Referat

 • 231. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 232. Socialpsykiatri - temadrøftelse

  application/pdf icon ssu_praesentation_-_november_20.pdf

  Resume

  Efter temamøde om socialpsykiatrien d. 11. marts 2020 ønsker SSU en yderligere drøftelse af området.

   

  Afsnitsleder for Social og Psykiatri Tinamaria Götz og afsnitsleder for Myndighed Bettina Reinhold Jacobsen deltager på temadrøftelsen. De giver en kort præsentation. Derefter er der mulighed for spørgsmål og dialog. 

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  • Orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Enighed om at drøfte området igen senere.

  Sagsfremstilling

  I oplægget kommes der omkring sagstal pr. socialrådgiver i Voksenhandicap. Der er den 2. juli 2020 lavet en optælling af antallet af sager for såvel fuldtids- som deltidsansatte medarbejdere, og der gives på mødet en præsentation af tallene samt en forklaringen på fordelingen.

  I oplægget gennemgåes Social og Psykiatris nye design på Stevns.dk og herunder beskrives tiltag i psykiatricentret som er i gang og under etablering.

  Derefter gives en beskrivelse af Stevns Kommunes brug af pladser under SEL §107. Der kommes omkring hvilke målgrupper, der visiteres til tilbuddene, typer af indsatser der gives, og hvilke tilbud der leverer ydelserne. Til slut gives en faglig refleksion over brugen af pladser på området.

  Derefter gennemgåes enkelte tal fra VIVE rapporten fra 2018 vedr. midlertidige botilbud efter SEL § 107 og socialpædagogisk støtte efter SEL § 85. Stevns Kommunes tal sættes i forhold til øvrige kommuner i Region Sjælland, og der gives refleksioner omkring forskellene.

  Til slut er der mulighed for spørgsmål og dialog.

   

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 233. Budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2020 - SSU

  application/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31.8.2020_-_ssu_drift.pdfapplication/pdf icon ssu_bop_3_-_praesentation_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2020, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen indeholder også en ny opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge corona.

   

  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 12,8 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

   

  Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 8,3 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling vedrørende anlæg på 0,3 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2020
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  Ad. 1

  Drøftet

   

  Ad. 2

  6 medlemmer (Henning Urban Nielsen (A), Helen Sørensen (A), Anne Munch (A), Jan Jespersen (Ø), Ellen Knudsen (C), Flemming Petersen (V)) protokollerede:

  En stor merudgift som følge af en tabt sag i Ankestyrelsen samt et akut behov for døgnpleje af flere borgere på vores plejecentre, medfører en større budgetoverskridelse. SSU budget er tildelt på baggrund af kendte vilkår og indeholder ikke plads til sådanne uforudsete udgifter.

  Hvis udgiften skal dækkes af SSU budget, vil det medføre en væsentlig serviceforringelse, hvilket SSU ikke finder rimeligt. Endvidere er det problematisk, at budgetforudsætningerne på SSU`s område ikke i tilstrækkelig grad afspejler virkeligheden. SSU har i maj 2020 vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel, der retter op på flere års mangler i budgetforudsætningerne.

  Budgettet for 2021 giver et mere retvisende billede af behovet på området og dermed bedre muligheder for at holde budgetterne.

  Ovenstående forudsætter dog, at der i indeværende år gives en positiv tillægsbevilling som beskrevet i sagen.

  I forlængelse af den viden budgetopfølgning 3 giver, beder SSU om yderligere budgetopfølgninger i december 2020 og januar 2021. Hvis det viser sig, at budget 2021 ikke kan holdes, skal forvaltningen fremlægge modgående foranstaltninger på det fulde beløb til mødet i januar 2021.

  Kan godkende en modgående foranstaltning for restbeløbet til uddannelsesmidlerpå kr. 140.000,- (her deltog Flemming Petersen (V) ikke i beslutningen/mødet).

  Medlemmerne anbefaler således en positiv tillægsbevilling kr. 8.3 mio. samt en negativ tillægsbevilling på kr. 0,3 mio. (anlæg) (her deltog Flemming Petersen (V) ikke i beslutningen/mødet).

  1 medlem (Mogens Haugaard Nielsen (N)) ønsker, at SSU's område bliver gennemgået af et uvildigt revisionsfirma.

  Der blev på mødet anvendt et sæt Power Points plancher. Materialet vedlægges referatet.

  Forvaltningen bedes på næste møde fremlægge de initiativer, der er igangsat eller på vej i forhold til at kunne overholde budgettet.

   

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på SSU's politikområder pr. 31. august 2020. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2020. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.

   

  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning og skøn for corona-udgifterne i 2020.

   

  De nye skøn for mer-/mindreforbrug vedrørende corona ses i forhold til den bevilling på 2,5 mio. kr. på SSU's område, som allerede er bevilget af KB i september i sagen om corona udgifter i 2020. Der gives tillægsbevillinger til eventuelle yderligere mer- eller mindreudgifter i 2020.

   

  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 12,8 mio. kr. fordelt på følgende:

   

  • Merforbrug / underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 4,5 mio. kr.
  • Merforbrug på øvrig drift på 6,5 mio. kr.
  • Merforbrug som følge af corona på 1,8 mio. kr.  

   

  Afvigelsen skyldes primært underskud på den integrerede døgnplejes rammeaftale på 4,8 mio. kr., merudgifter til mellemkommunal betaling for beboere på plejecentre og i ældreboliger på 5,2 mio. kr., og i forhold til Bop 2, en tabt ankesag på midlertidige botilbud 6,3 mio. kr.

