Referat

 • 272. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 17. marts 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 273. Kulturpuljen 2021 - ansøgninger fra kulturelle aktører - Beslutning

  application/pdf icon ansoegning_fra_stevns_folklore_forening.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_kulturpuljen_2021_-_ansoegninger_fra_kulturelle_aktoerer_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_10._februar_2021_kl._1500_teamsmoedelokale_8_i_arbej.pdf

  Resume

  AET skal genoptage behandlingen af Stevns Folklore Forenings ansøgning til Kulturpuljen i 2021.


  Kulturpuljens budget for 2021 udgør 595.000 kr., som udvalget har til rådighed til fordeling. Heraf har AET på nuværende fordelt 459.549 kr. af puljens midler. Der er ansøgt om overførsel af kulturpuljens mindreforbrug fra 2020 til 2021.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at


  1. orientering tages til efterretning
  2. ansøgning fra Stevns Folklore Forening drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Sejer Folke Henriksen (Ø) erklærede sig inhabil, og forlod mødet.


  Repræsentanter for Stevns Folklore Forening gav udvalget orientering om planer og visioner for museumsudstillingen.

  Efter forskellige uddybninger og spørgsmål forlod foreningens repræsentanter mødet.

  AET besluttede at tildele kr. 60.000,- - primært til udstillingen.

  Beskrivelse af sagen

  1. Chasing Graces ansøgning til Kulturpuljen i 2021 udgår. Dette skyldes, at myndigheds opklaring har vist, at der ikke kan filmes de ønskede videooptagelser.
  2. Stevns Folklore Forening ansøger AET om tilskud på 80.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte til museumsudstillingen ”Folkehistorier fra Stevns”.
   Foreningen vil drive et lille museum i Store Heddinge hvor børn, unge og besøgende/turister kan lære om Stevns’ lokale folkehistorier, folkeeventyr og mytologier. Museet vil indeholde to udstillingsrum og et café- og butiksområde.
   Den første udstilling vil være et 3D træudskåret kort over Stevns med interaktive elementer. På kortet vil Stevns Folklore udpege forskellige spændende historier/sagn på Stevns, som skal være udgangspunktet for at opleve fortællingerne i museet på en engagerende, visuel og interaktiv måde.
   Rundt om 3D kortet vil der stå kister, hylder og reoler fyldt med billeder, historier, lydbånd m.m., for hvert af de markerede steder på kortet. Disse elementer vil være med til at levendegøre fortællingerne.
   Kortet designes og udarbejdes i samarbejde med to lokale kunstnere med stor erfaring - Charlotte Mannstaedt og Sejer Folke.
   Udstilling vil være tilgængelig på mindst to sprog (engelsk og dansk), og har til formål at give turister en ny måde at opleve Stevns på.


  Stevns Folklore vil komme på besøg under punktet for at fortælle om projektet.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til Kulturpuljen 2021. Der henvises til regnskabsbilag under punktet 'diverse orienteringer'.

 • 274. Bibliotekerne samt Musikskolen - Temadrøftelse

  Resume

  Med afsæt i budget 2021´s udviklingsprojekter for Bibliotekerne samt Musikskolen ønsker forvaltningen en temadrøftelse med AET omkring udviklingsprojekternes indhold og deres videre proces. I øvrigt vil der også på mødet ske en generel orientering om de to enheders øvrige tiltag og udfordringer i dagligdagen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. de to fremlæggelser drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  Ad. Bibliotekerne

  AET støtter op om forslaget, og afventer yderligere input til de kommende budgetforhandlinger.

  Der planlægges en inspirationstur til København.


  Ad. Musikskolen

  AET støtter op om de fremlagte tanker og forslag, herunder også evt. en drøftelse på tværs af fagudvalgene (fx BUL), så tankerne kan konkretiseres.


  Beskrivelse af sagen

  Temadrøftelse

  • Kultur- og Børnehus i Hårlev
  • Musikskolen 2.0
  • Dagligdagens tiltag og udfordringer


  Leder af biblioteket May-Britt Dichmann og leder af musikskolen Søren Dahl-Pedersen deltager under mødets behandling.


  Temadrøftelsen afvikles først med oplæg fra de to ledere, derefter spørgsmål og drøftelse af det fremlagte. Teamdrøftelse er berammet til ca. 40 minutter.


 • 275. Regnskab 2020 - AET - Godkendelse

  application/pdf icon aarsberetning_2020_-_aet.pdfapplication/pdf icon regnskab_2020_-_rammeaftaler_og_loensumsstyring_aet_-_inkl._anbefalinger.pdfapplication/pdf icon saerlige_retningslinjer_for_oekonomisk_styring_grundet_corona-virus.pdf

  Resume

  AET skal behandle regnskab 2020, herunder tage stilling til overførsel driftsbudgetter til 2021. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalgets behandling.


