forbindelse med vedtagelse af Budget 2021, blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022. Udvalget skal tilkendegive, hvordan de afsatte ressourcer skal anvendes. Forvaltningen har på den baggrund gennemgået bygningerne og udarbejdet en liste, som viser, hvilke renoveringsopgaver, der bør prioriteres ud fra en byggefaglig og forretningsmæssig vurdering (Se bilag 1).


  Køkkenfaciliter

  Det fremgår bilag 1, at forvaltningen vurderer en renovering af køkkenet som ’Kritisk’. Dels fordi køkkenet i kombination med værelserne, udgør ”hjertet” af vandrerhjemmet og skaber afledt omsætning og overnatninger også uden for højsæsonen. Køkkenet og hvidevarer er slidt og standarden lever ikke op til nutidige krav for produktionskøkkener i forhold til ventilation og mulighed for rengøring. Renoveringen af køkkenet på vandrerhjemmet skal ses i sammenhæng med etablering af et anretterkøkken i den nye Stevnshal. Såfremt begge køkkener indgår i en fælles forpagtning, vil et nyt produktionskøkken på vandrerhjemmet skabe en række stordriftsfordele for en kommende forpagter. Det er vurderingen, at et renoveret køkken minimum bør kunne betjene 100 gæster. Renoveringen vuderes at koste 0,8 mio. kr. Forvaltningen har igangsat indhentning af et konkret tilbud på renovering for at komme estimatet nærmere.

  Det anbefales at etablering af det nye køkken sker i tæt samarbejde med den kommende forpagter, så der tages højde for eventuelle individuelle ønsker og tilpasninger.


  Øvrige renoveringer

  På baggrund af den bygningsmæssige gennemgang fremgår det, at yderligere tiltag kunne prioriteret højt. Det gælder især etableringen af ventilationssystem i kombination med fx varmepumper samt modernisering af flere af badeværelserme. Vandrerhjemmet oplever allerede i dag til tider dårligt indeklima og lugtgener, hvilket sandsynligvis skyldes, at der kun er etableret udsugning, som også resulterer i et relativt stort varmetab. Endelig er der påpeget en række renoveringer eller nyetableringer, som også kan prioriteres. Herunder fx energirenoveringer, etablere flere hytter eller udvidelser af mere funktionel eller æstetisk karakter.


  Forpagtningsafgift

  Danhostel oplyser, at det er normal praksis at forpagtningsafgiften fastsættes som en procentsandel af den genererede omsætning på overnatning og forplejning. Kommunen kan dog ikke frit fastsætte forpagtningsafgiften, da der ud fra gældende lovgivning ikke kan ydes kommunal støtte til vandrerhjem med tilknyttet restaurationsvirksomhed. Forpagtningsprocenten bør derfor tage udgangspunkt i bortforpagterens udgifter til bygningsdrift fx forsikring, skatter og udgifter til bygningsvedligeholdelse.


  Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående at forpagtningsafgiften:


  1. fastsættes som en procentandel af omsætning genereret på overnatning og forplejning
  2. der sættes et minimum og et maximum for forpagtningsafgiften, der er baseret på de kommunale udgifter til bygningsvedligehold, forsikringer og skatter baseret på 3 historiske år
  3. at afregningen af forpagtningsafgiften sker kvartalsvis


  På baggrund af ovenstående principper vil forvaltningen beregne den endelige forpagtningsprocent, som vil fremgå af forpagtningsaftalen.


  Rammer og vilkår

  Det forudsættes, at vandrerhjemmet fortsat skal drives i regi af Danhostel. Medlemskabet giver en række medlemsfordele i forhold til markedsføring og drift af bookingsystem, hjemmeside, samt krav til best practice jf. bilag 3. Danhostelkæden arbejder derudover i dag med at implementere FNs verdensmål og har udarbejdet et manifest og handlingsplan for, hvordan kædens vandrerhjem skal arbejde med verdensmålene. Dette vil også omfatte Store Heddinge Vandrerhjem. På Danhostels hjemmeside kan man se hvor langt man er i implementeringen for hvert mål. Se bilag 3 s. 2.


  Udbudsannonce

  Af bilag 4 ses udkastet til udbudsannoncen efter en kommende forpagter af Vandrerhjemmet og køkkenet i den nye Stevnshal. I annoncen er der lagt vægt på, at en kommende forpagter skal have en række specifikke kvalifikationer såsom relevant erfaring med overnatning og køkkendrift. Derudover erfaring med servicering af gæster ved en turismedestination, gode sprogkundskaber samt evner til at formidle og samarbejde med andre aktører. Derudover skal forpagteren kunne servicere både gæsterne på vandrerhjemmet og foreningslivet i den nye Stevnshal, i både dag og aftentimerne samt i weekender.