   

  Budgetopfølgningen på SSU's områder viser følgende:

  De væsentligste afvigelser kan isoleres til ovenstående tre hovedområder.

   

  Den integrerede døgnpleje - rammeaftalen: Rammeaftalen blev tilført 5,1 mio. kr. fra ØU's bufferpulje i begyndelsen af året til dækning af akkumuleret budgetunderskud, som var opstået som følge af ikke-realiserede investeringsprojekter i de foregående år.

  I juni blev givet tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. til indeværende års forventede underskud på lønudgifter til plejepersonale på plejecentre og hjemmepleje på baggrund af en ekstra månedsopfølgning pr. 31. maj.

  Der er efterfølgende konstateret øget behov for pleje. På plejecentrene drejer det sig om et sammenfald af merudgifter til få særligt plejekrævende borgere samtidig med et øget langtidsfravær blandt personalet. I hjemmeplejen er der sket en jævn stigning i antallet af visiterede timer hen over året. I den forventede merudgift indgår både udgifter til kommunal og privat leverandør. Her skal det bemærkes, at der i 2020 kun er afsat demografi-budget til ydelser til +80-årige.

   

  Mellemkommunal betaling for borgere i pleje- eller ældrebolig: Der har i flere år været en tendens til, at Stevns Kommune har stigende udgifter til borgere i andre kommuner, og at der omvendt ikke visiteres så mange borgere fra fremmede kommuner til Stevns Kommunes pleje- og ældreboliger. Balancen er gradvist forskubbet, så udgifterne stiger og indtægterne falder, og budgetterne er ikke fulgt med i tilstrækkeligt omfang. For borgere i plejebolig kendes prisen ofte, når borgeren bliver visiteret, mens prisen for en borger i ældrebolig afhænger af borgerens plejebehov, som ikke nødvendigvis er tilstede, når betalingstilsagnet afgives. Forvaltningen arbejder med tiltag til forbedring af økonomistyringen, herunder optimering af takstberegninger på området samt tættere kontakt til visitationen.

   

  I Bop 2 var der indregnet en forventet merindtægt på 4,8 mio. kr. vedrørende en vundet ankesag på midlertidige botilbud. Det blev dog bemærket, at betalingskommunen på daværende tidspunkt ikke havde accepteret afgørelsen. Efterfølgende har Ankestyrelsen set på sagen igen, og er nu kommet frem til den helt modsatte afgørelse - at den fremmede kommune ikke kan gøres betalingsansvarlig.

  Det betyder, at Stevns Kommune ikke kan få refunderet udgifterne på borgeren på 4,8 mio. kr. for perioden 2015 - 2019, og at Stevns Kommune fremadrettet har betalingsforpligtelsen på ca. 1,5 mio. kr. årligt.

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som primært er en følge af den igangværende proces omkring projektering af plejecenterbyggeri og byggeri af servicearealer.

   

  Der forventes overført 4,3 mio. kr. til 2021.

   

  Bilag vedrørende anlæg er vedhæftet sagen "diverse orienteringer".

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge finansiering via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.

   

  I 2020 er der dog en særlig situation på grund af corona-krisen med deraf afledte merudgifter for kommunen.

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2020:

   

  • +8,3 mio. kr. vedrørende drift, inklusive merudgifter som følge af corona
  • -0,3 mio. kr. vedrørende anlæg

   

  Der forventes overført underskud på 4,5 mio. kr. til 2021 vedrørende drift og overskud på 4,3 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

 • 234. Budget 2021 - Opsamling SSU

  Resume

  Budget 2021 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020.

   

  SSU skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2021 på udvalgets områder, så forslagene kan blive konkretiseret.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg og Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. forvaltningen udarbejder forslag til udmøntning af ekstra midler, henholdsvis 3 mio. (flerårigt) og 2 mio. (kun i 2021) til plejecentrene, til godkendelse på SSU's december-møde.
  2. 0,5 mio. kr. til driftsoptimering og fortsat forbedret økonomistyring i 2021 anvendes til analyse af behov for og udvikling bl.a af nye plejepakker, kvalitetsstandard og BTP måling i hjemmeplejen.
  3. 0,4 mio. kr. anvendes i 2021 til fagligt udviklende uddannelse af den enkelte medarbejder på so-su området, samt kompetenceudvikling inden for demensområdet, værdig ældrepleje og nænsom nødværge.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Ad. 1

  Godkendt

  1 medlem (Mogens Haugaard Nielsen (N)) stemmer hverken for eller imod.

   

  Ad. 2

  Godkendt

  1 medlem (Mogens Haugaard Nielsen (N)) stemmer hverken for eller imod.

   

  Ad. 3

  Godkendt

  1 medlem (Mogens Haugaard Nielsen (N)) stemmer hverken for eller imod.

   

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2021 den 8. oktober 2020. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. SSU skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. skal iværksættes i 2021 og frem.

   

  Drift:

  Forslag om ekstra tildeling til særligt plejekrævende beboere i somatiske plejecentre.

  Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2021. Der er indarbejdet 3,0 mio. kr. permanent til løft op til Forventet regnskab 2020-niveau, som det så ud ved budgetopfølgningen i maj 2020.

