Referat

 • 531. Åben dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 21. januar 2021.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 532. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt (ændring) - Borgerrådgiver - Godkendelse

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_pr_marts_2021_0.pdf

  Resume

  Godkendelse af ændring af Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt som følge af etablering af en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e.

  Ændringer skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles således i Kommunalbestyrelsen den 21. januar 2021 og den 4. marts 2021

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via DIR og ØU at


  1. Styrelsesvedtægtens ændringer vedr. etablering af borgerrådgiver godkendes

  Beslutning fra Direktionen, 11. januar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. januar 2021, pkt. 201:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2021 at etablere en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e.


  Beslutningen om etablering af en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e skal fremgå af styrelsesvedtægten.


  Forvaltningen skal på denne baggrund anbefale, at der i styrelsesvedtægten foretages følgende ændringer.


  Der indføres en ny § 18 med følgende ordlyd:


  "§ 18

  Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e

  Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere indenfor de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

  Borgerrådgiveren skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

  Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed."  Ændringer skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Styrelsesvedtægtens behandles derfor på Kommunalbestyrelsens møder den 21. januar 2021 og den 4. marts 2021.


 • 533. Etablering af uvildig borgerådgiver - Godkendelse

  application/pdf icon vedtaegter_borgerraadgiver_0.pdfapplication/pdf icon job-_og_personprofil_borgerraadgiver_070121_0.pdf

  Resume

  Til brug for etablering af den uvildige borgerrådgiver fremlægges vedtægter for Stevns Kommunes borgerrådgiver til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Kommunalbestyrelsen skal yderligere tage stilling til ansættelsesudvalgets sammensætning samt godkende kommende ansættelsesproces.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via DIR og ØU, at

  1. Vedtægter for Borgerrådgiver i Stevns Kommune godkendes
  2. Ansættelsesudvalgets sammensætning besluttes
  3. Ansættelsesproces fastsættes

  Beslutning fra Direktionen, 11. januar 2021, pkt. 2:

  Anbefales med den tilføjelse, at vedtægten bør evalueres umiddelbart efter borgerrådgiverens første beretning.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. januar 2021, pkt. 202:

  Ad. 1

  Anbefales med ændring i § 9, stk. 3, så MUS-samtaler i stedet afholdes med borgmesteren, og relevante centerchef deltager som sekretær.

  Anbefaler endvidere direktionens indstilling om en evaluering af vedtægterne umiddelbart efter borgerrådgiverens første beretning.


  Ad. 2

  Anbefaler følgende sammensætning af ansættelsesudvalget:

  Borgmester Anette Mortensen (V), Steen S. Hansen (A), Jan Jespersen (Ø) og Centerchef for Politik & Borger.


  Ad. 3

  Ansættelsesprocessen igangsættes nu, og afventer ikke den centrale pulje, da der ikke foreligger nogen information om puljens indhold/krav.

  Det fremlagte forslag til tidsplan anbefales derfor.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Vedrørende indstillingspunkt 1:

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2021 at etablere en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e.

  Beslutning om etablering af borgerådgiverfunktionen efter § 65 e skal fremgå af Stevns Kommunes styrelsesvedtægt. Der er til KB udarbejdet særskilt sag om ændring af styrelsesvedtægten til behandling den 21. januar og 4. marts 2021


  Under forudsætning af, at Stevns Kommunes styrelsesvedtægt ændres er der i forhold til den videre proces nu til politisk godkendelse udfærdiget vedtægter for borgerrådgiverfunktionen.


  Vedtægterne for Stevns Kommunes borgerrådgiver angiver rammen for rådgiverens overordnede funktion, formålet med borgerrådgiveren, rådgiverens forhold til kommunalbestyrelsen mv. Vedtægten er vedlagt sagen.

  Borgerrådgiverfunktionen med forankring direkte under Kommunalbestyrelsen. Borgerådgiveren er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning.


  Formålet med etableringen er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.


  Udover borgerrådgiverens varetagelse af specifikke sager i forhold til kommunens sagsbehandling får borgerrådgiveren også ansvaret for håndtering af whistleblowerfunktionen samt anmeldelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer vedr. oplevet sexisme eller anden krænkende adfærd.