  Driftsregnskabet viser et merforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 3,5 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.


  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. regnskab 2020 på udvalgets område anbefales
  2. der overføres et samlet overskud på 866.000 kr. til 2021 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
  3. der overføres et overskud på 1.094.000 kr. til 2021 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
  4. Udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  Regnskabet gennemgået og videresendes til ØU, jf. det udfyldte regneark.

  Beskrivelse af sagen

  Der foreligger endeligt regnskab på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets område. Regnskabet viser følgende:


  Regnskab 2020 drift

  I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 13,8 mio. kr., som består af:

  • Merforbrug på 16,4 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen


  I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som består af:

  • Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen


  Ovenstående afvigelser er inklusive mer/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.


  Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

  • Overførselsudgifter:
   • Sygedagpenge +11,9 mio. kr.
   • A-dagpenge +13,5 mio. kr.
   • Kontanthjælp -12,0 mio. kr.
   • Førtidspension +11,1 mio. kr.
  • Serviceudgifter -2,6 mio. kr.
   • Vejledning og uddannelse (FGU) -1,9 mio. kr.


  Der blev overført et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. fra 2019 til 2020.


  Overførsel til 2021 - drift

  På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et overskud på 0,9 mio. kr., fordelt med følgende områder: (- = overskud / + = underskud):


  • -0,43 mio. kr. vedrørende områder med rammeaftaler
  • -0,44 mio. kr. vedrørende områder med lønsumsstyring


  De enkelte institutioners mer/mindreforbrug fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb. Jf. de økonomiske styringsprincipper er der overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. af budgetrammen og for underskud op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.


  Der indstilles overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder samt et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende øvrige områder.


  Corona-udgifter i 2020 og afledte konsekvenser af corona

  Corona-virus har påvirket regnskab 2020 og medført økonomiske konsekvenser på en række områder. Ud over de mere direkte økonomiske konsekvenser kan der på nogle områder være afledte konsekvenser for den almindelige drift, som har påvirket regnskab 2020 og overførslerne til 2021.


  Der er i forbindelse med opgørelsen af overførslerne til 2021 foretaget vurderinger af overførselsbeløbene, herunder om corona er årsag til mer- og mindreforbrug og at overførte beløb er begrundet i konkrete aktiviteter, som kan/skal afholdes i 2021. Der henvises til de særlige retningslinjer for den økonomiske styring, som er godkendt i direktionen den 1. februar 2021 (retningslinjerne er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).


  Regnskab 2020 anlæg

  I 2020 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 4,8 mio. kr. og KB har den 4. marts 2021 godkendt en overførsel af 26,9 mio. kr. til 2021 på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets område. Der henvises til bilag vedrørende anlæg, hvor afvigelserne for de enkelte anlæg kan ses samt bemærkninger hertil. Bilaget er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2020. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2020, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.


  Overførsler fra 2020 til 2021 gives som tillægsbevillinger i 2021.

 • 276. Vurdering af anlægsoverførsler til 2021 - Godkendelse

  Resume

  AET skal foretage en vurdering af anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021. Der skal laves en vurdering af, om nogle af de overførte anlægsbevillinger kan prioriteres ud af anlægsbudgettet for 2021 eller de bevilgede beløb kan reduceres. Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i ØU og KB.


  På AETs område er der overført 26,9 mio. kr. fra 2020 til 2021.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til AET, at

  1. de overførte anlægsprojekter til 2021 på udvalgets område vurderes igen og der tages stilling til, hvilke overførte anlægsbevillinger der kan prioriteres ud af anlægsbudgettet i 2021 eller reduceres
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU og KB.

  Beslutning

  Udvalget kan ikke anvise bevillinger, som bør udgå af budgettet.

  Beskrivelse af sagen

  ØU behandlede den 16. februar 2021 sagen om anlægsoverførsler fra 2020 til 2021. Det blev her besluttet, at de godkendte overførsler til 2021 skal forelægges fagudvalgene til en vurdering. Fagudvalgene skal foretage en vurdering af, om nogle af de overførte anlægsbevillinger kan prioriteres ud af anlægsbudgettet for 2021 eller de bevilgede beløb kan reduceres.


  Administrationen har foretaget en gennemgang af de godkendte overførsler ud fra en vurdering af, om der er forhold, som der skal være særlig opmærksomhed omkring, hvis der ændres i de givne bevillinger. En væsentlig del af de overførte anlægsbevillinger er enten allerede disponeret eller der er igangsat proces og aftaler i forhold til at udføre anlægget.


