Referat

 • 64. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 19. november 2020.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1.  Dagsorden godkendt. Næstformand Orla Nielsen udtræder af udvalget ved månedens udgang, hvorfor suppleant Morten Pedersen også deltager på mødet, dog uden stemmeret.
 • 65. Økonomisk overblik - november 2020

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._november_2020_0.pdf

  Resume

  Budgetorientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Orientering taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2020:

  • lokaletilskud til fritidsforeninger: 74.542,35 kr.
  • aktivitetstilskud: 626,43 kr.
  • løntilskud til aftenskolerne: 25.666,10 kr.
  • lokaletilskud til aftenskolerne: -62.816,37 kr.
  • uddannelsespuljen: 116.391,78 kr.
  • udviklingspuljen: 15.497,68 kr.

  Total set er der 38.018,51 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er alene for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.

 • 66. Orientering om budgetforlig 2021-2024

  application/pdf icon budgetforlig_2021-2024_0.pdf

  Resume

  Orientering om budgetforlig 2021-2024.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Den 8. oktober 2020 godkendte flertalsgruppen budgettet for 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

  På det folkeoplysende område er der ingen besparelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet der ikke er nogle besparelser på det folkeoplysende område.

 • 67. Bekendtgørelse på folkeoplysningsområdet - COVID-19

  application/pdf icon coronakrisen_folkeoplysende_foreninger_og_aftenskolers_tilskud_i_2021_0.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj besluttede FOU at fastholde budgetterede tilskud i 2020 til foreninger og aftenskoler, selvom aktiviteterne måtte blive aflyst. I denne sag skal FOU tage stilling til, om de endnu engang vil følge Kulturministeriets henstillinger i forbindelse med håndtering af coronakrisen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der tages stilling til, om udvalget ønsker at følge Kulturministeriet henstilling.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1. FOU ønsker at følge Kulturministeriets henstilling.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget skal behandle foreninger og aftenskolers indkomne løn- og lokaletilskudsønsker for 2021. FOU skal tage stilling til om de igen i 2021, vil følge Kulturministeriets henstilling og derved fastholde kommende bevilligede tilskud og rateudbetalinger for tilskudsåret, selvom aktiviteterne måtte blive aflyst grundet Covid-19.

  Foreninger og aftenskoler har haft begrænsede aktiviteter siden coronapandemien indtræf, og der har ikke været normal drift i foreningerne og aftenskolerne siden marts 2020.

  Ovenstående har medført usikkerhed omkring medlemsfastholdelse og økonomisk, ved manglende indbetaling af medlemskontingent, hvilket vil få konsekvenser for foreningernes fortsatte eksistens. Derudover har mange foreninger været nødsaget til at aflyse aktiviteter/hold, sociale arrangementer og stævner.

  Kulturministeriet opfordrer på baggrund af ovenstående, at kommunerne igen i 2021 fastholder bevilligede tilskud til foreninger og aftenskoler, selvom aktiviteterne måtte blive aflyst grundet Covid-19 .
  Dertil er der vedtaget en ekstraordinær bekendtgørelse til Folkeoplysningslovens krav om tilbagebetaling, der giver mulighed for, at kravet om uforbrugte midler kan fraviges (se afsnittet lovgrundlag). Derved er der givet lovhjemmel til, at kommunerne kan udbetale støtte til aftenskoler og folkeoplysende foreninger, og dermed være med til sikre foreningslivet et økonomisk grundlag til at klare sig gennem coronakrisen.

  Vi har i Stevns Kommune enkelte godkendte folkeoplysende foreninger, der ikke modtager lokale- og aktivitetstilskud. Disse foreninger har samme udfordringer og vil også mærke de økonomiske konsekvenser, samt bekymringen omkring medlemsfastholdelse.

