Referat

 • 200. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 12. januar 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 201. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt (ændring) - Borgerrådgiver - Godkendelse

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_pr_marts_2021.pdf

  Resume

  Godkendelse af ændring af Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt som følge af etablering af en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e.

  Ændringer skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles således i Kommunalbestyrelsen den 21. januar 2021 og 4. marts 2021

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via DIR og ØU at


  1. Styrelsesvedtægtens ændringer vedr. etablering af borgerrådgiver godkendes

  Beslutning fra Direktionen, 11. januar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2021 at etablere en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e.


  Beslutningen om etablering af en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e skal fremgå af styrelsesvedtægten.


  Forvaltningen skal på denne baggrund anbefale, at der i styrelsesvedtægten foretages følgende ændringer.


  Der indføres en ny § 18 med følgende ordlyd:


  "§ 18

  Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e

  Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere indenfor de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

  Borgerrådgiveren skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

  Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed."  Ændringer skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Styrelsesvedtægtens behandles derfor på Kommunalbestyrelsens møder den 21. januar 2021 og den 4. marts 2021.


 • 202. Etablering af uvildig borgerådgiver - Godkendelse

  application/pdf icon vedtaegter_borgerraadgiver.pdfapplication/pdf icon job-_og_personprofil_borgerraadgiver_070121.pdf

  Resume

  Til brug for etablering af den uvildige borgerrådgiver fremlægges vedtægter for Stevns Kommunes borgerrådgiver til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Kommunalbestyrelsen skal yderligere tage stilling til ansættelsesudvalgets sammensætning samt godkende kommende ansættelsesproces.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via DIR og ØU, at

  1. Vedtægter for Borgerrådgiver i Stevns Kommune godkendes
  2. Ansættelsesudvalgets sammensætning besluttes
  3. Ansættelsesproces fastsættes

  Beslutning fra Direktionen, 11. januar 2021, pkt. 2:

  Anbefales med den tilføjelse, at vedtægten bør evalueres umiddelbart efter borgerrådgiverens første beretning.

  Beslutning

  Ad. 1

  Anbefales med ændring i § 9, stk. 3, så MUS-samtaler i stedet afholdes med borgmesteren, og relevante centerchef deltager som sekretær.

  Anbefaler endvidere direktionens indstilling om en evaluering af vedtægterne umiddelbart efter borgerrådgiverens første beretning.


  Ad. 2

  Anbefaler følgende sammensætning af ansættelsesudvalget:

  Borgmester Anette Mortensen (V), Steen S. Hansen (A), Jan Jespersen (Ø) og Centerchef for Politik & Borger.


  Ad. 3

  Ansættelsesprocessen igangsættes nu, og afventer ikke den centrale pulje, da der ikke foreligger nogen information om puljens indhold/krav.

  Det fremlagte forslag til tidsplan anbefales derfor.

  Sagsfremstilling

  Vedrørende indstillingspunkt 1:

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2021 at etablere en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e.

  Beslutning om etablering af borgerådgiverfunktionen efter § 65 e skal fremgå af Stevns Kommunes styrelsesvedtægt. Der er til KB udarbejdet særskilt sag om ændring af styrelsesvedtægten til behandling den 21. januar og 4. marts 2021


  Under forudsætning af, at Stevns Kommunes styrelsesvedtægt ændres er der i forhold til den videre proces nu til politisk godkendelse udfærdiget vedtægter for borgerrådgiverfunktionen.


  Vedtægterne for Stevns Kommunes borgerrådgiver angiver rammen for rådgiverens overordnede funktion, formålet med borgerrådgiveren, rådgiverens forhold til kommunalbestyrelsen mv. Vedtægten er vedlagt sagen.

  Borgerrådgiverfunktionen med forankring direkte under Kommunalbestyrelsen. Borgerådgiveren er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning.


  Formålet med etableringen er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.


  Udover borgerrådgiverens varetagelse af specifikke sager i forhold til kommunens sagsbehandling får borgerrådgiveren også ansvaret for håndtering af whistleblowerfunktionen samt anmeldelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer vedr. oplevet sexisme eller anden krænkende adfærd.


