Referat

 • 318. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 18. august 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 319. Nimgårdsvej - delvis nedlæggelse af privat fællesvejt

  application/pdf icon indsigelse_0.pdfapplication/pdf icon tilladelse_til_nedlaeggelse_af_privat_faellesvej_-_partshoering_0.pdf

  Resume

  PMT orienteres om indkomne høringssvar og status for behandlingen af forespørgslen om at nedlægge det stykke af Nimgårdsvej, der er placeret mellem nr. 3 og nr. 5.

  Indstilling

  Center for Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen om høringssvar og status tages til efterretning.
  2. sagen genoptages for en endelige afgørelse på et efterfølgende udvlagsmøde, når sagen er endelig afklaret

  Beslutning

  Orienteringen tages til efterretning. Sagen genoptages på udvalgets møde den 29. september.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget en forespørgsel fra ejeren af den private fællesvej Nimgårdsvej med et ønske om at lukke vejen.

   

  Konkret drejer det sig om en kort blind ende af Nimgårdsvej, der ligger som grusvej mellem Nimgårdsvej 5 og Nimgårdsvej 3. Fra denne blinde vej er der en gennemgang til ejendommen Brinkholmvej 2 i Grundejerforeningen Brinken.  Stien har oprindeligt været et hul i hækken og er der er ad åre opstået en sti over denne ejendom, der ejes af Grundejerforeningen Brinken.

   

  Ifølge "Bekendtgørelse af lov om private fællesveje" - normalt omtalt som privatvejsloven - er kommunalbestyrelsen forpligtiget til at tage stilling til en forespørgsel af denne karakter.

   

  Forespørgslen blev i maj 2020 sendt i høring hos relevante parter. Ejeren af Nimgårdsvej 3 havde ingen bemærkninger i sit høringssvar. GF Brinkens høringssvar er vedhæftet som bilag 1. Der er desuden kommet en indsigense fra Strøby Egede Borger- og Grundejerforening. Denne er vedhæftet som bilag 2.

   

  Hovedpointerne i de indsendte høringssvar er følgende:

  - Den nuværende stiforbindelse er en væsentlig del af stinettet i lokalområdet.

  - Det er trafiksikkerhedsmæssigt uforsvarligt for gående og cyklende at fjerne stiforbindelsen.

  - Der burde have været flere høringsberettigede i sagen.

  - Der hævdes at have været vundet hævd over stiforbindelse, der har eksisteret længe.

   

  Specifikt vedrørende argumentationen om at have "vundet hævd" - så er dette et privatsretsligt anliggende og kan ikke vurderes eller håndteres af Stevns kommunen.

   

  Da forespørgslen rammer ned i noget at det mest komplicerede i privatvejsloven er Stevns kommune i dialog med jurist i Vejdirektoratet om sagen og det vil være nødvendigt at indhente en juridiske vurdering af sagen før der kan træffes en endelig afgørelse i sagen. Der indstilles derfor til, at sagen udsættes til næst kommende møde.

   

  Lovgrundlag

  Lov om private fællesveje

  Økonomi

  Afgørelsen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen

 • 320. Kendelse fra Voldgiftsnævnet i sagen om Algade

  application/pdf icon c-13532_kendelse.pdf_0.pdfapplication/pdf icon tidslinje_for_algade_sagen_-_rev_2_0.pdf

  Resume

  Orientering til PMT om den kendelse, Voldgiftsnævnet har afsagt i sagen om belægningsarbejderne i Algade i Store Heddinge

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT via DIR, at

  1. orienteringen om udfaldet af voldgiftssagen om belægningen i Algade tages til efterretning

  Direktionen, 17. august 2020, pkt. 1:

  Anbefales til orientering idet det oplyses, at forvaltningen bl.a. på foranledning af den aktuelle sag har ændret praksis for styringen af projekter.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Voldgiftnævnet afsagde den 24. juni 2020 kendelse i sagen om belægningen i Algade i Store Heddinge. Voldgiftsnævnet finder i sin kendelse kort fortalt, at Stevns Kommune har fået, hvad de har betalt for og frifinder derfor både entreprenøren og det rådgivende ingeniørfirma. Stevns Kommune bliver således pålagt at betale dels de fakturaer og ekstrakrav, der er tilbageholdt og dels sagens omkostninger. Voldgiftsnævnets kendelse samt opgørelse af det samlede beløb Stevns Kommune skal betale som følge af kendelsen er vedlagt som bilag til sagen. Hertil skal lægges kommunens udgifter til advokatfirmaet Viltoft, som førte sagen for Stevns Kommune.

  På mødet vil sagen blive gennemgået i forhold til det tidsmæssige forløb fra afleveringen af projektet i december 2013 til voldgiftsnævnets kendelse i juni 2020.

  Et tidslinjenotat med en opsummering af de vigtigste begivenheder er vedlagt sagen som bilag.

 • 321. Budgetforslag 2021 - PMT

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2021_-_pmt_v2_0.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_b_2021_-_pmt_v2_0.pdfapplication/pdf icon udover_vedtaget_service_2021_-_pmt_v2_0.pdfapplication/pdf icon pmt_afledt_drift_b2021_-_august_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Teknikudvalg behandler budgetforslag 2021-2024 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2021, version 2 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2021
  2. udvalget kan komme med input til balanceforslag

  3.  udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 på egne politikområder.

   

  På møderne i august behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2021, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

   

  Budgetmaterialet indeholder endnu ikke balanceforslag, da det på Økonomiudvalgets møde den 21. april blev besluttet at udskyde udarbejdelsen af balanceforslag til august. Balanceforslagene vil derfor ikke kunne nå at blive behandlet i fagudvalgene, inden de indgår i den videre budgetproces.

   

  Ændringer til budget 2021

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2021, version 2:

  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2021 på PMT's område

  På PMT's områder er der i 2021 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2021:

   

  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -0,811 mio. kr. (0,809 mio. kr. mere i forhold til version 1)
  • Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: 1,024 mio kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)
  • Det brugerfinansierede område: -1,439 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til versions 1)

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  • Lov- og cirkulære ændringer: (Ingen ændringer)
  • Udover vedtaget service: 0,210 mio. kr. (Ingen ændringer i forhold til version 1)
  • Anlæg: 41,791 mio. kr. (0,346 mio. kr. mindre i forhold til version 1)

   

  Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Anlægsforslag samt oversigt kan ses i sagen "Diverse orienteringer".

