Referat

 • 78. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 10. december 2020..

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen og Tomas Patheier

  1. Dagsorden godkendt.
 • 79. Økonomisk overblik - december 2020

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._december_2020.pdfapplication/pdf icon aik_65_stroeby_gymnastik.pdf

  Resume

  Budgetorientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning
  2. der afsættes 15.500 kr. fra bufferpuljen til rekvisitter til ny Stevnshal
  3. Uddannelsespuljens resterende midler afsættes til rekvisitter til ny Stevnshal, og den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen finansieres fra budgettet til Udviklingspuljen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen og Tomas Patheier

  1. Orientering taget til efterretning
  2. Godkendt
  3. Godkendt. AIK 65 Strøby Gymnastik tildeles et maksimalt tilskud på i alt 14.630 kr. fra uddannelsespuljen således, at der overføres 78.701,78 kr. af uddannelsespuljens midler til rekvisitter til ny Stevnshal.  

  Sagsfremstilling

  1. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2020:
  • Lokaletilskud til fritidsforeninger: 61.692,60 kr.
  • Aktivitetstilskud: 3.642,87 kr.
  • Løntilskud til aftenskolerne: 25.666,10 kr.
  • Lokaletilskud til aftenskolerne: -62.816,37 kr.
  • Uddannelsespuljen: 93.331,78 kr.
  • Udviklingspuljen: 15.497,68 kr.

  Total set er der 28.185,20 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er alene for lokale-, løn- og aktivitetstilskud

   

  2. + 3. Den nye Stevnshal står klar i efteråret 2021. I budgettet for etablering af hallen, er der ikke afsat tilstrækkelige midler til udgifter til rekvisitter.

 • 80. Valg af næstformand for Folkeoplysningsudvalget

  application/pdf icon forretningsorden_godkendt_af_kb_den_25._april_2018.pdf

  Resume

  FOU skal tage stilling til, hvem der skal være næstformand for Folkeoplysningsudvalget efter, at tidligere næstformand Orla Nielsen er udtrådt af udvalget.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der vælges en næstformand.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen og Tomas Patheier

  1. Sagen genoptages på førstkommende møde.

  Sagsfremstilling

  Ifølge gældende forretningsorden for Stevns Kommunes Folkeoplysningsudvalg, vælger denne selv sin næstformand.

 • 81. Ekstraordinært lokaletilskud 2020 - Hellested Idrætsforening

  application/pdf icon hellested_idraetsforening.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ekstraordinære lokaletilskudsansøgning.

   

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen og Tomas Patheier

  1. Ansøgningen imødekommes med 76%. Det vil sige et maksimalt a conto tilskud på i alt 9.391,98 kr.

  Sagsfremstilling

  Hellested Idrætsforening har haft stormskade på deres lysmaster på fodboldbanen, hvilket har medført, at foreningen har været nødsaget til at udskifte lyskilder i projektører på boldbanen.  

  Foreningen har et stort behov for lys fra lysmasterne, da de træner om aften flere gange om ugen - både unge som ældre fodboldspillere.

  Hellested Idrætsforening har nu udbedret skaderne og søger i den forbindelse om et ekstraordinært lokaletilskud på i alt 12.357,88 kr. til at dække den ekstraordinære udgift.

  (10.141 kr. til udskiftning af lyskilder og 2.216,88 kr. til udgift til lift ved udskiftning af lyskilder)

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til Hellested Idrætsforening kan finansieres af Folkeoplysningsudvalgets bufferpulje.

