Referat

 • 398. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 17. november 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 399. Ny Rødvig Station - Indgåelse af aftale

  application/pdf icon bilag_1._politisk_principaftale_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._udkast._juridisk_bindende_aftale_om_etablering_af_en_ny_roedvig_station_0.pdfapplication/pdf icon bilag._oversigtskort_0.pdf

  Resume

  Der har længe eksisteret et ønske om at flytte Rødvig Station. Sporrenovering af Østbanen åbner nye muligheder for at projektet kan realiseres. Der skal nu tages stilling til, om Stevns Kommune skal indgå en bindende aftale mellem Stevns Kommune, Lokaltog A/S og Region Sjælland. Aftalen fastsætter den økonomiske fordeling samt det fremtidige drifts- og ejeransvar ved etablering af en ny Rødvig Station.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via direktionen og ØU, at

  1.      udkast til den juridisk bindende aftale godkendes

  2.      sagen forelægges igen til KB, når de økonomiske bevillingsmæssige forpligtigelser jf. aftalen skal frigives.

  Det vil sige, når den samlede finansiering af Østbanens sporrenovering foreligger, da dette er en forudsætning for aftalens effektuering.

   

   

  Direktionen, 16. november 2020, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning

  5 medlemmer (Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Henning Urban Nielsen (A), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann (C)) anbefaler indstillingerne.

   

  2 medlemmer (Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N)) kan ikke anbefale indstillingerne, da der skal foreligge et beslutningsgrundlag, som bygger på et uvildigt advokatfirma, som alene varetager Stevns Kommunes interesser, herunder at redegøre for kommunens økonomiske forpligtelser, jf. denne aftale samt betydningen af de juridiske bindinger.

  Sagsfremstilling

  Den politiske principaftale

  Den 29. september indgik Region Sjælland og Stevns Kommune en politisk principaftale om at etablere en ny Rødvig Station. Se bilag 1: Politisk principaftale. I den aftale blev den overordnede økonomiske ramme besluttet - herunder, at Regin Sjælland og Stevns Kommune deler nettoanlægsudgiften med forholdet 50-50. Nettoanlægsudgiften er beregnet til 22,65 mio. kr.

  I Atkins programfaserapport er etablering af en ny Rødvig Station estimeret til i alt 30,4 mio. kr. Imidlertid er der ligeledes beregnet en besparelse på den samlede sporrenovering på ca. 7,75 mio. kr., som fremkommer ved, at sporstykket mellem ny og eksisterende station ikke skal renoveres. Denne besparelse fratrækkes indledningsvist fra de 30,4 mio. og derfor bliver nettoanlægsudgiften til fordeling mellem Stevns Kommune og Region Sjælland 22,65 mio. kr. Beløbet indeholder et væsentligt usikkehedstillæg på 30%, som kan gøre projektet billigere. Stevns Kommunes andel kan således komme op og udgøre 11,3 mio. kr.

  Bliver nettoanlægsudgiften lavere end beregnet, deles udgiften fortsat mellem Region Sjælland og Stevns Kommune.

  Hvis nettoanlægsudgiften efter udbuddet viser sig at blive højere end de 22,65 mio. kr., så forelægges sagen Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet på ny, og der skal træffes ny beslutning om, hvorvidt projektet skal gennemføres.

  Hvis den egentlige sporrenovering af hele Østbanen viser sig at blive dyrere eller billigere end vurderet, vil det ikke ændre på udgiftsfordelingen for etablering af en ny Rødvig Station.

  Juridisk bindende aftale

  Siden indgåelse af principaftalen, har der foregået et arbejde med at forhandle den juridisk bindende aftale på plads mellem de tre parter - Region Sjælland, Stevns Kommune og Lokaltog A/S. En aftale som bygger videre på den politiske aftale, og hvor alle tre parter bidrager økonomisk til etableringen af den nye station. For at den samlede sporrenovering, kan afsluttes sommeren 2022 som planlagt, skal denne aftale være underskrevet af alle parter senest den 30. november.

  Aftalen omfatter følgende afsnit: 1. Fælles ambition, 2. Generelle bestemmelser, 3. Økonomi, 4. Betalinger, 5. Parternes forpligtigelser, 6. Afgørelser og tvister og 7. Aftalens bindingsperiode.

  For indsigt i aftalens samlede indhold. Se bilag 2: Juridisk bindende aftale om etablering af en ny Rødvig Station. I sagsfremstillingen redegøres for aftalens afsnit tre Økonomi.

  Salg af arealer

  I aftalen er Lokaltog A/S eksisterende areal syd for Vemmetoftevej opdelt i to arealer, hhv. areal E og areal D. Areal E udgør 1560m2 inkl. stationsbygning samt et vejareal på 451m2. Areal D, består af sporarealet – den planlagte grønne kile, og udgør 11.087m2.

  Den nye station skal ligge nord for Vemmetoftevej, og her ejer Stevns kommune dele af de arealer, som skal frasælges til Lokaltog A/S.

  Alle arealer fremgår af bilaget: Oversigtskort.

  Samtlige arealer bliver vurderet af flere uvildige mæglere før overdragelse.

  • Stationsbygningen samt vejareal, Areal E

  Arealet sælges af Lokaltog A/S til Stevns Kommune til vurderingsprisen med alle rettigheder og forpligtigelser. Nettofortjenesten kanaliserer Lokaltog A/S tilbage til forbedring af Østbanens infrastruktur, Ny Rødvig Station.

  Området er lokalplanlagt til almennyttige formål, liberale erhverv, hotel restauration samt boligformål.

  • Den grønne kile, Areal D

  Arealet sælges af Lokaltog A/S til Stevns Kommune til vurderingsprisen. Der bliver forinden udarbejdet en historisk redegørelse af Region Sjælland, der kortlægger forureningsrisikoen på såkaldt vidensniveau 1. Denne redegørelse skal indgå i mæglernes vurdering. Stevns Kommune overtager dette areal uden anvendelsesklausuler. Hvis Stevns Kommune inden for en 10-årig periode sælger hele eller dele af areal D til tredjepart, skal en evt. nettofortjeneste deles 50-50 mellem Stevns Kommune og Lokaltog A/S.

  Området er lokalplanlagt til offentligt friareal og må ikke bebygges

  • Arealer til ny station

  De arealer som er nødvendige for, at Lokaltog A/S kan foretage sin drift, sælges af Stevns Kommune til Lokaltog til vurderingsprisen. Projektet er endnu ikke færdigprojekteret og derfor kender vi endnu ikke arealets endelige størrelse, men udgør et mindre areal.