  Lovgrundlag

  BEK nr. 320 af 30/03/2020
  Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/320

   

  I medfør af § 10 og § 11 i lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 fastsættes:

  § 1. Kommunalbestyrelsen opfordres til under de helt ekstraordinære forhold, som følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, i et tæt samarbejde med foreningerne at afbøde de afledte virkninger på folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Målet hermed er, at folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde herunder lærere, undervisere, ledere og andre ansatte kan sikres bedst muligt inden for de helt ekstraordinære rammer, som forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 nødvendiggør.

  Den folkeoplysende voksenundervisning

  § 2. Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbetale dette, herunder forud i rater eller forud som acontobeløb, efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for foreninger for folkeoplysende voksenundervisning i folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 og regler fastsat i medfør heraf, herunder § 10 i bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven kan således fraviges i perioden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at fremrykke kommende ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.

  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

  § 3. Kommunalbestyrelsen kan fastholde det allerede planlagte og/eller udmeldte tilskud og udbetale dette herunder forud i rater eller forud som acontobeløb efter folkeoplysningslovens §§ 15, 16, 19, 25 og 26 for året 2020 til den enkelte frivillige folkeoplysende forening i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer de frivillige folkeoplysende foreninger i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for frivillige folkeoplysende foreninger i Folkeoplysningslovens §§ 15, 16 25 og 26 og regler fastsat i medfør heraf, kan således fraviges i perioden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at fremrykke kommende ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.

  Ikrafttrædelse

  § 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

  Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra den 9. marts 2020

  Økonomi

  Egen budgetramme på det folkeoplysende område. Budget 2021 samt eventuel regulering af 2020 aconto tilskud. Der vil sandsynligvis også være en økonomisk konsekvens inden for budgetrammen i 2022. Denne vides endnu ikke, men vil først blive synlig i løbet af 2022.

 • 68. Foreningstilsyn - Sierslev Håndboldklub

  application/pdf icon dagsordenspunkt_foreningstilsyn_-_godkendte_folkeoplysende_foreninger_behandlet_paa_moedet_6._oktober_2020_kl._1730_stroeby_idraetscenter_lendrum_1.pdfapplication/pdf icon foreningstilsyn_sierslev_haandboldklub_0.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2020 blev fem godkendte folkeoplysende foreninger udpeget til foreningstilsyn i henhold til modtaget tilskud i 2019. Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. oktober 2020 godkendte FOU ikke Sierslev Håndboldklubs foreningstilsyn, da foreningens vedtægter og bestyrelsessammensætning ikke var ajourført på conventus, hvilket er et krav FOU stiller til alle godkendte folkeoplysende foreninger i Stevns Kommune.

   

   

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. Sierslev Håndboldklubs foreningstilsyn godkendes med forbehold for, at de indgåede aftaler overholdes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Fritid har som led i foreningstilsynet:

  • gennemgået medlemslister for modtaget aktivitetstilskud
  • ført tilsyn med foreningens formål, vedtægter, bestyrelse og referat af generalforsamling
  • afholdt tilsynsmøde med Sierslev Håndboldklub - en snak om foreningens udvikling og eventuelle udfordringer samt besigtigelse af lokaler og aktivitet.

   

  Sierslev Håndboldklub opfylder ikke Folkeoplysningslovens §5. stk. 3, som omhandler en præcisering af, hvordan en eventuel formue skal fordeles eller anvendes ved opløsning af foreningen.

  Fritid har aftalt med Sierslev Håndboldklub, at vedtægterne bringes i orden på næste generalforsamling, senest 1. sepetember 2021.

   

   

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 69. Foreningstilsyn - Endeslev Vråby Idrætsforening

  application/pdf icon dagsordenspunkt_foreningstilsyn_-_godkendte_folkeoplysende_foreninger_behandlet_paa_moedet_6._oktober_2020_kl._1730_stroeby_idraetscenter_lendrum_2.pdfapplication/pdf icon endeslev_vraaby_if_rapport_0.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2020 blev fem godkendte folkeoplysende foreninger udpeget til foreningstilsyn i henhold til modtaget tilskud i 2019. Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. oktober 2020 besluttede FOU at indkalde Endeslev Vråby Idrætsforening til dialogmøde. Med udgangspunkt i dialogmødet og den endelige rapport fra BDO Revision skal foreningstilsynet færdigbehandles.