  Plan for arbejdet med ny tildeling til plejecentrene for henholdsvis de 3 mio. og de 2 mio. sættes i gang af forvaltningen november 2020, så udkast til forslag kan præsenteres for SSU på december mødet. Det skal besluttes, hvordan de 3 mio. mest hensigtsmæssigt kan fordeles til plejecentrene ud fra en faglig betragtning. De 2 mio. der er afsat til særligt tunge borgere, skal der ligeledes findes en hensigtsmæssig måde at fordele på med udgangspunkt i, hvad der skal kunne rummes inden for tildelingen? Hvilke situationer / borgere kræver ekstra tildeling?

   

  Anvendelse af afsatte midler til driftsoptimering på SSU's budgetområde i 2021.

  Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2021, hvorefter puljen overgår til et andet endnu ikke fastlagt budgetområde. Forvaltningen indstiller til SSU, at de 500.000 anvendes til den fortsatte driftsoptimering på ældreområdet i 2021 med fokus på udvikling af nye plejepakker og kvalitetsstandard for de leverede servicelovsydelser i hjemmeplejen.

   

  Anvendelse af afsatte midler til kompetenceudvikling på SSU´s budgetområde i 2021.

  Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2021 og årene frem. Forvaltningen indstiller til SSU, at de 400.000 i 2021 anvendes til at den enkelte medarbejder på so-su området kan deltage i fagligt udviklende kursus aktivitet hos eksterne kursusudbydere samt til fælles faglig kompetenceudvikling af alle medarbejdere indenfor demensområdet, værdig ældrepleje og nænsom nødværge.

   

  Anlæg:

  Businesscase på specialklinik i tandplejen udarbejdes i foråret 2021, så den kan ingå i budgetprocessen til 2022.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2021-2024.

 • 235. Borgerkonsulentmodellen - ny organisering

  application/pdf icon dagsordenspunkt_borgerkonsulentmodellens_organisering_i_to_teams_-_revurdering_behandlet_paa_moedet_30._september_2020_kl._1500_moedelokale_1teams_i_social_og_s.pdfapplication/pdf icon bilag_1._tvp_-_indflyvning.pdfapplication/pdf icon bilag_2._afgraensning_af_modeller.pdfapplication/pdf icon bilag_3._tvp_sagsfremstilling_juni_2020.pdf

  Resume

  BUL, AET og SSU anbefalede på møderne den 29-30 september en reorganisering af borgerkonsulenterne. Forvaltningen har arbejdet videre ud fra anbefalingerne fra fagudvalgene og nu forelægges organiseringen til endelig beslutning. Ændringerne indebærer at borgerkonsulenterne for både unge og familier samles i et team i center for arbejdsmarked. I budget 2021 er der tilført yderligere en normering til borgerkonsulenterne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via AET, SSU, BUL og ØU, at

   

  1. Borgerkonsulenterne organiseres i et team i center for arbejdsmarked
  2. Organisering, målgrupper, sagsantal og varighed tages til efterretning
  3. Borgerkonsulentteamet består af 6 stillinger, som finansieres af 1 ny stilling afsat i budget 2021 (ØU), 2,5 stillinger fra ØU, 0,5 stilling fra SSU, 1 stilling fra BUL og 1 stilling fra AET.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 237:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  1. Anbefales

  2. Taget til efterretning

  3. Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  ad. 1

  Anbefales.

   

  Ad. 2

  Taget til efterretning.

   

  Ad. 3

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  På møderne i AET, BUL og PMT 29-30 september blev det anbefalet at der arbejdes videre med en model ud fra følgende principper (se også sag fra septembermøderne, som er vedlagt som bilag):

   

  • Borgerkonsulenterne samles i et team i Center for arbejdsmarked
  • Medarbejderne i teamet arbejder fuld tid som borgerkonsulenter
  • Teamet består af 6 fuldtidsstillinger - heraf en leder og 5 medarbejdere
  • Ledelsesdelen genoptages på udvalgsmøderne i november 2020.
  • Ressourcerne fra de to eksisterende teams overføres til Center for Arbejdsmarked.
  • Det nye borgerkonsulentteam er sammensat og klar til at fortsætte arbejdet i den nye organisering fra den 1. januar 2021.
  • Det undersøges om andre tværgående funktioner med fordel kan flyttes til teamet.
  • Målgrupperne er som udgangspunkt de samme, men kan tilpasses teamets nye organisering, hvis det vurderes nødvendigt.
  • Målgruppebeskrivelser samt forventningen til sagsantallet i teamet forelægges fagudvalgene til udvalgsmøderne i november 2020.

   

  Organisering: 

  Borgerkonsulent-teamet placeres under afdelingslederen for området ydelse og social sagsbehandling i Center for Arbejdsmarked. Afdelingslederen har personaleansvaret for medarbejderne i teamet, deltager i visitation af borgere til teamet og er ansvarlig for det faglige ophæng til de øvrige centre. I samarbejde med den faglige konsulent sikrer afdelingslederen fremdriften i teamet.

  Der ansættes en faglig konsulent, som skal forestå den daglige koordinering i teamet. Den faglige konsulent fungerer også selv som borgerkonsulent. Borgerkonsulenterne arbejder primært med enten unge eller familier. Alle borgerkonsulenter forventes at bidrage med sparring for alle sager i teamet.

  Teamet normeres til 6 fuldtidsstillinger, som finansieres af 1 ny stilling afsat i budget 2021, 2,5 stillinger under ØU (Arbejdsmarked, Voksen/handicap og Afdelingen for udsatte børn og unge), 0,5 stilling under SSU (Socialpsykiatrien), 1 stilling under BUL (Foranstaltninger) og 1 stilling under AET (Integration og Mentorkorps). Den endelige overførsel af budgetbeløb kendes først efter intern ansættelsesproces, men forventes at ligge på ca. 0,5 mio. kr. pr. stilling.

