Referat

 • 260. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 10 februar 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 261. Kommuneplan 2021-2033 - Godkendelse

  application/pdf icon bilag_2_-_miljoevurdering_af_stevns_kommuneplan_2021-33_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_afgraensning_af_miljoerapportens_indhold_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_oversigt_over_aendringer_i_kommuneplan_2021_og_miljoevurdering_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_laesevejledning_til_kommuneplan_2021-2033_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_forslag_til_kommuneplan_2021_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal behandle Stevns Kommuneplan 2021 og sende den i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at


  1. forslag til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurdering godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring

  2. fastsætte datoer for afholdelse af digitale borgermøder i høringsperioden

  3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 421:

  Indstillingen anbefales med den mindre korrektion, at ad. 2 ændres til:

  Fastsætte datoer for afholdelse af (digitale) borgermøder i høringsperioden.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 271:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Den indledende proces

  Forud for revisionen af kommuneplanen, ligger kommunalbestyrelsens arbejde med Planstrategien og kommunens nye vision: Stevns - Du kommer igen! Der blev både afholdt interne og eksterne visionsworkshops, herunder med Instituttet for fremtidsforskning på Høkeren i Rødvig, hvor kommunens borgere gav deres bidrag til vision og Planstrategi.


  Processen identificerede først fire overordnede temaer, der, sammen med den lokale Agenda 21-strategi, satte rammen for Planstrategi 2020. Langt de fleste input fra processen indgår som en del af Planstrategiens hovedtemaer og ud fra dem blev Stevns Kommunes vision også skabt. De fem hovedtemaer er: Fællesskab og deltagelse, Et godt sted at bo, Natur- og kulturlandskaber, Udsyn og innovation samt Bæredygtig fremtid.


  Planstrategiens fem hovedtemaer omfatter en lang rækker ambitioner om, hvilken kommune Stevns skal være og er således afsættet for Kommuneplan 2021.


  Kommuneplanrevisionen

  Med afsæt i Planstrategiens fem strategiske temaer besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en fuld revision af kommuneplanen. Samtidig samler Kommuneplan 2021 op på tidligere udviklingsplaner for byer og Stevns Klint og indarbejder en række lovændringer, som har medført specifikke krav til kommuneplanens indhold.


  Lovændringerne berører følgende temaer: Detailhandel, Strategisk udvikling for Landsbyerne, Grønt Danmarkskort, Klimatilpasning, Oversvømmelse og erosion, Produktionsvirksomheder, Konsekvensområder, samt Støj, støv, lugt og anden luftforurening.


  Desuden opgøres restrummeligheden for boliger, erhverv og sommerhuse, mindste grundstørrelser hæves, der indarbejdes en ny udpegning af kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og kridtstenshuse og der udpeges flere lavbundsarealer samt mere skovrejsningsareal.


  De afsnit, der omhandler overnatning og camping, er blevet omskrevet, så der nu indgår definitioner i redegørelserne for at lette sagsbehandlingen i mange af de turismerelaterede ansøgninger, som kommunen behandler.


  Der udlægges ikke nye byudviklingsarealer med Kommuneplan 2021, men der udpeges et nyt perspektivområde syd for Valløby. Erhvervsministeren gav, med Landsplandirektiv 2019 mulighed for udlæg af 18 nye sommerhusgrunde i Rødvig. Disse udlægges som en ny sommerhusramme i Kommuneplan 2021


  I Kommuneplan 2021 fastholdes den overordnede struktur fra Kommuneplan 2017 med følgende 5 afsnit: Bosætning, Erhverv, Natur, Infrastruktur, Sundhed samt Klima og Energi.


  Her finder du forslag til Stevns Kommuneplan 2021

  Forslaget til den digitale version af Stevns Kommuneplan 2021 kan tilgås via dette link: https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=54


  Politik & Borger gør opmærksom på, at den digitale version af kommuneplanen, der kan tilgås via ovenstående link, er mere læsevenlig end pdf-udskriften i Bilag 1.


  Miljøvurdering

  En kommuneplan skal miljøvurderes og Kommuneplan 2021 er blevet miljøvurderet af NIRAS. Følgende temaer blev i den indledende afgrænsningsfase udtaget til miljøvurdering:

  • Bevaringsværdige bygninger, herunder kridtstenshuse: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og nye udpegninger af bevaringsværdige bygninger
  • Grønt Danmarkskort og lavbundsarealer: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og ændrede udpegninger.
  • Skovrejsningsområder: Der er vurderet på 3 nye udpegninger til skovrejsning.
  • Sommerhusområder: Der er vurderet på 1 ny udpegning og et nyt rammeområde, Skovbo.
  • Rammeområder til erhverv og bolig/erhverv inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD): Der er vurderet på nye rammebestemmelser vedr. beskyttelse af grundvandet i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige lokalplaner.
  • Udvidelse af rammeområdet 9R3 Højerup Ferie og Fritid: De er vurderet på udvidelsen og de ændrede rammebestemmelser.


  Flere af ændringerne i Kommuneplan 2021 har positive effekter på miljøet og i de tilfælde, hvor der er identificeret en mulig negativ effekt, er der indarbejdet afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen har derfor ikke fundet, at der med Kommuneplan 2021 sker ændringer i de ovenstående temaer, der kan have væsentlig negativ miljøpåvirkning. Der er heller ikke konstateret påvirkninger, som strider mod nationale miljømål eller bindinger som f.eks. Natura 2000-områder.


  PDF-versioner af forslaget til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurderingen ligger som bilag til dagsordenspunktet. Se Bilag 1 - Stevns Kommuneplan 2021 og Bilag 2 – Miljøvurdering, samt Bilag 3 - Afgrænsning af miljørapportens indhold.


  Der er desuden udarbejdet en læsevejledning, se Bilag 4 – Læsevejledning


  For en oversigt over ændringerne samt sammenfatning af miljøvurderingen se Bilag 5 - oversigt over ændringer i Kommuneplan 2021 samt miljøvurdering


  Offentlig høring og borgermøder

  Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Kommuneplan 2021 og Miljøvurderingen, sendes disse i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et eller flere digitale borgermøder, hvor kommuneplanens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst. Borgermøderne vil som udgangspunkt tage afsæt i 4 temaer: Bosætning, Erhverv, Natur, Klima & Miljø.


  Efter høringsfasen vil de indkomne bemærkninger blive gennemgået og indarbejdet i en Hvidbog, der ligeledes vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af Kommuneplan 2021. Eventuelle ændringer i Kommuneplanen efter høringsperioden vil indgå i en sammenfattende redegørelse.


