Referat

 • 466. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 13. april 2021.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 467. Udskiftning af installationer i varmecentral - Godkendelse

  application/pdf icon 892-0_anlaegsbudget-p1-sagsnr._900003-_udkast.pdf_0.pdfapplication/pdf icon referat_afdelingsmoede_07_05_2019.pdf_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_lejerbo_0.pdf

  Resume

  Lejerbo har på vegne af S.K.Æ.P. afd. 892-0 indsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti i forbindelse med udskiftning af varmeinstallation på Strøby Bygade 15A-D.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. der tages stilling til godkendelse af kommunegaranti på 100% for et 15-årigt kreditforeningslån på 562.000 kr.
  2. forvaltningen bemyndiges til at godkende byggeregnskab, såfremt der ikke er en overskridelse af anlægsudgiften på mere end 2%.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.


  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen, da der ønskes et tilbud fra et lokalt firma, hvor alle udgifter indgår.

  Beskrivelse af sagen

  S.K.Æ.P. besluttede på årsmøde den 7. maj 2019 at udskifte installationer i varmecentral, hvorefter Lejerbo skulle have sendt en ansøgning til Stevns kommune i marts måned 2020, denne blev på det tidspunkt aldrig modtaget, derfor kommer ansøgningen først frem nu, efter at Lejerbo har henvendt sig om status på sagen.


  Der søges om godkendelse til at optage et kreditforeningslån til udskiftning af installationer i varmecentral på ejendommen Strøby Bygade 15A-D ialt 4 boliger. Boligforeningen består ialt af 183 boliger.


  De samlede udgifter er beregnet til 562.000 kr. som kan finansieres ved optagelse af et 15-årigt kreditforeningslån med 100% kommunegaranti. Den nødvendige huslejestigning udgør 0,32% fordelt på alle 183 boliger. Den nuværende husleje er kr. 1.101.13 pr. m2. Ny leje vil udgøre 1.104,63 pr. m2.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udskiftning af installationer i varmecentral, har den konsekvens, at Stevns kommune skal give 100% kommunegaranti for et kreditforeningslån på 562.000 kr.

 • 468. Klima- og stormflodssikring - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_klima-_og_stormflodssikring_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Klima- og stormflodssikring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Klima- og stormflodssikring.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der har i budget 2017 og 2018 været afsat midler til kystsikring, stormflodssikring og klimatilpasning, disse 3 projekter er efterfølgende lagt sammen til et anlægsprojekt og der er foretaget følgende foranstaltninger samt udarbejdet rapporter om:


  - klimatilpasning

  - kystbeskyttelse

  - risici for oversvømmelse i Strøby Egede

  - inspektionsrapport 2018

  - skitseprojekt forskrånningsbeskyttelse

  - scenarier for muligheder for sandfodring i Rødvig


  Endvidere er der udarbejdet projekter ved udsatte steder langs Stevnsvej i form af ralfodring og Christiansø er blevet stabiliseret med store sten.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskabet vedlægges som bilag.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, da anlægsprojektet er afsluttet.

 • 469. Brorapport 2018 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_brorapport_2018_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Brorapport 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Brorapport 2018.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for brorapport fra 2018, der omfatter arbejder udført i perioden 2017 - 2020.


  Der er i 2017 udarbejdet en brorapport fra ekstern rådgiver, som indeholder de lovpligtige gennemsyn af Stevns kommunes broer.


  Der er gennemført broarbejder og særeftersyn i perioden 2018 - 2020 på følgende broer:


  - Tryggevældestien

  - Skovkildevej

  - Lerskovvej

  - Brovej

  - Lygtehusvej

  - Maglehøjvej

  - Fægangen

  - Højstrupvej

  - Køgevej


  I 2019 var der en skade på broen på Lerskovvej, som medførte en erstatningssag, hvor kommunen modtog kr. 380.000 fra forsikringen.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.
  Anlægsregnskabet for Brorapport 2018 vedlægges.
  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ikke nogen yderlige økonomiske konsekvenser, da anlægsprojektet er afsluttet.


  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskab 2019.


 • 470. Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_cykelsti_fra_hoejerup_til_roedvigvej_0.pdfapplication/pdf icon kort_over_cykelsti_fra_hoejerupvej_til_roedvigvej_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 7:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej, som er gennemført i perioden 2015 - 2020.

  Der er i bynært område lavet en fællessti fra rundkørslen Højerupvej/Frøslevvej i hver side af vejen, indtil den bliver lagt sammen i en fællessti med tilhørende krydsningshelle. Fællesstien føres til Rødvigvej gennem nyetableret stitunnel under Rødvigvej.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.
  Anlægsregnskab for Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej samt kort over cykelsti vedlægges.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ikke nogen yderligere økonomiske konsekvenser, da anlægsprojektet er afsluttet.


  Det samlede merforbrug til bevillingen er finansieret ved forbrug af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning. • 471. Trafiksikkerhed i sydlige del Strøby Egede - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_trafiksikkerhed_sydlige_del_stroeby_egede_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Trafiksikkerhed i sydlige del Strøby Egede.


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Trafiksikkerhed i sydlige del Strøby Egede.


  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der var i budget 2017 afsat midler til Trafiksikkerhed i Strøby Egede, hvor der var politisk ønske om at forbedre trafiksikkerheden fra Bakkegårdsvej og Valnøddevej til Hybenrosevej.