  Fremtidig drift og vedligehold

  I udkastet til den juridisk bindende aftale fremgår det, at med et fremtidigt ejerskab af arealer, følger ansvaret for den fremtidige drift- og vedligehold på de tilsvarende arealer. Således har Lokaltog A/S det fulde ansvar for perron, spor og velfærdsbygning. Stevns Kommune har det fulde ansvar for bilparkering, cykelparkering, stier og adgangsveje samt evt. kundevendte grønne arealer.

  Aftalens økonomiske forudsætninger bygger på, at finansieringen af sporrenoveringen af hele strækningen Køge-Rødvig/Faxe Ladeplads falder på plads, og indgår i de nuværende forhandlinger om finansloven for 2021. Derfor anbefales det, at kommunalbestyrelsen afventer med beslutning om frigivelse af bevilling og finansiering, indtil der foreligger vished for gennemførelse af sporrenoveringen og tidsplanen herfor.  

  Økonomi

  På nuværende tidspunkt kan de økonomiske konsekvenser ikke opgøres. Men det ligger fast, at Stevns Kommune med aftalen forpligter sig til at skulle betale op til 11,3 mio. kr. for anlægprojektet (dog indeholdt en betydelig usikkerhedsbuffer på 30 %, som kan gøre det samlede projekt billigere).

   

  Dertil kommer udlæg til køb af stationsbygning og erhvervelse af sporarealet, som er udlagt til rekreativt område. Prisen herfor kendes ikke p.t.

   

  Modsat vil der også forventligt være en indtægt af mindre størrelse på salg af areal til Lokaltog A/S. Ligesom der efterfølgende ved Stevns Kommunes videresalg af stationsbygning vil tilgå en indtægt.

   

  De afledte driftsudgifter til eksempelvis vedligehold af parkeringsarealer, cykelparkering og adgangssti, er ikke opgjort p.t.

   

  Der er for Stevns Kommune tale om et nettoudgiftsbeløb for det samlede stationsprojekt, som er betydelig set i relation til det netop vedtaget budget for 2021-2024.

 • 400. Borgerkonsulentmodellen - ny organisering

  application/pdf icon dagsordenspunkt_borgerkonsulentmodellens_organisering_i_to_teams_-_revurdering_behandlet_paa_moedet_30._september_2020_kl._1500_moedelokale_1tea_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1._tvp_-_indflyvning_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._afgraensning_af_modeller_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._tvp_sagsfremstilling_juni_2020_0.pdf

  Resume

  BUL, AET og SSU anbefalede på møderne den 29-30 september en reorganisering af borgerkonsulenterne. Forvaltningen har arbejdet videre ud fra anbefalingerne fra fagudvalgene og nu forelægges organiseringen til endelig beslutning. Ændringerne indebærer at borgerkonsulenterne for både unge og familier samles i et team i center for arbejdsmarked. I budget 2021 er der tilført yderligere en normering til borgerkonsulenterne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via AET, SSU, BUL og ØU, at

   

  1. Borgerkonsulenterne organiseres i et team i center for arbejdsmarked
  2. Organisering, målgrupper, sagsantal og varighed tages til efterretning
  3. Borgerkonsulentteamet består af 6 stillinger, som finansieres af 1 ny stilling afsat i budget 2021 (ØU), 2,5 stillinger fra ØU, 0,5 stilling fra SSU, 1 stilling fra BUL og 1 stilling fra AET.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 237:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  1. Anbefales

  2. Taget til efterretning

  3. Anbefales.

  Social og Sundhed, 11. november 2020, pkt. 235:

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  ad. 1

  Anbefales.

   

  Ad. 2

  Taget til efterretning.

   

  Ad. 3

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 11. november 2020, pkt. 233:

  1. Anbefales.

  2. Taget til efterretning.

  3. Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales.

  Navn på enhedens arbejde bør borgerrettes.

  Sagsfremstilling

  På møderne i AET, BUL og PMT 29-30 september blev det anbefalet at der arbejdes videre med en model ud fra følgende principper (se også sag fra septembermøderne, som er vedlagt som bilag):

   

  • Borgerkonsulenterne samles i et team i Center for arbejdsmarked
  • Medarbejderne i teamet arbejder fuld tid som borgerkonsulenter
  • Teamet består af 6 fuldtidsstillinger - heraf en leder og 5 medarbejdere
  • Ledelsesdelen genoptages på udvalgsmøderne i november 2020.
  • Ressourcerne fra de to eksisterende teams overføres til Center for Arbejdsmarked.
  • Det nye borgerkonsulentteam er sammensat og klar til at fortsætte arbejdet i den nye organisering fra den 1. januar 2021.
  • Det undersøges om andre tværgående funktioner med fordel kan flyttes til teamet.
  • Målgrupperne er som udgangspunkt de samme, men kan tilpasses teamets nye organisering, hvis det vurderes nødvendigt.
  • Målgruppebeskrivelser samt forventningen til sagsantallet i teamet forelægges fagudvalgene til udvalgsmøderne i november 2020.

   

  Organisering: 

  Borgerkonsulent-teamet placeres under afdelingslederen for området ydelse og social sagsbehandling i Center for Arbejdsmarked. Afdelingslederen har personaleansvaret for medarbejderne i teamet, deltager i visitation af borgere til teamet og er ansvarlig for det faglige ophæng til de øvrige centre. I samarbejde med den faglige konsulent sikrer afdelingslederen fremdriften i teamet.

  Der ansættes en faglig konsulent, som skal forestå den daglige koordinering i teamet. Den faglige konsulent fungerer også selv som borgerkonsulent. Borgerkonsulenterne arbejder primært med enten unge eller familier. Alle borgerkonsulenter forventes at bidrage med sparring for alle sager i teamet.

  Teamet normeres til 6 fuldtidsstillinger, som finansieres af 1 ny stilling afsat i budget 2021, 2,5 stillinger under ØU (Arbejdsmarked, Voksen/handicap og Afdelingen for udsatte børn og unge), 0,5 stilling under SSU (Socialpsykiatrien), 1 stilling under BUL (Foranstaltninger) og 1 stilling under AET (Integration og Mentorkorps). Den endelige overførsel af budgetbeløb kendes først efter intern ansættelsesproces, men forventes at ligge på ca. 0,5 mio. kr. pr. stilling.

  Øvrige personaleudgifter og almindelig drift af teamet finanseres af puljen på 0,4 mio. kr. til TVP.

  Budgetterne til de tværgående indsatser bliver på sektorområderne, så borgerkonsulenterne trækker på de forskellige områders budgetter.

