Referat

 • 404. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 24. juni 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  Borgmesteren foreslog, at sag 416 blev rykket frem på åben dagsorden, da der er truffet en formandsbeslutning i sagen.

  Bjarne Nielsen (V) erklærede sig samtidig inhabil i sagen.

  Dette blev godkendt.

   

  Sejer Folke Henriksen (Ø) foreslog, at sagerne 417 og 418 ligeledes blev rykket frem på åben dagsorden.

  For dette stemte 4 medlemmer (Ø+N).

  Imod stemte øvrige medlemmer, hvorfor sagerne bibeholdes på lukket dagsorden.

   

  Den øvrige dagsorden blev herefter godkendt. 

   

 • 405. Udviklingsplan for Destination Stevns Klint

  application/pdf icon koncept_faellesboesdal_0.pdfapplication/pdf icon udviklingsplan_stevnsklint_0.pdf

  Resume

  KB igangsatte efter en temadrøftelse i januar 20 arbejdet med udviklingsplanen for destination Stevns Klint samt udviklingskonceptet for Boesdal Kalkbrud.

  Udviklingsplanen og -konceptet foreligger nu i sin endelige form, og klar til politisk godkendelse.

  Udviklingsplanen og -konceptet er fondsstøttet af Realdania, og planerne har til formål at give politikere og forvaltning et konkret overblik over eksisterende indsater langs Stevns Klint samt at fremvise en prioriteret rækkefølge over den kommende udvikling langs klinten og den heraf affødte udvikling i kommunen.

  Planerne skal endvidere fungere som baggrund for fremtidig formidling af udviklingen ved Stevns Klint til eksterne samarbejdspartnere og finansielle interessenter.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via DIR, AET, ØU at

  1. Udviklingsplan destination Stevns Klint godkendes
  2. Koncept - Fælles Boesdal godkendes

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 10. juni 2020, pkt. 181:

  Udviklingsplanen sendes videre til ØU og KB

  Direktionen, 15. juni 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 309:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  1 medlem (O) stemmer imod, og ønsker en efterfølgende økonomisk vurdering af planen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) stemte imod, og fastholdt sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplanen for Destination Stevns Klint samt udviklingskonceptet for Boesdal Kalkbrud foreligger nu i sin endelige form, og klar til behandling i ØU og på KB.

  På grund af tidspres med færdiggørelsen har AET ved deres behandling kun haft mulighed for at få en mundtlig præsentation af arbejdet omkring planerne og dens opbygning. Herunder fremvisning af enkelte nedslagspunkter i det udkast, der var tilgængelig på tidspunktet for deres møde.

  Udviklingsplanen og -konceptet er fondsstøttet af Realdania, som også igennem forløbet har været repræsenteret i styrregruppen sammen med Stevns Kommune og Verdensarv Stevns.

  Planen er blevet til ud fra input fra borgere, ildsjæle, turismeaktører, forvaltning og mange flere.

  Udviklingsplanen for Destination Stevns Klint

  Formålet med Udviklingsplanen for Destination Stevns Klint er at give Stevns Kommune et stærkt fremtidigt værktøj til at styre udviklingen og prioritere hvilke projekter, der sættes i gang hvornår samt sikre at kommunen udnytter verdensarven, så den bliver til løftestang for vækst i Stevns Kommune - både kulturelt, socialt, naturmæssigt og økonomisk.

  Udviklingsplanen skal sikre, at turisme- og besøgsudviklingen sker i et tempo og på en måde, som tager højde for både stedets sårbarhed og de mange interessenter og aktørers ønsker samtidig med at potentialet realiseres.

  Når udviklingsplanen kaldes for Destination Stevns Klint er det for at understrege, at den både omfatter selve klinten, baglandet og vandsiden. Selvom indsatsområderne hovedsageligt har fokus på Stevns Klint vil den anbefalede udvikling styrke hele Stevns og skabe mulighed for både at øge turisme samt styrke bosætningen og erhvervsudviklingen i hele kommunen.