  Der er etableret primærkanaliseringer i T-kryds på Stevnsvej ved hhv. Valnøddevej og Hybenrosevej. Forud for anlægsarbejdet er der udarbejdet et detailprojekt samt udbudsmateriale. De nødvendige arealer til gennemførelse af projektert er erhvervet ved ekspropriation. Kanaliseringerne er udført som kantstensbegrænsede heller og der er i forbindelse med projektet udført nye buslommer ved Hybenrosevej.


  Afvigelsen skyldes taksationskommissionssag vedr. Stevnsvej 126 og deraf udbetaling af erstatning.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskab for trafiksikkerhed i sydlige del Strøby Egede vedlægges.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.


  Merforbruget i forhold til bevillingen er finansieret ved forbrug af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2020.

 • 472. Busstoppesteder - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_busstoppesteder_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio.kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Busstoppesteder.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet Busstoppesteder.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 9:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Busstoppesteder, der omfatter arbejder udført i perioden 2017 - 2020.


  Der er udført forbedring af busstoppesteder, herunder indkøb af busskure, cykelstativer samt countdown moduler.

  Renovering og forbedring af belægning ved busstoppesteder.


  Der henvises til bilag, hvor bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskabet busstoppesteder vedlægges.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsregnskabet er afsluttet.


  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2020.


 • 473. Sandfodring i Rødvig - Anlægsbevilling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_sandfodring_i_roedvig_-_droeftelse_behandlet_paa_moedet_4._marts_2021_kl._1800_raadssalenteams_i_kommunalbestyrelsen_2021.docx_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_powerpoint_historik_og_vurdering_af_effekt_af_sandfodring_0.pdf

  Resume

  Sagen forelægges for at nå til en afslutning på en proces, der startede i 2013 (eller før) med en borgerhenvendelse om strandforbedringer i form af tangfjernelse og opfyldning med sand på Rødvig Veststrand.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende, at der gennemføres en sandfodring på 15.000 m3 (alternativ 1) i 2021 til 1.576.000 kr.
  2. give en anlægsbevilling på 733.000 kr. til sandfordring i Rødvig i 2021
  3. finansiere anlægsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen
  4. resterende finansiering til projektet er 408.000 kr. fra anlæg strandforbedring Rødvig, 375.000 kr. fra anlæg Klima- og stormflodssikring 2020 og 60.000 kr. fra strandrensning 2021.

  Beslutning

  Anbefales af A, B og V (3).


  A, B og V forudsætter, at et evt. senere behov for yderligere sandfordring skal indarbejdes i et samlet kysbeskyttelsesprojekt for området.


  Varly Jensen (O) og Jørgen Larsen (N) kan ikke anbefale indstillingen men peger i stedet på alternativ 3 i dialog med grundejerne.

  Beskrivelse af sagen

  På KB møde den 4. marts 2021 blev vedlagte sag 564 (bilag 1) taget af dagsordenen for fornyet behandling i PMT. Den vedlagte sagsfremstilling indeholder en opsamling på den hidtidige proces om Rødvig Veststrand, samt oversigt over politiske behandlinger af sagen siden 2016. Vedlagte powerpoint (bilag 2) opsummerer anbefalinger og forslag fra DHI fra 2015, forslag fra Rambøll om fælles kystbeskyttelse fra 2019, samt skitser fra udbuddet til sandfodring i 2021. KB sag nr. 395 fra den 28. maj 2020 og KB sag nr. 475 fra 22. oktober 2020 indeholder opsummeringer, tekniske & juridiske notater og anbefalinger efter borgermøde og arbejdsmøder i 2020.


  Set med de historiske briller, så ville stranden i Rødvig have været lige så god i dag, som den var i 1960'erne, hvis det ikke have været for de private kystbeskyttelsesanlæg, som blev etableret langs det meste af stranden i 1970'erne. I givet fald havde stranden kunnet udvikle sig naturligt - og tage materiale fra skrænten, når naturen var til det. Havnen, som har været der i mere end 200 år, har også begrænset den naturlige sedimentvandring fra klinten til Skørpinge stranden. Dette ændrer ikke på, at der over årerne (i gennemsnit) er mindre sand/sediment end der var tidligere - og at den samme mængde tang på en lille strand generer mere, end den ville gøre på en stor strand.


  Hvad kan man gøre ved det? Kystdirektoratet og rådgivningsfirmaerne DHI, NIRAS og RAMBØLL anbefaler alle løsninger, hvor sandfodring er den primære ingrediens. Hvis man ønsker at bevare en rekreativ udnyttelse af kysten og stranden (og samtidig beskytte husene), så er den bedste og billigste løsning sandfodring - også selvom det kan være nødvendigt at supplere med mere sand hvert 5.-10. år. Man kan også kystfodre med en blanding af sand og ral, men det vil konkret betyde, at stranden med tiden vil komme til at minde om kro-stranden nord for havnen. Hård kystbeskyttelse, som høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttelse standser ikke erosionen - og selvom de kan hjælpe med at holde på sandet et sted, så giver det læsideerosion og problemer længere mod syd. Stenrev har endnu ikke vist sig særligt effektive som kystbeskyttelse, men det kan ikke afvises, at de vil have en vis effekt hvis de er store nok. Et hurtig bud vil være, at det vil koste tæt på 2 mio. kr. at dimensionere og anlægge et stenrev med kystbeskyttende funktion. Desuden vil der stadig være behov for at tilføre sediment, da mange års erosion har fjernet sand fra området.


  Det billigste bud på sandfodring med 10.000 m3 sand er på 1.192.500 kr. (ca. 119 kr./m3). Prisen for 15.000 m3 sand er 1.576.000 kr. (ca. 105 kr./m3). Anstilling udgør 426.000 kr. uanset om vælger 10.000 eller 15.000 m3 sand.

