Referat

 • 318. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)


  Godkendt.
 • 319. Rehabiliteringscenter Stevns - Temadrøftelse

  application/pdf icon vejledning_om_kommunal_rehabilitering_-_vej_nr_9439_af_13-07-2011_0.pdfapplication/pdf icon notat_plejecenterplan_beslutningsoplaeg_26_marts_2018_endelig_0.pdfapplication/pdf icon tillaeg_til_notat_plejecenterplan_beslutningsoplaeg_26_marts_2018_udarbejdet_9_april_2018.pdf_0.pdfapplication/pdf icon praesentation_til_ssu_12_maj.pptx_0.pdf

  Resume

  Sagen er en temadrøftelse om, hvilke ønsker og forventninger der er til kommunens Rehabiliteringscenter Stevns (herefter RCS).

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Drøftet.  Beskrivelse af sagen

  Rehabiliteringscenter Stevns (herefter RCS) er Stevns Kommunes tilbud til borgere, der i en periode har brug for tæt observation, genoptræning, aflastning, boligafklaring eller pleje og behandling uden for hjemmet.


  Som det fremgår af vejledning om kommunal rehabilitering (s. 7), er ansvaret for ydelser og tilbud med et rehabiliterende sigte hovedsageligt forankret i kommunerne. Det er op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen, hvilket giver mulighed for at tilrettelægge sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af lovgivning. Vejledningen er vedlagt som bilag.


  På mødet præsenteres, hvad RCS tilbyder i dag. Præsentationen er vedlagt som bilag.


  Temadrøftelsen har til formål at præsentere tilbuddet på RCS samt drøfte SSU's ønsker og forventninger til RCS. Afsnitsleder for plejecentrene Maj-Britt Vendelbo Toft og leder af RCS Tine Nygaard Gylling deltager i dagens temadrøftelse.


  Den vedtagne plejecenterplan fra 2018 er vedlagt som bilag.


  Retsgrundlag

  Sundhedsloven og serviceloven.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 320. Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2021 - SSU - Godkendelse

  application/pdf icon budgetopfoelgning_2_31.3.21_-_drift_-_ssu_0.pdf

  Resume

  SSU skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2021, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningen indeholder også en opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge af corona.


  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre i ØU

  Beslutning

  1. Budgetopfølgningen behandlet

  2. Budgetopfølgningen sendes videre til ØU uden anbefalinger.

  Beskrivelse af sagen

  Der er foretaget budgetopfølgning på SSU's politikområder pr. 31. marts 2021. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2021.


  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. fordelt på følgende:


  • Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,1 mio. kr.
  • Mindreforbrug på øvrig drift på 1,3 mio. kr.
  • Merforbrug som følge af corona på 1,6 mio. kr.


  Der forventes overført 0,1 mio. kr. til 2022.


  De største afvigelser ses på politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov med en samlet forventet merudgift på 2,8 mio. kr., som dog bør ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 0,7 mio. kr. fra den centrale refusionsordning samt i et vist omfang også mindreudgiften/merindtægten på Botilbud og psykiatricenter Brohøj på 2,6 mio. kr.


  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som primært skyldes udskydelse af ibrugtagning af nyt plejecenter til 2023.


  De 3,9 mio. kr. forventes overført til 2022/2023.


  Bilag vedrørende anlæg er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”


  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


  I 2021 er der dog som i 2020 en særlig situation på grund af corona-krisen med deraf afledte merudgifter for kommunen.


  Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august. Dette gælder også for mer-/mindreudgifter som følge af corona.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der forventes en merudgift i 2021 på 0,5 mio. kr. vedrørende drift og en mindreudgift på 3,9 mio. kr. vedrørende anlæg.


  Der forventes overført underskud på 0,1 mio. kr. til 2022 vedrørende drift og mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende anlæg. • 321. Ændring af lokaler til sygeplejeklinik på Plushøj - Godkendelse

  Resume

  Jf. orientering på møde d. 11. november 2020, skal sygeplejeklinikken på Plushøj flyttes fra en plejebolig og over i et tilstødende lokale.