  Tidsplan

  marts-april 2021 Offentlig høringsfase

  maj 2021 Indkomne bemærkninger indarbejdes i hvidbog

  juni 2021 Godkendelse i alle udvalg og KB

  juni/juli 2021 Offentliggørelse

  Retsgrundlag

  Planloven

  Fingerplan 2019

  Landsplanredegørelsen

  Landsplandirektiver

  Oversigt over Nationale interesser i kommuneplanlægningen

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Afledte projekter i den kommende planperiode.

 • 262. Status på sammenhængende børne- og ungepolitik - Orientering

  Resume

  BUL, AET, PMT og SSU orienteres om status på den sammenhængende børne- og ungepolitik

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til SSU via direktionen, PMT, BUL og AET, at


  1. orienteringen om status på børne- og ungepolitik tages til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 425:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 268:

  Sagen taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Projektleder Sarah El Hamoumi deltager under dette punkt til BUL-mødet.


  Status på Interviews

  Forinden afholdelse af interessentmøderne har projektleder været ude og tale med de tre skoleledere, de tre områdeledere samt leder fra ungdomsdagskolen om deres tanker om de fem pejlemærker fra den sammenhængende børne-og ungepolitik. Der er efterfølgende blevet lavet en sammenfatning af vigtige pointer og ideer/pointer, der gik igen. Centerchef og projektleder har afholdt møde, hvor disse pointer er blevet gennemgået, og det blev diskuteret, hvorledes de kunne inddrages i den videre proces.

  Det fremgik af tids- og procesplanen, at projektleder efterfølgende ville foretage børneinterviews med folkeskoleelever fra 0. – 9. klasse, børnehavebørn fra hvert af de tre områder, skoleelever fra ungdomsdagsskolen samt workshops med ungdomsrådet.

  Status er, at der er blevet afholdt interviews med børnehavebørn fra to ud af de tre børnehaver (Område Nordstevns og område Sydstevns) samt skoleelever fra 7., 8. og 9. årgang (Store Heddinge Skole). Resten af interviewene er blevet udskudt grundet Covid-19 situationen efter ønske fra de enkelte institutioner.

  Planen er, at de sidste interviews vil blive afholdt, når Covid-19 situationen tillader det, hvorefter output derfra ligeledes vil blive taget med i det videre arbejde på lige fod med input fra workshops.


  Plan for workshops

  Ifølge den sammenhængende børne-og ungepolitiks tids-og procesplan er interessentmøderne sat til at blive afholdt i januar og februar 2021. Interessentmødernes er, ud fra tidsplanen, opdelt i en plan a og en plan b afhængigt af Covid-19 situationen. Yderligere er det planlagt, at der forinden interessentmøderne vil være et politisk styret digitalt opstartsmøde.

  Grundet coronarestriktioner benyttes plan B, hvilket indebærer, at interessentmøderne bliver afholdt digitalt i mindre grupper. Det vil sige, at der vil blive afholdt forventeligt otte digitale interessentmøder med cirka 10 deltagere pr. møde/workshop samt to workshop-facilitatorer. I forhold til tids-og procesplanen er det rykket en smule og vil derfor gå lidt ind i marts måned, således at workshops afvikles i februar og primo marts.

  I forbindelse med at benyttes plan B er vi nødsaget til at ændre workshop-grupperne. Forvaltningen vil stadig sikre, at der vil være stor diversitet til alle workshopmøder med henblik på at sikre en konstruktiv diskussion ud fra forskellige ståsteder og synspunkter. Yderligere vil der drages fordel af, at møderne afholdes digitalt ved, at deltagerkredsen kan blive udvidet, blandt andet kan der komme flere deltagere fra ungerådet.


  Vigtige datoer:

  Digitalt opstartsmøde med alle workshopdeltagere, hvor politisk niveau introducerer de overordnede pejlemærker m.m. vil blive afholdt 15. februar fra 16.30 – 18.00 via teams. Workshops vil blive afholdt umiddelbart efter - i uge 7, 9 og 10. Uge 8 er taget fra grundet vinterferie. Endelige mødedatoer sendes til BUL når de er fastlagt, med henblik på at koordinere deltagelse fra BUL (en pr. workshop).

  Interessentmøderne vil stadig blive afholdt efter metoden fremtidsværksted, hvor programmet vil være som følger:

  1. Introduktion og præsentation – hvad skal der ske i dag, hvem er vi (facilitatorer) og hvem er I.
  2. Opdeling i to grupper – der hver gennemgår tre pejlemærker hver (der vil til hvert møde være ét pejlemærke, der går igen i de to grupper, men det vil skifte, hvilket af pejlemærkerne, der går igen)
  3. Diskussion af hvert pejlemærke ud fra fremtidsværkstedsmetoden – kritik, utopi, implementering.
  4. Præsentation for anden gruppe af hovedpointer af de to pejlemærker, som modsatte gruppe ikke har gennemgået selv.
  5. Farvel og tak og mulighed for at skrive yderligere tanker og ideer på mail til facilitatorer.
 • 263. Politiske budgetpunkter til B2021 - status oversigt - Orientering

  Resume

  Som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2021 forelægges en oversigt over budgettets hovedpunkter, inkl. tidspunkter for igangsættelse. Der medtages som hovedregel kun initiativer som er nye, og ikke initiativer som er afledt af tidligere års budgetaftaler.


  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via direktionen, PMT, BUL, AET og SSU, at


  1. oversigten tages til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2021, pkt. :

  Samles til et bilag og forelægges for fagudvalg/ØU.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 434:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 272:

  Sagen taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  For at give bedre mulighed for at overskue det videre arbejde med de initiativer, som er blevet muliggjort med budgetaftalen, er der på udvalgsniveau og samlet for alle udvalg lavet en oversigt. Oversigten indeholder en kort beskrivelse, økonomi og tidspunkt for igangsættelse og/eller status for de enkelte dele. Det er hensigten, at oversigten opdateres halvårligt.


  Den omtalte oversigt (årshjul) over budget 2021 ligger under dagsordenspunktet " Diverse orienteringer ". Bilaget er af konkurencemæssige årsager lagt på en lukket sag, da det blandt andet indeholder anlægsopgaver.

 • 264. Budget 2022 - MED-møder og pejlemærker - Beslutning

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2021-2025_-_godkendt_i_oeu_12.01.21_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med budget 2022 skal fagudvalgene holde møder med MED-udvalg i marts eller april 2021. Der skal på dette møde tages stilling til mødets form og indhold, herunder mødedato, deltagerkreds, indhold mv.