   

  Den videre budgetproces

  Budget 2021 1. behandles i ØU den 1. september og i KB den 10. september.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 6. oktober og i KB den 8. oktober.

   

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2021 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2021.

   

 • 322. Vejnavne i Nicolinelund - Etape 3.1 - godkendelse

  application/pdf icon nicolinelunden_marens_minde_vej_0.pdfapplication/pdf icon lokalplan_184-2018-8-17-38_0.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Vejnavn 'Marens Minde Vej' godkendes for Lokalplan 184, Etape 3.1

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Nicolinelunden etape 3.1 er en boligudstykning i Lokalplanområdet 184

  Området ligger i den sydlige del af Strøby Egede og afgrænses mod nord af et område, der er overgå fra sommerhusområde til helårsbeboelse i juli 2019. Mod syd og vest grænser området på begge sider op til nye områder udlagt til boliger.  

  Som led i den nye bebyggelse anmodes om godkendelse af vejnavn i etape 3.1, således at der vil kunne oprettes adresser for de enkelte boliger i området.

  Lovgrundlag

  Adresselovens §3

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

  Historik

  Lokalplan 184 Nicolinelund Etape 3.1 er vedtaget af Stevns Kommune

 • 323. Kommuneplantillæg nr. 10 for parkering ved Boesdal Kalkbrud

  application/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._10_0.pdfapplication/pdf icon sammenfattende_redegoerelse_1.pdfapplication/pdf icon hvidbog_1.pdf

  Resume

  Teknik og Miljø fremlægger forlag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 for parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg nr. 10 for parkering ved Boesdal Kalkbrud vedtages

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 for parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud.

   

  Kommuneplantillæg

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 10 til Stevns Kommuneplan 2017, er at udlægge et nyt rammeområde, rammeområde 9 D12 Parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud, til offentlige formål i form af parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud og Besøgscenter.

   

  Lokalplan

  Der er sideløbende med Kommuneplantillægget udarbejdet en lokalplan for besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud. Lokalplanen behandles i et separat punkt på dagsordenen.

  Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

  Derudover har der været gennemført en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 200 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til den forventede miljøpåvirkninger og hvordan miljøpåvirkningen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt dagsordenen.

   

  Høring

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 har sammen med forslag til Lokalplan 200 været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 14. maj til 9. august. Der har været afholdt borgermøde d. 17. juni i Boesdal Kalkbrud, hvor ca. 20 borgere var mødt op. På borgermødet blev de planmæssige, arkitektoniske, naturmæssig og parkeringsmæssige forhold gennemgået og drøftet. Der var især fokus på de trafikale forhold, herunder placering af bufferparkeringen. Derudover har der været afholdt et nabomøde d. 11. juni, hvor de trafikale forhold blev drøftet.

   

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 5 høringssvar til kommuneplantillæg nr. 10 fra:

   

  1. Ulla Fischer og Jens Rasmussen

  2. Andreas Vestergaard

  3. Rødvig Lokalinformation v. Formand Peer Nørgaard

  4. Freddie Petersen

  5. Danmarks Naturfredningsforening v. Michael Løvendal Kruse

  Høringssvarene omhandler især alternativ placering af bufferparkering, herunder nedgravning samt konsekvenser for naboer, udsigter, landskab, natur, rekreative interesser samt offentlighedens adgang og derudover de trafikale forhold generelt.

   

  Teknik og Miljøs vurdering

  Teknik og Miljø har foretaget en vurdering af høringssvarene, jf. hvidbogen og vurderer ikke at der skal foretages ændringer i kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 har sammen med Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud og Miljøvurdering været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde d. 28. april 2020, hvor det blev besluttet at sende planerne i offentlig høring i 8 uger.

 • 324. Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud - Vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_lokalplan_200_0.pdfapplication/pdf icon sammenfattende_redegoerelse_2.pdfapplication/pdf icon hvidbog_2.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal kalkbrud.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud vedtages med de foreslåede ændringer

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal kalkbrud.

   

  Lokalplanen

  Lokalplanen giver mulighed for at etablere et besøgscenter m. cafeområde på maks. 1950 m2 samt udvide og reorganisere de eksisterende parkeringspladser samt picnic- og udsigtsområde. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan der etableres mindre tekniske anlæg, stier og vejadgang.

   

  Lokalplanen skal derudover sikre områdets naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser samt offentlighedens adgang til området.

   

  Kommuneplantillæg

  Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet Kommuneplantillæg for en udvidelse af parkeringsområdet. Kommuneplantillægget behandles i et separat punkt på dagsordenen.

  Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

  Derudover har der været gennemført en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 200 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til den forventede miljøpåvirkninger og hvordan miljøpåvirkningen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt dagsordenen.

   

  Høring og borgermøde

  Forsag til Lokalplan 200 har sammen med Kommuneplantillæg nr. 10 været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 14. maj til 9. august. Der har været afholdt borgermøde d. 17. juni i Boesdal Kalkbrud, hvor ca. 20 borgere var mødt op. På borgermødet blev de planmæssige, arkitektoniske, naturmæssig og parkeringsmæssige forhold gennemgået og drøftet. Der var især fokus på de trafikale forhold, herunder placering af bufferparkeringen. Derudover har der været afholdt et nabomøde d. 11. juni, hvor de trafikale forhold blev drøftet.

   

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 8 høringssvar til Lokalplan 200 fra:

   

  1. Ulla Fischer og Jens Rasmussen

  2. Stevns Motorklub v. Jan Davidsen

  3. Andreas Vestergaard

  4. Rødvig Lokalinformation v. Formand Peer Nørgaard

  5. Freddie Petersen

  6. Østsjællands Museum

  7. Praksis v. Jakob Lind Rasmussen

  8. Fonden for det kommende besøgscenter v/Frederik Ejlers

  9. Danmarks Naturfredningsforening v. Michael Løvendal Kruse

  Høringssvarenes indhold er følgende:

   

  • Betydning af en øget trafik, herunder sikkerhed for cyklister samt ønske om etablering af cykelstier.