  Ved tildeling af forpagtningen, vil der blive lagt vægt på ansøgerens personlige og økonomiske forhold, samt ansøgers vision og forretningsplan for driften af Store Heddinge Vandrerhjem.


  Tidsplan

  På baggrund af udvalgets anbefalinger frigives anlægsmidlerne til renoveringen. Dermed kan renoveringen påbegyndes, så snart der er fundet en ny forpagter. Ansøgningsfristen sættes til 1. september og forpagteren vælges inden 1. oktober. Renovering af køkkenet gennemføres i fjerde kvartal, og forpagtningen træder i kraft 1. januar 2022.


  Frigivelse af anlægmidler

  For at en renovering af Store Hedddinge Vandrerhjems bygninger og faciliteter kan igangsættes, er det nødvendigt at frigive anlægsmidlerne til projekt Store Heddinge Vandrerhjem. Der er i Budget 2021 afsat i alt 1,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i år 2021 og 0,5 mio. kr. i år 2022. Frigivelsen sker på baggrund af AET's anbefalinger jf. indstillingspunkt nr. 1.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til renovering af Store Heddinge Vandrerhjem, fordelt med 500.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022. Bevillingerne bliver finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.


  Parallelt med at finde ny forpagter forestår proces omkring og afklaring af, hvorvidt der skal ske virksomhedsoverdragelse af det nuværende faste personale på vandrerhjemmet.

 • 314. Indsatser til at mindske Stevns Kommunes sygefravær - Godkendelse

  Resume

  Stevns Kommune har de seneste år haft et højere sygefravær end tidligere. I denne sag fremlægges forslag til indsatser, der skal være med til at mindske sygefraværet i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Økonomi, HR og IT indstiller til ØU,at

  1. de foreslåede initiativer godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.


  Økonomiudvalget ønsker fremadrettet at få forelagt halvårlig status for sygefraværets udvikling.

  Beskrivelse af sagen

  Tidligere har Stevns Kommune haft et lavt sygefravær. Siden 2018 har Kommunens sygefravær ligget på et højere niveau end tidligere. I nedenstående tabel bliver Stevns Kommunes sygdomsprocenter sammenlignet med resten af landets kommuner og kommunerne i Region Sjælland. Sygdomsprocenterne indeholder egen sygdom. Det vil sige alm. kortids- og langtidssygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom som følge af kroniske lidelser. Fraværsårsager som f.eks. orlov, barsel, barnets 1. og 2. sygedag indgår ikke i opgørelsen. Sygdomsprocenterne bliver også opdelt i korttids- og langtidssygdom. Korttidssygdom er defineret som sygdomsforløb under 30 dage, mens langtidssygdom er defineret som sygdomsforløb på 30 dage eller mere.

  Stevns Kommune benytter KMD til registrering af fravær. For kommuner og regioner, som benytter KMD fraværssystem til registrering af sygefravær, er fravær som følge af corona eller corasymptomer indehold til opgørelsen i 2020. KRL som opgør fravær for Kommuner og Regioner har oplyst, at der er usikkerhed med hensyn til, om Corona relateret fravær er indeholdt i opgørelsen for brugere af andre fraværssystemer. Det betyder at der er en vis usikkerhed, ved sammenligning af fravær i forhold til øvrige kommuner og regioner.


  2017

  2018

  2019

  2020

  Sygdomsprocenten i Stevns Kommune

  5,4

  6,2

  6,2

  6,6

  Korttidssygdomsprocenten i Stevns Kommune

  3,5

  4,1

  4,0

  3,7

  Langtidssygdomsprocenten i Stevns Kommune

  1,9

  2,1

  2,2

  2,9

  Stevns Kommunes placering på landsplan

  13

  66

  54

  82

  Stevns Kommunes placering i Region Sjælland

  1

  12

  5

  13

  Antal opsagte medarbejdere pga. sygdom

  13

  26

  17

  23

  Initiativ 1: Gennemgang af omsorgspolitikken på Fælles Forum

  HR har håndteret sygefravær efter retningslinjerne i Stevns Kommune omsorgspolitik, som er udarbejdet i Hoved-MED og godkendt i ØU. Omsorgspolitikken og den konkrete håndtering af både langtids-og korttidsfravær har flere gange været drøftet med alle ledere i et fælles forum. Senest den 9. april 2021. På førstkommende møde i Fælles Forum følges der op med eksempler.