  Sandfodringen kan foretages i løbet af maj måned 2021. Næste mulighed for sandfodring er marts-april 2022 (hvilket dog vil kræve et nyt udbud).


  Der blev i 2017 afsat 428.000 kr. (nu 408.000 kr.) til strandforbedringer/sandfodringen. Det beløb rækker til anstillingsomkostningerne ved indpumpning. Hvis man vil køre sandet til i lastbil, vil de 408.000 kr. kunne række til ca. 2.500 m3 sand.


  Teknik & Miljø foreslår, at prioritere 375.000 kr. af overførte midler fra budgettet til klimatilpasning og stormflodssikring til sandfodringen.


  Alternativ 1

  Teknik & Miljø anbefaler, at der sandfodres med 15.000 m3 sand (svarende til DHIs forslag nr. 4 fra 2015), da det giver mest sand for pengene - og fordi det naturligvis vil gøre stranden større og mere stabil.


  Alternativ 2

  Sandfodring med 10.000 m3 sand. Dette vil også forbedre stranden, men løsningen vil ikke være så stabil som med 15.000 m3 sand. Udgifterne til anstilling udgør 36%. Sandfodring med mindre sandmængder kan ikke anbefales.


  Alternativ 3

  Hvis det ikke er muligt at finde finansiering til sandfodring i år (eller på anlægsbudgettet til næste år), så foreslår Teknik & Miljø, at man afslutter processen og ikke foretager sig yderligere i sagen (eller at sagen tidligst genoptages i 2025). De afsatte midler på 408.000 kr. vil fortsat kunne anvendes til strandforbedring i en borgerstyret proces/i dialog med Rødvig Borgerforening.


  Greve Kommune sandfodrer i år med 20.000 m3 sand for ca. 2,6 mio. kr. inkl. opmålinger før og efter. Faxe Kommune har planer om at sandfodre igen i år med et budget på knap 2 mio. kr.


  Hvis man gennemfører sandfodringen, så er det forventningen, at den vil forbedre passagen på stranden, mindske generne fra tang og fedtemøg og beskytte den eksisterende kystbeskyttelse mod underminering. Erfaringerne med sandfodringen bør evalueres i 2025 og forventes at kunne bane vejen for et større fælles kystbeskyttelsesprojekt.


  Mht. problematikken omkring tang, så er der afsat driftsmidler til at skubbe tang og fedtemøg tilbage i havet. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis der er et fornuftigt strandareal at samle tangen sammen på.

  Retsgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering


  Alternativ 1 – sandfodring 15.000 m3

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 733.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af kassebeholdningen.

  Resterende finansiering til projektet er 408.000 kr. fra anlæg strandforbedring Rødvig, 375.000 kr. fra anlæg Klima- og stormflodssikring 2020 (rest overført fra 2020) og 60.000 kr. fra strandrensning 2021 (drift, Materielgården).


  Alternativ 2 – sandfodring 10.000 m3

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 350.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af kassebeholdningen.

  Resterende finansiering til projektet er 408.000 kr. fra anlæg strandforbedring Rødvig og 375.000 kr. fra anlæg Klima- og stormflodssikring 2020 (rest overført fra 2020) og 60.000 kr. fra strandrensning 2021 (drift, Materielgården).


  Alternativ 3 – afslutning af proces

  De afsatte midler på 408.000 kr. anvendes fortsat til strandforbedring. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

 • 474. Oplevelsesbro ud for Restaturant Udsigten - Beslutning

  application/pdf icon prospekt_oplevelsesbro_udgave20210302_0.pdfapplication/pdf icon billede_af_boejer_ved_oplevelsesbro_0.pdf

  Resume

  Sagen forelægges for PMT for at orienterer om, at ejer af Restaurant Udsigten har ønsker om på sigt at kunne etablere en oplevelsesbro ud for Kystvejen 238, samt for godkendelse af, at Teknik & Miljø arbejder videre med at undersøge mulighederne for etablerigen af en oplevelsesbro.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. orienteringen tages til efterretning
  2. godkendelse af, at Teknik & Miljø arbejder videre med at undersøge mulighederne for etableringen af en oplevelsesbro.

  Beslutning

  Ad 1. Taget til efterretning.


  Ad 2. Godkendt. Herudover vil udvalget afvente Kystdirektoratets stillingtagen til sagen.


  Varly Jensen (O) godkender ad 2 under forudsætning af, at den videres proces startes med en dialog med de nærmeste naboer på begge sider.

  Beskrivelse af sagen

  Ejer af Restaurant Udsigten har kontaktet Stevns Kommune for at forhøre sig om mulighederne for at etablere en oplevelsesbro med adgang for alle. Teknik & Miljø har deltaget i møder om oplevelsesbroen og bistået med en vurdering af trafikale forhold og af behovet for parkeringspladser. Vedlagt et foreløbigt prospekt med skitsering af oplevelsesbroen.


  Et projekt i denne størrelse vil kræve:

  • Først en tilladelse fra Kystdirektoratet efter kystbeskyttelsesloven
  • Dernæst en lokalplan og et kommuneplantillæg


  Det er Kystdirektoratet der er myndighed på oplevelsesbroer (anlæg på søterritoriet). Ejer af Restaurant Udsigten er i indledende dialog med Kystdirektoratet om krav til udformningen af en oplevelsesbro, i forhold til at kunne opnå tilladelse derfra.

  Ejer ønsker at broen skal kunne stå ude hele året, og derfor er der i prospektet skitseret tre bølgebrydere, som skal beskytte broen.


  Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der er mange gode tanker i projektet, men også en del udfordringer.