  Vedrørende indstillingspunkt 2:

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte ansættelsesudvalgets sammensætning, særligt i forhold til om der ønskes politiske repræsentanter i udvalget.


  Fra forvaltningen anbefales det, at kommunaldirektøren samt centerchefen fra Politik & Borger deltager i ansættelsesudvalget. Dette med afsæt i stillingens personalemæssige organisatoriske forankring.


  Vedrørende indstillingspunkt 3:

  I forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat kr. 30 mio. i 2021 og og kr. 35 mio. i perioden 2022-2024 til borgerrådgivningsfunktioner.

  Pengene er afsat som ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på ansættelse af en borgerrådgiver. Der foreligger endnu ingen centrale udmeldinger omkring den videre proces for ansøgning om midler fra denne pulje.


  Kommunalbestyrelsen skal beslutte om etableringsprocessen skal sættes i bero og afvente muligheden for mulig medfinansiering til stillingen eller processen igangsættes med afsæt i nedenstående proces:


  Aktivitet


  Politisk igangsætning

  KB igangsætter ansættelsesprocessen, når vedtægterne for borgerrådgiveren er godkendt i KB den 21. januar 2021.

  Ansættelsesudvalget

  Udvalget nedsættelse i forbindelse med KBs godkendelse af vedtægten

  Job- og personprofil + stillingsannonce

  Profil og opslag færdiggøres endeligt efter vedtægtens godkendelse

  Ansøgningsperioden

  Stillingsopslaget udsendes primo uge 4

  Ansøgningsperioden 3 uger

  Udvælges til samtale

  Ultimo uge 7, herefter indkaldelse senest primo uge 8

  1. samtale

  Afholdelse i uge 9

  2. samtale

  Afholdelse i uge 10

  Kandidat til indstilling til KB

  Ansættelsesudvalget indstiller kandidat til ansættelse

  (deadline til sagsfremstilling - uge 11)

  Godkendelse af kandidat

  KB behandlinger den 25. marts 2021 indstilling fra ansættelsesudvalget

  Opstart

  1. april 2021 (hvis kandidaten ikke er i ansættelse) og 1. maj 2021 (hvis kandidaten er i ansættelse)


  Job- og personprofil færdiggøres endelig med afsæt i den godkendte vedtægt for borgerådgiveren. Foreløbige udkast er vedlagt sagen.

  Lovgrundlag

  Styrelovens § 65 e (ansættelse af uvildig borgerrådgiver)

  Økonomi

  Der er i forbindelse med godkendelse af budget 2021 afsat kr. 400.000 til stillingen.

  Det forventes, at der er tale om en 25 timers stilling.

 • 534. Fonden Stevns Klint Besøgscenter, udpegning til bestyrelsen - Godkendelse

  Resume

  I forbindelse med Per Røners fratræden som kommunaldirektør i Stevns Kommune skal der fra kommunens side udpeges et nyt bestyrelsesmedlem til byggefondsbestyrelsen "Fonden Stevns Klint Besøgscenter". Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, at

  1. Kommunaldirektør Per Røner udtræder af Fonden Stevns Klints Bestyrelse som følge af sin pensionering.
  2. Borgmester Anette Mortensen indtræder i bestyrelsen efter Per Røner med virkning fra den 1. marts 2021.

  Beslutning fra Direktionen, 18. januar 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2018 blev Fonden Stevns Klint Besøgscenter etableret. Fonden blev nedsat med en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf de to er udpeget af Stevns Kommune.

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2018 de to udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Stevns Kommune (kommunaldirektør Per Røner samt direktør for foreningen Verdensarv Stevns, Tove Damholt). Per Røner blev efterfølgende udpeget som formand af bestyrelsen.


  Fondsbestyrelsen er lige nu i gang med sin første periode, som løber frem til byggeriet (besøgscenteret) er færdigmeldt.


  Fondsbestyrelsen går i daglig tale under betegnelsen en "byggefondsbestyrelse". Årsagen er, at bestyrelsens hovedopgave er at forestå den ledelsesmæssige styring i selve opførelsen af det kommende besøgscenter, og sideløbende at få etableret og fastlagt besøgscenterets kommende driftsorganisation.


