Referat

 • 372. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 6. september 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

  Mogens Haugaard Nielsen (N) deltager via Teams.

   

   

  Godkendt.

 • 373. 2. behandling af budget 2021

  application/pdf icon budgetforlig_underskrevet.pdfapplication/pdf icon aendringsforslag_nyt_stevns.pdfapplication/pdf icon overfoersler_fra_drift_til_anlaeg.pdfapplication/pdf icon takstblad_for_2021.pdfapplication/pdf icon rammeaftaler_2021.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_-_samlet.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag for 2021-2024 den 10. september 2020.

   

  Der blev den 1. oktober 2020 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. Denne budgetaftale (ændringsforslag) samt ændringsforslag fra NYT Stevns forelægges til 2. behandling af budgettet for 2021-2024.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU, at:

   

  1. De modtagne ændringsforslag fremsendes til 2. behandling i kommunalbestyrelsen
   1. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten
   2. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra NYT Stevns
  2. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  3. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret til 1,10 pct.
  4. Skattesatsen vedrørende indkomstskat hæves fra 25,0 pct. i 2020 til 26,0 pct. i 2021
  5. Mer- og mindreudgifterne i budgetforslagene for 2021-2024 finansieres ved regulering af kassebeholdningen
  6. Der frigives rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 18,3 mio. kr. for 2021, jf. bilag vedrørende anlæg i sagen "Diverse orienteringer"
  7. Der foretages efterfølgende en teknisk justering, hvor der flyttes 9,1 mio. kr. fra drift til anlæg, som opgjort i bilaget ”fra drift til anlæg” og beløbene frigives
  8. Takstbladet for 2021 godkendes
  9. Opkrævningstidspunktet for renovation ændres fra maj og september i 2020 til januar og juli fra og med 2021

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Ad.1.1

  4 medlemmer (V+A) anbefaler ændringsforslaget.

  1 medlem (N) stemmer imod.

  1 medlem (O) stemmer imod, da partiet ikke kan godkende den budgetaftale, der er indgået af flertalsgruppen den 1.10.2020. Årsagen er bl.a., at indkomstskattesatsen hæves med 40 mio., at deres forslag indeholder serviceudgifter, som er 19,1 mio højere end KL´s vejledende ramme samt at der indregnet et betinget bloktilskud på 15,7 mio.

   

  Ad. 1.2

  1 medlem (N) anbefaler ændringsforslaget (Nyt Stevns).

  4 medlemmer (V+A) stemmer imod.

  1 medlem (O) stemmer hverken for eller imod.

   

  Ad. 2

  Anbefales

   

  Ad. 3

  Anbefales

   

  Ad. 4

  4 medlemmer (V+A) anbefaler

  2 medlemmer (N+O) stemmer imod, og liste O henviser til sin protokollering.

   

  Ad. 5

  4 medlemmer (V+A) anbefaler

  2 medlemmer (N+O) stemmer imod

   

  Ad. 6

  5 medlemmer (V+A+N) anbefaler

  1 medlem (O) stemmer imod.

   

  Ad. 7

  5 medlemmer (V+A+N) anbefaler

  1 medlem (O) stemmer imod.

   

  Ad. 8

  Anbefales

   

  Ad. 9

  5 medlemmer (V+A+O) anbefaler forslaget.

  1 medlem (N) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslaget for 2021-2024 den 10. september 2020.

  Budgetoplægget til 1. behandlingen indeholdt følgende forudsætninger:

   

  • Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

  • Der er indregnet et betinget bloktilskud på 15,7 mio. kr. Tilskuddet modtages kun, hvis alle kommuner under ét overholder den indgåede økonomiaftale.

  • Budgetforslaget er udarbejdet i 2020-prisniveau og fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn fra juni 2020.

  • Skattesatserne vedrørende indkomstskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift var fastholdt på samme niveau som i 2020, det vil sige:

  o    Indkomstskatteprocent på 25,0

  o    Grundskyldspromille på 21,52

  o    Grundskyldspromille landbrug på 6,72

  o    Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme

   

  Der henvises til budgetmaterialet til 1. behandlingen af budget 2021, hvor alle forslag kan ses. Høringssvarene indgik ikke ved sagen om 1. behandlingen af budgettet på grund af ændret tidsplan for budgetprocessen – men er vedhæftet som bilag til denne sag.

   

  Der er søgt om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner efter § 16. Svar på ansøgningen er modtaget den 2. september og heraf fremgår det, at kommunen har fået afslag på ansøgningen.

   

  Der er efter 1. behandlingen af budgettet modtaget følgende to ændringsforslag:

   

  • Ændringsforslag på baggrund af budgetaftale indgået af Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten

  • Ændringsforslag fra NYT Stevns

   

  De to ændringsforslag fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

   

  Budgetaftale indgået af Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten

  Den indgåede budgetaftale indebærer i hovedtræk følgende:

   

  • Indkomstskattesatsen hæves fra 25,0 pct. til 26,0 pct.

  • Driftsforslag for i alt 51,5 mio. kr.

  • Samlede driftsudgifter på 1.451,3 mio. kr.

  • Anlægsforslag for i alt 51,2 mio. kr. netto og 66,2 mio. kr. brutto

  • Et strukturelt overskud på 41,6 mio. kr. i 2021

  • Et samlet kassetræk på 8,1 mio. kr. i 2021

  • Serviceudgifter på 1.017,1 mio. kr. i 2021

   

  Budgetaftalen giver nedenstående resultatopgørelse:

   

   

   

  Det fulde provenu af skatteforhøjelsen på 1,0 procentpoint udgør ca. 40 mio. kr., men opnås først i 2025, hvor den statslige sanktion ophører.

   

  Budgetforslaget indeholder serviceudgifter, som er 19,1 mio. kr. højere end KL´s vejledende serviceramme, svarende til 1,9 pct.

   

  Ændringsforslag fra NYT Stevns

  • Driftsforslag for i alt 24,3 mio. kr.

  • Samlede driftsudgifter på 1.424,1 mio. kr.

  • Anlægsforslag for i alt 61,0 mio. kr. netto og 68,5 mio. kr. brutto

  • Et strukturelt overskud på 59,6 mio. kr. i 2021

  • Et samlet kassetræk på 0,0 mio. kr. i 2021

  • Serviceudgifter på 998,7 mio. kr. i 2021

   

  Budgetforslaget giver nedstående resultatopgørelse:

   

   

  Budgetforslaget indeholder serviceudgifter, som er 1,0 mio. kr. højere end KL´s vejledende serviceramme, svarende til 0,1 pct.