   

  Rekruttering og opstart af teamet:

  Der er udarbejdet et stillingsopslag for borgerkonsulenterne og for den faglige konsulent, som har været/ er opslået internt i forvaltningen. Hvis det ikke lykkes at få besat alle stillingerne ved internt opslag foretages eksternt opslag af de ubesatte stillinger. Det forventes ikke at det er nødvendigt at flytte medarbejdere mod eget ønske.

  For de stillinger der bliver besat efter det interne opslag overføres medarbejderne til borgerkonsulentteamet fra den 1. janaur 2021. For de stillinger der besættes ved eksternt opslag forventes medarbejderne at starte 1. marts 2021. De borgere der allerede har en sag hos borgerkonsulenterne fortsætter - og der visiteres nye borgere til borgerkonsulent-teamet i takt med at medarbejderne starter.

  Det forudses at det kan være vanskeligt at få dækket alle de ønskede faglige kompetencer i teamet - og der skal derfor også tages stilling til, hvordan det sikres, at disse kompetencer er til rådighed for teamets arbejde. Når teamet er bemandet, vil der blive udarbejdert en plan og en struktur der sikrer dette.

  Det er af stor vigtighed at borgerkonsulenterne holder kontakt til de primære faglige miljøer i Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Læring og Center for Sundhed og Omsorg. Der udarbejdes en plan og en struktur der sikrer dette.

  Ledelsen i Arbejdsmarked har haft en proces med kontakt til de kommuner der har erfaring med at arbejde i lignende projekter - disse erfaringer vil blive inddraget.

   

  Øvrige opgaver som overføres til teamet:

  I budget 2021 blev der givet bevilling til ansættelse af en boligsocial medarbejder. Denne medarbejder placeres i samme team. Organisering af dette arbejde udestår.

  Senest i 2. kvartal 2021 flyttes koordinator for samarbejdsmodellen til TVP-teamet sammen med borgerkonsulenterne.

  Det overvejes om andre opgaver som eksempelvis rehabiliteringsteamet kan overføres til TVP-teamet

   

  Målgrupper:

  Unge: Unge fra 15-29 år, som er i kontakt med psykiatrien eller har fået psykologhjælp og for de 18 årige gælder, at de også er på overførsel.

   

  Familier: En eller begge forældre er – eller er i risiko for at komme – på langvarig offentlig forsørgelse. I forhold til børnene er målgruppen karakteriseret ved, at de har en sag i familieafdelingen, eller at der er flere risikofaktorer til stede hos forældrene, og at der er væsentlig bekymring i forhold til barnets/børnenes udvikling, trivsel og læring.

   

  Det må forudses at det vil blive nødvendigt at justere målgrupperne når der er indhentet flere erfaringer. Målgrupperne skal rumme borgere der har udfordringer der kræver en integreret intensiv indsats i en periode. Udfordringerne må dog ikke være større end at det forventes at der kan opnås væsentlige fremskridt inden for 1 år for de unge og 2 år for familierne.

   

   

  Sagsantal:

  Det vurderes at borgerkonsulenterne for unge vil kunne varetage op til 14-16 sager pr. konsulent, mens borgerkonsulenterne for familier vil kunne varetage op til 8-10 sager pr. konsulent. Den faglige konsulent, som også har koordineringsopgaver vil dog ikke kunne have fuldt sagsantal. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at være 2-3 borgerkonsulenter om en familie.

   

   

  Varighed:

  Som udgangspunkt varer forløbene for unge 1 år mens forløbene for familierne som udgangspunkt varer 2 år. Der kan dog aftales både kortere og længere forløb.

   

  Ressourceforbrug - fordeling

  Samlet set vurderes det at fordelingen af medarbejdernes arbejdstid har været ca 40% af tiden til myndighedsarbejde og ca 60% af tiden til indsatser.

   

  Mål og opfølgning:

  Der udarbejdes operationelle mål for indsatsen. De operationelle mål forelægges i en selvstændig politisk sag i februar 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet budgettet til Borgerkonsulentteamet kan finansieres af nuværende tildelinger til TVP. Organiseringen af teamet under en enhed betyder dog at der skal overføres budget fra SSU (0,5 stilling), BUL (1 stilling) og AET (1 stilling) til ØU, hvor TVP er organiseret. Den endelige budgetoverførsel afventer intern ansættelseproces, men svarer til ca. 0,5 mio. kr. pr. stilling.

  Historik

  Politiske behandlinger i 2020

   

  • ØU 16/6 2020, AET, BUL og SSU 9-10/6 2020: Tværgående velfærdsprogram - status medio 2020
  • AET, BUL og SSU 29-30/9 2020 - Borgerkonsulentmodellens organisering i to teams - revurdering

   

  For øvrig historik henvises til sag på ØU 16/6-2020

 • 401. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

  application/pdf icon oeu_-_budgetopfoelgning_pr._31.08.20_0.pdfapplication/pdf icon samlet_overblik_-_budgetopfoelgning_pr._31._august_2020_0.pdfapplication/pdf icon ssu_-_budgetopfoelgning_pr._31.08.20_0.pdfapplication/pdf icon pmt_-_budgetopfoelgning_pr._31.08.20_0.pdfapplication/pdf icon bul_-_budgetopfoelgning_pr._31.08.20_0.pdfapplication/pdf icon aet_-_budgetopfoelgning_pr._31.08.20_0.pdfapplication/pdf icon skatter_tilskud_og_udligning_-_budgetopfoelgning_pr._31.08.20_0.pdfapplication/pdf icon renter_og_afdrag_-_budgetopfoelgning_pr._31.08.2020_0.pdf

  Resume

  Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgningen pr. 31. august 2020, som er årets sidste budgetopfølgning. De tre årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser. Budgetopfølgningen indeholder også en ny opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge corona.

  Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 43,6 mio. kr. i 2020. Det er 2,7 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget 2020, men 36,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via direktionen og ØU, at

  1. Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets egne områder godkendes
  2. Budgetopfølgningen for hele kommunen godkendes
  3. Der tages stilling til eventuelle modgående foranstaltninger
  4. Der på baggrund af opfølgningen gives følgende tillægsbevillinger:
   1. Skatter og tilskud: -36,0 mio. kr.
   2. Driftsudgifter skattefinansieret område: 5,8 mio. kr.
   3. Driftsudgifter brugerfinansiereret område: 0,5 mio. kr.
   4. Afdrag: 1,0 mio. kr.
   5. Anlæg: -0,1 mio. kr., inklusive det bruger finanserierede område
   6. Lånoptagelse: -0,9 mio. kr.
   7. Ovennævnte tillægsbevillinger på i alt 29,7 mio. kr. tilgår kassebeholdningen

   

  Direktionen, 16. november 2020, pkt. 1:

  Indstillingerne anbefales. Det bemærkes at budgetsoverskridelsen på SSU's område er betydelig. Direktionen følger området tæt og der er taget initiativer til en bedre styring af området med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

  Beslutning

  6 medlemmer (Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Henning Urban Nielsen (A), Steen S. Hansen (A), Mikkel Lundemann (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N) ) godkender egen budgetopfølgning og anbefaler indstillingerne.