  • Afsættelse af midler til trafikale tiltag

  • Alternativ placering af bufferparkering, herunder nedgravning samt konsekvenser for naboer, udsigter, landskab, natur, rekreative interesser samt offentlighedens adgang.

  • Placering af busser og autocampere hvor de generer mindst muligt.

  • Krav om ladestandere til biler og cykler.

  • Motorklubbens ønske om at blive i lovlig eksisterende bygning

  • Mulighed for udstykning

  • Ønske om andre belægningstyper på stier og forplads

  • Mulighed for placering af mindre tekniske anlæg som en integreret del af besøgscenteret

  • Anbefaling om at alt lys slukkes om natten

  • Kompenserende tiltag og hensyn til §3 natur og bilag IV arter

  • Manglende opload af byggefelt i Plandata

   

  Udover høringssvarene er der forud for ansøgning om § 3 dispensation blevet undersøgt, om den vejledende udpegning af § 3 fortsat stemmer overens med virkeligheden. Undersøgelserne har vist at det § 3-beskyttede overdrev i planområdet beslaglægger et større areal end antaget. Vurderingen er dog fortsat, at såfremt der etableres erstatningsarealer i forbindelse med realisering af planforslagene, som på sigt kan udvikle sig til kalkoverdrev, vurderes påvirkningen ikke på sigt at være væsentlig.

   

  Det er nødvendigt at foretage terrænændringer på mere en +/- 0,5 meter i forbindelse med byggeri af besøgscenteret, etablering af forplads, adgangsvej, parkeringsareal samt stiforbindelse mellem parkeringsareal og forplads. Dette bør præciseres i lokalplanen.

   

  Teknik og Miljø har foretaget en vurdering af høringssvarene, jf. hvidbogen og foreslår, at der fortages følgende ændringer i lokalplanen:

   

  1. der gives mulighed for at bufferparkeringspladsen nedgraves eller delvis nedgraves.

  2. der gives mulighed for at anvende store betonfliser.

  3. der gives mulighed for, at mindre tekniske anlæg kan placeres på niveau og i tilknytning til besøgscentret

  4. Bilag 3 opdateres med den nye udpegning af §3 og teksten i redegørelsen opdateres og præciseres.

  5. det præciseres at det er muligt at foretage terrænændringer på mere end +/- 0,5 meter i forbindelse med byggeri af besøgscenteret, etablering af forplads, adgangsvej, parkeringsareal samt stiforbindelse mellem parkeringsareal og forplads.

   

  Teknik og Miljø vurderer ikke, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af forslaget.

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om af miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  Forslag til Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud har sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og Miljøvurdering været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde d. 28. april 2020, hvor det blev besluttet at sende planerne i offentlig høring i 8 uger.

 • 325. Kommuneplantillæg 13 for plejecenterboliger - vedtagelse

  application/pdf icon samlede_hoeringssvar_fra_hoering_af_forslag_til_lokalplan_197_og_kommuneplantillaeg_13_for_nye_plejecenterboliger_1.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_lp_197_og_kp_tillaeg_13_1.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplan_tillaeg_13_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø indstiller til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13 for plejecenterboliger i Store Heddinge.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg nr. 13 for nye plejecenterboliger i Store Hedddinge vedtages

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 13 og Lokalplan 197 været udsendt i høring i 8 uger i perioden fra den 04.06.2020 til 06.08.2020. Der blev afholdt borgermøde den 18.juni 2020.

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 3 høringssvar, som vedrører lokalplanen og dermed ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Lokalplanen behandles som separat punkt på dagsordenen.

   

   

  Kommuneplantillæg

  Kommuneplantillægget muliggør en udvidelse af rammeområde 1D2 og en ændring af bebyggelsesprocenten fra 30 til 35.

   

  Lokalplan

  Sideløbende med kommuneplantillægget er udarbejdet en lokalplan der giver mulighed for at etablere i alt 55 plejecenterboliger med servicearealer, som skal udbygges i to etaper. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres vejadgang og parkeringspladser samt grønne opholdsarealer, stier, tekniske anlæg mv. Lokalplanen behandles separat

   

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

   

  Historik

  I 2018 blev det besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan for planlægning af nye

  plejecenterboliger.

 • 326. Lokalplan 197 for plejecenterboliger - vedtagelse

  application/pdf icon samlede_hoeringssvar_fra_hoering_af_forslag_til_lokalplan_197_og_kommuneplantillaeg_13_for_nye_plejecenterboliger_2.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_lp_197_og_kp_tillaeg_13_2.pdfapplication/pdf icon forslag_lokalplan_197_0.pdfapplication/pdf icon referat_fra_borgermoede_den_18-06-2020_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af høringssvar, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 197 for plejecenterboliger i Store Heddinge. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 3 høringssvar.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Lokalplan 197 for nye plejecenterboliger i Store Hedddinge vedtages

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

   

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af høringssvar, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 197 for plejecenterboliger i Store Heddinge.

   

  Lokalplanen

  Lokalplanen giver mulighed for at etablere i alt 55 plejecenterboliger med servicearealer, der skal udbygges i to etaper. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres vejadgang og parkeringspladser samt grønne opholdsarealer, stier, tekniske anlæg mv.

   

  Kommuneplantillæg

  Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet et Kommuneplantillæg for en udvidelse af rammeområde 1D2 og en ændring af bebyggelsesprocenten fra 30 til 35. Kommuneplantillægget behandles i et separat punkt på dagsordenen.

   

  Forslag til Lokalplan 197 og Kommuneplantillæg 13 har været udsendt i 8 uger i perioden fra den 04.06.2020 til 06.08.2020. Der blev afholdt borgermøde den 18.juni 2020. Referat fra mødet er vedhæftet.

   

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 3 høringssvar fra:

  1. Frank Juul Christiansen, Hauberghave

  2. Handicaprådet, Stevns Kommune

  3. Ældrerådet, Stevns Kommune

   

  De indkomne høringssvar omhandler den fremtidige placering af de nye plejecenterboliger, vejadgang, bekymring for støjgener, parkeringsforhold og grønne udendørsarealer.

