Referat

 • 226. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 11. november 2020..


  Beslutning

  Sag 237 tages af dagsordenen. • 227. Budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2020 - AET

  application/pdf icon drift_aet_-_budgetopfoelgning_3_pr._31.08.2020_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2020, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen indeholder også en ny opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge corona.

   

  For overførselsudgifterne viser opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 17,1 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område. Tidligere på året er der givet en tillægsbevilling på 23,8 mio. kr. til dækning af udgifter afledt af Corona. Da det forventede merforbrug nu er lavere søges om en negativ tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. For serviceudgifterne viser opfølgningen et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. og der søges negativ tillægsbevilling til 1,5 mio. kr.

   

  For anlæg viser budgetopfølgningen behov for en negativ tillægsbevilling på 0,146 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. behandle budgetopfølgningen pr. 31. august 2020.
  2. anbefalingerne sendes videre til ØU.

  Beslutning

  Budgetopfølgningen sendes videre til ØU.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på AETs politikområder pr. 31. august 2020. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2020. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.

   

  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning og skøn for corona-udgifterne i 2020.

   

  De nye skøn for mer-/mindreforbrug vedrørende corona ses i forhold til den bevilling på 23,9 mio. kr. på AETs område, som allerede er bevilget af KB i september i sagen om corona udgifter i 2020. Der gives tillægsbevillinger til eventuelle yderligere mer- eller mindreudgifter i 2020.

   

  Drift

  På overførslesområdet kan vi ikke adskille effektern af Corona fra anden udvikling på området. Dog kan vi få en indikation ved at sammenligne med BOP2, som viste det forventede regnskab for 2020 uden at tage højde for corona-nedlukningen.

  Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 17,1 mio. kr. hvilket er 13,8 mere end ved BOP2.

  Tidligere på året var vurderingen, at corona kunne give merudgifter for 23,8 mio. kr., hvilket der blev givet tillægsbevilling til. Ved denne budgetopfølgning er forventningen meget lavere og der søges en negativ tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. Der et særligt forventningen til udgifter til A-dagpenge og udgifter forbundet med indsatser, som er anderledes.

  Det skal understreges, at der fortsat er usikkerhed forbundet med forventningen og der kan komme afvigelser til regnskabet.

    

  På serviceområdet viser opfølgningen et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

  • Der forventes overført 0,8 mio. kr. til 2021 på områder med rammeaftaler.
  • Der forventes samlet merudgifter vedr. corona på 0,4 mio. kr., hvor der tidligere på året allerede er givet tillægsbevilling til 0,1 mio. kr.
  • Der forventes et mindreforbrug for øvrig drift på 1,8 mio. kr.

  Der søges negativ tilllægsbevilling på 1,5 mio. kr. til mindreforbrug på øvrig drift (1,8 mio. kr.) og merforbrug vedr. corona (0,3 mio. kr.)

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., som primært skyldes at de to store anlægsprojekter - Ny Stevnshal og Byggemodning Boesdal Kalbrud - fortsætter ind i 2021.

   

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,146 mio. kr. vedr. iværksætterhotellet i Hårlev.

  Der forventes overført 17,5 mio. kr. til 2021.

   

  Bilag vedrørende anlæg er vedhæftet sagen "Diverse orienteringer".

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge finansiering via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.

   

  I 2020 er der dog en særlig situation på grund af corona-krisen med deraf afledte merudgifter for kommunen.

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2020:

   

  • -6,641 mio. kr. vedrørende overførselsområet og -1,499 mio. kr. vedrørende serviceområdet, inklusive merudgifter som følge af corona
  • -0,146 mio. kr. vedrørende anlæg

   

  Der forventes overført 0,8 mio. kr. til 2021 vedrørende drift og 17,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

 • 228. Budget 2021 - opsamling AET

  Resume

  Budget 2021 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020.

   

  AET skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2021 på udvalgets områder.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Økonomi indstiller til AET, at

  1. der gives en retning i forhold til arbejdet med at etablere fælleskommunalt forum til afløsning for det tidligere Lokalt BeskæftigelsesRåd (LBR).

   

   

  Beslutning

  Der sendes et brev til Køge Kommune om et samarbejde.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2021 den 8. oktober 2020. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. AET skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. skal iværksættes i 2021 og frem.

