Referat

 • 460. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 22. oktober 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 461. Nyt medlem til bestyrelsen for VisitSydsjælland-Møn - Udpegning

  Resume

  Kathrine Hendriksen har ønsket at udtræde af bestyrelsen i VisitSydsjælland-Møn (VISM)

  KB skal udpege nyt bestyrelsesmedlem til VisitSydsjælland-Møn.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. udpege nyt bestyrelsesmedlem til VisitSydsjælland - Møn (VISM)

  Beslutning

  Godkendt, at Claus Høgenhaug indtræder som nyt bestyrelsesmedlem.

  Sagsfremstilling

  Kathrine Hendriksen har meddelt, at hun er gået af som formand for Stevns Turistforening, og i stedet er nu indtrådt Claus Høgenhaug.

   

  Kathrine Hendriksen blev i sin tid udpeget til VISMs bestyrelse af Stevns Kommune qua sin formandspost i turistforeningen, og ønsker derfor som følge af sin afgang som formand også at udtræde af bestyrelsen i VISM.

   

 • 462. Kommuneplantillæg for Sauna i Krohaven i Rødvig - Vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._11_sauna_i_krohaven_i_roedvig_-_endeligt.pdfapplication/pdf icon hvidbog.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø anmoder om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 11 for Sauna i Krohaven i Rødvig

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg 11 for Sauna i Krohaven i Rødvig vedtages
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 359:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 374:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 201 været udsendt i høring i 8 uger i perioden fra den 29.04.2020 til 24.06.2020.

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 1 høringssvar, som vedrører kommuneplantillæg og lokalplan, dette giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Lokalplanen behandles som separat punkt på dagsordenen.

  Forslag til Kommuneplantillæg 11 udlægger et nyt rammeområde med samme afgrænsning som lokalplan nr. 201. Planområdet er på tidspunktet for udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg beliggende i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Området udgør et mindre areal på ca. 38 m². Det nye rammeområde udlægges til rekreative formål i form af offentlig tilgængelig sauna o. lign. rekreative anlæg med tilknytning til kysten.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  ingen

  Historik

  24.09.2019 blev det på PMT besluttet at udarbejde Kommuneplantillæg og Lokalplan for Sauna i Krohaven i Rødvig

 • 463. Lokalplan for Sauna i Krohaven i Rødvig - vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_lokalplan_201_sauna_i_roedvig.pdfapplication/pdf icon hvidbog_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø anmoder om endelig vedtagelse af Lokalpaln 201 for Sauna i Krohaven i Rødvig

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Lokalplan 201 for Sauna i Krohaven i Rødvig vedtages
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

   

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 360:

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 375:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 201 været udsendt i høring i 8 uger i perioden fra den 29.04.2020 til 24.06.2020.

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 1 høringssvar, som vedrører kommuneplantillæg og lokalplan, dette giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Lokalplanen behandles som separat punkt på dagsordenen.

  Plan-, Miljø- & Teknikudvalget har på baggrund af en henvendelse fra Rødvig Badelaug igangsat udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for et mindre areal ved Krohaven i Rødvig. Foreningen ønsker at etablere en udendørs sauna. Stevns Kommune ønsker at fremme muligheden for sådanne friluftsinitiativer, som kan komme til gavn for en bred brugergruppe og som kan styrke Rødvig som en attraktiv turistdestination og bosætningsby.

   

  Det areal som saunaen ønskes opstillet på er beliggende i landzone og indenfor strandbeskyttelseslinjen. Opstilling af sauna indenfor strandbeskyttelseslinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Strandbeskyttelseslinjen administreres generelt meget restriktivt, men samtidig med vedtagelsen af den moderniserede planlov 1. juni 2017, blev der i naturbeskyttelsesloven indført en udvidet adgang til at dispensere til placering af mindre faciliteter langs stranden for klubber, foreninger, institutioner på betingelse af at de nævnte faciliteter opføres i tilknytning til eksisterende anlæg, fx parkeringsplads og at de er omfattet af en lokalplan der giver mulighed for at opføre et bestemt anlæg.

   

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 201 er derfor at give mulighed for etablering af en sauna, samt at sikre at saunaen indpasses i kystlandskabet.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen

  Historik

  24.09.2019 blev det besluttet at udarbejde Kommuneplantillæg og Lokalplan for Sauna i Krohaven i Rødvig

   

 • 464. Kommuneplantillæg 12, Rammeområde 2E2 - vedtagelse

  application/pdf icon kommuneplantillaeg_12.pdfapplication/pdf icon tillaeg_1_til_lokalplan_162_for_omraade_til_erhvervsformaal_ved_faxevej_i_haarlev.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø anmoder om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12 for rammeområde 2E2 Erhvervsområde Hårlev Syd.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg 12 vedtages
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

   

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 361:

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 376:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 12 og Tillæg 1 til Lokalplan 162 for område til erhvervsformål ved Faxevej i Hårlev har været udsendt i høring i 8 uger, i perioden, fra den 26.06.2020 til 21.08.2020. I høringsperioden har Stevns Kommune ikke modtaget høringssvar, som vedrører kommuneplantillæg 12 (eller Tillæg 1 til Lokalplan 162).

   

  I henhold til delegationsplanens pkt. 55 (Vedtagelse af mindre tillæg til lokalplaner), ligger beslutningskompetancen hos administrationen, lokalplantillægget er vedhæftet som bilag, til orientering.

   

  Formålet med Kommuneplantillæg 12 og Tillæg 1 til Lokalplan 162 er, at ændre den maksimale bebyggelsesprocent fra 40 til 45 i rammeområde 2E2 Hårlev og Lokalplan 162.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen

  Historik

  04.02.2020 vedtog PMT at sende Forslag til Kommuneplantillæg 12 i 8 ugers høring.