  I denne sag skal SSU tage stilling til finansiering af ombygningen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via direktionen, at

  1. godkende at ombygning af sygeplejeklinikken på Plushøj til en anslået pris på 247.500 kr. finansieres inden for SSU's budget ved besparelse på husleje for klinikken.

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Jf. orientering på SSU's møde d. 11. november 2020 skal sygeplejeklinikken på Plushøj flyttes fra en plejebolig og over i et tilstødende lokale, da plejeboligen ikke fortsat kan anvendes til andre formål end plejebolig.


  Der er udarbejdet beregninger på, hvilke ændringer der skal gennemføres, og hvilken udgift, der vil være forbundet med det:

  • Opsætning af ny skillevæg i eksisterende personalerum, opdeles i 2 rum.
  • I ny skillevæg monteres dør med sideparti og strøm på begge sider.
  • Eksisterende dør i det nye sygeplejerrum mod gang udskiftes med ny dør med sideparti.
  • Stikkontakt flyttes, i forbindelse med udskiftning af dør mod gang.
  • Yderdør med sideparti monteres i ydervæg og udvendig belægning tilpasses til niveaufri adgang. Vigtigt for at borgerne kan komme direkte ind i sygeplejeklinikken udefra, så de ikke skal gå gennem plejecentret.
  • Vand fremføres fra eksisterende teknikrum, rørføringen bliver synlig.
  • Der opsættes 2 vaske med tilhørende stålborde fastmonteret på vægge og på væggen opsættes fliser.
  • Kloak tilsluttes til eksisterende kloak i betongulv, derfor skal gulvet opbrydes for lokalisering af eksisterende kloak og genetableres.
  • Der etableres stikkontakt ved vaske.
  • Nuværende EDB kanaler ombygges og tilpasses.
  • Lister, paneler og andre arbejder afsluttes med maling.
  • Hæve/sænkeborde ved vaske


  Samlet pris ca. 225.000 kr. ekskl. moms.


  Forvaltningen anbefaler, at der yderligere afsættes 10 % til uforudselige udgifter, for eksempel vides det ikke, præcis, hvor kloakken er i betongulvet, svarende til 22.500 kr.


  Husleje for boligen, som i dag anvendes til sygeplejeklinik udgør ca. 100.000 kr. årligt. Denne udgift spares ved at sygeplejeklinikken flyttes til lokale på servicearealerne, som kommunen i forvejen råder over. Det betyder, at ombygningen vil være finansieret på under 2,5 år. I 2021 kan besparelsen nå op på ca. 35.000 kr. alt efter, hvornår ombygningen og flytningen er færdig. De resterende midler til ombygningen foreslås finansieret inden for SSU's budgetområde i 2021, med udsigten til besparelser på huslejebudgettet i de to efterfølgende år.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgiften til ombygning af lokaler til sygeplejeklinik på ca. 247.500 kr. finansieres inden for SSU's budgetområde, dels ved besparelse på husleje ca. 35.000 kr. i 2021 og dels ved udsigt til en årlig besparelse på husleje på ca. 100.000 kr. i de kommende år.

 • 322. Kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi - Godkendelse

  application/pdf icon servicelovens_ss_136_e_0.pdfapplication/pdf icon bekendtgoerelse_om_tryghedsskabende_velfaerdsteknologiske_loesninger_i_relation_til_afsnit_vii_i_lov_om_social_service_0.pdfapplication/pdf icon foerste_udkast_til_kvalitetsstandard_tryghedsskabende_velfaerdsteknologi_0.pdf

  Resume

  Første udkast til kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi fremlægges for SSU med henblik på at SSU sender den i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Efter endt høring vil kvalitetsstandarden skulle vedtages i KB.


  Kvalitetsstandarden implementerer et helt nyt regelsæt vedr. magtanvendelse, som blev vedtaget med ændringerne til lov om social service (herefter benævnt serviceloven).

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via direktionen, at


  1. udkast til kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi godkendes
  2. udkast til kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt

  Beskrivelse af sagen

  Folketinget vedtog i april 2019 en række ændringer til serviceloven, herunder et helt nyt regelsæt vedr. magtanvendelse. Lovændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2020 og er efterfølgende uddybet ved bekendtgørelse for tryghedsskabende velfærdsteknologi (herefter benævnt bekendtgørelsen) gældende fra 1. februar 2021. Bekendtgørelsen samt uddrag af serviceloven i form af § 136 e er vedlagt som bilag.