   

  Afklaring af ønske om fælleskommunalt beskæftigelsesråd

  AET har tidligere forsøgt at etablere en pendant til det hedengangne LBR. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har afvist at deltage i dette. Derfor rettede Arbejdsmarked på foranledning af AET henvendelse til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) for at sondere terrænet ift. til eventuelt at indtræde i dette. KKA vil alene behandle en anmodning om indtræden i KKA på baggrund af et borgmesterbrev.

   

  Ved AETs udvalgsmøde 10. juni besluttede udvalget at afvente budgetforhandlingerne ift. budget 2021 men tilkendegav samtidigt, at man ønskede at indgå i et samarbejde med Køge Kommune, enten om indtræden i KKA eller etablering af et helt nyt fælleskommunalt samarbejdsforum. På den baggrund ønsker Arbejdsmarked, at AET tilkendegiver om og i hvilken retning arbejdet med etablering af et fælleskommunalt beskæftigelsesråd, skal tage.

   

  I budget 2021 og frem er afsat 0,150 mio. kr. til etablering af afløser for det tidligere lokale beskæftigelsesråd.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2021-2024.

 • 229. Store Heddinge Vandrerhjem (Lukket)

 • 230. Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring

  application/pdf icon bilag_1_til_aet_11_november_2020_0.pdf

  Resume

  Politik & Borger har sammenfattet de forskellige inputs fra brugerinddragelsen, borgermødet og de politiske drøftelser i forskellige scenarier, der skal munde ud i en helhedsplan for hele området omkring hallerne. AET bliver fremlagt scenarierne på mødet og skal drøfte og komme med input til disse samt til det videre arbejde med helhedsplanen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET; at

  1. komme med input til de tre scenarier
  2. tage stilling til den overordnede vision for området  

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  I løbet af december 2018 blev der afholdt 3 workshops med de brugere og foreninger, der er aktive i hallerne og på området omkring. I januar 2019 var AET og halinspektørerne på inspirationstur på Sjælland, hvor man blandt andet så på haller, udendørs idrætsfaciliteter og skydeanlæg. Der blev afholdt et borgermøde i Stevnshallen i februar 2019, der omhandlede både den nye hal og området omkring hallerne. AET har på udvalgsmøderne i foråret 2019 drøftet inputs fra inddragelsesprocessen, hvor man blandt andet fastlagde hallens placering på området.  Efterfølgende har der været en proces med lokalplan og kommuneplantillæg og der er gennemført en entreprisefase for byggeriet af den nye Stevnshal, der forventes at stå færdig i 2021.

  Politik & Borger har sammenfattet de forskellige inputs fra brugermøderne, borgermødet og de politiske drøftelser, samt resultaterne af lokalplanlægningen og projektering af hallen i 3 mulige scenarier, der skal munde ud i en helhedsplan for hele området omkring hallerne. AET bliver fremlagt scenarierne på mødet og skal komme med input til disse og til det videre arbejde med helhedsplanen. Det er vigtigt, at AET i drøftelserne tager sigte mod en overordnet og fremtidig vision for området.

  Dette er AETs første behandling af helhedsplanen. Planen kommer på AET igen på udvalgsmødet i december 2020 og forventes vedtaget primo 2021.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  December 2018, 3 workshops med brugere og foreninger

  23. januar 2019, inspirationstur med AET og halinspektørerne

  13. februar 2019, borgermøde i Stevnshallen

  17. maj 2019, workshop med ungerådet

  27. november 2019, Lokalplan 193 og kommuneplantillæg nr. 8 vedtages

  11. august 2020, AET beslutter hvilket firma der skal opføre den nye Stevnshal

   

 • 231. REkruttering Køge Bugt - et fælleskommunalt samarbejde om virksomhedsservice - Orientering

  Resume

  REKB har eksisteret siden 2017, hvor Økonomiudvalget i Stevns Kommune og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune besluttede at etablere et intensiveret samarbejde om virksomhedsservice mellem de to kommuner. Udvalgene får typisk en årlig status på resultaterne, evt. suppleret med politisk fællesmøde. Sagen behandles ligeledes i Køge kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg på novembermødet.