  Når første periode udløber overgår byggefondsbestyrelsen til at blive en mere almindelig fondsbestyrelse, hvor formålet er at leje besøgscenteret ud til datterselskabet samt at støtte og sikre den fremtidige udvikling og formidling af Stevns Klint som Unesco Verdensarv. Efter første valgperiodes udløb vil der ske en udpegning af nye medlemmer med afsæt i fondsbestyrelsens nye opgaver.


  Kommunaldirektør Per Røner har som bekendt ønsket at fratræde sin stilling som kommunaldirektør med udgangen af marts 2021, og i denne forbindelse skal der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem til byggefondsbestyrelsen.


  Stevns Kommune har derfor været i dialog med byggefondsbestyrelsen i forhold til profilen på et nyt udpeget bestyrelsesmedlem fra Stevns Kommune.

  Det er oplyst, at de gerne ser, at borgmester Anette Mortensen indtræder i bestyrelsen, da meget af det forberedende arbejde nu er gennemført. Pågældende vil med sin profil også kunne bidrage som ambassadør i synliggørelsen af det kommende besøgscenter. Tillige også et ønske om, at bestyrelsesposten besættes af en person, der fra start og løbende har haft et indgående kendskab til proces og indhold, men som samtidig også har en nærhed til det daglige arbejde i kommunen, herunder udviklingen af Boesdal Kalkbrud.


  Borgmesterens indtræden sikrer således en kontinuitet i forhold til det igangværende arbejde i og udenfor besøgscentret. Endvidere sikres samtidig den fortsatte store politiske fokus på udviklingen af hele Stevns Klint, herunder Boesdal Kalkbrud.


  Økonomi

  Fondsbestyrelsesarbejdet er ulønnet.


  Udpegningen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 535. Stevns Verdensmål - Anbefalinger og Evaluering

  application/pdf icon kommissorium_og_proces_for_ss17_stk_4_udvalg_maj_2020_0_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_midtvejsstatus_for_udvalget_for_stevns_verdensmaal_behandlet_paa_moedet_18._december_2019_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrels_0.pdfapplication/pdf icon midtvejsstatus-december_2019_0.pdfapplication/pdf icon referat_fra_foredragsaften_den_30-09-2020_0.pdfapplication/pdf icon referat_af_inspirationsdag_-_12-09-2020_0.pdfapplication/pdf icon anbefalinger_til_temaer_til_boligpolitik_3.0_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_temaer_i_boligpolitikken_20200819_0.pdfapplication/pdf icon stevns_verdensmaal_-_rapport_0.pdf

  Resume

  Stevns Verdensmål har fra den 27. august 2019 til den 9. december 2020 arbejdet med at øge fokus på FNs 17 verdensmål. Målet er at udarbejde en stærk vision, der kan understøtte bosætning og bæredygtigt byggeri, der tager afsæt i Verdensmålene. Stevns Verdensmål har nu udarbejdet en afsluttende rapport med anbefalinger og evaluering, som Kommunalbestyrelsen skal tage til efterretning og anbefale, at forvaltningen skal gennemgå anbefalinger og foretage en vurdering af implementeringen i de enkelte Centre, så arbejdet med verdensmålene fremadrettet kan komme videre.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, at


  1. tage anbefalingerne i den afsluttende rapport til efterretning
  2. beslutte at forvaltningen gennemgår anbefalinger og foretager en vurdering af implementeringen i de enkelte Centre
  3. tage evalueringen om arbejdsformen (§17, stk. 4) i den afsluttende rapport til efterretning
  4. anbefale at anvende arbejdsformen (§17, stk. 4) fremadrettet, hvor den vurderes hensigtsmæssig


  Beslutning fra Direktionen, 18. januar 2021, pkt. 1:

  Anbefales. Direktionen forventer, at gennemgangen af anbefalinger vil forelægge til de politiske møder i april.