  Der er for planen udarbejdet et sæt grundprincipper for udviklingen langs Stevns Klint. Grundprincipperne følger også principperne for Turismeudviklingsplan for Region Sjælland og skriver sig ind i de overordnede principper for både miljømæssig og økonomisk bæredygtig turismeudvikling i Danmark. Principperne er:

  Koncentrer udviklingen
  Vi koncentrerer udviklingen i Stevns Kommune, hvor der allerede er kraftcentre eller hvor spirende kraftcentre vokser frem, og derfor bidrager udviklingen til at styrke det lokale erhvervsliv, styrke oplevelsestilbuddet og forlænge sæsonen i hele Stevns Kommune. Ved at koncentrere udviklingen langs klinten til de etablerede besøgssteder reduceres slid mellem besøgssteder, så Stevns Klint forbliver en smuk naturoplevelse og en bæredygtig destination.

  Beskyt, benyt og styrk
  Geologien er årsagen til UNESCO Verdensarv anerkendelsen, men samtidig rummer Stevns en natur, som supplerer verdensarven og bidrager til destinationens værdier og oplevelsestilbud. Det er derfor helt centralt at både beskytte og styrke Stevns Klint og naturen, både i forhold til UNESCO-udpegningen, naturbeskyttelsen og for at sikre kommende generationers adgang til samme naturoplevelse og biodiversitet.

  Øg kvaliteten
  Øg kvaliteten af de nuværende tilbud, der er tilgængelig for gæster i Stevns Kommune, både langs klinten og inde i landet. Det handler primært om at styrke kvaliteten af nuværende oplevelser både langs klinten og i baglandet, og sekundært at skabe nye oplevelsesprodukter.

  Styrk de lokale særkender
  Styrk verdsarven, koldkrigshistorien - såvel som klinten unikke kulturhistorie, og lad dem stå stærkt som Destinations Stevns Klints seværdigheder, der kan tiltrække et større publikum og skabe større variation i oplevelsestilbuddet.

  Tænk i flere sæsoner
  Tænk i flere sæsoner og ved at udvide og sammentænke oplevelsestilbud med særligt fokus på at udnytte nærheden til København.

  Sammentænk investeringer
  Sammentræk investeringer så offentlige og private investeringer går hånd i hånd, og løfter hele Stevns Kommune.

  For at realisere potentialet i den samlede destination Stevns Klint bruges der grundlæggende tre greb for indsatser

  1. Indsatser, der samler de mange små attraktioner i en fælles identitet og formidling, som gør det enkelt for besøgende at forstå at de nu besøger en større destination, der kræver længere ophold og genbesøg.
  2. Indsatser der gør det nemt at komme til og bevæge sig rundt på destinationen samtidig med, at der tages hensyn til beskyttelse af naturen
  3. Indsatser, der bruger destinationen og verdensarv som løftestang til kulturel, social og økonomisk udvikling i hele Stevns Kommune. Her er synergierne mellem udviklingsplanen, Stevns Kommunes Turismestrategi 2019-2011 og branding af hele kommunens turismetilbud i regi af SydkystDanmark centrale.

  Endvidere peger udviklingsplanen på to centrale faktorer for at udvikle mobiliteten og wayfindingen langs Stevns Klint og videre ind i landet som en del af destinationen. Det handler om konkrete tiltag i forhold til infrastruktur såsom cykelstier, vandrestier og kollektiv transport. Gnidningsfri mobilitet er med til at sikre gode oplevelse for klintens gæster.

   

  Planen giver rum til at stå sammen om Stevns Klint på tværs af virksomheder, offentlige institutioner og lokale ildsjæle for at bevare og udvikle klinten og hele lokalområdet på en god og bæredygtig måde.

   

  Koncept for Boesdal Kalkbrud

  For Boesdal Kalkbrud er der udarbejdet et koncept for den kommende udvikling i bruddet. Boesdal skal fungere som port for den samlede oplevelse af Stevns Klint. Konceptet tager sit klare udgangspunkt i stedets allerede eksisterende kvaliteter.