  Initiativ 2: Centervis drøftelse om håndteringen af sygefravær

  Der er forskel på årsagerne til sygdom og i håndteringen af fravær, både på det enkelte arbejdssted og på centerniveau. HR vil derfor drøfte de lokale udfordringer, med både at arbejde forebyggende med sygefravær, og med håndteringen af de konkrete sygdomsforløb på centerniveau. Deltagerkredsen fastsættes efter drøftelse med centerchefen.

  Initiativ 3: Øget central kontrol med sygefraværet

  HR følger de enkelte langtidssygemeldinger på baggrund af systemteknisk generede adviser. Det har vist sig, at der kan være sygdomsforløb, som HR ikke får adviser på. HR har kontaktet KMD for at få løst problemet. Herudover vil HR følge mere konsekvent op på advisere og vil prioritere ressourcer i forhold hertil. Tidligere er der blevet set i p-sagen, hvorvidt lederen har aftalt en fuld tilbagevenden til arbejdet indenfor en rimelig tidshorisont. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakter HR lederen. Fremover vil HR være i dialog med leder ved alle sygdomsforløb på 8 uger.

  Initiativ 4: Tilpasninger i omsorgspolitikken

  På nuværende tidspunkt er minimumsretningslinjerne i omsorgspolitikken, at lederen skal have haft kontakt til den sygemeldte medarbejder inden for den første uge, og der skal holdes samtale med medarbejderen senest efter 4 og 8 ugers sygdom. En del ledere har oftere samtaler med medarbejdere end minimumskravene. HR vil igangsætte en revidering af omsorgspolitikken i Hoved-MED. Det vil være HRs udgangspunkt, at der skal holdes samtaler med sygemeldte medarbejdere ved 1, 2, 4, 6, 8 osv. ugers sygefravær. Endvidere er det HR og DIRs udgangspunkt, at ledere skal kontakte HR med henblik på at drøfte det videre forløb, når en medarbejder har været fraværende i 8 uger.

  Initiativ 5: Sygefraværsstatistik drøftes på alle niveauer i MED regi, samt i DIR og CG

  HR udarbejder fraværsstatistikker kvartalsvis. Fraværsstatistikken opgøres på alle niveauer i organisationen. På nuværende tidspunkt sender HR fraværsstatistikken til orientering til Fællesforum. Fremadrettet fremlægges den samlede fraværsstatistik til drøftelse i DIR og GC, ligesom det bliver et fast punkt på dagsordenen på lokal-, område- og hovedudvalgsmøder. Lokaludvalg drøfter udviklingen i arbejdsstedets fravær, områdeudvalget drøfter udviklingen på områdeniveau og Hovedudvalget drøfter udviklingen på overordnet niveau. Hidtil er drøftelse af sygefravær i de pågældende organer foregået lejligheds- eller anledningsvist, og ikke med fast frekvens.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 315. Udsatterådets årsberetning 2020 - Orientering

  application/pdf icon udsatteraadets_aarsberetning_2020.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Udsatterådets arbejde i 2020, da Udsatterådet i henhold til § 5 i Vedtægter for Stevns Udsatteråd skal afgive en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen. Årsberetning og vedtægter er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, AET, SSU og ØU, at

  1. tage Udsatterådets årsberetning 2020 til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 3. maj 2021, pkt. 2:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 12. maj 2021, pkt. 301:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 12. maj 2021, pkt. 327:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.


  Økonomiudvalget ønsker, at der i regi af Social og Sundhed sker en evaluering af Udsatterådets funktion.

  Beskrivelse af sagen

  Udsatterådet har afholdt 4 ordinære møder i 2020, hvor rådet, udover den almindelige gensidige orientering, har arbejdet med områderne autisme, hjemløshed, sårbare familier og boligproblematikker. Udsatterådet, som fortsat er relativt nyt, har fået etableret et godt samarbejde både imellem rådets egne medlemmer, men også med forvaltningen, SSU og AET.


  Udsatterådet har været udfordret på flere punkter i 2020. Siden maj måned har Udsatterådet været underbemandet, da to repræsentanter fra Mænds Mødesteder valgte at træde ud af rådet. Det er nu fundet et nyt medlem, som KB skal godkende under et andet punkt på denne dagsorden. Udsatterådet og forvaltningen er fortsat i gang med at finde medlemmer til de 3 ledige pladser, så rådet kan blive fuldtalligt.