  Beslutning

  Indstillingerne godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen nedsatte på møde den 29. marts 2019 et §17, stk. 4 udvalg for at øge fokus på FNs 17 Verdensmål. Målet var, at udarbejde en stærk vision der kunne understøtte bosætning og bæredygtigt byggeri, der tager afsæt i FNs verdenmål. Udvalget skulle bestå af 6 borgere og 3 politikere.


  Der blev gennem et spørgeskema på hjemmesiden fundet frem til 6 borgere, der var interesserede i at deltage og som havde forskellige kompetencer og personlige/faglige interesser. Herudover udpegede Kommunalbestyrelsen 3 medlemmer, som har deltaget i udvalget. Udvalget arbejdede fra første møde den 27. august 2019 til december 2019 med at fokusere og udvælge de verdensmål, som var de vigtigste i forhold til opgaven, som beskrevet i "Kommisorium og procesplan" (se bilag).

  Arbejdsprocessen med verdensmålene og de foreløbige anbefalinger og en ekskursion i efteråret 2019, er beskrevet i "Midtvejsstatus" (se bilag) og taget til efterretning på KB den 9. dec. 2019 (se bilag).


  I de foreløbige anbefalinger blev det også anbefalet, at igangsætte en boligpolitik, så der kan planlægges for velfungerende lokalsamfund nu og i fremtiden i Stevns Kommune. Der er efterfølgende udarbejdet et Boligprogram og et udkast til Boligpolitik (se bilag) og der er hen over jul og nytår 2020/21 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der skal give et indblik i borgernes ønsker til en fremtidig Boligpolitik. Spørgeskemaet blev udsendt til 4000 tilfældigt udvalgte borgere på Stevns, hvoraf 935 har svaret med en fuld besvarelse og 172 med en delvis besvarelse. Boligpolitikken forventes vedtaget på KB møde i juni 2021.


  Grundet corona-virus blev den planlagte Inspirationsdag i foråret 2020 udsat og ligeledes måtte udvalget udskyde flere af sine møder til august 2020. Pga. Corona-restriktioner blev Inspirationsdagen afholdt med færre deltagere og fordelt over to dage i efteråret (se bilag).


  Det videre forløb med anbefalinger til KB og evaluering af arbejdet er beskrevet i den afsluttende rapport "Anbefalinger og evaluering af arbejdet i §17, stk. 4 Udvalget, Stevns Verdensmål" (se bilag).


  Der indstilles til, at forvaltningen gennemgår de udarbejede anbefalinger og foretager en vurdering af implementeringen i de enkelte Centre herunder tidsforbrug, ressourceforbrug, proces og eventuel økonomi.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 17, stk. 4

  Økonomi

  Udarbejdelse af en Boligpolitik finansieres via anlægsmidler på budget 2021 afsat til arbejdet i §17 stk 4 udvalget.


  I anlægsprojekt ”Projekt Fokus på grøn kommune, §17 stk.4” er der et budget på 300.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022 for arbejdet med implementeringen af FNs Verdensmål.

 • 536. Visions-/Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_helhedsplan_for_stevnshallen_og_omraadet_omkring_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_2._december_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_arb_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_etapevis_udvikling_af_omraadet_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_visionsplan_0.pdf

  Resume

  Forvaltningen har på baggrund af en forudgående proces med bruger- og borgerinddragelse udarbejdet en visions-/helhedsplan for Stevnshallen og området omkring.

  AET har på udvalgsmøderne i okt., nov. og dec. drøftet mulige scenarier for områdets udvikling. AET fastlagde på december mødet hvilket scenarie forvaltningen skulle arbejde videre med til brug for den endelige godkendelse af planen i Kommunalbestyrelsen.


  Visions-/Helhedsplanen forelægges nu til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, AET og ØU, at

  1. visions-/helhedsplanen for Stevnshallen og området omkring vedtages

  2. der afholdes et digitalt borgermøde

  Beslutning fra Direktionen, 4. januar 2021, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. januar 2021, pkt. 410:

  Indstillingerne anbefales af et flertal på fire medlemmer (A, V, B, N)


  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne idet Dansk Folkeparti ønsker de økonomiske og tekniske konsekvenser beregnet, så der er et solidt beslutningsgrundlag.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 6. januar 2021, pkt. 255:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. januar 2021, pkt. 203:

  Udvalgenes (flertals)indstillinger anbefales.

