Referat

 • 419. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 9. februar 2021.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 420. Ny Rødvig Station - indretning / adgangsforhold / parkering - Beslutning

  application/pdf icon ideskitseforslag_5_-_kort.pdfapplication/pdf icon ideskitseforslag_4_-_kort.pdfapplication/pdf icon ideskitseforslag_3_-_kort.pdfapplication/pdf icon ideskitseforslag_2_-_kort.pdfapplication/pdf icon ideskitseforslag_1_-_kort.pdfapplication/pdf icon samlet_oversigt_over_konsekvenser_ved_de_5_ideskitseforslag.pdf

  Resume

  KB traf den 25. november 2020 beslutning om at indgå en bindende politisk aftale mellem Stevns Kommune, Region Sjælland og Lokaltog A/S for flytning af Rødvig station.


  PMT skal beslutte hvilken løsning for parkering, indretning og adgangsforhold, der skal arbejdes videre med i projekteringen af den nye Rødvig Station nord for Vemmetoftevej.

  Teknik & Miljø orienterer om fem forskellige idéskitser samt de vurderede konsekvenser ved hver idéskitse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT via direktionen, at


  1. det besluttes at idéskitse nr. 4 danner grundlag for det videre arbejde med at projektere de nye adgangsforhold.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.


  1 medlem (Varly Jensen O) stemmer imod, og ønsker at afvente det videre arbejde indtil regionen har indgået en bindende aftale om at udskifte skinnerne.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med flytningen af Rødvig station til en placering nord for Vemmetoftevej er der flere forskellige løsningsmuligheder i forhold til at sikre de bedst mulige adgangsforhold til stationen for de fremtidige brugere.

  For kommende brugere i bil er placering af parkeringsplads og antal af tilgængelige parkeringspladser ved stationen, af afgørende betydning for at toget bliver et godt alternativ til bilen.

  For gående og cyklende til stationen er det afgørende at adgangsvejene er trafiksikre og indretningen af stationen bliver imødekommende og selvforklarende.

  For naboer er det samtidig vigtigt at indretningen bliver udført således at indbliksgener fra stationens brugere minimeres - og at indretningen af stationen ikke skaber unødig trafik i området.

  For området er det vigtigt at stationen ikke forstyrrer, således at Junglestien - også i fremtiden - vil være en naturlig stiforbindelse langs skinnetracéet og at denne naturligt tilknyttes til den kommende stiforbindelse syd for Vemmetoftevej, der forbinder det kommende stationsområde med havnen og bymidten.


  For at finde den bedst mulige helhedsløsning har administrationen i samarbejde med rådgivere, Rødvig Borgerforening og repræsentanter for de kommende naboer (ved Marmorvej) til stationen udarbejdet nogle ideskitser, der viser principperne i de forskellige skitseforslag. De 5 idéskitser er vedlagt som bilag. Bemærk at der IKKE er tale om færdigtprojekterede løsninger, og de vil derfor kunne blive justeret og præciseret i forbindelse med den kommende detailprojektering. Følgende overskrifter beskriver tankerne bag de enkelte idéskitser:


  • Idéskitse 1: Marmorvej inddrages som adgangsvej til parkering. Beboerparkering på Marmorvej bliver nemt overtaget af pendlere. Utilstrækkelige vendemuligheder ved station.
  • Idéskitse 2: Flytning af skinnetracé syd for perron til en placering længere vestpå. Adgang for alle til stationen fra Vemmetoftevej. Lang rørlægning af Lejdebæk.
  • Idéskitse 3: Delvis indragelse af Marmorvej som adgangsvej til parkering. "Grøn høj" ved Marmorvej forsvinder fra området. Gode krydsningsmuligheder på tværs af Vemmetoftevej.
  • Idéskitse 4: Parkering vest for skinnetracé med mulighed for udvidelse. Stationsforplads med synliggørelse af station. Gode krydsningsmuligheder på tværs af Vemmetoftevej.
  • Idéskitse 5: Ingen nye parkeringspladser til området. Busholdepladser tæt på station. Ingen vendemuligheder på Vemmetoftevej ud for station.


  En sammeligning af konsekvenserne ved at vælge mellem de forskellige idéskitseforslag er også vedlagt som bilag. I dette bilag er vurderede konsekvenser ved de forskellige idéskitser nævnt. I bilaget er nogle rækker markeret med grønt. Disse konsekvenser vurderes at have en større betydning for det kommende valg af løsning til indretningen af området ved stationen. Derfor bør disse vægtes højere i vurderingen af, hvilken idéskitse, der er den mest optimale.


  Som det fremgår af bilaget så udemærker idéskitse 4 sig på flere områder, men især følgende forhold gør at denne idéskitse er at foretrække frem for de andre:

  • Mulighed for at anlægge en parkeringsplads, der er større end det vurderede minimum.
  • Mulighed for at udvide parkeringspladsen ved et fremtidigt behov.
  • Begrænset rørlægning af Lejdebæk.
  • Mulighed for at indrettee en egentlig stationsplads, der synliggør stationen mod Vemmetoftevej.
  • Begrænser adgang fra Marmorvej til stationen, hvilket er et stort ønske fra naboer og Rødvig Borgerforening.
 • 421. Kommuneplan 2021-2033 - Godkendelse

  application/pdf icon bilag_2_-_miljoevurdering_af_stevns_kommuneplan_2021-33.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_afgraensning_af_miljoerapportens_indhold.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_oversigt_over_aendringer_i_kommuneplan_2021_og_miljoevurdering.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_laesevejledning_til_kommuneplan_2021-2033.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_forslag_til_kommuneplan_2021.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal behandle Stevns Kommuneplan 2021 og sende den i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at


  1. forslag til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurdering godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring

  2. fastsætte datoer for afholdelse af digitale borgermøder i høringsperioden

  3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales med den mindre korrektion, at ad. 2 ændres til:

  Fastsætte datoer for afholdelse af (digitale) borgermøder i høringsperioden.

  Beskrivelse af sagen

  Den indledende proces

  Forud for revisionen af kommuneplanen, ligger kommunalbestyrelsens arbejde med Planstrategien og kommunens nye vision: Stevns - Du kommer igen! Der blev både afholdt interne og eksterne visionsworkshops, herunder med Instituttet for fremtidsforskning på Høkeren i Rødvig, hvor kommunens borgere gav deres bidrag til vision og Planstrategi.


  Processen identificerede først fire overordnede temaer, der, sammen med den lokale Agenda 21-strategi, satte rammen for Planstrategi 2020. Langt de fleste input fra processen indgår som en del af Planstrategiens hovedtemaer og ud fra dem blev Stevns Kommunes vision også skabt. De fem hovedtemaer er: Fællesskab og deltagelse, Et godt sted at bo, Natur- og kulturlandskaber, Udsyn og innovation samt Bæredygtig fremtid.


  Planstrategiens fem hovedtemaer omfatter en lang rækker ambitioner om, hvilken kommune Stevns skal være og er således afsættet for Kommuneplan 2021.


  Kommuneplanrevisionen

  Med afsæt i Planstrategiens fem strategiske temaer besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en fuld revision af kommuneplanen. Samtidig samler Kommuneplan 2021 op på tidligere udviklingsplaner for byer og Stevns Klint og indarbejder en række lovændringer, som har medført specifikke krav til kommuneplanens indhold.


  Lovændringerne berører følgende temaer: Detailhandel, Strategisk udvikling for Landsbyerne, Grønt Danmarkskort, Klimatilpasning, Oversvømmelse og erosion, Produktionsvirksomheder, Konsekvensområder, samt Støj, støv, lugt og anden luftforurening.


  Desuden opgøres restrummeligheden for boliger, erhverv og sommerhuse, mindste grundstørrelser hæves, der indarbejdes en ny udpegning af kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og kridtstenshuse og der udpeges flere lavbundsarealer samt mere skovrejsningsareal.


  De afsnit, der omhandler overnatning og camping, er blevet omskrevet, så der nu indgår definitioner i redegørelserne for at lette sagsbehandlingen i mange af de turismerelaterede ansøgninger, som kommunen behandler.


  Der udlægges ikke nye byudviklingsarealer med Kommuneplan 2021, men der udpeges et nyt perspektivområde syd for Valløby. Erhvervsministeren gav, med Landsplandirektiv 2019 mulighed for udlæg af 18 nye sommerhusgrunde i Rødvig. Disse udlægges som en ny sommerhusramme i Kommuneplan 2021


  I Kommuneplan 2021 fastholdes den overordnede struktur fra Kommuneplan 2017 med følgende 5 afsnit: Bosætning, Erhverv, Natur, Infrastruktur, Sundhed samt Klima og Energi.


  Her finder du forslag til Stevns Kommuneplan 2021

  Forslaget til den digitale version af Stevns Kommuneplan 2021 kan tilgås via dette link: https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=54


  Politik & Borger gør opmærksom på, at den digitale version af kommuneplanen, der kan tilgås via ovenstående link, er mere læsevenlig end pdf-udskriften i Bilag 1.


  Miljøvurdering

  En kommuneplan skal miljøvurderes og Kommuneplan 2021 er blevet miljøvurderet af NIRAS. Følgende temaer blev i den indledende afgrænsningsfase udtaget til miljøvurdering:

  • Bevaringsværdige bygninger, herunder kridtstenshuse: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og nye udpegninger af bevaringsværdige bygninger
  • Grønt Danmarkskort og lavbundsarealer: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og ændrede udpegninger.
  • Skovrejsningsområder: Der er vurderet på 3 nye udpegninger til skovrejsning.
  • Sommerhusområder: Der er vurderet på 1 ny udpegning og et nyt rammeområde, Skovbo.
  • Rammeområder til erhverv og bolig/erhverv inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD): Der er vurderet på nye rammebestemmelser vedr. beskyttelse af grundvandet i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige lokalplaner.
  • Udvidelse af rammeområdet 9R3 Højerup Ferie og Fritid: De er vurderet på udvidelsen og de ændrede rammebestemmelser.


  Flere af ændringerne i Kommuneplan 2021 har positive effekter på miljøet og i de tilfælde, hvor der er identificeret en mulig negativ effekt, er der indarbejdet afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen har derfor ikke fundet, at der med Kommuneplan 2021 sker ændringer i de ovenstående temaer, der kan have væsentlig negativ miljøpåvirkning. Der er heller ikke konstateret påvirkninger, som strider mod nationale miljømål eller bindinger som f.eks. Natura 2000-områder.


  PDF-versioner af forslaget til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurderingen ligger som bilag til dagsordenspunktet. Se Bilag 1 - Stevns Kommuneplan 2021 og Bilag 2 – Miljøvurdering, samt Bilag 3 - Afgrænsning af miljørapportens indhold.