  En oplevelsesbro ud for Restaurant Udsigten vil bestemt kunne give nogle rekreative muligheder og vil kunne blive et spændende udflugtsmål i Strøby Ladeplads, ligesom "Den uendelige Bro" ved Marselisborg/Varna Strand er et yndet udflugtsmål syd for Århus.


  På den negative side, så vil den skitserede oplevelsesbro kunne give indbliksgener for de nærmeste 4-7 naboer på begge sider - og påvirke udsynet over havet for et tilsvarende antal naboer. Se vedlagte billede af bøjer, som midlertidigt er lagt ud for at skitsere broens størrelse (udsigt fra Kystvejen 234). Desuden vil bølgebryderne kunne give læside-erosion mod nordvest.


  Ejer er Restaurant Udsigten har været i dialog med grundejerforeningen og vil gå i dialog med nærmeste naboer.

  Projektet er på et helt indledende stadie. Teknik & Miljø anbefaler, at vi fortsat i denne indledende fase bistår med at undersøge muligheder og udfordringer ved en oplevelsesbro ud for Restaurant Udsigten.


  Såfremt ejer af Restaurant Udsigten efter denne indledende fase fortsat ønsker at arbejde for en oplevelsesbro, så vil sagen blive fremlagt med henblik på beslutning om der kan tilvejebringes en lokalplan.


  Retsgrundlag

  Planloven

  Kystbeskyttelsesloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 475. Stevns Skaber Liv - Biodiversitetsprojekt i Stevns Kommune - Orientering

  application/pdf icon logo_for_stevns_skaber_liv_0.pdfapplication/pdf icon naturpolitik_for_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Stevns Skaber Liv er et borgerinddragende biodiversitetsprojekt, hvor Stevns Kommune leder an i ambition og handling om bedre biodiversitet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. tage biodiversitetsprojektet Stevns Skaber Liv til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Målsætning for projektet


  Biodiversiteten lider i Danmark, og i verden generelt. Som kommune ønsker Stevns fortsat at styrke biodiversiteten og skabe levesteder for flere insekter. Arbejdet med dette vil i udpræget grad fokusere på eksisterende kommunale grønne arealer, og kommunen opfordrer alle i kommunen til at bidrage. Kommunale og offentlige arealer, private haver, virksomheders områder – disse og flere skal i spil for at nå længst muligt i skabelsen af mere liv på Stevns. Alle biodiversitetsunderstøttende initiativer gælder og tæller med. Projektet er for alle som ønsker at deltage.


  Projektet er igangsat som led i budgetforliget for 2020, hvor forligspartierne ønskede at styrke biodiversiteten, at forbedre eksisterende naturområder og skabe nye. Derfor blev naturpuljen øget betragteligt i 2020 og ud i overslagsårene. Forberedelserne foregår i forvaltningen ultimo 2020/ primo 2021 og påbegyndes officielt den 15. april 2021.


  Projektet er retningsgivende for den fremtidige drift og tilgang til kommunens grønne arealer og natur. Projektet rummer igangværende tiltag som fx bivenlig kommune og taler ind i den eksisterende Naturpolitik for Stevns Kommune (vedhæftet), målsætninger for kommunens ambitioner om mere natur samt kommende kommuneplan. Projektets hjemmeside er under opbygning og lanceres den 15. april 2021. Følg med her https://stevns.dk/stevnsskaberliv.  Overordnede mål for projektet

  • Endnu bedre biodiversitet i Stevns Kommune.
  • Kultivere og understøtte den holdningsændring der skal til for at skabe mærkbare biodiversitetsresultater.
  • Aktivere borgere og erhverv til at understøtte biodiversitet på Stevns.
  • Få udbredt kendskabet til Stevns som et sted, hvor man samarbejder om biodiversitet og bæredygtighed.
  • Konvertere kommunale, grønne arealer til biodiversitetsfremmende områder.  Logo (vedhæftet)

  Markfirbenet er et spændende og flot dyr, vi er glade for holder til på Stevns. Markfirbenet er centralt i logoet for ’Stevns skaber liv’ og er i projektet ambassadør og stemme for biodiversiteten, som lider og er i tilbagegang.

  Markfirbenet er en bilag 4 art, og er i tilbagegang. Det kan skyldes, at dens levesteder gror til. Det er derfor essentielt at vedligeholde de tørre, lysåbne naturtyper.

  Markfirbenet symboliserer en truet biodiversitet, som ikke er unik for Stevns men derimod taler ind i en fælles national udfordring og indsats.  Kommunale arealer

  Driftsplan for bedre biodiversitet i Stevns Kommune drift er under udarbejdelse.

  Stevns Kommune omlægger arealer fra almindelig drift til biodiversitetsdrift. I skrivende stund er foreløbige 16% af de kommunale grønne arealer udpeget til biodiversitetsfremmende drift, og dette skift for foreløbigt 16% af arealerne sker inden for ét år.

  Græsplæner

  Vi har udpeget kommunale græsplæner over hele kommunen, som skal blive biodiversitetsvenlige. Når vi udtager en græsplæne, så ”glemmer” vi den ikke. Vi klipper den yderste kant ind til naboer og stier. Vi følger udviklingen på græsplænerne og bliver det kun til tidsler, så slår vi græsset igen. Hvis det viser sig der ”kun” kommer græs, så slår vi det muligvis én gang for at se, om der kommer noget mangfoldighed og spændende frem. Græs og andet materiale bliver fjernet én gang om året.