  Vedrørende indstillingspunkt 2:

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte ansættelsesudvalgets sammensætning, særligt i forhold til om der ønskes politiske repræsentanter i udvalget.


  Fra forvaltningen anbefales det, at kommunaldirektøren samt centerchefen fra Politik & Borger deltager i ansættelsesudvalget. Dette med afsæt i stillingens personalemæssige organisatoriske forankring.


  Vedrørende indstillingspunkt 3:

  I forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat kr. 30 mio. i 2021 og og kr. 35 mio. i perioden 2022-2024 til borgerrådgivningsfunktioner.

  Pengene er afsat som ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på ansættelse af en borgerrådgiver. Der foreligger endnu ingen centrale udmeldinger omkring den videre proces for ansøgning om midler fra denne pulje.


  Kommunalbestyrelsen skal beslutte om etableringsprocessen skal sættes i bero og afvente muligheden for mulig medfinansiering til stillingen eller processen igangsættes med afsæt i nedenstående proces:


  Aktivitet


  Politisk igangsætning

  KB igangsætter ansættelsesprocessen, når vedtægterne for borgerrådgiveren er godkendt i KB den 21. januar 2021.

  Ansættelsesudvalget

  Udvalget nedsættelse i forbindelse med KBs godkendelse af vedtægten

  Job- og personprofil + stillingsannonce

  Profil og opslag færdiggøres endeligt efter vedtægtens godkendelse

  Ansøgningsperioden

  Stillingsopslaget udsendes primo uge 4

  Ansøgningsperioden 3 uger

  Udvælges til samtale

  Ultimo uge 7, herefter indkaldelse senest primo uge 8

  1. samtale

  Afholdelse i uge 9

  2. samtale

  Afholdelse i uge 10

  Kandidat til indstilling til KB

  Ansættelsesudvalget indstiller kandidat til ansættelse

  (deadline til sagsfremstilling - uge 11)

  Godkendelse af kandidat

  KB behandlinger den 25. marts 2021 indstilling fra ansættelsesudvalget

  Opstart

  1. april 2021 (hvis kandidaten ikke er i ansættelse) og 1. maj 2021 (hvis kandidaten er i ansættelse)


  Job- og personprofil færdiggøres endelig med afsæt i den godkendte vedtægt for borgerådgiveren. Foreløbige udkast er vedlagt sagen.

  Lovgrundlag

  Styrelovens § 65 e (ansættelse af uvildig borgerrådgiver)

  Økonomi

  Der er i forbindelse med godkendelse af budget 2021 afsat kr. 400.000 til stillingen.

 • 203. Visions-/Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_helhedsplan_for_stevnshallen_og_omraadet_omkring_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_2._december_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_arbejdsmarked_erhv.pdfapplication/pdf icon bilag_3_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_etapevis_udvikling_af_omraadet.pdfapplication/pdf icon bilag_2_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_visionsplan.pdf

  Resume

  Forvaltningen har på baggrund af en forudgående proces med bruger- og borgerinddragelse udarbejdet en visions-/helhedsplan for Stevnshallen og området omkring.

  AET har på udvalgsmøderne i okt., nov. og dec. drøftet mulige scenarier for områdets udvikling. AET fastlagde på december mødet hvilket scenarie forvaltningen skulle arbejde videre med til brug for den endelige godkendelse af planen i Kommunalbestyrelsen.


  Visions-/Helhedsplanen forelægges nu til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, AET og ØU, at

  1. visions-/helhedsplanen for Stevnshallen og området omkring vedtages

  2. der afholdes et digitalt borgermøde

  Beslutning fra Direktionen, 4. januar 2021, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. januar 2021, pkt. 410:

  Indstillingerne anbefales af et flertal på fire medlemmer (A, V, B, N)


  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne idet Dansk Folkeparti ønsker de økonomiske og tekniske konsekvenser beregnet, så der er et solidt beslutningsgrundlag.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 6. januar 2021, pkt. 255:

  Anbefales.

  Beslutning

  Udvalgenes (flertals)indstillinger anbefales.