  Der er desuden udarbejdet en læsevejledning, se Bilag 4 – Læsevejledning


  For en oversigt over ændringerne samt sammenfatning af miljøvurderingen se Bilag 5 - oversigt over ændringer i Kommuneplan 2021 samt miljøvurdering


  Offentlig høring og borgermøder

  Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Kommuneplan 2021 og Miljøvurderingen, sendes disse i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et eller flere digitale borgermøder, hvor kommuneplanens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst. Borgermøderne vil som udgangspunkt tage afsæt i 4 temaer: Bosætning, Erhverv, Natur, Klima & Miljø.


  Efter høringsfasen vil de indkomne bemærkninger blive gennemgået og indarbejdet i en Hvidbog, der ligeledes vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af Kommuneplan 2021. Eventuelle ændringer i Kommuneplanen efter høringsperioden vil indgå i en sammenfattende redegørelse.


  Tidsplan

  marts-april 2021 Offentlig høringsfase

  maj 2021 Indkomne bemærkninger indarbejdes i hvidbog

  juni 2021 Godkendelse i alle udvalg og KB

  juni/juli 2021 Offentliggørelse

  Retsgrundlag

  Planloven

  Fingerplan 2019

  Landsplanredegørelsen

  Landsplandirektiver

  Oversigt over Nationale interesser i kommuneplanlægningen

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Afledte projekter i den kommende planperiode.

 • 422. Lokalplan og kommuneplantillæg Åstræde Strøby Egede - Drøftelse

  application/pdf icon bebyggelsesplan.pdfapplication/pdf icon udstykningsforslag.pdfapplication/pdf icon startskema.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø har den 16. december 2020 modtaget en anmodning om igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Åstræde i Strøby Egede. Sagen har tidligere være behandlet som anmodning om udarbejdelse af lokalplan på kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2019 og i forbindelse med godkendelse af Udviklingsplanen for Strøby Egede på kommunalbestyrelsens møde den 27. novembember 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT & ØU, at

  1. anmodningen drøftes med henblik på, om der skal igangsættes lokalplan- og kommuneplanproces, der kan muliggøre etablering af boliger beliggende ved Åstræde i Strøby Egede.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 4:

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Beslutning

  Jørgen Larsen (N) foreslog denne protokollering, som det øvrige udvalg tilsluttede sig:

  Anbefales, at der ikke udarbejdes lokalplan og kommuneplan for Ådals Mark. Området er udpeget som lavbunds areal og bliver oversvømmet. Ligeledes har området et særlig geologisk landskabstræk, som skal bevares i sammenhæng med hele Tryggevælde Ådal.

  Beskrivelse af sagen

  Teknik & Miljø har modtaget en fornyet anmodning fra Henrik Lind om udarbejdelse af lokalplan for en tæt-lav boligbebyggelse på Åstræde 26, matrikel 72a, Strøby By, Strøby, i Strøby Egede. Henrik Lind har udarbejdet en ny bebyggelsesplanen med udgangspunkt i, at det skal være muligt, at etablere et regnvandsbassin på ca. 6000 m2, således at både regnvandsbassin og bebyggelse ligger udenfor åbeskyttelseslinjen.


  Regnvandsbassinnet skal anvendes til afledning af overfladevand fra en del af Strøby Egede. Den endelige placering, udformning og omfang af et fremtidigt regnvandsbassin er endnu ikke fastlagt og er således ikke en del af anmodningen. Etablering af et regnvandsbassin, må dog nødvendigvis efterfølgende indgå, i forbindelse med udarbejdelse af en evt. lokalplan for området.


  Tidligere behandling af sagen

  Kommunalbestyrelsens har på mødet den 10. oktober 2019 behandlet en anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en boligbebyggelse ved Åstræde 26 i Strøby Egede. Der er følgende protokollering på beslutningen:

  ”Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A) ønsker at mulighederne for udvikling af det konkrete område undersøges. Udviklingen af området skal respektere åbeskyttelseslinjen. De kan ikke tilslutte sig, at der udarbejdes en lokalplan der kræver en dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Afklaring af placeringen af et regnvandsbassin skal ske, inden der kan planlægges for boliger på arealet”

  I forbindelse med behandlingen af Udviklingsplanen for Strøby Egede på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019 er der følgende protokollering på sagen:

  ”Flemming Petersen (V) stillede forslag om, at perspektivområdet Ådalsmark tages ud af udviklingsplanen, så arbejdet med udviklingsplanen kan fortsætte. Dette blev énstemmigt vedtaget, og PMT's beslutning fastholdes med denne ændring”.

  Anmodning og bebyggelsesplan

  Ifølge ansøger er behovet for ældrevenlige boliger stærkt stigende, da vi lever længere og dette er baggrund for ansøgningen, Området ligger til en naturlig udvidelse i forhold til det eksisterende naboboligområde, der ligger i byzone. Der søges om at opføre ca. 48 ældrevenlige boliger, som en tæt lav bebyggelse placeret omkring et regnvandsbassin og med terrasse/udsigt til dette.

  Hver enkelt bolig påtænkes et etageareal på ca. 90-110 m2 hvilket er idealstørrelsen for målgruppen ”Den 3. alder”. Der påtænkes opført ml 5.000 – 5.500 m2. Parcellens størrelse i Del nr. 2 er 22.000 m2. Dette svarer til en bebyggelsesprocent på max 25%, hvilket også er vigtigt for at bevare luften omkring de enkelte boliger, samt sikre indbydende udenoms- og fællesarealer.

  Projektet påtænkes opført med DGNB certificering, samt energirigtige tiltag såsom solceller, regnvandsopsamling, permeabel belægning, samt energirigtige belysningsformer.

  Der er foretaget jordbundsanalyser. Og der er tale om ekstrafundering, men området er ikke kortlagt som forurenet, hvilket heller ikke er vores forventning da der er tale om gammelt landbrugsjord/ engareal.

  Området har vejadgang fra Åstræde og parkering foregår i parkeringslommer langs en ensrettet vej.

  Hele området ligger udenfor åbeskyttelseslinjen.

  Plangrundlag

  Udviklingsplan

  Udviklingsplan for Strøby Egede blev godkendt i november 2019. Området var medtaget som perspektivområde i forslaget, men blev efterfølgende udtaget af udviklingsplanen på grund af indsigelser fra borgerne.

  Kommuneplan

  Området ligger i kommuneplanens landområde. Der skal derfor udarbejdelse et kommuneplantillæg til Kommuneplanen, som udlægger området til boligformål. Strøby Egede er udlagt til byudviklingsby, hvor udviklingsområder er udlagt nord for Stevnsvejen.

  Området ligger indenfor et område som i kommuneplanen er udpeget med Landskabelige interesser. Indenfor områder med landskabelige interesser, må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg.

  Området er i kommuneplanen udpeget som område med geologiske interesser. Tryggevælde Ådal er udpeget som regionalt geologisk interesseområde. Lokaliteten udgør en vigtig beskrivelse af det stevnske landskabsdannelse. Værdifulde geologiske landskabstræk og blottede profiler, som særligt tydeligt viser landskabets opbygning, skal søges bevaret og beskyttet.

  I Forslag til Kommuneplan 2021 er området udpeget som lavbundsareal. Lavbundsarealer viser de steder, som er lavtliggende og derfor er i fare for oversvømmelse. Disse områder kan også let blive naturområder. På lavbundsarealer skal byggeri så vidt mulig undgås, ligesom eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer at området kan genetableres som naturområde. Kommuneplan 2021 forventes endelig vedtaget i juni 2021.

  Klimasikring

  Området er i kommuneplanen udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Hele området ligger under kote 2,8 og er derfor medtaget på retningslinjekortet, som risikoområde i forhold til stormflod. Jf. kommuneplanen, så bør der i lokalplanen stilles krav om sokkelkote. Sikring af området mod stormflod vil kræve etablering af dige og hævning af slusen, hvilket også er aktuelt for andre dele af Strøby Egede.

  Zoneforhold

  Området ligger i landzone og vil ved lokalplanlægning overgå til byzone

  Lovgivning

  Kulturarvsarealer

  Området er udpeget som kulturarvsareal af Slots- og Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven. Området er udpeget på baggrund af fund af et stort antal stenalderbopladser fra Ertebøllekulturen langs Tryggevælde Ås nedre løb. Tilstedeværelsen af yderligere grave i området kan forventes, jf. "fund og fortidsminder"

  Placering af regnvandsbassin til afledning af overfladevand fra en del af Strøby Egede

  Sagen pågår hos KLAR Forsyning. I Forslag til Spildevandsplan 2012-2030 udlægges området til regnvandsbassin. Spildevandsplanen forventes at blive vedtaget i juni 2021. Der er en problematik omkring den eksisterende lille sø på grunden som skal indarbejdes i regnvandsbassinet. Det kræver en myndighedsbehandling og eventuel godkendelse hertil. KLAR Forsynings regnvandsbassin er i sin nuværende form ikke dimensioneret til at håndtere regn- eller overfladevand fra et byggeri på grunden.

  Bilag

  Vedlagte bilag på sagen er udarbejdet af ansøger.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering at planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 423. Lokalplan for Bolunden i Hårlev - Anmodning

  application/pdf icon dagsordenspunkt_bolunden_-_anmodning_om_ny_lokalplan_behandlet_paa_moedet_10._marts_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_og_teknik_2020.docx.pdfapplication/pdf icon ansoegning_lokalplan.pdfapplication/pdf icon lokalplan_102.pdfapplication/pdf icon 030919_startredegoerelsesskema_haarlev_2_1.pdfapplication/pdf icon 1914032_ansoegning_06.02.2020.pdfapplication/pdf icon samlede_hoeringssvar-_forhoering.pdfapplication/pdf icon fra_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon dagsorden_pmt_01-12-2020.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_lp_205-forhoering.pdfapplication/pdf icon bilag_a_-_bolunden.pdf.pdfapplication/pdf icon udkast_til_tidsplan_for_lokalplan_205_for_bolunden_i_haarlev_2_03022021.pdf.pdf

  Resume

  PMT igangsatte på mødet den 1. december 2020 en proces for udarbejdelse af en ny lokalplan for Bolunden i Hårlev.