  Rabatter

  Sikkerhed på veje og stier har højeste prioritet. Græsset i rabatterne kan godt være et oplagt område, hvor der kan skabes mere liv. Vi vil slå græsset på nogle andre tidspunkter end tidligere, og måske ikke lige så brede skår som vi plejer. På den måde fortsætter vi med at skabe trafiksikkerhed, og samtidig drifter rabatterne på en måde, der i større udstrækning tilgodeser biodiversitet.

  Bede

  Stevns Kommune vil over tid omlægge bede, så der kommer en længere blomstring til glæde for både mennesker og insekter. Dette arbejde er omkostningstungt og vil blive tilpasset de forskellige områder. Vej & Materielgård har fx i starten af 2021 anlagt et over 100 m2 store bed i Krohaven i Rødvig.
  Bedet har 12 forskellige stauder og mange løg, så man vil kunne opleve blomster over en meget lang periode. I forbindelse med etableringen er der lagt 4-5 cm grus/småsten for dels at skygge for ukrudt, der kommer nedefra dels for at reducere chancen for, at ukrudtsfrø kan etablere sig i bedet.  Samarbejde


  Samarbejde er afgørende for projektets succes. Derfor samarbejder Stevns Kommune med Partnerprogrammet for Stevns Klint og Vild Med Vilje. Samarbejdet vil skabe rækkevidde i projektet, og understøtte branding. Partnerprogrammet for Stevns Klint er en oplagt samarbejdspartner i dette biodiversitetsprojekt. Momentum i turismeudvikling samt opførslen af besøgscenter i Boesdal bidrager til Stevns som fremtidens bæredygtige turismedestination – til gavn for både turister og os, der bor her. Partnerprogrammet arbejder i dette biodiversitetsprojekt med lokale aktører på Stevns, som vil gøre en fælles indsats for at skabe mere vild natur og biodiversitet. Derudover deltager Stevns Kommune med projektet Stevns Skaber Liv i Miljøministeriets konkurrence Danmarks VILDESTE Kommune, og Stevns Kommune samarbejder internt på kryds og tværs i organisationen om at skabe mere liv på Stevns.  Arrangementer

  Projektet afholder løbende arrangementer for at inddrage borgere og understøtte målsætningerne ovenfor. Samarbejdspartnere samt repræsentater fra Stevns Kommune som projektleder, naturvejleder og udvalgsformanden for PMT vil være til stede.

  • 23. maj (søndag) kl. 10-12 Solgårdsparken
  • 27. maj (torsdag) kl. 15-17 Boesdal
  • 05. juni (lørdag, Grundlovsdag) kl. 10-12 Strøby Kirkestien
  • 10. juni (torsdag) kl. 15-17 Flagbanken
  • 17. juni (torsdag) kl. 15-17 Hårlev Byskov


  Programmet for hvert arrangement:

  • Velkomst, program for dagen og præsentation af Stevns Skaber Liv
  • Tale
  • Præsentation af aktiviteterne Bioblitz og Frøbomber
  • Aktiviteterne Bioblitz og Frøbomber
  • Samling ved området, resultater, videre dialog og afrunding  Kommunikation

  Overordnet set produceres og samles simple budskaber, eksterne henvisninger til ’Tips og Tricks’, videomateriale, case historier fra Danmark, arrangementskalender og kortmateriale i et website, som bliver projektets primære kommunikationskanal.

  Det tilsigtes at der laves egne korte videoklip fra biodiversitet hotspots, og at disse deles på website og Facebook.

  På forsiden af websitet ligger et ’live’ kort over biodiversitetsprojekter i kommunen, og som flere og flere deltagere melder sig til projektet, vil kortet vise flere og flere arealer, og mere og mere deltagelse og opbakning.

  Viden om biodiversitet og partnernes indsatser kommunikeres internt i partnerprogrammet. Dertil kommunikeres partnernes indsatser til lokale og ud i den øvrige offentlighed. Kommunikationen har kontinuerligt et element af verdensarvens kernefortælling.

  Politik for brug af logoer

  Logoerne i projektet (Stevns Skaber Liv, Stevns Kommune, Partnerprogrammet, Vild Med Vilje) skal optræde sammen i det omfang det grafisk og meningsfuldt lader sig gøre. Markfirbenet er projektets logo og fortæller historien om projektet. Dette logo er det visuelt bærende. Genkendelig og tydelig. De tre organisationslogoer (samarbejdspartnerne) vises i sort/hvid og illustrerer samarbejdet i projektet. Samarbejdet er en væsentlig styrke i projektet, og de tre logoer skal sammen med projektets logo derfor optræde ens og sammen så ofte som muligt.

  Kampagneinitiativer

  • Folder/Flyer online og print. Sendes via e-boks med kort beskrivelsesbrev 1. maj.
  • Plakater produceres og fordeles i kommunens organisation (biblioteker, sportshaller m.v.).
  • Beach flag, T-shirts og klistermærker med logo til arrangementer.
  • Tavler/Skilte på 20 biodiversitet hot spots.
  • Website Stevns Skaber Liv på https://stevns.dk/stevnsskaberliv.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Skiltning på udvalgte biodiversitet hot spots samt arrangementafvikling og diverse kommunikative tiltag dækkes af Naturpuljen, og forventes i 2021 ikke at overstige kr. 150.000.