   

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  REKB består af 2 medarbejdere fra Stevns og 4 fra Køge og afdelingsleder fra Køge Kommune. Enheden har til huse i lokaler på Gymnasievej i Køge.

   

  REKB medvirker til, at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for ved at:

  • Understøtte virksomhedernes rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere
  • Styrke matchet mellem ledige og virksomheder og få flere ledige i beskæftigelse
  • Optimere og videreudvikle virksomhedsservice i de to kommuner
  • Understøtte og udbygge arbejdsmarkedskendskabet generelt i de to jobcentre.

   

  Herudover har REKB følgende opgaver:

  • Rekrutteringsbistand til virksomhederne
  • Virksomhedsrettet indsats om målrettet opkvalificering
  • Formidling af arbejdsmarkedsrelaterede emner (jobåbninger/rekrutteringsanalyser/jobbarometer) til begge jobcentre
  • Brug af Advisory Board (lokale virksomheder Køge/Stevns)
  • Deltagelse i Erhvervsnetværk (Stevns Erhvervsråd, Køge arbejdsgivernetværk, HB Køge Erhvervsklub, Connect Køge, Køge Handel, mv.)
  • Opsøgende indsats ift. Gazellevirksomheder 2020
  • Opsøgende indsats i forhold til nystartede virksomheder
  • Afholdelse af job- og uddannelsesmesser og branchemesser i de to kommuner.

   

  Kernemålgruppen for REKB er de knapt 1700 kontaktbare virksomheder i Køge og Stevns Kommuner, der har over 2 ansatte.

   

  Resultat for 2020

  Corona-krisen trækker lange skygger – også for virksomhederne. Mange virksomheder skulle især i starten af krisen forholde sig til en række, for dem, ukendte problemstillinger. Derfor ringede REKB ekstraordinært til over 1200 virksomheder (også udenfor kernemålgruppen) i perioden marts til juni 2020 med tilbud om rådgivning og assistance i en svær periode. Virksomhederne tog meget fint imod henvendelserne, og efterspurgte især rådgivning om hjælpepakker og vilkår for arbejdsfordeling, hvis virksomheden eks. imødeså en større fyringsrunde.

   

  REKB havde følgende primære måltal for 2020:

  1. REKB skal løbende være i kontakt med 75 pct. af kernevirksomhederne. Pr. november 2020 er knapt 97 pct. af kernevirksomhederne kontaktet løbende

  2. REKB skal medvirke til minimum 200 rekrutteringsopgaver. Pr. november 2020 har REKB medvirket til 379 rekrutteringsopgaver. 

   

  Nedenstående tabeller viser øvrig status på resultater pr. november 2020. Coronaperiodens indflydelse viser sig især ved, de få personlige møder, som REKB har gennemført i 2020. Ligesom de fleste messer måtte aflyses.

   

   

   

   

   

 • 232. Verdensarv Stevns - Godkendelse af årsrapport og årsregnskab

  application/pdf icon aarsregnskab_2019_0.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_verdensarv_stevns_2019.pdf_0.pdfapplication/pdf icon moniteringsrapport_stevns_klint_2019_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem et årligt tilskud. Arbejdet er siden 2017 blevet planlagt gennem en handlingsplan, som danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns. Handlingsplanen revideres en gang årligt og opfyldelsen af handlingsplanen, og dermed kontrakten, kan aflæses i den følgende årsberetning. Såvel handlingsplan som årsberetning hører under Forvaltningsplan Stevns Klint, der samler alle opgaver og ansvarsområder, der vedrører Stevns Klint som verdensarv, under ét. Processen følger den skitserede i samarbejdsaftalen og vedtægterne for Verdensarv Stevns. Verdensarv Stevns udarbejder og indsender handlingsplan og budget inden 1. november samt et revideret årsregnskab og en årsrapport fra det foregående år inden 1. maj. Arbejdet er blevet forsinket i år pga. coronasituationen, hvorfor det først lægges op til godkendelse nu. 