 • 465. Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020 - 2024

  application/pdf icon bilag_1._udkast_til_region_sjaellands_udviklingsstrategi_2020-2024.pdfapplication/pdf icon bilag_2._udkast_hoeringssvar_til_region_sjaellands_udviklingsstrategi_2020_-_2024.docx.pdf

  Resume

  Region Sjælland har sendt sin regionale udviklingsstrategi i høring. Fagudvalgene skal drøfte udviklingsstrategien og komme med input til et høringssvar, som efterfølgende forelægges ØU og KB til behandling i oktober.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, BUL, PMT, AET, SSU og ØU, at

  1. Region Sjællands udviklingsstrategi drøftes
  2. fagudvalg kommer med input til høringssvar
  3. ØU anbefaler udkast til høringssvar
  4. KB godkender udkast til høringssvar

   
  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 367:

  1. Drøftet
  2. Udviklingsstrategien bør konkretiseres på følgende punkter:
  • Den sammenhængende region: Den fysiske infrastruktur bør styrkes og binde regionen bedre sammen. Der bør være mere konkrete målsætninger vedrørende statsvej til Stevns og renovering af Østbanen og de øvrige lokalbaner
  • Den grønne og bæredygtige region: Der bør være mere konkrete målsætninger for indsatser ifht sammenhængede natur

   

  Liste O kan ikke anbefale at Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  Børn, Unge og Læring, 29. september 2020, pkt. 223:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen

   

  Sagen drøftet.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 30. september 2020, pkt. 218:

  1. Drøftet

   

  1. Udviklingsstrategien bør konkretiseres på følgende punkter:
  • Den sammenhængende region: Den fysiske infrastruktur bør styrkes og binde regionen bedre sammen. Der bør være mere konkrete målsætninger vedrørende statsvej til Stevns og renovering af Østbanen og de øvrige lokalbaner.
  • Den grønne og bæredygtige region: Der bør være mere konkrete målsætninger for indsatser ifht sammenhængede natur. 

  Social og Sundhed, 30. september 2020, pkt. 220:

  Anbefaling fra PMT anbefales.

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 377:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen anbefales, herunder det udarbejdede høringssvar fra Stevns Kommune (se vedhæftede bilag).

   

  1 medlem (O) fastholder sin protokollering til punkt 2 i PMT's møde den 29.09.20. 

   

  Beslutning

  17 medlemmer (V+A+B+C+Ø+N) godkender det fremlagte høringssvar.

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder protokollering fra PMT/ØU.

  Sagsfremstilling

  Region Sjællands Udviklingsstrategi er sendt i 8 ugers høring. Strategien har været i forhøring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har godkendt udkastet til strategien. Efter høringsperioden kommer Udviklingsstrategien til fornyet behandling i Udvalget for regional udvikling og behandles af Regionsrådet til november.

  Den regionale udviklingsstrategi sætter en dagsorden for udviklingen af hele Region Sjællands geografi. På regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland.

  Strategien sættes fokus på at styrke den grønne omstilling, borgernes sundhed, attraktive levevilkår og gøre FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til et omdrejningspunkt for strategiens indsatser.

  Strategien er bygget op om følgende fire temaer:

  • Den attraktive region
  • Den kompetente region
  • Den sammenhængende region
  • Den grønne og bæredygtige region

  Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål.

  Med afsæt i udviklingsstrategien skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner og prioriteres de udviklingsmidler, som Region Sjælland anvender til udviklingen af regionen.

  Stevns Kommune har nu muligheden for at fremsende høringssvar, og derigennem forsøge at motivere til opmærksomhedspunkter og indsatser i forbindelse med implementeringen. Alternativt finde inspiration i Udviklingsstrategien til, at vi i Stevns Kommune ønsker at byde os til som samarbejdspartner på områder eller igangsætte lokale initiativer, der understøtter strategiens fokusområder.

  I effektueringen af Udviklingsstrategien kan Region Sjælland i udgangspunktet bidrage gennem 4 virkemidler:

  1. Gennemføre kortlægninger, udarbejde analyser og opbygge viden om udfordringerne inden for de fire temaer i den Regionale Udviklingsstrategi.

  2. Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  3. Region Sjælland kan igangsætte og deltage i partnerskaber og indsatser, og herunder varetage koordineringen mellem aktørerne og bidrage med regionens ressourcer, viden og ekspertise samt medfinansiere de konkrete udviklingstiltag.

  4. Region Sjælland kan hjælpe regionale aktører med at hjemtage midler fra offentlige og private puljer til regionale udviklingsindsatser samt bidrage med medfinansiering.

  Udviklingsstrategien behandles i alle fagudvalg, som drøfter Region Sjællands Udviklingsstrategi og kan komme med input til høringssvar. På baggrund af input fra behandlingen i fagudvalgene, udarbejder forvaltningen et udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar forelægges ØU og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse i oktober.

 • 466. Østsjællands Beredskab - Regnskab 2019

  application/pdf icon aarsrapport_2019_for_oestsjaellands_beredskab.pdfapplication/pdf icon den_uafhaengige_revisors_paategning_-_ey.pdfapplication/pdf icon beretning_oestsjaellands_beredskab_2019.pdf

  Resume

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2019 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2019 viser et underskud på 1,9 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Selskabet likvideres på baggrund af det godkendte årsregnskab og likvidationsopgørelse forelægges ejerkommunerne.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU at

  1. Regnskabet for 2019 fra Østsjællands Beredskab godkendes.

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 378:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2019 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2018 med et underskud på 1,9 mio. kr.