  Indstilling

  Politik og Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. tilsynsrapporten fra BDO Revision drøftes
  2. eventuelle bemærkninger fra dialogmødet tilføjes sagen og foreningstilsynet afsluttes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Drøftet.
  2. FOU forventer, at foreningen inden udgangen af februar 2021 har afholdt generalforsamling, hvor der er fremlagt og godkendt regnskab for 2020 samt budget for 2021. Udvalget ønsker referat heraf med bilag inkl. underskrifter.
   FOU ønsker mulighed for at repræsentanter fra folkeoplysningsudvalget har mulighed for at deltage på generalforsamlingen.
   Kommende lokaletilskudsansøgninger baseres på det godkendte budget på generalforsamlingen. Næste års aconto lokaletilskud (2021) vil først blive udbetalt, når foreningen har indfriet ovenstående.

  Sagsfremstilling

  BDO Revision har som led i foreningstilsynet:

  • gennemgået bilag for modtaget aconto lokaletilskud samt medlemslister for modtaget aktivitetstilskud
  • ført tilsyn med foreningens formål, vedtægter, bestyrelse og referat af generalforsamling
  • deltaget i dialogmødet med foreningen og Folkeoplysningsudvalget mandag den 26. oktober 2020.

   

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 70. Ekstraordinært lokaletilskud 2020 - AIK 65 Strøby Fodbold

  application/pdf icon aik_stroeby_fodbold_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ekstraordinære lokaletilskudsansøgning.

   

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1.  ansøgningen imødekommes med 76%. Det vil sige et maksimalt aconto tilskud på i alt 26.264,08 kr.

   

  Sagsfremstilling

  I henhold til kontrakt indgået med Stevns Kommune har AIK 65 Strøby Fodbold forpligtelse til at servicere lysmasterne på fodboldbanerne v. Strøby Idrætscenter. Foreningen bliver kompenseret for driftsudgifterne gennem Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudsordning, som de søger forud for tilskudsåret.

  Der er hen over sommeren opstået problemer med tre af masterne således, at to masterne ikke afgav lys og en mast kun virkede delvist.
  Parabolerne kunne ikke repareres, da der var indtrængt vand i dem, og træerne havde også ødelagt en del.

  AIK 65 Strøby Fodbold har nu udbedret og betalt skaderne, og søger i den forbindelse om et ekstraordinært lokaletilskud på i alt 34.558 kr. til at dække den ekstraordinære udgift.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til AIK 65 Strøby Fodbold kan finansieres af Folkeoplysningsudvalgets bufferpulje.

 • 71. Løn- og lokaletilskudsønsker godkendte folkeoplysende aftenskoler 2021

  application/pdf icon aftenskolernes_loen_og_lokaletilskud_2021_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle de indkomne løn- og lokaletilskudsønsker for 2021.

   

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. de små aftenskoler modtager 100% i aconto løntilskud for 2021 jf. tidligere praksis, og FOU tager stilling til, hvilken aconto tilskudsprocent de øvrige godkendte folkeoplysende aftenskoler modtager i løntilskud for 2021
  2. Yoga For Dig's ansøgning om lokaletilskud ikke imødekommes, da der til aftenskoler kun ydes tilskud til driftsudgifter til lokaler
  3. lokaletilskudsønsker for 2021 imødekommes med 75% i aconto tilskud. Budgettet bliver overskredet med -61.305,75 kr., som vil blive finansieret af regulering af løntilskud for 2020/ aconto tilskud.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Godkendt. De øvrige godkendte folkeoplysende aftenskoler modtager 60% i aconto løntilskud for 2021.
  2. Godkendt.
  3. Godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  Fritid har modtaget løn-og lokaletilskudsønsker for 2021 fra aftenskolerne.

  Tilskudsønsker på både løn og lokale er rimelig stabile i forhold til 2020. Det til trods, er det ikke muligt at kunne yde 100% i tilskud til de store aftenskoler.