  Der tages forbehold for de anførte beløb til prioritering, da skønnene er lavet på et meget tidligt og foreløbigt grundlag. Eventuelle afvigelser vil blive medtaget i kommende budgetopfølgninger.


  Af bilaget til sagen kan ses, hvilke anlæg der er overført til 2021 og der er indsat bemærkninger fra administrationen til de enkelte anlæg. Bilaget er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”.


  Fagudvalgenes anbefalinger sammenfattes og behandles efterfølgende i ØU og KB.


  Der foretages en fornyet gennemgang af alle anlægsprojekter i 2021 i forbindelse den kommende budgetopfølgning pr. 31. marts.


  Overførslerne fra 2020 til 2021 er givet som tillægsbevillinger i 2021 på KB den 4. marts 2021.

  Fravalg af anlægsprojekter eller ændringer af anlægsbevillingerne vil reducere bevillingerne i 2021.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen kan medføre, at anlægsbevillingerne/rådighedbeløbene i 2021 bliver nedjusteret. Nedjusteringerne af anlægsbevillingerne vil forøge i kassebeholdningen i 2021.

 • 277. Udviklingstiltag for unge - Godkendelse

  Resume

  I budget 2021 er afsat 550.000 kr. til en ungeindsats. Stevns Kommune har en bred pallette af meningsfulde aktiviteter for unge. Dog opleves en udfordring med at inkludere de unge, der kæmper med deres mentale sundhed, i aktiviteterne. Ligesom det opleves, at paletten bliver mindre, når de unge fylder 18 år. Socialpsykiatrien, Stevns Ungdomsskole og bibliotekerne ønsker derfor at anvende de afsatte midler til øgede personaleressourcer for at styrke den tværfaglige indsats omkring de unge i de konkrete tilbud.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til ØU, via direktionen, BUL, AET og SSU, at

  1. de afsatte midler til ungeindsatsen anvendes til øgede personaleressourcer.

  Beslutning fra Direktionen, 8. marts 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 16. marts 2021, pkt. 284:

  Det anbefales, at de afsatte midler anvendes til øgede personale ressourcer og aktivitetstilbud til de unge i målgruppen.

  Tilbuddene skal være uvisiterede.

  Der ønskes forelagt en tidsplan for udviklingstiltagets gennemførsel i nær fremtid og en beskrivelse af, hvordan man vil kommunikere eksistensen af disse tilbud ud til de unge og deres pårørende, samt øvrige interessenter på området.

  Som afslutning på udviklingstiltaget ønskes en skriftlig tilbagemelding på, hvilke tilbud der er skabt, hvor mange unge der har benyttet dem, hvad er de unges og deres pårørendes tilbagemelding på tilbuddenes eksistens, og hvad er de involverede medarbejderes vurdering af udviklingstiltaget.

  Derudover en eller flere beskrivelser af, hvordan udviklingstiltaget kan fastholdes fremover.


  Beslutning

  AET anbefaler BUL´s protokollering.

  Beskrivelse af sagen

  Baggrund
  I budget 2021 er der afsat 550.000 til en ungeindsats. De politiske fagudvalg vil på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns. Fokus vil blandt andet være på at udvikle tilbud til unge, der kæmper med deres mentale sundhed.


  Tværgående samarbejde
  Socialpsykiatrien, Stevns Ungdomsskole og bibliotekerne på Stevns er på baggrund af ovenstående gået sammen om at undersøge, hvilke eksisterende tilbud kommunen har, og hvordan områderne sammen i højere grad kan understøtte aktiviteter til unge, der kæmper med deres mentale sundhed.


  Målgruppen for aktiviteterne er unge op til 25 år, der er i kontakt eller har været i kontakt med psykiatrien. Med særligt fokus på de unge, der har været indlagt i behandlingspsykiatrien og kommer tilbage til deres dagligdag i Stevns Kommune.


  Det overordnede formål med indsatsen er, at der sammensættes en række meningsfulde tilbud til målgruppen, som kan medvirke til at

  • øge den unges livskvalitet.
  • undgå, at den unge isolerer sig hjemme og mister sociale færdigheder og troen på gode relationer og et meningsfuldt liv.
  • give den unge struktur og indhold i hverdagen, så det handler om andet end sygdom.
  • modvirke ensomhed, ved at have daglige gøremål, forpligtelser eller på anden måde gøre nytte.
  • styrke de unges relationer og tilhørsforhold.