 • 476. Statslig pulje til kommunale cykelprojekter 2021 - Beslutning

  application/pdf icon udkast_til_bekendtgoerelse_om_pulje_til_cykelprojekter_0.pdfapplication/pdf icon ansoegningsguide_cykelpulje_2021_vejdirektoratet_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_pulje_til_kommunale_cykelprojekter_2021_-_beslutning_behandlet_paa_moedet_16._marts_2021_kl._1500_teamsmoedelokale_8_i_plan_miljoe_0.pdfapplication/pdf icon oversigt_mulige_cykelstiprojekter_2021_0.pdf

  Resume

  På landsplan er der truffet politisk beslutning om en ny pulje, hvor landets kommuner kan søge medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter. Plan-, Miljø- og Teknik drøftede på det senste møde i marts 2021 de indledende ansøgningskriterier og hvilke cykelstier, der kunne være relevante for en puljeansøgning. Nu er ansøgningskriterierne offentliggjort og der er dermed grundlag for en fornyet drøftelse af, hvilke cykelstiprojekter, der passer til puljens tildelingskriterier. Der forventes ansøgningsfrist for puljen d. 17. maj 2021.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT via direktionen, at

  1. træffe beslutning om hvilke cykelstiprojekter, der skal indgå i en fremtidig puljeansøgning.


  Beslutning fra Direktionen, 12. april 2021, pkt. 9:

  Fremsendes til politisk stillingtagen.

  Beslutning

  Udvalget beslutter, at følgende cykelstiprojekter skal indgå i en puljeansøgning:

  • Fællesstier gennem Lille Heddinge langs Rødvigvej
  • Cykelsti fra Endeslev til Hårlev (2,5 km.)
  • Cykelsti fra Solgårdsparken til Bakkegårdsvej

  Beskrivelse af sagen

  Den 18. marts 2021 offentliggjorde Vejdirektoratet deres udkast til bekendtgørelsen for puljen til cykelprojekter for 2021. Udkastet (vedhæftet som bilag) har været i høring frem til d. 6 april 2021. Resultatet af høringen er endnu ikke offentliggjort - så bekendtgørelsens indhold vil muligvis blive ændret.

  Samtidig med offentliggørelsen af bekendtgørelsen blev der præsenteret en ansøgningsguide. Denne er vedlagt som bilag.

  Fra ansøgningsguiden er det værd at være særligt opmærksom på følgende formuleringer og tildelingskriterier. Formuleringer, der er kopieret fra ansøgningsguiden er markeret med kursiv.


  Tildelingskriterier

  For at komme i betragtning til at modtage tilskud skal ansøger sandsynliggøre en rimelig sammenhæng mellem omkostning og effekt.


  Prioriteringen af de ansøgte projekter foretages med henblik på så vidt muligt at sikre, at anvendelsen af midlerne bliver allokeret til de projekter og initiativer, der bedst muligt opfylder puljens overordnede formål, som er at sikre ny grøn mobilitet gennem ny infrastruktur dedikeret til cyklister og derved bedre muligheder for at vælge cyklen, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform.


  Følgende kriterier vil i øvrigt indgå i udvælgelsen (prioriteringen) af, hvilke projekter der vil opnå tilskud. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra de kriterier, der er relevante i forhold til projektets formål. De samlede kriterier er jf. aftale af 11. februar 2021:


  • Større trafiksikkerhed for cyklister. Tryghed og sikkerhed for cyklister er vigtige parametre ifm. cykelfremme. Forbedringerne skal ske, uden at det forringer den generelle trafiksikkerhed.
  • Flest muligt får gavn af projektet. Gavn af projektet vil tage hensyn til de lokale forhold og skal derfor ikke alene måles i absolutte tal.
  • Projektet bidrager til bedre sammenhæng. Sammenhæng omhandler forbindelser mellem cykelinfrastruktur og kollektiv trafik samt sammenhæng i cykelinfrastrukturen, herunder sammenkobling af cykelstinettet.


  Vejirektoratet har desuden offentliggjort en karakterskala til at beskrive de enkelte projekter. Det må forventes at jo højere karakter et projekt opnår - jo større chance er der for at få tilskud fra puljen.

  På baggrund af vurderingerne, som foretages ud fra en skala, hvor projekterne tildeles en karakter mellem 0 og 4, udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til transportministeren, som træffer beslutning efter drøftelse i forligskredsen.

  Karakter 4 gives, hvis projektet vurderes til i meget høj grad at have positive effekter for cykeltrafikken.

  Karakter 3 gives, hvis projektet vurderes til i høj grad at have positive effekter for cykeltrafikken.

  Karakter 2 gives, hvis projektet vurderes til i nogen grad at have positive effekter for cykeltrafikken.

  Karakter 1 gives, hvis projektet vurderes til kun i meget begrænset grad at have positive ef-fekter for cykeltrafikken.

  Karakter 0 gives, hvis projektet vurderes til ikke eller i meget ringe grad at have positive ef-fekter for cykeltrafikken (eller ansøgningen er mangelfuld).

  Karaktergivningen vil endvidere ske under hensyntagen til investeringens størrelse.


  Ansøgningen skal indeholde

  Selve ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  Hvem der ansøger, hvad projektet hedder og formålet med projektet.

  Projektet skal beskrives på et overordnet niveau som Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre i en samlet projektoversigt.

  Der skal foretages en optælling af antallet af cyklister på nuværende tidspunkt samt det forventede antal cyklister efter projektet er blevet realiseret jf. nedenstående formulering.

  Tilskudsmodtager forpligter sig til som minimum at levere brugbare trafikdata for anlægsprojektet, herunder før- og eftertællinger af cyklister i området. Hvis en tilskudsmodtager ikke gennemfører de planlagte tællinger, vil konsekvensen være, at det maksimale tilskud reduceres med 1%, dog minimum 35.000 kr. En uheldsanalyse er normalt ikke nødvendig, da den er vanskelig at nå at gennemføre inden for projektperioden.

