Referat

 • 201. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 3. september 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jakob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

 • 202. Kommuneplan 2021 - Generelt

  application/pdf icon bilag_2_tidsplan_kp_2021_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_om_kommuneplanen_0.pdf

  Resume

  PMT og AET orienteres om Kommuneplanen og overordnede strukturelle ændringer som revisionen medfører, samt forslag til borgerinddragelse. Udvalgene skal komme med deres anbefalinger til de strukturelle ændringer samt borgerinddragelsen. Desuden skal udvalgene i de efterfølgende dagsordenspunkter drøfte fortvaltingens forslag til ændringer samt sætte en retning for implementeringen i Kommuneplanen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT og AET, at

  1. udvalgene anbefaler at forvaltningen foretager redaktionelle ændringer samt ændringer i Kommuneplanens struktur
  2. udvalgene anbefaler at forvaltningen afholder tematiske borgermøder i høringsperioden
  3. udvalgene i de efterfølgende dagsordenspunkter (nr. 345-355) drøfter forvaltningens forslag til ændringer i Kommuneplanen og kommer med anbefalinger til den endelige implementering i Kommuneplanen.  

  Plan, Miljø og Teknik, 3. september 2020, pkt. 345:

  Anbefalet.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jakob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Om Kommuneplanen

  Kommuneplanen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen hvert 4. år og den virker 12 år frem i tiden. Den indeholder tre hovedafsnit:

   

  Hovedstruktur

  • Hovedstrukturen angiver de overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen
  • Den beskriver de stategiske og langsigtede overvejelser for de næste 12 år
  • Og danner et overblik over kommuneplanens indhold

   

  Retningslinjer

  • Afsnittet fastlægger retningslinjer for arealanvendelsen
  • Planlovens §11a dikterer hvilke retningslinjer der skal indgå i Kommuneplanen
  • Retningslinjerne beskriver hvilke hensyn der skal tages i planlægningen
  • Retningslinjerne udgør desuden grundlaget for kommunens naturforvaltning

   

  Rammer

  • Rammedelen udlægger rammer for de områder der skal lokalplanlægges
  • Rammerne beskriver bygge- og anvendelsesmuligheder
  • Rammerne kan være både for bolig, erhverv, fritidsformål og tekniske anlæg

   

  Fuld revision, men med hovedvægt på udvalgte temaer

  Med Planstrategi 2020 vedtog KB at Kommuneplanen for Stevns Kommune skulle undergå en fuld revision, med hovedvægt på planlovsændringerne indenfor: detailhandel, grønt danmarkskort, klimatilpasning, produktionserhverv samt støj, støv, lugt og anden luftforurening. Desuden opgøres restrummeligheden for boliger, erhverv og sommerhuse og der indarbejdes en ny udpegning af kulturmiljøer, helårsboliger i byzone samt nye retningslinjer for turisme.

   

   

  Ændringer i Kommuneplanens struktur

  I forbindelse med arbejdet med kommuneplanrevisionen foretages der redaktionelle ændringer samt enkelte strukturelle ændringern, der har til formål at fremme forståelsen og læsbarheden af planen. Dermed vil der komme nye afsnit og temaer til mens andre afsnit og temaer udgår. Desuden er der afsnit og temaer der flyttes eller samskrives med andre.

   

  Nye afsnit der tilføjes

  • Grønt Danmarkskort får sit eget afsnit under temaet Natur
  • Under temaet Bosætning oprettes et nyt afsnit om Landsbyer og bosætning i landzone

   

  Afsnit og temaer der udgår

   

  Afsnit der samskrives

  Afsnittene om Tekniske anlæg, vindmøller, tele- og antennemaster samskrives under Tekniske anlæg http://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/2859

   

  PMT og AETs anbefalinger til arbejdet med kommuneplanrevisionen

  Forvaltningen har behov for at PMT og AET kommer med nogle anbefalinger, der sætter retningen for de ændringer der skal foretages i Kommuneplan 2021. I de efterfølgende dagsordenspunkter (nr. 345-355) skal udvalgene drøfte forvaltningens forslag til ændringer i Kommuneplanen og konsekvenserne af disse, samt komme med anbefalinger til den endelige implementering i Kommuneplanen. Forslag til Kommuneplan 2021 skal behandles første gang i Kommunalbestyrelsen februar 2021.

   

  Borgerinddragelsesproces

  I forbindelse med visionsprocessen i 2018 blev der afholdt en borgerworkshop i Rødvig, hvor kommunens borgere havde mulighed for at give deres input til det videre arbejde med visionen, planstrategien og kommuneplanen.

  Disse input har været med til at forme planstrategien og har derfor også sat rammerne for nogle af ændringerne i kommuneplanen.

   

  I forbindelse med den offentlige høringsperiode, der er planlagt til at ligge i marts-april 2021, vil der blive afholdt borgermøder med forskellige temaer:

  • Byudvikling og arealudlæg i Kommuneplan 2021
  • Erhverv og turisme i Kommuneplan 2021
  • Klima og Natur i Kommuneplan 2021

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

 • 203. Kommuneplan 2021 - Byudvikling og arealudlæg

  application/pdf icon bilag_2_oensker_arealudlaeg_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_restrummelighed_0.pdf

  Resume

  Stevns kommunes nuværende restrummelighed er næsten lig det estimerede arealbehov for de kommende 12 år. Derfor er der ikke rum til at udlægge nye store arealer til byvækst. Udvalgene skal drøfte og komme med deres anbefalinger til forvaltningens indstilling om at der i Kommuneplan 2021 ikke udlægges nye rammer til byudvikling til trods for at der er flere grundejere, der har ytret ønsker om arealudlæg i Strøby Egede og Valløby. Udvalgene skal ligeledes drøfte og komme med deres anbefalinger til forvaltningens indstilling om at udpege området i Valløby til perspektivareal for fremtidig byudvikling, samt indstillingen om at der stilles krav om forudgående analyse og borgerproces før der igangsættes større byudviklingsprojekter i øvrige byer.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT og AET, at

   

  1. udvalgene anbefaler, at der ikke udlægges eller omfordeles nye rammer til byudvikling i Kommuneplan 2021
  2. udvalgene anbefaler, at der udlægges et nyt perspektivareal ved Valløby i Kommuneplan 2021
  3. udvalgene anbefaler, at der i Kommuneplan 2021 indgår retningslinjer der stiller krav om forudgående analyse og borgerproces før der igangsættes større byudviklingsprojekter i øvrige byer

  Plan, Miljø og Teknik, 3. september 2020, pkt. 346:

  Anbefalet

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingspunkt 2 idet han ønsker, at der foretages en politisk helhedsvurdering af udlægningen af nye perspektivarealer.  

  Beslutning

  Ikke til stede: Jakob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefalet.