   

  1 medlem (Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne, da pengene skal være bevilget før de kan bruges.

   

   

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug og dermed mindre kassetræk på 36,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020, som primært skyldes følgende forhold:

   

  • Et forventet merforbrug på driften på 29,1 mio. kr.

  • Ekstra indtægter fra skatter og tilskud/udligning på i alt 36,0 mio. kr.

  • Mindre anlægsudgifter på 31,5 mio. kr.

   

  Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 23,7 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 66,8 mio. kr. netto og kassetrækket skønnes til 43,6 mio.kr. i 2020. Der er således en strukturel udfordring i kommunens overordnede økonomi, hvor indtægterne fra skatter og tilskud ikke kan finansiere driftsudgifterne og et anlægsniveau, der er passende for en kommune som Stevns.

   

  På sigt skal det strukturelle overskud kunne finansiere kommunens anlægsudgifter. Fra budget 2021 hæves indkomstskatteprocenten fra 25,0 pct. til 26,0 pct., hvilket gradvist frem mod 2025 medfører en ekstra skatteindtægt på op til 40 mio. kr.

   

  Der er i 2020 modtaget en stor midtvejsregulering af de statslige tilskud, primært som følge af øgede udgifter til corona, hvor en stor del af udgiftsstigningen sker på indkomstoverførselsområdet. Opfølgningen tyder dog på, at kommunen har modtaget en større finansiering, end vores forventede udgiftsstigning på indkomstoverførslerne. Det medfører, at der må forventes en (større?) efterregulering i 2021 vedrørende 2020. Efterreguleringen afhænger af udviklingen for kommunerne under ét og det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et bud på størrelsen af den.

   

  De ansøgte tillægsbevillinger er af teknisk karakter og afspejler den økonomiske udvikling, som der rapportereres i denne opfølgning. Tillægsbevillingerne betyder ikke, at der skal disponeres på anden måde, end der ellers ville være gjort.

   

  Driftsudgifter

  Der forventes merudgifter på driften på 29,1 mio. kr. Heraf skønnes merudgifter som følge af corona at udgøre 27,5 mio. kr.

  De største budgetafvigelser forventes vedrørende Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme. En detaljeret opgørelse opgjort på politikområder samt supplerende bemærkninger kan ses af bilaget "samlet overblik" samt bilagene vedrørende de enkelte udvalg.

   

  Der forventes en overskridelse af servicerammen på 19,8 mio. kr.

   

  Der forventes overført et overskud på 4,8 mio. kr. til 2021 inden for de rammestyrede driftsområder. Der er i kommunalbestyrelsen 10. september 2020 givet tillægsbevillinger på driften på i alt 28,1 mio. kr. til dækning af corona-udgifter. Der søges nu om en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr.

   

  Anlæg

  Der forventes samlet set mindreudgifter på netto 30,0 mio. kr. og 29,8 mio. kr. forventes overført til 2021. Færre anlægsudgifter er en væsentlig årsag til, at kassetrækket skønnes mindre en forventet i budgettet.

   

  Der er betydelig usikkerhed omkring både anlægsudgifterne og de budgetterede indtægter. Anlægsudgifterne er præget af, at der er rigtig mange anlægsprojekter samt et stort efterslæb fra 2019.  Endelig vurderes det at være forbundet med stor usikkerhed, i hvor stor udstrækning de budgetterede indtægter kan realiseres i 2020.

   

  Bilag vedrørende Økonomiudvalgets anlæg samt alle anlæg er vedhæftet sagen "diverse orienteringer".

   

  Finansiering

  Der forventes ekstra indtægter fra skatter og tilskud på 36,0 mio. kr. Den forventede merindtægt dækker primært over en del reguleringer, herunder midtvejs- og efterreguleringer vedrørende tilskud og udligning. De betydelige reguleringer sklydes primært midtvejsreguleringer som følge af corona-merudgifter på både service- og overførselsområderne. Da udgifterne til overførselsindkomster nu skønnes at blive midndre end tidligere forventet og mindre end kommunes andel af kompensationen på overførselsområderne, er det forventningen, at en del af det ekstra tilskud i 2020 skal tilbagebetales i 2021.

   

  Der forventes lånoptaget 16,8 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område, svarende til udgifterne til anskaffelse af nye affaldsbeholdere i forbindelse med indførelse af ny affaldsordning.

   

  Likviditet

  Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 129,7 mio. kr. ultimo 2019. Ultimo oktober udgør den 145,1 mio. kr. Der forventes på baggrund af opfølgningen en gennemsnitlig likviditet på 143-149 mio. kr. ved udgangen af 2020.

  I 2019 og 2020 er en del anlægsprojekter blevet udskudt og dermed er der afholdt færre anlægsudgifter end tidligere forventet. Dette har haft en positiv effekt på likviditeten og er en væsentlig årsag til en mere positiv forventning end tidligere skøn.

   

  Fagudvalgenes beslutninger

   

  Børn, Unge og Læring

   

   

   

  Plan, Miljø og Teknik

   

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

   

   

  Social- og Sundhed

   

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes økonomiske politik

   

  Økonomi

  Der forventes et kassetræk i 2020 på 43,6 mio. kr.

  Der søges om negative tillægsbevillinger på i alt 29,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

   

 • 402. Dagplejen - genetablering af fuld åbningstid

  application/pdf icon dagsordenspunkt_mulighed_for_fuld_aabningstid_i_dagplejen_-_orientering_behandlet_paa_moedet_29._september_2020_kl._1500_moedelokale_1_i_boern_un_0.pdfapplication/pdf icon lokalaftale_-_planlagt_merarbejde_-_dagplejen_0.pdf

  Resume

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt fuld åbningstid i dagplejen skal genetableres set ift. meromkostning til dette

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til ØU via DIR og BUL, at

  1. beslutte hvorvidt der fra 1. december 2020 genetableres fuld åbningstid i dagplejen, og i bekræftende fald beslutte at;
  2. give en udgiftsbevilling på 70.000 kr. i 2020 til dagplejen til ekstra rengøring afledt af corona-krisen
  3. finansiere udgiftsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen
  4. eventuelle merudgifter til ekstra rengøring i 2021 medtages i kommende budgetopfølgninger, som en corona-relateret udgift

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 7:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Fremsendes til politisk drøftelse.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 234:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  1. Der genetableres fuld åbningstid i dagplejen fra 1. december

  2. Anbefales

  3. Anbefales

  4. Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  BUL's indstilling godkendes.