  Der er følgende bemærkninger til de indkomne ønsker:

  • Yoga For Dig søger om lokaletilskud til dækning af skatter og afgifter, herunder bankgebyrer. De har ikke modtaget lokaletilskud tidligere. 

   

   

  Lovgrundlag

  LBK nr. 1115 af 31/08/2018

  Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

   

  Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4

  § 23. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

   

  Stk. 2. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning hertil, ydes efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved et egnet lokale, og om tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifterne, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende aftenskolers løn- og lokaletilskud 2021.

 • 72. Lokaletilskudsønsker godkendte folkeoplysende foreninger 2021

  application/pdf icon limelight_boardsport_club_0.pdfapplication/pdf icon roedvig_gymnastik_idraetsforening_0.pdfapplication/pdf icon endeslev_vraaby_idraetsforening_0.pdfapplication/pdf icon forbedring_eller_vedligeholdelse_1.pdfapplication/pdf icon lokaletilskudsoensker_2021_-_folkeoplysende_foreninger_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle de indkomne lokaletilskudsønsker for 2021.

   

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der tages stilling til, om LimeLight BoardSport Clubs ansøgning kan imødekommes
  2. der tages stilling til, om Endeslev Vråby Idrætsforenings udgifter til vedligeholdelse kan imødekommes
  3. Rødvig Gymnastik & Idrætsforenings ansøgning om tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer ikke imødekommes
  4. de indkomne lokaletilskudsønsker drøftes og der tages stilling til, hvilken aconto tilskudsprocent de godkendte folkeoplysende foreninger modtager for 2021. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Ansøgningen fra LimeLight BoardSport Club imødekommes.
  2. FOU ønsker at modtage skriftlige aktuelle tilbud i original version for udgifter der vedr. vedligeholdelse af bygningen. Der ydes ikke tilskud til vedligeholdelse af udendørsarealer. Sagen genoptages ved modtaget tilbud.
   Jf. dagsordenspunkt 69 punkt 2, vil eventuel ansøgning om lokaletilskud først blive behandlet ved modtaget referat inkl. bilag for generalforsamlingen i februar 2021.
  3. Godkendt.
  4. De godkendte folkeoplysende foreninger modtager 76% i aconto lokaletilskud. Endeslev Vråby Idrætsforenings ansøgning genoptages jf. dagsordenspunkt 69 punkt 2.  

   

  Sagsfremstilling

  Fritid har modtaget lokaletilskudsønsker for 2021 fra alle de godkendte folkeoplysende foreninger.

  Der er følgende bemærkninger til de indkomne ønsker:

   

  • LimeLight BoardSport Club søger om tilskud til nyt lejemål. De har ikke modtaget lokaletilskud tidligere. 
  • Der tages stilling til Endeslev Vråby Idrætsforenings udgifter til vedligeholdelse jf. vedlagte ansøgning.
  • Rødvig Gymnastik & Idrætsforenings søger om tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer.
   Foreningen har ikke modtaget lokaletilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer tidligere, men har modtaget tilskud til lejede almindelige lokaler (senest 2018).

  Det er værd at bemærke, at Folkeoplysningsudvalget på nuværende ikke yder tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer til andre godkendte folkeoplysende foreninger. Såfremt ansøgningen imødekommes, skal de øvrige godkendte folkeoplysende foreninger sidestilles.

   

   

  Lovgrundlag

  LBK nr. 1115 af 31/08/2018

  Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

  Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5

  § 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Stk. 3. Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.

  Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.

  Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

  1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,

  2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,

  3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller

  4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

   

  BEK nr. 1251 af 12/12/2011

  Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1251

   

  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

  § 15. Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:

  1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

  a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.

  b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

  c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

  2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

  a) Det aftalte lejebeløb.

  b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til:

  1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2021.