   

  Overholdelse af den økonomiske aftale med staten

  For at medvirke til overholdelse af den økonomiske aftale mellem kommunerne og staten, vil der efter budgetvedtagelsen blive flyttet 9,1 mio. kr. fra drift til anlæg. Af vedhæftede bilag herom kan ses en oversigt over, hvad der flyttes fra drift til anlæg.

   

  Anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb

  I de to bilag vedrørende ændringsforslagene vises kun summariske beløb for de nye/ikke igangsatte anlægsprojekter på den åbne dagsorden af hensyn til konkurrencesituationen. x'erne ud for de enkelte projekter viser påtænkt gennemførelsestidspunkt.

   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen frigives rådighedsbeløb for en del af de vedtagne anlægsprojekter. Der indstilles frigivet midler for i alt 18,3 mio. kr. i 2021, jf. retningslinjer for anlægsprojekter, der ved budgetvedtagelsen får godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb. Udgangspunktet er, at igangværende anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen, mens anlægspuljer og ikke igangværende anlæg ikke frigives - dog med visse undtagelser. De enkelte anlægsprojekter, og hvilke der frigives, kan ses af oversigt vedrørende anlæg (bilag til sagen "diverse orienteringer"). Derudover frigives de 9,1 mio. kr. vedrørende de projekter, der flyttes fra drift til anlæg.

   

  Takster

  Takstbladet for 2021 er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

  Takster vedrørende daginstitutioner og fritidsordninger fremlægges som særskilt sag i november.

   

  Rammeaftaler

  Der kan indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelinger/institutioner i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivningen og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.

   

  Oversigt over områder med rammeaftaler i 2021 er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten viser et samlet kassetræk på 8,1 mio. kr. i 2021 og 17,3 mio. kr. i 2022.

   

  Ændringsforslagene fra NYT Stevns medfører ikke kassetræk i 2021, men et kassetræk på 1,0 mio. kr. 2022.

   

  Den indgåede budgetaftale medfører et kassetræk på knap 93,2 mio. kr. for hele budgetperioden. Den fulde effekt af skattestigningen på ca. 40 mio. kr. opnås først i 2025, når sanktionen ophører.

   

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen forventes at udgøre mellem ca. 136-146 mio. kr. ultimo 2020 og ca. 133-143 mio. kr. ultimo 2021 på baggrund af de nu kendte forudsætninger. Likviditeten i både 2020 og 2021 vil særligt afhænge af størrelsen af de overførte anlægsbeløb fra 2020 til 2021, hvilket er meget usikkert på nuværende tidspunkt.

   

 • 374. Kommuneplantillæg for Sauna i Krohaven i Rødvig - Vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._11_sauna_i_krohaven_i_roedvig_-_endeligt.pdfapplication/pdf icon hvidbog.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø anmoder om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 11 for Sauna i Krohaven i Rødvig

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at:

   

  1. Kommuneplantillæg 11 for Sauna i Krohaven i Rødvig vedtages
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 359:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 201 været udsendt i høring i 8 uger i perioden fra den 29.04.2020 til 24.06.2020.

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 1 høringssvar, som vedrører kommuneplantillæg og lokalplan, dette giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Lokalplanen behandles som separat punkt på dagsordenen.

  Forslag til Kommuneplantillæg 11 udlægger et nyt rammeområde med samme afgrænsning som lokalplan nr. 201. Planområdet er på tidspunktet for udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg beliggende i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Området udgør et mindre areal på ca. 38 m². Det nye rammeområde udlægges til rekreative formål i form af offentlig tilgængelig sauna o. lign. rekreative anlæg med tilknytning til kysten.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  ingen

  Historik

  24.09.2019 blev det på PMT besluttet at udarbejde Kommuneplantillæg og Lokalplan for Sauna i Krohaven i Rødvig

 • 375. Lokalplan for Sauna i Krohaven i Rødvig - vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_lokalplan_201_sauna_i_roedvig.pdfapplication/pdf icon hvidbog_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø anmoder om endelig vedtagelse af Lokalpaln 201 for Sauna i Krohaven i Rødvig

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Lokalplan 201 for Sauna i Krohaven i Rødvig vedtages
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

   

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 360:

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 201 været udsendt i høring i 8 uger i perioden fra den 29.04.2020 til 24.06.2020.

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 1 høringssvar, som vedrører kommuneplantillæg og lokalplan, dette giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Lokalplanen behandles som separat punkt på dagsordenen.

  Plan-, Miljø- & Teknikudvalget har på baggrund af en henvendelse fra Rødvig Badelaug igangsat udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for et mindre areal ved Krohaven i Rødvig. Foreningen ønsker at etablere en udendørs sauna. Stevns Kommune ønsker at fremme muligheden for sådanne friluftsinitiativer, som kan komme til gavn for en bred brugergruppe og som kan styrke Rødvig som en attraktiv turistdestination og bosætningsby.

   

  Det areal som saunaen ønskes opstillet på er beliggende i landzone og indenfor strandbeskyttelseslinjen. Opstilling af sauna indenfor strandbeskyttelseslinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Strandbeskyttelseslinjen administreres generelt meget restriktivt, men samtidig med vedtagelsen af den moderniserede planlov 1. juni 2017, blev der i naturbeskyttelsesloven indført en udvidet adgang til at dispensere til placering af mindre faciliteter langs stranden for klubber, foreninger, institutioner på betingelse af at de nævnte faciliteter opføres i tilknytning til eksisterende anlæg, fx parkeringsplads og at de er omfattet af en lokalplan der giver mulighed for at opføre et bestemt anlæg.

   

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 201 er derfor at give mulighed for etablering af en sauna, samt at sikre at saunaen indpasses i kystlandskabet.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen

  Historik

  24.09.2019 blev det besluttet at udarbejde Kommuneplantillæg og Lokalplan for Sauna i Krohaven i Rødvig

   

 • 376. Kommuneplantillæg 12, Rammeområde 2E2 - vedtagelse

  application/pdf icon kommuneplantillaeg_12.pdfapplication/pdf icon tillaeg_1_til_lokalplan_162_for_omraade_til_erhvervsformaal_ved_faxevej_i_haarlev.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø anmoder om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12 for rammeområde 2E2 Erhvervsområde Hårlev Syd.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg 12 vedtages
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

   

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 361:

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 12 og Tillæg 1 til Lokalplan 162 for område til erhvervsformål ved Faxevej i Hårlev har været udsendt i høring i 8 uger, i perioden, fra den 26.06.2020 til 21.08.2020. I høringsperioden har Stevns Kommune ikke modtaget høringssvar, som vedrører kommuneplantillæg 12 (eller Tillæg 1 til Lokalplan 162).