   

  Note

  t.kr. (+=udgifter, -=indtægter)

  Budget 2019

  Regnskab 2019

  Afvigelse

   

  Driftsindtægter i alt

  -115.685

  -118.814

  -3.129

  1.1

  Kerneopgave

  -87.681

  -89.629

  -1.948

  1.2

  Serviceopgaver

  -28.005

  -29.186

  -1.181

   

  Driftsudgifter i alt

  109.553

  120.678

  11.125

  1.3

  Kerneopgave

  91.371

  101.934

  10.563

  1.4

  Serviceopgaver

  18.182

  18.744

  562

   

  Nettodrift

  -6.132

  1.864

  7.996

  1.5

  Anlæg

  5.000

  0

  -5.000

   

  Investeringer kerneopgave

  5.000

  0

  -5.000

   

  Investeringer serviceopgaver

  0

  0

  0

  1.6

  Resultat af drift og anlæg

  -1.132

  1.864

  2.996

   

  Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,0 mio. kr., der delvist modsvares af, at der i 2019 ikke er investeret de budgetterede 5,0 mio. kr. Det samlede resultat er således et merforbrug på drift og anlæg på 3,0 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.

  Selskabets egenkapital er ved udgangen af 2019 negativ med 2.772.000 kr., hvilket er en forværring på 2,6 mio. kr.

  Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

  Selskabet er likvideret og likvidationsopgørelsen og dermed bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab efter principper godkendt i beredskabskommissionen den 3. september 2019.

  Økonomi

  Likvidationsopgørelse og bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab og vil blive forelagt når denne opgørelse er udarbejdet.

 • 467. Plejecenterbyggeri tilbudsindhentning på samarbejde - godkendelse

  application/pdf icon bilag_til_ssu_30._sept._2020.pdf

  Resume

  Konkurrencemateriale til udpegning af det boligselskab, der skal bygge det nye plejecenter i St. Heddinge, fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. kravspecifikationen godkendes
  2. konkurrenceparametre i form af ønskespecifikation godkendes
  3. vægtning af konkurrenceparametre godkendes
  4. hovedsamarbejdsaftalen godkendes.

  Direktionen, 28. september 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 30. september 2020, pkt. 218:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 379:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. september 2020, at det nye plejecenter i St. Heddinge skal bygges i en etape med 40 boliger. Samtidig blev det besluttet, at det er kommunen selv, der skal eje servicearealerne. Den resterende del af byggeriet (selve plejecenteret og plejeboligerne) ejes af det boligselskab, som opfører byggeriet.

   

  Næste skridt i processen er at udpege det boligselskab, der skal forestå opførelsen af plejecentret. Udpegningen vil ske på markedsmæssige vilkår ved indhentelse af flere tilbud efter procedurereglerne i udbudslovens § 193. Der inviteres 3 boligselskaber til at afgive tilbud. I denne konkrete situation betyder det, at valg af tilbudsgiver vil ske blandt disse tre boligselskaber. Videre betyder det, at alle tilbudsgivere skal afgive tilbud på baggrund af de samme konkurrencebetingelser.

   

  Når den vindende tilbudsgiver er udpeget, men inden der underskrives aftale, offentliggøres det via en bekendtgørelse i EU-tidende (en såkaldt profylaksebekendtgørelse), hvem kommunen påtænker at indgå aftale med. Offentliggørelse sker for at reducere de udbudsretlige risici forbundet med processen. Offentliggørelsen løber i ti dage regnet fra dagen efter bekendtgørelsens offentliggørelse og hvis der måtte være indsigelser fra det øvrige marked, forventes disse indsigelser at fremkomme i denne periode.

   

  Efter periodens udløb kan hovedsamarbejdsaftalen med det valgte boligselskab underskrives, hvis der ikke er fremkommet indsigelser. Hovedsamarbejdsaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet om opførelsen af de 40 plejeboliger samt servicearealer.

   

  I forlængelse af indgåelsen af hovedsamarbejdsaftalen offentliggøres en ny bekendtgørelse om den indgåede kontrakt. Klagefristen er som udgangspunkt 30 dage regnet fra dagen efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse.

   

  Da konkurrenceudsættelse som nævnt følger udbudslovens § 193, er den ovenfor beskrevne procedure frivillig, men det anbefales alligevel at afholde den, da det på den måde er muligt at afgrænse den periode, hvori det vil være muligt at klage.

   

  Til brug for udpegning af boligselskab har forvaltningen fået udarbejdet et omfattende konkurrencemateriale. Hvoraf der skal træffes politisk beslutning om fire dele.

   

  Den første del er kravsspecifikationen (”Bilag 1” i vedlagte), som er Kommunens konkrete tekniske og organisatoriske krav til boligselskabets varetagelse af opførelsen. Der er ikke tale om et sæt detaljerede krav til plejecenterets eller servicearealernes indretning, men kravene er betingelser for, at et tilbud kan komme i betragtning.

   

  Den anden del er konkurrenceparametre i form af en specifikation af kommunens ønsker til boligselskabets varetagelse af processen (”Bilag 2” i vedlagte). Dokumentet besvares af tilbudsgiverne. Jo bedre ønskerne opfyldes, jo højere score opnår tilbuddet.

   

  Den tredje del der skal træffes politisk beslutning om, er vægtning af konkurrenceparametrene (s. 6 i vedlagte konkurrencebetingelser).

   

  Den fjerde del er hovedsamarbejdsaftalen (”Bilag 4” i vedlagte). Hovedsamarbejdsaftalen rammesætter bl.a. boligselskabets køb af byggegrunden, den byggeforretningsføreraftale der regulerer boligselskabets forpligtelser i forbindelse med opførelse af servicearealerne og kommunens efterfølgende køb af servicearealerne.

   

  Et første udkast til en hovedsamarbejdsaftale har tidligere været fremlagt politisk. I forhold til det tidligere fremlagte materiale skal følgende fremhæves i forhold til den hermed fremlagte hovedsamarbejdsaftale;

   

  1. Alt materiale er rettet til i forhold til beslutningen om at opføre 40 boliger i én etape.
  2. Alt materiale er rettet til i forhold til beslutningen om at eje servicearealerne.
  3. At det er præciseret i materialet, at Stevns Kommune ikke har afgørende indflydelse på opførelsen af plejecentret. I modsat fald indskrænkes kommunens handlefrihed efter de udbudsretlige rammer væsentligt.
  4. At tilbagekøbsklausulen for grunden er ændret.
  5. At plejecentret skal stå færdigt senest 21. sept. 2022.
  6. Driften af servicearealet indgår ikke i konkurrencen om valg af boligselskab.