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. årsberetning og årsregnskab for Verdensarv Stevns godkendes.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem et årligt tilskud. Arbejdet er siden 2017 blevet planlagt gennem en handlingsplan, som danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns. Handlingsplanen revideres en gang årligt og opfyldelsen af handlingsplanen, og dermed kontrakten, kan aflæses i den følgende årsberetning. Såvel handlingsplan som årsberetning hører under Forvaltningsplan Stevns Klint, der samler alle opgaver og ansvarsområder, der vedrører Stevns Klint som verdensarv, under ét. Processen følger den skitserede i samarbejdsaftalen og vedtægterne for Verdensarv Stevns. Verdensarv Stevns udarbejder og indsender handlingsplan og budget inden 1. november samt et revideret årsregnskab og en årsrapport fra det foregående år inden 1. maj.

  I 2019 har der været særlig fokus på det nye besøgscenter i Boesdal Kalkbrud. Verdensarv Stevns indgår i bestyrelsen for Stevns Klint Besøgscenter og har bla. udarbejdet konkurrenceprogram for formidlingskonkurrencen, fungeret som faglig rådgiver for arkitektkonkurrencen og som konkurrencesekretær og dommer i formidlingskonkurrencen.

  Verdensarv Stevns udarbejder en årlig moniteringsrapport til UNESCO, hvor kerneværdien og additional values gennemgås med henblik på, om stedet lider overlast og er beskyttet tiltrækkeligt. For 2019 er der flere "gule lamper", der lyser, hvorfor der holdes et skærpet øje med dem. For første gang er der tillige en "rød lampe" for parkeringen i Højerup (moniteringsrapport s. 6 ). Det betyder, at der skal ses på situationen med stor opmærksomhed og at området bør prioriteres med snarlige indsatser.

  Kontrakt og handlingsplan for 2019 blev godkendt af KB via AET og ØU d. 29. november 2018.

  Årsregnskabet for 2019 er gennemgået af foreningens revision, som ikke har nogen bemærkninger. Regnskabet viser, at tilskuddet fra Stevns kommune på 3 mio. kr. næsten er brugt og at økonomien er i balance.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Tilskuddet på 3 mio. kr. ligger som et anlæg under AET.

   

 • 233. Borgerkonsulentmodellen - ny organisering

  application/pdf icon dagsordenspunkt_borgerkonsulentmodellens_organisering_i_to_teams_-_revurdering_behandlet_paa_moedet_30._september_2020_kl._1500_moedelokale_1tea_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1._tvp_-_indflyvning_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._afgraensning_af_modeller_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._tvp_sagsfremstilling_juni_2020_0.pdf

  Resume

  BUL, AET og SSU anbefalede på møderne den 29-30 september en reorganisering af borgerkonsulenterne. Forvaltningen har arbejdet videre ud fra anbefalingerne fra fagudvalgene og nu forelægges organiseringen til endelig beslutning. Ændringerne indebærer at borgerkonsulenterne for både unge og familier samles i et team i center for arbejdsmarked. I budget 2021 er der tilført yderligere en normering til borgerkonsulenterne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via AET, SSU, BUL og ØU, at

   

  1. Borgerkonsulenterne organiseres i et team i center for arbejdsmarked
  2. Organisering, målgrupper, sagsantal og varighed tages til efterretning
  3. Borgerkonsulentteamet består af 6 stillinger, som finansieres af 1 ny stilling afsat i budget 2021 (ØU), 2,5 stillinger fra ØU, 0,5 stilling fra SSU, 1 stilling fra BUL og 1 stilling fra AET.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 237:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  1. Anbefales

  2. Taget til efterretning

  3. Anbefales.

  Social og Sundhed, 11. november 2020, pkt. 235:

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  ad. 1

  Anbefales.

   

  Ad. 2

  Taget til efterretning.

   

  Ad. 3

  Anbefales.

  Beslutning

  1. Anbefales.

  2. Taget til efterretning.

  3. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  På møderne i AET, BUL og PMT 29-30 september blev det anbefalet at der arbejdes videre med en model ud fra følgende principper (se også sag fra septembermøderne, som er vedlagt som bilag):

   

  • Borgerkonsulenterne samles i et team i Center for arbejdsmarked
  • Medarbejderne i teamet arbejder fuld tid som borgerkonsulenter
  • Teamet består af 6 fuldtidsstillinger - heraf en leder og 5 medarbejdere
  • Ledelsesdelen genoptages på udvalgsmøderne i november 2020.
  • Ressourcerne fra de to eksisterende teams overføres til Center for Arbejdsmarked.
  • Det nye borgerkonsulentteam er sammensat og klar til at fortsætte arbejdet i den nye organisering fra den 1. januar 2021.
  • Det undersøges om andre tværgående funktioner med fordel kan flyttes til teamet.
  • Målgrupperne er som udgangspunkt de samme, men kan tilpasses teamets nye organisering, hvis det vurderes nødvendigt.
  • Målgruppebeskrivelser samt forventningen til sagsantallet i teamet forelægges fagudvalgene til udvalgsmøderne i november 2020.