   

  Teknik & Miljø vurderer på baggrund af høringssvarene, at den i lokalplanen valgte vejadgang til de nye plejecenterboliger, vil tage de nødvendige hensyn til naboerne for så vidt angår trafikstøj og trafiksikkerhed. Teknik & Miljø vurderer ligeledes, at de indkomne forslag og ideer om indretning af både indendørs- og udendørsareler kan rummes indenfor lokalplanens bestemmelser. Konkrete forslag omkring indretning af plejecenterboligerne og udformning af udendørsarealer kan indgå i udbuddet for de nye boliger.

    

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

   

  Historik

  I 2018 blev det besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for planlægning af nye

  plejecenterboliger.

 • 327. Kommuneplantillæg nr. 14 for Hotel på Rødvigvej 71 - vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._14_for_udvidelse_af_rammeomraade_4_c2_i_roedvig_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lokalplan_nr._202_1.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_samlet_susanne_komar_1.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at vedtage kommuneplantillæg nr. 14 sammen med Lokalplan nr. 202. Hotel på Rødvigvej 71, Rødvig

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg nr. 14 vedtages sammen med forslag til Lokalplan nr. 202 Hotel på Rødvigvej 71, Rødvig

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Rødvig Kro og Badehotel har pr. 1. april 2020 erhvervet ejendommen beliggende Rødvigvej 71. Ejendommen har tidligere huset Rødvig Rådhus. Rødvig Kro & Hotel ønsker at indrette 12 hotelværelser i den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Hotelværelserne skal fungere som en del af Rødvig Kro og Badehotel, der er beliggende Østersøvej 8, ca. 300 meter fra ejendommen.

   

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 14 er at justere afgrænsningen imellem rammeområde 4 C2 Vemmetoftevej og Friskolen og rammeområde 4 B1 Østlige bydel, således at ejendommen beliggende på Rødvigvej 71 vil blive omfattet af rammeområde 4C2 som er udlagt til centerområde. Derudover suppleres de nuværende rammebestemmelser for 4 C2 med publikumsorienterede serviceerhverv, herunder hotel. Kommuneplantillæg nr. 14 gør det muligt at vedtage lokalplan for hotel i den eksisterende bebyggelse på ejendommen.

   

  Kommuneplantillæg nr. 14 har været i høring fra den 29. maj til den 27. juli 2020 samtidig med forslag til lokalplan 202.

  Den 25. juni blev der afholdt borgermøde. Der var et begrænset fremmøde til borgemødet og der var umiddelbar opbakning til projektet blandt deltagerne.

    

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 1 høringssvar, der omhandler lokalplan 202 hotel på Rødvigvej 71, Rødvig.  

  Høringssvaret er fra en nabo, som giver udtryk for bekymring i forhold til anvendelsesændringen af ejendommen fra beboelse til hotel. Bekymringen går primært på genevirkninger fra indblik og støj. Naboen er også bekymret for at disse genvirkninger kan påvirke værdien og salgbarheden af hendes ejendommen.

  Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i Kommuneplantilllæg nr. 14.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune

  Historik

  PMT har d. 15. april 2020 igangsat at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommen.

  Planforslagene blev politisk behandlet på KB den 28. maj og sendt i høring i 8 uger fra den 29. maj 2020 til den 27. juli 2020.

  Der blev afholdt borgermøde i høringsperioden den 25. juni 2020.

 • 328. Lokalplan 202 Hotel på Rødvigvej 71, Rødvig - vedtagelse

  application/pdf icon hvidbog_lokalplan_nr._202_2.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_samlet_susanne_komar_2.pdfapplication/pdf icon forslag_lokalplan_202_-_hotel_paa_roedvigvej_71_roedvig_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende, at Lokalplan nr. 202 for hotel på Rødvigvej 71, vedtages sammen med Kommuneplantillæg nr. 14.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Lokalplan 202 for hotel på Rødvigvej 71, Rødvig vedtages sammen med Kommuneplantillæg nr. 14

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Rødvig Kro og Badehotel har pr. 1. april 2020 erhvervet ejendommen beliggende Rødvigvej 71. Ejendommen har tidligere huset Rødvig Rådhus. Rødvig Kro & Hotel ønsker at indrette 12 hotelværelser i den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Hotelværelserne skal fungere som en del af Rødvig Kro og Badehotel, der er beliggende Østersøvej 8, ca. 300 meter fra ejendommen.

   

  Formålet med lokalplan 202 er at give mulighed for hotelformål på Rødvigvej 71. Lokalplanen gør det muligt at indrettes op til 12 hotelværelser på ejendommen i den eksisterende bygning. Lokalplanen giver ikke mulighed for at indrette selskabslokaler, festlokaler eller restaurant på ejendommen.

   

  Forslag til Lokalplan 202 og Kommuneplantillæg 14 har været i høring i 8 uger fra den 29. maj 2020 til den 27. juli 2020. Der blev afholdt borgermøde den 25. juni 2020. Der var et begrænset fremmøde til borgemødet og der var umiddelbar opbakning til projektet blandt deltagerne.

   

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 1 høringssvar fra en nabo, som gav udtryk for bekymring i forhold til anvendelsesændringen af ejendommen fra beboelse til hotel. Bekymringen går primært på genevirkninger fra indblik og støj. Naboen er også bekymret for at disse genvirkninger kan påvirke værdien og salgbarheden af hendes ejendommen.

  Forvaltningen indstiller, at der af hensyn til indbliksgener, indføres en ny bestemmelse i lokalplanen under § 6.2 Tage med ordlyden: I tagfladen mod øst må der ikke opføres kviste, karnapper, tagaltaner el. lignende med vinduesflader der ikke følger tagets hældning.

  Desuden tilføjes formuleringen i lokalplanens redegørelse i afsnittet om Bebyggelse: For at sikre naboer mod indbliksgener er der indført bestemmelse om, at der i tagfladen mod øst ikke må opføres kviste, karnapper, tagaltaner el. lignende med vinduesflader, der ikke følger tagets hældning.

  Rødvig Kro og Badehotel og den pågældende nabo har dialog om, at få etableret nyt hegn eller plankeværk i skellet til naboen matr.nr. 22lr.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

  Historik

  PMT har d. 15. april 2020 igangsat at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommen.