  Sagsfremstilling

  Nærværende beslutningssag er i forlængelse af orienteringssag på BUL´s møde i oktober 2020

   

  Da Coronakrisen startede, blev åbningstiden nedsat med 1 time i dagplejen, for at sikre at den enkelte dagpleje kunne leve op til retningslinjerne for Corona inden for arbejdstiden, primært i form

  af ekstra rengøring, som udføres af den enkelte dagplejer i eget hjem.

   

  I starten af september blev den afsatte tid til rengøring reduceret til en halv time pr. dag, baseret på de erfaringer der var fra foråret 2020, der havde skabt bedre viden om den tid rengøringen tager.

  Den reducerede åbningstid i dagplejen er nu en halv time pr. dag. Der vurderes ikke, at tiden afsat til ekstra rengøring kan reduceres yderligere ift. retningslinjerne, så længe der er Coronasmitte på

  det niveau der har været kendt siden marts 2020.

   

  Der er en række familier med børn i dagplejen, der har udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen ift. arbejde mm., i forhold til den reducerede åbningstid. På sigt vil en reduceret åbningstiden også kunne medføre, at færre familie søger dagplejeplads, men i stedet søger vuggestueplads, for at have et dagtilbud hvis åbningstid modsvarer deres behov. Hvis dette er tilfældet, kan det blive nødvendigt med fysisk udbygning af eller flere daginstitutioner.

   

  Der er af forvaltningen identificeret to overordnede muligheder for at opnå fuld åbningstid:

  1: Dagplejerne udfører rengøringen i eget hjem efter børn er hentet, og modtager betaling herfor

  efter konkret aftale med faglig organisation FOA

  2: Det afsættes professionel rengøring dagligt i de enkelte dagplejehjem.

   

  Ad 1)

  Der er fra center for børn og læring indgået aftale om rammer for planlagt overarbejde med FOA. Denne er vedhæftet som bilag.

  Den månedlige omkostning til denne aftale, vil være cirka 70.000 kr. om måneden, for at genetablere fuld åbningstid. I det omkostning merarbejde afspadseres, vil den direkte omkostning blive lavere. I aftalen forpligtiger Stevns Kommune sig til, at efterkomme ønske om afspadsering, i det omfang det er muligt inden for driften. Baseret på nuværende antal af børn i dagplejen, må det dog anses for sandsynligt, at der kun i begrænset omfang bliver muligt afspadsere det planlagte merarbejde.

   

  Ad 2)

  Det er oplyst fra Stevns Ejendomme, at det må anses for tvivlsomt, om der med kort varsel kan skaffes kapacitet til en daglig rengøring af dagplejens 35 matrikler, i det omfang det skal foregå

  uden for åbningstiden. I det omfang kapacitet kan skaffes, må der forventes en anseelig udgift til transporttid ifbm. rengøringen, da der vil skulle køres mellem mange hjem. På denne baggrund kan forvaltningen ikke anbefale, at denne løsning benyttes, såfremt fuld åbningstid ønskes genetableret.

   

  Forhold for daginstitutioner:
  For dagtilbud er fuld åbningstid allerede genetableret. Der bruges cirka 300.000 kr. månedligt på ekstraordinær rengøring for at kunne have fuld åbningstid i dagtilbuddene.

   

  Økonomi

  Sagen medfører en yderligere bevilling på 70.000 kr. til ekstra rengøring i dagplejen, som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

  Den månedlige merudgift til rengøring er ca. 70.000 kr. om måneden. Eventuelle merudgifter i 2021 afledt af corona-krisen medtages i kommende budgetopfølgninger.

 • 403. Vandområdeplanerne - frigivelse af midler

  application/pdf icon _indsatser_i_kommunerne_stevns_kommune_2015-2021_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_indsatser_i_stevns_kommune_for_trejde_vandomraadeplan_behandlet_paa_moedet_10._november_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_0.pdf

  Resume

  KB skal beslutte at frigive de 175.000 kr. som er afsat til vandrådsarbejde på anlægskontoen for vandløb i 2020.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. godkende frigivelse af rådighedsbeløb på 175.000 kr. som er afsat i budget 2020 til vandrådsarbejde på anlægskontoen for vandløb.

  Direktionen, 2. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 10. november 2020, pkt. 389:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  EU har igennem vandrammedirektivet pålagt medlemslandene at sikre ”god økologisk tilstand” i udpegede vandløb, kystvande, søer mm. Det betyder konkret for Stevns Kommunes vandløb, at vi skal foretage en række tiltag, så kommunens vandløb opnår en god tilstand. Dette har møntet ud i tre planperiode: 1) 2009-2015 som er overstået, 2) 2015-2021 som vi er i nu, og 3) 2021-2027 som er den kommende og sidste periode hvor indsatserne er ved at blive besluttet.

  Vi er på nuværende tidspunkt i anden vandområdeplan, og deadlinen for hvornår projekterne skal være udført, udløber snart og der skal derfor sættes gang i indsatserne.

   

  Derfor arbejder administrationen på at få disse indsatser udført. En del af dette arbejde består i at skal laves forundersøgelser på de projekter som skal udføres. Opgaven med forundersøgelserne vil blive sendt i udbud, og vil blive udført af en konsulent. Administrationen skal indhente tre tilbud på forundersøgelserne. Derefter sender man disse tilbud ind til miljøstyrelsen som så udbetaler midler til forundersøgelserne. I forbindelse med forundersøgelserne, har konsulenten kontakt til relevante lodsejere der vil blive berørt af et eventuelt vandløbsprojekt.

   

  Miljøstyrelsen bruger forundersøgelserne til at vurderer om indsatsen/projektet er omkosningseffektivt. Det er kun de omkosningseffektive projekter som kan udføres, og som får udført detail projekter.

   

  Anlægsomkosningerne kan søges af staten til de projekter der bliver vurderet omkostningseffektive. Det er en meget tidskrævende administrativ opgave at søge pengene, og mange kommuner udfører de mindste projekter for egne midler. Dette er tilfældet her i kommunen for sandfanget i Ellebækken (mere infor længere nede) og måske nogle af de andre mindre projekter som fx. sandfang og træer. Derfor søges der frigivelse af de afsatte midler.