  Øvrige personaleudgifter og almindelig drift af teamet finanseres af puljen på 0,4 mio. kr. til TVP.

  Budgetterne til de tværgående indsatser bliver på sektorområderne, så borgerkonsulenterne trækker på de forskellige områders budgetter.

   

  Rekruttering og opstart af teamet:

  Der er udarbejdet et stillingsopslag for borgerkonsulenterne og for den faglige konsulent, som har været/ er opslået internt i forvaltningen. Hvis det ikke lykkes at få besat alle stillingerne ved internt opslag foretages eksternt opslag af de ubesatte stillinger. Det forventes ikke at det er nødvendigt at flytte medarbejdere mod eget ønske.

  For de stillinger der bliver besat efter det interne opslag overføres medarbejderne til borgerkonsulentteamet fra den 1. janaur 2021. For de stillinger der besættes ved eksternt opslag forventes medarbejderne at starte 1. marts 2021. De borgere der allerede har en sag hos borgerkonsulenterne fortsætter - og der visiteres nye borgere til borgerkonsulent-teamet i takt med at medarbejderne starter.

  Det forudses at det kan være vanskeligt at få dækket alle de ønskede faglige kompetencer i teamet - og der skal derfor også tages stilling til, hvordan det sikres, at disse kompetencer er til rådighed for teamets arbejde. Når teamet er bemandet, vil der blive udarbejdert en plan og en struktur der sikrer dette.

  Det er af stor vigtighed at borgerkonsulenterne holder kontakt til de primære faglige miljøer i Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Læring og Center for Sundhed og Omsorg. Der udarbejdes en plan og en struktur der sikrer dette.

  Ledelsen i Arbejdsmarked har haft en proces med kontakt til de kommuner der har erfaring med at arbejde i lignende projekter - disse erfaringer vil blive inddraget.

   

  Øvrige opgaver som overføres til teamet:

  I budget 2021 blev der givet bevilling til ansættelse af en boligsocial medarbejder. Denne medarbejder placeres i samme team. Organisering af dette arbejde udestår.

  Senest i 2. kvartal 2021 flyttes koordinator for samarbejdsmodellen til TVP-teamet sammen med borgerkonsulenterne.

  Det overvejes om andre opgaver som eksempelvis rehabiliteringsteamet kan overføres til TVP-teamet

   

  Målgrupper:

  Unge: Unge fra 15-29 år, som er i kontakt med psykiatrien eller har fået psykologhjælp og for de 18 årige gælder, at de også er på overførsel.

   

  Familier: En eller begge forældre er – eller er i risiko for at komme – på langvarig offentlig forsørgelse. I forhold til børnene er målgruppen karakteriseret ved, at de har en sag i familieafdelingen, eller at der er flere risikofaktorer til stede hos forældrene, og at der er væsentlig bekymring i forhold til barnets/børnenes udvikling, trivsel og læring.

   

  Det må forudses at det vil blive nødvendigt at justere målgrupperne når der er indhentet flere erfaringer. Målgrupperne skal rumme borgere der har udfordringer der kræver en integreret intensiv indsats i en periode. Udfordringerne må dog ikke være større end at det forventes at der kan opnås væsentlige fremskridt inden for 1 år for de unge og 2 år for familierne.

   

   

  Sagsantal:

  Det vurderes at borgerkonsulenterne for unge vil kunne varetage op til 14-16 sager pr. konsulent, mens borgerkonsulenterne for familier vil kunne varetage op til 8-10 sager pr. konsulent. Den faglige konsulent, som også har koordineringsopgaver vil dog ikke kunne have fuldt sagsantal. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at være 2-3 borgerkonsulenter om en familie.

   

   

  Varighed:

  Som udgangspunkt varer forløbene for unge 1 år mens forløbene for familierne som udgangspunkt varer 2 år. Der kan dog aftales både kortere og længere forløb.

   

  Ressourceforbrug - fordeling

  Samlet set vurderes det at fordelingen af medarbejdernes arbejdstid har været ca 40% af tiden til myndighedsarbejde og ca 60% af tiden til indsatser.

   

  Mål og opfølgning:

  Der udarbejdes operationelle mål for indsatsen. De operationelle mål forelægges i en selvstændig politisk sag i februar 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet budgettet til Borgerkonsulentteamet kan finansieres af nuværende tildelinger til TVP. Organiseringen af teamet under en enhed betyder dog at der skal overføres budget fra SSU (0,5 stilling), BUL (1 stilling) og AET (1 stilling) til ØU, hvor TVP er organiseret. Den endelige budgetoverførsel afventer intern ansættelseproces, men svarer til ca. 0,5 mio. kr. pr. stilling.

  Historik

  Politiske behandlinger i 2020

   

  • ØU 16/6 2020, AET, BUL og SSU 9-10/6 2020: Tværgående velfærdsprogram - status medio 2020
  • AET, BUL og SSU 29-30/9 2020 - Borgerkonsulentmodellens organisering i to teams - revurdering

   

  For øvrig historik henvises til sag på ØU 16/6-2020

 • 236. Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022 - godkendelse

  application/pdf icon rammeaftale_2021-2022.pdfapplication/pdf icon takstaftale_2021.pdf

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

   

  KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via Direktionen, BUL, SSU og ØU, at

  1. godkende Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022.