  Baggrunden for udarbejdelsen af konceptet for Boesdal Kalkbrud har bestået af tre overordnede metoder til indsamling af viden:

  1. Udviklingsworkshop med deltagelse af lokale aktører og organisationer, Stevns Kommune, Verdensarv Stevns Klint og Fonden Stevns Klint Besøgscenter.
  2. Spørgeskemaundersøgelse ‘Det Fælles Boesdal’ udsendt af Stevns Kommune april 2020. I alt svarede 183 borgere på undersøgelsen.
  3. Interviews med aktører og interessenter i forbindelse med arbejdet med koncept og udviklingsplan. Herunder repræsentanter fra Stevns Kommune, Verdensarv Stevns

  Konceptet består af tre bærende elementer Verdensarv, Kultur og Fællesskab, der er samlet under overskriften ‘Fælles Boesdal’.

  I konceptet er der beskrevet en række tiltag under hvert af de tre områder, som dels styrker det enkelte område samt binder dem tættere sammen, så de i højere grad understøtter hinanden end det er tilfældet i dag.

  Det er konceptets idé at styrke sammenhængen mellem aktører og aktiviteter som et gennemgående tema i konceptet, og dette kan konkret ses i sammentænkningen af flere af de tiltag og fysiske faciliteter, der lægges op til i konceptet.

  Der lægges op til, at indsatser og tiltag brydes op i mindre delprojekter i forbindelse med den kommende udvikling af Boesdal. Opdelingen skal sikre både at eksisterende aktiviteters fastholdelse, men også at de tre indsatsområder bevare sammenhængen på tværs. 

 • 406. Boligpolitik - igangsættelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_midtvejsstatus_for_udvalget_for_stevns_verdensmaal_behandlet_paa_moedet_18._december_2019_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrels_0.pdfapplication/pdf icon midtvejsstatus_2_-_december_2019_0.pdfapplication/pdf icon kommissorium_og_proces_for_ss17_stk_4_udvalg_maj_2020_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2019 blev der  behandlet en midtvejsstatus fra §17 stk. 4 udvalget. Midtvejdstatus indeholdt en række foreløbige anbefalinger. En af disse anbefalinger var, at det bør udarbejdes en boligpolitik. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, at igangsætte udarbejdelsen af en Boligpolitik for Stevns Kommune.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, DIR og ØU, at

   

  1. igangsætte udarbejdelsen af en Boligpolitik for Stevns Kommune

  Plan, Miljø og Teknik, 9. juni 2020, pkt. 309:

  Anbefales.

  Direktionen, 15. juni 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 310:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med §17 stk. 4 udvalgets halvårsstatus for PMT & KB den 18. december 2019 kom udvalget med et række anbefalinger. Anbefalingspunkt nr. 6: "Det anbefales, at en boligpolitik udarbejdes, så der kan planlægges for velfungerende lokalsamfund i Stevns Kommune nu og i fremtiden" (for yderligere information se bilag).

   

  De retslige rammer for § 17, stk. 4

  I Styrelseslovens § 17, stk. 4 står der følgende: ”I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed". Kompetencen i et §17, stk. 4 udvalg er rådgivende eller sagsforberedende. Et § 17, stk. 4-udvalg må ikke tillægges selvstændige beslutningskompetencer – kompetencerne skal blive i det stående udvalg, som § 17, stk. 4 -udvalget er nedsat under. Der kan heller ikke ved nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg tillægges udvalget kompetence, som indskrænker et af fagudvalgenes eller Økonomiudvalgets kompetence. Udvalget kan udarbejde forslag, foretage undersøgelser og have kontakten til eksterne interessenter og organisationer. Men de kan ikke træffe afgørelser i konkrete sager – det er en myndighedsopgave.

   

  Boligprogram
  På mødet for §17 stk. 4 udvalget i december, blev det besluttet at igangsætte dataindsamling for at validere Boligprogrammet, der er en vigtig forudsætning for at kunne udarbejde den årlige befolkningsprognosen.