  Ansøgningen om den nye lokalplan har været sendt i forhøring fra den 10. december 2020 til den 4. januar 2021 og der er indkommet 2 høringssvar.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. godkende at høringssvarene ikke ændrer ved anmodningen om en ny lokalplan for Bolunden
  2. bygherre udarbejder plangrundlag og lokalplan
  3. at den grønne kile mellem Bobakken og Bolunden overgår til et fællesområde.
  4. det bør indgå i lokalplanen, at der skal planlægges for et forsyningsnet med bredbåndsforbindelse


  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Der er afholdt forhøring fra den 10. december 2020 til den 4.jan uar2021 med indkaldelse af ideer og forslag til lokalplan for Bolunden. Der er indkommet 2 høringssvar der fremlægges i hvidbogen (vedlagt som bilag + hvidbog). De indkomne høringssvar omhandler en forespørgsel om etablering af bredbånd og afgrænsningen af den ny lokalplan og oprettelse af grundejerforening.

  Høringssvarene ændrer ikke ved udarbejdelsen af den nye lokalplanen.


  Forslag til Tidsplan for den kommende proces vedlægges som bilag.

  Retsgrundlag

  Planloven.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen

 • 424. Igangværende planlægning/lokalplaner - Orientering

  application/pdf icon sagsoversigt_25_01_2021.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Teknik orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer

  Indstilling


  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. listen over igangværende Lokalplaner drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  PMT orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af Bilag. Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at frmsøge på Stevns Kommunes hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomisk betydning for Stevns Kommune.

 • 425. Status på sammenhængende børne- og ungepolitik - Orientering

  Resume

  BUL, AET, PMT og SSU orienteres om status på den sammenhængende børne- og ungepolitik

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til SSU via direktionen, PMT, BUL og AET, at


  1. orienteringen om status på børne- og ungepolitik tages til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Projektleder Sarah El Hamoumi deltager under dette punkt til BUL-mødet.


  Status på Interviews

  Forinden afholdelse af interessentmøderne har projektleder været ude og tale med de tre skoleledere, de tre områdeledere samt leder fra ungdomsdagskolen om deres tanker om de fem pejlemærker fra den sammenhængende børne-og ungepolitik. Der er efterfølgende blevet lavet en sammenfatning af vigtige pointer og ideer/pointer, der gik igen. Centerchef og projektleder har afholdt møde, hvor disse pointer er blevet gennemgået, og det blev diskuteret, hvorledes de kunne inddrages i den videre proces.

  Det fremgik af tids- og procesplanen, at projektleder efterfølgende ville foretage børneinterviews med folkeskoleelever fra 0. – 9. klasse, børnehavebørn fra hvert af de tre områder, skoleelever fra ungdomsdagsskolen samt workshops med ungdomsrådet.

  Status er, at der er blevet afholdt interviews med børnehavebørn fra to ud af de tre børnehaver (Område Nordstevns og område Sydstevns) samt skoleelever fra 7., 8. og 9. årgang (Store Heddinge Skole). Resten af interviewene er blevet udskudt grundet Covid-19 situationen efter ønske fra de enkelte institutioner.

  Planen er, at de sidste interviews vil blive afholdt, når Covid-19 situationen tillader det, hvorefter output derfra ligeledes vil blive taget med i det videre arbejde på lige fod med input fra workshops.


  Plan for workshops

  Ifølge den sammenhængende børne-og ungepolitiks tids-og procesplan er interessentmøderne sat til at blive afholdt i januar og februar 2021. Interessentmødernes er, ud fra tidsplanen, opdelt i en plan a og en plan b afhængigt af Covid-19 situationen. Yderligere er det planlagt, at der forinden interessentmøderne vil være et politisk styret digitalt opstartsmøde.

  Grundet coronarestriktioner benyttes plan B, hvilket indebærer, at interessentmøderne bliver afholdt digitalt i mindre grupper. Det vil sige, at der vil blive afholdt forventeligt otte digitale interessentmøder med cirka 10 deltagere pr. møde/workshop samt to workshop-facilitatorer. I forhold til tids-og procesplanen er det rykket en smule og vil derfor gå lidt ind i marts måned, således at workshops afvikles i februar og primo marts.

  I forbindelse med at benyttes plan B er vi nødsaget til at ændre workshop-grupperne. Forvaltningen vil stadig sikre, at der vil være stor diversitet til alle workshopmøder med henblik på at sikre en konstruktiv diskussion ud fra forskellige ståsteder og synspunkter. Yderligere vil der drages fordel af, at møderne afholdes digitalt ved, at deltagerkredsen kan blive udvidet, blandt andet kan der komme flere deltagere fra ungerådet.


  Vigtige datoer:

  Digitalt opstartsmøde med alle workshopdeltagere, hvor politisk niveau introducerer de overordnede pejlemærker m.m. vil blive afholdt 15. februar fra 16.30 – 18.00 via teams. Workshops vil blive afholdt umiddelbart efter - i uge 7, 9 og 10. Uge 8 er taget fra grundet vinterferie. Endelige mødedatoer sendes til BUL når de er fastlagt, med henblik på at koordinere deltagelse fra BUL (en pr. workshop).

  Interessentmøderne vil stadig blive afholdt efter metoden fremtidsværksted, hvor programmet vil være som følger:

  1. Introduktion og præsentation – hvad skal der ske i dag, hvem er vi (facilitatorer) og hvem er I.
  2. Opdeling i to grupper – der hver gennemgår tre pejlemærker hver (der vil til hvert møde være ét pejlemærke, der går igen i de to grupper, men det vil skifte, hvilket af pejlemærkerne, der går igen)
  3. Diskussion af hvert pejlemærke ud fra fremtidsværkstedsmetoden – kritik, utopi, implementering.
  4. Præsentation for anden gruppe af hovedpointer af de to pejlemærker, som modsatte gruppe ikke har gennemgået selv.
  5. Farvel og tak og mulighed for at skrive yderligere tanker og ideer på mail til facilitatorer.
 • 426. Erhversmæssig sejlads på Tryggevælde Å - Beslutning

  application/pdf icon kano_paa_tryggevaelde_aa.pdfapplication/pdf icon weekend_tur_paa_stevns._ansoegers_forslag.pdfapplication/pdf icon regler-forside_fra_ansoeger.pdfapplication/pdf icon regler._fra_ansoeger.pdfapplication/pdf icon samlet_dokument_med_hoeringssvar_fra_interessenter_ang._udlejning_af_kanoer_paa_tryggevaelde_aa.pdfapplication/pdf icon ide_grundlag_for_kano_paa_tryggevaelde_aa._indsendt_af_ansoeger_til_forlaeg_for_politikerne.pdfapplication/pdf icon projektbeskrivelse_af_kano_paa_tryggevaelde_aa._den_fulde_projektbeskrivelse.pdf

  Resume

  Stevns kommune har modtaget ansøgning om erhversmæssig kanoudlejning på Tryggevælde å i perioden 2021-2025, eller kun for 2021, som et prøveår. Administationen har kompetence til at give tilladelse til sejlads (ift. delegationspolanen), men på baggrund af interessentmodstand lægger administationen op til, at PMT skal tage stilling til ansøgningen om kanoudlejning på Tryggevælde å.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at træffe beslutning om én af de følgende muligheder:

  1. Ansøger får tilladelse til udlejninger af kanoer nu og her, som ansøgt i perioden 2021-2025.
  2. Ansøger for lov til udlejning af kanoer i 2021, som en forsøgsordning. Derefter kan der tages stilling til, om der skal give en 4 årig tilladelse.
  3. Der gives først tilladelse til udlejning af kanoer, når naturparken omkring ådalen er længere fremme/planlagt.
  4. Der skal ikke være udlejning af kanoer på Tryggevælde Å.

  Beslutning

  4 medlemmer (V+A+N+B) godkender punkt 3 med den tilføjelse, at der først eventuelt kan gives tilladelse, når naturparken omkring ådalen er længere fremme/planlagt.


  1 medlem (O) foreslår punkt 4, da forretningen er tænkt etableret på et offentligt område uden toiletforhold m.v. Begærer samtidig sagen i KB.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns kommune modtog den 16. November 2020 ansøgning om erhversmæssig udlejning af kanoer på Tryggevælde å. Der har efterfølgende været dialog med ansøger, for at få uddybet projektet. Ide grundlaget bag projektet, Projektbeskrivelsen, weekendfolder og tiltænkte regler og info om turen er vedlagt i bilag. Administrationen abefaler at disse læses igennem inden PMT-mødet.


  Vandløbsregulativet for Tryggevælde å giver mulighed for, at Stevns kommune kan give tilladelse til erhversmæssig sejlads på åen.


  Administationen har lov til at give tilladelse til sejlads på vandløb via delegationsplanen. Men da Tryggevælde å er et område med mange interessenter, har administationen haft sendt projektet i for-høring hos interessenterne i ådalen. På baggrund af hørringssvarerne, har administationen vurderet at sagen skal til politisk behandling hos PMT.


  Ansøger ville meget gerne have haft svar i tidlig januar, da han vil søge LAG-midler til projektet. Ansøger er informeret om, at sagen skal forbi politikerne, grundet den store modstand fra interessenterne.


  Hvis det politisk besluttes at der skal gives en tilladelse, vil der efterfølgende skulle gives en tilladelse på vilkår fra vandløbsmyndigheden (stevns kommune).


  Projektet (resume):


  Projektet er tilænkt som den første "turist atraktion" som møder folk, når de kører ind i Stevns kommune, fra køge siden.


  Projektet har til formål at skabe bedre muligheder for borgerene - og turister i stevns kommune, i forhold til opleve den smukke ådal. Der er især i disse Corona tider, behov for udendørs aktivitetet.


  Start og slut af udlejning, samt isætning og optagning af kanoer, er tænkt at skulle foregå fra parkeringspladen ved Prambroen.


  Udleje af 8 kanoer til sejlads på Tryggevælde Å, fra 2021-2025. Der ønskes forlængelse af udlejningen, med genforhandling i løbet af 2025.


  Sæsonlængde fra påske til og med efterårsferien. 100% udnyttelses af 8 kanoer i 6 måneder, svarer til 1440 dagelige udlejninger for en sæson.

  Det regnes med at man i starten kan udleje omkring 4 kanoer om dagen.


  6 landsgangs/reststeder langs åen, til picninc og for at gå i land og se Stevns: Strandgårdsparken. Ved Spangen bro. Sti mod Strøby Egede indkøbscenter. Ved bro ved Kirkestien Strøby Egede. Ved Bro med sti til Vallø by. Ved ådalens parkeringsplads og ved parkeringspladsen ved Hårlev.


  Ansøger har tænkt på et samarbejde med "Kok med kul på" ang. at de kan levere pinickurve som de sejlende kan have med, men også eventuelle middage på landganangsstederne med eventuel opstilling af stole og levering af mad.

  Eventuelle event vil også kunne afholdes på de forskellige rastesteder.


  Ansøger har intentioner om at etablere en hjemmeside, der udover information om udlejning også har henvisning til andre seværdigheder på Stevns, fx.boattours ved klinten, Rødvig o.s.v.