  Derudover skal fagudvalgene også drøfte indhold og pejlemærker for budget 2022.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. der tages stilling til, hvornår og hvordan fagudvalgenes møder med MED-udvalg skal afholdes, herunder mødets form, indhold og deltagerkreds.
  2. komme med forslag til indhold og pejlemærker for budget 2022, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder forslag til balancekataloget.

  Beslutning

  Ad. 1 og 2

  Udvalget tilsluttede sig forslagene i sagsfremstillingen, herunder dato og sammensætning.

  I forhold til emner nævnte formanden nogle af de emner, som udvalget for tiden arbejdede med, herunder digitalisering og ønsker til anlæg. Endvidere blev nævnt helhedsplanen for Munkegårdsparken.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget har på møde den 12. januar 2021 godkendt Stevns Kommunes økonomiske politik for 2021-2025, herunder tidsplanen for budget 2022 (den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).


  MED-udvalgsmøder med udvidet deltagerkreds

  Af tidsplanen for budget 2022 fremgår blandt andet, at fagudvalgene skal afholde møder med MED-udvalg i marts eller april 2021 – men med en udvidet deltagerkreds. Der skal inden da tages beslutning om mødets form og indhold, herunder mødedato, mødeform, tema og deltagerkreds. Det enkelte fagudvalg sætter selv rammerne for mødet.


  AETs område har en bred ansvarsportefølje, og det foreslås derfor, at dialogen opdeles i følgender to hovedgrupper, med hver underemner:


  1. Arbejdsmarked
  • Overførselsområdet (alle de borgerrettede ydelser)
  • Beskæftigelsesrettede indsatser (den virksomhedsrettede indsats, mentorer, ny indsats som erstatning for beskæftigelsesprojektet på Store Heddinge Vandrerhjem)


  1. Kultur, fritid, erhverv og Turisme
  • Kultur- og fritidsområdet (bibliotekerne, musikskole, kulturprojekter samt fritid)
  • Erhverv og Turisme (Stevns Erhvervsråd, Iværksætterhotel, erhvervs- og turistprojekter/tiltag)


  Hvert hovedområde tilrettelægges med en kort indledning på dagligdagen, dens muligheder og udfordringer samt tanker på udviklings- og effektiviseringstiltag


  Deltagerkredsen foreslås at være alle MED-medlemmer samt ledelsesrepræsentanter, således at alle områder/emner er godt repræsenteret af både medarbejdere og ledere. På Arbejdsmarkedsområdet er der et ønske om, at analysemedarbejderen også deltager.


  Det foreslås, at dialogmødet afholdes 14. april 2020 kl. 13-15.30 i forbindelse med AET´s ordinære møde.  Budget 2022 - Indhold og pejlemærker

  Fagudvalgene skal også drøfte indhold og pejlemærker for budgetprocessen for 2022. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder drøftet indhold og pejlemærker som udvalget ønsker medtaget i budgetmaterialet og den videre budgetproces. Derudover skal udvalget også igangsætte udarbejdelsen af et balancekatalog.


  Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 15 mio. kr. for at mindske ubalancen i kommunens økonomi og til imødegåelse af opdrift på visse områder som følge af demografisk udvikling og øget udgiftspres.


  Stevns Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2022, da kommunens indtægter ikke er tilstrækkelige til at finansiere de nuværende udgifter til drift og anlæg. Der er i det vedtagne budget 2021-2024 budgetlagt med et kassetræk på 8,0 mio. kr. i 2021 og 17,2 mio. kr. i 2022.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.

 • 265. Kulturpuljen 2021 - ansøgninger fra kulturelle aktører - Godkendelse

  application/pdf icon syngesange.pdf_0.pdfapplication/pdf icon kulturloftets_ansoegning_og_saesonplakat_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_den_selvejende_institution_ranestedet_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_snurretoppen_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_chasing_graces_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_aabne_atelierdoere_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_holtug_borgerforening_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_lene_vestergaard_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_stevns_folklore_forening_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_scandinavian_cello_school_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_roedvig_skibsmotormuseum_0.pdf

  Resume

  AET skal behandle de indkomne ansøgninger til Kulturpuljen i 2021.


  Kulturpuljens budget for 2021 udgør 595.000 kr., som udvalget har til rådighed til fordeling.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Søren Krøjer drøftes og evt. tilskud fastlægges
  2. ansøgning fra Snurretoppen drøftes og evt. tilskud fastlægges
  3. ansøgning fra Kulturloftet drøftes og evt. tilskud fastlægges
  4. ansøgning fra Den selvejende institution Ranestedet drøftes og evt. tilskud fastlægges
  5. ansøgning fra Chasing Grace drøftes og evt. tilskud fastlægges
  6. ansøgning fra Åbne Atelierdøre drøftes og evt. tilskud fastlægges
  7. ansøgning fra Lene Vestergård drøftes og evt. tilskud fastlægges
  8. ansøgning fra Holtug Borgerforening drøftes og evt. tilskud fastlægges
  9. ansøgning fra Stevns Folklore Forening drøftes og evt. tilskud fastlægges
  10. ansøgning fra Scandinavian Cello School drøftes og evt. tilskud fastlægges
  11. ansøgning fra Rødvig Skibsmotormuseum drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Ad. 1

  Bevilget kr. 15.000,-


  Ad. 2

  Bevilget kr. 40.000,-


  Ad. 3

  Bevilget kr. 20.000,-


  Ad. 4

  Bevilget kr. 15.000,-


  Ad. 5

  Udsat til næste møde


  Ad. 6

  Sejer Folke Henriksen (Ø) erklærede sig inhabil, og forlod mødet.

  Bevilget kr. 40.000,-


  Ad. 7

  Bevilget kr. 9.744,-


  Ad. 8

  Betinget kr. 41.500,-


  Ad. 9

  Sejer Folke Henriksen (Ø) erklærede sig inhabil, og forlod mødet.

  Punktet udsat til næste møde, hvor foreningen inviteres til et møde med AET med henblik på få mere information om foreningens idéer og arbejde.