  Det anbefales at ansøgningen indeholder en Trafiksikkerhedsrevision niveau 1 af projektet som en beskrivende del af ansøgningsmaterialet. I ansøgningsguiden er nævnt følgende:

  Ved anlægsprojekter med et samlet budget på mindst 200.000 kr. ekskl. moms skal tilskudsmodtager gennemføre trafiksikkerhedsrevision på relevante trin efter de gældende regler herom. Mindre anlægsprojekter skal som minimum revideres på trin 2 og/eller 3. Omkostninger til trafiksikkerhedsrevision skal være medtaget i budgettet. Trafiksikkerhedsrevision på trin 1 kan med fordel udføres inden ansøgningen og vil herved ikke kunne indgå i tilskudsgrundlaget.

  Endvidere skal projektets samlede budget kortlægges og præsenteres.

  Endelig skal projektets forventede start- og slutdato angives.

  For at lave en fyldestgørende ansøgning med de relevante data, bilag og beskrivelser, der sikrer at ansøgningen dels overholder minimumskriterierne og dels medvirker til at projektet opnår den bedst mulige karakter er ekstern bistand nødvendig. Det skønnes at omkostningen pr. projekt, der ansøges om udgør i omegnen af 50.000 kr.

  Mulige cykelstiprojekter

  Administrationen har udarbejdet et bilag, indeholdende de cykelstiprojekter, som har været "på tegnebrædtet" gennem de seneste år. Dette bilag skal ses som et oplæg til en drøftelse af, hvilket/hvilke projekter, der med fordel kan indgå i en fremtidig ansøgning.

  Forklaring til "farvekoder i bilaget".

  Gul markering: To forskellige projekter, der dækker over cykelstiprojekter på den samme strækning.

  Grøn markering: Projekter der er indbyrdes afhængige - og som således beskriver både hele projekter og deletaper heraf.

  Rød markering: Projekter der falder uden for ansøgningskriterierne for puljen, da puljen retter sig mod nye projekter og således ikke dækker renovering af eksisterende cykelstier.

  Vejdirektoratet har mundligt udtalt - i forbindelse med udarbejdelsen af den tidligere sagsfremstilling - at bekendtgørelsen muligvis ville komme til at indeholde en formulering om at "...projekter, der allerede er fuldt finansieret via kommunalt budgetafsatte midler ikke vil komme i betragtning til at kunne modtage tilskud fra puljen..." Denne formulering indgår ikke i bekendtgørelsesteksten/ansøgningsguiden. Vejdirektoratet har efterfølgende mundtligt præciseret at ansøger skriver under på - i forbindelse med ansøgningen - at projektet ikke er realiserbart uden tilskud fra puljemidlerne.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Det skønnes at omkostningen til ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningsmaterialet udgør omkring 50.000 kr. pr. projekt. Udgiften finansieres via vejteamets driftsbudget. Disse midler kan ikke indgå som en udgiftspost i ansøgningsmaterialet.

 • 477. Nimgårdsvej, nedlæggelse af del af privat fællesvej ud for nr. 5 - Orientering

  application/pdf icon dagsordenspunkt_nimgaardsvej_-_delvis_nedlaeggelse_af_privat_faellesvej_-_genoptag_behandlet_paa_moedet_29._september_2020_kl._1500_stevns_naturcen_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_nimgaardsvej_-_delvis_nedlaeggelse_af_privat_faellesvejt_behandlet_paa_moedet_18._august_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_0.pdfapplication/pdf icon notat_om_nedlaeggelse_m.v._1.0.pdf_0.pdfapplication/pdf icon indsigelse_0.pdfapplication/pdf icon tilladelse_til_nedlaeggelse_af_privat_faellesvej_-_partshoering_0.pdfapplication/pdf icon afgoerelse_nedlaeggelse_af_del_af_privat_faellesvej_nimgaardsvej_0.pdf

  Resume

  PMT behandlede i august og september 2020 en henvendelse vedrørende nedlæggelse af en del af den private fællesvej Nimgårdsvej. Administrationen orienterer om afgørelsen, der giver ejeren af Nimgårdsvej ret til at nedlægge den omtalte del af den private fællesvej. Samtidig orienteres om status for anlæg af sti til erstatning for den der ønskes nedlagt syd om ejendommen Nimgårdsvej 5.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. sagen tages til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 12. april 2021, pkt. 1:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Ejeren af Nimgårdsvej 5 er samtidig ejer af Nimgårdsvej. Han fremsendte i foråret 2020 et ønske om at inddrage en del af Nimgårdsvej til egen matrikel. En konsekvens af dette er at den opståede sti fra Nimgårdsvej til Grundejerforeningen Brinken bliver nedlagt. En partshøring af GF Brinken i sommeren 2020 resulterede i en indsigelse mod at stien nedlægges (vedlagt som bilag). Desuden indkom der en lignende indsigelse fra Strøby Egede Borger- og Grundejerforening (vedlagt som bilag) der dels omhandlede at man ikke var blevet inddraget i partshøringen og dels at stien påtænktes nedlagt.


  I august og september 2020 blev forespørgslen behandlet i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget (begge sagsfremstillinger vedlagt som bilag). Til sagsfremstillingen i september 2020 var vedlagt et notat fra LE34 vedr. generelle forhold i forbindelse med nedlæggelse af private fællesveje samt nogle specifikke betragtninger vedrørende den omtalte nedlæggelse af en del af Nimgårdsvej. Dette notat er ligeledes vedlagt som bilag på denen sag. Konklusionen i notatet er at der ikke er hjemmel i loven om private fællesveje til at forhindre at arealet nedlægges som privat fællesvej. Den afgørelse, der er fremsendt til ejeren af Nimgårdsvej er vedlagt som bilag.


