Referat

 • 277. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 278. Status på styringsanalyse - Orientering (Lukket)

 • 279. Temadrøftelse aktiviteter på plejecentrene - Temadrøftelse

  Resume

  Leder af Plejecenter Plushøj Yvonne Herzberg og leder af Hotherhaven Linda Marie Dahl deltager i temadrøftelse om aktiviteter på plejecentrene.


  De to ledere vil orientere om, hvilke aktiviteter der er for beboerne på plejecentrene. Herudover vil der være tid til spørgsmål og dialog.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Baggrunden for temamødet er at give SSU en orientering om, hvilke aktiviteter der er for beboerne på plejecentrene i Stevns Kommune.


  Plejecenterlederne vil komme ind på, hvordan beboernes livshistorie og ADL-færdigheder (Almindelig Daglig Livsførelse) inddrages i hverdagens aktiviteter.


  Herudover vil der være tid til spørgsmål og dialog.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 280. Udmøntning af kvalitetsstandard for akutfunktion - Orientering

  application/pdf icon kvalitetsstandarder_for_kommunale_akutfunktioner_i_hjemmesygeplejen_version_2.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_mellem_sygeplejerskerne_i_stevns_kommunes_akutfunktion_og_praktiserende_laeger_i_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon samarbejde_om_varetagelse_af_delegeret_virksomhed_rammedelegation_.pdf

  Resume

  Denne sagsfremstilling beskriver, hvordan Stevns Kommune udmønter sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.


  På mødet deltager leder af sygeplejen Lone Petersen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 6. januar 2021, pkt. 270:

  Sagen udsættes til det kommende møde.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Regeringen har i sin nationale handlingsplan 2016 for den ældre medicinske patient udarbejdet 8 konkrete initiativer for at løfte den samlede indsats for den ældre medicinske patient. Styrkelsen af den kommunale akutfunktion indgår som et af disse initiativer. Fra år 2018 skal kommunerne leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.


  Målgruppe
  Akutfunktionens målgruppe er borgere over 18 år med akutte og komplekse behandlingsforløb, der kræver specialiseret akutsygepleje. Funktionen har særligt fokus på borgere over 65 år, hvor der er mulighed for at forebygge indlæggelse og/eller genindlæggelse.


  Tilrettelæggelse
  Nogle kommuner har valgt at nedsætte et akutteam som udelukkende varetager opgaver indenfor dette område. Ofte er det kommuner med et stort befolkningsgrundlag og/eller lille geografi. Andre kommuner kombinerer akutopgaven med øvrige sygeplejeopgaver såsom sundhedsfremmende, opsøgende og forebyggende indsatser i forhold til tidlig opsporing. Desuden er der kommuner, der forventer, at akutfunktionen skal kunne varetages af alle sygeplejersker hos de borgere, de i forvejen kender, og hvor de sammen med borgerens praktiserende læge har et samarbejde i forvejen.


  I Stevns kommune varetages akutfunktionen af udvalgte sygeplejersker, som har de rette kompetencer til opgaven. Ansvaret for akutfunktionen ligger hos leder af sygeplejen. Akutfunktionen er tilgængelig døgnet rundt alle ugens dage. Akutfunktionen varetages af tre sygeplejersker. Ved deres fravær grundet ferie, sygdom eller andet, varetages funktionen af en sygeplejerske fra den udekørende funktion. Akutfunktionen varetages i dagtimerne af én sygeplejerske, der har mødetid fra kl. 8.00 til kl. 18.00. Efter dette tidsrum varetages opgaverne i akutfunktionen af de udekørende aften- og natsygeplejersker. Denne model med 10-timers dagvagt er valgt for at sikre en forsvarlig overlevering af opgaverne til aftenvagten.


  Indsats
  Sygeplejerskerne i akutfunktionen modtager borgere fra almen praksis, vagtlæger og sygehus samt fra interne henvendelser.
  Når der delegeres en opgave til akutfunktionen, sikres det, at der er tydelig kommunikation om, hvem der har behandlingsansvaret for den konkrete borger. Sådan at der aldrig er tvivl om, hvilken læge der har behandlingsansvaret for den konkrete borger/patient i den konkrete situation.


  Der er udarbejdet en ”Samarbejdsaftale mellem sygeplejerskerne i Stevns Kommunes akutfunktion og de praktiserende læger i Stevns Kommune”. Desuden er der udarbejdet ”Samarbejde om varetagelsen af delegeret virksomhed (Rammedelegation)”. Begge er vedlagt som bilag.


  Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået en samarbejdsaftale mellem Regionen og Stevns Kommune, men der er igangsat en indsats på dette område.


  Sygeplejerskerne i akutfunktionen varetager følgende funktioner:

  • Anlæggelse af kateter
  • Pasning af dræn
  • Varetagelsen af parenteral ernæring
  • Håndtering af IV medicin
  • Sondeernæring
  • Kapillær blodprøver – måling af infektionstal, blodprocent og blodsukker


  Kompetencer
  I sygeplejegruppen er der udelukkende ansat sygeplejersker med mellemlang videregående uddannelse. Sygeplejerskerne, der varetager akutfunktionen, har 3–5 års erfaring fra ansættelse i enheder med patienter i akutte forløb, suppleret med erfaring fra ansættelse på andre kliniske afdelinger. Sygeplejerskerne har opnået erfaringer og færdigheder indenfor følgende:

  • Smertebehandling
  • Perception
  • Ernæring og væskeproblemer
  • Demente
  • Deliriøse
  • Infektion
  • Akut modtagelsen
  • Kardiologi


  Opmærksomhedspunkter

  Med den kompleksitet og de udviklingstiltag der igangsættes i kommunerne, er der behov for at have et øget fokus på, om vi som kommune har de rette kompetencer til opgaverne ikke mindst i forhold til sygeplejerskerne i akutfunktionen. Særligt når der fra sygehusene delegeres en opgave til sygeplejen, hvor der er behov for oplæring, supervision og/eller vejledning relateret til opgaven. I dag er det sygeplejerskerne i akutfunktionen der bidrager med denne funktion.


  Desuden kan sygeplejerskerne i akutfunktionen varetage rollen som mentor for nyansatte sygeplejersker.


  Med den nationale handlingsplan blev der afsat 445 millioner kroner i perioden 2016 – 2019 og herefter årlig 170 mio. kr. til at kommunerne kan styrke de kommunale akutfunktioner.
  Midlerne udmøntes via en objektiv fordelingsnøgle og fra 2019 og frem udmøntes midlerne via bloktilskud.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 281. Opfølgning på Budgetprognose 2021 - Beslutning

  application/pdf icon budgetprognose_2021_-_ssu_pr._22._januar_2021.pdf

  Resume

  SSU behandlede årets første budgetprognose den 6. januar 2021. Budgetprognosen blev fulgt op af en mundtlig orientering om, at der kan forventes ændringer på botilbud til voksne handicappede, idet der omkring jul var flere sager om mulige botilbud under behandling end sædvanligt.


  Der er derfor foretaget ekstra opfølgning på budgetprognosen på botilbud til voksne handicappede.


  Budgetprognosen viste en forventet merudgift samlet set på 4,7 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. på botilbud til voksne med særlige behov - herunder egne botilbud.


  Budgetprognosen pr. 22. januar 2021 viser nu en forventet merudgift på 4,9 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. vedrører botilbud til voksne med særlige behov.


  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at

  1. ekstra opfølgning på budgetprognosen på botilbud til voksne handicappede tages til efterretning
  2. udvalget beslutter, om der skal iværksættes modgående foranstaltninger

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

  2. Der iværksættes ikke modgående foranstaltninger.

  Beskrivelse af sagen

  SSU behandlede årets første budgetprognose den 6. januar 2021. Budgetprognosen blev fulgt op af en mundtlig orientering om, at der kan forventes ændringer på botilbud til voksne handicappede, idet der i øjeblikket er flere sager om mulige botilbud under behandling end sædvanligt.


  Budgetprognosen viste en forventet merudgift på botilbud til voksne med særlige behov - herunder egne botilbud på netto 0,8 mio. kr. "Takstfinansierede institutioner" - det vil i denne sammenhæng primært sige Botilbud og psykiatricenter Brohøj - indgår i opfølgningen, idet nogle af de nye sager potentielt vil kunne bevilges ophold på Brohøj som alternativ til anbringelse uden for kommunen.


  Følgende områder er gennemgået igen i januar 2021:

  • Botilbud til voksne med særlige behov
  • Socialpædagogisk støtte - botilbudslignende foranstaltninger
  • Egne botilbud: Botilbud og psykiatricenter Brohøj, samt Birkehuset


  Den ekstra opfølgning på de udvalgte områder viser en forventet merudgift på 0,9 mio. kr.