   

 • 73. Stevnsprisen 2020

  application/pdf icon indstilling_af_mona_andersen_1.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_karsten_stuhr_hansen_0.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_randi_hansen_0.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_mona_andersen_2.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_joergen_moeller_0.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_birgit_smedegaard_olesen_0.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_kurt_jacobsen_1.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_kurt_jacobsen_2.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_kurt_jacobsen_3.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_maddamerne_0.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_lars_yding_0.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_josephine_madsen_0.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_alpha_esport_stevns_0.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_charles_hansen_0.pdf

  Resume

  FOU skal tage stilling til, hvem der skal modtage Stevnsprisen i 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. modtager af Stevnsprisen 2020 udvælges ud fra de indstillede kandidater
  2. der nedsættes en arbejdsgruppe, der forestår de praktiske detaljer omkring uddeling af prisen
  3. der fastsættes en max pris for indkøb af lokal kunst til modtager af Stevnsprisen 2020.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech, Kurt Jacobsen (inhabil) og Tomas Patheier

  1. Kurt Jacobsen modtager Stevnsprisen 2020 for hans mangeårige engagement i fritids-og kulturlivet på Stevns. Kurt favner bredt med sit virke, hvilket er til gavn for mange foreninger og borgere – han yder bl.a. en frivillige indsats som aktiv formand i Stevns Tværfaglige Efterløns og Seniorklub, bestyrelsespost i Museumsforeningen Østsjælland, AOF, frivillig fyrpasser på Stevns Fyrcenter og frivillig i Snurretoppen, herudover er Kurt formand for Folkeoplysningsudvalget. 
   Kurt er en omgængelig og arbejdsom ildsjæl med et stort engagement og stor viden indenfor det stevnske foreningsliv.

   Herudover tildeles Josephine Madsen en ekstraordinær pris, for at bringe lys og livsglæde på Stevns under corona-nedlukningen i foråret 2020 med hendes coronakyllinger.

  2. Tommy Knudsen og Tina Madsen.
  3. 2.500-3.000 kr.

   

  Sagsfremstilling

  Der har i oktober måned været annonceret efter kandidater til Stevnsprisen 2020.

   

  Fritid har modtaget følgende indstillinger:

  • Alpha Esport Stevns - indstillet af Hanne Thierry Kristensen
  • Birgit Smedegaard Olesen - indstillet af Lene Vestergård
  • Charles Hansen - indstillet af Johnny Andersen
  • Josephine Madsen - indstillet af Gitte Skov Pedersen
  • Jørgen Møller - indstillet af Preben Hansen
  • Karsten Stuhr Hansen - indstillet af Mona Olsgaard
  • Kurt Jacobsen - indstillet af Stevns Tværfaglige Efterløns - og Seniorklubs bestyrelse, Hans Jørgen Lund Jensen og Hanne Olsen
  • Lars Yndig - indstillet af Petanquespillerne i Lund
  • Maddammerne i Café Stevnen - indstillet af Ingrid Jensen
  • Mona Andersen - indstillet af Helene Brix Petersen og Nina Brix Petersen
  • Randi Hansen - indstillet af Kurt Andreasen

   

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 74. Ekstraordinære lokaletilskudsønsker 2021

  application/pdf icon aik_65_stroeby_fodbold_0.pdfapplication/pdf icon hellested_idraetsforening_0.pdfapplication/pdf icon forbedring_eller_vedligeholdelse_2.pdfapplication/pdf icon aik_65_stroeby_fodbold_-_tilbud_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle de indkomne ekstraordinære lokaletilskudsønsker for 2021.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. AIK 65 Strøby Fodbolds ansøgning drøftes og evt. tilskud fastlægges
  2. Hellested Idrætsforenings ansøgning drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Ansøgningen imødekommes med 76%. Det vil sige et maksimalt aconto tilskud på i alt 18.240 kr.
  2. Ansøgningen imødekommes med et aconto tilskud på i alt 13.400 kr. Beløbet tages fra Uddannelsespuljen 2020.