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og fastholder sin protollering fra PMT.


  ØU anbefaler endvidere, at det digitale borgermøde afholdes den 10. februar 2021.

  Sagsfremstilling

  I løbet af december 2018 blev der afholdt 3 workshops med de brugere og foreninger, der er aktive i hallerne og på området omkring. I januar 2019 var AET og halinspektørerne på inspirationstur på Sjælland, hvor man blandt andet så på haller, udendørs idrætsfaciliteter og skydeanlæg. Der blev afholdt et borgermøde i Stevnshallen i februar 2019, der omhandlede både den nye hal og området omkring hallerne. AET har på udvalgsmøderne i foråret 2019 drøftet inputs fra inddragelsesprocessen, hvor man blandt andet fastlagde hallens placering på området. Efterfølgende har der været en proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, og der er gennemført en entreprisefase for byggeriet af den nye Stevnshal, der forventes at stå færdig i 2021.


  Politik & Borger har sammenfattet de forskellige inputs fra brugermøderne, borgermødet og de politiske drøftelser, samt resultaterne af lokalplanlægningen og projektering af hallen i 3 mulige scenarier. De tre scenarier blev drøftet af AET på udvalgsmøderne i oktober og november 2020. På mødet d. 2.december 2020 besluttede AET hvilket scenarie udvalget ønskede, der skulle arbejdes videre med.


  Hovedprincipperne i visionsplanen

  Der etableres en gennemgående grøn struktur af beplantning og stisystemer, der knytter Munkegårdsparken og idrætsområdet sammen med byen og det omgivende landskab.


  Al parkering flyttes ud af områdets centrale del og placeres på området syd for Stevnsbadet og der etableres en ny omfartsvej øst for området, der kan betjene både idrætsarealet og et evt. nyt boligområde syd for Sigerslevvej.


  Der bygges et nyt multifunktionelt hus for kultur, foreninger og ungdom på området for den gamle Stevnshal og fodboldbanerne omstruktureres, så der kan anlægges et atletikstadion, en kunstgræsbane, multibaner mm. Munkegårdsparken får et stort skateranlæg og udvides med en stor legeplads.


  Desuden etableres der wadis-/ infiltrationsområder til regnvandshåndtering i parken og på flere andre områder. Realisering af planen vil være afhængig af jordopkøb.


  Visionens virkeliggørelse

  Visions-/Helhedsplanen er en langsigtet plan, der etapevis kan udvikles over tid.

  Udover den fremviste vision for området indeholder planen også et analyse- og idekatalog til den etapevis udvikling.


  Visionens virkeliggørelse vil få afledte konsekvenser for de eksisterende anlæg f.eks. adgangsvejene, parkeringspladsen samt den regnvandshåndtering der p.t. er under etablering. Desuden vil der skulle tilkøbes jord øst for området.


  En virkeliggørelse vil kræve at der budgetmæssigt over tid afsættes økonomi til den etapevis udvikling.


  Borgermøde

  Forvaltningen anbefaler, at der efter Kommunalbestyrelsen godkendelse afholdes et digitalt borgermøde, hvor udvalgsformanden og forvaltningen præsenterer planen og svarer på borgernes spørgsmål.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagens økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes ved sagens behandling, men bliver vurderet løbende i fremtidige budgetter

  Historik

  December 2018, 3 workshops med brugere og foreninger

  23. januar 2019, inspirationstur med AET og halinspektørerne

  13. februar 2019, borgermøde i Stevnshallen

  17. maj 2019, workshop med ungerådet

  27. november 2019, Lokalplan 193 og kommuneplantillæg nr. 8 vedtages

  11. august 2020, AET beslutter hvilket firma der skal opføre den nye Stevnshal

  11. november 2020, AET vælger hvilket scenarie der skal arbejdes videre på og giver sine input til det videre arbejde.

  2. december 2020, AET vælger endeligt hvilket scenarie der skal munde ud i den endelige visionsplan.