   

  I bilaget findes de indsatser (projekter) som skal være påbegyndt i Stevns kommune i løbet af 2021. Under vandløbsnavn i bilaget, er der et id for hver af indsatserne, fx o39029_x (indsats i Ellebækken). Dette ID henviser til et vandløb på på kortet.

  Det er de orange vandløbsstrækninger hvor der er indsatser på. De røde strækninger viser vandløb som har behov for en indsats, men hvor der ikke er prioteret en indsats i 2015-2021.

   

  Til orientering, så er projektet i Bækken til lidt over 1 million, ikke fundet til at være omkostningseffektivt og vil derfor ikke blive udført.

   

  Der er foretaget forundersøgelser og detailprojekter for indsatsen i Tryggevælde å og Stenkilde bæk. Det har hovedsageligt været Faxe kommune der har kørt processen, da der er tale om grænsevandløb. Projekterne ligger pt stille på grund udfordringer med lodsejere. Måske projektet i Tryggevælde å skal omtænkes, for at mindske Lodsejermodstanden.

   

  Administrationen har den 28.10.2020 fået udført et sandfang i Ellebækken. Sandfanget er en vandplan to indsats, og er en del af et kombineret projekt hvor der også udlægges gydegrus og der sker en sænkning af vandløbsbunden på et kort stræk efter sandfanget. Projektet er udført for egne midler, da administrationen vurderede at det var mest fornuft i forhold til det tidsforbrug det ville tage at søge pengene.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da beløbet er afsat i anlægsbudget for vandløb for 2020.

 • 404. Vordingborg Boligselskab, tagudskiftning - Kommunegaranti

  application/pdf icon vordingborg_boligselskab_0.pdf

  Resume

  Vordingborg Boligselskab har på vegne af Stevns Ældreboligselskab, afdeling 11, Bofællesskabet Lejdevang indsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti i forbindelse med tagudskiftning.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen og ØU, at

  1. der tages stilling til godkendelse af finansiering af tagudskiftning 1.039.250 kr. med et 30-årigt kontantlån fra BRF-kredit.

  2. der tages stilling til godkendelse af kommunegaranti på 100% for et 30-årigt BRF-kreditlån på 1.039.250 kr.

  3. der godkendes en lejestigning på 3,93% for alle lejemål i afdelingen.

   

  Direktionen, 16. november 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der søges om godkendelse til at optage et kreditforeningslån til udskiftning af tag på ejendommen Lejdevang, da det nuværende undertag ikke er optimalt, Afdelingen består af 15 boliger og 1 fælleshus.

   

  De samlede udgifter er beregnet til 1.039.250 kr. som kan finansieres ved optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån med 100% kommunegaranti. Den nødvendige huslejestigning udgør 3,93%.

   

  Tagudskiftningen er godkendt på et afdelingsmøde den 9. september 2020.

   

  Hverken afdelingen eller Stevns Ældreboligselselskab har mulighed for selv at finansiere udgiften.

   

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

   

  Ifølge almenboliglovens § 98, stk. 1 kan kommunen yde garanti for låneoptagelse.

   

  Økonomi

  Udskiftning af taget, har den konsekvens, at Stevns Kommune skal give 100% kommunegaranti for et kreditforeningslån på 1.039.250 kr.

   

 • 405. Magnoliegården - Takster 2021 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn på Magnoliegården. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring / Økonomi indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. taksten for døgnbehandling fastsættes til 3.341 kr. pr. døgn
  2. taksten for skoletilbud fastsættes til 1.041 kr. pr. døgn

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 244:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  1. Anbefales

  2. Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  Indstillingerne anbefales.

  Sagsfremstilling

  Magnoliegården er en kommunal døgninstitution, som drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af det omkostningsbaseret budget, som er de direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af central ledelse/administration. KB skal på baggrund af budgettet godkende takster for 2021.

   

  Taksterne er beregnet ud fra følgende budgetterede udgifter, normeringer og forventede belægningsprocenter:

   

   

  Dette medfører en takst for døgnbehandling på 3.341 kr. pr. døgn og en takst for skoletilbud på 1.041 kr. pr. dag.

   

  Hvis KB ikke kan godkende de nye takster, vil taksterne fra 2020 videreføres i 2021. Dette vil medføre en mindreindtægt på ca. 1,1 mio. kr., som skyldes, at underskud fra tidligere år ikke bliver indregnet i taksterne og manglende p/l-fremskrivning.

   

  I de sidste 3 år har belægningsprocenten været følgende (i 2020 er det den forventede belægningsprocent ved budgetopfølgning 3):

   

   

  Med udgangspunkt i nuværende belægning på Magnoliegården forventes ikke så høj en belægning i 2021, som der forventes i 2020. Derfor foreslås der ikke ændringer i de belægningsprocenter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2021 på henholdsvis 90% for døgnbehandling og 81% for skoletilbud.

   

  Udgiften i taksterne fra 2015 til 2021 har været følgende:

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da taksterne er beregnet ud fra det vedtagne budget 2021.

 • 406. Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022 - godkendelse

  application/pdf icon rammeaftale_2021-2022_0.pdfapplication/pdf icon takstaftale_2021_0.pdf

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

   

  KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via Direktionen, BUL, SSU og ØU, at

  1. godkende Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022.

  Direktionen, 2. november 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 232:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 11. november 2020, pkt. 236:

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.  

   

  I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

   

  Fokusområder med mål

  Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

   

  Udviklingsdel

  1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

  Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

   

  2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

  Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

   

  3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

  Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

  Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

   

  Styringsdel

  5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud 

  Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

   

  6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

  Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

   

  Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

   

  De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

   

  Behov for tilbud

  Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

   

  Styringsdel 

  Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. 

   

  Takstanbefaling 2021-2022

  I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

   

  En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

   

  I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

   

  Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

  Lovgrundlag

  Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Reglerne findes i: ’Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde’.

  Økonomi

  Rammeaftalen har en afledt effekt på Stevns Kommunes budget, hvis taksterne på tilbuddene stiger mere end prisfremskrivningen af budgettet.