  Budget: 113,5 borgere

  Budgetprognose: 116 borgere

  Ekstra Budgetprognose: 117,5 borgere


  Botilbud til voksne med særlige behov er kendetegnet ved, at stort set alle udgifter personbudgetteres.

  Det medfører, at en enkelt til- eller afgang kan have væsentlige økonomiske konsekvenser. Derfor er opfølgningerne også en pejling på, i hvilket omfang der kan blive behov for budgettilførsel fra den centrale pulje til vanskeligt styrbare områder.


  Da al økonomiopfølgning er udtryk for et øjebliksbillede, bør området følges tæt i en periode. Derfor planlægges endnu en opfølgning på botilbud samt på tilhørende dagforanstaltninger. Opfølgningen forelægges for SSU i marts. I marts udvides opfølgningen desuden til at omfatte mellemkommunal betaling for borgere i døgnplejen, hvilket også er et område, som kræver særligt fokus i 2021.


  Næste ordinære budgetopfølgning sker derefter pr. 31. marts 2021 til forelæggelse for SSU i maj måned.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  På botilbud til voksne med særlige behov forventes en merudgift på 0,9 mio. kr.


  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås, og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

 • 282. Budget 2022 - MED-møder og pejlemærker - Beslutning

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2021-2025_-_godkendt_i_oeu_12.01.21.pdf

  Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af budget 2022 skal SSU holde dialogmøde med MED-udvalg i marts eller april 2021. Der skal på dette møde tages stilling til dialogmødets form og indhold, herunder mødedato, deltagerkreds, indhold mv.


  Derudover skal fagudvalgene drøfte indhold og pejlemærker for budget 2022.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. der tages stilling til, hvornår og hvordan SSUs dialogmøde med MED-udvalg skal afholdes, herunder mødets form, indhold og deltagerkreds.
  2. udvalget kommer med forslag til indhold og pejlemærker for budget 2022, som kan indgå i det videre budgetarbejde, herunder forslag til balancekataloget.

  Beslutning

  1. Dialogmødet afholdes den 14. april 13-15.30. Mødet starter i plenum inden dialog i emnegrupper og slutter ligeledes i plenum.

  2. Drøftet.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget har på møde den 12. januar 2021 godkendt Stevns Kommunes økonomiske politik for 2021-2025, herunder tidsplanen for budget 2022 (den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).


  MED-udvalgsmøder med udvidet deltagerkreds

  Af tidsplanen for budget 2022 fremgår blandt andet, at fagudvalgene skal afholde møder med MED-udvalg i marts eller april 2021 – men med en udvidet deltagerkreds. Der skal inden da tages beslutning om mødets form og indhold, herunder mødedato, mødeform, tema og deltagerkreds. Det enkelte fagudvalg sætter selv rammerne for mødet.


  SSU's område er meget bredt, og det foreslås derfor, at dialogen opdeles i fem emne-grupper:

  1. Sundhed og forebyggelse, Tandpleje og Madservice

  2. Myndighed / voksen-handicap og hjælpemidler

  3. Psykiatri

  4. Plejecentre og Rehabiliteringscenter Stevnshøj

  5. Hjemmepleje og hjemmesygepleje


  Hver gruppe forbereder et kort oplæg om, hvad de ser som de vigtigste udfordringer i hverdagen, visioner, effektiviseringer m.v.


  Deltagerkredsen foreslås at være alle MED-medlemmer, Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter, samt ledelsesrepræsentanter. Desuden foreslås at invitere øvrige relevante medarbejderrepræsentanter, blandt andet fra de områder, som ikke har lokal-MED, men blot personalemøder med MED-status. Alle enheder bliver således repræsenteret ved både medarbejdere og ledere.


  Det foreslås, at dialogmødet afholdes 14. april 2021 kl. 13-15.30 i forbindelse med SSU's ordinære møde.  Budget 2022 - Indhold og pejlemærker

  SSU skal også drøfte indhold og pejlemærker for budgetprocessen for 2022. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder drøftet indhold og pejlemærker som udvalget ønsker medtaget i budgetmaterialet og den videre budgetproces. Derudover skal udvalget også igangsætte udarbejdelsen af et balancekatalog.


  Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 15 mio. kr. for at mindske ubalancen i kommunens økonomi og til imødegåelse af opdrift på visse områder som følge af demografisk udvikling og øget udgiftspres.


  Stevns Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2022, da kommunens indtægter ikke er tilstrækkelige til at finansiere de nuværende udgifter til drift og anlæg. Der er i det vedtagne budget 2021-2024 budgetlagt med et kassetræk på 8,0 mio. kr. i 2021 og 17,2 mio. kr. i 2022.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.

 • 283. Politiske budgetpunkter til B2021 - status oversigt - Orientering

  Resume

  Som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2021 forelægges en oversigt over budgettets hovedpunkter, inkl. tidspunkter for igangsættelse. Der medtages som hovedregel kun initiativer som er nye, og ikke initiativer som er afledt af tidligere års budgetaftaler.


  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via direktionen, PMT, BUL, AET og SSU, at


  1. oversigten tages til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2021, pkt. :

  Samles til et bilag og forelægges for fagudvalg/ØU.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 434:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 272:

  Sagen taget til efterretning.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 10. februar 2021, pkt. 263:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning med bemærkning om, at skemaet bør fremlægges fx. kvartalsvis for udvalgene.

  Beskrivelse af sagen

  For at give bedre mulighed for at overskue det videre arbejde med de initiativer, som er blevet muliggjort med budgetaftalen, er der på udvalgsniveau og samlet for alle udvalg lavet en oversigt. Oversigten indeholder en kort beskrivelse, økonomi og tidspunkt for igangsættelse og/eller status for de enkelte dele. Det er hensigten, at oversigten opdateres halvårligt.


  Den omtalte oversigt (årshjul) over budget 2021 ligger under dagsordenspunktet " Diverse orienteringer ". Bilaget er af konkurencemæssige årsager lagt på en lukket sag, da det blandt andet indeholder anlægsopgaver.

 • 284. Demenspolitik - Godkendelse

  application/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._ny_demenspolitik_1._udkast.pdf.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_foerste_udkast_til_ny_demenspolitik_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_2._december_2020_kl._1500_moedelokale_1_i_social_og_sundhed_2020.docx.pdfapplication/pdf icon demenspolitik_-_foerste_udkast.pdf

  Resume

  SSU vedtog den 2. december 2020 at sende udkast til ny demenspolitik i høring i Ældrerådet. Ældrerådet har efter møde den 4. januar 2021 afgivet vedhæftede høringssvar. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i det fremlagte udkast til demenspolitik, men henleder opmærksomheden på, hvor vigtigt det er, at der sættes handling bag politikken.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via SSU og ØU, at

  1. godkende udkast til demenspolitik.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  SSU besluttede den 2. december 2020 at sende udkast til ny demenspolitik i høring i Ældrerådet. Udkast til ny demenspolitik og referat af mødet er vedlagt som bilag.


  Udkast til Stevns Kommunes nye demenspolitik er jf. den politisk vedtagne procesplan udarbejdet på baggrund af input fra seks workshops med forskellige medarbejdergrupper og én workshop, hvor borgere med demens og deres pårørende, Ældrerådet, Alzheimerforeningen og de praktiserende læger var inviteret til at deltage sammen med Social- & Sundhedsudvalget.


  Demenspolitikken tager afsæt i den nationale demenshandlingsplans fem fokusområder:

  1. Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af demens

  2. Bedre kvalitet i plejen, omsorg og rehabilitering

  3. Støtte til mennesker med demens og pårørende

  4. Demensvenlige boliger og samfund

  5. Øget videns- og kompetenceniveau


  Formålet med den nye demenspolitik er at sætte retningen for arbejdet med mennesker med demens og deres pårørende, og politikken er udarbejdet med fokus på inddragelse og faglighed.


  Politikken indeholder et forord og en indledning og er herefter inddelt i fem afsnit – ét for hver af de fem fokusområder i den nationale demenshandlingsplan.


  Hver af de fem afsnit er bygget op, så de indeholder en tekst om indsatsen, en boks med Stevns Kommunes ønsker til udmøntning af indsatsen og til sidst under hver indsats er der sat citater fra de afholdte workshops ind som Post-it’s.


  Tekstafsnittene er for en stor del inspireret af publikationens ”Et trygt og værdigt liv med demens” oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025.