 • 204. Økonomisk politik for 2021-2025 - Godkendelse

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2021-2025.pdfapplication/pdf icon evaluering_af_budgetproces_2021_-_samlet.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget fastlægger den økonomiske politik forud for budgetlægningen for 2021 og opfølgningerne på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger de overordnede pejlemærker og målsætninger for den økonomiske styring i Stevns Kommune - og omfatter indeværende år samt de kommende fire år i budgetlægningsperioden. Den fastlægger også den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger i 2021 og budgetprocessen for 2022.


  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via CG og DIR, at

  1. evalueringen af budgetprocessen for budget 2021 drøftes
  2. den økonomiske politik for 2021-2025 godkendes
  3. tidsplan og budgetproces for 2022-2025 godkendes


  Beslutning fra Chefgruppen, 4. januar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning fra Direktionen, 4. januar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt (A+V+C)


  Varly Jensen (O) stemte imod, da det budgetterede kassetræk på 93 mio. i 2021-2024 skaber en uacceptabel ubalance.

  Mogens Haugaard Nielsen (N) stemte imod og ønsker at tage tidligt fat i budgettet, så der kan skabes balance for den nye Kommunalbestyrelse.


  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget.


  Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens økonomiske styring. Den definerer rammerne for blandt andet drifts- og serviceudgifterne, niveau for det strukturelle overskud, anlæg og kassebeholdningens størrelse samt en række mere tekniske forhold vedrørende budgetprocessen.


  Overordnet er sigtet med den økonomiske politik, at der skal sikres balance i kommunens økonomi, herunder at der opretholdes et tilstrækkeligt overskud på den strukturelle balance til at finansiere kommunens anlægsinvesteringer.


  Målsætningerne er, at tillægsbevillinger så vidt muligt skal undgås og at kassebeholdningen skal være robust og tilstrækkelig til at kunne finansiere nuværende og kommende udgifter og kan modgå økonomiske udfordringer og konjunkturudsving.


  På baggrund af budgettet for 2021-2024 må det konstateres, at Stevns Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer. Ønsker og behov på anlægsområdet overstiger det langsigtede råderum, der kan skabes ved overskud på den strukturelle balance. Det budgetterede overskud på strukturel balance udgør i 2022 kun 1,9 % af indtægterne - driftsudgifterne inklusive renter og afdrag lægger således beslag på cirka 98 % af indtægterne i de kommende år. Der er således ikke plads til yderligere udgiftsstigninger og kun i beskedent omfang økonomisk råderum til anlæg.


  Likviditetsmæssigt står Stevns Kommune stadigvæk udmærket rustet, men det budgetterede kassetræk på 93 mio. kr. for 2021-2024 gør det nødvendigt at skabe en bedre balance mellem indtægter og udgifter i de kommende år.


  Budgetproces for 2022

  Den økonomiske politik fastlægger den overordnede budgetproces for 2022, herunder en overordnet tidsplan.


  I den økonomiske politik lægges der blandt andet op til at:


  • Der udarbejdes et balancekatalog på ca. 15 mio. kr. i 2022 og frem
  • Anlægsudgifterne maksimalt udgør 40 mio. kr. årligt
  • Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgør mindst ca. 65 mio. kr.
  • Fagudvalgene behandler budgetforslagene inden sommerferien for at få at kunne skabe et overblik over forventede udgifter så tidligt som muligt


  Der lægges endvidere op til, at de tidligere café-møder erstattes af en anden form for dialog og kaldes dialogmøder. Det vil være med udgangspunkt i MED-udvalgene, men med udvidet deltagerkreds.


  Af bilag 1 til den økonomiske politik fremgår budgetproces og den overordnede tidsplan for budget 2022-2025. Budgetprocessen er fastlagt på baggrund af de politiske tilkendegivelser, som er givet i forbindelse med budgetprocessen for 2021 samt evalueringen af budgetprocessen.


  Evaluering af budgetprocessen for 2021

  Der er på fagudvalgenes møder i december foretaget en evaluering af budgetprocessen for budget 2021. Evalueringerne er sammenfattet og fremgår af bilag til sagsfremstillingen.


  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  BEK nr 1051 af 15/10/2019 - bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.