  Ad. 10

  Bevilget kr. 32.000,-


  Ad. 11

  Bevilget kr. 15.000,-


  Beskrivelse af sagen

  1. Søren Krøjer ansøger AET om tilskud på 20.000 kr. gennem Kulturpuljen til at producere og formidle en digital video og lydfil af 14 sange til brug for kor, sangfællesskaber og borgere, der ikke læser noder.
   Sangbogen SYNGESANGE med melodier, digte og illustrationer er færdigproduceret, hvorfor der alene søges om støtte til den digitale produktion og formidling. Ved samarbejde mellem flere kunstarter, vil der formidles og skabes sangglæde, og herigennem skabes ny rigdom i sang og kulturlivet i Stevns Kommune.
   Sangbogen vil blive stillet gratis til rådighed for 5 stevnske sangkor, og sangbogen vil blive tilbudt skolerne som klassesæt til rabatpris til brug i sangundervisningen. Private borgere kan købe sangbogen hos stevnske bogformidlere.
   Da alle udgifter til produktionen er opbrugt af kunster, forfatter, komponist og forlag, er det en forudsætning, at støtten tildeles så formidlingen af projektet kan opnås.


  1. Snurretoppen ansøger AET om tilskud på 40.000 kr. gennem Kulturpuljen til afvikling af Skolen I Bio 2021. Skolen I Bio giver skoleelever fra alle skolerne i Stevns Kommune, herunder også friskolerne, mulighed for at komme i biografen og se kurraterede film. Filmene er udvalgt af Det Danske Filminstitut og i forlængelse af filmen er der udarbejdet undervisningsmateriale, som lærere og elever kan arbejde videre med efter filmvisningen. Tilskuddet er i de tidligere år benyttet til at sikre en ligelig adgang for alle skolerne til filmene gennem at sikre gratis bustransport for skolerne samt det årlige abonnement til ordningen, der blandt andet sikrer kurratering samt udviklingen af gratis undervisningsforløb.
   (Modtog for 2020, 50.000 kr.)


  1. Kulturloftet ansøger AET om tilskud på 20.000 kr. gennem Kulturpuljen.
   Kulturloftet kan igen i 2021 præsenterer 8 spændende udstillinger, som fremgår af vedlagte sæsonplakat. Igen i 2021 udlånes lokalet ud til Stevns Kunstforening og Stevns Fotoklubs særudstillinger. Årets sæsonplakat i firefarvetryk bliver denne gang farvesat af kunstnerparret Annette Sjølund og Ole Bach Sørensen.
   Kulturloftet har i en lang årrække modtaget tilskud, der benyttes til blandt andet at trykke plakater, indbydelser og udstillingsprogrammer.
   (Modtog for 2020, 19.418 kr. som ansøgt)


  1. Den selvejende institution Ranestedet ansøger AET om tilskud på 15.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte til drift og vedligeholdelse af ejendommen Ranestedet, Varpelev Bygade 9, Varpelev.
   Ranestedet drives i dag af frivillige medarbejdere, som foruden at holde hus og have også varetager gratis rundvisninger til gæster og turister og andre interesserede såvel lokalt som regionalt.
   Endvidere inviterer Ranestedet skoleelever og Aktiv Sommer, tilrettelagt af Stevns Kommune, til at opleve, hvordan livet blev levet på en landbrugsejendom for 60-70 år siden.
   Ranestedet deltager aktivt i det sociale liv i landsbyen Varpelev bl.a. ved deltagelse i kirkekoncerter og gudstjenester, hvor Ranestedet er vært over en kop kaffe/te.
   Bestyrelsen har endnu ikke fastlagt arrangement for år 2021. Ranestedet vil godt, hvis det bliver muligt, arrangere større musikalske eller andre arrangementer, men det vil kræve et større tilskud, da det tilskud Ranestedet modtager, alene dækker de faktiske udgifter for vedligeholdelse af Ranestedet som en kulturel enhed.
   (Modtog for 2020, 10.000 kr.)


  1. Chasing Grace ansøger AET om tilskud på 56.042,50 kr. gennem Kulturpuljen til støtte til projekt Live fra Stevns Klint.
   Bandet Chasing Grace har skrevet og indspillet deres kommende EP på Stevns. Nu vil Chasing Grace fremføre sangene live, i de omgivelser, som har inspireret til skabelsen af musikken. Helt ude på kanten af klinten, ved Kirken ved Højerup eller ved Fyret, skal koncerten spilles.
   Koncerten vil være tilgængelig for alle, og med gratis adgang. Hele koncerten vil blive filmet at et kamera hold + 1 dronefører, som LIVE- STREAMES på diverse medier (facebook, bandes hjemmeside, Stevns Kommunes hjemmeside osv.) i samme øjeblik som koncerten finder sted. Sangene fra EP’en vil efterfølgende blive klippet sammen til en video, krydret med et interview med Chasing Grace om hele projektet – en video som Chasing Grace og Stevns Kommune kan bruge efter eget ønske.
   Projekt Live fra Stevns Klint har til formål at vise beboerne på Stevns og omverdenen, at Stevns med sin flotte og dragende natur, er en stor inspiration for kunsten/musikken, samt at give publikum en anderledes musikalsk oplevelse, i form af en koncert på kanten af klinten.


  1. Åbne Atelierdøre Stevns - Faxe ansøger AET om tilskud på 40.000 kr. gennem Kulturpuljen. Åbne Atelierdøre vil åbne dørene til kunstnere og kunsthåndværkeres atelierer og værksteder i Stevns og Faxe kommuner, den sidste weekend i August (Grundet Corona har foreningen indtil videre ikke planlagt en fællesudstilling i foråret). Det er sammenslutningens formål at sætte det kunstneriske Stevns og Faxe på Danmarkskortet gennem et censureret fællesskab, som har opnået anerkendelse ude i landet og også udenfor landets grænser, gennem kunstnerisk kvalitet, og formidlings- og fortællelyst ved de mange gæstebesøg.
   Samtidig er samarbejdet omkring åbne atelierdøre til stor gensidig inspiration for de deltagende, og danner udgangspunkt for mange samarbejdsprojekter på tværs af de deltagende.
   I 2021 holder ÅA sølvbryllup. For 25. gang har kunstnerne selv stået for at organisere begivenheden, med økonomisk hjælp fra kommunerne, og diverse sponsorer. Sammenslutningen ønsker at udvikle kunsten og kulturen lokalt, og bidrage til at Stevns og Faxe er gode levende og aktive steder at bebo og besøge.
   (Modtog for 2020, 40.000 kr.)