   

  Sejer Folke Henriksen (Ø) kan ikke anbefale indstillingspunkt 2, idet han ikke ønsker, at der udlægges et nyt perspektivareal ved Valløby.

  Sagsfremstilling

  Behov for udlæg af nye arealer til byvækst

  Efter planlovens § 11, stk. 1, skal der foreligge en kommuneplan hvert 4. år, der omfatter en periode på 12 år. Kommuneplanen fastlægger blandt andet kommunens behov for nye arealudlæg til byvækst inden for den 12-årige planperiode. Stevns Kommunes forventede behov for arealudlæg i Kommuneplan 2021 er beregnet ud fra en af Erhvervsministeren fastlagt metode, der består af 3 trin:

   

  1. Opgørelse af det samlede forventede arealbehov for de kommende 12 år (bruttobehovet).

  Med udgangspunkt i KMD’s opgørelse af den gennemsnitlige byggeaktivitet på Stevns de sidste 5 år, er der beregnet et bruttobehov for de kommende 12 år på: 936 boliger / 93,6 ha

  Opgørelsen af Bruttobehovet fremgår af Bilag 1

   

  2. Opgørelse af rummeligheden, dvs. arealer til byvækst i den aktuelle kommuneplan, som endnu ikke er udnyttet.

  Restrummeligheden for Stevns Kommune er opgjort ud fra en gennemgang af bl.a. lokalplaner og ortofotos for endnu ikke udnyttede rammer i tilknytning til byzone i Store Heddinge, Hårlev, Strøby Egede, Rødvig, Klippinge og Hellested.

  Den samlede restrummelighed er opgjort til 93 ha. En detaljeret opgørelse af Restrummeligheden per kommuneplanramme fremgår af Bilag 1.

   

  Oversigt over Stevns Kommunes restrummelighed i 2020, fordelt på beliggenhed:

  Store Heddinge 26,9 ha

  Strøby Egede 21,6 ha

  Rødvig 20,1 ha

  Hårlev 17,7 ha

  Hellested 4,3 ha

  Klippinge 2,4 ha

   

  3. Vurdering af hvorvidt der er behov for at udlægge nye arealer til byvækst

  Idet bruttobehovet på 93,6 ha er større end restrummeligheden på 96 ha, er nettobehovet for Stevns Kommune de kommende 12 år positivt. Dog kan der reelt kun påvises behov for at udlægge et mindre areal på 0,6 ha til byvækst i de kommende 12 år. Opgørelsen af Nettobehovet fremgår af Bilag 1

   

   

  Konkrete ønsker til udlæg af nye arealer til byvækst

  Der er indkommet flere ønsker om at udlægge arealer i Kommuneplan 2021. De konkrete ønsker om arealudlæg knytter sig alle til fremtidige potentielle udviklingsmuligheder beskrevet i de nyere udviklingsplaner for Strøby Egede og Valløby.

  En grundejer ønsker at udlægge 2,5 ha syd for Sognevej i Valløby, mens to andre grundejere ønsker at udlægge til sammen 8,5 ha ved Lendrumvej i Strøby Egede. Ønskerne til nye arealudlæg fremgår af Bilag 2

   

  Dersom der er politisk ønske om at indfri de indkomne ønsker til byudvikling i form af et eller flere nye udlæg i Kommuneplan 2021, skal det være velbegrundet og der skal kunne påvises et konkret behov for yderligere byvækst overfor Erhvervsstyrelsen. Da kommunens restrummelighed næsten er lig det forventede arealbehov for de kommende 12 år (vi har kun 0,6 at gøre godt med), vil det kræve at eksisterende rammer må omfordeles, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at udlægge nye rammer til byudvikling. Det vil betyde at eksisterende rammer skal tilbageføres. Desuden skal al udvikling ske ud fra indefra-ud-princippet, jfr. Planloven. Indefra-ud-princippet forklares på s. 11-13 i Erhvervsstyrelsens Vejledning om byvækst:

  Vejledning om byvaekst erhvervsstyrelsen 17

   

  Ønsker i Valløby

  Ved planlægning af et nyt udlæg ved Sognevej i Valløby vil der være behov for 1,9 ha mere restrummelighed end det kommunen har i dag. Det vil være i overensstemmelse med indefra-ud princippet.

  I kommuneplan 2017 er Valløby dog defineret som 'øvrig by'. Dersom man ønskler at prioritere byudvikling i de 4 udviklingsbyer på Stevns, hvor der er god offentlig transport, indkøbsmuligheder, skoler og daginstitutioner kan det tale imod at udlægge store arealer i Valløby.

   

  Ønsker i Strøby Egede

  Ved planlægning af to nye udlæg ved Lendrumvej i Strøby Egede vil der være behov for 7,9 ha mere restrummelighed end det kommunen har i dag.

  Udlæggene vil ikke være i overensstemmelse med indefra-ud princippet, da der stadig ligger et uudnyttet perspektivområde imellem Nicolinelund og arealerne der ønskes udlagt. I helt særlige tilfælde, hvor der er væsentlige planlægningsmæssige begrundelser for fravigelse fra indefra og ud-princippet, eller hvor dette vil give utilsigtede begrænsninger for en kommunes udviklingsmuligheder, kan et område undtages fra indefra-ud-princippet. Forvaltningen vurderer ikke at dette kan anses som et helt særligt tilfælde. Planklagenævnet stedfæstede juni 2020 Stevns Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om byudvikling på den sydlige del af området.  

   

  Perspektivarealer

  Perspektivarealer er områder, der ikke udlægges som rammer i Kommuneplanen, men overvejes udlagt på sigt. Idet perspektivarealer ikke er en del af kommuneplanlægningen, forholder Erhvervsstyrelsen sig i princippet ikke til kommunens udlæg af perspektivarealer ligesom de heller ikke indgår i restrummeligheden.

  I kommuneplan 2021 udpeges et område på 2,5 ha ved Sognevej i Valløby som perspektivareal. Der er igangsat en lokalplanproces for udvikling af området og i Udviklingsskitse for Valløby er området udpeget til fremtidig byudvikling. Området fremgår af Bilag 2.

   

   

  Mulighed for omfordeling af rammer

  Dersom det alligevel besluttes, at der skal udlægges nye arealer til byvækst i Kommuneplan 2021, der udgør mere end 0,6 ha, er det nødvendigt at foretage en omfordeling af de eksisterende udlæg.