  Direktionen, 2. november 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 232:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.  

   

  I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

   

  Fokusområder med mål

  Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

   

  Udviklingsdel

  1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

  Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

   

  2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

  Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

   

  3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

  Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

  Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

   

  Styringsdel

  5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud 

  Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

   

  6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

  Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

   

  Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

   

  De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

   

  Behov for tilbud

  Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

   

  Styringsdel 

  Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. 

   

  Takstanbefaling 2021-2022

  I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

   

  En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

   

  I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

   

  Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

  Lovgrundlag

  Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Reglerne findes i: ’Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde’.

  Økonomi

  Rammeaftalen har en afledt effekt på Stevns Kommunes budget, hvis taksterne på tilbuddene stiger mere end prisfremskrivningen af budgettet.

   

  Bilag

  Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår følgende bilag – særligt til det administrative niveau – som kan ses på hjemmesiden https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx. eller kan rekvireres ved kontakt til fagudvalgenes økonomikonsulenter:

   

  • Hovedbilag Rammeaftale 2020 og 2021
  • Takster, takstudvikling og prisstruktur 2019-2020
  • Tilbudoversigt 2020
  • Vejledning standardkontrakt børneområdet
  • Vejledning standardkontrakt voksenområdet
  • Standardkontrakt på børneområdet
  • Standardkontrakt på voksenområdet
  • Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019 – voksne
  • Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019 – børn
  • Notat om lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2020
  • Afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmeldinger (1. Domfældte udviklingshæmmede, 2. Gravide med skadeligt rusmiddelforbrug og 3. Borgere med svære spiseforstyrrelser)
 • 237. Ældreboliger ny ordning - beslutning

  application/pdf icon dagsordenspunkt_ledige_aeldrefamilie-_og_plejeboliger_-_status_behandlet_paa_moedet_11._november_2019_kl._1330_moedelokale_2_i_social_og_sundhed_2019.docx.pdfapplication/pdf icon ledige_boliger_pr._04.11.20.pdf

  Resume

  SSU vedtog den 11. november 2019, at ordningen med at leje ældreboliger og ældreegnede familieboliger ud på almene lejevilkår skulle fortsætte i 2020. Efter 1. januar 2021 råder kommunen ikke længere over de 42 ældreegnede familieboliger. Inden årets udgang skal SSU beslutte, om ordningen skal fortsætte for ældreboligerne i år 2021. Hvis ordningen skal fortsætte, skal det besluttes, om der skal være adgang til ventelister og i givet fald, hvordan de skal håndteres.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via DIR, at

  1. det besluttes om ordningen med at leje ældreboliger ud på almene lejevilkår skal fortsætte i 2021, hvis pkt 1 besluttes, skal der tages stilling til pkt. 2
  2. ventelister afskaffes for borgere udenfor målgruppen for ældreboliger
  3. det afdækkes, om der er alternativer for udlejning af de fire boliger, der er svære at udleje
  4. at der fortsat gøres status for udlejning af ældreboliger kvartalsvis i 2021.

   

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 9:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Ad. 1

  Ordningen fortsætter ikke i de 4 udviklingsbyer og Strøby, men øvrige steder på Stevns.

   

  Ad. 2

  Ventelisten afskaffes.

   

  Ad. 3

  Der skal ikke afdækkes.

   

  Ad. 4

  Godkendt med den fortsatte kvartalsmæssige status.

   

  Sagsfremstilling

  SSU vedtog den 11. november 2019, at ordningen med at leje ældreboliger og ældreegnede familieboliger ud på almene lejevilkår skulle fortsætte i 2020. Mødereferat er vedlagt som bilag.

   

  Ordningen blev vedtaget for at reducere antallet af ledige ældreboliger med dertilhørende udgifter til tomgangsleje.

   

  Ordningen har resulteret i en væsentlig reduktion i antallet af ledige ældreboliger. Status pr. 26. oktober 2020 er, at vi råder over 12 ledige ældreboliger (ekskl. de 7 boliger på Strøbyhjemmet) mod 20 ledige pr. 16. september 2020. Af de 12 ledige boliger har de fire vist sig at være meget svære at leje ud, idet de har stået tomme siden hhv. 01.06.2020, 01.03.2020, 11.07.2019 og 09.03.2019. Pr. 28. oktober er 8 af de 12 ledige boliger sendt i tilbud. Hvis alle accepteres, betyder det, at der kun er fire ledige boliger tilbage.

   

  Inden årets udgang skal SSU beslutte, om ordningen skal fortsætte i år 2021. Hvis ordningen skal fortsætte, skal det besluttes, om der skal være adgang til ventelister og i givet fald, hvordan de skal håndteres. Hvis ordningen ophører skal det ligeledes besluttes, hvordan de eksisterende ventelister skal håndteres.

   

  Hvis ordningen fortsætter, forventes det at få følgende konsekvenser:

  • Der er risiko for, at vi kommer til at mangle boliger til målgruppen.
  • Øget ventetid for de borgere, der er i målgruppen for en ældrebolig, idet visitatorerne fortsat er nødt til at gennemgå/screene alle ansøgninger for at vurdere, hvem der har det største behov for en bolig.
  • Øget sagspres hos visitatorerne og administration, for selvom antallet af ledige boliger til rådighed for udlejning er faldet, forventes andelen af potentielle ansøgere at være stort set uændret.
  • Behov for beslutning vedrørende håndtering af venteliste.