  For en uddybning af projektet, kan "projektbeskrivelsen" og "ide grundlaget" fra ansøger læses i bilag - dette anbefales.

  Der kan derudover også ses andet materiale fra ansøger som oplyser om projektet i bilag.


  Høringsvar fra interessenterne:


  Der er skrevet til: Danmarks Naturfredningsforening Stevns (DN), Østsjælland Friluftsråde, Dansk Ornitologisk forening Stevns (DOF), Botanisk forening, Køge Sportsfisker forening, Vallø Stift, Ådalens venner og Stevns jagtforening.


  Der er kommer høringssvar fra alle interessenterne, bortset fra Jægerne og Botanisk forening.


  Alle har været meget tilfredse med at modtage en for-høring.


  Nedenstående er et resume af høringssvarene. De fulde høringssvar kan ses i et samlet bilag. Det anbefales at de fulde høringssvar læses:


  DN: Syntes at det er en dårlig ide med udlejning af kanoer på nuværende tidspunkt. De mener at man skal afvente planerne for naturparken omkring ådalen. Eventuel udlejning skal ske under hensynstagen til biodiversitet, den lokale befolkning og interessenter.

  Det vigtigeste for DN ift. naturparken er, at biodiversiteten ikke længere går tilbage, men forbedres. DN mener at det er problematisk at udlejer vil ligge meget beslag på de relativt få opgangssteder der er til offentlig brug i Tryggevælde Ådal, betalt af Stevns kommune og LAG-stevns. DN anser at sejlere har ligeså meget ret til åen som fiskere og andre interessenter.


  Friluftsrådet: er tilfredse med den sejlads der er. De kan ikke tilslutte sig at der etableres udlejning af kanoer. De mener ikke at naturen kan holde til det.


  DOF: kan ikke tilslutte sig kanosejlads nu eller i fremtiden. De mener at det vil hæmme udviklingen af området, og at naturen er vigtigere end turisme. De er meget fokuseret på at få et forbedret fugleliv i ådalen.


  Køge Sportsfisker forening: Er meget kraftigt imod udlejning af kanoer på Tryggevælde å. De mener at det vil skade naturen, og lystfiskerne (foreningens medlemsantal). De ser gerne at naturparken øger naturen i ådalen.


  Vallø Stift: Mener ikke at der skal gives tilladelse til kanoudlejning før naturparken omkring ådalen er etableret og monitoreret (af hensyn til Natura-2000). Stiftet har erhversmæssige interesser som ikke er forenelige omkring kanoudlejning. De mener også at når der er en helhedsplan for ådalen, at eventuel kanoudlejning skal i åbent udbud.


  Ådalens venner: Er imod udlejning af kanoer nu og her. De mener at der skal fokuseres på pleje af ådalen (afgræsning af tagrør – ådalen er meget kraftigt tilvokset) så der kan komme mange indlandsvadefugle som der tidligere har været. Når planerne og plejen af naturparken er på plads og alle er tilfredse, kan man se på udledning af kanoer.

  Retsgrundlag

  Vandløbsloven §4


  § 4.
  Vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret, er åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer. Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ansøger tilbyder at Stevns kommune skal mostage en procent del pr. udlejet kano.


  Midlerne vil kunne fx. kunne bruges til vedligehold af opgangs/landsteder.

 • 427. Høringssvar til Miljøstyrelsen om råstofsindvinding i Køge Bugt - Godkendelse

  application/pdf icon vvm_juelsgrund_548-ba.pdfapplication/pdf icon ansoegning_om_udvidelse_af_maengden_i_548-ba_juelsgrund_i_koege_bugt.pdfapplication/pdf icon oversigtskort_over_invindingsomraade.pdf

  Resume

  PMT skal godkende, at forvaltningen indsender høringssvar til Miljøstyrelsen angående en ansøgning om at indvinde 4,5 mio. m3 råstoffer i Køge Bugt.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT at

  1. godkende forvaltningens indsendelse af et høringssvar.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Miljøstyrelsen har den 12. januar 2021 sendt en ansøgning om yderligere råstofsindvinding i Køge Bugt i offentlig høring. Fristen for at komme med bemærkninger til vurderingen er den 12. februar 2021.

  Der er på nuværende tidspunkt en gældende tilladelse fra 2015 til at indvinde 2,2 millioner m3 råstof, som gælder indtil 2026. Halvvejs i perioden ansøger NCC Industry nu om at indvinde 4,5 millioner m3 sand og grus over en 10-årig periode. Ansøgningen vil derfor være tæt på en fordobling af indvindingen i den nuværende tilladelse.

  Det er et krav forud for indvinding af råstoffer på bunden af havet, at der laves en miljøkonsekvensvurdering, så det sikres, at miljøet ikke beskadiges. Miljøkonsekvensvurderingen er udarbejdet af konsulentfirmaet Orbicon på vegne af NCC Industry.

  Indvindingen af råstoffer skal foregå ved sandsugning, og både metoden og omfanget af indvindingen er på kort sigt skadelig for havmiljøet og biodiversiteten i indvindingsområdet. Orbicon vurderer i miljøkonsekvensvurderingen, at indvindingen ikke vil få negative konsekvenser for projektområdet på lang sigt. Ligesom det ikke vil påvirke havmiljøet udenfor projektområdet og en tilhørende 500 meters ”påvirkningszone”.

  Indvindingsområdet ligger meget tæt på Natura 2000-området Stevns Rev, der er et særligt vigtigt, beskyttet naturområde for Stevns Kommune. Indvindingsområdet ligger ca. 2 km fra Stevs Kommunes nordkyst. Forvaltningen er betænkelig ved ansøgningen og en række af vurderingerne i miljøkonsekvensvurderingen, og vil derfor gerne komme med bemærkninger til Miljøstyrelsen.

  Miljøkonsekvensvurderingen er på 162 sider og søger at dække en bred vifte af emner såsom natur, miljøforurening, kystsikring, sejlads, fiskeri og støjgener.  Det er ikke muligt for forvaltningen at få lavet et samlet høringssvar og få det godkendt på et PMT-møde inden den 12. februar 2021.

  Forvaltningen indstiller derfor til, at PMT godkender, at forvaltningen kommer med bemærkninger til Miljøstyrelsen, og efterfølgende bliver orienteret om indholdet.

  Eksempler på problematikker i miljøkonsekvensvurderingen:
  - Det beskrives, at sandsugningen vil medføre væsentlige, irreversible, langvarige skader på havbundens dyr og planter. Der konkluderes, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger, da havbunden udenfor projektområdet ikke bliver væsentligt påvirket, og at lignende projekter ikke har påvist bydende natur- og miljømæssige konsekvenser.

  - Det beskrives, at marsvin (særlig beskyttet dyreart) bliver påvirket af støj i 11 km’s afstand – særlig slemt under 1 km’s afstand. Det konkluderes, at marsvin ikke vil blive påvirket, trods at den vurderes til at være 500 meter væk. Og de har i øvrigt ikke undersøgt området for marsvin.

  - Man har spurgt fiskere om deres erfaringer med sandsugning. De svarer, at deres oplevelse er, at der ikke kan fiskes i områder, hvor der har været intensiv råstofindvinding. Der er ikke fisk, og bunden virker gold. Rapporten konkluderer at fiske-påvirkningen er lav, lokal og midlertidig - samlet set ubetydelig negativ.

  - Kystmorfologi og risiko for erosion er ikke medtaget i miljøvurderingen. Selv en lille ændring af strømforhold og sedimentvandring fra øst mod vest vil kunne få meget betydelige konsekvenser for Strøby Egede og Strøby Ladeplads. Der er i forvejen underskud af sediment langs kysten – og hvis råstofindvindingen blot ændrer en lille smule på sedimentvandringen over tid, så vil det kunne betyde, at der i de kommende år vil mangle endnu mere sediment langs kysten. Det vil dermed blive endnu dyrere og vanskeligere at kystbeskytte Strøby Egede og Strøby Ladeplads

  Derudover har NCC Industry A/S søgt om, at der ikke må indvindes råstoffer til kystbeskyttelse i området. En sådan begrænsning vil gøre det endnu dyrere at foretage sandfodring i Strøby Egede og Strøby Ladeplads, som bl.a. Kystdirektoratet anbefaler. Derfor mener forvaltningen, at hvis der gives tilladelse til yderligere råstofindvinding i området, så bør tilladelsen også rumme mulighed for råstofindvinding til kystbeskyttelse.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 428. Sandfodring i Rødvig - Drøftelse

  application/pdf icon bilag_-_sandfodringsomraade_og_luftfoto_fra_roedvig_veststrand.pdf

  Resume

  Den 28. maj 2020 godkendte KB, at de nødvendige tilladelser til en sandfodring blev indhentet. Den 22. oktober 2020 godkendte KB, at der skulle gennemføres et projekt med en mindre sandfodring (Plan B) af det nordlige hjørne af veststranden i Rødvig. Der var adsat 408.000 kr. til projektet. 4 entreprenører har budt på opgaven. Der er budfrist den 5. februar, men allerede nu kan forvaltningen konstatere at budene vil ligge på omkring 0,8-1,2 mio. kr. for 10.000 m3 sand.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. sagen drøftes

  Beslutning

  3 medlemmer (A+N+O) finder ikke, at der skal bruges flere penge end der er afsat i budgettet.

  2 medlemmer (B+V) mener, at der findes ekstra midler til en varig løsning. Begærer samtidig sagen forelagt KB.

  Beskrivelse af sagen

  Siden vedtagelsen af lokalplan 51 (havneudvidelsen) i 1998 har forskellige borgere i Rødvig presset på for at etableret strandudvidelsen som beskrevet i lokalplanen. I 2002 blev der indgået et retsforlig, som forpligter Stevns Kommune ”at sørge for strandopfyldning eller anden relevant foranstaltning i samråd med ejerne af de til stranden grænsende grunde, hvis der måtte opstå permanente formindskelser af strandarealet som følge af havneudvidelsen”.


  I 2013 sender en borgergruppe en ansøgning mht. strandforbedringer til Stevns Kommune. I 2014 bevilliger daværende KB 500.000 kr. til undersøgelser og strandforbedring. I 2015 leverer DHI en rapport med 6 forskellige projektforslag. I 2017 bevilligede KB 428.000 kr. til strandforbedringer. Siden blev det undersøgt om man kan hente sand fra sejlrenden og fra 2018 arbejder man på at kombinere behovet for fælles kystbeskyttelse med strandfodrbedringer.


  Den 28. maj 2020 godkendte KB, at de nødvendige tilladelser til en sandfodring (Plan B) blev indhentet og den 22. oktober 2020 at der kunne gennemføres en sandfodring i det nordlige hjørne af Rødvig Veststrand.