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og fastholder sin protollering fra PMT.


  ØU anbefaler endvidere, at det digitale borgermøde afholdes den 10. februar 2021.

  Beslutning

  17 medlemmer (A+V+C+B+N+Ø) godkender ØU's indstilling.

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder protokolleringerne fra PMT/ØU.

  Sagsfremstilling

  I løbet af december 2018 blev der afholdt 3 workshops med de brugere og foreninger, der er aktive i hallerne og på området omkring. I januar 2019 var AET og halinspektørerne på inspirationstur på Sjælland, hvor man blandt andet så på haller, udendørs idrætsfaciliteter og skydeanlæg. Der blev afholdt et borgermøde i Stevnshallen i februar 2019, der omhandlede både den nye hal og området omkring hallerne. AET har på udvalgsmøderne i foråret 2019 drøftet inputs fra inddragelsesprocessen, hvor man blandt andet fastlagde hallens placering på området. Efterfølgende har der været en proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, og der er gennemført en entreprisefase for byggeriet af den nye Stevnshal, der forventes at stå færdig i 2021.


  Politik & Borger har sammenfattet de forskellige inputs fra brugermøderne, borgermødet og de politiske drøftelser, samt resultaterne af lokalplanlægningen og projektering af hallen i 3 mulige scenarier. De tre scenarier blev drøftet af AET på udvalgsmøderne i oktober og november 2020. På mødet d. 2.december 2020 besluttede AET hvilket scenarie udvalget ønskede, der skulle arbejdes videre med.


  Hovedprincipperne i visionsplanen

  Der etableres en gennemgående grøn struktur af beplantning og stisystemer, der knytter Munkegårdsparken og idrætsområdet sammen med byen og det omgivende landskab.


  Al parkering flyttes ud af områdets centrale del og placeres på området syd for Stevnsbadet og der etableres en ny omfartsvej øst for området, der kan betjene både idrætsarealet og et evt. nyt boligområde syd for Sigerslevvej.


  Der bygges et nyt multifunktionelt hus for kultur, foreninger og ungdom på området for den gamle Stevnshal og fodboldbanerne omstruktureres, så der kan anlægges et atletikstadion, en kunstgræsbane, multibaner mm. Munkegårdsparken får et stort skateranlæg og udvides med en stor legeplads.


  Desuden etableres der wadis-/ infiltrationsområder til regnvandshåndtering i parken og på flere andre områder. Realisering af planen vil være afhængig af jordopkøb.


  Visionens virkeliggørelse

  Visions-/Helhedsplanen er en langsigtet plan, der etapevis kan udvikles over tid.

  Udover den fremviste vision for området indeholder planen også et analyse- og idekatalog til den etapevis udvikling.


  Visionens virkeliggørelse vil få afledte konsekvenser for de eksisterende anlæg f.eks. adgangsvejene, parkeringspladsen samt den regnvandshåndtering der p.t. er under etablering. Desuden vil der skulle tilkøbes jord øst for området.


  En virkeliggørelse vil kræve at der budgetmæssigt over tid afsættes økonomi til den etapevis udvikling.


  Borgermøde

  Forvaltningen anbefaler, at der efter Kommunalbestyrelsen godkendelse afholdes et digitalt borgermøde, hvor udvalgsformanden og forvaltningen præsenterer planen og svarer på borgernes spørgsmål.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagens økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes ved sagens behandling, men bliver vurderet løbende i fremtidige budgetter

  Historik

  December 2018, 3 workshops med brugere og foreninger

  23. januar 2019, inspirationstur med AET og halinspektørerne

  13. februar 2019, borgermøde i Stevnshallen

  17. maj 2019, workshop med ungerådet

  27. november 2019, Lokalplan 193 og kommuneplantillæg nr. 8 vedtages

  11. august 2020, AET beslutter hvilket firma der skal opføre den nye Stevnshal

  11. november 2020, AET vælger hvilket scenarie der skal arbejdes videre på og giver sine input til det videre arbejde.

  2. december 2020, AET vælger endeligt hvilket scenarie der skal munde ud i den endelige visionsplan.