  I den forbindelse er det nærliggende at overveje at aflyse nogle af de rammer der kun er kommuneplanlagte og hvor der ikke umiddelbart er planer for området de kommende år. Desuden kan det være oplagt at overveje at aflyse nogle af de rammer der er oversvømmelsestruede, jfr. det nye oversvømmelseskort der vil blive indarbejdet i afsnittet om erosion og oversvømmelse i kommende kommuneplan 2021. Der er oversvømmelsestruede rammer for boligudvikling i både Rødvig og Hårlev. Det drejer sig om kommuneplanrammerne 4 B9 i Rødvig og 2 B8 i Hårlev. Disse rammer fremgår af kortene på bilag 1

   

   

  Byudvikling i øvrige byer

  Øvrige byer er i Stevns Kommunes bymønster at betragte som større landsbyer beliggende i byzone. De øvrige byer har ikke nødvendigvis kapacitet, infrastruktur, indkøbsmuligheder eller let adgang til offentlige institutioner og kan være sårbare overfor byudvikling. Kommunens prioriterede byudviklingsområder er ’Kommunecentrene’ Store Heddinge og Hårlev, ’udviklingsbyerne’ Strøby Egede og Rødvig. De ’øvrige byer’ omfatter Valløby, Strøby, Klippinge og Hellested.

  Der er stor interesse fra investorer og lodsejere for at byudvikle i tilknytning til de øvrige byer. Forudgående for ønsker om byudvikling og for at kunne vurdere de mange ønsker om mindre boligudbygning, huludfyldning og afrunding i de øvrige byer, bør der laves en borgerproces og analyse af byernes kvaliteter, sårbarheder, potentialer og kapacitet.

   

  Valløby har fået udarbejdet en udviklingsskitse, der er at betragte som en kortlægning og gensidig aftale mellem borgere og kommunalbestyrelse.

  Strøby er, qua sin beliggenhed tæt på Køge, et meget eftertragtet sted at opføre nye boliger og erhverv. Det er derfor nærliggende, at der i kommende kommuneplanperiode udarbejdes en kapacitetsanalyse/ mini-udviklingsskitse, der kan kortlægge byens sårbarheder, potentialer og kvaliteter og danne vidensgrundlaget for hvor, hvad og hvor meget der kan tilføjes Strøby.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Økonomi

  Ingen konsekvenser for budgettet.

  Historik

  22 januar 2020, Planstrategi 2020 blev vedtaget

  21 december 2017, Kommuneplan 2017 blev vedtaget

  oktober 2017, Erhvervsstyrelsen udgav Vejledning om byvækKommunens bymønster blev fastlagt i Stevns Kommuneplan 2009 og er videreført i Stevns Kommuneplan 2017, der er ligeledes fastlagt en udviklingsretning for byudviklingen, så det sikres, at der skabes sammenhæng med de eksisterende byområder, og at byudviklingen bidrager til at fastholde en skarp grænse mellem by og land.st

  15. juni 2017, ny Planlov trådte i kraft

 • 204. Kommuneplan 2021 – Landsbyer og landzone

  application/pdf icon anbefalinger-fra-udvalget-for-levedygtige-landsbyer_0.pdfapplication/pdf icon en_metode_fra_realdania_0.pdf

  Resume

  Den nye ændring i planloven forpligter kommunerne til at udarbejde strategier for deres landsbyer og åbner samtidig op for at udpege omdannelseslandsbyer. PMT og AET skal drøfte og komme med anbefalinger til forvaltningens indstilling om, at der i kommende planperiode skal udarbejdes en landsbystrategi, men at der endnu ikke udpeges omdannelseslandsbyer. Samtidig skal udvalgene drøfte forvaltningens indstilling om, at de udpegede landsbyer udgår i Kommuneplan 2021 og komme med deres anbefalinger hertil.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT og AET, at

  1. udvalgene anbefaler, at der i kommende planperiode skal udarbejdes landsbystrategier i samarbejde med borgere i landsbyerne
  2. udvalgene anbefaler, at der i forbindelse med kommuneplanrevisionen ikke udpeges omdannelseslandsbyer, men at der bør udarbejdes kriterier for udpegning af omdannelseslandsbyer i forbindelse med det kommende landsbystrategiarbejde.
  3. udvalgene anbefaler, at udpegede landsbyer udgår i Kommuneplan 2021
  4. udvalgene anbefaler, at retningslinjer for landsbyerne i Kommuneplan 2021 flyttes til en nyt afsnit under temaet Bosætning

   

  Plan, Miljø og Teknik, 3. september 2020, pkt. 347:

  Anbefalet. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Jakob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Planlovsændring vedr. Landsbystrategi

  Fra 1. januar 2019 er kommunerne forpligtiget til i kommuneplanlægningen at planlægge strategisk for landsbyer, så der tages sammenhængende stilling til muligheder for udvikling af landsbyer, samt til at indarbejde retningslinjer for udviklingen af landsbyer. Lov om strategisk planlægning for landsbyer er en opfølgning på anbefalingerne om planloven fra Udvalget for levedygtige landsbyer. Anbefalingerne er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt en metode udarbejdet af Realdania.

   

  Kommuneplan 2021

  Eksisterende retningslinjer i Kommuneplan17 vedr. landsbyer revideres og samles i kommuneplan 2021 i et eget afsnit - Bosætning/ Landsbyer og landzone. Det er retningslinjer i KP17 for landsbyer under Erhverv/ Byggeri i landzone og retningslinjer fra Bosætning/ Kulturmiljø og værdier samt bygningsbevaring og kirkeomgivelser vedr. udpegede landsbyer.

  I redegørelsen for Landsbyer og lanszone vil det fremgå, at der er igangsat et strategisk arbejde med landsbyerne på Stevns og at der i kommende planperiode skal udarbejdes strategier for landsbyerne. Landsbystrategierne skal udarbejdes i samarbejde med borgere og der skal kortlægges behov, kvaliteter og strategiske greb for landsbyerne. Strategierne har til formål at understøtte landsbyernes leve- og bæredygtighed med respekt for stedbundne kvaliteter og skal udarbejdes med baggrund i de beskrevne kriterier fra Udvalget for levedygtige landsbyer, Planstrategi 2019 og nuværende gældende planlægning.

   

  Omdannelseslandsbyer

  Kommunalbestyrelsen har mulighed for hvert fjerde år i kommuneplanen at udpege og afgrænse op til to omdannelseslandsbyer, hvor landzoneadministrationen skal have en særlig og mindre restriktiv karakter. Der udpeges ingen omdannelseslandsbyer i kommuneplan 2021. Det er dog muligt at udpege omdannelseslandsbyer med et kommuneplantillæg. I forbindelse med landsbystrategien, der bliver udarbejdet i kommende planperiode, kan der for eksempel udarbejdes kriterier for udpegelse eller en liste over landsbyer der lever op til kriterierne for at blive udpegede og i hver planperiode kan der udpeges op til to fra listen.