   

  I henhold til delegationsplanens pkt. 55 (Vedtagelse af mindre tillæg til lokalplaner), ligger beslutningskompetancen hos administrationen, lokalplantillægget er vedhæftet som bilag, til orientering.

   

  Formålet med Kommuneplantillæg 12 og Tillæg 1 til Lokalplan 162 er, at ændre den maksimale bebyggelsesprocent fra 40 til 45 i rammeområde 2E2 Hårlev og Lokalplan 162.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen

  Historik

  04.02.2020 vedtog PMT at sende Forslag til Kommuneplantillæg 12 i 8 ugers høring.

 • 377. Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020 - 2024

  application/pdf icon bilag_1._udkast_til_region_sjaellands_udviklingsstrategi_2020-2024.pdfapplication/pdf icon bilag_2._udkast_hoeringssvar_til_region_sjaellands_udviklingsstrategi_2020_-_2024.docx.pdf

  Resume

  Region Sjælland har sendt sin regionale udviklingsstrategi i høring. Fagudvalgene skal drøfte udviklingsstrategien og komme med input til et høringssvar, som efterfølgende forelægges ØU og KB til behandling i oktober.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, BUL, PMT, AET, SSU og ØU, at

  1. Region Sjællands udviklingsstrategi drøftes
  2. fagudvalg kommer med input til høringssvar
  3. ØU anbefaler udkast til høringssvar
  4. KB godkender udkast til høringssvar

   
  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 367:

  1. Drøftet
  2. Udviklingsstrategien bør konkretiseres på følgende punkter:
  • Den sammenhængende region: Den fysiske infrastruktur bør styrkes og binde regionen bedre sammen. Der bør være mere konkrete målsætninger vedrørende statsvej til Stevns og renovering af Østbanen og de øvrige lokalbaner
  • Den grønne og bæredygtige region: Der bør være mere konkrete målsætninger for indsatser ifht sammenhængede natur

   

  Liste O kan ikke anbefale at Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  Børn, Unge og Læring, 29. september 2020, pkt. 223:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen

   

  Sagen drøftet.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 30. september 2020, pkt. 218:

  1. Drøftet

   

  1. Udviklingsstrategien bør konkretiseres på følgende punkter:
  • Den sammenhængende region: Den fysiske infrastruktur bør styrkes og binde regionen bedre sammen. Der bør være mere konkrete målsætninger vedrørende statsvej til Stevns og renovering af Østbanen og de øvrige lokalbaner.
  • Den grønne og bæredygtige region: Der bør være mere konkrete målsætninger for indsatser ifht sammenhængede natur. 

  Social og Sundhed, 30. september 2020, pkt. 220:

  Anbefaling fra PMT anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen anbefales, herunder det udarbejdede høringssvar fra Stevns Kommune (se vedhæftede bilag).

   

  1 medlem (O) fastholder sin protokollering til punkt 2 i PMT's møde den 29.09.20. 

   

  Sagsfremstilling

  Region Sjællands Udviklingsstrategi er sendt i 8 ugers høring. Strategien har været i forhøring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har godkendt udkastet til strategien. Efter høringsperioden kommer Udviklingsstrategien til fornyet behandling i Udvalget for regional udvikling og behandles af Regionsrådet til november.

  Den regionale udviklingsstrategi sætter en dagsorden for udviklingen af hele Region Sjællands geografi. På regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland.

  Strategien sættes fokus på at styrke den grønne omstilling, borgernes sundhed, attraktive levevilkår og gøre FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til et omdrejningspunkt for strategiens indsatser.

  Strategien er bygget op om følgende fire temaer:

  • Den attraktive region
  • Den kompetente region
  • Den sammenhængende region
  • Den grønne og bæredygtige region

  Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål.

  Med afsæt i udviklingsstrategien skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner og prioriteres de udviklingsmidler, som Region Sjælland anvender til udviklingen af regionen.

  Stevns Kommune har nu muligheden for at fremsende høringssvar, og derigennem forsøge at motivere til opmærksomhedspunkter og indsatser i forbindelse med implementeringen. Alternativt finde inspiration i Udviklingsstrategien til, at vi i Stevns Kommune ønsker at byde os til som samarbejdspartner på områder eller igangsætte lokale initiativer, der understøtter strategiens fokusområder.

  I effektueringen af Udviklingsstrategien kan Region Sjælland i udgangspunktet bidrage gennem 4 virkemidler:

  1. Gennemføre kortlægninger, udarbejde analyser og opbygge viden om udfordringerne inden for de fire temaer i den Regionale Udviklingsstrategi.

  2. Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  3. Region Sjælland kan igangsætte og deltage i partnerskaber og indsatser, og herunder varetage koordineringen mellem aktørerne og bidrage med regionens ressourcer, viden og ekspertise samt medfinansiere de konkrete udviklingstiltag.

  4. Region Sjælland kan hjælpe regionale aktører med at hjemtage midler fra offentlige og private puljer til regionale udviklingsindsatser samt bidrage med medfinansiering.

  Udviklingsstrategien behandles i alle fagudvalg, som drøfter Region Sjællands Udviklingsstrategi og kan komme med input til høringssvar. På baggrund af input fra behandlingen i fagudvalgene, udarbejder forvaltningen et udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar forelægges ØU og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse i oktober.

 • 378. Østsjællands Beredskab - Regnskab 2019

  application/pdf icon aarsrapport_2019_for_oestsjaellands_beredskab.pdfapplication/pdf icon den_uafhaengige_revisors_paategning_-_ey.pdfapplication/pdf icon beretning_oestsjaellands_beredskab_2019.pdf

  Resume

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2019 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2019 viser et underskud på 1,9 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Selskabet likvideres på baggrund af det godkendte årsregnskab og likvidationsopgørelse forelægges ejerkommunerne.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU at

  1. Regnskabet for 2019 fra Østsjællands Beredskab godkendes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2019 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2018 med et underskud på 1,9 mio. kr.