  Med lovændringen fik servicelovens bl.a. tilført en ny § 136 e. Paragraffen gør det muligt at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi for at sikre personens tryghed, værdighed og omsorg, medmindre den pågældende modsætter sig anvendelsen.


  Med bekendtgørelsen gældende fra 1. februar 2021 uddybes det, at paragraffen omhandler følgende:

  1. Ind- og udgangsalarmer. Hvilket vil sige systemer, der giver besked, når personen forlader et givent område, herunder når en linje eller et område passeres eller ved åbning af en dør.
  2. Fald- og anfaldsalarmer. Hvilket vil sige systemer, der giver signal om aktivitet eller inaktivitet, f.eks. bevægelse eller bevægelsesmønstre i et givent område eller via personbåren sensor, herunder epilepsialarmer og faldmåtter.
  3. Lokaliserings- og sporingssystemer til personer. Hvilket vil sige systemer, der er beregnet til lokalisering eller sporing af personer ved forespørgsel i en på forhånd defineret situation, herunder i form af en lokaliserings-GPS.


  Bekendtgørelsen revideres årligt, så der kan komme flere muligheder til på et senere tidspunkt.

  Lovændringerne har bl.a. gjort, at flere beslutninger er lagt ud til lederne i Udfører, dvs. lederne af plejecentrene samt lederne af den udekørende hjemmepleje.


  Der er åbnet op for brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi uden, der skal træffes en myndighedsafgørelse.


  Med denne sagsfremstilling lægger forvaltningen op til, at de nye regler om magtanvendelse implementeres i Stevns Kommune ved vedlagte udkast til kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi. Forvaltningen lægger herudover op til, at udkast til kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med høringsfrist 15. juni 2021.


  Kvalitetsstandarden udmønter bekendtgørelsen og vedrører derfor udelukkende de tre ovennævnte tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger; Ind og udgangsalarmer, Fald- og anfaldsalarmer samt Lokaliserings og sporingssystemer. Med kvalitetsstandarden lægges der vægt på, at anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi skal ske for at understøtte borgerens tryghed, værdighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed. Herudover er det målet at inddrage og støtte borgeren til, at borgerens egne ressourcer kommer i spil, sådan at borgeren opnår størst mulig selv- og medbestemmelse over sit liv.


  Det fremgår af kvalitetsstandarden, at målgruppen for tryghedsskabende velfærdsteknologi er borgere, der har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der er følge af en erhvervet fremadskridende mental svækkelse, fx demens, og samtidig modtager personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk bistand mm. efter servicelovens §§ 83-87, behandling efterservicelovens §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.


  Endelig skal det fremhævens, at kvalitetsstandarden herudover indrammer det etiske aspekt i arbejdet med tryghedsskabende velfærdsteknologi.


  Kvalitetsstandarden er udarbejdet i samarbejde med de berørte ledere på området.


  Formålet med den nye kvalitetsstandard
  Der er tre hovedformål med inførelse af den nye kvalitetsstandard.

  • Kvalitetstandarden vil bl.a. sikre brugen af den nye paragraf ud fra et etisk grundlag, som ligeledes er indarbejdet i Demenspolitikken. Det for at skabe et godt fundament for faglige velfunderet vurderinger samt konsesus i demensindsatsen.
  • Kvalitetsstandarden kan understøtte og være fundament for styring af forbrug til paragraffen.
  • Kvalitetsstandarden vil kunne sikre ensartet brug af paragraffen i kommunens enheder.


  Implementering
  Der er planlagt et undervisningsforløb samt gennemgang af arbejdsgange med udførerleddet. Der er igangsat et større arbejde omhandlende arbejdsgange på alle paragrafferne omhandlende magtanvendelse.


  Hvor mange borgere bliver berørt
  På baggrund af ny registreringspraksis har det været muligt at foretage en vurdering ud fra den gruppe af borgere, som er i forløb eller under udredning hos en demenskoordinator. Forvaltningen vurderer, at mellem 3-6 borgere i eget hjem vil have gavn af paragraffens muligheder samt ca. 5 borgere på plejecentre pr. år.