  Udpegningen af en omdannelseslandsby er en kommunal tilkendegivelse af, at der ønskes en fysisk transformation i områder med befolkningstilbagegang. Når en omdannelseslandsby er udpeget, vil der inden for afgrænsningen være mulighed for at opnå landzonetilladelse til forskellige omdannelsegreb, der for eksempel kan være baseret på et program eller en udviklingsskitse for byen.

  Udpegningen af omdannelseslandsbyer kan bruges som et værktøj i sammenhæng med kommunens strategiske planlægning for landsbyer og bør ske på baggrund af en proces med inddragelse af borgere, lokale aktører og lodsejere for at skabe grundlaget for omdannelsen og opstille fælles visioner. Det kan for eksempel være forbedringer af natur- og kulturværdier, brug af landsby- og byfornyelsespuljer, indsatser for det lokale foreningsliv og forbedringer af trafikale forhold.

  Udpegningen er en forpligtende aftale mellem kommunen, borgerne, grundejerne og andre aktører. Programmet eller udviklingsskitsen bør blandt andet indeholde de fysiske rammer og den konkrete afgrænsning for omdannelseslandsbyen samt analyse, kortlægning og vision for landsbyen. Erfaringer viser, at en plan og forpligtende samarbejde med borgerne er essentielt, hvis kommunen ønsker at skabe synlighed for investeringer og samtidig sikre, at der ikke opstår interessekonflikter i forhold til den fysiske afgrænsning. Se anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer

  Landsbystrategien samt evt. udpegede og afgrænsede omdannelseslandsbyer skal indarbejdes i næste kommuneplanrevision.

   

  Udgår i Kommuneplan2021

  Udpegede landsbyer

  Stevns Kommuneplan17 er der udpeget 27 landsbyer. Udpegningen har til formål at bevare landsbyernes historiske kvaliteter. Der mangler i dag grundlag for udpegningen, da der ikke er specifikke beskrivelser af landsbyerne og de bevaringsværdige kvaliteter. Desuden er landsbyerne ikke geografisk afgrænset i kommuneplanen, hvilket giver manglende lovhjemmel og administrative problemstillinger i sagsbehandlingen.

  De 27 udpegede landsbyer udgår og medtages ikke i kommuneplan 2021.

  De overordnede intentioner med udpegningen medtages i arbejdet med landsbystrategien og de generelle retningslinjer for landsbyerne medtager under Bosætning/ Landsbyer og landzone. Nogle af landsbyerne indgår desuden i udpegning af kulturmiljøer i kommuneplan 2021.

   

  Byggeri i Landzone

  Stevns Kommuneplan17 indeholder retningslinjer for byggeri i landzone der allerede er reguleret af planlovens §§ 34-38 landzone administration. Afsnittet udgår og relevante retningslinjer medtages under temaet Bosætning/ Landsbyer og landzone i Stevns Kommuneplan 2021.  

   

  Lovgrundlag

  Lov om strategisk planlægning for landsbyer, Planloven

  Historik

   1. januar 2019 - Lov om strategisk planlægning for landsbyer, Planloven

 • 205. Kommuneplan 2021 – Kulturmiljøer

  application/pdf icon kulturmiljoeer_kp17_og_kp2021_endelig_0.pdfapplication/pdf icon kulturmiljoescreening_2018_0.pdf

  Resume

  Stevns kommune har foretaget en ny udpegning af kulturmiljøer i Kommuneplan 2021 og dermed udgår den nuværende udpegning i kommuneplan 2017. Revisionen indebærer at kulturmiljøernes omfang er blevet reduceret til det halve. I forbindelse med screeningen er kommunens kulturmiljøer blevet kvalificeret og vurderet på nationalt niveau og der indgår nu også bymiljøer i udpegningen. Der åbnes op for udvikling i kulturmiljøerne, men bymiljøerne bør her sikres gennem lokalplanlægning. Desuden udpeges også kommunens kridstenshuse. Udvalgene skal drøfte forvaltningens indstillinger og komme med deres anbefalinger til implementeringen af udpegningen og forvaltningen af den i kommuneplanen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT og AET, at

   

  1. udvalgene anbefaler at afgrænsede kulturmiljøer og udpegede landsbyer fra Stevns Kommuneplan17 udgår og erstattes af ny udpegning af afgrænsede kulturmiljøer.
  2. udvalgene anbefaler at den digitale sektorplan for Kultur og Bevaring løbende opdateres og danner grundlag for udpegninger i kommuneplanen.
  3. udvalgene anbefaler at der ved ansøgning om større projekter, der forringer de udpegede kulturmiljøer i byerne, skal stilles krav til at der udarbejdes en lokalplan.
  4. udvalgene anbefaler at kridtstensbygningerne på Stevns udpeges i Kommuneplan 2021. 

   

  Plan, Miljø og Teknik, 3. september 2020, pkt. 348:

  Anbefalet. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Jakob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Revision af kulturmiljøerne

  I 2018 foretog Stevns Kommune en screening af kommunens kulturmiljøer samt gennemgang og revision af kommunens allerede udpegede kulturmiljøer og der blev nedsat en tværorganisatorisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Stevns Kommune, Østsjællands Museum, Arkitektskolen i Aarhus (SAK-metoden) samt med bistand fra Planscape v. Thomas Tram Pedersen. Arkitektskolen i Aarhus har, som led i et forsknings- og projektarbejde støttet af Realdania, udviklet metoden til Screening Af Kulturmiljøer (SAK). 49 kommuner er indtil videre blevet screenet efter SAK metoden.

  Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for resultaterne af SAK-screeningen på temamødet i september 2018.

   

  Formålet med screeningen og den nye udpegning er at skabe særligt fokus på de stevnske fortællinger og de aflæselige parametre, så kulturmiljøernes værdier, egenskaber og udviklingspotentialer bliver tydeligere og kan skabe nye muligheder og indsatser med henblik på at bevare kulturmiljøerne gennem udvikling. De stevnske fortællinger bindes ofte sammen med tilstedeværelsen af Stevns Klint, der har været en afgørende faktor i det levede liv. Der er derfor også et stort turismepotentiale i at styrke kulturmiljøerne i hele kommunen.  SAK-screeningen og den efterfølgende implementering i den digitale sektorplan for Kultur og Bevaring ligger som grund for udpegningen af de 46 kulturmiljøer i Kommuneplan 2021.

  I kommuneplan 2021 vil kulturmiljøerne blive udpeget og afgrænset på et retningslinjekort og der vil blive udarbejdet retningslinjer for hvordan kulturmiljøerne kan udvikle sig samtidig med, at man sikrer de bærende bevaringsværdier.