  Planforslagene blev politisk behandlet på KB den 28. maj og sendt i høring i 8 uger fra den 29. maj 2020 til den 27. juli 2020.

  Der blev afholdt borgermøde i høringsperioden den 25. juni 2020.

   

 • 329. Lokalplan for tæt lav boligbebyggelse ved Toftevangsvej og Strandvejen i Strøby - Anmodning

  application/pdf icon ansoegning_0.pdfapplication/pdf icon vurdering_af_anmodning_om_igangsaettelse_af_lokalplan_for_taet_lav_boligbebyggelse_0.pdf

  Resume

  PMT skal drøfte anmodning om udarbejdelse af lokalplan for en tæt-lav boligbebyggelse i Strøby, med henblik på om der skal arbejdes videre med placering af en tæt-lav boligbebyggelse indenfor området.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. udvalget drøfter anmodningen.
  2. træffer beslutning om et eventuelt videre forløb i sagen.

  Beslutning

  Der igangsættes ikke et arbejde med lokalplan.

  Ansøgeren henvises til at sende høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanen.

  Sagsfremstilling

  LE 34 søger d. 6. marts 2020, på vegne af Bo Kjeldsmark, om igangsætning af planlægningen for en tæt-lav boligbebyggelse for et mindre areal mellem Toftevangsvej og Strandvejen i den østlige del af Strøby.

   

  Ansøgningen

  Bygherre ønsker at etablere en moderne rækkehusbebyggelse, som øger variationen af boligudbuddet i Strøby og derved styrker Strøby som attraktiv bosætningsby. Området udgør ca. 0,58 ha og ligger i kanten af Strøby og er omgivet af by på tre sider og bygherre henviser til, at det er at betragte som huludfyldning. Bebyggelsen placeres således, at den karakteristiske linje fra nabobebyggelserne forlænges op til Strandvejen og selve bebyggelsen udformes som en samlende gårdstruktur, der refererer til Strøbys historie.

   

  Bygherre beskriver videre, at planområdet i dag fremstår som en bred kile med et dyrket areal som går ned mellem Strandvejen og Toftevangsvej. Bebyggelsen og tilhørende grønne arealer vil udfylde dette indhak i den nuværende afgrænsning mod det åbne land. Der i dag kun bebyggelse på sydsiden af Toftevangsvej samt på den nordlige og vestlige af del af Strandvejen. Planområdet grænser således op til vejarealer mod nord, syd og vest. Den nye bebyggelse ligger sig således ikke på ydersiden af eksisterende bebyggelse, men derimod ligger den sig op ad de eksisterende veje, hvor der kun er opført bebyggelse på én side. De flest øvrige veje i Strøby har bebyggelser på begge sider af vejen, hvorfor bebyggelsen vil være i overensstemmelse med bebyggelsesmønstret i Strøby.

   

  Den ansøgte bebyggelse med tilhørende trærække mod øst vil på baggrund af ovenstående medvirke til en naturlig afrunding af Strøby mod det åbne land.

   

  I Nygården etableres ni boliger i gårdstruktur, der skaber et indre gårdrum med fælles opholdsarealer. Boligerne, der vil have karakter af række- og dobbelthuse, opføres i et plan. Der etableres 14 parkeringspladser, delvis som selvstændig garage, delvis som fællesparkering.

   

  Boligerne opføres med en ensartet arkitektur, der sikrer harmoni og samhørighed i gårdbebyggelsen. Hver bolig vil have egen terrasse og have. Grundstørrelsen varierer fra 153 m² til 349 m². Hertil kommer bebyggelsens gårdrum, der vil fungere som fælles opholdsareal med mulighed for fællesterrasse og nyttehave. Bebyggelsesprocenten for området under ét er omkring 16.

   

  Vejadgangen til boligbebyggelsen sker ad Toftevangsvej, der har forbindelse til Strandvejen. Herfra er der nem adgang til Strøby Bygade, med forbindelse til Store Heddinge og det øvrige Stevns mod sydøst og Køge mod nordvest.

   

  Af historiske kort fremgår det, at der tidligere har været en trærække mellem Toftevangsvej og Strandvejen. Langs planområdets østlige skel etableres derfor en trærække, der dels refererer til den oprindelige beplantning, dels giver området og Strøby en grøn og klar afslutning mod det åbne land.

   

  Mellem bebyggelsen og Toftevangsvej udlægges et grønt areal med mulighed for etablering af regnvandsbassin, regnbede og andre anlæg til regnvandshåndtering. Arealet ligger lavest i området, og regnvand ledes derfor naturligt hertil.

   

  Teknik & Miljø har foretaget en vurdering af ansøgnigen, se bilag. På baggrund af vurderingen er det Teknik & Miljø forslag, at der fx kunne afholdes et borgermøde, hvor borgene har mulighed for, at få indflydelse på planlægningen inden en evt. lokalplanproces igangsættes. Ved en evt. fremtidig lokalplan skal det især sikres, at projektet styrker og fremhæver oplevelsen af ankomsten til landsbyen samt samspillet med det åben land.

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 330. Oversigt over igangværende lokalplaner

  application/pdf icon sagsoversigt_06_08_2020_0.pdf

  Resume

  Udvalget for Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over igangværende Lokalplaner drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning

  Drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag.

   

  Oversigt fremgår af bilag

   

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside.

   

  • Vedr. Lokalplan 203 Thorsvænge bebyggelse, borgerbesvarelser fra spørgeskemaundersøgelse er taget til efterretning og planlægningen er sat bero indtil der er opnået afklaring om sagens videre forløb.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

 • 331. Dansk Byggeri Erhvervs- og Byggevenlige kommuner 2020

  application/pdf icon bilag_1_notat_-_dansk_byggeri_2020_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_kommunalperformance_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_dataark_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Dansk Byggeri har offentliggjort deres årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Stevns Kommune er gået 10 pladser tilbage i den samlede placering og er rykket fra en placering som nr. 29 i år 2019 til nr. 39 i år 2020. Det er andet år i træk at Stevns Kommune går tilbage. I 2018 havde Stevns en placering som nr. 21.  