  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser


 • 205. Budgetprognose 2021

  application/pdf icon sammenfatning_-_budgetprognose_2021.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2021_-_oeu.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2021_-_ssu.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2021_-_pmt.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2021_-_bul.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2021_-_aet.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget skal behandle budgetprognose 2021, som er første opfølgning på budgettet for 2021. Opfølgningen laves for at få en tidlig pejling på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.


  Der er i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2021.


  Budgetprognosen viser et forventet kassetræk på 10,4 mio. kr. i 2021, hvilket er 2,4 mio. kr. mere end budgetteret. Herudover må forventes yderligere kassetræk som følge af corona-udgifter og efterregulering af tilskud og udligning i 2021.


  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via Direktionen, at

  1. Budgetprognosen på Økonomiudvalgets egne områder behandles
  2. Budgetprognosen for hele kommunen behandles
  3. Beslutningerne fra AET´s møde vedrørende punkterne 3 og 4 godkendes - og at bevillingen vedr. punkt 3 gives i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august


  Beslutning fra Direktionen, 11. januar 2021, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Budgetprognosen er en tidlig opfølgning på budget 2021 med det formål at få overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2021 tidligt på året. Den tidlige opfølgning skal ses

  på baggrund af kommunens økonomiske situation samt ønske om tidligt på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2022.


  Budgetprognosen har en mere overordnet tilgang end de to efterfølgende budgetopfølgninger og fokuserer på de områder, hvor der forventes afvigelser af betydning for budget 2021. Vurderingen er lavet på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2020, ny viden, ændret lovgivning samt eventuelle andre forhold, der kan have betydning for budget 2021.


  Budgetprognosen har fokus på en opfølgning på driftsudgifterne. For de fleste anlægsprojekter er der på dette tidlige tidspunkt ikke nye forventninger til gennemførelse og forventede udgifter.


  Budgetprognosen er forbundet med stor usikkerhed på grund af corona-virus og de afledte økonomiske konsekvenser heraf, både i forhold til udgifter og indtægter. I det vedtagne budget 2021 og i forventet regnskab i budgetprognosen er ikke medtaget udgifter på serviceområderne som følge af corona.


  Budgetprognosen viser samlet set et forventet merforbrug og dermed større kassetræk på 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2021, som skyldes følgende forhold:


  • Et forventet merforbrug på driften på 2,3 mio. kr.

  • Mindre indtægter fra tilskud og udligning på 0,1 mio. kr. på grund af kollektiv skattesanktion


  Ovenstående resultater er eksklusiv corona-udgifter på serviceområderne samt efterreguleringer af tilskud og udligning. Der må således forventes et større kassetræk, end hvad der er muligt at beregne skøn for på nuværende tidspunkt og som det fremgår af ovenstående resultatopgørelse.


  Corona – økonomiske konsekvenser

  Der er stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser i 2021 som følge af corona. Usikkerhederne kan sammenfattes til følgende:


  • Udgifter til personer på overførselsindkomster, særligt til ledige og sygedagpenge

  • Udgifter på serviceområderne, herunder til værnemidler, rengøring, ekstra foranstaltninger, bemanding mv.

  • Modtager kommunerne kompensation fra staten til dækning ovenstående?

  • Forventet efterregulering vedrørende overførselsudgifterne for både 2020 og 2021


  I det vedhæftede bilag "samlet overblik" er en sammenfatning vedrørende budgetprognosen, herunder en nærmere beskrivelse af ovennævnte usikkerheder.


  Anlæg

  Der forventes nettoanlægsudgifter på ca. 60 mio. kr. netto i 2021, svarende til det vedtagne anlægsbudget. Det er forudsat, at overførslerne fra 2020 til 2021 vil svare til overførslerne fra 2021 til 2022.


  Der er et opmærksomhedspunkt i forhold til de budgetterede indtægter fra salg af jord og ejendomme.


  Likviditet

  Der forventes en likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder) på ca. 145 mio. kr. ultimo 2020.


  I 2019 og 2020 er en del anlægsprojekter blevet udskudt og dermed er der afholdt færre anlægsudgifter end tidligere forventet. Dette har haft en positiv effekt på likviditeten og er en væsentlig årsag til en mere positiv forventning end tidligere skøn.