  Ved gennemgang af borgere registreret efter ny registreringspraksis vurderes det, at lovændringen vil betyde en udgift på 40.000-60.000 kr. årligt til indkøb og abonnementer til tryghedsskabende velfærdsteknologi fx gps og måtter. Udgiften kan blive mindre over tid, da der er løsninger, som vil kunne genbruges. Da bekendtgørelsen revideres årligt, kan der på et senere tidspunkt komme nye muligheder, som vil medføre udgifter. Udgifterne forventes at kunne holdes indenfor eksisterende budget.


  Retsgrundlag

  Lov om social service, LBK nr 1287 af 28/08/2020, i sagsfremstillingen benævnt serviceloven.


  Bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service, BKG nr 87 af 23/01/2021, i sagsfremstillingen benævnt bekendtgørelsen.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Den skønnede udgift til tryghedsskabende velfærdsteknologi på 40.000 – 60.000 kr. årligt afholdes indenfor eksisterende budget.

 • 323. Høring om flytning af ridefysioterapi til Ringsted Kommune - Godkendelse

  application/pdf icon praksisplan_for_fysioterapi_2021-2024_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_vedr._flytning_af_ridefysioterapi_0.pdf

  Resume

  Ridefysioterapeut Mette Birk Gleisner har ansøgt Fællessekretariatet for Fysioterapi i Region Sjælland om at få tilladelse til at rykke alle sine timer til ridefysioterapi til Ringsted Kommune. KB skal godkende forslag til høringssvar fra Stevns Kommune.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via direktionen, SSU og ØU, at

  1. godkende vedhæftede forslag til høringssvar.

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 7:

  Anbefales.

  Beslutning

  Høringssvaret anbefales med den ændring, at det ønskes, at alle 29 timer bevares på Stevns.

  Beskrivelse af sagen

  Fællessekretariatet for Fysioterapi i Region Sjælland har modtaget en ansøgning fra ridefysioterapeut Mette Birk Gleisner om flytning af hendes fulde kapacitet fra Stevns Kommune til Ringsted Kommune (på nuværende tidspunkt ridefysioterapi ca. 29 timer ugentligt), som med denne ansøgning fremover vil skulle praktiseres i Ringsted Kommune.


  Ridefysioterapeut Mette Birk Gleisner ønsker at flytte sin kapacitet fra Ridecenter Strålen, Magleby 11, 4671 Strøby beliggende i Stevns Kommune – til Karuplund Ridecenter på adressen Egemosevej 1, 4174 Jystrup Midtsjælland beliggende i Ringsted Kommune.


  I gældende Praksisplan for fysioterapi 2016 fremgår det, at ændring i kapacitet og eventuel flytning af kapacitet skal sendes til høring i de involverede kommuner samt repræsentant for fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.


  På den baggrund høres Ringsted og Stevns Kommune om eventuelle bemærkninger til Mette Birk Gleisners ansøgning om flytning. Repræsentant for fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget for fysioterapi vil endvidere blive hørt.


  Udover høring af de involverede parter afhænger endelig godkendelse af flytning for Mette Birk Gleisner af en efterfølgende godkendelse af Karuplund Ridecenter til ridefysioterapi, jf. gældende regler i overenskomsten. Mette Birk Gleisner vil således først kunne opstarte med at praktisere i Jystrup efter endelig godkendelse af Karuplund Ridecenter.


  Praksisplan for 2021 er vedhæftet som bilag. Der fremgår afsnit om ridefysioterapi på side 19-22, herunder kort og adresser over rideskoler.


  Oversigt over kommunernes udgifter til ridefysioterapi fremgår i bilagsoversigten side 42-53.


  Der er høringsfrist d. 31. maj 2021.


  Det foreslås, at Stevns Kommune afgiver følgende bemærkninger som led i høringen:


  Ved dialog med Heidi Andersen, ejer af Ridecenter Strålen i Magleby, oplyser Heidi Andersen, at de vil være meget kede af, hvis alle de timer, som Mette Birk Gleisner leverer på Strålen i dag, skal flyttes til Ringsted.