  1. Lene Vestergård ansøger AET om tilskud på 9.744 kr. gennem Kulturpuljen til støtte til projekt Kalk, Katastrofer og Klintelyrik.
   Anne Rosell Holt fra Klintetours og Lene Vestergård ønsker at kombinere guidede vandreture langs klinten med Lenes tekster inspireret af Verdensarven (bl.a. tekstforlægget til forestillingen KLINT i Pyramiden 2016 og 2018).
   Anne fortæller om natur, geologi og kulturhistorie. Lene optræder tre forskellige steder på turen med sang, fortælling og oplæsning af lyriske tekster.
   Lene Vestergård søger om honorar til hendes kunstneriske medvirken på fire vandreture – 4 x musikertariffen for enkeltoptræden.
   Projekt Kalk, Katastrofer og Klintelyrik har til formål at udbrede kendskabet til Verdensarven Stevns Klint – at give perspektiv til menneskets placering i Jordens historie, tiltrække gæster til Stevns og at give dem en uforglemmelig oplevelse af at befinde sig på kanten af tiden.
   Kalk, Katastrofer og Klintelyrik vil bidrage til kulturlivet ved, at
   - være gennemførbart i en Coronatid, da det er for max 20 gæster og foregår udendørs
   - kommunikere det særlige ved Stevns Klint og henvende sig til et bredt kulturelt interesseret publikum
   - udforske mulighederne ved samarbejdet mellem privat erhvervsvirksomhed og lokal kunstner
   - formidle erfaringerne videre i Verdensarvens Partnerprogram


  1. Holtug Borgerforening søger AET om tilskud på 41.500 kr. gennem Kulturpuljen til støtte til projekt Klintekongens Magiske Have. Holtug Borgerforening vil i samarbejde med byens øvrige foreninger og senior-gruppen (en gruppe af frivillige der har passet Grønningen) udvikle grønningen til en magisk have med frugttræer, klintekonge, en hemmelig sti og gøre stedet til landsbyens primære udendørs mødested med bord-/bænksæt, shelter og grill m.m.
   Som en del af forprojektet, Landsbyernes naturlige fortræffeligheder arrangeret af region Sjælland, har borgere, foreninger og lokale ildsjæle i Holtug deltaget i to workshops i slutningen af 2019 for i fællesskab at spore sig ind på en sammenhængende vision for området Grønningen (se bilag og kort).
   Holtug Borgerforening ønsker at gøre det til et indbydende og oplagt sted at samles og mødes tilfældigt i landsbyen samtidig med, at de ønsker at synliggøre den fælles kulturhistorie for Stevns ved at placere en ”klintekonge” midt i frugthaven. Klintekongen skal udskæres med motorsav af en egetræsstamme fra Vallø Skoven, prisen på egetræstamme er de ansøgte 41.500 kr.


  1. Stevns Folklore Forening ansøger AET om tilskud på 80.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte til museumsudstillingen ”Folkehistorier fra Stevns”.
   Foreningen vil drive et lille museum i Store Heddinge hvor børn, unge og besøgende/turister kan lære om Stevns’ lokale folkehistorier, folkeeventyr og mytologier. Museet vil indeholde to udstillingsrum og et café- og butiksområde.
   Den første udstilling vil være et 3D træudskåret kort over Stevns med interaktive elementer. På kortet vil Stevns Folklore udpege forskellige spændende historier/sagn på Stevns, som skal være udgangspunktet for at opleve fortællingerne i museet på en engagerende, visuel og interaktiv måde.
   Rundt om 3D kortet vil der stå kister, hylder og reoler fyldt med billeder, historier, lydbånd m.m., for hvert af de markerede steder på kortet. Disse elementer vil være med til at levendegøre fortællingerne.
   Kortet designes og udarbejdes i samarbejde med to lokale kunstnere med stor erfaring - Charlotte Mannstaedt og Sejer Folke.
   Udstilling vil være tilgængelig på mindst to sprog (engelsk og dansk), og har til formål at give turister en ny måde at opleve Stevns på.


  1. Scandinavian Cello School ansøger AET om tilskud på 32.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte til koncertrækken SCS on the Road. Her præsenterer SCS et unikt program opført af SCS Cello Ensemble. Koncertrækken vil være tre støttekoncerter (Outreachkoncerter) forskellige steder i Stevns Kommune samt en Landsbykoncert. De tre støttekoncerter bliver gratis og for et publikum, som ikke ellers har mulighed for at opleve SCS optrædener. Dette er lige nu programsat tl at være Stevns Musikskole, Café Stevnen samt et plejehjem, hvor der enten spilles udendørs eller gør koncerten til en virtuel oplevelse for de ældre.
   Landsbykoncerten vil rejse penge til støtte for lokale frivillige initiativer - og samtidig promovere og støtte lokale fødevareproducenter. Landsbykoncerten er programsat til at blive afviklet i Lund.
   Der er en hel gruppe samarbejdspartnere, der deltaget i afviklingen af koncertrækken - herunder også Stevns Musikskole, hvor unge klassiske musikelever vil få et vindue for at opleve professionelle musikere.
   SCS har også opnået støtte på 80.000 kr. gennem Statens Kunstfond til den resterende del af turnéen, der foregår i resten af landet - herunder DR's Koncertsal.
  2. Rødvig Skibsmotormuseum ansøger AET om tilskud på 15.000 kr. til støtte til drift og vedligeholdelse af ejendommen Havnevej 7, 4673 Rødvig Stevns.
   Skibsmotormuseet drives udelukkende af frivillige, der arbejder for turismens fremme på Stevns. Igennem tiden er Rødvig Skibsmotormuseum blevet en stor del af miljøet på Stevns, både hvad angår turister men også lokalmiljøet.
   Visionerne for fremtiden er at udbygge kendskabet til Rødvig Skibsmotormuseum og til Stevns i det hele taget. Dette skal bl.a. ske gennem foreningens udstillingslokaler og arrangering af et lille motortræf i sommerperioden (foreningen har tidligere afholdt motortræf senest tilbage i 2018 med omkring 400 besøgende). Endvidere gør foreningens frivillige meget ud af at oplyse deres mange besøgende om, hvad der er at se i området, og har mange selskaber der i forbindelse med besøg på skibsmotormuset også besøger andre attraktioner på Stevns.


  Morten Svarre Andersen deltager under sagens behandling.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til Kulturpuljen 2021. Der henvises til regnskabsbilag under punktet 'diverse orienteringer'.