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET og PMT, at:

   

  1. Dansk Byggeris analyse af Stevns Kommunes erhvervs- og byggevenlighed 2020 tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Dansk Byggeri måler på en række parametre, som de vurderer har betydning for den samlede erhvervsvenlighed i kommunen og placerer derefter kommunerne relativt til hinanden. Baggrund for analysen og dataark for Stevns Kommune er vedlagt som bilag 2 og 3.

   

  Stevns Kommune placering

   

  Stevns Kommune er gået frem på 3 områder, har uændret placering på 10 områder og går tilbage på 10 områder. På tre af de områder, hvor Stevns Kommune går tilbage er der tale om bedre resultat end sidste år, men en relativt dårlige placering i forhold til andre kommuner. Stevns Kommune går frem på områder som Erhvervsfrekvens, brug af AB18, men falder på områder som sagsbehandlingstid, andel der vælger en erhvervsuddannelse og på området politik for skole og virksomhedssamarbejder. Stevns Kommunes langtidsledighed og nyledighed er reduceret, men kommunen falder relativt i forhold til de øvrige kommuner. Se. bilag 1 - Notat Dansk Byggeri 2020 Stevns Kommune.

   

 • 332. Tilladelse til skovrejsning – godkendelse.

  application/pdf icon bilag_-_kortoversigt_over_skovrejsning_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der bliver opført skov i et område, der i kommuneplanen er udpeget til ”skovrejsning uønsket”. Det drejer sig om 1 ha skov ved Vissemosevej 21, 4660 Store Heddinge.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, at

   

  1. der gives tilladelse til at rejse skov

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget en ansøgning fra en borger, der ønsker at rejse skov på sin ejendom.

  Der er søgt om skovrejsning på 3,2 ha, hvoraf omkring 1 ha ligger indenfor et område, hvor skovrejsning er uønsket ifølge kommuneplanen. Det kræver derfor en tilladelse fra Kommunalbestyrelsen at få lov at rejse skov der.

  Baggrunden, for at skovrejsning er uønsket på en del af ejendommen, er, at området i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

  Udpegningen af kulturmiljøet er dog ikke sammenfaldende med udpegningen af bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. De to udpegninger følger ellers hinanden langs ejendommens skel og forløbet af Spangsbækken. Den del af ejendommen, hvor ansøger ønsker at rejse skov, er altså kun udpeget som kulturmiljø og ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab. Se oversigtskort i bilag.

  Baggrunden for udpegningen til kulturmiljø er herregårdsejerlavet fra Højstrup Hovedgård med marker, skove og levende hegn. Højstrup Hovedgård og det tilhørende dyrkningslandskab skiller sig ud med de store åbne markflader med få lange lige og klippede hegn, som ligner hække.

  Hele Vissemosevej 21 er omfattet af Højstrup ejerlav, men ifølge Stevns Kommunens landskabsanalyse er ejendommen ikke en del af det område omkring Højstrup ejerlav og herregårdslandskab, som er særlig karakteristisk, uforstyrret og bevaringsværdigt.

  Vissemosevej 21 er en del et område som er karakteriseret ved flere gårde, store rektangulære marker og levende hegn. Området har en god intakthed med få forstyrrelser.

  Ifølge Stevns Kommunes landskabsanalyse bør skovrejsning begrænses i området, særligt bør der værnes om de lavninger, der er i terrænet (de små ådale) og udsigterne til klinten og havet. Disse bør derfor friholdes for tilgroning, skovrejsning og terrænændringer. Særligt bør de udsigtskiler, der er til havet og klinten, sikres.

  Den del af ejendommen, hvor der ønskes skovrejsning i ”skovrejsning uønsket-området”, ligger umiddelbart op ad udsigtskilen i område A5 (se sidste kort i bilag).

  Det er i midlertidigt ikke muligt at sikre udsigtskilen med den eksisterende planlægning, selv hvis der gives afslag på skovrejsning. Det skyldes, at den del af ejendommen, hvor der ifølge kommuneplanen gerne må rejses skov på, allerede vil dække eller påvirke denne udsigt negativt. Ligesom der også er mulighed for at rejse skov syd for området, hvilket også vil dække eller påvirke udsigten negativt.

  Teknik & Miljø vurderer, at der kan gives tilladelse til skovrejsning i hele det ansøgte område, da området ikke er en del af det herregårdsejerlav/kulturmiljø, som er specielt bevaringsværdigt og hvis grænse ellers overvejende er sammenfaldende med forløbet af Spangsbækken. Teknik og Miljø vurderer ligeledes, at skovrejsningen er af begræ<nset omfang.

  Lovgrundlag

  Ifølge jordressourcebekendtgørelsen § 9, stk. 1 må der ikke rejses skov i et område hvor skovrejsning er uønsket ifølge kommuneplanen. Kommunen kan give en tilladelse til skovrejsning i et ”skovrejsning uønsket-område” ifølge § 9, stk. 2.

  Bekendtgørelse nr. 1236 af 24/11/2017 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1236  

  Kommuneplanens udpegning af skovrejsningsområder:
  http://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/3669

  Økonomi

  Det vil ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen, om tilladelsen bliver givet eller ej.

 • 333. Spildevandsplan, Tillæg 8 , Boesdal Kalkbrud - Vedtagelse af tillæg

  application/pdf icon tillaeg_8_til_vedtagelse_-_boesdal_besoegscenter_-_uden_dato_0.pdf

  Resume

  Tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020, har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet

  høringssvar. Tillægget skal endeligt godkendes KB. Tillæget udpeger et ny spildevandskloakeret opland ved Boesdal Kalkbrud.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. vedtage tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 uden ændringer.
  2. bemyndige Teknik & Miljø til at foretage evt. redaktionelle rettelser inden offentliggørelse.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 skal endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

   

  Udkast til tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 14. maj 2020 til 9. juli 2020.

   

  Baggrund og indhold af tillæg til spildevandsplan

  Formålet med tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 er at udpege et nyt kloakopland for Boesdal Kalkbrud.

   

  Baggrunden for tillægget til spildevandplanen er der skal ske en udvikling af området.

  Kloakoplandet inkluderer strækningen af Boesdalsvej fra Korsnæbsvej frem til kalkbruddet og den øverste del af selve kalkbrudet.