  Ønskerne afspejler både de ønsker, der er fremkommet gennem inddragelse via de afholdte workshops, og forslag fra kommunens demenskoordinatorer via deres faglige viden. Da Stevns Kommune allerede har fokus på demensområdet, er mange af ønskerne allerede fuldt ud eller i nogen grad implementeret, men der er også ønsker i den fremlagte demenspolitik, som ikke er sat i værk endnu. Nogle af disse vil kræve tilførsel af ressourcer udover budgettet.


  Stevns Kommune har søgt puljemidler til forskellige indsatser indenfor demensområdet. Kommunen har fået tilsagn om knap 5,7 millioner kr. til mere fleksible aflastningstilbud fordelt over 2020-2023.


  Ønsker til indsatser i demenspolitikken, der ikke kan indeholdes indenfor nuværende budget samt de tilførte puljemidler, vil blive taget med i budgetforhandlingerne for 2022. Det kan f.eks. være udgifter til vikardækning i forbindelse med undervisning af medarbejdere, udgifter i forbindelse med aflastningspladser eller midlertidige boliger.


  Ældrerådet har på sit møde den 4. januar 2021 gennemgået og drøftet udkast til ny demenspolitik i Stevns Kommune. Hvorefter Ældrerådet den 20. januar 2021 har afgivet følgende høringssvar:


  "Der var på rådsmødet enighed om, at det var et godt udkast til en ny demenspolitik. Ældrerådet kan derfor bakke fuldt ud op om nævnte 1. udkast.


  Men det er så også vigtigt, at der snarest sættes handling bag ordene, og at kommunens demente borgere og deres pårørende mærker en forskel, når demenspolitikken er vedtaget."


  Høringssvaret er vedlagt som bilag.


  Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre i det fremlagte udkast til demenspolitik.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen. I det omfang, der er behov for ekstra budgettiltag som følge af demenspoltikken, vil de indgå i det videre budgetarbejde.

 • 285. Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 - Godkendelse

  application/pdf icon praksisplan_for_fysioterapi_2021-2024.pdf.pdfapplication/pdf icon notat_til_praksisplan_for_fysioterapi.pdf

  Resume

  Region Sjælland har sendt Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Region Sjælland. Praksisplanen fremlægges med denne sagsfremstilling med henblik på KB’s godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. godkende Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 9:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 er Region Sjællands og kommunerne i Region Sjællands fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen er vedlagt som bilag.


  Praksisplanen har været drøftet i Kommunalt Sundhedsforum i august 2020.


  Normal procedure for praksisplaner, der sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne, er, at udkast til planen har været i høring i kommunerne først. Ligesom praksisplanerne for fodterapi, kiropraktik og almen praksis har været det i andet halvår af 2020. Praksisplan for Fysioterapi blev sendt til Stevns Kommune i foråret 2020, men blev ved en fejl fra forvaltningens side ikke sendt i høring i SSU.


  Kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi samt vederlagsfri ridefysioterapi og dækker 100 % af honoraret for patienter, der opfylder betingelserne. Forvaltningen finder det derfor positivt, at der med praksisplanen er fokus på både økonomi og økonomistyring af området.


  I Region Sjælland er der 245 indehavere af et ydernummer til fysioterapi, hvilket giver en samlet kapacitet på 201, idet ydernumre registret til over 30 timer pr. uge opgøres som en kapacitet på én, mens ydernumre på under 30 timer pr. uge registreres som 0,5. Den samlede kapacitet indenfor ridefysioterapi i Region Sjælland er 8 (uddybes på s. 13 i praksisplanen).


  Stevns Kommune er blandt de tre kommuner i regionen med flest borgere pr. kapacitet på alm. fysioterapi: Faxe kommune med 5.617 borgere, Stevns kommune med 5.063 borgere og Køge kommune med 5.056. Stevns Kommune er samtidig én af de få kommuner i Region Sjælland, der har en ridefysioterapeut i kommunen. Der er ikke ændret på den fysioterapeutiske kapacitet i Region Sjælland i kommende praksisplanperiode. Men kapacitetsfastsættelsen kan tages op til fornyet drøftelse i perioden. Forvaltningen finder det positivt, at der med praksisplanen fortsat er fokus på kapaciteten på området.


  Herudover har praksisplanen fokus på dialog mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter samt på mulighed for hjemmebehandling. I praksisplanen fremgår det om Stevns Kommune, at der er et løbende og godt samarbejde mellem træningsenheden og klinikkerne omkring borgerne i hverdagen. Videre fremgår det, at én fysioterapeut i Stevns Kommune tilbyder hjemmebehandling. Hvilket ikke giver anledning til yderligere fra forvaltningens side.