  Beslutningen på mødet i Plan, Miljø og Teknik den 29. september 2020 blev at man ville søge at opnå en frivillig aftale om at anlægge en sti til erstatning for den stiforbindelse, der nedlægges. Planen er at der anlægges en sti syd om ejendommen Nimgårdsvej 5 på det nuværende grønne areal, der er beliggende mellem Nimgårdsvej, stien langs Nimgårdshaven samt grundejerforeningen Nimgården - et areal, der i dag er ejet af grundejerforeningen Nimgården. Stien forventes anlagt i forbindelse med at KLAR forsyning etablerer et regnvandsbassin på arealet - et arbejde, der forventes færdigt i løbet af 2021. Regnvandsbassinnet er en del af et større projekt, der skal sikre Strøby Egede mod oversvømmelser i fremtiden.


  Det er aftalt med ejeren af Nimgårdsvej at stien tidligst kan nedlægges 1. juli 2021, hvilket muliggør at erstatningsstien kan etableres inden da.

  Retsgrundlag

  Lov om private fællesveje

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

 • 478. Igangværende planlægning/lokalplaner – Orientering

  application/pdf icon sagsoversigt_25_03_2021_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. Listen over igangværende Lokalplaner drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  PMT orienteres om igangværende Lokalplaner og Kokkuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af Bilag. Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesseredeat fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomisk betydning for Stevns Kommune

 • 479. Opsamling på anbefalinger fra Stevns Verdensmål - Beslutning

  application/pdf icon bilag_2._stevns_verdensmaal_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1._opsamling_af_anbefalinger_fra_stevns_verdensmaal_0.pdf

  Resume

  Hvert fagudvalg skal med afsæt i forvaltningens skematiske oversigt i bilag 1 tage politisk stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen skal arbejde videre med de enkelte anbefalinger fra Stevns Verdensmål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU via centerchefgruppen, direktionen, PMT, BUL, AET og SSU, at

  1. forvaltningens kategorisering af anbefalingerne fra Stevns Verdensmål tages til efterretning
  2. udvalget peger på de eventuelle anbefalinger, som skal undersøges nærmere og medtages til de kommende budgetforhandlinger

  Beslutning fra Chefgruppen, 6. april 2021, pkt. 3:

  Sendes videre til politisk behandling.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 10:

  Sendes videre til politisk behandling.


  Beslutning

  Ad 1. Taget til efterretning.


  Ad 2. Udvalget peger ikke på yderligere anbefalinger.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. januar, at forvaltningen skal gennemgå rækken af anbefalinger fra Stevns Verdensmål og vurdere muligheden for implementering i det enkelte center. Herunder vurdere i forhold til tidsforbrug, ressourceforbrug, proces og økonomi.

  Listen af anbefalinger er blevet gennemgået, og i vedlagte skema er de oplistet i korte overordnede formuleringer (bilag 1. Opsamling). For evt. at genlæse den fulde tekst af anbefalingerne se bilag 2: Stevns Verdensmål. Hvert center har forholdt sig til anbefalingerne og meldt tilbage. På baggrund af disse tilbagemeldinger er anbefalingerne kategoriseret efter statusniveau ud fra nedenstående fire kategorier.

  Status

  Definition


  Pågår

  Anbefalingen er allerede under udarbejdelse i forvaltningen.


  Forventes indeholdt

  Det forventes at anbefalingen kan indeholdes i den eksisterende drift på sigt. Arbejdet er imidlertid endnu ikke påbegyndt og vil først begynde, når ressourcerne kan prioriteres dertil.


  Yderligere ressourcer

  Det vurderes at anbefalingen med fordel kan indarbejdes i kommunens arbejde, men vil kræve yderligere ressourcer.


  Politisk stillingtagen

  Forvaltningen vurderer, at der bør være en eksplicit politisk stillingtagen til, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med anbefalingen.


  Flere af anbefalingerne er endnu ikke konkretiserede som egentlig projekter og vil derfor naturligt tage mere form i en evt. videre proces. De kan både eskaleres op eller ned samt inddrage få eller flere centre - alt efter politisk ambitionsniveau.


  Anbefalinger med en kategorisering som ’pågår’ eller ’forventes indeholdt’ kan indeholdes i det eksisterende serviceniveau. Såfremt der er politisk ønske om et højere eller lavere ambitionsniveau end beskrevet i bilag 1, vil det kræve eksplicit stillingtagen.


  Anbefalinger med en kategorisering som ’yderligere ressourcer’ samt ’politisk stillingtagen’ vil ikke indgå i det videre arbejde medmindre, der træffes politisk beslutning herom i forbindelse med budgetforhandlingerne.

  Ud for hovedparten af anbefalingerne er det ligeledes noteret, hvilket center der i givet fald anbefales at have det primære ansvar. Når anbefalingerne konkretiseres yderligere, vil det her være naturligt at se projektet i en større helhed og genbesøge, hvilke centre, der bør indgå.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Hvis der ønskes andet serviceniveau end det som pt. pågår eller hvis de anbefalinger, som er kategoriseret som ’yderligere ressourcer’ samt ’politisk stillingtagen’ ønskes iværksat, skal der til de kommende budgetforhandlinger sættes økonomiske midler af til det.

 • 480. Tryggevælde å Åbeskyttelseslinje - Orientering (Lukket)

 • 481. Diverse orienteringer - PMT den 13. april 2021 (Lukket)

 • 482. Underskriftsark (Lukket)