   

  Når hovedsamarbejdsaftalen er indgået, vil boligselskabet stå for at opføre plejecentret. Herunder vil det være boligselskabet, der indgår aftale med den entreprenør, der skal bygge. Når plejecentret står færdigt, vil kommunen købe servicearealerne.

   

  Processen kan overordnet set illustreres på følgende måde:

   

   

   

  Økonomi

  Der er foreløbig afsat 3,195 mio. kr. i 2020 til påbegyndelse af byggeri af servicearealer. Ubrugte anlægsmidler overføres ifølge gældende regler til de efterfølgende budgetår. Resten af udgiften til byggeri af servicearealer skal efter den revurderede plejecenterplan optages i kommende års budget.

   

  Der er foretaget reberegning og fremlagt budgetønske på yderligere 10,036 mio. kr., således at den samlede sum til byggeri af servicearealer udgør 13,231 mio. kr., svarende til en m2-pris på 20.200 kr. (2020-priser).

   

  Det bemærkes, at der ikke er taget konkret stilling til m2-behov for servicearealer, og at budgetbehovet derfor vil ændre sig som følge af de valg, der træffes.

 • 468. Praksisplan for almen praksis - høring

  application/pdf icon praksisplan_almen_praksis_hoeringsversion_juli_2020.pdfapplication/pdf icon hoeringsbrev_og_hoeringsliste_til_praksisplan_almen_praksis_2021_-_2024.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_paa_praksisplan_for_almen_praksis.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har som de øvrige kommuner i Region Sjælland mulighed for at afgive høringssvar på Region Sjællands udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland”.

   

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, BUL, SSU og ØU, at

  1. høringssvar til udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland” godkendes.

  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 29. september 2020, pkt. 224:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen

   

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 30. september 2020, pkt. 219:

  Høringssvaret godkendes med den tilføjelse, at det bør inkluderes i høringssvaret, at hvis borger udskrives i weekenden, bør der være medicin med i weekenden.

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 380:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  SSU's indstilling anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt med den tilføjelse/præcisering, at det skal inkluderes i høringssvaret, at hvis en borger udskrives til plejebolig eller hjemmepleje op til weekenden og helligdage skal der være medicin med til førstkommende hverdag. 

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har ved Praksisplanudvalget sendt udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland” i høring i bl.a. de 17 kommuner i Region Sjælland, Regionsældrerådet og Regionshandicaprådet. Praksisplanen er vedlagt som bilag sammen med høringsbrevet, der indeholder den fulde liste over høringsparter. Høringsfristen er den 23. oktober 2020.

   

  Praksisplanen skal sikre gennemførelsen af de tiltag i Region Sjællands Sundhedsaftale, der omfatter almen praksis. Herudover er praksisplanen det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, samt den kapacitetsplanlægning som er forudsætningen herfor.

   

  Den fælles målsætning er at styrke udviklingen af almen praksis som kerneaktør i det nære sundhedsvæsen, fordi almen praksis er tovholder og patienternes indgang til det samlede sundhedsvæsen på tværs af sektorer. Samarbejdet på tværs af sektorer og faggrupper skal være præget af kontinuitet og en klar ansvars- og opgavefordeling for at sikre, at patienterne oplever kvalitet, tryghed og sammenhæng i deres forløb.

   

  Praksisplanudvalgets målsætninger handler om:

  1. Lægedækning
  2. Fokus på sårbare patientgrupper
  3. Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder

   

  Ad 1. Lægedækning
  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Alle borgere i Region Sjælland fortsat har adgang til en praktiserende læge, uanset hvor i regionen de bor.
  • Det er attraktivt at være praktiserende læge i Region Sjælland.

   

  Ad 2. Fokus på sårbare patientgrupper

  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Implementere de indsatser i almen praksis, der kan forbedre den samlede livssituation for de sårbare patientgrupper

   

  Ad 3. Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder

  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Understøtte digitaliseringstiltag, der skaber kvalitet for patienterne/borgerne og letter arbejdet i almen praksis og kommunerne.
  • Understøtte at kendskabet til E-hospitalets ”call-center”, og de muligheder det indeholder, udbredes til borgere, almen praksis og kommunernes sundhedspersonale.

    

  Høringssvar

  Det vurderes, at Stevns Kommune kan bakke om de tre overordnede målsætninger i Praksisplan for almen praksis. Men der er også en række bekymrings- og opmærksomhedspunkter. Disse omfatter i korte træk:

   

  • At samarbejdsrelationen mellem kommune og læge er afgørende for at opnå et kvalificeret borgerforløb. Særligt når det drejer sig om sårbare borgere.
  • At overvejelserne om at give borgere adgang til fysioterapi uden henvisning fra egen læge giver anledning til opmærksomhed.
  • At der er en opgaveglidning i gang, som vil medføre flere kommunale opgaver, hvilket kræver fokus på, hvordan det sikres, at der er ressourcer og kompetencer til disse opgaver.
  • At der skal meget større fokus på, hvordan og hvad vi kommunikerer mellem sektorerne.
  • At det vil være en stor hjælp for sårbare borgere, at de ikke udskrives i weekenden.
  • At overvejelserne om at lade almen praksis henvise direkte til PPR er bekymrende.
  • At det ikke må underkendes at implementering af digitale løsninger kræver både tid og ressourcer.
  • At mange sårbare borgere ikke selv har udstyret til at kunne tilgå digitale løsninger.
  • Et ønske om at E-hospitalets ”call-center” kan bruges af den kommunale sygepleje i forhold til kronikere.
  • Et ønske om en IT-løsning for plejecentre, sådan at man har mulighed for at tilgå en beboers læge fra en plejecenteradgang.