   

  Hvis ordningen ophører, forventes det at få følgende konsekvenser:

  • På længere sigt vil det måske give en stigning i ledige boliger. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan det besluttes at genoptage ordningen.
  • Aftagende sagspres i visitation og administration.
  • Behov for beslutning vedrørende håndtering af venteliste.

  SSU skal drøfte, om ordningen skal fortsætte i 2021.

   

  Hvis ordningen fortsætter i 2021 anbefaler forvaltningen, at de borgere, der er uden for målgruppen, orienters om, at de ikke længere kan stå på ventelisten, hvis de har takket nej til en tilbudt bolig. Borgere indenfor målgruppen kan fortsat blive på ventelisten.

   

  Det kan overvejes at undersøge alternativer for udlejning af de boliger, som ligger i Hellested, Lyderslev, Holtug, Valløby, hvor det har vist sig at være meget svært at leje ud.

   

  Endelig anbefaler forvaltningen, at der fortsat gøres status for udlejning af ældreboliger kvartalsvis i 2021.

   

  Til orientering er oversigt over ledige boliger pr. 4. november 2020 vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 238. Politisk mødeplan/mødekalender 2021 - stående udvalg

  application/pdf icon moedekalender_2021-_udkast.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2021 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT, BUL AET og SSU, at

   

  1. hvert fagudvalg gennemgår udkastet og fastlægger mødetid og evt. andre korrektioner for 2021 for eget udvalg.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 246:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Fortsættes tirsdage kl 15.

  Plan, Miljø og Teknik, 10. november 2020, pkt. 391:

  Møder i PMT afholdes tirsdage kl 15-18.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Møder i SSU afvikles også fremadrettet på onsdage, kl. 15:00

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. oktober 2020 godkendt udkast til fastlæggelse af mødedatoer for politiske møder i 2021, efter bl.a disse principper:

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i april afholdes onsdag i stedet for torsdag.
  • at kommunalbestyrelsen afholder 2 udemøder i 2021 (28. april og 14. oktober).

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at udkastet fremsendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

   

 • 239. Stevns Frivillighedscenter - drøftelse af oplæg til revideret samarbejdsaftale

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_frivillighedscenter_-_aarligt_dialogmoede_behandlet_paa_moedet_2._december_2019_kl._1330_moedelokale_1_i_social_og_sundhed_2019.docx.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_mellem_stevns_frivillighedscenter_og_stevns_kommune_nov_2016_opdateret.pdfapplication/pdf icon udkast_til_ny_samarbejdsaftale_mellem_stevns_kommune_og_stevns_frivillighedscenter_2021-2024.pdf

  Resume

  Den eksisterende samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter udløber til årets udgang. Med henblik på drøftelse i SSU fremlægges hermed revideret udkast til samarbejdsaftale. Drøftelserne skal danne grundlag for, at udvalget kan træffe beslutning om ny samarbejdsaftale på udvalgsmødet i december 2020, hvor der er temamøde med Stevns Frivillighedscenter.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. udkast til revideret samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter drøftes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Indstillet på 2-årige strategi- og evalueringsdrøftelser, som tilpasses Kommunalbestyrelsens 4-årige periode.

   

  Sagsfremstilling

  Den eksisterende samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter udløber ved udgangen af 2020. SSU vedtog den 2. december 2019, at udkast til ny samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter skal drøftes på udvalgsmødet i november 2020. Drøftelserne skal danne grundlag for, at udvalget kan træffe beslutning om ny samarbejdsaftale på udvalgsmødet i december 2020. Beslutningen er vedhæftet som bilag.

   

  Forvaltningen har i samarbejde med Frivillighedscenters bestyrelsesformand og centrets daglige leder vurderet, at samarbejdsaftalen i sin nuværende form fungerer godt. Der lægges derfor ikke op til at udarbejde en helt ny aftale, men derimod til at den eksisterende aftale revideres.

   

  På den baggrund fremlægger Stevns Frivillighedscenter og forvaltningen vedlagte oplæg til revideret samarbejdsaftale. Ændringerne fremgår med rød i vedhæftede og beskrives i det følgende. Til orientering er den gældende aftale også vedlagt som bilag.

   

  I den nye samarbejdsaftale lægges der op til, at bestyrelsen for Stevns Frivillighedscenter hvert 3. år vedtager en overordnet strategi for Frivillighedscentrets indsatser og hvert år udarbejder delmål for det kommende år. Der holdes fast i årlige dialogmøder mellem SSU og Stevns Frivillighedscenter, hvor hhv. strategi og delmål kan drøftes forud for at Frivillighedscentret godkender dem.

   

  Formålet med at Frivillighedscentret kun udarbejder en overordnet strategi hvert 3. år er, at de derved får mulighed for en mere langsigtet planlægning. Det forventes at give et bedre fokus på de initiativer, der er sat i gang, hvilket i sidste ende vil være til gavn for borgerne.

   

  Hverken i den eksisterende aftale eller i oplæg til den nye aftale bestemmes det, hvornår det nævnte årlige dialogmøde skal afholdes. Forvaltningen og Frivillighedscentret vil i praksis lægge op til, at det afholdes i september. Dette da Socialstyrelsen, som forudsætning for at de udbetaler det kommende års driftstilskud, i oktober/november kræver dokumentation for:

  1. Et bestyrelsesgodkendt budget for 2021 for organisationens samlede drift.
  2. Dokumentation for kommunal medfinansiering af frivilligcentret i 2021 på minimum 350.000 kroner.
  3. En overordnet strategi eller forandringsteori for det kommende år for frivilligcentret.