   

  Note

  t.kr. (+=udgifter, -=indtægter)

  Budget 2019

  Regnskab 2019

  Afvigelse

   

  Driftsindtægter i alt

  -115.685

  -118.814

  -3.129

  1.1

  Kerneopgave

  -87.681

  -89.629

  -1.948

  1.2

  Serviceopgaver

  -28.005

  -29.186

  -1.181

   

  Driftsudgifter i alt

  109.553

  120.678

  11.125

  1.3

  Kerneopgave

  91.371

  101.934

  10.563

  1.4

  Serviceopgaver

  18.182

  18.744

  562

   

  Nettodrift

  -6.132

  1.864

  7.996

  1.5

  Anlæg

  5.000

  0

  -5.000

   

  Investeringer kerneopgave

  5.000

  0

  -5.000

   

  Investeringer serviceopgaver

  0

  0

  0

  1.6

  Resultat af drift og anlæg

  -1.132

  1.864

  2.996

   

  Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,0 mio. kr., der delvist modsvares af, at der i 2019 ikke er investeret de budgetterede 5,0 mio. kr. Det samlede resultat er således et merforbrug på drift og anlæg på 3,0 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.

  Selskabets egenkapital er ved udgangen af 2019 negativ med 2.772.000 kr., hvilket er en forværring på 2,6 mio. kr.

  Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

  Selskabet er likvideret og likvidationsopgørelsen og dermed bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab efter principper godkendt i beredskabskommissionen den 3. september 2019.

  Økonomi

  Likvidationsopgørelse og bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab og vil blive forelagt når denne opgørelse er udarbejdet.

 • 379. Plejecenterbyggeri tilbudsindhentning på samarbejde - godkendelse

  application/pdf icon bilag_til_ssu_30._sept._2020.pdf

  Resume

  Konkurrencemateriale til udpegning af det boligselskab, der skal bygge det nye plejecenter i St. Heddinge, fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. kravspecifikationen godkendes
  2. konkurrenceparametre i form af ønskespecifikation godkendes
  3. vægtning af konkurrenceparametre godkendes
  4. hovedsamarbejdsaftalen godkendes.

  Direktionen, 28. september 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 30. september 2020, pkt. 218:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. september 2020, at det nye plejecenter i St. Heddinge skal bygges i en etape med 40 boliger. Samtidig blev det besluttet, at det er kommunen selv, der skal eje servicearealerne. Den resterende del af byggeriet (selve plejecenteret og plejeboligerne) ejes af det boligselskab, som opfører byggeriet.

   

  Næste skridt i processen er at udpege det boligselskab, der skal forestå opførelsen af plejecentret. Udpegningen vil ske på markedsmæssige vilkår ved indhentelse af flere tilbud efter procedurereglerne i udbudslovens § 193. Der inviteres 3 boligselskaber til at afgive tilbud. I denne konkrete situation betyder det, at valg af tilbudsgiver vil ske blandt disse tre boligselskaber. Videre betyder det, at alle tilbudsgivere skal afgive tilbud på baggrund af de samme konkurrencebetingelser.

   

  Når den vindende tilbudsgiver er udpeget, men inden der underskrives aftale, offentliggøres det via en bekendtgørelse i EU-tidende (en såkaldt profylaksebekendtgørelse), hvem kommunen påtænker at indgå aftale med. Offentliggørelse sker for at reducere de udbudsretlige risici forbundet med processen. Offentliggørelsen løber i ti dage regnet fra dagen efter bekendtgørelsens offentliggørelse og hvis der måtte være indsigelser fra det øvrige marked, forventes disse indsigelser at fremkomme i denne periode.

   

  Efter periodens udløb kan hovedsamarbejdsaftalen med det valgte boligselskab underskrives, hvis der ikke er fremkommet indsigelser. Hovedsamarbejdsaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet om opførelsen af de 40 plejeboliger samt servicearealer.

   

  I forlængelse af indgåelsen af hovedsamarbejdsaftalen offentliggøres en ny bekendtgørelse om den indgåede kontrakt. Klagefristen er som udgangspunkt 30 dage regnet fra dagen efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse.

   

  Da konkurrenceudsættelse som nævnt følger udbudslovens § 193, er den ovenfor beskrevne procedure frivillig, men det anbefales alligevel at afholde den, da det på den måde er muligt at afgrænse den periode, hvori det vil være muligt at klage.

   

  Til brug for udpegning af boligselskab har forvaltningen fået udarbejdet et omfattende konkurrencemateriale. Hvoraf der skal træffes politisk beslutning om fire dele.

   

  Den første del er kravsspecifikationen (”Bilag 1” i vedlagte), som er Kommunens konkrete tekniske og organisatoriske krav til boligselskabets varetagelse af opførelsen. Der er ikke tale om et sæt detaljerede krav til plejecenterets eller servicearealernes indretning, men kravene er betingelser for, at et tilbud kan komme i betragtning.

   

  Den anden del er konkurrenceparametre i form af en specifikation af kommunens ønsker til boligselskabets varetagelse af processen (”Bilag 2” i vedlagte). Dokumentet besvares af tilbudsgiverne. Jo bedre ønskerne opfyldes, jo højere score opnår tilbuddet.

   

  Den tredje del der skal træffes politisk beslutning om, er vægtning af konkurrenceparametrene (s. 6 i vedlagte konkurrencebetingelser).

   

  Den fjerde del er hovedsamarbejdsaftalen (”Bilag 4” i vedlagte). Hovedsamarbejdsaftalen rammesætter bl.a. boligselskabets køb af byggegrunden, den byggeforretningsføreraftale der regulerer boligselskabets forpligtelser i forbindelse med opførelse af servicearealerne og kommunens efterfølgende køb af servicearealerne.

   

  Et første udkast til en hovedsamarbejdsaftale har tidligere været fremlagt politisk. I forhold til det tidligere fremlagte materiale skal følgende fremhæves i forhold til den hermed fremlagte hovedsamarbejdsaftale;

   

  1. Alt materiale er rettet til i forhold til beslutningen om at opføre 40 boliger i én etape.
  2. Alt materiale er rettet til i forhold til beslutningen om at eje servicearealerne.
  3. At det er præciseret i materialet, at Stevns Kommune ikke har afgørende indflydelse på opførelsen af plejecentret. I modsat fald indskrænkes kommunens handlefrihed efter de udbudsretlige rammer væsentligt.
  4. At tilbagekøbsklausulen for grunden er ændret.
  5. At plejecentret skal stå færdigt senest 21. sept. 2022.
  6. Driften af servicearealet indgår ikke i konkurrencen om valg af boligselskab.