  Ridecenter Strålen vil meget gerne fortsat kunne levere et godt tilbud til Stevns, Køges og Faxes borgere. Og de har de instruktører ansat, som der skal til.


  For nuværende har Ridecenter Strålen 68 aktive borgere fra Stevns, og 73 fra Køge og Faxe, som deltager i ridefysioterapi. Det svarer til, at der skal leveres 20 timers ridefysioterapi om ugen. Det er et eftertragtet tilbud, og der er venteliste til tilbuddet på Ridecenter Strålen.


  Når man ser på kortet over de øvrige ridecentre i regionen, som tilbyder ridefysioterapi, så kan man se, at Stevns Kommunes borgere vil få langt til nærmeste rideklub, hvis tilbuddet på Strålen lukkes ned. De nærmeste ridecentre ligger i Næstved, Lejre og Greve. Den lange transport kan være så anstrengende for borgerne, som er særligt sårbare, at de vil have færre kræfter til selve ridefysioterapien. Ligesom det formentligt vil betyde, at nogen slet ikke vil tage imod tilbuddet med ringere rehabilitering til følge.


  Stevns Kommune anbefaler derfor, at Mette Birk Gleisner kun flytter 9 timer om ugen til Ringsted og bevarer de sidste 20 timer om ugen på Ridecenter Strålen i Stevns Kommune.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 324. Tilskud til visse målgruppers brug af oplevelsesindustrien - Godkendelse

  application/pdf icon aftale_om_udmoentning_af_stimuli_til_oplevelsesindustrien_gennem_civilsamfundet_og_kommunerne_0.pdf

  Resume

  Med Aftale om Finansloven for 2021 er der afsat midler til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19.

  Der er afsat i alt 750 mio. kr. i 2021, hvoraf 171,7 mio. kr. tildeles kommunerne.

  Målgruppen er ældre, udsatte borgere og borgere med handicap, som vil kunne deltage i aktiviteter udbudt af oplevelsesaktører lokalt.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. give en udgiftsbevilling på 670.000 kr. fra puljen til stimuli af oplevelsesindustrien, fordelt med 375.000 kr. til borgere i Plejecentre og Dagcentre og 295.000 kr. til borgere i Botilbud, Støtte og Væresteder.
  2. finansiere udgiftsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen (kassebeholdningen forøges tilsvarende ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 4. kvartal 2021)

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Mange virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Samtidig har mange udsatte og sårbare grupper gennemlevet en tid under COVID-19, hvor social isolation har præget hverdagen.


  Med Aftale om Finansloven for 2021 er der afsat 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19.


  Kommunernes andel af midlerne udgør 171,7 mio. kr., hvilket svarer til ca. 670.000 kr. for Stevns Kommune.


  Målgruppen er ældre, udsatte borgere og borgere med handicap, som vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af ekstern oplevelsesaktør.


  Inden for servicelovens og kommunalfuldmagtens rammer beslutter kommunen selv, hvordan midlerne konkret skal udmøntes, herunder hvilke aktører og aktiviteter, sådan at de på bedste vis matcher de lokale forhold.


  I Stevns Kommune foreslås midlerne fordelt forholdsmæssigt på baggrund af optælling af antal beboere i plejecentre og brugere af dagcentre som den ene hovedmålgruppe, og beboere i botilbud, borgere med støtteforanstaltninger samt brugere af væresteder som den anden hovedmålgruppe.


  Fordelingen af tilskuddet på 670.000 kr. vil efter disse principper være henholdsvis 375.000 kr. til Ældreområdet og 295.000 kr. til Handicap og Psykiatri.


  For at midlerne kan komme ud til oplevelsesindustrien og borgerne hurtigst muligt, lægger Social- og Ældreministeriet vægt på, at midlerne udmøntes så ubureaukratisk som muligt. Desuden lægges vægt på at midlerne bidrager til at styrke samarbejder mellem kommunen og den private oplevelsessektor - også i tiden efter COVID-19.