   

  Afsnittet om Økonomi er rettet til, så det passer med de aktuelle budgetter i aftalens løbetid.

   

  I afsnittet om opfølgning på samarbejdsaftalen er det præciseret, at regnskab og beretning udarbejdes i maj måned og afleveres til formand for Social- og Sundhedsudvalget samt centerchef for Sundhed og Omsorg. Samt at Frivillighedscenteret skal fremsende information om Socialstyrelsens minimumstilskud. Herudover er det præciseret, at samarbejdsaftalen evalueres årligt på dialogmødet.

   

  Endelig er aftaleperioden naturligvis blevet opdateret til de følgende fire år og der er indsat numre på de afsnit, der var unummererede, og der er indsat sidetal i aftalen. 

   

  Frivillighedscentrets bestyrelse har følgende input til SSU's drøftelser:

   

  • At aftaleperioden følger den kommunale valgperiode. Så det nye udvalg kunne få en særlig mulighed og indblik i samarbejdsaftalen og frivillighedscentret.
  • At evalueringen måske ikke er nødvendig hvert år. Bestyrelsens forslag er, at den evalueres ved hver ny aftale-periode.

   

   

  Bilag

  • revideret udkast til samarbejdsaftale, ændringerne er markeret med rødt
  • gældende samarbejdesaftale
  • politisk beslutning af 2. december 2019

  Økonomi

  Der er afsat 445.000 kr. til Frivillighedscentret på budget 2021.

 • 240. SSU temamøder og fokusområder 2021 - drøftelse

  application/pdf icon ssu_temamoeder_og_fokusomraader_2021.pdf

  Resume

  SSU skal drøfte fokusområder og temaer/temadrøftelser for 2021.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. drøfte fokusområder og temaer for 2021.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Drøftet og godkendt.

  Sagsfremstilling

  I lighed med foregående år skal SSU drøfte, hvilke fokusområder, temadrøftelser samt eventuelle arrangementer udvalget ønsker i det kommende år - 2021.

  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte oplæg med henblik på, at udvalget drøfter, hvilke af de nævnte, de ønsker, og hvad der skal suppleres med.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 241. Ankestatistik første halvår af 2020 - orientering

  application/pdf icon ankestatistik-336-2020-08-31.pdfapplication/pdf icon ankestatistik_1._halvaar_2020.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser 1. halvår 2020 på Social og Beskæftigelsesområdet med særligt fokus på afgørelser indenfor SSU's ansvarsområde.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via DIR, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 10:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales taget til efterretning.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har udsendt statistik over sine afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet for første halvår 2020.

   

  Denne sagsfremstilling fremlægger Ankestyrelsens afgørelser for 1. halvår 2020 vedrørende Stevns Kommunes afgørelser indenfor SSU’s ansvarsområde. Tilsvarende er eller vil afgørelserne for hhv. AET og BUL’s ansvarsområder blive fremlagt for disse udvalg.

   

  Ankestyrelsen har i det seneste halvår afgjort 50 sager fra Stevns Kommune heraf ni sager indenfor SSU’s område (de øvrige sager under SEL (serviceloven) hører til BUL’s ansvarsområde).

   

  Tabel 1

   

  SSU’s ansvarsområde

  SSU får løbende (hvert halvår) fremlagt ankestatistikken og fra og med denne sagsfremstilling vil fremstillingen indeholde oversigter og grafer, som viser udviklingen over tid.

   

  For servicelovs afgørelser indenfor SSU’s ansvarsområde ser ankestatistikken således ud for det seneste halvandet år (data for de to halvår i 2019 vises som gennemsnittet af hele året, da oplysninger for SSU's område ikke foreligger specifikt for hvert halvår):

   

  Figur 1.

  Kilde: www.ast.statistikbank.dk

   

  Af de ni sager er fire stadfæstet, tre er hjemvist, én er ændret og én sag er afvist.

   

  Omgørelsesprocent
  Omgørelsesprocenten* for SEL indenfor SSU’s ansvarsområde lå i 2019 på 25 %, mens den i første halvår af 2020 er steget til 50 % (figur 2). Det betyder, at Stevns Kommune ligger væsentligt over landsgennemsnittet for SEL på 37 % (samlet for både BUL og SSU's ansvarsområder).

   

  * Omgørelsesprocenten er den andel af de behandlede sager, som bliver ændret eller sendt tilbage til kommunen for yderligere belysning (hjemvist). Dvs. de sager Ankestyrelsen afviser tæller ikke med i omgørelsesprocenten.

  Figur 2.

  Kilde: www.ast.statistikbank.dk

   

   

  Grafen herunder viser i procent udviklingen i andelen af henholdsvis stadfæstelser, omgørelser, hjemvisninger og afvisninger for SEL-ankesager indenfor SSU’s ansvarsområde (figur 3).

   

  Figur 3.

   

  Kilde: www.ast.statistikbank.dk

   

  For at forebygge hjemvisninger har myndighedsafdelingen et særligt fokus på begrundelser og oplysningsgrundlag. Det betyder, at der fremadrettet vil blive brugt flere ressourcer på afdækning og indhentelse af lægelige akter samt på intern uddannelse og opkvalificering. 

   

  Centerchefen vil gennemgå årsagen til omgørelser og hjemvisninger på udvalgsmødet.