   

 • 82. Anmodning om genbehandling af lokaletilskudsansøgning - Endeslev Vråby IF

  application/pdf icon endeslev_vraaby_idraetsforening_.pdfapplication/pdf icon endeslev_vraaby_idraetsforening.pdfapplication/pdf icon lokaletilskudsoensker_2021_-_folkeoplysende_foreninger.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_lokaletilskudsoensker_godkendte_folkeoplysende_foreninger_2021_behandlet_paa_moedet_19._november_2020_kl._1730_stevnsbadet_parkvej_2a_4660_store.pdfapplication/pdf icon endeslev_vraaby_idraetsforening_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_foreningstilsyn_-_endeslev_vraaby_idraetsforening_behandlet_paa_moedet_19._november_2020_kl._1730_stevnsbadet_parkvej_2a_4660_store_heddinge_i_f.pdfapplication/pdf icon forbedring_eller_vedligeholdelse.pdf

  Resume

  Til FOU's møde den 19. november 2020 blev foreningernes indkomne lokaletilskudsønsker for 2021 behandlet.

  FOU besluttede, jf. dagsordenspunkt 69 punkt 2, at Endeslev Vråby Idrætsforenings ansøgning om a conto lokaletilskud for 2021, først vil blive behandlet ved modtagelse af referat inkl. bilag for generalforsamlingen i februar 2021 samt ved modtagelse af en tilpasset lokaletilskudsansøgning (se vedlagte bilag).

  FOU skal i denne sag tage stilling til, om de vil imødekomme Endeslev Vråbys anmodning om at genbehandle deres ansøgning om a conto lokaletilskud og evt. tilskud fastlægges.  

   

   

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der udbetales 1/4 af foreningens faktiske lokaleudgifter for tilskudsregnskab 2019. Tilskuddet reguleres og færdigbehandles i foråret 2021, ved modtagelse af et underskrevet budget for tilskudsåret, der er godkendt på foreningens generalforsamling, samt en tilpasset lokaletilskudsansøgning.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen og Tomas Patheier

  1. Godkendt. Foreningen tildeles et foreløbig a conto lokaletilskud på i alt 21.834,25 kr. (1/4 af de faktiske lokaleudgifter for 2019). A conto tilskuddet reguleres og færdigbehandles i foråret 2021, ved modtagelse af et underskrevet budget for tilskudsåret, der er godkendt på foreningens generalforsamling, samt en tilpasset lokaletilskudsansøgning.

  Sagsfremstilling

  Der henvises til vedlagte bilag "anmodning om genbehandling af ansøgning".

  Lovgrundlag

  BEK nr. 1251 af 12/12/2011

  Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1251

   

  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

  § 15. Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:

  1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

  a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.

  b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

  c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

  2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

  a) Det aftalte lejebeløb.

  b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til:

  1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2021.

 • 83. Udviklingspuljen - Rødvig Roklub

  application/pdf icon roedvig_roklub_.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen (inhabil)

  1. FOU er ikke beslutningsdygtige, hvorfor sagen genoptages på førstkommende møde.

  Sagsfremstilling

  På grund af corona har Dansk Forening for Rosport valgt at afholde de indendørs ergometerturneringer online.

  Indendørsturneringerne ønsker Rødvig Roklub naturligvis at deltage i, dette kræver dog IT-udstyr og fiberforbindelse, som foreningen på nuværende ikke råder over. Hvorfor Rødvig Roklub søger om 6.314 kr. i tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.

  Tilskuddet skal dække udgifter til:

  • Oprettelse af fiberforbindelse - 999 kr.
  • Indkøb af IT-udstyr (PC, keyboard, mus, kabel og skærm) - 5.315 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til Rødvig Roklub kan finansieres af budgettet til Udviklingspuljen.

 • 84. Uddannelsespuljen - Roklubben Stevns

  application/pdf icon roklubben_stevns.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 11.182,50 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 15.975 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen og Tomas Patheier

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Roklubben Stevns søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til Materialekursus 1 og 2, der begge udbydes af Dansk Forening for Rosport.