  KL og Socialstyrelsen gennemfører i begyndelsen af 2022 en overordnet opfølgning, der beskriver kommunernes udmøntning af tilskuddet, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilket typer aktiviteter, der er gennemført og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne. Derved følges op på, om midlerne er udmøntet til formålet uden at pålægge kommunerne en administrativ tung opfølgning.
  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en udgiftsbevilling på 670.000 kr., som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen. Kommunen kompenseres ved et forhøjet bloktilskud ved midtvejsreguleringen i 2021, som medfører en forhøjelse af kassebeholdningen i 4. kvartal 2021. Netto medfører det derfor ingen ændring i kassebeholdningen.

 • 325. Handleplaner efter uanmeldt tilsyn 2020 - Orientering

  application/pdf icon handleplaner_udekoerende_hjemmeplejegrupper_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplaner_udekoerende_hjemmepleje_vedr._ernaering_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_for_stevnshoej_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_for_hotherhaven_somatisk_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_for_hotherhaven_demens_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_for_egehaven_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_uanmeldt_tilsyn_paa_plejecentre_og_i_hjemmeplejen_2020_-_orientering_behandlet_paa_moedet_6._januar_2021_kl._1500_teams-moede_i_so_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_for_plushoej_i_forlaengelse_af_uanmeldt_tilsyn_2020_0.pdf

  Resume

  Med denne sag fremlægges til SSU’s orientering plejecentrenes og den udekørende hjemmeplejes handleplaner i forlængelse af de uanmeldte tilsyn 2020.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via direktionen, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 5:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  SSU fik på møde den 6. januar 2021 fremlagt årsrapporterne for de uanmeldte tilsyn 2020 på plejecentrene og for de uanmeldte tilsyn 2020 hos hjemmeplejen. Årsrapporterne er udarbejdet på baggrund af de lovpligtige uanmeldte kommunale tilsynsbesøg på kommunens plejecentre og hos hjemmeplejen. På mødet den 6. januar 2021 vedtog SSU, at udvalget i løbet af 2021 skal have fremlagt en status på opfølgende aktiviteter i forhold til tilsynet. Kopi af beslutningen er vedlagt som bilag.


  Lederne på såvel kommunens plejecentre som hos kommunens udekørende hjemmepleje har i forlængelse af de uanmeldte tilsyn arbejdet med de opmærksomhedspunkter, som tilsynet har påpeget. Arbejdet følger denne plan:  Arbejdet dokumenteres og følges op i de enkelte områder ved hjælp af handleplaner. Handleplanerne er udarbejdet i starten af 2021 og følges op regelmæssigt året ud. Handleplanerne er vedlagt som bilag.


  For plejecentrene fremlægges én handleplan pr. center, hvor opmærksomhedspunkterne for det enkelte center fremgår.


  Da den udekørende hjemmepleje arbejder med et særligt fokus på ernæringsindsatsen, er handleplanerne for deres område inddelt i to: Én specifikt for ernæringsindsatsen og én for de øvrige indsatser. Indsatserne for begge områder, hjemmeplejen nord og hjemmeplejen syd, fremgår samlet i hver af handleplanerne.


  Som det fremgår af den ovenstående tidsplan, vil SSU få fremlagt opdaterede handleplaner på november mødet.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 326. Vederlagsfri udlevering af rygestoplægemidler - Orientering

  Resume

  Udlevering af rygestopmedicin i forbindelse med kommunale rygestoptilbud er et effektivt redskab til at hjælpe udsatte grupper til rygestop. I dag kræver dette, at kommunerne søger dispensation hos Lægemiddelstyrelsen.


  Med denne sag orienteres om, at dispensationskravet fjernes pr. 30. juni 2021, så alle kommuner herefter har adgang til at udlevere rygestopmedicin i forbindelse med rygestoptilbud til nærmere definerede grupper, uden først at skulle søge om dispensation hos Lægemiddelstyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 3:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Efter de nuværende regler må der ikke vederlagsfrit udleveres lægemidler til borgere, herunder rygestopmidler.


  Lægemiddelstyrelsen kan dog give tilladelse til vederlagsfri udlevering af lægemidler til borgere, hvis udleveringen ikke sker i reklameøjemed. Dispensationerne har som udgangspunkt været udstedt for en 2-årig periode, hvorefter kommunerne har kunnet søge om forlængelse af deres dispensation. En stor del af de 98 kommuner har på den baggrund over en længere årrække løbende ansøgt om forlængelse af deres dispensationer.