   

  Organisering: 

  Borgerkonsulent-teamet placeres under afdelingslederen for området ydelse og social sagsbehandling i Center for Arbejdsmarked. Afdelingslederen har personaleansvaret for medarbejderne i teamet, deltager i visitation af borgere til teamet og er ansvarlig for det faglige ophæng til de øvrige centre. I samarbejde med den faglige konsulent sikrer afdelingslederen fremdriften i teamet.

  Der ansættes en faglig konsulent, som skal forestå den daglige koordinering i teamet. Den faglige konsulent fungerer også selv som borgerkonsulent. Borgerkonsulenterne arbejder primært med enten unge eller familier. Alle borgerkonsulenter forventes at bidrage med sparring for alle sager i teamet.

  Teamet normeres til 6 fuldtidsstillinger, som finansieres af 1 ny stilling afsat i budget 2021, 2,5 stillinger under ØU (Arbejdsmarked, Voksen/handicap og Afdelingen for udsatte børn og unge), 0,5 stilling under SSU (Socialpsykiatrien), 1 stilling under BUL (Foranstaltninger) og 1 stilling under AET (Integration og Mentorkorps). Den endelige overførsel af budgetbeløb kendes først efter intern ansættelsesproces, men forventes at ligge på ca. 0,5 mio. kr. pr. stilling.

  Øvrige personaleudgifter og almindelig drift af teamet finanseres af puljen på 0,4 mio. kr. til TVP.

  Budgetterne til de tværgående indsatser bliver på sektorområderne, så borgerkonsulenterne trækker på de forskellige områders budgetter.

   

  Rekruttering og opstart af teamet:

  Der er udarbejdet et stillingsopslag for borgerkonsulenterne og for den faglige konsulent, som har været/ er opslået internt i forvaltningen. Hvis det ikke lykkes at få besat alle stillingerne ved internt opslag foretages eksternt opslag af de ubesatte stillinger. Det forventes ikke at det er nødvendigt at flytte medarbejdere mod eget ønske.

  For de stillinger der bliver besat efter det interne opslag overføres medarbejderne til borgerkonsulentteamet fra den 1. janaur 2021. For de stillinger der besættes ved eksternt opslag forventes medarbejderne at starte 1. marts 2021. De borgere der allerede har en sag hos borgerkonsulenterne fortsætter - og der visiteres nye borgere til borgerkonsulent-teamet i takt med at medarbejderne starter.

  Det forudses at det kan være vanskeligt at få dækket alle de ønskede faglige kompetencer i teamet - og der skal derfor også tages stilling til, hvordan det sikres, at disse kompetencer er til rådighed for teamets arbejde. Når teamet er bemandet, vil der blive udarbejdert en plan og en struktur der sikrer dette.

  Det er af stor vigtighed at borgerkonsulenterne holder kontakt til de primære faglige miljøer i Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Læring og Center for Sundhed og Omsorg. Der udarbejdes en plan og en struktur der sikrer dette.

  Ledelsen i Arbejdsmarked har haft en proces med kontakt til de kommuner der har erfaring med at arbejde i lignende projekter - disse erfaringer vil blive inddraget.

   

  Øvrige opgaver som overføres til teamet:

  I budget 2021 blev der givet bevilling til ansættelse af en boligsocial medarbejder. Denne medarbejder placeres i samme team. Organisering af dette arbejde udestår.

  Senest i 2. kvartal 2021 flyttes koordinator for samarbejdsmodellen til TVP-teamet sammen med borgerkonsulenterne.

  Det overvejes om andre opgaver som eksempelvis rehabiliteringsteamet kan overføres til TVP-teamet

   

  Målgrupper:

  Unge: Unge fra 15-29 år, som er i kontakt med psykiatrien eller har fået psykologhjælp og for de 18 årige gælder, at de også er på overførsel.