  Roklubben Stevns råder over mere end 30 både til motionsroning og flere former for kaproning. Bådenes levetid afhænger af den rette vedligeholdelse.
  ”Torsdagsholdet” (i daglig tale) påtager sig, som social aktivitet reparation og vedligeholdelse af klubbens både primært mellem standerstrygning og standerhejsning. Klubbens både er bygget i træ og flere former for glasfiber, hvorfor det er nødvendigt med faglige kompetencer og grundigt kendskab til reparation og vedligeholdelse. Gruppen er motiveret for at dygtiggøre sig inden for området. 

  • 5 x Materialekursus 1 á 1.775,00 kr.
   Kursisterne undervises i at udbedre mindre skader, der kan opstå på bådene, samt at give det fornødne kendskab til vedligeholdelse af materiellet. Kursisterne vil efter kurset kunne træde ind i et materialeudvalg. Igennem teori og meget praksis vil kurset omhandle værkstøjslære, lakarbejde, udskiftning af dæk, limarbejde og meget mere.
  • 4 x Materialekursus 2 á 1.775 kr.
   Kursisterne undervises i selvstændigt at reparere større skader, der kan opstå på bådene, samt vurdere om omfanget af reparationen er så stor, at båden evt. må på værft. Kursisterne vil efter kurset have et kendskab til emnet, der kvalificerer til at tiltræde som materialeforvalter. Igennem teori og meget praktik, vil kurset give et dybdegående kendskab til trælære, udskiftning og reparation af bord, svøb og glasfiber, indstilling af åregange og reparation af årer.

  Nytteværdi: Roklubben Stevns får en vedligeholdelsesgruppe, der vil kunne bidrage til væsentlig forlængelse af bådenes levetid.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 15.975 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 11.182,50 kr. til Roklubben Stevns kan finansieres af budgettet til Udviklingspuljen.

 • 85. Fastsættelse af mødeplan for 2021

  application/pdf icon forretningsorden_godkendt_af_kb_den_25._april_2018_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2021 foreligger til behandling/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. forslag til mødeplanen godkendes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen og Tomas Patheier

  1. Godkendt. Herudover afholdes der netværksmøde tirsdag den 19. januar 2021. Hårlevhallens cafeteria er reserveret hertil. Det vil muligvis blive nødvendigt at afholde netværksmødet digitalt på grund af corona.

   

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplanen for Folkeoplysningsudvalgets møder i 2021 foreligger nu til drøftelse og godkendelse.

  Mødeplanen indeholder følgende forslag til møder:

  • Torsdag den 18. februar
  • Torsdag den 15. april
  • Onsdag den 26. maj
  • Torsdag den 26. august
  • Torsdag den 7. oktober
  • Torsdag den 18. november
  • onsdag den 15. december (uddeling af Stevnsprisen 2021)

   

  Møderne afholdes så vidt muligt på Store Heddinge Rådhus. Alle møder starter kl. 17.30, så pendlerne også kan nå frem.

 • 86. Diverse orienteringer - FOU den 10. december

  Resume

  Orienteringssager til drøftelse og/eller orientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning
  2. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen og Tomas Patheier

  Ad. 1: Orientering taget til efterretning

  • Stevns Kommune bliver delvist lukket ned fra i morgen den 11. december kl. 16.00 til og med søndag den 3. januar 2021. Det betyder, at steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet idrætshaller, svømmehaller trænings- og fitnesscentre, foreningslokaler m.v.
   Det vides endnu ikke, om de kommunale haller og svømmehallen skal holdes åben iht. undervisning af elever.
  • Aktivitetshuset Acaciebo forventes at være klar til indflytning af foreningerne omkring den 1. april 2021. Der har været afholdt møde med alle brugergrupperne mandag den 30. november 2020, hvor de hver især har kommet med behov og ønsker til opbevaring, aktiviteter og lign.
   På nuværende ligger opgaven hos Stevns kommunes projektkonsulent i Teknik & Miljø, hvor der bliver udarbejdet en ny tegning med de særlige ændringer, der skal foretages for, at det kan fremstå på bedste måde til formålet.

  Ad. 2: Intet at berette.

   

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Fritid
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.