  Pr. 30. juni 2021 bortfalder det lovkrav, der i dag betyder, at kommunen skal ansøge om dispensation for at kunne udlevere værdikuponer til rygestopmidler, og man overgår til en praksis, hvor kommunerne vederlagsfrit kan udlevere rygestoplægemidler, hvis udleveringen ikke sker i reklameøjemed. Lovændringen vil medføre en administrativ lettelse hos kommunerne og en administrativ lettelse hos Lægemiddelstyrelsen, idet kommunerne ikke længere behøver at indsende dispensationsansøgninger til Lægemiddelstyrelsen, som på den anden side ikke skal behandle sådanne ansøgninger.


  I 2017 blev der, som en del af Kræftplan IV afsat midler i en Satspulje 2017-2020 til at afprøve udlevering af tilskud til rygestopmedicin. Stevns Kommune søgte i 2017 (og igen i 2019) dispensation til udlevering af tilskud til rygestopmedicin i forbindelse med et pilotprojekt, der havde til formål at undersøge, om et tilskud kunne øge stopraten blandt borgere, der har stor nikotinafhængighed, og som ikke er i arbejde eller med kort, eller ingen uddannelse.


  Pilotprojektet viste, at udlevering af tilskud til rygestopmedicin øgede rekrutteringen af borgere med stor nikotinafhængighed og med ingen/kort uddannelse. Projektet viste også, at når der udleveres tilskud til rygestopmedicin, som supplement til rygestoprådgivningen, øges andelen der stopper med at ryge, og andelen, som fastholder rygestoppet (stopraten).


  I december 2020 modtog Stevns Kommune sammen med Faxe og Køge Kommuner midler til et satspuljeprojekt. Projektet har til formål at afprøve et målrettet rygestopforløb til borgere med psykiske vanskeligheder. Et af projektets elementer er, at borgerne modtager vederlagsfri rygestopmedicin uden egenbetaling.


  På baggrund af de gode resultater fastholder forvaltningen muligheden for at borgere, der deltager på et rygestopforløb, kan få udleveret tilskud til rygestopmedicin. Sammenlignet med pilotprojektet er beløbet, som man kan modtage, halveret.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifterne afholdes indefor eksisterende budget.

 • 327. Udsatterådets årsberetning 2020 - Orientering

  application/pdf icon udsatteraadets_aarsberetning_2020_0.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_0.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Udsatterådets arbejde i 2020, da Udsatterådet i henhold til § 5 i Vedtægter for Stevns Udsatteråd skal afgive en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen. Årsberetning og vedtægter er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, AET, SSU og ØU, at

  1. tage Udsatterådets årsberetning 2020 til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 3. maj 2021, pkt. 2:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 12. maj 2021, pkt. 301:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Anbefales taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Udsatterådet har afholdt 4 ordinære møder i 2020, hvor rådet, udover den almindelige gensidige orientering, har arbejdet med områderne autisme, hjemløshed, sårbare familier og boligproblematikker. Udsatterådet, som fortsat er relativt nyt, har fået etableret et godt samarbejde både imellem rådets egne medlemmer, men også med forvaltningen, SSU og AET.


  Udsatterådet har været udfordret på flere punkter i 2020. Siden maj måned har Udsatterådet været underbemandet, da to repræsentanter fra Mænds Mødesteder valgte at træde ud af rådet. Det er nu fundet et nyt medlem, som KB skal godkende under et andet punkt på denne dagsorden. Udsatterådet og forvaltningen er fortsat i gang med at finde medlemmer til de 3 ledige pladser, så rådet kan blive fuldtalligt.


  Derudover har corona også betydet, at Udsatterådet´s arbejde har været ret begrænset i 2020. Alle rådets medlemmer håber, at dette ændrer sig i 2021 - hvor der forhåbentlig også kommer nye medlemmer og dermed nye friske kræfter til at løfte opgaverne.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 328. Plejecenterbyggeri Skema A - Godkendelse (Lukket)

 • 329. Status for ny lokation til hjemmeplejen Nord i Strøby - Orientering (Lukket)

 • 330. Diverse orientering - SSU 12. maj 2021 (Lukket)

 • 331. Underskriftsark (Lukket)