  I løbet af 2019 og 2020 er der blevet brugt ca. 405.000 kr. fra anlægskontoen til klima- og stormflodssikring til Rambølls rapporter, vurderinger af retsforliget, borgermøde, arbejdsgruppemøder og rådgiverbistand vedr. forlængelse af udløbet ved Knudsvej, samt udkast til tilladelsen til sandfodring.


  Efter indhentning af de nødvendige fuldmagter, offentliggørelse af ansøgningen og behandling høringssvar fra bl.a. Kystdirektoratet og Rødvig Borgerforening meddelte Stevns Kommune tilladelse til sandfodring med op til 15.000 m3 sand den 26. november 2020. Klagefristen udløb den 4. januar 2021 og der er ikke klaget over afgørelsen.


  Sandfodringen vil forbedre passagen på stranden, mindske generne fra tang og fedtemøg, beskytte mod underminering af den eksisterende kystbeskyttelse, samt bane vejen for et større fælles kystbeskyttelsesprojekt.


  Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter, at den er blevet meddelt.


  Forarbejder til sandfodringen

  Inden sandfodringen foretages skal rørløbet ved Knudsvej forlænges. Desuden skal den gamle t-høfde ændres til en lille bølgebryder ud for Sandmandsvej. Der skal bruges i alt ca. 100 tons store sten. Denne opgave har været i udbud og koster knap 100.000 kr. Denne udgift forventes dækket af anlægskontoen til klima- og stormflodssikring.


  Der blev i 2017 afsat 428.000 kr. til et sandfodringsprojekt på Rødvig Veststrand. Samme år indhentede kommunen et tilbud på 5.000 m3 sand. Tilbuddet lød på 469.000 kr. ekskl. moms.


  Stevns Kommune har nu indbudt fire entreprenører til at byde på sandfodring med 10.000 m3 sand, samt option på yderligere 5.000 m3 sand. Sandfodringsområdet fremgår af bilag.


  Forvaltningen vurderer, at man bør fodre med mindst 10.000 m3 sand. DHI anbefalede fodring med 15.000 m3 sand i deres sammenlignelige løsningsforslag nr. 4 i deres rapport fra 2015.


  Forvaltningen forventer, at de indkomne bud på 10.000 m3 sand vil være på 0,8-1,2 mio. kr. Optionen på yderligere 5.000 m3 sand forventes at koste 0,2-0,3 mio. kr.


  Der er pt. afsat 408.000 kr. til sandfodringen.


  Tidligere politiske behandlinger

  Sagen har været drøftet og behandlet på følgende møder:

  • 12-04-2016 drøfter NFK henvendelse om sandfodring.
  • 27-04-2017 godkender KB at afsætte 428.000 kr. til strandforbedring
  • 20-06-2017 godkender NFK at kommunen i samarbejde med borgerforeningen afklarer mulighederne for projektet og den fremtidige strandrensning
  • 25-04-2018 godkender KB at fastholde tidligere beslutning om det afsatte beløb på 428.000 kr.
  • 04-12-2018 godkender PMT at undersøge mulighederne for et samlet kystbeskyttelsesprojekt.
  • 20-08-2019 godkender PMT igangsætning af borgerdialog om et samlet kystbeskyttelsesprojekt.
  • 28-05-2020 godkender KB at der udarbejdes kystbeskyttelsestilladelse til Plan B projektet, sideløbende med dialogen om Plan A-projektet.
  • 22-10-2020 godkender KB at gennemføres en mindre sandfodring (Plan B), som et enkeltstående projekt.

  Retsgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har pt. ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

 • 428. Sandfodring i Rødvig - Drøftelse

  application/pdf icon bilag_-_sandfodringsomraade_og_luftfoto_fra_roedvig_veststrand.pdf

  Resume

  Den 28. maj 2020 godkendte KB, at de nødvendige tilladelser til en sandfodring blev indhentet. Den 22. oktober 2020 godkendte KB, at der skulle gennemføres et projekt med en mindre sandfodring (Plan B) af det nordlige hjørne af veststranden i Rødvig. Der var adsat 408.000 kr. til projektet. 4 entreprenører har budt på opgaven. Der er budfrist den 5. februar, men allerede nu kan forvaltningen konstatere at budene vil ligge på omkring 0,8-1,2 mio. kr. for 10.000 m3 sand.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. sagen drøftes

  Beslutning

  3 medlemmer (A+N+O) finder ikke, at der skal bruges flere penge end der er afsat i budgettet.

  2 medlemmer (B+V) mener, at der findes ekstra midler til en varig løsning. Begærer samtidig sagen forelagt KB.

  Beskrivelse af sagen

  Siden vedtagelsen af lokalplan 51 (havneudvidelsen) i 1998 har forskellige borgere i Rødvig presset på for at etableret strandudvidelsen som beskrevet i lokalplanen. I 2002 blev der indgået et retsforlig, som forpligter Stevns Kommune ”at sørge for strandopfyldning eller anden relevant foranstaltning i samråd med ejerne af de til stranden grænsende grunde, hvis der måtte opstå permanente formindskelser af strandarealet som følge af havneudvidelsen”.


  I 2013 sender en borgergruppe en ansøgning mht. strandforbedringer til Stevns Kommune. I 2014 bevilliger daværende KB 500.000 kr. til undersøgelser og strandforbedring. I 2015 leverer DHI en rapport med 6 forskellige projektforslag. I 2017 bevilligede KB 428.000 kr. til strandforbedringer. Siden blev det undersøgt om man kan hente sand fra sejlrenden og fra 2018 arbejder man på at kombinere behovet for fælles kystbeskyttelse med strandfodrbedringer.


  Den 28. maj 2020 godkendte KB, at de nødvendige tilladelser til en sandfodring (Plan B) blev indhentet og den 22. oktober 2020 at der kunne gennemføres en sandfodring i det nordlige hjørne af Rødvig Veststrand.


  I løbet af 2019 og 2020 er der blevet brugt ca. 405.000 kr. fra anlægskontoen til klima- og stormflodssikring til Rambølls rapporter, vurderinger af retsforliget, borgermøde, arbejdsgruppemøder og rådgiverbistand vedr. forlængelse af udløbet ved Knudsvej, samt udkast til tilladelsen til sandfodring.


  Efter indhentning af de nødvendige fuldmagter, offentliggørelse af ansøgningen og behandling høringssvar fra bl.a. Kystdirektoratet og Rødvig Borgerforening meddelte Stevns Kommune tilladelse til sandfodring med op til 15.000 m3 sand den 26. november 2020. Klagefristen udløb den 4. januar 2021 og der er ikke klaget over afgørelsen.


  Sandfodringen vil forbedre passagen på stranden, mindske generne fra tang og fedtemøg, beskytte mod underminering af den eksisterende kystbeskyttelse, samt bane vejen for et større fælles kystbeskyttelsesprojekt.


  Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter, at den er blevet meddelt.


  Forarbejder til sandfodringen

  Inden sandfodringen foretages skal rørløbet ved Knudsvej forlænges. Desuden skal den gamle t-høfde ændres til en lille bølgebryder ud for Sandmandsvej. Der skal bruges i alt ca. 100 tons store sten. Denne opgave har været i udbud og koster knap 100.000 kr. Denne udgift forventes dækket af anlægskontoen til klima- og stormflodssikring.


  Der blev i 2017 afsat 428.000 kr. til et sandfodringsprojekt på Rødvig Veststrand. Samme år indhentede kommunen et tilbud på 5.000 m3 sand. Tilbuddet lød på 469.000 kr. ekskl. moms.


  Stevns Kommune har nu indbudt fire entreprenører til at byde på sandfodring med 10.000 m3 sand, samt option på yderligere 5.000 m3 sand. Sandfodringsområdet fremgår af bilag.


  Forvaltningen vurderer, at man bør fodre med mindst 10.000 m3 sand. DHI anbefalede fodring med 15.000 m3 sand i deres sammenlignelige løsningsforslag nr. 4 i deres rapport fra 2015.


  Forvaltningen forventer, at de indkomne bud på 10.000 m3 sand vil være på 0,8-1,2 mio. kr. Optionen på yderligere 5.000 m3 sand forventes at koste 0,2-0,3 mio. kr.


  Der er pt. afsat 408.000 kr. til sandfodringen.


  Tidligere politiske behandlinger

  Sagen har været drøftet og behandlet på følgende møder:

  • 12-04-2016 drøfter NFK henvendelse om sandfodring.
  • 27-04-2017 godkender KB at afsætte 428.000 kr. til strandforbedring
  • 20-06-2017 godkender NFK at kommunen i samarbejde med borgerforeningen afklarer mulighederne for projektet og den fremtidige strandrensning
  • 25-04-2018 godkender KB at fastholde tidligere beslutning om det afsatte beløb på 428.000 kr.
  • 04-12-2018 godkender PMT at undersøge mulighederne for et samlet kystbeskyttelsesprojekt.
  • 20-08-2019 godkender PMT igangsætning af borgerdialog om et samlet kystbeskyttelsesprojekt.
  • 28-05-2020 godkender KB at der udarbejdes kystbeskyttelsestilladelse til Plan B projektet, sideløbende med dialogen om Plan A-projektet.
  • 22-10-2020 godkender KB at gennemføres en mindre sandfodring (Plan B), som et enkeltstående projekt.

  Retsgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har pt. ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

 • 429. Spildevandsplan tillæg 7 - Nicolinelund - Orientering

  application/pdf icon tillaeg_7_-_nicolinelund_3.1_-_endelig_inkl_dato.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_spildevandsplan_tillaeg_7_-_godkendelse_af_tillaeg_for_nicolinelund_etape_3.1_behandlet_paa_moedet_28._februar_2019_kl._1800_raadssalen_i_kommun.pdfapplication/pdf icon hvidbog_tillaeg_7_til_spildevandsplan_-_pdf.pdfapplication/pdf icon klage_over_udledning_nicolinelund.pdf

  Resume

  Seks grundejerforeninger i Strøby Egede har i forbindelse med høringsperioden indgivet en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den tilladelse der er givet til udledning af tag- og overfladevand fra regnvandsbassiner, der skal anlægges i forbindelse med etableringen af bebyggelse i Nicolinelund - etape 3.1

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Overordnet omhandler klagen en bekymring for, at tilladelse vil medføre en væsentlig risiko for opstuvning af overfladevand, således at naboarealer bliver oversvømmet. Klagerne mener desuden, at der er risiko for en væsentlig forringelse af badevandskvaliteten ved udløbet på stranden ved Kystvejen, som følge af forurenet overfladevand udledes tæt på strandkanten og ikke føres ud i en rørledning, længere væk fra kysten. Klagerne mener desuden, at tillæg 7 til spildevandsplan ikke har været i korrekt høring.