 • 537. Afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi - godkendelse

  application/pdf icon brev_fra_dr_og_kl_til_sundhedsministeren_om_iv-behandling_i_borgerens_hjem.pdf_0.pdfapplication/pdf icon brev_fra_direktoer_i_region_sjaelland_til_kommunerne_ang_afproevning_af_iv_behandling_i_eget_hjem.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_notat_-_regional_harmonisering_baseret_paa_samarbejdsaftaler_med_kommunerne.pdf_0.pdfapplication/pdf icon brev_til_kl_og_danske_regioner_vedr._vaeskebehandling.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_reg_nord_samarbejdsaftale-om-iv-behandling-i-kommunalt-regi.pdf_0.pdfapplication/pdf icon kl_notat_forslag_til_sagsfremstilling_til_kommunalbestyrelserne_om_afproevning_af_vaeskebehandling_i_kommunalt_regi_0.pdf

  Resume

  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har aftalt at sætte gang i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om intravenøs væskebehandling (IV-behandling) i borgerens hjem. Afprøvningen skal give viden og erfaringer som grundlag for en mulig permanent aftale.


  Region Sjælland, Det nære sundhedsvæsen, har inviteret alle 17 kommuner til at deltage i afprøvningen, som vil vare ½ år og skal give fælles erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne fælles viden til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale.


  Denne sagsfremstilling lægger op til, at KB godkender, at Stevns Kommune indgår i afprøvningen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. godkende at Stevns Kommune deltager i den tidsbegrænsede afprøvning af samarbejde om IV-behandling i borgerens hjem.

  Beslutning fra Direktionen, 21. december 2020, pkt. 2:

  Anbefaler en tidsbegrænset prøveperiode før der tages endelig stilling til sagen.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 6. januar 2021, pkt. 269:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. januar 2021, pkt. 206:

  Indstillingerne anbefales.


  ØU ønsker samtidig, at betalingsprincipperne (70/30) indgår i de kommende forhandlinger, da væskebehandlingen er en regional opgave.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Gennem de senere år har der været en tendens til, at opgaver er flyttet fra regionalt regi til den kommunale sundheds- og omsorgsindsats. Ofte er det sket, uden at der er klarhed over eller aftaler for ansvar og finansiering i opgaveløsningen. Det betyder, at kommunerne ofte løser opgaver for sygehus/region uden sikkerhed for finansiering m.v., hvilket presser kommunernes planlægning og økonomi. Intravenøs væskebehandling (IV behandling) er et eksempel på en sådan opgave, der i udgangspunktet er et regionalt ansvar, men som i Stevns og flere andre kommuner i et vist omfang løses kommunalt.


  Herudover har Sundheds- og Ældreministeren henvendt sig til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og appelleret til at tage et fælles ansvar for at mindske risikoen for, at COVID-19 spredes i samfundet, herunder ansvar for at mindske risikoen for, at COVID-19 kan sprede sig via sygehusene.


  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har på baggrund af dette godkendt, at der arbejdes videre med samarbejdet om IV-behandling. Det er frivilligt, om den enkelte kommune ønsker at indgå i samarbejdet på nuværende tidspunkt.


  Stevns Kommune

  Den kommunale sygepleje i Stevns Kommune løser allerede på nuværende tidspunkt i betydeligt omfang IV-behandlinger for kommunens borgere. Dette selvom opgaven ifølge Kvalitetsstandarder for Kommunale Akutfunktioner er en kan-opgave og ikke en skal-opgave for kommunerne.


  Forvaltningen anbefaler, at Stevns Kommune indgår i en formaliseret afprøvningsperiode som den tilbudte.


  Forvaltningen har noteret sig, at regionen forventeligt tilbyder den fornødne undervisning til de kommunale sygeplejersker, og forvaltningen antager, at denne undervisning vil være gratis for kommunen. Herudover tolker forvaltningen det fremlagte materiale derhen, at det vil være muligt for kommunen at sige nej til at varetage IV behandlingerne, såfremt ekstraordinære forhold gør, at den fornødne kapacitet ikke er til stede i kommunen.