   

  Stevns Kommune ønsker, på baggrund af udpegningen i kommuneplanen og vidensgrundlaget i Sektorplan for Kultur og Bevaring, at kunne arbejde strategisk og målrettet med kulturmiljøerne i Kommunen. Sektorplanen bliver løbende opdateret og udbygget. Afsnittet om kulturmiljøer i sektorplanen vil være offentlig tilgængeligt når Kommuneplanen kommer i offentlig høring.  Link til sektorplanen (under udarbejdelse): https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/48#/10456

   

   

  Indskrænkning af kulturmiljøerne

  Et udgangspunkt har været at indskrænke udpegningerne fra store udefinerbare arealer til mindre og mere præcise afgrænsninger, der gør kulturmiljøerne og deres bærende bevaringsværdier lettere at aflæse. Desuden er der i den nye udpegning et større fokus på bygningskulturarven, og der indgår derfor også nu udpegninger inden for det stevnske byer. De nye kulturmiljøudpegninger er vurderet på nationalt niveau og de af kulturmiljøerne der scorer højt på alle parametre befinder sig blandt danmarks fineste.

  Der er sket en markant indskrænkning at arealet af udpegede kulturmiljøer. Forrige udpegning dækkede 5212 ha, dertil 27 udpegede landsbyer. Den nye udpegning dækker 2593 ha. Altså er arealet af udpegningen formindsket med mere end halvdelen. 

  Der er derfor også større arealer, der udgår som udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer, herunder flere ejerlav, stjerneudskiftninger, husmandskolonier, hovedgårde og dykningsflader. Det er i screnningen vurderet, at læsbarheden er for udvisket eller at arealet af anden årsag ikke lever op til screeningskriterierne. De fleste af arealerne er dog stadig udpeget som bevaringsværdige landskaber i landskabskarakteranalysen.

   

  Udvikling i kulturmiljøerne

  Der åbnes op for muligheden for at bygge, tilføje og omdanne indenfor de afgrænsede Kulturmiljøer, men det sker kun på baggrund af en konkret vurdering af projektet i forhold til kulturmiljøets specifikke kvaliteter og bevaringsværdier. Der gives ikke mulighed for byggeri, anlæg eller nogen form for omdannelse der slører de overordnede fortællinger eller foringer det specifikke kulturmiljøs kvaliteter og bevaringsværdier.   

  Den konkrete vurdering udarbejdes af Stevns Kommunes forvaltning. Østsjællands Museum skal i udgangspunktet altid høres. 

   

  Forvaltning af kulturmiljøer i byerne

  En problemstilling vedr. kulturmiljøerne i byerne er, at der administrativt ikke er lovhjemmel for at nægte byggeri, omdannelse el lign. i byzonen, der overholder bygningsreglementet, medmindre der udarbejdes lokalplan. Det er derfor vigtigt at der, ved ansøgning om større projekter der forringer de udpegede kulturmiljøer i byerne, skal udarbejdes lokalplan for projekterne eller kulturmiljøerne.

   

  Udpegning af Kridtstenshuse

  I arbejdet med kulturmiljøerne er det blevet tydeligt at der er behov for øget fokus, synliggørelse og bevaring af de stevnske kridtstenshuse. Den lokale byggeskik strækker sig helt tilbage fra 1200 tallet og binder hele området sammen med turisme attraktionen Stevns Klint. Mange af kridtstenshusene vil derfor blive udpeget i Kommuneplan 2021. Datagrundlaget stammer fra 2011 og er foretaget af Østsjællands Museum. Udpegningen vil betyde at forvaltnigen får mulighed for at oplyse om kridtstenene og betydningen for den lokale kulturarv når der fx ansøges om byggetilladelse eller lokalplan. Formålet er at øge kendskabet til kridtstenshusene og vejlede ejere i forhold til efterisolering, ombygning og genbrug af kridtstenene. Det vil stadig være muligt at ombygge og nedrive et kridtstenshus uden at indhente særlig tilladelser, med mindre bygningen er omfattet af andre hensyn.  

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Historik

  I Stevns Kommuneplan 2017 blev kultumiljøerne ikke revideret. De nuværende udpegninger stammer fra kommuneplan 2013 og er foretaget på meget forskelligt grundlag. Nogle er 'arvet' fra amterne, mens andre er kvalificeret af Ole Hjorth Caspersen Forest and Landscape. Efterfølgende har der i forbindelse med konkrete sager politisk været ytret ønske om at kulturmiljøerne blev grænsket og gennemgået med henblik på at præcisere og reducere udpegningerne. I 2018 nedsatte Stevns Kommune en tværorganisatorisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Stevns Kommune, Østsjællands Museum, Arkitektskolen Århus (SAK) og med bistand fra Planscape v. Thomas Tram Pedersen.

 • 206. Kommuneplan 2021 - Ny sommerhusramme i Rødvig

  application/pdf icon bilag_2_placering_4s5_skovbo_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_landsplandirektiv_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_restrummelighed_sommerhusomraader_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_ramme_4_s5_skovbo_0.pdf

  Resume

  Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen giver Stevns Kommune mulighed for at udlægge 18 nye sommerhusgrunde i Rødvig.

  PMT og AET skal drøfte og give deres anbefalinger til forvaltningens forslag om at udlægge en ny ramme med rekreativ anvendelse sommerhus, 4S5 Skovbo i Rødvig.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT og AET, at

   

  1. udvalgene anbefaler, at der i Kommuneplan 2021 udlægges en ny ramme med rekreativ anvendelse sommerhus, 4S5 Skovbo i Rødvig.
  2. udvalgene anbefaler, at der i den nye sommerhusramme indskrives, at der skal tages forholdsregler for oversvømmelse i rammens vestlige del

   

  Plan, Miljø og Teknik, 3. september 2020, pkt. 349:

  Anbefalet. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Jakob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Det er Erhvervsministeren, og ikke de enkelte kommuner, der kan træffe beslutning om udlæg eller omplacering af sommerhusgrunde. Med Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen fik Stevns Kommune i september 2019 mulighed for at udlægge 18 nye sommerhusgrunde i Rødvig på et areal på ca. 3 ha. Ansøgningen blev udarbejdet på baggrund af en dialog med berørte grundejere. Landsplandirektivet fremgår af bilag 1.

   

  Stevns Kommune havde oprindeligt ansøgt om at få lov til at udlægge i alt 50 grunde på et område på 10,5 ha, men fik tilladelse til udlæg af et mindre område med 18 grunde i den nordlige del af området. I en ny ansøgningsrunde med frist december 2019 ansøgte Stevns kommune på nyt om de resterende 32 grunde på et areal på 7,5 ha. Stevns Kommune venter stadig på afgørelse fra Erhvervsstyrelsen i forbindelse med 2. ansøgningsrunde.

   

  I kommende kommuneplan 2021 ønsker Stevns kommune at udlægge en ny ramme med rekreativ anvendelse sommerhus, 4S5 Skovbo i Rødvig. Indenfor rammeområdet kan der udstykkes 18 sommerhusgrunde.