 • 266. Kulturregion Storstrøm - Ny Kulturaftale 2021-2024 - Godkendelse

  application/pdf icon udkast_-_kulturaftale_2021-24.pdf_0.pdfapplication/pdf icon underskriftblad_m._kulturministerens_underskrift_-_kulturaftalen_2021-2024.pdf_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har i samarbejde med Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner udarbejder udkast til ny kulturaftale for 2021-2021 med indsatsområdere Kultur til Tiden og Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.
  Kommunerne i Kulturregion Storstrøm er nu klar til at indgå en aftale med Kulturministeren, der 16. december 2020 underskrev Kulturregionens oplæg til en ny Kulturaftale 2021-2024. Kulturaftalen fremlægges til AET´s godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. godkende den ny Kulturaftale 2021-2024 mellem aftaleparterne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Næstved og Faxe kommuner og Kulturministeren.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  En kulturaftale er en frivilligt indgået aftale mellem et antal kommuner og Staten/Kulturministeriet. Kulturaftaler har til formål at skabe kultur og kulturoplevelser til gavn og glæde for borgere i området.

  Kommunerne i Kulturregion Storstrøm er klar til at indgå en aftale med Kulturministeren, der 16. december 2020 underskrev Kulturregionens oplæg til en ny Kulturaftale 2021-2024. Forvaltningen anbefaler at AET godkender aftalen.

  Aftalen er på nuværende tidspunkt behandlet og godkendt i de øvrige samarbejdskommuner.

  Indhold af ny Kulturaftale 2021-2024

  Et oplæg til indholdet af aftalen har tidligere været til høring i kommunernes fagudvalg, og deres forskellige bemærkninger er søgt inddraget. Aftaleoplægget er efterfølgende godkendt af Kulturregionens politiske styregruppe og sendt til behandling i Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) frem mod Kulturministerens underskrift.

  Foruden et indledende aftalegrundlag, består Kulturaftalen af obligatoriske bilag i form af en omverdensanalyse, en mission og vision, to indsatsområder med tilhørende målsætninger og foreløbige projektidéer, samt af et uddybet bevillingsgrundlag, en organisationsbeskrivelse og en plan for erfaringsudveksling og kommunikation.

  Missionen understreger særligt, at samarbejdet først og fremmest er til gavn og glæde for borgerne. Visionen lyder; "I Kulturregion Storstrøm har vi sammen mod til at skabe, rum til at udøve og plads til at opleve”, efterfulgt af de to indsatsområder, "Kultur til tiden" og "Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling":

  Kultur til tiden er opstået ud af hidtidige erfaringer fra kommunernes samarbejde om den regionale Billedskolen Storstrøm og handler om at give flere børn og unge op til 25 år mulighed for at afprøve kreative aktiviteter på tværs af flere kunstneriske og æstetiske genrer, med henblik på at styrke den brede fødekæde og præ-talentskole-niveauet i Kulturregionen. Det indledende fokus er på tilbud inden for filmproduktion, design og scenekunst, alle med blik mod tværæstetikken og det tværfaglige til at supplere den fagfaglige kerne. Projekterne vil udmønte sig i såvel kulturoplevelser som mulighed for aktiv deltagelse for børn og unge, samt børn og unge som medproducenter. Herunder arbejdes der på at stable en festival med

  Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling fokuserer på, hvordan aktiviteter på kulturområdet kan medvirke til at understøtte en bæredygtig udvikling i kommunerne. Indsatsområdet er en fælles satsning på at udvikle langsigtede projekttiltag i hidtil ukendt terræn. Målgruppen er børn og unge op til 25 år med særlig fokus på disse som fremtidens kulturbærere og medproducenter, samt familier med børn og unge i aldersgruppen. Der satses på at etablere kreative partnerskaber mellem aktører, som kan imødekomme formålet og omsætte hensigten i indsatsområdet til konkrete projektaktiviteter og handlinger i vores kommuner. Projekterne skal skabe kulturoplevelser, som medvirker til at øge borgernes bevidsthed om bæredygtig udvikling. Samtidig skal indsatsområdet bidrage til fælles viden og metodiske redskaber, som fremover kan komme kommunerne til gavn inden for dette emne. Indsatsområdets understøttes løbende af et bæredygtighedspanel, der bidrager til, at sekretariatet under Kulturregionen kan udvikle bæredygtighedsperspektivet i en konkret og realistisk retning.

  Indsatsområderne forventes i nogen grad at supplere og bidrage til at imødekomme hinandens formål.

  Aftalen i sin endelige ordlyd, samt et separat underskriftblad med Kulturministerens underskrift er vedhæftet


  Retsgrundlag

  Lov og bekendtgørelser om indgåelse af kulturaftaler.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Aftalen holder sig inden for samme økonomiske ramme som hidtil, hvor Kulturministeriet årligt bidrager med 1 mio. kr. fra Puljen til kultur i hele landet og kommunerne med 1.502.045 kr. (i 2020-priser og fordelt på indbyggertal).

  Stevns Kommunes andel ligger i 2020 tal på 117.933 kroner.

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet årligt tilskud til deltagelse i Kulturaftalen kan finansieres af budgettet til Kulturaftalen.


 • 267. Evaluering af Projekt: "Flere skal med" - Orientering

  application/pdf icon fsm-statussrapport-faelles-land-201907_0.pdfapplication/pdf icon fsm-statusrapport-stevns-201907_0.pdfapplication/pdf icon slutevaluering-af-flere-skal-med-hovedrapport_0.pdfapplication/pdf icon slutevaluering-af-flere-skal-med-pixiudgave_0.pdf

  Resume

  I perioden august 2017- august 2019 deltog Stevns Kommune, sammen med 88 andre kommuner, i projektet "Flere Skal Med"(FSM). Projektet var et implementeringsprojekt, som skulle afdække om en ændret metode ift. indsatsen overfor aktivitetsparate ydelsesmodtagere med høj ancienitet på ydelsen, kunne have effekt på muligheden for at komme i hel eller delvis selvforsørgelse. I december 2020 lå evalueringen af FSM færdig. Her gøres rede for evalueringens hovedkonklusioner samt, hvordan Stevns Kommune organiserede arbejdet og løste opgaven.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Mere end 27.000 borgere i Danmark havde i 2017 været i kontanthjælpssystemet i fem år eller længere. En del af dem havde ikke modtaget en aktiv indsats i flere år. På den baggrund afsatte satspuljepartierne i perioden 2017-2019 midler til at gennemføre projektet: ‘Flere skal med’. Stevns Kommune fik tildelt 1.3 millioner kroner som vi brugte på ansættelse af en jobformidler for målgruppen.