   

  Boligprogrammet tager sit udgangspunkt i

  • Kommuneplanen og de deri udlagte rammeområder til boligbyggeri

  • Vedtagne lokalplaner med en restrummelighed

  • Den konstaterede aktivitet i de enkelte områder

  • Efterspørgslen efter byggemuligheder

   

  Boligprogrammet udgør det nødvendige fundament af fakta, der skal til for at kunne udarbejde en Boligpolitik. Dataindsamlingen er afsluttet og ligger nu klar til brug både til befolkningsprognosen og til udarbejdelsen af en Boligpolitik.

   

  Boligpolitik
  Med en Boligpolitik kan man politisk sætte fokus på et varieret boligudbud, attraktive lokalområder og byer samt balance mellem by og land. Boligpolitikken kan skabe grundlag for en overordnet planlægning for nye boliger og en særlig opmærksomhed på videreudvikling af kommunens eksisterende boligområder. Politikken kan sikre et alsidigt udvalg af gode og forskellige boliger, som understøtter bæredygtige lokalsamfund og som er med til at gøre Stevns Kommune til en attraktiv placering på boligmarkedet i Region Sjælland og Øresundsregionen.

  Boligpolitikken er en vision for boligudbygningen, mens de konkrete rammer for boligbyggeriet fastlægges i kommuneplanen, som revideres hvert 4. år.

  Boligpolitikken har til formål at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov. Politikken er et signal til både borgere og investorer om, i hvilken retning kommunen ønsker at udvikle sig, samt foretage prioriteringer i forhold til boligudvikling. Politikken lægger de overordnede rammer for planlægning af og strategier for kommunens udvikling, både på langt og på kort sigt.

  I en Boligpolitik kan Kommunalbestyrelsen fx prioritere, at der skal

  • sikres flere former for boligtyperne, således at der i forbindelse med udstykninger sættes krav om diversitet der sikre boliger til ældre, unge og enlige
  • sikres adgang til naturen
  • stilles krav til attraktive fællesarealer
  • stilles krav om tryghedsskabende tiltag
  • sikres adgangen til offentlig transport, adgang til stier og sikre forhold for de bløde trafikanter
  • give plads til at tænke både individuelt og i fællesskaber
  • give muligheder for både nyt og gammelt

   

  Forslag til forløb:

   

  TIDSPUNKT

  HANDLING

  26. august

  §17 stk. 4 udvalg – med afsæt i boligprogrammet skal der sættes rammer for de overordnede temaer som boligpolitikken skal have fokus på

  • hvad vil man med Boligpolitikken?
  • Hvad ønsker man at opnår?
  • & hvad er det muligt at regulere via en Boligpolitik?

  PMT 29. september

  Temadrøftelsen – udvalgsformand + 2 medlemmer fra §17 stk. 4 udvalg drøfter med PMT rammerne for boligpolitikken og drøfter temaer (fortsat på et overordnet plan, dog mere konkret end den drøftelse som §17 stk. 4 udvalg er igennem den 26. august)

  22. oktober

  Workshop for Kommunalbestyrelsen

  PMT 10. november & KB 25. november

  Sagsfremstilling – godkendelse af spørgeskema der skal gøre det ud for et for-borgermøde (4 uger)

  • Teamer i spørgeskemaet
  • Hvilke tiltag ønsker borgerne
  • Hvilke problematikker har de oplevet?
  • På et overordnet niveau (ikke vejbump, naboer der roder, mere vejbelysning og højde på hæk) Hvad har de af drømme og ønsker for deres respektive boligområder?

  December

  Gennemførelse af spørgeskema

  januar & februar 2021

  På baggrund af workshop for Kommunalbestyren og den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse udarbejdes der et udkast til en boligpoltik

  PMT + KB marts 2021

  Politisk behandling af udkast til boligpolitik

  Marts / april / maj

  Ifald udkast godkendes, sendes Boligpolitik i 8 ugers høring

  april 2021

  Afholdelse af borgermøde i forbindelse med høring

  PMT + KB juni 2021

  Endelig godkendelse af Boligpolitik

   

   

  Økonomi

  Udarbejdelse af en Boligpolitik  finansieres via anlægsmidler afsat til arbejdet i §17 stk 4 udvalget