   

  Familier: En eller begge forældre er – eller er i risiko for at komme – på langvarig offentlig forsørgelse. I forhold til børnene er målgruppen karakteriseret ved, at de har en sag i familieafdelingen, eller at der er flere risikofaktorer til stede hos forældrene, og at der er væsentlig bekymring i forhold til barnets/børnenes udvikling, trivsel og læring.

   

  Det må forudses at det vil blive nødvendigt at justere målgrupperne når der er indhentet flere erfaringer. Målgrupperne skal rumme borgere der har udfordringer der kræver en integreret intensiv indsats i en periode. Udfordringerne må dog ikke være større end at det forventes at der kan opnås væsentlige fremskridt inden for 1 år for de unge og 2 år for familierne.

   

   

  Sagsantal:

  Det vurderes at borgerkonsulenterne for unge vil kunne varetage op til 14-16 sager pr. konsulent, mens borgerkonsulenterne for familier vil kunne varetage op til 8-10 sager pr. konsulent. Den faglige konsulent, som også har koordineringsopgaver vil dog ikke kunne have fuldt sagsantal. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at være 2-3 borgerkonsulenter om en familie.

   

   

  Varighed:

  Som udgangspunkt varer forløbene for unge 1 år mens forløbene for familierne som udgangspunkt varer 2 år. Der kan dog aftales både kortere og længere forløb.

   

  Ressourceforbrug - fordeling

  Samlet set vurderes det at fordelingen af medarbejdernes arbejdstid har været ca 40% af tiden til myndighedsarbejde og ca 60% af tiden til indsatser.

   

  Mål og opfølgning:

  Der udarbejdes operationelle mål for indsatsen. De operationelle mål forelægges i en selvstændig politisk sag i februar 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet budgettet til Borgerkonsulentteamet kan finansieres af nuværende tildelinger til TVP. Organiseringen af teamet under en enhed betyder dog at der skal overføres budget fra SSU (0,5 stilling), BUL (1 stilling) og AET (1 stilling) til ØU, hvor TVP er organiseret. Den endelige budgetoverførsel afventer intern ansættelseproces, men svarer til ca. 0,5 mio. kr. pr. stilling.

  Historik

  Politiske behandlinger i 2020

   

  • ØU 16/6 2020, AET, BUL og SSU 9-10/6 2020: Tværgående velfærdsprogram - status medio 2020
  • AET, BUL og SSU 29-30/9 2020 - Borgerkonsulentmodellens organisering i to teams - revurdering

   

  For øvrig historik henvises til sag på ØU 16/6-2020

 • 234. Crossfitbane ved Strøby Idrætscenter

  application/pdf icon praesentation_sol_og_bevaegelse_i_det_fri_crossfit_bane_0.pdfapplication/pdf icon tilsagnsskrivelse_fra_nordea_fonden_0.pdf

  Resume

  Med støtte fra Nordea-fonden etableres der en ny crossfitbane ved Strøby Idrætscenter.

  AET skal tage stilling til, om udvalget vil yde et årligt driftstilskud på 2.500 kr. til AIK Fonden til drift af den nye crossfitbane.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. Stevns kommune overtager ejerforholdet således, at crossfitbanen bliver kommunalt ejet
  2. give et årligt driftstilskud på 2.500 kr. til AIK Fonden til drift af crossfitbanen
  3. driftstilskuddet finansieres gennem budgettet til kunstgræsbanen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen

   

  Sagen genoptages på førstkommende møde.

  Sagsfremstilling

  Flere foreninger fra Strøby Idrætscenter er gået sammen om at få etableret et udendørsanlæg i form af en crossfitbane (projekt Sol og Bevægelse i det Fri). Foreningerne har egenhændigt stået for at rejse midlerne til projektet, og dette er lykkedes gennem støtte fra Nordea-fonden.

   

  Visionen med crossfitbanen er at skabe et attraktivt udendørs aktivitetsmiljø, hvor medlemmer, den lokale skole, institutioner og motionister – ja hele byen og dens opland, har lyst og mulighed for at komme og dyrke motion.