  Sagsfremstilling

  1. AIK 65 Strøby Fodbold søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 24.000 kr. i forbindelse med udskiftning af lyskilder på seks lysmaster.
   Masterne afgiver næsten ingen lys, hvilket gør dem uegnet til træning.
   Der er behov for udskiftning af tolv lyskilder på henholdsvis seks master på boldbanen tættest på Strøbyskolen.
   Udgiften er sammensat ud fra vedlagte tilbud, som dog er et tilbud på udskiftning af alle lyskilder på begge baner.

   

   

  1. Hellested Idrætsforening søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 13.400 kr., da foreningen i forbindelse med opstart af bueskydning og e-sport har investeret i en 20 fods container, som er placeret udenfor klubhuset.
   Det ekstraordinære lokaletilskud skal dække udgifter til maling af containere, renovering af eksisterende container samt etablering af el fra klubhus til kommende container.
   De to container giver Hellested Idrætsforening mulighed for at udbyde bueskydningstræning og e-sport til deres medlemmer, hvilket understøtter foreningens idrætskoncept om at sikre nye initiativer og aktiviteter på udendørs-og indendørsarealerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2021.

   

 • 75. Uddannelsespuljen - Roklubben Stevns

  application/pdf icon roklubben_stevns_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 2.310 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 3.300 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Roklubben Stevns søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til tre ungdomstrænerkursuser, der alle udbydes af Dansk Forening for Rosport.

  Tre af roklubbens ældste ungdomsroere tager på efterskole efter sommerferien. Med dette kursus giver Roklubben Stevns de unge nogle kompetencer og noget selvværd, som de kan profitere af i fremtiden, samtidig med at de inspireres til at forsætte med rosporten og/eller som hjælpetræner i Roklubben Stevns.

  På kurset lærer kursisterne at træne og udvikle deres trænerrolle. Der vil være fokus på det gode ungdomsmiljø, organisering, rammesætning, læringsprincipper samt progression og flow, hvilke udfordringer man som træner/instruktør kan møde og meget mere. Derudover vil der være en masse praktik, så kursisterne kan få en masse hands on og ”ting” med hjem.

  Nytteværdi: Ungdomstrænerkurserne giver mulighed for, at de unge efter endt efterskoleophold fortsætter som rollemodeller i Roklubben Stevns under deres ungdomsuddannelse.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 3.300 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 2.310 kr. til Roklubben Stevns kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 76. Uddannelsespuljen - SHS Stevns

  application/pdf icon shs_stevns_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

   

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 7.350 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 10.500 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  SHS Stevns søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til Halliwick instruktøruddannelse og instruktørkursuser til Ocean Rescue Camp.

  • 1 x Hasam Halliwick instruktøruddannelse á 5.100 kr.
   Halliwick konceptet er en metode til at lære alle mennesker, specielt med fokus på mennesker der har fysiske og/eller indlæringsvanskeligheder, at deltage i vandaktiviteter, at bevæge sig selvstændigt i vand og at svømme.

   Gennem instruktøruddannelsen tilegner kursisten sig en grundlæggende indsigt i Halliwick konceptet.
   Kursisten vil efter endt uddannelse kunne vurdere en persons aktuelle færdigheder i vandet og udnytte vurderingen til at give en person en hensigtsmæssig fysisk og psykisk støtte i vandet. Herudover lærer kursisterne at analysere aktiviteter og rekvisitter samt at tilrettelægge et undervisningsprogram.

  • 3 x Ocean Rescue Camp instruktørkursus á 1.800 kr.
   Kurset er et instruktørkursus med formål om at klæde kursisterne på til at kunne undervise til DGI’s Ocean Rescue Camps, hvilket giver mulighed for, at svømmeklubben selv kan afholde Ocean Rescue Camps.

   Gennem afprøvning af flere elementer på egen krop, bliver kursisterne klædt på til at undervise børn og unge i livreddende førstehjælp gennem leg og udfordrende øvelser. Kursisterne lærer teorien til det praktiske i redningssituationer, og de lærer om sikkerhed på flere niveauer; livreddende førstehjælp samt de procedurer som følger med til dette. Kursisterne bliver også bekendt med de mere praktiske redningsmanøvre, og får kendskab til de redskaber som bruges hertil f.eks. rescueboards og redningstorpedoer.
   Sidst får kursisterne kendskab til at planlægge og tilrettelægge afholdelsen af Ocean Rescue Camp og får tips og tricks, som er nyttige for afviklingen heraf.