  Region Sjælland, Det nære Sundhedsvæsen, sender nu den endelige Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Region Sjælland.


  Praksisplanen har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland og har været sendt i høring hos kommuner og samarbejdsparter i 2020. De relevante ændringsforslag er herefter blevet indarbejdet i planen.


  Praksisplanen for Fysioterapi 2021-2024 skal godkendes af alle 17 Kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet. Fristen for Kommunalbestyrelsens godkendelse er 31. marts 2021.


  Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 forventes at træde i kraft den 1. april 2021 efter endt godkendelse.


  I Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har der desuden været et politisk ønske om at udarbejde et notat, som kan følge praksisplanen i forbindelse med godkendelsesprocessen. Notatet er vedhæftet til orientering, ift. at give en besvarelse på de væsentlige spørgsmål, som er modtaget under høringsprocessen af praksisplanen, men som ikke har medført ændring af planen.


  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at KB godkender Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 286. Udpegning af boligselskab - Godkendelse (Lukket)

 • 287. Kommuneplan 2021-2033 - Godkendelse

  application/pdf icon bilag_2_-_miljoevurdering_af_stevns_kommuneplan_2021-33.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_afgraensning_af_miljoerapportens_indhold.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_oversigt_over_aendringer_i_kommuneplan_2021_og_miljoevurdering.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_laesevejledning_til_kommuneplan_2021-2033.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_forslag_til_kommuneplan_2021.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal behandle Stevns Kommuneplan 2021 og sende den i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at


  1. forslag til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurdering godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring

  2. fastsætte datoer for afholdelse af digitale borgermøder i høringsperioden

  3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 421:

  Indstillingen anbefales med den mindre korrektion, at ad. 2 ændres til:

  Fastsætte datoer for afholdelse af (digitale) borgermøder i høringsperioden.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 271:

  Anbefales.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 10. februar 2021, pkt. 261:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Den indledende proces

  Forud for revisionen af kommuneplanen, ligger kommunalbestyrelsens arbejde med Planstrategien og kommunens nye vision: Stevns - Du kommer igen! Der blev både afholdt interne og eksterne visionsworkshops, herunder med Instituttet for fremtidsforskning på Høkeren i Rødvig, hvor kommunens borgere gav deres bidrag til vision og Planstrategi.


  Processen identificerede først fire overordnede temaer, der, sammen med den lokale Agenda 21-strategi, satte rammen for Planstrategi 2020. Langt de fleste input fra processen indgår som en del af Planstrategiens hovedtemaer og ud fra dem blev Stevns Kommunes vision også skabt. De fem hovedtemaer er: Fællesskab og deltagelse, Et godt sted at bo, Natur- og kulturlandskaber, Udsyn og innovation samt Bæredygtig fremtid.


  Planstrategiens fem hovedtemaer omfatter en lang rækker ambitioner om, hvilken kommune Stevns skal være og er således afsættet for Kommuneplan 2021.


  Kommuneplanrevisionen

  Med afsæt i Planstrategiens fem strategiske temaer besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en fuld revision af kommuneplanen. Samtidig samler Kommuneplan 2021 op på tidligere udviklingsplaner for byer og Stevns Klint og indarbejder en række lovændringer, som har medført specifikke krav til kommuneplanens indhold.


  Lovændringerne berører følgende temaer: Detailhandel, Strategisk udvikling for Landsbyerne, Grønt Danmarkskort, Klimatilpasning, Oversvømmelse og erosion, Produktionsvirksomheder, Konsekvensområder, samt Støj, støv, lugt og anden luftforurening.


  Desuden opgøres restrummeligheden for boliger, erhverv og sommerhuse, mindste grundstørrelser hæves, der indarbejdes en ny udpegning af kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og kridtstenshuse og der udpeges flere lavbundsarealer samt mere skovrejsningsareal.


  De afsnit, der omhandler overnatning og camping, er blevet omskrevet, så der nu indgår definitioner i redegørelserne for at lette sagsbehandlingen i mange af de turismerelaterede ansøgninger, som kommunen behandler.