   

  Området skal være nemt tilgængeligt og kunne tiltrække en bred brugergruppe ved at tilbyde en lang række forskelligartede motionsmuligheder i et uformelt miljø. Dette skal bidrage til trivsel og sundhed på tværs af alder og køn, ligesom det vil være med til at skabe fællesskaber på tværs af tilhørsforhold til AIK 65 Strøby Gymnastisk.

   

  Projekt Sol og Bevægelse i det Fri skal sikre:

  • multifunktionelt, fleksible og effektive træningsmuligheder
  • sjov træning som udfordrer både styrke og kondition
  • kvalitetsredskaber der motiverer brugeren til at vende tilbage og træne mere
  • motion for alle generationer
  • et område der ligger op til træning både i grupper og individuelt

   

  Crossfitbanen ønskes af foreningerne overdraget til Stevns Kommune og det foreslås af Politik & Borger, at AIK Fonden bliver ansvarlig for den daglige drift og vedligehold af crossfitbanen.

  Begrundelsen for at overdrage crossfitbanen til Stevns Kommune, er signalet om, at crossfitbanen er for alle foreninger og borgere.

   

  Præsentation og projektbeskrivelse for Sol og Bevægelse i det Fri er vedlagt i bilag.  

   

  Crossfitbanen etableres af Kompan og inkluderer 5 års garanti.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet driftstilskuddet til crossfitbanen kan finansieres af budgettet til kunstgræsbanen.

 • 235. Politisk mødeplan/mødekalender 2021 - stående udvalg

  application/pdf icon moedekalender_2021-_udkast_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2021 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT, BUL AET og SSU, at

   

  1. hvert fagudvalg gennemgår udkastet og fastlægger mødetid og evt. andre korrektioner for 2021 for eget udvalg.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 246:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Fortsættes tirsdage kl 15.

  Plan, Miljø og Teknik, 10. november 2020, pkt. 391:

  Møder i PMT afholdes tirsdage kl 15-18.

  Social og Sundhed, 11. november 2020, pkt. 238:

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Møder i SSU afvikles også fremadrettet på onsdage, kl. 15:00

  Beslutning

  Udvalgsmøder i AET afholdes onsdage kl 15-18.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. oktober 2020 godkendt udkast til fastlæggelse af mødedatoer for politiske møder i 2021, efter bl.a disse principper:

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i april afholdes onsdag i stedet for torsdag.
  • at kommunalbestyrelsen afholder 2 udemøder i 2021 (28. april og 14. oktober).

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at udkastet fremsendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

   

 • 236. Forlængelse af årskort, Stevnsbadet og motionscenteret, som følge af coronanedlukning

  Resume

  AET skal beslutte om der skal ske forlængelse af årskort købt i Stevnsbadet og motionscenteret, som følge af coronanedlukningen i foråret.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. det besluttes om der skal ske forlængelse af gyldighedsperiode på 3 måneder for købte årskort til Stevnsbadet samt motionscenteret i Stevnshallen, som følge af coronanedlukningen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen

   

  Det godkendes at årskortenes gyldighedsperiode forlænges med 3 måneder.

  Sagsfremstilling

  Det skal fastlægges, om der skal ske forlængelse af de årskort der er købt til Stevnbadet og i motionscenteret i Stevnshallen set i forhold til den periode, hvor hallerne var lukket ned på grund af corona.

   

  Forlængelsesperioden vil dreje sig om 3 måneder (fra medio marts til medio juni 2020).

   

  Under forudsætning af at årskortene automatisk forlænges ved udløb - er udgiften ved at forlænge med de 3 måender estimeret til kr. 30.000.

   

  Dog skal der tages det i mente, at der lige nu sker et fald i antallet af genkøb af årskort, da en del af brugere afventer en afklaring på om perioden forlænges ligesom coronasituationen i det hele taget skaber en usikkerhed. Dvs. det er ligeså dårlgit for økonomien i ikke at tilgodese f.eks. svømmehallens faste brugere ved at forlænge, som at beslutte ikke at gøre det.

   

  Forvaltningen anbefaler at der sker forlængelse af de abonnementer, der blev påvirket af nedlukeningen fra medio marts til medio juni 2020.

   

   

 • 237. Kommunal bygning (Lukket)

 • 238. Diverse orientering - AET den 11. november 2020 (Lukket)

 • 239. Underskriftsark (Lukket)