 • 407. Handleplankatalog vedr. sundhedspolitikken

  application/pdf icon sammenfatning_af_oekonomi_som_foelge_af_handleplankatalogets_indsatser_0.pdfapplication/pdf icon udkast_endeligt_handleplankatalog_sundhedspolitik_0.pdf

  Resume

  Samtidig med godkendelse af sundhedspolitikken 2019-2022 i kommunalbestyrelsen i oktober 2019 blev der vedtaget en procesplan for at udvælge indsatser, der kunne implementere sundhedspolitikkens 6 pejlemærker. Et forslag til handleplankatalog til implementering af Sundhedspolitikken fremlægges nu til godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU, BUL, PMT, AET og ØU, at

  1. godkende handleplankataloget til implementering af sundhedspolitikken 2019- 2022

       2. forslag, der kræver finansiering, medtages i budgetprocessen for 2021. 

   

  Direktionen, 25. maj 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 4. juni 2020, pkt. 187:

  1. Anbefales.
  2. Udvalget anbefaler, at forslagene 3.1 (røgfri arbejdstid), 5.2 (håndtering af angst og depression) og 6.3 (forslag der motiverer til bevægelse) indgår i budgetprocessen.  For så vidt angår forslagene 3.3 (røgfri skoletid), 6.1 (aktiv bevægelseskultur på institutioner) og 6.2 (aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinst.) bør disse kunne implementeres inden for eksisterende økonomiske rammer. 

  Plan, Miljø og Teknik, 9. juni 2020, pkt. 311:

  1. Anbefales af et flertal bestående af V+N+A+B.
  2. Udvalgets flertal bestående af V+N+A+B anbefaler, at forslagene 3.1 (røgfri arbejdstid), 5.2 (håndtering af angst og depression) og 6.3 (forslag der motiverer til bevægelse) indgår i budgetprocessen.  For så vidt angår forslagene 3.3 (røgfri skoletid), 6.1 (aktiv bevægelseskultur på institutioner) og 6.2 (aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinst.) bør disse kunne implementeres inden for eksisterende økonomiske rammer. 

  Liste O kan ikke godkende indstillingerne.

  Børn, Unge og Læring, 9. juni 2020, pkt. 194:

  1. Anbefales.
  2. Udvalget anbefaler, at forslagene 3.1 (røgfri arbejdstid), 5.2 (håndtering af angst og depression) og 6.3 (forslag der motiverer til bevægelse) indgår i budgetprocessen.  For så vidt angår forslagene 3.3 (røgfri skoletid), 6.1 (aktiv bevægelseskultur på institutioner) og 6.2 (aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinst.) bør disse kunne implementeres inden for eksisterende økonomiske rammer. 

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 10. juni 2020, pkt. 179:

  1. Anbefales.
  2. Udvalget anbefaler, at forslagene 3.1 (røgfri arbejdstid), 5.2 (håndtering af angst og depression) og 6.3 (forslag der motiverer til bevægelse) indgår i budgetprocessen.  For så vidt angår forslagene 3.3 (røgfri skoletid), 6.1 (aktiv bevægelseskultur på institutioner) og 6.2 (aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinst.) bør disse kunne implementeres inden for eksisterende økonomiske rammer. 

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 311:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Udvalgenes indstillinger anbefales.

   

  1 medlem (O) stemmer imod på grund af de økonomiske aspekter.

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Siden godkendelsen af sundhedspolitikken for 2019-2022 i kommunalbestyrelsen har styregruppen (direktør/centerchefniveau) og en tværgående arbejdsgruppe i forvaltningen arbejdet med at tilvejebringe et handleplankatalog, som kan implementere sundhedspolitikken og de seks pejlemærker, som er indeholdt heri.

   

  Handleplankataloget blev i første omgang udformet som et bruttokatalog med 41 mulige forslag til indsatser. Dette blev forelagt SSU i februar i år til orientering, hvorefter handleplankataloget blev sendt i høring i MED-udvalgene. På baggrund heraf og i dialog med ledelsen i centrene er der foretaget en bearbejdning og prioritering, således at det endelige forslag til handleplankatalog rummer i alt 14 indsatser.