  Sommerhusrammen på ca. 3 ha udlægges på den nordlige del af martikel nr. 16c, der ligger syd for ramme 4S4 Bastkær og Rødvig Camping. Området er i dag dyrket mark. Placering og afgrænsning fremgår af Bilag 2_placering 4S5 Skovbo

   

  Af det nye oversvømmelseskort i afsnittet om erosion og oversvømmelse i Kommuneplan 2021, fremgår det at et stykke af den vestlige del af rammeområdet er oversvømmelsestruet. Forvaltningen foreslår derfor at der i rammen for 4S5 Skovbo indskrives, at der skal tages forholdsregler for oversvømmelse i rammens vestlige del.

  Forslag til Kommuneplanramme 4S5 Skovbo fremgår af bilag 3.

   

  Stevns kommunes restrummelighed for sommerhusområder, dvs områder der er udlagt i Kommuneplanen, men endnu ikke udnyttet, er 9,6 ha. Se bilag 4_restrummelighed sommerhusområder.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  22 januar 2020, Planstrategi 2020 blev vedtaget

  16 september 2019, Landsplandirektiv gav mulighed for at udlægge 18 nye sommerhusgrunde i Rødvig

  21 december 2017, Kommuneplan 2017 blev vedtaget

   

 • 207. Kommuneplan 2021 - Turisme

  Resume

  Forvaltningen oplever en markant stigning i ansøgninger på turismeområdet og mangler definitioner og retningslinjer til håndtering af de forskellige overnatningsformer, herunder autocampers. Desuden mangler Stevns Kommune at få udarbejdet en opdateret turistpolitisk redegørelse, der skal ligge til grundlag for planlægningen samt ansøgninger til andre myndigheder. De nuværende retningslinjer omkring turisme i KP17 trænger til en præcisering og forenkling og Kommuneplanrammen for Boesdal bør præciseres og udvides med 'rekreative og kulturelle formål'. Politikerne skal drøfte og give deres anbefalinger til, at der arbejdes videre med præcisering af retningslinjer og rammer for turismeformålene i Kommuneplan 2021 og at der udarbejdes en turistpolitisk redegørelse i kommende planperiode.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT og AET, at

   

  1. udvalgene anbefaler, at der skal udarbejdes en turistpolitisk redegørelse i næste planperiode
  2. udvalgene anbefaler, at der indsættes definitioner samt præciseringer og beskrivelse af forskellige typer af overnatning, samt præcisering af retningslinjerne herfor i Kommuneplan 2021
  3. udvalgene anbefaler, at kommuneplanrammen for Boesdal revideres så den også omfatter rekreative og kulturelle formål

  Plan, Miljø og Teknik, 3. september 2020, pkt. 350:

  Anbefalet. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Jakob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Turistpolitisk redegørelse

  Der er et stigende fokus på turisme, især kystferieturismen. Lokalisering af ferie-og fritidsanlæg i kystnærhedszonen kræver jf. planlovens §5b udarbejdelse af sammenhængende turistpolitiske overvejelser. I kystområderne stilles der særlige krav til planlægningen for at beskytte landskabs- og naturværdier i forbindelse med udnyttelsen af turistpotentialet. For planlægning i kystnærhedszonen gælder, at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.  

  De sammenhængende turistpolitiske overvejelser skal tage udgangspunkt i både nationale og lokale forventninger til turismeudviklingen. Vurderingen af potentiale og udviklingsmuligheder, skal gøre det muligt at vurdere, hvorvidt eksisterende uudnyttede reservationer er aktuelle og hvor og i hvilket omfang lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg kan finde sted i kystnærhedszonen.

  De sammenhængende turistpolitiske overvejelser bygger på kommunens strategiske overvejelser og mål for turismeudviklingen inden for turistoplandet. Oplandet omfatter gerne både kystnærhedszonen, byerne og områderne bag kystnærhedszonen og er ofte ikke begrænset af kommunegrænser.

  Stevns Kommune har sidst fået udarbejdet en turistpolitisk redegørelse i 2015, gældende for perioden 2015-2020. Gældende turistpolitiske redegørelse kan ses her:

  Turismepolitisk redegoerelse for Stevns kommune 2015 mod 2020

   

  I forbindelse med Kommuneplan 2021 foretages der derfor ingen ændringer. I forbindelse med næste kommuneplan, udarbejdes en ny turistpolitisk redegørelse.

   

  Overnatningsmuligheder

  I de senere år har der været en stigende tendens til andre former eller variationer af traditionelle muligheder for overnatning som f.eks. glamping, luksus B & B og pop-up camping, som udfordrer gældende lovgivning.

  Overnatningsmuligheder går under forskellige betegnelser som f.eks. hotel, feriehotel, ferieby, feriecentre, motel, kro, vandrehjem, bed & breakfast og lignende, men det der er relevant er, om de er omfattet af lov om hotel- og restaurantionsvirksomhed eller ej. Der er flere lovgivninger mv. der regulerer overnatningsområdet, herunder planloven, sommerhusloven, campingreglementet, lov om hotel- og restaurationsvirksomhed og vejlovgivning. Der er imidlertid ofte ikke en lovbestemt definition på f.eks. et hotel, bed & breakfast mv.

  Autocampere som ferieform er i mærkbar stigning. Mange autocampere foretrækker imidlertid at overnatte på pladser tæt på byernes centrum, naturskønt eller ved store attraktioner. Det stiller derfor krav om andre overnatningstilbud end dem campingpladserne normalt tilbyder. Vejlovgivningen er i den forbindelse også relevant.

  Campingpladser generelt har i mange år været presset, hvilket har resulteret i et nyt campingreglement.  Det nye campingreglement giver blandt andet campingpladserne mulighed for at opføre flere og større hytter.

  De mange betegnelser og lovgivninger, skaber ofte udfordringer i forbindelse med ansøgninger. For at forvaltningen skal kunne administrere, give en god service og dermed medvirke til at fremme eksisterende og nye overnatningsmuligheder indenfor rammerne af lovgivningen og eksisterende muligheder, indarbejdes der i kommuneplan 2021 definitioner samt præcisering og beskrivelse af forskellige typer af overnatning.

   

  Retningslinjer i kommuneplanen

  Retningslinjerne omkring turisme i den eksisterende kommuneplan 2017 er omfattende og en del af retningslinjerne bærer også præg af redegørelse. Der foretages i kommuneplan 2021 en forenkling af retningslinjerne, så de bliver mere overskuelige.

   

  Rammeområde 9D9 Boesdal Kalkbrud

  Området er udlagt til Besøgs- og formidlingscenter for Stevns Klint UNESCO Verdensarv, parkering, bro, ankomststi og legeplads. Desuden postindustrielle bygværker.