  Nytteværdi: Halliwick instruktøruddannelse bidrager til, at SHS Stevns får en instruktør, der kan inkludere børn og/eller voksne med udfordringer i svømmeklubben, og dermed i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

  Ocean Rescue Camp er et koncept som DGI har skabt sammen med Børneulykkesfonden. Uddannelse af instruktører hertil, giver svømmeklubben mulighed for at afholde et spændende, sjovt og ikke mindst lærerigt forløb ved stranden, som giver børn og unge kendskab til sikkerhed, selvhjælp og førstehjælp når man færdes på de danske strande, men også i det hele taget.
  Ved Ocean Rescue Camp får børnene øjnene op for livredning, kystlivredning, åbent vand-svømning og svømning i det hele taget, hvilket både kommer børnene og omverdenen til gode, men forhåbentlig også kan rekruttere flere livreddere, svømmetrænere og/eller svømmere til svømmeklubberne.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger tilskud til er i alt 10.500 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 7.350 kr. til SHS Stevns kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 77. Diverse orienteringer - FOU den 19. november

  Resume

  Orienteringssager til drøftelse og/eller orientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning
  2. orientering tages til efterretning
  3. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier

  Ad. 1: Orientering taget til efterretning

  • KFUM Vallø Gruppe planlægger at blive sammenlagt med KFUM Stevns Nord Gruppe. Vallø Gruppen mangler at afklare en række forhold med spejderforbundet og Stevns Kommune inden, at sammenlægningen kan gennemføres.  Det forventes, at sammenlægningen sker i 2021.
  • Stevns Sortkrudtskytter har oplyst, at de ikke længere ønsker at være en godkendt folkeoplysende forening. Dette skyldes, at de kommunale tilskud foreningen forventede at søge alligevel ikke bliver aktuelt.
   Sortkrudtskytterne forsætter som frivillig forening.
  • Dato for netværksmøde med de folkeoplysende foreninger bliver tirsdag den 19. januar 2021. Hårlevhallens cafeteria er reserveret hertil. Det vil muligvis blive nødvendigt at afholde netværksmødet digitalt på grund af corona.
  • Årets medaljetagere-arrangement aflyses på grund af Corona. Borgmesteren sender medaljetagerne en hilsen samt en lille erkendtlighed i december for at lykønske med de flotte resultater.
  • Retningslinjer for foreningernes lokaletilskud vil blive revideret på et temamøde i Folkeoplysningsudvalget i foråret 2021. Når dette temamøde er afholdt, har FOU revideret alle puljer på det folkeoplysende område.
  • Der er fortsat restriktioner i forbindelse med brugen af haller og mødelokaler. Foreningerne er gode til, at få det til at fungere i forhold til forsamlingsforbuddet.
  • Foreningerne forankret i Strøby Idrætscenter har fået bevilget 970.000 kr. til en crossfitbane. Det forventes at banen står klar sidst på foråret 2021.
  • Der har været dialog mellem forvaltningen (Fritid), Parasport Danmark og Handicaprådet. Handicaprådet ønsker at sætte fokus på idræt for handicappede.

  Ad. 2: Orientering taget til efterretning

  • Ungdomsskolen har afholdt møde tirsdag den 17. november. Trods corona er der stadig gang i Ungdomsskolens aktiviteter, enkelte er dog aflyst på grund af corna.

  Ad. 3: Orientering taget til efterretning

  • FOU ønsker at modtage et referat fra Endeslev Vråby Idrætsforenings generalforsamling, hvor Rasmus Andersen bliver valgt som kasserer.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Fritid
  2. Orientering fra Ungdomsskolen
  3. Følgende foreninger har ændret bestyrelse
  • Hårlev Tennisklub
  • Endeslev Vråby Idrætsforening