   

  I udvælgelsen af indsatser er der lagt vægt på fem principper: Indsatser med viden om evidens, mulighed for samarbejde på tværs, inddragelse af borgere, flerstrengede indsatser, og at indsatserne understøtter FN’s verdensmål. Desuden er der i den afsluttende prioriteringsfase også lagt vægt på bl.a., hvilket ressourceforbrug der knytter sig til indsatserne og med hvilken tidshorisont, de kan implementeres.

   

  De nye indsatser, som er indeholdt i det vedlagte forslag til handleplankatalog, har overskrifterne:

  Forslag til indsatser

  Pejlemærke 2

  Sundhedspædagogik i skolen

  Pejlemærke 3

  Røgfri arbejdstid

   

  Røgfri skoletid (lov forventes vedtaget i efterår 2020)

   

  Rollemodeller

   

  Partner i Røgfri Fremtid

   

  VBA som systematisk metode til rekruttering af rygestop

  Pejlemærke 4

  VBA som systematisk metode til opsporing af alkoholoverforbrug

  Pejlemærke 5

  Formidling af tilbud

   

  Håndtering af angst og depression

  Pejlemærke 6

  Aktiv bevægelseskultur på vores institutioner

   

  Aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinstitutioner

   

  Tiltag, der motiverer til bevægelse (nudging)

   

  Fysiske rammer, der indbyder til fysisk aktivitet (institutioner)

   

  Let adgang til udearealer, der indbyder til fysisk aktivitet

   

  I forslaget til handleplankataloget er de enkelte forslag kort beskrevet,  herunder bl.a. med angivelse af mål, indikatorer og evalueringsmetode, tidsplan samt økonomiske forudsætninger.

   

  De anslåede budgetmæssige konsekvenser af forslaget til handleplankatalog er gengivet i en oversigtstabel, som er vedlagt. Heraf fremgår, at otte af forslagene forventes at kunne gennemføres inden for de eksisterende budgetmæssige rammer på områderne (heraf vil to forslag dog kræve nedprioritering af andre aktiviteter). De resterende seks forslag vil samlet set kræve tilførelse af budgetmidler i 2021 og 2022 på hhv. knap 1,1 mio. kr. og knap 0,9 mio. kr. årligt, hvis de skal realiseres. Ultimo 2022 evalueres indsatserne, og det skal vurderes om indsatserne har haft den ønskede effekt, og om bevillingerne skal fortsætte.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven, § 119, stk. 2

  Økonomi

  Indsatserne kan få økonomiske konsekvenser i forhold til Stevns Kommunes budget 2021-2022.

 • 408. Risikobaseret dimensionering for Stevns Kommune (RBD)

  application/pdf icon 1_-_oplaeg_til_serviceniveau_stevns_2020_-_endelig.pdf_0.pdfapplication/pdf icon 2_delrapport_-_2020-_risikoidentifikation_stevns.pdf_0.pdfapplication/pdf icon 3_delrapport-_2020_-_risikoanalyse_stevns.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_a_-_oversigtover_registrer_skoledistrikter_m.v.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_b_-_opkvalificering_af_holdleder_som_tekniskleder_stevns_kommune.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_b-1_forholdsordre_for_holdleder.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_c_scenariebeskrivelse_og_kapacitetsanalyse_alle.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_d_serviceniveauer_stevns.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_e_risikomatricer_stevns.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_f_-_koege_udrykningssammensaetning_112.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_g_-_indkvartering_og_forplejning.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_h_gis-kortanalyser_stevns.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_i_-_koeretoejer_og_materiel_stevns_kommune.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_j_-_uddannelse_stevns_kommune.pdf_0.pdfapplication/pdf icon notat_-_brs_vedr._udtalelse_af_10._juni_2020.pdf_0.pdfapplication/pdf icon udtalelse_til_plan_for_brand_redning_stevns.pdf_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med opstart af selvstændigt beredskab, skal der udarbejdes en ny risikobaseret

  dimensionering af det kommunale redningsberedskab (RBD). RBD er godkendt af Beredskabskommissionen Stevns den 19. maj 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. den ny risikobaserede dimensionering (RBD) af det kommunale redningsberedskab Stevns godkendes (bilag). Den risikobaserede dimensionering modsvarer det nuværende serviceniveau med få ændringer som indsatledervagtordningen og vandforsyningen til brandslukning.
  2. vejledende udtalelse fra Beredskabsstyrelsen samt notat fra ETK Brand og redning tages til efterretning