   

  På den baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 469. Renovering af Algade, Store Heddinge - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_renovering_af_algade.pdfapplication/pdf icon sag_pmt_18._august_2020.pdfapplication/pdf icon notat_til_sag_pmt_18._august_2020_tidslinie.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Renovering af Algade, Store Heddinge

  2. der gives en anlægsbevilling på kr. 671.000 kr. til Renovering af Algade, Store Heddinge

  3. finansiere anlægsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen.

   

   

  Direktionen, 28. september 2020, pkt. 4:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 377:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 381:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

   Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Renovering af Algade, Store Heddinge, der omfatter arbejdet udført i perioden 2011 - 2020.

   

  Der henvises til PMT den 18. august 2020, hvor sagen blev fremlagt med ”Notat for Tidslinje for Algade sagen” samt kendelse fra Voldgiftsnævnet fra den 24. juni 2020. Merudgiften skyldes hovedsageligt procesrenter fra sagens start til slut samt udgifter til advokatbistand, udgifter til entreprenører og slutafregning til Voldgiftsnævnet i 2020.  

   

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 671.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af kassebeholdningen.

   

 • 470. Østsjællands Museum budget 2021

  application/pdf icon oestsjaellands_museum_budget_2021.pdfapplication/pdf icon oestsjaellands_museum_budget_2021_-_noter.pdf

  Resume

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndighed for Østsjællands Museum og skal dermed godkende Østslællands Museums budget for 2021.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. godkende Østsjællands Museums budget for 2021.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 30. september 2020, pkt. 217:

  Anbefalet.

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 382:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndigheder for den selvejende institution Østsjællands Museum. Stevns Kommune skal som tilsynsførende myndighed godkende budgettet og orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelsen inden budgetårets begyndelse.

   

  Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse. Museet oplyser at museets bestyrelse d. 9. september har godkendt budgettet for 2021 (bilag 1 og 2).

 • 471. Stevns Kommunes ældreboliger - godkendelse af regnskab 2019 og budget 2021

  application/pdf icon revideret_afdelingsregnskab_afd._892-0_2019_underskrevet_.pdfapplication/pdf icon afdelingsbudget_2021_-_afd._892-0.pdfapplication/pdf icon skrivelse_fra_transport-_og_boligministeriet.pdfapplication/pdf icon foelgebrev_til_kommunen.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_alm_aeb_budget_2020_og_afd_moede_jun_2020.pdfapplication/pdf icon referat_af_moede_skaep._lejerbo_og_sk_12.08.2020.pdf

  Resume

  Lejerbo har indsendt regnskab for 2019 og budget 2021 til Stevns Kommunes godkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. regnskabet for 2019 godkendes.
  2. budget for 2021 godkendes.
  3. afdelingsmøder med beboerne aflyses. 

  Plan, Miljø og Teknik, 9. juni 2020, pkt. 308:

  Anbefales af et flertal bestående af V+N+B+A.

   

  Liste O anbefaler punkt 2, men anbefaler ikke pkt 1 og pkt 3.

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 321:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen returneres til forvaltningen med henblik på at undersøge om sagsfremstillingen indeholder alle relevante oplysninger om regnskabsaflæggelsen. 

  Direktionen, 28. september 2020, pkt. 3:

  Oprindelige indstilling anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 376:

  Anbefales af et flertal (V, N, A, B)

   

  Liste O anbefaler punkt 2, men anbefaler ikke punkt 1 og punkt 3

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 383:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen anbefales.

  1 medlem (O) fastholder sin protokollering fra PMT den 29.09.20.

  Beslutning

  Ad. 1

  13 medlemmer (V+A+B+C) godkender regnskabet

  6 medlemmer (N+O+Ø) stemmer imod.

   

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod, og ønsker en kulegravning af SKÆP og samspillet med administrationsselskabet.

  2 medlemmer (O) stemmer imod med henvisning til kritiske oplysninger om regnskabet, som den 19.10.20 er fremsendt af et medlem af bestyrelsen i SKÆP.

   

   

  Ad. 2

  17 medlemmer (V+A+B+C+N+Ø) godkender budgettet.

  2 medlemmer (O) stemmer imod.

   

  Ad. 3

  12 medlemmer (V+A+B+Mikkel Lundemann Rasmussen (C)) godkender aflysningen.

  7 medlemmer (Ø+O+N+Ellen Knudsen (C)) stemmer imod.

   

  Herudover blev følgende protokollering fremsat og godkendt:

  Stevns Kommune anmoder om at få nærmere undersøgt forholdene i SKÆP. Resultatet af undersøgelserne fremlægges til videre drøftelse i fagudvalget og ØU.

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for Stevns Kommunes ældreboliger - afd. 892-0 er revideret af revisor uden bemærkninger, regnskabet er vedlagt som bilag. Afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. har godkendt regnskabet, med undtagelse af en enkelt stemme.

   

  Afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. har afholdt budgetmøder og bekræftet overfor Lejerbo, at de har godkendt afdelingens budget for 2021 med en huslejestigning på 0,33%, Budget 2021 er vedlagt som bilag.

   

  Med henvisning til den verserende Corona situation, hvor det ikke vil være forsvarligt at afholde afdelingsmøder med beboerne har Transport- og Boligministeriet i skrivelse af april 2020 oplyst, at når budgetstigningen er under 2 pct. kan afdelingsmødet aflyses og budget og regnskab godkendes af organisationsbestyrelsen, skrivelsen er vedlagt som bilag. Det er ligeledes oplyst, at kommuner som udlejer almene boliger får samme mulighed.