  Der forventes en gennemsnitlig likviditet på 140-145 mio. kr. ved udgangen af 2021.


  Beslutninger fra fagudvalg


  BUL


  PMT


  SSU


  AET


  Lovgrundlag

  -

  Økonomi

  I opfølgningen forventes et kassetræk på 10,4 mio. kr. i 2021, hvilket er 2,4 mio. kr. mere end budgetteret.

  Herudover må forventes yderligere kassetræk som følge af corona-udgifter og efterregulering af tilskud og udligning i 2021.


 • 206. Afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi - godkendelse

  application/pdf icon brev_fra_dr_og_kl_til_sundhedsministeren_om_iv-behandling_i_borgerens_hjem.pdf.pdfapplication/pdf icon brev_fra_direktoer_i_region_sjaelland_til_kommunerne_ang_afproevning_af_iv_behandling_i_eget_hjem.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_notat_-_regional_harmonisering_baseret_paa_samarbejdsaftaler_med_kommunerne.pdf.pdfapplication/pdf icon brev_til_kl_og_danske_regioner_vedr._vaeskebehandling.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_reg_nord_samarbejdsaftale-om-iv-behandling-i-kommunalt-regi.pdf.pdfapplication/pdf icon kl_notat_forslag_til_sagsfremstilling_til_kommunalbestyrelserne_om_afproevning_af_vaeskebehandling_i_kommunalt_regi.pdf

  Resume

  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har aftalt at sætte gang i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om intravenøs væskebehandling (IV-behandling) i borgerens hjem. Afprøvningen skal give viden og erfaringer som grundlag for en mulig permanent aftale.


  Region Sjælland, Det nære sundhedsvæsen, har inviteret alle 17 kommuner til at deltage i afprøvningen, som vil vare ½ år og skal give fælles erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne fælles viden til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale.


  Denne sagsfremstilling lægger op til, at KB godkender, at Stevns Kommune indgår i afprøvningen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. godkende at Stevns Kommune deltager i den tidsbegrænsede afprøvning af samarbejde om IV-behandling i borgerens hjem.

  Beslutning fra Direktionen, 21. december 2020, pkt. 2:

  Anbefaler en tidsbegrænset prøveperiode før der tages endelig stilling til sagen.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 6. januar 2021, pkt. 269:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales.


  ØU ønsker samtidig, at betalingsprincipperne (70/30) indgår i de kommende forhandlinger, da væskebehandlingen er en regional opgave.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Gennem de senere år har der været en tendens til, at opgaver er flyttet fra regionalt regi til den kommunale sundheds- og omsorgsindsats. Ofte er det sket, uden at der er klarhed over eller aftaler for ansvar og finansiering i opgaveløsningen. Det betyder, at kommunerne ofte løser opgaver for sygehus/region uden sikkerhed for finansiering m.v., hvilket presser kommunernes planlægning og økonomi. Intravenøs væskebehandling (IV behandling) er et eksempel på en sådan opgave, der i udgangspunktet er et regionalt ansvar, men som i Stevns og flere andre kommuner i et vist omfang løses kommunalt.


  Herudover har Sundheds- og Ældreministeren henvendt sig til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og appelleret til at tage et fælles ansvar for at mindske risikoen for, at COVID-19 spredes i samfundet, herunder ansvar for at mindske risikoen for, at COVID-19 kan sprede sig via sygehusene.


  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har på baggrund af dette godkendt, at der arbejdes videre med samarbejdet om IV-behandling. Det er frivilligt, om den enkelte kommune ønsker at indgå i samarbejdet på nuværende tidspunkt.


  Stevns Kommune

  Den kommunale sygepleje i Stevns Kommune løser allerede på nuværende tidspunkt i betydeligt omfang IV-behandlinger for kommunens borgere. Dette selvom opgaven ifølge Kvalitetsstandarder for Kommunale Akutfunktioner er en kan-opgave og ikke en skal-opgave for kommunerne.