  Da området også bruges rekreativ og til kulturelle arrangementer bør anvendelsen i Kommuneplan 2021 præciseres og udvides med - rekreative og kulturelle formål.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

   22 januar 2020, Planstrategi 2020 blev vedtaget

  21 december 2017, Kommuneplan 2017 blev vedtaget

  15. juni 2017, ny Planlov trådte i kraft

  2015, KB vedtager turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020

 • 208. Kommuneplan 2021 - Detailhandel

  application/pdf icon bilag_1_ukast_detailhandelsanalyse_stevns_kommune_20._august_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_swot-analyse_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_aendring_af_kommuneplanrammer_for_detailhandel_i_stevns_kommmune_kommuneplan_2021_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_maalsaetninger_0.pdf

  Resume

  AET og PMT præsenteres for konklusioner og anbefalinger fra Stevns Kommunes nye detailhandelsanalyse. Analysen anbefaler at nye detailhandelsbutikker placeres indenfor eksisterende centerstruktur, for at forhindre at bymidterne svækkes yderligere. Desuden anbefales det, at der i kommuneplanen åbnes op for at etablere større butikker. Udvalgene skal drøfte og komme med deres anbefalinger til ændringer i retningslinjerne for detailhandelen i Kommuneplan 2021, herunder ændringer til arealbehov, butiksstørrelser og målsætninger.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET og PMT, at

   

  1. udvalgene anbefaler at maksimum for butiksstørrelser hæves i detailhandelsrammerne i Kommuneplan 2021
  2. udvalgene anbefaler at kommuneplanens retningslinjer skal sikre, at detailhandel i byerne skal etableres indenfor centerstrukturen

  Plan, Miljø og Teknik, 3. september 2020, pkt. 351:

  Anbefalet. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Jakob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund

   

  Formålet med kommunernes detailhandelsplanlægning er at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, og at sikre god tilgængelighed for alle trafiktyper. Derudover skal planlægningen også skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur.

  Med moderniseringen af planloven i juni 2017 fik kommunerne mere fleksibilitet i detailhandelsplanlægningen. Blandt andet blev der åbnet op for større butiksstørrelser. Der er derfor rum for at åbne op for større detailhandelsbutikker i Kommuneplan 2021, hvilket understøtter et stort ønske hos flere butiksejere.

   

  Forvaltningen har som en del af arbejdet med Kommuneplan 2021 fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for Stevns Kommune. Detailhandelsanalysen indeholder en kortlægning af den nuværende butiksstruktur i Stevns Kommune, udviklingen i detailhandelen, samt en række anbefalinger til Stevns Kommunes fremadrettede planlægning for detailhandel.

   

  Struktur

   

  I tråd med Kommuneplanen opererer detailhandelsanalysen med en centerstruktur, bestående af byer med bymidter, hvilket gælder for byerne Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede. Derudover er 5 lokalcentre, som dækker over byerne Hellested, Klippinge, Rødvig, Strøby og Vallø.

   

  Store Heddinge er det største udbudspunkt i kommunen, med flest detailhandelsbutikker og udvalgsvarebutikker, dernæst følger Hårlev og Strøby Egede. Se side 8 i Bilag 1.

  Udover intern konkurrence mellem butikkerne i Stevns Kommune, er den største konkurrence fra detailhandelsbyerne Køge og Næstved. Det gælder særligt på udvalgsvarerområdet. Konkurrence fra E-handel, som dækker over handel via internettet udgør i dag ligeledes en stor konkurrencefaktor.

   

  I detailhandelsanalysen er der udarbejdet SWOT-analyser, hvor bymidternes styrker, muligheder, svagheder og trusler for detailhandelen præsenteres. Se bilag 2 SWOT-analyse.

   

  Udvikling

   

  Siden den seneste detailhandelsanalyse fra 2009, kan det konstateres at der generelt færre, men større detailhandelsbutikker. Detailhandelen er desuden blevet mere koncentreret rent geografisk. Endelig er der sket en stor stigning i e-handel, hvilket har medført en tilbagegang i antallet af udvalgsvarebutikker.

   

  • Færre men større butikker

  • Detailhandlen koncentreres

  • Mere e-handel medfører færre udvalgsvarebutikker

   

  Anbefalinger

   

  På baggrund af den nuværende detailhandelsstruktur og udvikling i butikssammensætning oplistes en række anbefalinger til detailhandelsplanlægningen. Det anbefales at koncentrere detailhandelen, placere nye butikker i centerstukturen og dermed understøtte et spændende og attraktivt bymiljø. Derudover anbefales det at etablere et samarbejde mellem detailhandel, kommune og ejendomsbesiddere.

   

  • Koncentrer detailhandelen og de kundeorienterede servicefunktioner i bymidterne

  • Nye butikker skal søges placeret i centerstrukturen så de bedst understøtter det nuværende udbud

  • Understøt et spændende og attraktivt bymiljø, som kan sikre at bymidterne står stærkt i fremtiden

  • Etabler samarbejde mellem detailhandel, kommune, ejendomsbesiddere

   

  Afvejning af interesser og hensyn

   

  Anbefalingerne i detailhandelsenalysen for planlægning af detailhandel understøtter målet om at bevare et butiksliv i bymidterne. I den forbindelse skal det oplyses, at forvaltningen har fået flere henvendelser fra butikskæder, som ønsker at etablere nye moderne og større dagligvarebutikker udenfor bymidterne langs indfaldsvejene. Det gælder særligt for Store Heddinge og Hårlev.

  Der kan være flere årsager til ønsket om at etablere nye butikker ved indfaldsvejene., herunder:

   

  • økonomiske forhold
  • trafikale forhold
  • manglende interesse eller mulighed for at finde en egnet beliggenhed i bymidterne
  • krav og ønsker til fx butikstørrelse og parkeringsarealer
  • krav fra fx eksisterende lokalplaner, udpegede kulturmiljøer m.v.

   

  Et mål om at koncentrere detailhandel i den eksisterende centerstruktur og dermed understøtte og bevare bymidterne kan derfor forhindre, at der etableres nye butikker i og omkring byerne. Det kan medføre mindre konkurrence på dagligvareområdet og færre nye butikker i kommunen.

   

  Ændringer af kommuneplanrammer for detailhandel i Kommuneplan 2021

   

  Følgende ændringer i rammerne for detailhandel anbefales i Kommuneplan 2021:

   

  • Arealbehovet fastholdes på nuværende niveau, bortset for arealbehovet til detailhandel i Hårlev som øges med 1.100 m2
  • Maksimumarealet for butikstørrelse øges generelt og harmoniseres ift. bymidter og lokalcentre. Ændringerne i butikstørrelser fremgår af bilag 3.
  • Reviderede målsætninger bilag 4

   

  De planmæssige ændringer skal indarbejdes i Kommuneplanens rammer og retningslinjer.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  Det seneste detailhandelsanalyse for Stevns Kommune blev udarbejdet i år 2009.