   

  De fire omkringboende naboer, længere ude af Boesdalsvej end kalkbruddet, er blevet hørt om hvorvidt de ønsker at blive inddraget i kloakoplandet forud for den offentlige høring. Det har ikke været tilfældet.

  Kloakoplandet inkluderer derfor ikke de fire ejendomme.

   

  Området udlægges som spildevandskloakeret. KLAR Forsyninger modtager kun spildevand fra området. Det betyder af grundejer selv står for håndteringen af regnvandet, det vil sige både etablering og drift.

   

  Høringssvar og hvidbog

  Der er ikke indkommet høringssvar til tillægget til spildevandsplanen. Der er derfor ikke udarbejdet en hvidbog.

   

  Der er derfor forvaltningens indstilling, at vedtagelsen af tillæg 8 kan ske uden ændringer.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er offentliggjort sammen med høringen af tillægget.

   

  Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

  Det skal dog bemærkes, at Stevns Kommune, som grundejer, får udgifter til kloakeringen.

  Økonomien indgår i budgettet for udviklingen af Boesdal.

 • 334. Dispensation til Boesdal Besøgscenter - godkendelse

  application/pdf icon udkast_-_ss_3_dispensation_til_besoegscenter_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forvaltningen dispenserer til opførelsen af et besøgscenter ved Boesdal Kalkbrud på beskyttet natur. Dispensationen med valgte vilkår er nødvendig for etableringen af besøgscenteret på et areal der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. der dispenseres til besøgscenteret på de vilkår, som er skrevet i det vedhæftede dispensationsudkast

  Beslutning

  Godkendt. 

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune besluttede i 2015, at opføre et besøgscenter til UNESCO-verdensarven Stevns Klint. Efter en arkitektkonkurrence har kommunen valgt et projekt, hvor besøgscenteret placeres på kanten af Boesdal Kalkbrud.

  Boesdal Kalkbrud er fredet, består af den beskyttede naturtype kalkoverdrev og indeholder en række sjældne og beskyttede arter.

  Ifølge naturbeskyttelsesloven er der generelt forbud mod at ændre tilstanden af beskyttede overdrev. Det kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelsesloven at bygge centeret på den valgte placering. Derudover skal kommunen sikre, at de beskyttede arter ikke tager skade af opførelsen og driften af centeret.  

  Forvaltningen har i den forbindelse hyret en række natureksperter til at vurdere, hvordan projektet kan udføres uden at skade de beskyttede arter.

  På baggrund af ekspertudtalelserne har forvaltningen lavet et udkast til en dispensation, der gives på en række vilkår. Vilkårene indeholder krav til selve byggeriet og til den efterfølgende drift af bygningen inklusivt udearealer. Det omhandler blandt andet krav til belysning, beplantning, byggehegn, udførelse af plejeplaner og brug af sprøjtemidler.

  Med den valgte placering af besøgscenteret bygges det ovenpå beskyttet natur, og det kan derfor ikke undgås, at en del af det beskyttede kalkoverdrev beskadiges.  Der skal derfor etableres såkaldt erstatningsnatur for, at der kan dispenseres. Det vil sige, at man etablerer nye naturområder for at forsøge at opveje tabet af de eksisterende naturområder. Retspraksis er, at der udlægges mere erstatningsnatur, end der fjernes eksisterende natur.

  Omkring 1 hektar kalkoverdrev vil blive beskadiget af projektet, og forvaltningen har derfor sat som vilkår, at der etableres 4 hektar nyt overdrev. Det nye overdrev etableres på nabomatriklen mod sydvest. Matriklen er på nuværende tidspunkt en mark, som kommunen i 2020 købte som led i opførelsen af besøgscenteret.

  Marken består af næringsrig muldjord, hvilket er et meget dårligt udgangspunkt for at skabe natur. Derfor skal der jordbehandles for at forsøge at fjerne noget næringen.  Den mest optimale løsning er at skrabe det øverste lag næringsrig muldjord af marken og derefter sprede kalk ud over jorden. Det vil efterligne jordforholdene i kalkbruddet. Forvaltningen har endnu ikke udarbejdet et endeligt projekt til etableringen af erstatningsnatur, og det er derfor svært at komme med et præcist prisoverslag.

  Det er forvaltningens vurdering, at projektet kan gennemføres, hvis dispensationen gives på de vilkår, der er skrevet i udkastet til dispensationsafgørelsen (vedhæftet som bilag).

  Lovgrundlag

  Overdrev er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og dispensationen gives efter § 65.

  Naturbeskyttelsesloven – Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13/03/2019 af lov om naturbeskyttelse. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240

  Dispensationen kan ikke gives, hvis den kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de særligt beskyttede arter (bilag IV-arter) ifølge habitatbekendtgørelsens § 10.

  Habitatbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1595

  Økonomi

  Udgifterne til etableringsfasen er indeholdt i anlægsbudgettet til Generel byggemodning af Boesdal Kalkbrud.

  Driftsudgifter i etableringsfasen og den efterfølgende løbende pleje af arealerne er endnu ikke kendte, men det vurderes, at der er i forbindelse med budget 2022 vil blive indarbejdet budget til løbende driftudgifter og eventuelle udgifter i 2021 vil blive medtaget i budgetopfølgning. 

 • 335. Deltagelse i DK2020 partnerskab for klimaplaner

  application/pdf icon borgmesterbrev_om_dk2020_partnerskab.pdf_0.pdfapplication/pdf icon faktaark_om_dk2020_0.pdf

  Resume

  Sagen forelægges PMT for beslutning om Stevns Kommune skal deltage i det landsdækkende partnerskab, DK2020, om udvikling af klimaplaner.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT via DIR, at

   

  1. Stevns Kommune deltager i anden runde af DK2020-partnerskabet med opstart november 2021.

  Direktionen, 17. august 2020, pkt. 5:

  Anbefales med en bemærkning om, at deltagelsen forudsætter, at der afsættes varige midler til en klimamedarbejder, idet de nuværende midler til området udløber ved udgangen af 2021.

  Beslutning

  Godkendt - evt økonomi indgår i budgetforhandlingerne.