  Forvaltningen anbefaler, at Stevns Kommune indgår i en formaliseret afprøvningsperiode som den tilbudte.


  Forvaltningen har noteret sig, at regionen forventeligt tilbyder den fornødne undervisning til de kommunale sygeplejersker, og forvaltningen antager, at denne undervisning vil være gratis for kommunen. Herudover tolker forvaltningen det fremlagte materiale derhen, at det vil være muligt for kommunen at sige nej til at varetage IV behandlingerne, såfremt ekstraordinære forhold gør, at den fornødne kapacitet ikke er til stede i kommunen.


  Forvaltningen har ligeledes noteret sig, at opgaven forventes finansieret med afsæt i den eksisterende samarbejdsaftale i Region Nordjylland, hvor fordeling af finansieringen er på 70/30 mellem region og kommuner. Materiale om denne aftale er vedlagt som bilag.


  Når prøveperioden sættes i gang, vil forvaltningen have en særlig opmærksomhed på, om det er muligt at trække relevante data, eller om disse skal registreres manuelt.


  Forvaltningen forventer, at resultaterne fra afprøvningsperioden kan være med til at give at godt grundlag for en fremtidig fælles aftale og enighed om rammerne ved opgaveoverdragelsen i forhold til IV behandling. Hvilket vil være til gavn for både kommunerne og Regionen.


  Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi

  IV-behandling varetages efter ordination fra læge og på lægelig delegation og er en regional opgave. Opgaven kan i flere tilfælde også løses i det kommunale sundhedsvæsen, såfremt de nødvendige kompetencer og ressourcer er tilgængelige. Ved nogle typer IV-behandling kan det være hensigtsmæssigt at modtage behandling i eget hjem. Nogle patienter og deres pårørende kan oplæres til selv at varetage behandlingsopgaverne i hjemmet, men nogle grupper af ældre og svagelige borgere vil have brug for, at behandlingsopgaverne i hjemmet udføres af sundhedsfagligt personale.


  Sygehuslægen tilknyttet IV-behandlingen har det samlede behandlingsansvar for alle lægelige indsatser i relation til det aktuelle IV-behandlingsforløb. Ansvaret gælder alene den ordinerede IV-behandling, indtil denne er afsluttet.


  Resultater og videre proces

  Afprøvningen af IV-behandling i kommunalt regi i Region Sjælland skal give fælles erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne fælles viden til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale om intravenøs væskebehandling for Region Sjælland. Sundhedskoordinationsudvalget godkender afprøvning af det beskrevne samarbejde.


  Parallelt med afprøvningsperioden nedsættes tværsektoriel projektgruppe, der skal sikre koordinering og dataopsamling som grundlag for en eventuel permanent aftale. Sundhedskoordinationsudvalget vil følge arbejdet løbende.


  Uddybning

  For en uddybning af baggrunden for, at Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland sætter gang i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om Intravenøs væskebehandling henvises til vedlagte bilag: ”KL notat: forslag til sagsfremstilling...” samt ”Brev fra direktør i Region Sjælland til kommunerne…”


  For en uddybning af afprøvningen i kommunalt regi, herunder ansvarsfordeling samt uddybning af hvilke opgaver, der ikke er omfattet henvises til vedlagte bilag: ”KL notat: forslag til sagsfremstilling…”


  For en status på IV-behandling i Region Sjælland henvises til vedlagte bilag: ”KL notat: forslag til sagsfremstilling…”

  Økonomi

  Afprøvningen forventes finansieret med en fordeling på 70/30 mellem region og kommuner.


  Vi har på det foreliggende grundlag ikke noget estimat for, hvad udgifter og indtægter ved afprøvningen vil være. Men da kommunen stort set løser opgaven i forvejen, kan der forventes en nettoindtægt.

 • 207. Direktøransættelse (Lukket)

 • 208. Revideret tidsplan for plejecenterbyggeri - godkendelse (Lukket)

 • 209. Salg af grund - beslutning (Lukket)

 • 210. Diverse orienteringer - ØU den 12. januar 2021 (Lukket)

 • 211. Underskriftsark (Lukket)