   

  Når hovedsamarbejdsaftalen er indgået, vil boligselskabet stå for at opføre plejecentret. Herunder vil det være boligselskabet, der indgår aftale med den entreprenør, der skal bygge. Når plejecentret står færdigt, vil kommunen købe servicearealerne.

   

  Processen kan overordnet set illustreres på følgende måde:

   

   

   

  Økonomi

  Der er foreløbig afsat 3,195 mio. kr. i 2020 til påbegyndelse af byggeri af servicearealer. Ubrugte anlægsmidler overføres ifølge gældende regler til de efterfølgende budgetår. Resten af udgiften til byggeri af servicearealer skal efter den revurderede plejecenterplan optages i kommende års budget.

   

  Der er foretaget reberegning og fremlagt budgetønske på yderligere 10,036 mio. kr., således at den samlede sum til byggeri af servicearealer udgør 13,231 mio. kr., svarende til en m2-pris på 20.200 kr. (2020-priser).

   

  Det bemærkes, at der ikke er taget konkret stilling til m2-behov for servicearealer, og at budgetbehovet derfor vil ændre sig som følge af de valg, der træffes.

 • 380. Praksisplan for almen praksis - høring

  application/pdf icon praksisplan_almen_praksis_hoeringsversion_juli_2020.pdfapplication/pdf icon hoeringsbrev_og_hoeringsliste_til_praksisplan_almen_praksis_2021_-_2024.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_paa_praksisplan_for_almen_praksis.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har som de øvrige kommuner i Region Sjælland mulighed for at afgive høringssvar på Region Sjællands udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland”.

   

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, BUL, SSU og ØU, at

  1. høringssvar til udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland” godkendes.

  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 29. september 2020, pkt. 224:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen

   

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 30. september 2020, pkt. 219:

  Høringssvaret godkendes med den tilføjelse, at det bør inkluderes i høringssvaret, at hvis borger udskrives i weekenden, bør der være medicin med i weekenden.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  SSU's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har ved Praksisplanudvalget sendt udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland” i høring i bl.a. de 17 kommuner i Region Sjælland, Regionsældrerådet og Regionshandicaprådet. Praksisplanen er vedlagt som bilag sammen med høringsbrevet, der indeholder den fulde liste over høringsparter. Høringsfristen er den 23. oktober 2020.

   

  Praksisplanen skal sikre gennemførelsen af de tiltag i Region Sjællands Sundhedsaftale, der omfatter almen praksis. Herudover er praksisplanen det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, samt den kapacitetsplanlægning som er forudsætningen herfor.

   

  Den fælles målsætning er at styrke udviklingen af almen praksis som kerneaktør i det nære sundhedsvæsen, fordi almen praksis er tovholder og patienternes indgang til det samlede sundhedsvæsen på tværs af sektorer. Samarbejdet på tværs af sektorer og faggrupper skal være præget af kontinuitet og en klar ansvars- og opgavefordeling for at sikre, at patienterne oplever kvalitet, tryghed og sammenhæng i deres forløb.

   

  Praksisplanudvalgets målsætninger handler om:

  1. Lægedækning
  2. Fokus på sårbare patientgrupper
  3. Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder

   

  Ad 1. Lægedækning
  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Alle borgere i Region Sjælland fortsat har adgang til en praktiserende læge, uanset hvor i regionen de bor.
  • Det er attraktivt at være praktiserende læge i Region Sjælland.

   

  Ad 2. Fokus på sårbare patientgrupper

  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Implementere de indsatser i almen praksis, der kan forbedre den samlede livssituation for de sårbare patientgrupper

   

  Ad 3. Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder

  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Understøtte digitaliseringstiltag, der skaber kvalitet for patienterne/borgerne og letter arbejdet i almen praksis og kommunerne.
  • Understøtte at kendskabet til E-hospitalets ”call-center”, og de muligheder det indeholder, udbredes til borgere, almen praksis og kommunernes sundhedspersonale.

    

  Høringssvar

  Det vurderes, at Stevns Kommune kan bakke om de tre overordnede målsætninger i Praksisplan for almen praksis. Men der er også en række bekymrings- og opmærksomhedspunkter. Disse omfatter i korte træk:

   

  • At samarbejdsrelationen mellem kommune og læge er afgørende for at opnå et kvalificeret borgerforløb. Særligt når det drejer sig om sårbare borgere.
  • At overvejelserne om at give borgere adgang til fysioterapi uden henvisning fra egen læge giver anledning til opmærksomhed.
  • At der er en opgaveglidning i gang, som vil medføre flere kommunale opgaver, hvilket kræver fokus på, hvordan det sikres, at der er ressourcer og kompetencer til disse opgaver.
  • At der skal meget større fokus på, hvordan og hvad vi kommunikerer mellem sektorerne.
  • At det vil være en stor hjælp for sårbare borgere, at de ikke udskrives i weekenden.
  • At overvejelserne om at lade almen praksis henvise direkte til PPR er bekymrende.
  • At det ikke må underkendes at implementering af digitale løsninger kræver både tid og ressourcer.
  • At mange sårbare borgere ikke selv har udstyret til at kunne tilgå digitale løsninger.
  • Et ønske om at E-hospitalets ”call-center” kan bruges af den kommunale sygepleje i forhold til kronikere.
  • Et ønske om en IT-løsning for plejecentre, sådan at man har mulighed for at tilgå en beboers læge fra en plejecenteradgang.

   

  På den baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 381. Renovering af Algade, Store Heddinge - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_renovering_af_algade.pdfapplication/pdf icon sag_pmt_18._august_2020.pdfapplication/pdf icon notat_til_sag_pmt_18._august_2020_tidslinie.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Renovering af Algade, Store Heddinge

  2. der gives en anlægsbevilling på kr. 671.000 kr. til Renovering af Algade, Store Heddinge

  3. finansiere anlægsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen.

   

   

  Direktionen, 28. september 2020, pkt. 4:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 377:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

   Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Renovering af Algade, Store Heddinge, der omfatter arbejdet udført i perioden 2011 - 2020.