  Der udlægges ikke nye byudviklingsarealer med Kommuneplan 2021, men der udpeges et nyt perspektivområde syd for Valløby. Erhvervsministeren gav, med Landsplandirektiv 2019 mulighed for udlæg af 18 nye sommerhusgrunde i Rødvig. Disse udlægges som en ny sommerhusramme i Kommuneplan 2021


  I Kommuneplan 2021 fastholdes den overordnede struktur fra Kommuneplan 2017 med følgende 5 afsnit: Bosætning, Erhverv, Natur, Infrastruktur, Sundhed samt Klima og Energi.


  Her finder du forslag til Stevns Kommuneplan 2021

  Forslaget til den digitale version af Stevns Kommuneplan 2021 kan tilgås via dette link: https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=54


  Politik & Borger gør opmærksom på, at den digitale version af kommuneplanen, der kan tilgås via ovenstående link, er mere læsevenlig end pdf-udskriften i Bilag 1.


  Miljøvurdering

  En kommuneplan skal miljøvurderes og Kommuneplan 2021 er blevet miljøvurderet af NIRAS. Følgende temaer blev i den indledende afgrænsningsfase udtaget til miljøvurdering:

  • Bevaringsværdige bygninger, herunder kridtstenshuse: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og nye udpegninger af bevaringsværdige bygninger
  • Grønt Danmarkskort og lavbundsarealer: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og ændrede udpegninger.
  • Skovrejsningsområder: Der er vurderet på 3 nye udpegninger til skovrejsning.
  • Sommerhusområder: Der er vurderet på 1 ny udpegning og et nyt rammeområde, Skovbo.
  • Rammeområder til erhverv og bolig/erhverv inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD): Der er vurderet på nye rammebestemmelser vedr. beskyttelse af grundvandet i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige lokalplaner.
  • Udvidelse af rammeområdet 9R3 Højerup Ferie og Fritid: De er vurderet på udvidelsen og de ændrede rammebestemmelser.


  Flere af ændringerne i Kommuneplan 2021 har positive effekter på miljøet og i de tilfælde, hvor der er identificeret en mulig negativ effekt, er der indarbejdet afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen har derfor ikke fundet, at der med Kommuneplan 2021 sker ændringer i de ovenstående temaer, der kan have væsentlig negativ miljøpåvirkning. Der er heller ikke konstateret påvirkninger, som strider mod nationale miljømål eller bindinger som f.eks. Natura 2000-områder.


  PDF-versioner af forslaget til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurderingen ligger som bilag til dagsordenspunktet. Se Bilag 1 - Stevns Kommuneplan 2021 og Bilag 2 – Miljøvurdering, samt Bilag 3 - Afgrænsning af miljørapportens indhold.


  Der er desuden udarbejdet en læsevejledning, se Bilag 4 – Læsevejledning


  For en oversigt over ændringerne samt sammenfatning af miljøvurderingen se Bilag 5 - oversigt over ændringer i Kommuneplan 2021 samt miljøvurdering


  Offentlig høring og borgermøder

  Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Kommuneplan 2021 og Miljøvurderingen, sendes disse i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et eller flere digitale borgermøder, hvor kommuneplanens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst. Borgermøderne vil som udgangspunkt tage afsæt i 4 temaer: Bosætning, Erhverv, Natur, Klima & Miljø.


  Efter høringsfasen vil de indkomne bemærkninger blive gennemgået og indarbejdet i en Hvidbog, der ligeledes vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af Kommuneplan 2021. Eventuelle ændringer i Kommuneplanen efter høringsperioden vil indgå i en sammenfattende redegørelse.


  Tidsplan

  marts-april 2021 Offentlig høringsfase

  maj 2021 Indkomne bemærkninger indarbejdes i hvidbog

  juni 2021 Godkendelse i alle udvalg og KB

  juni/juli 2021 Offentliggørelse

  Retsgrundlag

  Planloven

  Fingerplan 2019

  Landsplanredegørelsen

  Landsplandirektiver

  Oversigt over Nationale interesser i kommuneplanlægningen

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Afledte projekter i den kommende planperiode.

 • 288. Status på sammenhængende børne- og ungepolitik - Orientering

  Resume

  BUL, AET, PMT og SSU orienteres om status på den sammenhængende børne- og ungepolitik

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til SSU via direktionen, PMT, BUL og AET, at


  1. orienteringen om status på børne- og ungepolitik tages til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 425:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 268:

  Sagen taget til efterretning.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 10. februar 2021, pkt. 262:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Projektleder Sarah El Hamoumi deltager under dette punkt til BUL-mødet.