  Sagens forløb

  Tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020, har været i 8 ugers offentlig høring fra 13. september 2018 til 8. november 2018 og blev endelig godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2019.


  Tillægget har haft sit forløb parallelt med udarbejdelsen af lokalplan 184 (etape 3.1) og 190 (etape 3.2). Høringsudkastet af tillæg 7 omfattede både etape 3.1 og 3.2. Tillæg 7 var i høring samtidigt med lokalplanerne 184 og 190. På baggrund af høringssvarene til lokalplan 190 (etape 3.2), blev lokalplanen ikke endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen. Kun selve høringssvarene blev behandlet.


  Regnvandshåndteringen for Nicolinelunds etaper er sammenkoblet, således at der etableres et samlet regnvandsbassin på det nordøstlige hjørne af etape 3.2 /lokalplan 190 – ved Stolpegårdsvej. Derudover forsinkes dele af regnvandet internt i hver etape for udvalgte delområder. Regnvandsbassinet er dermed en del af regnvandshåndteringen for etape 3.1, forstået på den måde at håndteringen ikke vil leve op til kravene for rensning af vej- og overfladevand, hvis regnvandsbassinet blev udeladt. Det interne forsinkelsesbassin (gadekær) alene lever ikke op til kravene for rensning af vejvandet.


  Tillæg 7 blev derfor reduceret til kun at inkludere etape 3.1, samt det tilhørende areal udlagt til regnvandsbassin. Da regnvandsbassinets placering fremgik af høringsudkastet til tillæg 7, havde placeringen dermed allerede været i offentlig høring.


  Bassinerne fremgik ikke kun af spildevandsplantillægget. De var også en væsentlig del af lokalplaner både i teksten og af kortmateriale. Der blev for lokalplanerne afholdt et borgermøde den 18. oktober 2018 i høringsperioden.


  Det er på den baggrund at der kun blev behandlet og vedtaget en reduceret udgave af tillæg 7 på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2019.


  Udledningstilladelsen til regnvandsbassinet er udarbejdet under hensyntagen til gængse principper og regler for regnvandsbassiner. Inden den endelige tilladelse blev givet, har den været i høring hos sagens parter: modtageren af tilladelsen, som pt er grundejerne, samt ejeren af den ejendom, hvor på et stykke af udløbsledningen passerer.


  Sagen afventer pt. Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen.


  Bassinkapacitet

  Der stilles spørgsmål ved kapacitet af bassinerne, da nærliggende bassin er dimensioneret til at kunne tilbageholde en større regnhændelse end bassinet ved Nicolinelund.


  Ved dimensionering af regnvandshåndtering i områder hvor regnvand er adskilt fra spildevand, er kravet at det skal kunne håndtere en 5-årshændelse.

  Stevns kommune har i klimatilpasningsplanen anbefalet, at der skal sikres op til en 20 årshændelse i områder der er udfordret klimamæssigt. Sikringen kan ske på forskellige måde: eksempelvis bassiners størrelse, opstuvning på vejarealer, grønne arealer mv. Dette er for at sikre, at vandet ikke ender i folks huse.


  Der er ved regnvandshåndteringen i etape 3.1 indarbejdet forskellige tiltag. Udledningstilladelsen stiller vilkår om dimensionering til minimum en 5-års regnhændelse. Selve regnvandsbassinet er oplyst til at kan indeholde mere end en 10-års hændelse.


  Regnvandsbassinet er desuden dimensioneret til at kunne modtage vand fra evt. kommende etaper af Nicolinelund. Hver etape vil kræve sin egen tilslutningstilladelse, som vil blive givet ud fra de regler der gælder på det pågældende tidspunkt og der vil blive taget højde for den tilbageværende kapacitet i anlægget.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 430. Fredning af Stevns Klint - Orientering

  application/pdf icon notat_om_miljoe-_og_foedevareklagenaevnets_endelige_afgoerelse.pdfapplication/pdf icon afgoerelse.pdf

  Resume

  Med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er Stevns Klint endegyldigt fredet med de bestemmelser, der står i kendelsen. Klagenævnet lægger sig med afgørelsen op ad fredningsforslaget fremsat af Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening samt Fredningsnævnet for Østsjællands afgørelse.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. drøfte punktet og tage det til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Historik: Fredningssagen startede i 2015, hvor kommunalbestyrelsen besluttede sig for at arbejde for en fredning af Stevns Klint i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. I januar 2016 blev fredningsforslaget sendt til Fredningsnævnet for Østsjælland. Fredningsnævnet afsagde dom 1. maj 2017 med en fredning, der var meget lig fredningsforslaget men med den forskel, at bestemmelsen om beskyttelsen af naturværdierne samt en bræmme på 25 meter var taget ud. Miljø- og Fødevareklagenævnet har herefter behandlet sagen, idet den samlede erstatning dels ville nå op på mere end 500.000 kr. og derved skulle behandles hos klagenævnet og idet, der var fremsat klager mod fredningsforslaget.

  Om fredningen: Miljø- og Fødevareklagenævnet udtaler: ”Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der med fredningsforslaget er væsentligt nyt i forhold til fredningsafgørelsen fra 2004. Nævnet har herved lagt vægt på, at der med fredningsforslaget er indført en dyrkningsfri bræmme, og at Stevns Klint siden 2014 har været optaget på UNESCO’s verdensarvliste" (s. 42).

  Genindsættelse af § om naturværdier: Bestemmelsen om at fremme og bevare områdets naturværdier var sammen med 25 meters bræmmen taget ud af fredningen i fredningsnævnets afgørelse fra 2017. Denne er blevet genindsat i den endelige fredning (kommentar s. 44): ”Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at muligheden for at sikre klinten og udvikle områdets enestående natur i form af den prioriterede naturtype kalkoverdrev varetages ved at genindføre bestemmelsen fra fredningsforslaget om en sprøjte- og dyrkningsfri bræmme på 25 meter fra klintekanten. Som følge heraf ændres formålsbestemmelsen og fredningsbestemmelsen i § 4 i overensstemmelse hermed".

  Erstatning: Den samlede erstatningssum er på ca. 5,5 mio. kr., hvoraf Stevns Kommune skal betale 10%, idet klagenævnet har vurderet, at der er tale om en fredning af national interesse (erstatningsafgørelsen s. 52). Erstatningen kan påklages af lodsejere den næste måned hos Taksationskommissionen, men vil ikke påvirke den endelige afgørelse. Stevns Kommune er ved at undersøge, hvornår kommunen skal betale egen andel af erstatningssummen.

  Fredningens afgrænsning: Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet tilslutter sig fredningsnævnets afgørelse men med den ændring, at fredningsgrænsen i den nordlige del af området følger afgrænsningen for UNESCO-verdensarvsudspegningen.

  Stiforløb OMYA: Stiforløbet omkring OMYA er endnu ikke klarlagt, idet nævnet lægger vægt på, at der findes en anden løsning end den, der eksisterer i dag. Klagenævnets udtalelse om et stiforløb her (s. 44): ”Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det er væsentlig betydning for oplevelsen af det ubrudte forløb langs klinten og af aktiviteterne i kridtbruddet på matr.nr. 34b, Sigerslev By, St. Heddinge, at stien føres ad stranden og via en trappe forbindes til stien på klintekanten, frem for den nuværende løsning, hvor publikum enten er nødt til at bruge en ca. 1 km lang omvej bag om kridtbruddet eller bruge virksomhedens adgangsvej til bruddet".

  Videre forløb: Stevns Kommune har ét år til udarbejdelse af plejeplaner for alle fredede områder ejet af kommunen og arealer ejet af private lodsejere. Staten udarbejder plejeplaner for de statsejede arealer (Holtug Kridtbrud). Ligeledes skal der udarbejdes plejeplan for trampestien og klintekanten.

  Stevns Kommune skal stå for opmålingen af 25 meters bræmmen og skal udarbejde ansøgninger og dispensationer for overgange over de beskyttede diger på hele strækningen.

  Retsgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens kapitel 6

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Anlægsudgifter: Den samlede erstatning beløber sig til ca. 5,5 mill. kr plus sagsomkostninger og renter på ca. 100.000 kr, hvoraf Staten skal betale 90% og Stevns Kommune 10%. Herudover vil der blive udgifter til landmåler samt til etablering af stiforløb mod nord samt stikveje. Vi ved endnu ikke, hvad dette vil beløbe sig til. Der er i budget 2021 afsat 257.000 kr. til erstatning baseret på fredningsnævnets afgørelse om erstatning.

  Driftsudgifter: Der er afsat 200.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i overslagsårene til driften i forbindelse med fredningen.

 • 431. Landbrugsstyrelsen stadfæster Stevns Kommunes afslag på skovrejsning – Orientering

  application/pdf icon afslag_paa_skovrejsning.pdfapplication/pdf icon stadfaestelse_af_stevns_kommunes_afslag_paa_skov-rejsning.pdfapplication/pdf icon dagbladet_02.12.20.pdfapplication/pdf icon laeserbrev_i_stevnsbladet_17.10.2020.pdf

  Resume

  Dagsordenspunktet er en orientering af PMT om et afslag på skovrejsning og efterfølgende klagesag på Køgevej 21, 4652 Hårlev. Ansøger har kritiseret kommunens afgørelse i lokale medier. Kommunen har nu fået medhold i afslaget af Landbrugsstyrelsen.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen afslog den 7. august 2020 at give tilladelse til skovrejsning på Køgevej 21, 4652 Hårlev. Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt som uønsket til skovrejsning. Det skyldes, at området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø og indeholder særlige, landskabelige interesser. Nærmere bestemt er der tale om stjerneudskiftningsstrukturen omkring Lystrup og et særligt karakteristisk dødislandskab. Stjerneudskiftning er kort fortalt en historisk landbrugsdrift, hvor markerne strakte sig ud fra en midterliggende landsby i et mønster, der ligner en stjerne.  

  Forvaltningen vurderede, at stjerneudskiftningsstrukturen og dødislandskabet ville blive sløret ved en skovrejsning på ejendommen. Det ville være i strid med kommuneplanens retningslinjer for kulturmiljøer og landskabelige interesser, hvorfor forvaltningen ikke kunne give en tilladelse.

  Ansøger var uenig i den vurdering og mente, at hverken stjerneudskiftningsstrukturer eller dødislandskabet ville blive påvirket af en skovrejsning. Både fordi landskabselementerne i forvejen ikke er tydelige i landskabet, og fordi ejendommen ligger i udkanten af dødislandskabet. Dertil at skovbeplantning vil fremhæve områdets landskabelige karakter mere end den vil sløre den.