  Stevns Kommune har en veldrevet ungdomsskole med forskelligartede aktiviteter og stor tilslutning. Også kommunens bibliotek har aktiviteter målrettet unge. Desværre inkluderes de unge, der kæmper med deres mentale sundhed, ikke i høj nok grad i de eksisterende tilbud. Samtidig kan det konstateres, at tilbudsviften bliver mindre, når de unge fylder 18 år.


  For at skabe bedre muligheder for hele målgruppen ser Stevns Ungdomsskole, bibliotekerne og socialpsykiatrien en stor styrke i at gå sammen om de enkelte aktiviteter, så de unge får de bedste muligheder for at udnytte deres fulde potentiale.


  Ungdomsskolen
  Ungdomsskolen har mulighed for at tilbyde eksisterende aktiviteter i mindre hold. De har også mulighed for via prioriteringer og med godkendelse fra KB at tilbyde enkelte aktiviteter i små hold for unge op til 25 år. Disse aktiviteter kan eksempelvis være:

  • Vandremeditation
  • Cykelture på Stevns
  • Vandreture på Stevns
  • Sejlture
  • Kajak
  • Stand up


  Aktiviteterne styrker motorik, kropsopfattelse, evnen til at mærke sig selv og oplevelse af selvkontrol. Aktiviteterne understøtter ligeledes, at de unge oplever og får fornyet deres lokale identitet og oplever sig som en del af et større fællesskab. Hvilket er med til at styrke den mentale sundhed.


  Ungdomsskolen har stor erfaring i at drive disse aktiviteter, og har alt relevant udstyr og uddannede instruktører. For at kunne tilbyde aktiviteten til unge, der kæmper med deres mentale sundhed, har ungdomsskolen dog brug for, at en medarbejder fra socialpsykiatrien deltager i aktiviteten.


  Bibliotekerne
  Bibliotekerne vil ved tilførsel af midler have mulighed for at skabe mindre litterære værksteder for unge. Netop fællesskabet omkring litteraturen vil kunne medvirke til at styrke den mentale sundhed for flere unge i målgruppen.


  Bibliotekerne har stor erfaring i at drive disse skrive og læse værksteder, men har som ungdomsskolen brug for, at en medarbejder fra socialpsykiatrien deltager sammen med de unge.


  Socialpsykiatrien
  Socialpsykiatrien har et gruppetilbud for psykisk sårbare unge. Lige nu benyttes ungetilbuddet kun af unge med socialpædagogisk støtte. Socialpsykiatrien har et stort ønske om at udvide tilbuddet til også at have en åben værestedsfunktion. Og et ønske om mulighed for at en medarbejder fra ungdomsskolen deltager ved behov for på den måde at styrke sammenhængen mellem socialpsykiatrien og ungdomsskolen og derved skabe flere sunde fællesskaber.


  Sammenfatning
  Stevns Kommune råder over det udstyr, der er brug for, i forhold til at skabe meningsfyldte aktiviteter til de unge, der kæmper med deres mentale sundhed. Men der er en væsentlig barriere i forhold til at få aktiviteterne op at stå idet, der ikke er de fornødne personalemæssige ressourcer til at gå på tværs af tilbuddene og støtte op omkring hinandens aktiviteter.


  Forvaltningen foreslår derfor, at de 550.000 kr., der er afsat i 2021, anvendes til øgede personaleressourcer til følgende:

  • Socialpsykiatrien, så en medarbejder herfra kan deltage i aktiviteterne sammen med de unge.
  • Bibliotekerne, så der er mulighed for at oprette mindre litterære værksteder målrettet unge, der kæmper med deres mentale sundhed.


  • Ungdomsskolen, så en medarbejder derfra har mulighed for i højere grad at træde ind i ungetilbuddet i Socialpsykiatrien.


  Ved at anvende midlerne på denne måde er der mulighed for i hele 2021 at styrke det tværfaglige samarbejde og udvikle faglighederne på tværs af faggrænser og fagcentre. Dette vil være medvirkende til at styrke samarbejdet og via tværfagligheden at kompetenceudvikle de enkelte medarbejdere, hvilket må forventes at have en afsmittende effekt på indsatserne fremadrettet, og medvirke til at sikre fællesskaber til alle grupper af unge.


  Fremadrettet

  Midlerne er kun afsat i budget 2021 og fortsætter derfor ikke 2022 og frem. Det styrkede tværfaglige samarbejde gennem 2021, og den tværfaglige vidensudveksling det bringer med sig om bl.a. støtte af sårbare unge, kan måske gøre det muligt helt eller delvist at videreføre indsatserne udgiftsneutralt eller med en mindre ressourcetilførsel end i 2021. Det vil bero på de konkrete erfaringer med samarbejdet i 2021.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Da midlerne er afsat i budget 2021 på BUL's budget, er der ingen yderligere økonomiske konsekvenser ved fremlagte forslag. Når det er afklaret, hvor mange timer der skal placeres i de enkelte centre, vil midlerne blive fordelt.