   

  Med henvisning til ovenstående foreslår Lejerbo, at kommunen træffer beslutning om at afdelingsmødet aflyses og at kommunen godkender det reviderede regnskab 2019 og budget 2021, følgebrev fra Lejerbo vedlagt som bilag.

   

  Supplerende bemærkninger til Økonomiudvalgets behandling 06. oktober 2020:

  ØU returnerede sagen til forvaltningen den 16. juni 2020, med henblik på at undersøge om sagsfremstillingen indeholdt alle relevante oplysninger til regnskabsaflæggelsen.

  Efterfølgende har forvaltningen søgt rådgivning hos Inge-Lis Kalum, specialist indenfor rådgivning om støttet boligbyggeri. Dette har afledt et baggrundsnotat udfærdiget af Inge-Lis Kalum med følgende konklusion vedr. regnskab 2019: Der forligger ikke indsigelser fra afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. af et sådant omfang, at regnskabet ikke kan indgå i kommunens eget regnskab, og regnskabet er derfor godkendt. Baggrundsnotat er vedlagt som bilag.

  Den 12. august 2020 blev der afholdt dialogmøde mellem S.K.Æ.P., Lejerbo og Stevns Kommune, for at fastslå proceduren for budget og regnskab. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

  Økonomi

  Regnskabet for Stevns kommunes ældreboliger indarbejdes i kommunens driftsregnskab og medtages i den kommende Budgetopfølgning.

 • 472. Tilladelse til skovrejsning – godkendelse.

  application/pdf icon bilag_-_kortoversigt_over_skovrejsning.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der bliver opført skov i et område, der i kommuneplanen er udpeget til ”skovrejsning uønsket”. Det drejer sig om 1 ha skov ved Vissemosevej 21, 4660 Store Heddinge.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og Direktionen, at

   

  1. der gives tilladelse til at rejse skov

   

   Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 332:

   Anbefales. 

  Direktionen, 19. oktober 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget en ansøgning fra en borger, der ønsker at rejse skov på sin ejendom.

  Der er søgt om skovrejsning på 3,2 ha, hvoraf omkring 1 ha ligger indenfor et område, hvor skovrejsning er uønsket ifølge kommuneplanen. Det kræver derfor en tilladelse fra Kommunalbestyrelsen at få lov at rejse skov der.

  Baggrunden, for at skovrejsning er uønsket på en del af ejendommen, er, at området i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

  Udpegningen af kulturmiljøet er dog ikke sammenfaldende med udpegningen af bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. De to udpegninger følger ellers hinanden langs ejendommens skel og forløbet af Spangsbækken. Den del af ejendommen, hvor ansøger ønsker at rejse skov, er altså kun udpeget som kulturmiljø og ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab. Se oversigtskort i bilag.

  Baggrunden for udpegningen til kulturmiljø er herregårdsejerlavet fra Højstrup Hovedgård med marker, skove og levende hegn. Højstrup Hovedgård og det tilhørende dyrkningslandskab skiller sig ud med de store åbne markflader med få lange lige og klippede hegn, som ligner hække.

  Hele Vissemosevej 21 er omfattet af Højstrup ejerlav, men ifølge Stevns Kommunens landskabsanalyse er ejendommen ikke en del af det område omkring Højstrup ejerlav og herregårdslandskab, som er særlig karakteristisk, uforstyrret og bevaringsværdigt.

  Vissemosevej 21 er en del et område som er karakteriseret ved flere gårde, store rektangulære marker og levende hegn. Området har en god intakthed med få forstyrrelser.

  Ifølge Stevns Kommunes landskabsanalyse bør skovrejsning begrænses i området, særligt bør der værnes om de lavninger, der er i terrænet (de små ådale) og udsigterne til klinten og havet. Disse bør derfor friholdes for tilgroning, skovrejsning og terrænændringer. Særligt bør de udsigtskiler, der er til havet og klinten, sikres.

  Den del af ejendommen, hvor der ønskes skovrejsning i ”skovrejsning uønsket-området”, ligger umiddelbart op ad udsigtskilen i område A5 (se sidste kort i bilag).

  Det er i midlertidigt ikke muligt at sikre udsigtskilen med den eksisterende planlægning, selv hvis der gives afslag på skovrejsning. Det skyldes, at den del af ejendommen, hvor der ifølge kommuneplanen gerne må rejses skov på, allerede vil dække eller påvirke denne udsigt negativt. Ligesom der også er mulighed for at rejse skov syd for området, hvilket også vil dække eller påvirke udsigten negativt.

  Teknik & Miljø vurderer, at der kan gives tilladelse til skovrejsning i hele det ansøgte område, da området ikke er en del af det herregårdsejerlav/kulturmiljø, som er specielt bevaringsværdigt og hvis grænse ellers overvejende er sammenfaldende med forløbet af Spangsbækken. Teknik og Miljø vurderer ligeledes, at skovrejsningen er af begræ<nset omfang.

  Lovgrundlag

  Ifølge jordressourcebekendtgørelsen § 9, stk. 1 må der ikke rejses skov i et område hvor skovrejsning er uønsket ifølge kommuneplanen. Kommunen kan give en tilladelse til skovrejsning i et ”skovrejsning uønsket-område” ifølge § 9, stk. 2.

  Bekendtgørelse nr. 1236 af 24/11/2017 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1236  

  Kommuneplanens udpegning af skovrejsningsområder:
  http://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/3669

  Økonomi

  Det vil ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen, om tilladelsen bliver givet eller ej.