   

   

  Stevns Kommune i sammenlignet med hele landet

  For at sammenligne omgørelsesprocenten med niveauet i landet set som helhed vises herunder en tabel over andelen af omgørelser i Stevns Kommune og i hele landet for 1. halvår 2020 (tabel 2). 

   

  Tabel 2.

  Procentvise omgørelser 1. halvår 2020

  Hele landet

  Stevns Kommune

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

  21

  0

  Lov om sygedagpenge (SDP)

  19

  36

  Lov om socialpension (PL)

  17

  0

  Aktivloven (LAS)

  27

  33

  Serviceloven (SEL)

  37

  55

  Øvrige

  32

  100

   

   

   

  Samlet

  29

  45

   

  For at give et retvisende billede er det dog samtidigt nødvendigt at se på det faktiske antal indbragte sager (tabel 3.)

   

  Tabel 3.

  antal sager

  LAB

  LAS

  PL

  SDP

  SEL*

  Øvrige

  Total

  1. halvår 2019

  3

  16

  2

  9

  26

  8

  64

  2. halvår 2019

  0

  17

  0

  14

  31

  3

  65

  1. halvår 2020

  1

  8

  1

  13

  26

  1

  50

   

  Som det ses, er der tale om ganske få sager på de fleste lovområder, hvilket samtidigt betyder, at udfaldet af en enkelt ankesag har enddog meget stor betydning for omgørelsesprocenten. Det anslås at Stevns Kommune træffer henved 10.000 afgørelser årligt.

    

  * Omfatter både SSU's og BUL's ansvarsområder.

   

  Bilag

  • ankestatistik-336-2020-08-31

  • Ankestatistik 1. halvår 2020

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 242. Puljemidler - orientering om ansøgning

  Resume

  SSU orienteres om ansøgte puljemidler i Sundhedsstyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. Tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Sundhed og Omsorg har søgt om puljemidler i Sundhedsstyrelsen til 4 forskellige projekter i år.

  1.

  I samarbejde med Faxe og Køge kommuner har Sundhed og Omsorg søgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler kr. 3.925.669,00 til øget og fortsat indsats i ØDA (Østsjællands demensrådgivnings- og aktivitetscenter) projektet. Midlerne er søgt til at styrke aktivitetstilbuddene til mennesker med demens og deres pårørende – herunder for yngre med demens. Projektet involverer desuden et tæt samarbejde med Alzheimersforeningen.  Midlerne er søgt til perioden 2020-2023.

   

  Vi forventer svar på ansøgningen i december 2020.

  2.

  Sundhed og Omsorg har søgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler kr. 5.697.238,00 til projekt om flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen. Midlerne er søgt til perioden 2020-2023.

   

  Sundhed og Omsorg har fået tilsagn om midlerne, som vil blive udmøntet med et beløb årligt fra 2020-2023. Arbejdet med projektet vil blive startet op 1. november 2020.

  3.

  Sundhed og Omsorg har søgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler kr. 5.833.831,00 til projekt om værdighed i ældrelivet gennem nærværende relationer, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om og med borgere og pårørende. Midlerne er søgt til perioden 2020-2023.

   

  Vi forventer svar på ansøgningen i december 2020.

  4.

  I samarbejde med Faxe og Køge Kommuner har Sundhed og Omsorg søgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler kr. 1.889.408,00 til projekt om rygestop til særligt sårbare målgrupper. Midlerne er søgt til perioden 2020-2023.

   

  Vi forventer svar på ansøgningen i december 2020.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 243. Skærmpleje - orientering og evaluering

  Resume

  Orientering om status for implementering af skærmpleje.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I samarbejde med vores leverandør af skærmpleje, Life Partner, havde forvaltningen i starten af 2020 lagt en plan for implementering af skærmpleje i hjemmeplejen syd og i sygeplejen. Det første møde blev afholdt i marts måned 2020, men nedlukning af Danmark som følge af corona-krisen betød desværre, at de følgende møder blev aflyst. I løbet af foråret 2020 blev der derfor kun gennemført få skærmbesøg.

   

  Med landets genåbning i juni 2020 blev implementeringen genstartet, men dels pga. sommerferie og dels pga. efterfølgende tekniske udfordringer fra leverandørens side lykkedes det kun at gennemføre få skærmbesøg hen over sommeren og sensommeren.

   

  Det lader nu til, at leverandørens tekniske problemer er løst her hen over efteråret. Forvaltningen har derfor planlagt endnu en opstart af skræmbesøg, da det fortsat er forvaltningens vurdering, at der er besøg via skærm, som giver rigtig god mening både for borgerne og for kommunens prioritering af ressourcer. Her er det vigtigt at understrege, at det ikke er alle besøg, der egner sig til skærmbesøg.

   

  I respekt for at hjemmeplejen i Stevns Kommune både er i gang med en kulturforandrings/driftsoptimeringsproces samt en forestående omorganisering, vil genopstart på skærmbesøg i hjemmeplejen og i sygeplejen ske på en anden måde end den tidligere planlagte. Udgangspunktet er at en udvalgt gruppe af medarbejdere starter op med skærmpleje hos en udvalgt gruppe af borgere. Når denne medarbejdergruppe er fortrolige med skærmpleje som arbejdsform, udvides kredsen af medarbejdere og borgere. Skærmpleje skal fortsat ses som en del af hjemmeplejen, som vi kender den i dag.

   

  Skærmpleje vil blive evalueret og fremlagt for SSU medio 2021.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 244. Diverse orientering - SSU 11. november 2020 (Lukket)

 • 245. Underskriftsark (Lukket)