   

  Der henvises til PMT den 18. august 2020, hvor sagen blev fremlagt med ”Notat for Tidslinje for Algade sagen” samt kendelse fra Voldgiftsnævnet fra den 24. juni 2020. Merudgiften skyldes hovedsageligt procesrenter fra sagens start til slut samt udgifter til advokatbistand, udgifter til entreprenører og slutafregning til Voldgiftsnævnet i 2020.  

   

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 671.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af kassebeholdningen.

   

 • 382. Østsjællands Museum budget 2021

  application/pdf icon oestsjaellands_museum_budget_2021.pdfapplication/pdf icon oestsjaellands_museum_budget_2021_-_noter.pdf

  Resume

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndighed for Østsjællands Museum og skal dermed godkende Østslællands Museums budget for 2021.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. godkende Østsjællands Museums budget for 2021.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 30. september 2020, pkt. 217:

  Anbefalet.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndigheder for den selvejende institution Østsjællands Museum. Stevns Kommune skal som tilsynsførende myndighed godkende budgettet og orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelsen inden budgetårets begyndelse.

   

  Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse. Museet oplyser at museets bestyrelse d. 9. september har godkendt budgettet for 2021 (bilag 1 og 2).

 • 383. Stevns Kommunes ældreboliger - godkendelse af regnskab 2019 og budget 2021

  application/pdf icon revideret_afdelingsregnskab_afd._892-0_2019_underskrevet_.pdfapplication/pdf icon afdelingsbudget_2021_-_afd._892-0.pdfapplication/pdf icon skrivelse_fra_transport-_og_boligministeriet.pdfapplication/pdf icon foelgebrev_til_kommunen.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_alm_aeb_budget_2020_og_afd_moede_jun_2020.pdfapplication/pdf icon referat_af_moede_skaep._lejerbo_og_sk_12.08.2020.pdf

  Resume

  Lejerbo har indsendt regnskab for 2019 og budget 2021 til Stevns Kommunes godkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. regnskabet for 2019 godkendes.
  2. budget for 2021 godkendes.
  3. afdelingsmøder med beboerne aflyses. 

  Plan, Miljø og Teknik, 9. juni 2020, pkt. 308:

  Anbefales af et flertal bestående af V+N+B+A.

   

  Liste O anbefaler punkt 2, men anbefaler ikke pkt 1 og pkt 3.

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 321:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen returneres til forvaltningen med henblik på at undersøge om sagsfremstillingen indeholder alle relevante oplysninger om regnskabsaflæggelsen. 

  Direktionen, 28. september 2020, pkt. 3:

  Oprindelige indstilling anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 376:

  Anbefales af et flertal (V, N, A, B)

   

  Liste O anbefaler punkt 2, men anbefaler ikke punkt 1 og punkt 3

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen anbefales.

  1 medlem (O) fastholder sin protokollering fra PMT den 29.09.20.

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for Stevns Kommunes ældreboliger - afd. 892-0 er revideret af revisor uden bemærkninger, regnskabet er vedlagt som bilag. Afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. har godkendt regnskabet, med undtagelse af en enkelt stemme.

   

  Afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. har afholdt budgetmøder og bekræftet overfor Lejerbo, at de har godkendt afdelingens budget for 2021 med en huslejestigning på 0,33%, Budget 2021 er vedlagt som bilag.

   

  Med henvisning til den verserende Corona situation, hvor det ikke vil være forsvarligt at afholde afdelingsmøder med beboerne har Transport- og Boligministeriet i skrivelse af april 2020 oplyst, at når budgetstigningen er under 2 pct. kan afdelingsmødet aflyses og budget og regnskab godkendes af organisationsbestyrelsen, skrivelsen er vedlagt som bilag. Det er ligeledes oplyst, at kommuner som udlejer almene boliger får samme mulighed.

   

  Med henvisning til ovenstående foreslår Lejerbo, at kommunen træffer beslutning om at afdelingsmødet aflyses og at kommunen godkender det reviderede regnskab 2019 og budget 2021, følgebrev fra Lejerbo vedlagt som bilag.

   

  Supplerende bemærkninger til Økonomiudvalgets behandling 06. oktober 2020:

  ØU returnerede sagen til forvaltningen den 16. juni 2020, med henblik på at undersøge om sagsfremstillingen indeholdt alle relevante oplysninger til regnskabsaflæggelsen.

  Efterfølgende har forvaltningen søgt rådgivning hos Inge-Lis Kalum, specialist indenfor rådgivning om støttet boligbyggeri. Dette har afledt et baggrundsnotat udfærdiget af Inge-Lis Kalum med følgende konklusion vedr. regnskab 2019: Der forligger ikke indsigelser fra afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. af et sådant omfang, at regnskabet ikke kan indgå i kommunens eget regnskab, og regnskabet er derfor godkendt. Baggrundsnotat er vedlagt som bilag.

  Den 12. august 2020 blev der afholdt dialogmøde mellem S.K.Æ.P., Lejerbo og Stevns Kommune, for at fastslå proceduren for budget og regnskab. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

  Økonomi

  Regnskabet for Stevns kommunes ældreboliger indarbejdes i kommunens driftsregnskab og medtages i den kommende Budgetopfølgning.

 • 384. Covid 19 - status indenfor fagudvalgets område

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status på corona-krisen indenfor udvalgets område

  Indstilling

  Direktionen indstiller til PMT, BUL, AET, SSU og ØU

   

  1. orienteringen tages til efterretning

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Danmark er fortsat væsentligt påvirket af corona-krisen og krisen har også fortsat stor indflydelse på løsningen af de kommunale opgaver.

   

  Efter forårets nedlukning har der henover sommeren været foretaget en gradvis genåbning af det danske samfund. Smittetallet er dog generelt stigende også i Stevns Kommune. Der har dog (i skrivende stund) heldigvis ikke været større smitteudbrud på Stevns. Men der er løbende rundt omkring i landet mindre og større smitteudbrud, som medfører at der lokalt indføres restriktioner. Nye generelle restriktioner er også kommet til i forhold til brug af mundbind i det offentlige rum. Vi skal i Stevns kommune være klar til at håndtere genindførelse af restriktioner - hvis det skulle blive nødvendigt.

   

  I Stevns Kommune er der efter sommerferien nedsat et corona-forum, som har næsten samme sammensætning som forårets krisestab. Der afholdes ugentlige møder i corona-forum.