   

  Bilag

  Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår følgende bilag – særligt til det administrative niveau – som kan ses på hjemmesiden https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx. eller kan rekvireres ved kontakt til fagudvalgenes økonomikonsulenter:

   

  • Hovedbilag Rammeaftale 2020 og 2021
  • Takster, takstudvikling og prisstruktur 2019-2020
  • Tilbudoversigt 2020
  • Vejledning standardkontrakt børneområdet
  • Vejledning standardkontrakt voksenområdet
  • Standardkontrakt på børneområdet
  • Standardkontrakt på voksenområdet
  • Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019 – voksne
  • Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019 – børn
  • Notat om lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2020
  • Afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmeldinger (1. Domfældte udviklingshæmmede, 2. Gravide med skadeligt rusmiddelforbrug og 3. Borgere med svære spiseforstyrrelser)
 • 407. Dagpleje, daginstitutioner og SFO - Egenbetaling 2021 godkendelse

  application/pdf icon bruttodriftsudgifter_og_egenbetaling_2021_-_11_maaneders_betaling_-_bilag_0.pdf

  Resume

  KB skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger på baggrund af det vedtaget budget 2021. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2020 for at være gældende fra den 1. januar 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring/Økonomi indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at 

  1. forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og frokostmåltid pr. 1. januar 2021 godkendes.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 1:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 239:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetalinger (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2021.

   

  Forældre, som afholder fravær efter barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen mod reducereret forældrebetaling.

   

  I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2021. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. I beregningen af taksten for deltidspladser er udgifterne fordelt i faste og variable udgifter. Forældre med deltidsplads betaler på lige fod med forældre med fuldtidspladser til faste udgifter. Det vil sige, at de faste udgifter fordeles lige på børnene, uanset om de har en deltids- eller fuldtidsplads.

   

  Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgiterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).

   

  Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige driftsudgifterne. Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.

   

  Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af driftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligholdelse).

   

  I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til ordningen. Børn & Læring anbefaler, at maksimumsbeløbet fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.

   

  Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen at det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.

   

  På baggrund af ovenstående er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2021:

    

  Hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.

   

  Hvis KB ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2020 videreføres i 2021. Dette vil medføre en mindreindtægt på ca. 1,1 mio. kr., som skyldes manglende p/l-fremskrivning og øvrige reguleringer af driftsudgifterne fra budget 2020 til budget 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2021.

 • 408. Tilskud til privat pasning 2021 - godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2021 på baggrund af det vedtaget budget 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at  

  1. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads, svarende til:
   1. 4.171 kr. for en deltidsplads
   2. 6.387 kr. for en fuldtidsplads
  2. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Børn & Læring
  3. det beviligede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 4:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 242:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.

   

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.

   

  Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), skal tilskuddet i 2021 minimum udgøre 6.387 kr. pr. måned for en fuldstidsplads. Som alternativ er der beregnet et tilskud med udgangspunkt i tilskuddet fra 2020 fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent på området. Herudover er der beregnet et tilskud til deltidspladser på 30 timer om ugen, som kan benyttes af forældre på barselsorlov.

   

   

  Kommunen skal tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Hvis det bliver aktuelt, beregner Børn & Læring, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.

   

  Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bliver tilskuddet beviliget, vil tilskuddet blive udbetalt den første hverdag i måneden.

   

  Hvis KB ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2020 videreføres i 2021. Dette vil medføre en merudgift på ca. 0,1 mio. kr. Videreføres tilskuddet fra 2020, skal det bemærkes, at lovgivningen ikke overholdes, da minimumstilskuddet i 2021 er 186 kr. højere end tilskuddet i 2020.

  Lovgrundlag

  §80 og §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da minimumstilskuddet til privat pasning er medtaget i budget 2021.

 • 409. Tilskud til pasning af egne børn 2021 - godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til pasning af egne børn på baggrund af det vedtaget budget 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at

  1. Stevns Kommune giver et tilskud til pasning af egne børn på:
   1. 6.387 kr. pr. måned i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
   2. 3.669 kr. pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart
  2. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 3:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 241:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen kan besluttte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan desuden beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

   

  Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand og det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

   

  Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. I budgettet er indarbejdet, at tilskuddet svarer til minimumstilskuddet til privat pasning.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, er der beregnet et maksimumstilskud til pasning af egne børn.

   

  Hvis KB ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2020 videreføres til 2021. Dette vil medføre en merudgift på ca. 24.000 kr.

  Lovgrundlag

  §86 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der er indarbejdet budget til pasning af egne børn, svarende til minimumstilskuddet til privat pasning.

 • 410. Tilskud til privatinstitutioner 2021 - efterretning

  application/pdf icon tilskud_til_privatinstitutioner_-_2021_-_bilag_0.pdf

  Resume

  På baggrund af det vedtaget budget 2021 er der beregnet driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Sagen foreligges til efterretning.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at

  1. nedenstående tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud tages til efterretning:
   1. deltidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud på 5.984 kr. pr. måned
   2. fuldtidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud på 9.876 kr. pr. måned
   3. deltidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud på 2.877 kr. pr. måned
   4. fuldtidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud på 4.948 kr. pr. måned.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 5:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 243:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

   

  Kommunen skal tilbyde deltidspladser til forældre på barsel- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.

   

  Driftstilskuddet til privatinstitutioner skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forældrebetaling) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Nettodriftsudgifterne skal være excl. støttepædagogudgifter. F.eks. på 0-2 års området vil de gennemsnitlige nettodriftsudgifter være en forholdsvis fordeling mellem dagpleje og vuggestue.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), medfører det følgende tilskud:

   

   

   

  Jf. visitationsreglerne gives tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.

   

  Til orientering har kommunen fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet. Dette betyder, at tilskuddet kan beregnes i forhold til den højeste driftsudgift i stedet for en forholdsmæssig fordeling mellem alle pladser på 0-2 års området. I Stevns Kommune er den kommunale udgift til dagpleje lavere end den kommunale udgift til vuggestue. Det giver derfor mulighed for at fastsætte et højere tilskud, hvor tilskuddet fastsættes i forhold til den kommunale udgift til vuggestue excl. støttepædagogudgifter. Det forhøjede tilskud er ikke medtaget i budget 2021 og derfor ikke medtaget i tilskuddet.

  Lovgrundlag

  §36 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da tilskud til privatinstitutioner er medtaget i budget 2021.

 • 411. Kombinationstilbud 2021 - Egenbetaling og tilskud - godkendelse

  Resume

  KB skal på baggrund af budget 2021 godkende takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at

  1. takster og tilskud til kombinationstilbud godkendes.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 2:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 240:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal (efter ansøgning) tilbyde et kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov. Det arbejdsbetingede pasningsbehov skal dokumenteres og ligge uden for dagtilbuddenes åbningstid. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning (privat passer). Reglerne for tilskud til privat pasning gælder også for fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet set overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud.