 • 209. Kommuneplan 2021 - Produktionserhverv

  application/pdf icon bilag_2_-_kortbilag_produktionserhverv_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_retningslinjer_for_produktionserhverv_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_restrummelighed_erhverv_0.pdf

  Resume

  Planlovsændringen fra 2017 giver mulighed for, at kommunerne kan sikre sine produktionsvirksomheders eksistens og udviklingsmuligheder ved at udpege erhvervsområder, der er forbeholdt produktionserhverv. I kommuneplan 2021 udpeges tre områder som erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder. Desuden udpeges konsekvensområder med en radius på 500m omkring de tre områder der udlægges til produktionserhverv. Indenfor konsekvensområderne kan der som udgangspunkt ikke planlægges for anvendelse der er følsom for støj, lugt, støv og anden luftforurening. Udvalgene skal drøfte og komme med deres anbefalinger til forvaltningens forslag til udpegninger.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT og AET, at

   

  1. udvalgene anbefaler, at en del af ramme 1 E2, en del af ramme 2 E2 og en del af ramme 9B3 udlægges til områder forbeholdt produktionserhverv.
  2. udvalgene anbefaler, at der udpeges konsekvensområder med en radius på 500m omkring de områder der udlægges til område forbeholdt produktionserhverv.

   

  Plan, Miljø og Teknik, 3. september 2020, pkt. 352:

  Anbefalet.

   

  Varly Jensen (O) og Jørgen Larsen (N) kan ikke anbefale indstillingspunkt 2. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Jakob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Som følge af planlovsændringen i 2017 er kommunerne forpligtiget til i kommuneplanen at udpege og afgrænse erhvervsområder, som forbeholdes til produktionsvirksomheder. Desuden er kommunen pålagt at udpege konsekvensområder omkring produktionsvirksomhederne. Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen kan findes her:

  Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune og lokalplanlægning

   

  I gældende Kommuneplan 2017 er der udlagt 13 rammeområder forbeholdt erhverv og 21 områder til en blanding af boliger og erhverv. En stor andel af erhvervsvirksomhederne i Stevns Kommune ligger i landzonen, i det åbne land eller i landsbyerne. De øvrige ligger i deciderede industriområder, i tilknytning til de større byer.

  Der findes mange forskellige typer af erhverv i Stevns Kommune. De forskellige erhvervstyper påvirker i varierende grad det ydre miljø med støj, lugt, støv eller anden luftforurening.

  Der skelnes i Kommuneplanen mellem områder udlagt til industri og områder til blandet bolig og erhverv. Stevns Kommune har ingen virksomheder der er klassificeret som tung industri og der er heller ikke udlagt områder i kommuneplanen specifikt til tung industri.

  I gældende kommuneplan 2017 er der indsat to retningslinjer for produktionsvirksomheder, disse fremgår af Bilag 1. Der er dog ikke foretaget en decideret udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv eller konsekvensområder i Kommuneplan 2017.

  Restrummeligheden, dvs. udlagte erhvervsrammer i Stevns Kommune der endnu ikke er udnyttet, udgør 43,5 ha. Se bilag 3_Restrummelighed erhverv.

   

  Ændringer i Kommuneplan 2021

   

  Udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv

  I kommende kommuneplan 2021 udpeges 3 områder som erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder. Der er tale om eksisterende erhvervsområder, der i forvejen er udlagt til industri.

  Indenfor de udpegede områder forbeholdt produktionserhverv kan der som udgangspunkt ikke planlægges for fremtidig anvendelse der er følsom for støj, lugt, støv og anden luftforurening. Områderne er udpeget som bedst egnet efter en vurdering i forhold til nogle af kommunens øvrige erhvervsområder der ligger nærmere tæt boligbebyggelse, institutioner mm.

  De udpegede områder er:

  • En del af Kommuneplanramme 1 E2 – Højerupvej, beliggende i det eksisterende erhvervsområde øst for Store Heddinge centrum
  • En del af Kommuneplanramme 2 E2 - Hårlev Syd, beliggende i det eksisterende erhvervsområde i den sydlige del af Hårlev, grænsende op til Faxe Kommune
  • En del af Kommuneplanramme 9 E3 – Varpelev, beliggende ved Tingvejen syd for Varpelev

  Forslag til udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv er vist på kort i Bilag 1.

   

  Konsekvensområder

  For at tydeliggøre, at det kan have konsekvenser at planlægge for boliger, institutioner, kontorer, rekreative anvendelser m.v. i nærhed til produktionsvirksomhederne, udlægges konsekvensområder med en radius på 500m omkring de områder der udpeges som forbeholdt produktionsvirksomheder. Dette med helblik på at undgå miljøkonflikter (støj, lugt, støv og anden luftforurening) samt sikre produktionsvirksomhedernes eksistens og mulighed for udvikling.

  Indenfor konsekvensområderne kan der som udgangspunkt ikke planlægges for anvendelse der er følsom for støj, lugt, støv og anden luftforurening, så som boliger, institutioner og kontor medmindre der kan etableres afværgeforanstaltninger der sikrer, at anvendelsen ikke vil være begrænsende for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

  Forslag til udpegning af konsekvensområder er vist på kort i Bilag 2.

   

  De udpegede områder forbeholdt produktionserhverv samt udlagte konsekvensområder vil i kommende Kommuneplan 2021 fremgå af retningslinjekortet for erhverv og der vil blive indskrevet retningslinjer og redegørelse for disse.

  Forslag til retningslinjer i kommende kommuneplan fremgår af Bilag 1.

   

  Mulige konflikter som følge af udpegningen

  • Der vil ikke være muligt at planlægge for fremtidig anvendelse der er følsom for støj, lugt, støv og anden luftforurening indenfor de udpegede områder forbeholdt produktionserhverv eller udlagte konsekvensområder.
  • Eksisterende boliger i og omkring erhvervsområderne der bliver udlagt til produktionserhverv eller konsekvensområde vil kunne blive udsat for yderligere belastning, dersom der etableres nye forurenende produktionsvirksomheder på området.
  • Mulighed for at de omkringliggende grunde falder i værdi.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Økonomi

  Ingen konsekvenser for budgettet.

  Historik

  22 januar 2020, Planstrategi 2020 blev vedtaget

  21 december 2017, Kommuneplan 2017 blev vedtaget

  december 2017, Erhvervsstyrelsen udgav Vejledning om produktionsvirksomheder

  15. juni 2017, ny Planlov trådte i kraft

 • 210. Underskriftsark (Lukket)