  Målgruppen for projektet var aktivitetsparate ydelsesmodtagere med mindst 5 år i kontanthjælpssystemet. Stevns Kommune havde pr. august 2017 ialt 71 borgere i målgruppen


  Der blev i projektet opstillet to resultatkrav/succeskriterier:

  • Det første succeskriterium har været, hvorvidt kommunen fik visiteret borgerne som planlagt.
  • Det andet succeskriterium var, at kommunerne som minimum skulle have 40 pct. af gruppe 1 (indsatsgruppen) i virksomhedsrettet indsats/ordinære timer over en periode på 3 måneder (kaldet ”virksomhedsforløb mv.”). Dette succeskriterium blev defineret bredt som en kontakt til det ordinære arbejdsmarked eller uddannelse og indeholder derfor: virksomhedsrettet indsats, ordinære timer, fleksjob samt deltagelse i ordinær uddannelse


  Borgerne blev indledningsvist inddelt i tre grupperinger (tallene i parantes efter hver gruppering angiver, hvor mange borgere og hvor stor procentdel i Stevns Kommune), som afgjorde, hvilken indsats den enkelte skulle have. Indsatsgrupperne var:


  • Gruppe 1: Indsatsgruppen, som skulle have en indsats som via målrettede samtaler med jobformidler effektivt guidede og motiverede i retning af flest mulige timers ordinær beskæftigelse. (27 borgere svarende til 48 pct. af målgruppen)
  • Gruppe 2: Omfattede borger, der efter en afklaringsproces, skulle skulle have en anden ydelse. (20 borgere svarende til 36 pct. af målgruppen)
  • Gruppe 3: Borgere, som ikke kunne deltage i en beskæftigelsesrettet indsats grundet meget alvorlige sociale eller helbredsmæssige udfordringer. Her skulle Kommunen, hvis det er relevant, sende underretning til socialforvaltningen eller andre forvaltninger, så det kunne sikres, at der var opmærksomhed på borgeren. (7 borgere svarende til 13 pct. af målgruppen)

  (de resterende 2 borgere, svarende til 4 pct. af målgruppen blev ikke visiteret - eks.vis borgere, som stod på venteliste til transplantation eller lignende.)


  Organisering af projektarbejdet i Stevns Kommune
  Arbejdsmarked modtog 1.300.000 kroner i projektmidler til FSM. Dette gjorde, at man kunne ansætte en fuldtidsmedarbejder (jobformidler) til at arbejde med indsatsgruppen. Dette medførte, at der for de borgere, som var i gruppen, kunne tilrettelægges et stærkt fokuseret virksomhedsrettet og individuelt forløb, hvilket også har givet positivt udslag på resultaterne i indsatsgruppen.


  Ansættelsen af jobformidleren gav samtidig den afledte effekt, at der blev frigjort flere ressourcer i sagsbehandlerteamet, som derved kunne arbejde fokuseret med gruppe 2, som skulle følge rehabiliteringssporet. Dette har også givet tydelige positive aftryk i resultaterne.


  Resultater i Stevns Kommune:
  pr. august 2017 var der 71 borgere i målgruppen og pr. august 2019 var der 56 borgere i bruttomålgruppen (afgangen på 15 skyldes fraflytning o.lign)

  27 personer fra denne gruppe var i indsatsgruppen. Siden september 2018 har 11 eller flere personer fra denne gruppe været i virksomhedsrettet indsats svarende til en andel mellem 40 og 60 pct.
  I juni måned 2019 havde 5 borgere opnået ordinært aflønnede timer og tre af borgerne havde over 30 lønnede timer pr. måned. Målet var altså opfyldt i 10 måneder i træk. Alle Kommuner der deltog i projektet nåede målet. Stevns Kommune var imidlertid blandt de første der nåede det og Stevns formåede derefter at holde andelen af borgere i lønnede timer eller virksomhedsrettet indsats gennem den resterende del af projektperioden.

  Borgere i gruppe 2 skulle afklares til anden forsørgelse end kontanthjælp. Nitten ud af tyve borgere havde pr. august 2019 anden forsørgelse end kontanthjælp. Dette svarer til 95 pct. Af gruppen. Her har Stevns klaret sig langt over landsgennemsnittet på 78 pct.

  • 7 har fået førtidspension
  • 3 er bevilget fleksjob
  • 8 personer er i ressourceforløb
  • 1 person er fortsat på kontanthjælp
  • 1 person modtager anden forsørgelse


  Læringer i Stevns Kommune på baggrund af FSM

  • En relationsbåret virksomhedsrettet indsats giver resultater
   Vores lokale erfaringer har vist os, at mange og hyppige samtaler med samme jobformidler giver bedre mulighed for relationsopbygning. Derudover giver fokus på CV og virksomhedsrettet indsats resultater. Denne læring ligger fuldt i tråd med konklusionerne fra beskæftigelsesindikator projektet (BIP) nemlig at: "Det er på job man bliver klar til job" og "Sagsbehandlers tro på borgers muligheder har betydning for borgers muligheder".
  • Lave sagsstammer giver hurtigere afklaring
   De borgere, som skal videre til enten ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal igennem en tidskrævende proces i forhold til at få deres sager gjort parat til rehabiliteringsteammøde. En reduceret sagsstamme for den enkelte sagsbehandler kan og har sat fart i processen.


  STARs evaluering af det Samlede FSM projekt
  STARS evaluering har to sæt hovedkonklusioner. Dels hvor tro kommunerne har været overfor indsatsmodellen (fidelitet), dels de kvantitative resultater.
  Fidelitet:

  Kommunerne har rykket sig markant på indsatsen

  Der er på tværs af de deltagende kommuner sket en udvikling i arbejdet. Kommunerne har haft held med at forbedre arbejdet væsentligt. Det gælder f.eks. i forhold til at bruge jobmål, CV’er, ordinære timer osv.

  Mange flere har et CV

  I slutevalueringen angav fagpersoner i 74 pct. af projektkommunerne, at flere end 60 pct. af borgerne har et CV.

  Jobmål sætter retning

  Kommunerne er blevet væsentligt bedre til at arbejde med at borgerne får sat et jobmål.

  Ledelsesmæssigt fokus har haft stor betydning

  Kommunerne har skabt en markant positiv udvikling på alle kerneelementer via målrettet ledelsesmæssig fokus.


  Kvantitative resultater nationalt:

  De overordnede resultater af FSM

  Borgerne i ’Flere skal med’ er lykkedes med at skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem ordinære løntimer. Henover perioden har der løbende været en stigning i andelen af gruppen, som har opnået ordinære timer, virksomhedspraktik eller løntilskud.