   

  På tilskud til fleksibel pasning er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, fastsættes følgende tilskud ved deltidsplads i kommunalt tilbud: 

   

   

  Der fastsættes følgende tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser:

   

   

   

  Der fastsættes følgende tilskud til forældrene til aflønning af privat passer:

   

   

  Hvis KB ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2020 videreføres til 2021. Der er pt. ingen børn, der benytter kombinationstilbud, og få børn vil medføre en meget lille afvigelse i budgettet.

  Lovgrundlag

  §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning (i forbindelse med kombinationstilbud) er medtaget i budget 2021.

 • 412. Verdensarv Stevns - Godkendelse af årsrapport og årsregnskab

  application/pdf icon aarsregnskab_2019_0.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_verdensarv_stevns_2019.pdf_0.pdfapplication/pdf icon moniteringsrapport_stevns_klint_2019_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem et årligt tilskud. Arbejdet er siden 2017 blevet planlagt gennem en handlingsplan, som danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns. Handlingsplanen revideres en gang årligt og opfyldelsen af handlingsplanen, og dermed kontrakten, kan aflæses i den følgende årsberetning. Såvel handlingsplan som årsberetning hører under Forvaltningsplan Stevns Klint, der samler alle opgaver og ansvarsområder, der vedrører Stevns Klint som verdensarv, under ét. Processen følger den skitserede i samarbejdsaftalen og vedtægterne for Verdensarv Stevns. Verdensarv Stevns udarbejder og indsender handlingsplan og budget inden 1. november samt et revideret årsregnskab og en årsrapport fra det foregående år inden 1. maj. Arbejdet er blevet forsinket i år pga. coronasituationen, hvorfor det først lægges op til godkendelse nu. 

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. årsberetning og årsregnskab for Verdensarv Stevns godkendes.

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 11. november 2020, pkt. 232:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (A)

   

  5 medlemmer (Bjarne Nielsen (V), Henning Urban Nielsen (A), Steen S. Hansen (A), Mikkel Lundemann (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N)) anbefaler indstillingen.

   

  1 medlem (Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen, da beløbene til projektet er opført under anlæg, og ikke retteligt under drift.

   

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem et årligt tilskud. Arbejdet er siden 2017 blevet planlagt gennem en handlingsplan, som danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns. Handlingsplanen revideres en gang årligt og opfyldelsen af handlingsplanen, og dermed kontrakten, kan aflæses i den følgende årsberetning. Såvel handlingsplan som årsberetning hører under Forvaltningsplan Stevns Klint, der samler alle opgaver og ansvarsområder, der vedrører Stevns Klint som verdensarv, under ét. Processen følger den skitserede i samarbejdsaftalen og vedtægterne for Verdensarv Stevns. Verdensarv Stevns udarbejder og indsender handlingsplan og budget inden 1. november samt et revideret årsregnskab og en årsrapport fra det foregående år inden 1. maj.

  I 2019 har der været særlig fokus på det nye besøgscenter i Boesdal Kalkbrud. Verdensarv Stevns indgår i bestyrelsen for Stevns Klint Besøgscenter og har bla. udarbejdet konkurrenceprogram for formidlingskonkurrencen, fungeret som faglig rådgiver for arkitektkonkurrencen og som konkurrencesekretær og dommer i formidlingskonkurrencen.

  Verdensarv Stevns udarbejder en årlig moniteringsrapport til UNESCO, hvor kerneværdien og additional values gennemgås med henblik på, om stedet lider overlast og er beskyttet tiltrækkeligt. For 2019 er der flere "gule lamper", der lyser, hvorfor der holdes et skærpet øje med dem. For første gang er der tillige en "rød lampe" for parkeringen i Højerup (moniteringsrapport s. 6 ). Det betyder, at der skal ses på situationen med stor opmærksomhed og at området bør prioriteres med snarlige indsatser.

  Kontrakt og handlingsplan for 2019 blev godkendt af KB via AET og ØU d. 29. november 2018.

  Årsregnskabet for 2019 er gennemgået af foreningens revision, som ikke har nogen bemærkninger. Regnskabet viser, at tilskuddet fra Stevns kommune på 3 mio. kr. næsten er brugt og at økonomien er i balance.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Tilskuddet på 3 mio. kr. ligger som et anlæg under AET.

   

 • 413. Holtug Bygade 37A, 4660 Holtug

  Resume

  Firmaet Connect44 A/S har rettet henvendelse til Stevns Kommune for en mulig masteplacering på adressen: Holtug Bygade 37A, 4660 Holtug. 

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

   

  1. der kan udarbejdes en fuldmagt til indsendelse af en byggeansøgning
  2. i fald der opnås tilladelse, at der indgåes en lejeaftale for det benyttede areal på sædvanlige vilkår

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Sagen sendes til behandling via PMT, og tilføres yderligere informationer om bl.a. hvorvidt Bøgeskoven er dækket ind samt om der er andre lokale placeringsmuligheder. Endvidere skal der vedlægges et kort over placering.

  Sagsfremstilling

  Firmaet Connect44 A/S har forespurgte på placering af en antennemast på adressen Holtug Bygade 37A i Holtug. Der er ikke udarbejdet et endelige projekt endnu, ligesom der heller ikke har pågået nogen sagsbehandling af placeirngen i forvaltingen. En første overordnet screening af arealet tyder dog på, at en placering kan være en mulighed. Masten estimeres til at være 42 meter høj og ved jorden fylde 3 x 3 meter. Dertil kommer etableringen af et teknikhus. Det vurderes umiddelbart muligt at kombinere masten med de aktiviter DCH har på arealet. DCH lejer i dag området mod at de vedligeholde klubhuset og grunden. Pt pågår arbejdet omkring en forlængelse af denne kontrakten, og det vil være muligt at inskrive en eventuel placering af masten i området.

   

  For at projektet kan komme videre, skal Cannect44 A/S indsende en byggeansøgning og har i den forbindelse brug for en fuldmagt fra arealets ejer.

  Opstillingen af antennemast kræver landzonetilladelse med heraf følgende høringer og offentliggørelser med klagemuligheder. En ansøgning vil kræve en vurdering i forhold til kommuneplanens retningslinjer for antennemaster. Ansøgningsmaterialet bør ledsages af en visualisering, med fotopunkter der typisk vælges af kommuneplanlægger i forbindelse med vurderingen.

 • 414. Hotherskolen tagrenovering indskoling/SFO - anlægsbevilling (Lukket)

 • 415. Salg af areal Toftebovej 9 (Lukket)

 • 416. Diverse orienteringer - ØU den 17. november 2020 (Lukket)

 • 417. Underskriftsark (Lukket)