   

  Derudover er der nedsat et hygiejneteam med en bred ekspertise indenfor hygiejne, bygninger og rengøring. Hygiejneteamet har bistået ved genåbningen af de kommunale institutioner og øvrige bygninger. Hygiejneteamet har ligeledes bistået, da der skulle ske selvisolering af beboerne på Mandehoved og teamet har også foretaget en fornyet gennemgang af skoler og daginstitutioner efter sommerferien. Der er fortsat opmærksomhed på kommunikation om hygiejneregler ud på de enkelte arbejdspladser og til alle medarbejdere. Der arbejdes pt. på et oplæg til en kommunal hygiejneorganisation og en hygiejnepolitik.

   

  Skoler og dagtilbud er nu åbne i fuldt omfang, dog med lidt reducerede åbningstider for dagplejen. Der er øget fravær af både børn og personale i forbindelse med testning og selvisolering, når der af forskellige årsager foretages test. Det vil formentlig fortsætte ind i efteråret og vinteren. Stevns ejendomme arbejder på installation af håndvaske på institutionerne, som også kan bruges i efterårs- og vintermånederne.

   

  Hjemmeplejen og plejecentrene fungerer normalt, dog begrænses brugen af plejehjemmenes lokaler i forhold til eksterne aktivteter. Håndteringen af værnemidler er sat i system, men kræver fortsat en betydelig indsats af personalet. Obligatorisk af test af alle ansatte indenfor ældreplejen er ligeledes en opgave som genererer et betydeligt tidsforbrug.

   

  Som følge af den begrænsede brug af plejehjemmene til eksterne aktiviteter er der et betydeligt pres fra foreningerne på de lokaler som fortsat er tilgængelige. På skolerne er der nu rengøring to gange dagligt (om morgenen og efter skoletid), hvilket muliggør at skolerne kan anvendes til fritidsaktiviteter efter skoletid.

   

  Antallet af ledige er steget som følge af corona-krisen. De fleste samtaler afvikles ved fysisk fremmøde mens en mindre andel afvikles digitalt. Muligheden for at afholde samtaler digitalt er dog forlænget til den 31. december.

   

  Direktionen har besluttet, at fastholde den delvise åbning af rådhusets og andres administrative arbejdspladser i hvert fald frem til den 30. september. Af hensyn til koordinering af opgaver mv møder de fleste medarbejdere op på arbejdspladsen 2-3 dage om ugen, men derudover arbejdes der i videst muligt omfang hjemmefra. Nogle funktioner indebærer dog mange møder med borgerne og det kræver fysisk tilstedeværelse.

   

  Flere af efterårets større arrangementer er blevet aflyst. Det gælder således sundhedsdagen, mens andre er blevet tilpasset, så de kan afvikles på forsvarlig vis. Det gælder fx erhvervstræffet den 22. september og verdensmålsdagen den 12. september.

   

  Udviklingen går fortsat hurtigt og der kommer flere gange ugentligt opdateringer fra KL. De kan ses på Prepare. Direktionen udsender desuden informationsmails til KB ved behov.

   

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig status inden for udvalgets område.

   

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet ”Diverse orienteringer”

  Lovgrundlag

  En række love, bekendtgørelser og vejledninger er vedtaget/udstedt/udsendt som følge af corona-krisen. Nogle vejledninger er blevet revideret adskillige gange.

  Økonomi

  Der henvises til sag behandlet af ØU den 1. september og KB den 10. september

  Historik

  Politiske sager:

  KB 26. marts: Coronakrisens betydning for Stevns Kommunes drift og service

  SSU, PMT, AET og BUL 14-15 april samt ØU: Covid19 tiltag inden for fagudvalgets område

  ØU 21. april: Corona status april 2020

  KB 30. april: Corona-indsats status april 2020

  SSU, PMT, AET og BUL 12-13 maj samt ØU 19. maj: Covid 19 - Tiltag inden for udvagets område - maj 2020

  ØU 1. september og KB 10. september: Coronaudgfiter i 2020

   

   

 • 385. Sagspukkel i myndighed - orientering

  Resume

  Corona-krisen samt øget sagsmængde og udfordringer med fagsystemet har påvirket de fastsatte sagsbehandlingstider i hele myndighedsafsnittet. Forvaltningen har udarbejdet et plusforslag til ØU med henblik på en opnormering i visitationen, som skal sikre, at sagspukler og stort arbejdspres nedbringes.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til ØU via Direktionen og SSU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 4:

  Anbefales taget til efterretning.

  Social og Sundhed, 30. september 2020, pkt. 224:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Myndighedsafsnittet i Sundhed & Omsorg består af afdelingerne voksen/handicap, hjælpemidler og visitation. Denne sagsfremstilling følger op på sagsfremstillingen fra 4. juni i år vedrørende sagsbehandlingstider i hjælpemiddelafdelingen og giver en status på sagsbehandlingen i henholdsvis hjælpemiddelafdelingen og visitationen ultimo august 2020.

   

  Corona-krisen har udfordret sagsbehandlingen i hele myndighedsafsnittet, da det i en længere periode ikke var muligt at foretage de nødvendige hjemmebesøg. Det har givet en ophobning af sager både i hjælpemiddelafdelingen og i visitationen. Mængden af sager, der ikke har fået tildelt en sagsbehandler, er derfor støt voksende i begge afdelinger, hvilket har den konsekvens, at der er et stigende antal sager, hvor sagsbehandlingstiden er overskredet. Det selvom myndighed som helhed både gennem 2019 og frem til corona-krisen i 2020 har arbejdet målrettet for at overholde de vedtagne sagsbehandlingstider.

   

  Med baggrund i nuværende situation vurderes alle ansøgninger fortsat efter, om de er akutte. Hvis en ansøgning vurderes at være akut, går sagsbehandlingen i gang med det samme.

   

  Som det fremgår af SSU’s orientering af 4. juni 2020, havde hjælpemiddelafdelingen planlagt at sagsbehandle en ophobet mængde af sager vedrørende støtte til køb af bil inden sommerferien 2020. Denne prioritering har betydet en øget venteliste for sagsbehandling af øvrige hjælpemidler, da medarbejderressourcen er den samme.

   

  Særlige forhold har skubbet yderligere til situationen. Herunder sager som kræver ekstra vurdering og belysningsarbejde/dokumentation. Prioriteringen i forbindelse med genåbningen er fortsat gældende, og teamet gør en stor indsats med at få sagerne behandlet.