  Status på Interviews

  Forinden afholdelse af interessentmøderne har projektleder været ude og tale med de tre skoleledere, de tre områdeledere samt leder fra ungdomsdagskolen om deres tanker om de fem pejlemærker fra den sammenhængende børne-og ungepolitik. Der er efterfølgende blevet lavet en sammenfatning af vigtige pointer og ideer/pointer, der gik igen. Centerchef og projektleder har afholdt møde, hvor disse pointer er blevet gennemgået, og det blev diskuteret, hvorledes de kunne inddrages i den videre proces.

  Det fremgik af tids- og procesplanen, at projektleder efterfølgende ville foretage børneinterviews med folkeskoleelever fra 0. – 9. klasse, børnehavebørn fra hvert af de tre områder, skoleelever fra ungdomsdagsskolen samt workshops med ungdomsrådet.

  Status er, at der er blevet afholdt interviews med børnehavebørn fra to ud af de tre børnehaver (Område Nordstevns og område Sydstevns) samt skoleelever fra 7., 8. og 9. årgang (Store Heddinge Skole). Resten af interviewene er blevet udskudt grundet Covid-19 situationen efter ønske fra de enkelte institutioner.

  Planen er, at de sidste interviews vil blive afholdt, når Covid-19 situationen tillader det, hvorefter output derfra ligeledes vil blive taget med i det videre arbejde på lige fod med input fra workshops.


  Plan for workshops

  Ifølge den sammenhængende børne-og ungepolitiks tids-og procesplan er interessentmøderne sat til at blive afholdt i januar og februar 2021. Interessentmødernes er, ud fra tidsplanen, opdelt i en plan a og en plan b afhængigt af Covid-19 situationen. Yderligere er det planlagt, at der forinden interessentmøderne vil være et politisk styret digitalt opstartsmøde.

  Grundet coronarestriktioner benyttes plan B, hvilket indebærer, at interessentmøderne bliver afholdt digitalt i mindre grupper. Det vil sige, at der vil blive afholdt forventeligt otte digitale interessentmøder med cirka 10 deltagere pr. møde/workshop samt to workshop-facilitatorer. I forhold til tids-og procesplanen er det rykket en smule og vil derfor gå lidt ind i marts måned, således at workshops afvikles i februar og primo marts.

  I forbindelse med at benyttes plan B er vi nødsaget til at ændre workshop-grupperne. Forvaltningen vil stadig sikre, at der vil være stor diversitet til alle workshopmøder med henblik på at sikre en konstruktiv diskussion ud fra forskellige ståsteder og synspunkter. Yderligere vil der drages fordel af, at møderne afholdes digitalt ved, at deltagerkredsen kan blive udvidet, blandt andet kan der komme flere deltagere fra ungerådet.


  Vigtige datoer:

  Digitalt opstartsmøde med alle workshopdeltagere, hvor politisk niveau introducerer de overordnede pejlemærker m.m. vil blive afholdt 15. februar fra 16.30 – 18.00 via teams. Workshops vil blive afholdt umiddelbart efter - i uge 7, 9 og 10. Uge 8 er taget fra grundet vinterferie. Endelige mødedatoer sendes til BUL når de er fastlagt, med henblik på at koordinere deltagelse fra BUL (en pr. workshop).

  Interessentmøderne vil stadig blive afholdt efter metoden fremtidsværksted, hvor programmet vil være som følger:

  1. Introduktion og præsentation – hvad skal der ske i dag, hvem er vi (facilitatorer) og hvem er I.
  2. Opdeling i to grupper – der hver gennemgår tre pejlemærker hver (der vil til hvert møde være ét pejlemærke, der går igen i de to grupper, men det vil skifte, hvilket af pejlemærkerne, der går igen)
  3. Diskussion af hvert pejlemærke ud fra fremtidsværkstedsmetoden – kritik, utopi, implementering.
  4. Præsentation for anden gruppe af hovedpointer af de to pejlemærker, som modsatte gruppe ikke har gennemgået selv.
  5. Farvel og tak og mulighed for at skrive yderligere tanker og ideer på mail til facilitatorer.
 • 289. Diverse orientering - SSU 10. februar 2021 (Lukket)

 • 290. Underskriftsark (Lukket)