  Hvilke grupper klarer sig bedst?

  Borgere, som har haft erfaring med at være på en arbejdsplads, har klaret sig bedre end andre grupper. Det viser vigtigheden af at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

  Dele af målgruppen er afklaret videre i systemet

  Det har været en væsentlig del af projektet, at de borgere, der vurderedes som værende i målgruppen for ressourceforløb og førtidspension, blev afklaret videre. Dette er i høj grad lykkedes, da ca. 75 pct. af gruppe 2 er blevet afklaret videre.

 • 268. Tilsagn om projekt: "Uddannelsesambassadør" - Orientering

  application/pdf icon tilsagnsbrev_laese_skrive_regneamb_0.pdfapplication/pdf icon tilsagnsbrev_uddannelsesamb_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har sammen med 16 andre kommuner i Region Sjælland modtaget tilsagn om 8.084.000,- til to beslægtede projekter; Uddannelsesambassadør og Læse-, skrive- regneambassadør. De to projekter samles under fællesbetegnelsen: "Flere faglærte på Sjælland - Uddannelse". Formålet er at imødekomme det sjællandske arbejdsmarkeds behov for faglært arbejdskraft, og samtidig give ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse en faglig uddannelse. Herunder gives en beskrivelse af projektets kerneelementer samt hvorledes det organiseres og administreres.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.


  Beskrivelse af sagen

  Arbejdsmarkedet på Sjælland har et øget behov for faglært arbejdskraft, derfor igangsættes et projekt: "Flere faglærte på Sjælland - Uddannelse", der skal imødekomme dette behov og samtidig give ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse en tidssvarende faglig uddannelse. Projektet flugter med ministermål 2: "Flere ledige skal opkvalificeres" og vil løbe i perioden:18-12-2020 til den 31-12-2022. For Stevns betyder dette, at vi deler en projektansat medarbejder med tre andre kommuner og at denne medarbejder vil arbejde med projektet i Stevns Kommune ca. 1 dag um ugen.

  Projektet gennemføres via følgende aktiviteter:

  • Alle dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere får afdækket deres uddannelsesniveau ved første samtale. Derefter henvises til en uddannelsesambassadør.
  • Borgere i målgruppen modtager information om opkvalificeringsmuligheder i relation til efterspørgslen efter arbejdskraft. Dette sikres ved fælles informationsmøder som indeholder en fælles informationsdel og en trepartssamtale med borger, jobcenter og uddannelsesambassadør.
  • Borgere, der tilkendegiver motivation for uddannelse, tilmeldes RealKompetenceVurdering (RKV) og kan på baggrund af denne efterfølgende påbegynde uddannelsesløft eller grundforløb.
  • Kendskabet til voksenlærlingeordningen og ny mesterlære udbredes til virksomheder gennem kampagne og virksomhedsbesøg fra Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS). Dette kan have flere effekter: Det højner serviceniveauet i forhold til virksomheder, der ønsker at ansætte voksenlærlinge og det kan give virksomhedskonsulenterne mulighed for at hjemtage jobordrer.


  Projektet har ligeledes et mål, som peger ind i Jobcentret:

  • Indsatsen øger medarbejdernes kendskab til både grundforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesløft for dagpengemodtagere og voksenlærlingeordningen.


  Succeskriterier for projektet:

  • Antallet af uddannelsesløft øges med ca. 230 % i de 17 kommuner ift. tal fra 2018 og 2019, og andelen af voksenlærlinge øges med 17 %.
  • Jobkonsulenter kender både uddannelsesløftordningen og voksenlærlinge ordningen, samt RKV og kan vejlede og motivere de ledige på et kompetent niveau.
  • Virksomhedskonsulenterne i JRS netværket og jobcentrene informerer om voksenlærlingeordningen på virksomhedsbesøg. Virksomhederne oplever, at de bliver godt hjulpet i den enkelte kommune.
  • Ledelsesmæssig prioritering af projektet.
  • Kommunerne har en tydelig strategi om opkvalificering af ufaglærte.
  • At styrke samarbejdet med ZBC, EUC Sjælland, CELF, NEXT og TEC – med en samlet regionalt koordineret ambassadørindsats, vil der kunne etableres et endnu stærkere samarbejde med skolerne om smidige arbejdsgange mhp. RKV og ud-dannelsesplaner.
  • Sikring af et tæt og praksisnært samarbejde mellem jobcentre, om opkvalificering af ufaglærte, og at de involverede kommuner bidrager til at løfte den politiske dagsorden om flere faglærte


  Projektets administration:

  • Projekt- og økonomistyring løses via sekretariatet for Jobforum, som har erfaring med projektstyring af projekter af denne størrelse.
  • Center for Arbejdsmarked, Næstved, varetager den samlede opgave med økonomistyring.
  • Med afsæt i det eksisterende tværgående samarbejde i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS) om rekruttering og opkvalificering, er det dels et mål at opnå volumen, effektivitet, faglig diversitet på udbud og efterspørgsel, samt optimale resultater i samarbejdet på tværs i det virksomhedsvendte samarbejde. Dette skal opnås ved kom-petenceudvikling, videndeling og sparring mellem ambassadørerne og medarbejdere i de deltagende jobcentre og a-kasser samt internt mellem ambassadørerne.
  • Der vil være løbende monitorering af fremdriften i måltallet for uddannelsesløft samt voksenlærlinge.  Projektets organisation:

  • Styregruppen for Jobforum har ansvar for en samlet opfølgning på projektet. De deltagende Jobcentre er opdelt i 6 klynger ud fra geografi og antal ledige i uddannelsesambassadørprojektet ”Flere faglærte til Sjælland – Uddannelse”
  • 2 klynger deles om 1 læse-, skrive-, regneambassadør og der forudsættes hermed et samarbejde mellem 1 læse-, skrive-, regneambassadør og 2 uddannelsesambassadører, hvilket vil være en styrke for projektets formål. Klyngerne er som følger:
   • Klynge 1: Holbæk, Odsherred, Kalundborg
   • Klynge 2: Greve, Lejre, Roskilde
   • Klynge 3: Faxe, Køge, Solrød, Stevns
   • Klynge 4: Ringsted, Sorø, Slagelse
   • Klynge 5: Næstved, Vordingborg
   • Klynge 6: Guldborgsund, Lolland • 269. Kommunal bygning - kontraktforhold - Drøftelse (Lukket)

 • 270. Diverse orienteringer - AET den 10, februar 2021 (Lukket)

 • 271. Underskriftsark (Lukket)