 • 278. Samarbejde med Boblberg - Beslutning

  application/pdf icon boblbergs_praesentation_af_30_september_2020.pdfapplication/pdf icon boblbergs_generelle_informationsmateriale_til_forvaltninger.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_samarbejde_med_boblberg_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_4._marts_2021_kl._1800_raadssalenteams_i_kommunalbestyrelsen_2021.docx.pdfapplication/pdf icon boblbergs_informationsmateriale_til_stevns_kommune_2021.pdf

  Resume

  Boblberg er en landsdækkende digital borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og bobler om fælles interesser, oplevelser, sociale aktiviteter og meget mere.


  I september 2020 afholdt SSU en temadrøftelse med firmaet Boblberg. Da Boblbergs relevans rækker ud over SSU’s ressortområde, besluttede SSU den 6. jan. 2021 at indstille til ØU, at hvert fagudvalg skal tage stilling til, om de ønsker at medfinansiere det samlede beløb på 72.000 kr. med hver en femtedel. Sagen blev i ØU løftet til behandling i KB.


  KB besluttede på møde den 4. marts 2021 at sende sagen til drøftelse/høring i de respektive fagudvalg, hvilket er formålet med denne sagsfremstilling.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til ØU via BUL, PMT, AET og SSU, at beslutte én af følgende modeller

  1. Stevns Kommune indgår samarbejde med Boblberg finansieret med 1/5 af udgiften til hver af de respektive fagområder
  2. samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til budget 2022.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 16. marts 2021, pkt. 452:

  PMT anbefaler punkt 2.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 16. marts 2021, pkt. 286:

  Pkt. 2 anbefales.

  Beslutning

  AET anbefaler punkt 2.

  Beskrivelse af sagen

  Boblberg er et digitalt mødested, som har til hensigt at motivere inaktive borgere, forebygge ensomhed og sikre den mentale og fysiske sundhed. Boblbergs målgruppe rækker med andre ord langt ud over SSU’s ressortområde, hvilket uddybes i vedlagte bilag.


  Den 30. september 2020 deltog repræsentanter fra den digitale platform Boblberg i temadrøftelser med SSU. Mødereferat er vedlagt som bilag.


  På den baggrund bad SSU forvaltningen om at undersøge, om øvrige forvaltninger og Frivillighedscenteret ønsker at være med, og hvad andre kommuner har af erfaringer. Endelig ønsker SSU at vide, hvordan Boblberg beregner deres priser.


  Daglig leder af Stevns Frivillighedscenter ser positivt på et kommunalt samarbejde med Boblberg, idet Boblberg tænkes at være et godt supplement til de etablerede foreninger og dermed kan være med til at inkludere mennesker, der ikke tiltrækkes af de etablerede foreninger. Stevns Frivillighedscenter vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Boblberg. Samtidig påpeges det, at det er vigtigt, at der er styr på brugernes datasikkerhed.


  Køge Kommune har oplyst, at Boblberg i høj grad er med til at understøtte det kommunale arbejde, idet medarbejderne har mulighed for at guide borgerne til fællesskaber via Boblberg. F.eks. i form af netværk for borgere der har afsluttet et kommunalt træningsforløb. Og f.eks. i forlængelse af de forebyggende hjemmebesøg, hvor borgere har etableret venskaber i privat regi. For bare at nævne et par eksempler. Derudover bruger Køge Kommune de statusrapporter, som Boblberg udarbejder for kommunen, som en del af datagrundlaget, når kommunen skal justere i egne tilbud.


  Også i nabokommunen Faxe udtrykker de tilfredshed med at samarbejde med Boblberg.


  Det vil koste Stevns Kommune 6.000 kr. pr. mdr. alt inkl. at samarbejde med Boblberg. Prisen beregnes ifølge Boblberg ud fra interval af kommunens størrelse (antal borgere).


  De øvrige forvaltninger i Stevns Kommune ser positivt på projektet, men kunne ikke anvise en varig finansiering. Forvaltningen foreslår derfor at projektet medtages i budget 2022.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Abonnementsprisen for den digitale platform Boblberg vil koste Stevns Kommune 72.000,00 kr. pr. år i 2021 priser. • 279. Kommunal bygning - kontraktforhold - Drøftelse (Lukket)

 • 280. Diverse orienteringer - AET den 17. marts 2021 (Lukket)

 • 281. Underskriftsark (Lukket)