 • 473. Orientering om ændringsbekendtgørelser og skrivelser på det kommunale og regionale vederlagsområde

  application/pdf icon bilag_a_-_social-_og_indenrigsministeriets_orienteringsbrev_til_kommuner_og_regioner.pdfapplication/pdf icon bilag_b_-_bekendtgoerelse_om_aendring_af_bekendtgoerelse_om_vederlag_diaeter_pension_m.v._for_varetagelsen_af_kommunale_hverv.pdfapplication/pdf icon bilag_c_-_skrivelse_om_bekendtgoerelse_om_aendring_af_bekendtgoerelse_om_vederlag_diaeter_pension_m.v._for_varetagelsen_af_kommunale_hverv_aendring_af_regler_om.pdfapplication/pdf icon bilag_d_-_vederlag_og_feriepenge.pdf

  Resume

  Orientering om ændring af reglerne om vederlag ved fravær for kommunalpolitikere og notat fra KL vedr. indefrosne feriepenge og kommunale hverv og vederlag.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Fra 15. oktober 2020 træder en ny bekendtgørelse med stramninger for udbetaling af vederlag til kommunalpolitikere i kraft (Bilag B). 

   

  Bekendtgørelserne indeholder i grundtræk følgende ændringer:

  • vederlag ophører efter 1 måneds fravær mod før 3 måneders fravær.
  • når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage, får kun stedfortræderen vederlag.
  • for at kunne opretholde vederlag i indtil 9 måneder ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. foreligger der nu krav om dokumentation.

   

  Bekendtgørelserne finder ikke anvendelse ved fravær påbegyndt før bekendtgørelsernes ikrafttræden. For sådant fravær finder de hidtil gældende regler anvendelse.

   

   

  KL har i den seneste tid modtaget en del spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlemmer vedr. deres modtagelse af vederlag og feriepenge mv. KL har i den anledning udarbejdet et notat, der belyser emnet (Bilag D).

   

  Af notatet fremgår følgende hovedpunkter:

  • de nye ferieregler er udelukkende gældende for lønmodtagere.
  • borgmestre, næstformænd og udvalgsformænd optjener ikke feriepenge, og har dermed heller ingen indefrosne feriepenge, som kan komme til udbetaling.
  • borgmestre, næstformænd og udvalgsformænd optjener feriegodtgørelse på 1,5 % af de ydede vederlag. Feriegodtgørelsen udbetales den 1. maj det følgende år for de vederlag, der er optjent i det foregående kalenderår (jf. § 31 i vederlagsbekendtgørelsen).
  • menige kommunalbestyrelsesmedlemmer optjener ikke feriegodtgørelse af vederlag i kommunalbestyrelsen.
  • når man som lønmodtager anmoder om at få udbetalt indefrosne feriepenge på www.borger.dk, er det vigtigt at markere om man i indefrysningsperioden har varetaget borgerligt ombud, herunder kommunalpolitiske hverv. Ellers er der risiko for, at der udbetales for meget, som efterfølgende skal betales tilbage.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (Bilag B)

   

 • 474. Mødeplan for politiske møder i 2021

  application/pdf icon moedekalender_2021-_udkast_0.pdf

  Resume

  Forslag til den politiske mødeplan i 2021 forelægges igen, hvor økonomichef Anton Svendsen deltager.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. udkast til mødeplan godkendes.
  2. udkastet efter KB's behandling sendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødedag/-tidspunkt i forhold til ØU-møderne.

  Direktionen, 7. september 2020, pkt. 3:

  Udsættes og genoptages.

   

  Konstituerende møde for den nye Kommunalbestyrelse skal lægges ind i mødekalenderen.

   

  Evt. bemærkninger fra Økonomi indarbejdes

  Direktionen, 14. september 2020, pkt. 1:

  Drøftet og tilrettet.

   

   

  Økonomiudvalget den 6. oktober 2020, pkt. 386:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Udkastet anbefales.

   

  1 medlem (O) anbefaler, at der ikke planlægges udemøder på nuværende tidspunkt.

  Beslutning

  17 medlemmer (V+A+B+C+N+Ø) godkender det fremlagte forslag.

  2 medlemmer (O) kan ikke godkende forslaget med henvisning til sin protokollering i ØU.

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2020 er som udgangspunkt udarbejdet efter samme principper som mødeplan for indeværende år.

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i april afholdes onsdag i stedet for torsdag.
  • at kommunalbestyrelsen afholder 2 udemøder i 2021 (28. april og 14. oktober).

   

 • 475. Rødvig Veststrand - lille sandfodring og/eller stort fællesprojekt?

  application/pdf icon anbefalinger_fra_arbejdsgruppe_om_kystbeskyttelse_i_roedvig.pdfapplication/pdf icon roedvig_veststrand_-_vurdering_af_behovet_for_kystbeskyttelse.pdf

  Resume

  Sagen forelægges PMT for at orientere om status på kystbeskyttelsesprojektet for Rødvig Veststrand, samt for at drøfte om det store fælles kystbeskyttelsesprojekt skal sættes på pause eller fortsætte.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. tage orienteringen om status på de 3 arbejdsgruppemøder om fælles kystbeskyttelse til efterretning.
  2. drøfte hvorvidt Stevns Kommune skal arbejde videre med et kommunalt fællesprojekt.

   

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 371:

  1. Et flertal (A, V, B, N) tager orienteringen til efterretning

   

  1. Et flertal (A, V, B, N) godkender at Stevns Kommune gennemfører et projekt om en mindre sandfodring (Plan B). Sandfodringen udføres som et enkeltstående projekt som ikke gentages de kommende år.

  Et flertal (A, V, B, N) godkender at der arbejdes videre med et kommunalt fællesprojekt (Plan A). Der tages ikke stilling til arbejdsgruppens forudsætninger.

   

  Liste O kan ikke godkende indstillingerne og efterlyser at der kommer en klar melding fra arbejdsgruppen inden der tages stilling til et kystbeskyttelsesprojekt.

   

  Liste O ønsker at benytte standsningsretten og ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  17 medlemmer (V+A+B+C+N+Ø) godkender PMT's beslutning.

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sin protollering fra PMT.