  Derudover har corona også betydet, at Udsatterådet´s arbejde har været ret begrænset i 2020. Alle rådets medlemmer håber, at dette ændrer sig i 2021 - hvor der forhåbentlig også kommer nye medlemmer og dermed nye friske kræfter til at løfte opgaverne.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 316. Vederlagsfri udlevering af rygestoplægemidler - Orientering

  Resume

  Udlevering af rygestopmedicin i forbindelse med kommunale rygestoptilbud er et effektivt redskab til at hjælpe udsatte grupper til rygestop. I dag kræver dette, at kommunerne søger dispensation hos Lægemiddelstyrelsen.


  Med denne sag orienteres om, at dispensationskravet fjernes pr. 30. juni 2021, så alle kommuner herefter har adgang til at udlevere rygestopmedicin i forbindelse med rygestoptilbud til nærmere definerede grupper, uden først at skulle søge om dispensation hos Lægemiddelstyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 3:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 12. maj 2021, pkt. 326:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.


  Økonomiudvalget beslutter ikke at sende sagen til yderligere orientering i Kommunalbestyrelsen.

  Beskrivelse af sagen

  Efter de nuværende regler må der ikke vederlagsfrit udleveres lægemidler til borgere, herunder rygestopmidler.


  Lægemiddelstyrelsen kan dog give tilladelse til vederlagsfri udlevering af lægemidler til borgere, hvis udleveringen ikke sker i reklameøjemed. Dispensationerne har som udgangspunkt været udstedt for en 2-årig periode, hvorefter kommunerne har kunnet søge om forlængelse af deres dispensation. En stor del af de 98 kommuner har på den baggrund over en længere årrække løbende ansøgt om forlængelse af deres dispensationer.


  Pr. 30. juni 2021 bortfalder det lovkrav, der i dag betyder, at kommunen skal ansøge om dispensation for at kunne udlevere værdikuponer til rygestopmidler, og man overgår til en praksis, hvor kommunerne vederlagsfrit kan udlevere rygestoplægemidler, hvis udleveringen ikke sker i reklameøjemed. Lovændringen vil medføre en administrativ lettelse hos kommunerne og en administrativ lettelse hos Lægemiddelstyrelsen, idet kommunerne ikke længere behøver at indsende dispensationsansøgninger til Lægemiddelstyrelsen, som på den anden side ikke skal behandle sådanne ansøgninger.


  I 2017 blev der, som en del af Kræftplan IV afsat midler i en Satspulje 2017-2020 til at afprøve udlevering af tilskud til rygestopmedicin. Stevns Kommune søgte i 2017 (og igen i 2019) dispensation til udlevering af tilskud til rygestopmedicin i forbindelse med et pilotprojekt, der havde til formål at undersøge, om et tilskud kunne øge stopraten blandt borgere, der har stor nikotinafhængighed, og som ikke er i arbejde eller med kort, eller ingen uddannelse.


  Pilotprojektet viste, at udlevering af tilskud til rygestopmedicin øgede rekrutteringen af borgere med stor nikotinafhængighed og med ingen/kort uddannelse. Projektet viste også, at når der udleveres tilskud til rygestopmedicin, som supplement til rygestoprådgivningen, øges andelen der stopper med at ryge, og andelen, som fastholder rygestoppet (stopraten).


  I december 2020 modtog Stevns Kommune sammen med Faxe og Køge Kommuner midler til et satspuljeprojekt. Projektet har til formål at afprøve et målrettet rygestopforløb til borgere med psykiske vanskeligheder. Et af projektets elementer er, at borgerne modtager vederlagsfri rygestopmedicin uden egenbetaling.


  På baggrund af de gode resultater fastholder forvaltningen muligheden for at borgere, der deltager på et rygestopforløb, kan få udleveret tilskud til rygestopmedicin. Sammenlignet med pilotprojektet er beløbet, som man kan modtage, halveret.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifterne afholdes indefor eksisterende budget.

 • 317. Salg af Erhvervsareal - Beslutning (Lukket)

 • 318. Plejecenterbyggeri Skema A - Godkendelse (Lukket)

 • 319. Anretterkøkken i daginstitution Humlebien - Orientering (Lukket)

 • 320. Diverse orienteringer - ØU den 18. maj 2021 (Lukket)

 • 321. Underskriftsark (Lukket)