   

  Visitationen var allerede før corona-krisen presset på ressourcer. Konsekvenserne af nedlukningen har derfor påvirket dette team endnu mere end den øvrige del af myndighed, hvilket har medført ventelister på sagsbehandlingen.

   

  Det skaber desuden et ekstra pres på visitationen, at alle ældre nu kan søge en ældrebolig. Til boligvisitationsmøderne indstilles for nuværende 60 % flere sager end fx i januar måned, og antallet af ubehandlede boligansøgninger er vokset til 55 sager i uge 34. Det betyder, at der er risiko for, at målgruppen til en ældrebolig kan opleve en forlænget sagsbehandlingstid, da tiden nu også bliver brugt til at vurdere ansøgninger fra borgere, der ikke er inden for målgruppen.

   

  Enkelte sager kan være meget tidskrævende og komplekse og desuden opleves det, at udskrivninger fra sygehuse er mangelfulde og derfor kræver ekstra opfølgning.

   

  Fagsystemet Cura er endnu ikke fuldt implementeret, hvilket også kræver medarbejder ressourcer til udvikling af systemet.

   

  Forvaltningen vurderer, at visitationen ikke er bemandet svarende til mængden af arbejdsopgaver, hvorfor forvaltningen har udarbejdet et plusforslag med oplæg til en opnormering i 2021.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Økonomi

  Der er fremsat budgetønske til 2021 på en permanent visitatorstilling samt en faglig koordinator tidsbegrænset i 1 år.

  Budgetønsket er beregnet til 1.040.000 kr. i 2021 og 520.000 kr. i overslagsårene.

 • 386. Mødeplan for politiske møder i 2021

  application/pdf icon forslag_til_moedekalender_2021.pdf

  Resume

  Forslag til den politiske mødeplan i 2021 forelægges igen, hvor økonomichef Anton Svendsen deltager.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. udkast til mødeplan godkendes.
  2. udkastet efter KB's behandling sendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødedag/-tidspunkt i forhold til ØU-møderne.

  Direktionen, 7. september 2020, pkt. 3:

  Udsættes og genoptages.

   

  Konstituerende møde for den nye Kommunalbestyrelse skal lægges ind i mødekalenderen.

   

  Evt. bemærkninger fra Økonomi indarbejdes

  Direktionen, 14. september 2020, pkt. 1:

  Drøftet og tilrettet.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Udkastet anbefales.

   

  1 medlem (O) anbefaler, at der ikke planlægges udemøder på nuværende tidspunkt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2020 er som udgangspunkt udarbejdet efter samme principper som mødeplan for indeværende år.

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i april afholdes onsdag i stedet for torsdag.
  • at kommunalbestyrelsen afholder 2 udemøder i 2021 (28. april og 14. oktober).

   

 • 387. Bedre Dagsordner - Orientering

  application/pdf icon saadan_skriver_du_en_god_sagsfremstilling.pdf

  Resume

  Forvaltningen arbejder med at forbedre de politiske sagsfremstillinger. Projektet hedder Bedre Dagsordner, og nu er vi klar med en opdateret vejledning for, hvordan vi skriver gode sagsfremstillinger. Sagen er en orientering til ØU om resultatet af projektet og den kommende proces.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU, at

  1. tage den opdaterede vejledning ’Sådan skriver du en god sagsfremstilling’ til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I projektet Bedre Dagsordner fra 2015 lavede den daværende arbejdsgruppe i projektet en vejledning til, hvordan vi skriver gode sagsfremstillinger. Nu har vi sat fokus på sagsfremstillingerne igen, bl.a. på baggrund af et politisk ønske, nye ansatte og en øget anvendelse af digitale enheder, når vi læser dagsordner. Nu er vi klar med en opdateret version af vejledningen.  

   

  Eksempler på det nye i vejledningen:

  • Mere fokus på, at indholdet i vores sagsfremstillinger er politisk relevant. Dvs. at vi husker konsekvenser, valgmuligheder, argumenter, effekt ift. borgerne mv., og i mindre grad proces og faglige detaljer.
  • Mere fokus på sigende overskrifter.  
  • Vi læser dagsordner på skærmen (især iPad): Det skal vi tage højde for, når vi skriver, f.eks. ved hjælp af flere underoverskrifter, afsnit og tabeller, som er lettere at få overblik over.
  • Nye formuleringer til de økonomiske indstillinger og afsnittet, som handler om økonomiske konsekvenser.
  • En ensrettet måde at angive, hvis nogen fra forvaltningen deltager på et udvalgsmøde.

   

  Vejledningen er blevet godkendt i chefgruppen den 7. september 2020 og er vedlagt som bilag.

   

  Baggrund for opdateringerne i vejledningen

   

  Opdateringerne i vejledningen bygger på:

  • Interview med fem politikere fra kommunalbestyrelsen.
  • Konsulents anbefalinger og workshop med en superbruger fra hvert center samt chefgruppen.
  • Superbrugernes erfaringer med vores sagsfremstillinger og input fra centre.

   

  Den kommende proces

  Hen over efteråret vil alle ansatte, som skriver sagsfremstillinger, blive undervist i, hvordan vi skriver gode politiske sagsfremstillinger. Vi tager afsæt i den opdaterede vejledning og Stevns Kommunes retningslinjer for godt sprog.

   

  Vi vil have et øget fokus på arbejdet med teksterne, og hvordan vi fastholder resultaterne. Det indebærer bl.a. undervisning for nye ansatte, der skal skrive sagsfremstillinger, og vi evaluerer på vejledningen efter et år.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 388. Fornyelse af revisionskontrakt (Lukket)

 • 389. Placering af Solstrålen, skoletilbud for autister (Lukket)

 • 390. Salgsforberedende arbejde Strøbyhjemmet (Lukket)

 • 391. Salg af grunde - K (Lukket)

 • 392. Salg af grund (Lukket)

 • 393. Etablering af anretterkøkken i daginstitution Humlebien - anlægsbevilling (Lukket)

 • 394. Opgradering af central infrastruktur – anlægsbevilling (Lukket)

 • 395. Vintertiltag i forbindelse med coronasmitte på skoler og daginstitutioner - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 396. Diverse orienteringer - ØU den 6. oktober 2020 (Lukket)

 • 397. Underskriftsark (Lukket)