  Sagsfremstilling

  På borgermødet den 25. februar 2020 om Rødvig Veststrand, blev det aftalt at gennemføre tre arbejdsmøder for at drøfte behovet for kystbeskyttelse og give anbefalinger og input til det videre arbejde med fælles kystbeskyttelse. I alt 17 personer har deltaget til et eller flere af de 3 arbejdsmøder i juni-juli, samt et opsamlingsmøde i september. Opsamlingen fra møderne er vedlagt i bilag.

   

  To forskellige projekter

  I arbejdsmøderne har der været drøftet to forskellige projekter:

  • Plan A: Et stort fælles kystbeskyttelsesprojekt for hele strækningen på ca. 1 km med afsæt i Rambølls skitseprojekt med sandfodring og en stor fælles høfde mod syd (kapitel 1a jf. kystbeskyttelsesloven)
  • Plan B: Et mindre projekt, hvor der udarbejdes tilladelse til sandfodring i det nordlige hjørne af Rødvig Veststrand for at beskytte mod underminering af den eksisterende kystbeskyttelse, samt sikre passage ved Sandmandsvej og forhåbentligt reducere mængden af tang.

   

  Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunen gennemfører plan B-projektet.  

   

  Et flertal i arbejdsgruppen bakker op om, at kommunen arbejder videre med fællesprojektet om kystbeskyttelse (Plan A), under forudsætning af:

  • at Stevns kommune bidrager økonomisk til projektet med mindst 1/3 af udgifterne til anlæg og drift.
  • at Stevns Kommune i processen sikrer, at der tages hånd om problemer i forhold til manglende parkeringspladser, slid på private veje, offentlige toiletter mv.
  • at Stevns Kommune stiller lånegaranti for projektet, så bidragene kan opkræves over ejendomsskatten.
  • at Stevns Kommune udarbejder oplæg til bidragsfordeling, så der ved præsentation på et fremtidigt borgermøde er noget konkret at tage stilling til.
  • at Stevns Kommune tilretter skitseprojektet, bl.a. efter erfaringer fra Faxe Kommune, så driftsudgifterne mindskes.  

   

  Behovet for kystbeskyttelse  

  På møderne har behovet for kystbeskyttelse været drøftet. Behovet opleves ikke så stort, som kommunens rådgivere (Niras og Rambøll) har vurderet. Hovedparten af den eksisterende kystbeskyttelse er, efter rådgivernes vurdering, ikke tilstrækkelig til at sikre skrænten mod fremtidige stormflodshændelser. Fx har Rambøll beregnet, at en korrekt udført skråningsbeskyttelse skal nå op til kote 4,1 m for at sikre mod en 50-års stormflodshændelse. Ved sandfodring skal sandet lægges op til kote 2,2 m (ca. 1-1,5 meter over det nuværende niveau). Det meste af den eksisterende kystbeskyttelse er mere end 40 år gammel og kan ikke forventes at have mange års holdbarhed tilbage.

   

  Uden et fælles kystbeskyttelsesprojekt, må det forventes, at der vil komme flere ansøgninger om private kystbeskyttelsesanlæg. Som kystmyndighed skal Stevns Kommune være særlig opmærksom på, at de individuelle anlæg ikke hindrer adgangen langs kysten.

   

  Forskellige holdninger og interesser

  Ligesom der er borgere, som er meget i mod et fælles projekt, så er der borgere, der bakker op om et fælles kystbeskyttelsesprojekt, og som lægger vægt på, at der findes løsninger, som fortsat vil give mulighed for at gå langs kysten. Der er grundejere i første række, som har tilkendegivet, at de gerne vil være med til et fælles kystbeskyttelsesprojekt - og også være med til at bidrage til projektet.

   

  Utålmodighed i forhold til Plan B 

  Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunen hurtigst muligt gennemfører plan B-projektet, dvs. sandfodring i det nordlige hjørne af veststranden med 5.000-15.000 m3 sand.  

  Sandfodringen forventes at have en positiv effekt i forhold til tang-problematikken.

  Arbejdsgruppen bakker op om, at de 408.000 kr. afsat i 2017 til strandforbedring, bruges til plan B-sandfodring.  

  Lovgrundlag

  Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften, jævnfør kystbeskyttelsesloven § 9.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Historik

  Tidligere politiske behandlinger med relation til sagen:

  • 12-04-2016 drøfter NFK henvendelse om sandfodring.
  • 27-04-2017 godkender KB at afsætte 428.000 kr. til strandforbedring
  • 20-06-2017 godkender NFK at kommunen i samarbejde med borgerforeningen afklarer mulighederne for projektet og den fremtidige strandrensning
  • 25-04-2018 godkender KB at fastholde tidligere beslutning om det afsatte beløb på 428.000 kr.
  • 04-12-2018 godkender PMT at undersøge mulighederne for et samlet kystbeskyttelsesprojekt.
  • 20-08-2019 godkender PMT igangsætning af borgerdialog om et samlet kystbeskyttelsesprojekt.
  • 28-05-2020 godkender KB at der udarbejdes kystbeskyttelsestilladelse til Plan B projektet, sideløbende med dialogen om Plan A-projektet.

   

 • 476. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ingen spørgsmål.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:

   

  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.

   

  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.

   

 • 477. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 478. Salgsforberedende arbejde Strøbyhjemmet (Lukket)

 • 479. Vintertiltag i forbindelse med coronasmitte på skoler og daginstitutioner - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 480. Opgradering af central infrastruktur – anlægsbevilling (Lukket)

 • 481. Fornyelse af revisionskontrakt (Lukket)

 • 482. Salg af grund (Lukket)

 • 483. Etablering af anretterkøkken i daginstitution Humlebien - anlægsbevilling (Lukket)

 • 484. Placering af Solstrålen, skoletilbud for autister (Lukket)

 • 485. Diverse orienteringer - KB den 22. oktober 2020 (Lukket)

 • 486. Underskriftsark (Lukket)