  Ifølge jordressourcebekendtgørelsen er det Landbrugsstyrelsen der er klageinstans for afgørelser om skovrejsning. Stevns Kommune sendte derfor klagen over kommunens afgørelse til Landbrugsstyrelsen.

  Efterfølgende skrev ansøger et læserbrev til Stevnsbladet med overskriften ”Stevns siger nej tak til mere natur” den 17. november 2020. Det blev efterfulgt af et Facebook-opslag fra en anden borger den 28. november 2020 om afslaget på skovrejsning, hvilket affødte kritiske kommentarer. Derefter bragte Dagbladet den 2. december 2020 et interview med ansøger, hvor ansøger var kritisk overfor kommunens behandling af hans sag. Titlen var ”Frustreret lodsejer: Rejsning af skov afvist af kommunen”.

  Den 11. januar 2021 giver Landbrugsstyrelsen Stevns Kommune medhold i kommunens afslag på skovrejsning. Styrelsen skriver, at kommunen har inddraget de nødvendige saglige skøn og at afgørelsen er korrekt. De finder ikke grund til at tilsidesætte kommunens afgørelse.

  Lidt specielt for denne sag er, at Landbrugsstyrelsens afgørelse i klagesagen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fristen for at klage over Landbrugsstyrelsens afgørelse er den 9. februar 2021. Ansøger kan dermed potentielt stadig klage over styrelsens afgørelse af klagesagen. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til, at der skulle være blevet klaget over Landbrugsstyrelsens afgørelse.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1236 af 24/11/2017 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (jordressourcebekendtgørelsen) - § 9.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 432. Valg af ny affaldsordning - Beslutning

  application/pdf icon bilag_2_-_sammenligning_af_loesninger_pmt.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_estimeret_oekonomi_pmt.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_beholderloesninger_pmt.pdf

  Resume

  Den 16. juni 2020 fik Danmark en ny klimaplan: Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. I planen bliver der stillet krav til hvilke affaldstyper (fraktioner), som kommunerne skal indsamle ved borgerne. Udover de seks, som vi indsamler i dag (plast, metal, papir, glas, rest- og madaffald), skal vi fra 1. juli 2021 også indsamle pap, drikke- og fødevarekartonner (DFK) samt farligt affald. Fra 1. januar 2022 skal vi desuden indsamle tekstilaffald.

  Det er dog ikke muligt for Stevns Kommune (eller de fleste andre kommuner), at nå tidsfristen den 1. juli 2021. Vi skal derfor søge om dispensation, så vi i stedet starter alle fire nye ordninger samtidigt: den 1. januar 2022.

  KB skal træffe beslutning om hvordan Stevns Kommune skal håndtere de nye krav.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. løsning 1 godkendes
  2. KB tager til efterretning, at vi skal ansøge om dispensation fra tidsfristen, så den nye affaldsordning først træder i kraft den 1. januar 2022.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Sejer Folke Henriksen (Ø) deltog i mødet under dette punkt.


  Indstillingen anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Ad 1) Løsningsmuligheder

  Stevns Kommune kan leve op til de nye krav på tre forskellige måder. De tre løsninger præsenteres nedenfor (og illustreres af Bilag 1). Præsentationerne har fokus på hvad der skal ske med fraktionerne drikke- og fødevarekartonner (DFK) samt pap, da der er krav om, at disse to nye fraktioner skal indsamles via beholdere. Løsningerne er i øvrigt præsenteret ud fra hvor gode Teknik & Miljø vurderer, at de er. Dvs. at den første løsning vurderes til at være den bedste, og den sidste løsning til at være den mindst gode. Løsningernes fordele og ulemper uddybes og sammenlignes i Bilag 2.

  Der er p.t. ikke krav om, at farligt affald eller tekstiler skal indsamles via beholdere, hvorfor håndteringen af disse to fraktioner kort beskrives separat. Omkostningerne til disse to fraktioner indgår ikke i denne sag, da de foreløbige prisoverslag er for usikre.

  Løsning 1: Tre beholdere med sammenblandede fraktioner

  I løsning 1 kan vi nøjes med de tre beholdere, vi har i dag. Dette betyder at to af beholderne, vil få tilføjet en ekstra affaldstype.

  1. Rest/mad (tokammerbeholder som nu)
  2. Plast, metal og DFK (affaldet må sammenblandes - skillevæggen kan derfor fjernes, så beholderen bliver til en etkammerbeholder)
  3. Papir og pap/glas (tokammerbeholder)

  Teknik & Miljø vurderer denne løsning til at være den bedste, da den 1) er lettest at implementere, og 2) forventes at give den største borgertilfredshed. Derudover vil genanvendelsen også fortsat være god i denne løsning, på trods af at nogle fraktioner sammenblandes.

  Løsning 2: Fire beholdere

  I løsning 2 tilføjes en ekstra beholder, så mest muligt affald adskilt:

  1. Rest/mad (tokammerbeholder som nu)
  2. Plast og DFK (etkammerbeholder)
  3. Glas/metal (tokammerbeholder)
  4. Pap/papir (tokammerbeholder)

  Løsning 2 vurderer vi til at være en god løsning, da den er driftssikker samt sikrer den højeste genanvendelse (dog kun en lille stigning ift. løsning 1). Til gengæld tror vi, at borgerne vil være mest utilfredse med denne løsning, da løsningen er den dyreste, og fordi de vil skulle have en fjerde beholder stående ved deres husstand.

  Løsning 3: Tre beholdere og glas i kuber

  Hvis vi genindfører, at glas skal i kuber, kan vi mindske behovet for ombytninger samtidigt med, at vi holder os inden for de nuværende tre beholdere:

  1. Rest/mad (tokammerbeholder som nu)
  2. Plast, metal og DFK (affaldet må sammenblandes, så skillevæggen kan fjernes, så beholderen bliver til en etkammerbeholder)
  3. Pap/papir (tokammerbeholder)

  Løsning 3 vurderes til at være den billigste løsning. Selvom løsningen er både billig og driftssikker, kan vi dog ikke anbefale den, da løsningen også forventes at give den laveste genanvendelse. Derudover forventer vi heller ikke, at borgerne vil være tilfredse med løsningen, da de med den ikke længere vil kunne komme af med glasaffald direkte ved deres bolig.

  Indsamling af farligt affald og tekstiler

  Det er mindre kompliceret at lave indsamlingsordninger for farligt affald og tekstiler, da disse affaldstyper ikke behøves at indsamles via beholdere. Vi har dog ikke en endelig løsning endnu, da vi både har et løsningsforslag fra Urbaser, samt at vi i Argo-regi er i gang med at undersøge mulighederne for et fællesudbud for farligt affald med en option på tekstiler.

  Indtil videre kan vi dog informere, at det farlige affald forventes at blive indsamlet via små miljøkasser på 20-25 liter, og at tekstiler skal indsamles i en pose, som udleveres af kommunen (hvis vejledningen for indsamling af tekstil tillader dette – den er endnu ikke lavet). Vi forventer at begge affaldstyper indsamles samtidigt af en ladbil, som indsamler affaldstyperne fire eller seks gange årligt.

  Vi venter med at præsentere de forventede udgifter til disse to ordninger, indtil vi har nogle mere konkrete tal, vi kan gå efter. Det samme gælder for beslutningen om hvorvidt de to fraktioner skal indsamles fire eller seks gange årligt.

  Ad 2) Dispensationsansøgning

  Tre ud af fire af de nye fraktioner skal ifølge Klimaplanen og den nye affaldsbekendtgørelse, som er i høring indtil den 9/2/21, indføres allerede den 1. juli 2021. Kan kommunerne ikke nå dette, skal de indsende en dispensationsansøgning til Miljøstyrelsen senest den 1. marts 2021.

  I Stevns kan vi, som i de fleste andre kommuner, ikke nå denne deadline, da vi ikke vil have tid nok til at planlægge implementeringen af de nye fraktioner. Derudover er det også en fordel at vente med at implementere alle fire nye fraktioner til den 1. januar 2022, så alle fraktioner indføres på én gang og dermed skal borgerne ikke sætte sig ind i nye affaldsordninger flere gange.

  Ved at vente til 1. januar 2022, kan vi også nå at få udarbejdet en ny kommunal affaldsplan og et nyt regulativ for husholdningsaffald inden ordningen starter. Dette er en fordel, da vi ifølge gældende lov og praksis ikke kan opkræve borgerne for den nye ordning, før disse to dokumenter er på plads.

  Retsgrundlag

  Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (2020).


  Bekendtgørelse om affald (BEK nr 224 af 08/03/2019)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Se Bilag 3.

 • 433. Budget 2022 - MED-møder og pejlemærker - Beslutning

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2021-2025_-_godkendt_i_oeu_12.01.21.pdf

  Resume

  I forbindelse med budget 2022 skal fagudvalgene holde møder med MED-udvalg i marts eller april 2021. Der skal på dette møde tages stilling til mødets form og indhold, herunder mødedato, deltagerkreds, indhold mv.


  Derudover skal fagudvalgene også drøfte indhold og pejlemærker for budget 2022.

  Indstilling

  Teknik & Miljø og Økonomi indstiller til PMT, at

  1. tage stilling til, hvornår og hvordan fagudvalgenes møder med MED-udvalg skal afholdes, herunder mødets form, indhold og deltagerkreds
  2. komme med forslag til indhold og pejlemærker for budget 2022, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder forslag til balancekataloget


  Beslutning

  Ad. 1 + 2

  Fællesmøder afholdes med Områdeudvalg og ledelse fra Teknik & Miljø.

  PMT drøfter på marts mødet hvilke emner, som kunne være emner til fællesdrøftelsen fra udvalgets side.

  Fællesmødet afholdes i april måned. Der indkaldes til 1-times møde kl. 14:00 forud for PMT's ordinære møde.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget har på møde den 12. januar 2021 godkendt Stevns Kommunes økonomiske politik for 2021-2025, herunder tidsplanen for budget 2022 (den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).


  MED-udvalgsmøder med udvidet deltagerkreds

  Af tidsplanen for budget 2022 fremgår det blandt andet, at fagudvalgene skal afholde møder med MED-udvalg i marts eller april 2021 – men med en udvidet deltagerkreds. Der skal inden da tages beslutning om mødets form og indhold, herunder mødedato, mødeform, tema og deltagerkreds. Det enkelte fagudvalg sætter selv rammerne for mødet.


  Indhold og pejlemærker

  Fagudvalgene skal også drøfte indhold og pejlemærker for budgetprocessen for 2022. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder drøftet indhold og pejlemærker som udvalget ønsker medtaget i budgetmaterialet og den videre budgetproces. Derudover skal udvalget også igangsætte udarbejdelsen af et balancekatalog.


  Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 15 mio. kr. for at mindske ubalancen i kommunens økonomi og til imødegåelse af opdrift på visse områder som følge af demografisk udvikling og øget udgiftspres.


  Stevns Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2022, da kommunens indtægter ikke er tilstrækkelige til at finansiere de nuværende udgifter til drift og anlæg. Der er i det vedtagne budget 2021-2024 budgetlagt med et kassetræk på 8,0 mio. kr. i 2021 og 17,2 mio. kr. i 2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.


 • 434. Politiske budgetpunkter til B2021 - status oversigt - Orientering

  Resume

  Som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2021 forelægges en oversigt over budgettets hovedpunkter, inkl. tidspunkter for igangsættelse. Der medtages som hovedregel kun initiativer som er nye, og ikke initiativer som er afledt af tidligere års budgetaftaler.


  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via direktionen, PMT, BUL, AET og SSU, at


  1. oversigten tages til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2021, pkt. :

  Samles til et bilag og forelægges for fagudvalg/ØU.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  For at give bedre mulighed for at overskue det videre arbejde med de initiativer, som er blevet muliggjort med budgetaftalen, er der på udvalgsniveau og samlet for alle udvalg lavet en oversigt. Oversigten indeholder en kort beskrivelse, økonomi og tidspunkt for igangsættelse og/eller status for de enkelte dele. Det er hensigten, at oversigten opdateres halvårligt.


  Den omtalte oversigt (årshjul) over budget 2021 ligger under dagsordenspunktet " Diverse orienteringer ". Bilaget er af konkurencemæssige årsager lagt på en lukket sag, da det blandt andet indeholder anlægsopgaver.

 • 435. Forretningsorden, SKÆP - ændringer - Godkendelse

  application/pdf icon 2021_-_udkast_forretningsorden_skaep.pdfapplication/pdf icon 2007_-_forretningsorden_-_skaep_.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. oktober 2020 at få nærmere undersøgt forholdene i SKÆP (Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre og plejeboliger).

  I forbindelse heraf er der foretaget en gennemgang af den eksisterende forretningsorden for afdelingsbestyrelsen.

  Der foreligger nu en revideret forretningsorden til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via direktionen, PMT og ØU, at


  1. den reviderede forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i SKÆP godkendes
  2. Kommunalbestyrelsens udpegede medlemmer udtræder af afdelingsbestyrelsen efter forretningsordenens godkendelse.

  Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. oktober 2020 at få nærmere undersøgt forholdene i SKÆP (Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre og plejeboliger).


  I denne forbindelse er der foretaget en gennemgang af den eksisterende forretningsorden for afdelingsbestyrelsen, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2007.


  En afdelingsbestyrelses forretningsorden tager afsæt i den almene boliglov, hvor kompetencer og daglige virke for afdelingsbestyrelsen er nøje beskrevet.


  I hver enkelt afdeling i en boligorganisation vælger afdelingsmødet en afdelingsbestyrelse, med det formål at varetage afdelingens interesser.


  En afdelingsbestyrelse har således ikke en selvstændig beslutningskompetence, idet alle forslag som kan behandles af afdelingsbestyrelsen skal forelægges og godkendes på et afdelingsmøde.


  Der foreligger nu en revideret forretningsorden, som er tilpasset gældende lovgivning. Dette indebærer blandet andet, at der ikke længere skal sidde udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer i afdelingsbestyrelsen.


  Udpegede medlemmer i en afdelingsbestyrelse foreligger kun i almene afdelinger, der udelukkende bebos af svage og plejekrævende beboere, og når afdelingsmødet ikke selv har valgt en afdelingsbestyrelse. Hviket ikke er tilfældet i forhold til boligerne under SKÆP.


  Derudover er der i forretningsordenen til godkendelse foretaget mindre tekstmæssige præciseringer samt en ajourføring af hvilke boliger, der henhører under SKÆP.


  Både den eksisterende og den justerede til godkendelse er vedlagt sagen.  Retsgrundlag

  Den almene boliglov

 • 436. Stevns Kommunes ældreboliger - Godkendelse

  application/pdf icon lone_nestved_-_svar_paa_breev_af_19-_oktober_2020.pdfapplication/pdf icon 19._okt._2020_brev_til_kommunaldirektoer_per_roener.pdf.pdfapplication/pdf icon faktura_fra_lejerbo.docx.pdfapplication/pdf icon notat_fra_kalum_om_skaep.pdf.pdfapplication/pdf icon brev_af_8._februar_2021_til_ptm-udvalget.pdf.pdfapplication/pdf icon enkeltposter_-_2019-2018-2017.pdf.pdfapplication/pdf icon stevnsvej_3_-_udgifter_i_regnskaber_efter_salg_af_ejendommen_i_2015.pdf.pdfapplication/pdf icon bemaerkninger_til_brev_af_21._januar_2021.pdf.pdfapplication/pdf icon regnskaber_-_revisors_forbehold.pdf.pdf

  Resume

  Det anbefales at gennemføre udbud af administrationsopgaven i SKÆP. Det anbefales også, at der ikke på nuværende tidspunkt sker yderligere undersøgelser af økonomien mv. i SKÆP

  Indstilling

  Økonomi og Teknik & Miljø indstiller til ØU via direktionen og PMT, at

  1. der for nuværende ikke igangsættes yderligere udredning af forholdene i SKÆP
  2. forvaltningen indhenter tilbud på gennemførelse af udbud af administrationsopgaven i SKÆP

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 3:

  Anbefales. Det bemærkes, at der dags dato er indkommet yderligere bemærkninger fra afdelingsbestyrelsen, som vedlægges sagen.

  Beslutning

  Ad. 1

  4 medlemmer (V+A+N+B) anbefaler indstillingen.

  1 medlem (O) stemmer imod, da han fortsat ikke har modtaget en redegørelse om hvorfor bestyrelsen ikke vil godkende budget 2020.


  Ad. 2

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. oktober 2020, at anmode om at undersøge forholdene i SKÆP nærmere. Denne undersøgelse er af ressourcemæssige årsager endnu ikke påbegyndt i nævneværdigt omfang. Der er blevet arbejdet på besvarelse af spørgsmål i en henvendelse fra en beboer. Disse spørgsmål og tilhørende svar vedlægges som bilag.


  Det fremgår ikke af kommunalbestyrelsens beslutning fra 28. oktober 2020, hvilke forhold i SKÆP, der skulle undersøges nærmere. En større gennemgang, ikke mindst hvis den skal række flere år bagud, vil være meget ressourcekrævende. Forvaltningen kan ikke anbefale en sådan gennemgang med mindre der stilles mere præcise rammer for hvad der skal undersøges. Hvis der igangsættes en undersøgelse, så må spørgsmålene efter forvaltningens opfattelse i første omgang stiles til adminstrator (Lejerbo), idet man her de bedste forudsætninger for at besvare dem.


  På baggrund af forløbet omkring godkendelse af SKÆP's regnskab for 2019 og budget for 2020 og på baggrund af anbefaling fra ekstern konsulent, som har gennemgået forløbet og andre forhold, anbefales det at bringe administrationsopgaven i udbud (bilag vedlægges). Det bilag lå også på sagen ved KB's behandling den 22. oktober 2020.


  Formålet med udbuddet er primært, at konkurrenceudsættelsen må forventes at kunne give en lavere pris end den nuværende. Der ud over kan vi ved at stille de rette krav i udbuddet opnå en bedre administrationsaftale, hvor ansvar og opgaver er mere præcist beskrevet end i de nuværende, som er fra 2008. Der må forventes udgifter til gennemførelsen af udbuddet. I tilfælde af at det besluttes at gennemføre udbudet, så vil der blive indhentet tilbud til efterfølgende forelæggelse og beviling.


  Ekstern konsulent deltager i punktet. Konsulenten har udarbejdet det vedlagte bilag.


 • 437. Stevns Spildevand A/S - revideret betalingsvedtægt - Legalitetsgodkendese

  application/pdf icon betalingsvedtaegt_stevns_spildevand_a_s-315928.pdf.pdf

  Resume

  Stevns kommune skal legalitetsgodkende revideret betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. legalitetsgodkende revideret betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S


  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 18. september 2020 godkendt en revideret betalingsvedtægt for selskabet


  Betalingsvedtægten er udelukkende revideret som følge af ændringer i klageadgangen, hvor det offentlige forbrugerklagesystem er flyttet til Nævnenes Hus i Viborg og tilgangen ved klager skal ske via en særlig portalløsning.


  Den reviderede betalingsvedtægt vedlægges som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 438. Stevns Spildevand A/S takster 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon vs_stevns_spildevand_as_-_legalitetsgodkendelse_af_takstblad_2021.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2021 til Stevns kommunes legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. taksterne for 2021 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.

  Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 8. december 2020 godkendt takstblad og budget for 2021. På baggrund af den udmeldte indtægtsramme samt drifts- og anlægsbudgettet for 2021 er det besluttet , at taksten for det variable vandafledningsbidrag på trin 1 fastholdes på 45,10 kr./m3 eksl. moms i 2021. Det faste vandafledningsbidrag fastholdes ligeledes uændret.


  I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2021.


  Taksterne omfatter:


  - Tilslutningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"

  - Vejafvandingsbidrag

  - Behandlingsafgift på renseanlæg

  - Tømningsordning

  - Refusion af el til minipumpestationer

  - Gebyrer og renter


  Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

  Retsgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 439. Havnetakster Rødvig Havn 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon takstblad_for_roedvig_lystbaadehavn_og_fiskerihavn_for_2020-2021.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_om_drift_stevns_kommune_og_roedvig_havn.pdf

  Resume

  I henhold til samarbejdsaftalen, skal Kommunalbestyrelsen godkende havnetakster for Rødvig Havn 2021


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. de fremsendte havnetakster for 2021 godkendes

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Havnen har besluttet, at prisen på havnepladserne skal reguleres med 4%. Det er ligeledes besluttet, at taksterne på gæsteovernatninger skal stige med 10 kr. for alle størrelser. Samtidigt er det blevet besluttet, at det blive gratis at tage bad, da de fleste har betalingskort og systemet med brug af 5 kroner bliver for vanskeligt.


  Forvaltningen har i henhold til aftalen modtaget takster for Rødvig lystbådhavn/Fiskerihavn 2021. Taksterne skal ifølge aftalen godkendes.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 440. Status for samarbejde med Seas NVE om vejbelysning - Orientering (Lukket)

 • 441. Varmeforsyning ældreboliger Rolighedsvej efter salg af Strøbyhjemmet - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 442. Kommunale bygninger større vedligeholdelsesarbejder - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 443. Diverse orienteringer - PMT den 9. februar 2021 (Lukket)

 • 444. Underskriftsark (Lukket)