  Sagsfremstilling

  KL indgået et partnerskab for perioden 2020-2023 med Realdania og regionerne om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

   

  Partnerskabet skal herudover synliggøre det lokale klimalederskab kommunerne har taget på sig og styrke kommunernes rolle på klimaområdet overfor regering og folketing.

   

  Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klimahandlingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemidler – det er alene metoden, der bliver ens. Derudover kommer kommunerne med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-reduktion kan samles og deles mere systematisk.

   

  Projektforløbene kører i to runder. Der er plads til 40 kommuner i første runde af projektet - og plads til 40 kommuner i anden runde med opstart november 2021. 

   

  Deltagende kommuner forventes at:

  • Være villige til at forankre projektet politisk og i topledelsen i kommunen.
  • Være villige til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle deres eksisterende klimaplan eller -strategi.
  • Udpege en kontaktperson og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team.

   

  Stevns Kommune har i mange år arbejdet for at nedbringe CO2-udledningen; har udarbejdet grønne regnskaber; er klimakommune; og arbejder på at målene i Stevns Kommunes strategiske energiplan 2016-2020.

   

  Det er administrationens vurdering, at det vil være nyttigt og givtigt at deltage i DK2020 partnerskabet - dels for at få hjælp, sparring og nye værktøjer til det praktiske arbejde med at nå klimamålene - og dels for at stå sammen med andre kommuner og KL om klimaindsatsen.

   

  Det er gratis at deltage i partnerskabet, men der skal dog afsættes medarbejdertimer. Administrationen vil indhente erfaringer fra de kommuner, der deltager i første runde af projektet, for at få en nærmere vurdering af ressourceforbruget. Den umiddelbare vurdering er, at den tid der bruges på partnerskabet, kommer godt igen i forhold til den tid der i øvrigt skal bruges på klimaopgaven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 336. Samarbejdet i de politiske udvalg

  application/pdf icon kodeks_for_kommunalbestyrelsen_i_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon det-politiske-arbejde-i-kommunalbestyrelse-og-udvalg.pdf_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 et kodeks for arbejdet i Kommunalbestyrelsen. Der har i 2020 flere gange været fremført et politisk ønske om at få drøftet hvordan udvalgsarbejdet rent faktisk gennemføres i forhold til det gældende kodeks og lovgivningens rammer for udvalgsarbejdet, herunder hvilke rettigheder og pligter der gælder for det enkelte medlem. Der er udsendt en enslydende sagsfremstilling til alle udvalg, som hver især skal tage en drøftelse.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at

  1. drøfte arbejdsformen og forholdet til kodeks og de gældende regler i Styrelsesloven m.v.

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Denne sag fremlægges så det enkelte udvalg får mulighed for at tage en internt lukket drøftelse for at fremme et godt og konstruktivt politisk samarbejde om udvalgets sager.

  I forhold til udvalgsarbejdet har enkelte politiske udvalg allerede uformelt drøftet dele af den interne samarbejdsform, herunder om alle medlemmer opfatter de aftalte principper og gældende lovgivning på samme måde, herunder de rettigheder og pligter der lovmæssigt gælder for det enkelte medlem. Det findes nu hensigtsmæssigt at foretage en mere formel drøftelse i alle udvalg.

   

  Som baggrund for drøftelsen henvises til Stevns Kommunes eget kodeks samt KL's vejledning. Se uddybende bilag.

   

  Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune vedtog i september måned 2018 et kodeks for Kommunalbestyrelsen med det formål at sikre et godt, positivt og konstruktivt arbejdsgrundlag for det lokalpolitiske arbejde. Det fremgår bl.a. som et grundlæggende vilkår, at man som politiker skal være ærlig og troværdig i samarbejdet, og at man samarbejder ud fra en accept af den professionelle politiske kultur, hvor der er plads til politiske uenigheder, men respekt for både flertallets og mindretallets rettigheder.

  Det godkendte kodeks forholder sig til det interne samarbejde i Kommunalbestyrelsen, samarbejdet med forvaltningen og kommunens borgere.

   

  Denne sag drejer sig primært om det interne samarbejde, hvor det i kodekset ønskes, at man prioriterer at få skabt rum og plads til politik og politikudvikling til gavn for Stevns Kommune, dvs. også i forhold til langsigtede bæredygtige løsninger.

  Citat fra kodeks i forhold til det interne samarbejde:

  · Vi søger indflydelsen og er kompromissøgende for at træffe beslutninger med det bredeste grundlag, hvor udgangspunktet er debatterne i de politiske udvalg, og således ikke i Kommunalbestyrelsen.

  · Vi er fordomsfrie, nysgerrige og udfordrer gerne hinanden i de sager, hvor vi skal træffe beslutninger.

  · Vi har alle et ansvar for afvikling af det gode møde, herunder ved rettidigt fremmøde, mødeforberedelse og med respekt for den afsatte tidsramme for møderne.

  · Vi er lyttende, tilstedeværende og taler ordentligt til, med og om hinanden med respekt for hinandens politiske ståsted.

   

  KL har i samarbejde med Indenrigsministeriet udsendt en vejledning til det lokalpolitiske arbejde. Vejledningen giver landets kommunalbestyrelsesmedlemmer et overblik over, hvad politikerhvervet indebærer, og hvordan man som lokalpolitiker kan løfte det. Den præsenterer også en række konkrete forslag til, hvilke spørgsmål og temaer kommunalbestyrelsen for eksempel kan drøfte i løbet af valgperioden. Vejledningen gennemgår desuden en række af de regler, forpligtelser og forventninger, der knytter sig til hvervet som lokal folkevalgt og det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Vejledningen fungerer på den måde som et opslagsværk og en håndbog, som man kan bruge i hverdagen i hele valgperioden.

   

   

 • 337. Energipulje kommunale ejendomme - anlægsbevilling

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 338. 12. stk. skolepatruljeblink – anlægsbevilling

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 339. Afslag på løsningsforslag samt påbud om nedrivning

  Beslutning

  Tiltrådt.

 • 340. Rottebekæmpelse - orientering om selvhjælpshandlinger

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

   

 • 341. Igangværende sag - orientering

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

   

 • 342. Diverse orienteringer - PMT den 18. august 2020 (Lukket)

 • 343. Underskriftsark (Lukket)