  Forvaltningen har ligeledes noteret sig, at opgaven forventes finansieret med afsæt i den eksisterende samarbejdsaftale i Region Nordjylland, hvor fordeling af finansieringen er på 70/30 mellem region og kommuner. Materiale om denne aftale er vedlagt som bilag.


  Når prøveperioden sættes i gang, vil forvaltningen have en særlig opmærksomhed på, om det er muligt at trække relevante data, eller om disse skal registreres manuelt.


  Forvaltningen forventer, at resultaterne fra afprøvningsperioden kan være med til at give at godt grundlag for en fremtidig fælles aftale og enighed om rammerne ved opgaveoverdragelsen i forhold til IV behandling. Hvilket vil være til gavn for både kommunerne og Regionen.


  Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi

  IV-behandling varetages efter ordination fra læge og på lægelig delegation og er en regional opgave. Opgaven kan i flere tilfælde også løses i det kommunale sundhedsvæsen, såfremt de nødvendige kompetencer og ressourcer er tilgængelige. Ved nogle typer IV-behandling kan det være hensigtsmæssigt at modtage behandling i eget hjem. Nogle patienter og deres pårørende kan oplæres til selv at varetage behandlingsopgaverne i hjemmet, men nogle grupper af ældre og svagelige borgere vil have brug for, at behandlingsopgaverne i hjemmet udføres af sundhedsfagligt personale.


  Sygehuslægen tilknyttet IV-behandlingen har det samlede behandlingsansvar for alle lægelige indsatser i relation til det aktuelle IV-behandlingsforløb. Ansvaret gælder alene den ordinerede IV-behandling, indtil denne er afsluttet.


  Resultater og videre proces

  Afprøvningen af IV-behandling i kommunalt regi i Region Sjælland skal give fælles erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne fælles viden til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale om intravenøs væskebehandling for Region Sjælland. Sundhedskoordinationsudvalget godkender afprøvning af det beskrevne samarbejde.


  Parallelt med afprøvningsperioden nedsættes tværsektoriel projektgruppe, der skal sikre koordinering og dataopsamling som grundlag for en eventuel permanent aftale. Sundhedskoordinationsudvalget vil følge arbejdet løbende.


  Uddybning

  For en uddybning af baggrunden for, at Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland sætter gang i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om Intravenøs væskebehandling henvises til vedlagte bilag: ”KL notat: forslag til sagsfremstilling...” samt ”Brev fra direktør i Region Sjælland til kommunerne…”


  For en uddybning af afprøvningen i kommunalt regi, herunder ansvarsfordeling samt uddybning af hvilke opgaver, der ikke er omfattet henvises til vedlagte bilag: ”KL notat: forslag til sagsfremstilling…”


  For en status på IV-behandling i Region Sjælland henvises til vedlagte bilag: ”KL notat: forslag til sagsfremstilling…”

  Økonomi

  Afprøvningen forventes finansieret med en fordeling på 70/30 mellem region og kommuner.


  Vi har på det foreliggende grundlag ikke noget estimat for, hvad udgifter og indtægter ved afprøvningen vil være. Men da kommunen stort set løser opgaven i forvejen, kan der forventes en nettoindtægt.

 • 538. Spørgetid for borgere - ved Kommunalbestyrelsens møder

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningens supplerende bemærkning:

  Kommunalbestyrelsens møder er normalt åbne for offentligheden. Dette er imidlertid ikke muligt i disse Corona-tider. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at det indtil videre er muligt at fremsende sine spørgsmål skriftligt til Kommunalbestyrelsen helt frem til kl. 12:00 samme dag, som mødet afholdes. Sendes til kommunens hovedpostkasse – på mail eller fysisk. Spørgsmålene bliver læst op i salen, og besvaret på normal vis af borgmesteren eller andre politikere.


  Oprindelig sagsfremstilling:


  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.


 • 539. Lukket dagsorden - Godkendelse (Lukket)

 • 540. Revideret tidsplan for plejecenterbyggeri - godkendelse (Lukket)

 • 541. Salg af grund - beslutning (Lukket)

 • 542. Diverse orienteringer - KB den 21. januar 2021 (Lukket)

 • 543. Underskriftsark (Lukket)