  Direktionen, 15. juni 2020, pkt. 4:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 314:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) stemte imod.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opstart af selvstændigt beredskab, skal der udarbejdes en ny risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab. Efter indsamling af erfaringer, udvikling og beskrivelse af principper, bl.a. i vejledning om plan for det kommunale redningsberedskab (udkast af 22. december 2019), blev reglerne om de nye dimensioneringsprincipper fastsat i Bekendtgørelse nr. 105 af 25. september 2019 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (RBD).

   

  Redningsberedskabets opgaver

  Redningsberedskabets opgaver er defineret i beredskabsloven hvori der står:

   

  "§ 1. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

   

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet, jf. kapitel 4.

   

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning."

   

  For at kunne leve op til lovgivningen er det vigtigt, at et talstærkt mandskab med de rette kompetencer og materiel på et tidligt tidspunkt møder på skadestedet for at begrænse skaderne mest muligt. Ligeledes må det generelt antages, at jo senere indsatsmandskabet indsættes, jo større omfang/konsekvens vil ulykken få for mennesker, dyr og værdier.

   

  Oplæg til serviceniveau er blevet udarbejdet på baggrund af ”udkast til ændring af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt beredskab”.

   

  ETK Brand & Redning har med udgangspunkt i den tidligere godkendte risikoidentifikation i løbet af foråret 2020 foretaget en revurdering af denne på basis af teoretiske og aktuelle fakta fra konkrete hændelser.

   

  Denne identifikation er foretaget i perioden fra 1. januar 2007 til 31.december 2019 - det vil sige kortlægning, dokumentation og strukturering af risici i Stevns Kommune. Blandt andet er der indsamlet information om risici gennem udrykningsstatistikker, brandsynsregister, virksomhedsregister, kommunens miljøsikkerhedsplan, kommunens trafiksikkerhedsplan, kommuneplan, inddraget faglig viden fra personalet i beredskabets organisation og fastlagt en række hovedkategorier af risici.

   

  Oplysninger er opdelt i skoledistrikter for at kunne få så specifikt overblik jf. bilag A.

   

  Dette for at analysere de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici (hyppighed x konsekvens) samt efterfølgende at fastlægge relevante udrykningssammensætninger, beredskabsniveauer og udpege relevante forebyggelsestiltag.

   

  Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i Delrapport 2: Risikoidentifikation og Delrapport 3: Risikoanalyse, som er vedlagt som bilag. Disse rapporter danner grundlag for den af Beredskabskommissionen vedtagelse om opbygning af det daglige beredskab, og som præsenteres i det følgende sammen med bilag H Gis-kortanalyser.

   

   

  Godkendelse i Beredskabskommissionen og udtalelse fra Beredeskabsstyrelsen

   

  Den 19. maj 2020 blev den risikobaserede dimensionering godkendt af Stevns Kommunes beredskabskommission.

   

  RBD’en sendes efter godkendelse af beredskabskommission til Beredskabsstyrelsen, som herefter kommer med en vejledende udtalelse - vedlagt som bilag. Der gøres opmærksom på, at udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen udelukkende er vejledende. Den endelige godkendelse af planen sker af Byrådet.

   

  Stevns Kommune har modtaget Beredskabsstyrelsens vejledende udtalelse den 11. juni 2020. Den vejledende udtalelse eftersendes. ETK Brand og redning har udarbejdet et notat med kommentarer til beredskabsstyrelsens vejledende udtalelse. Notatet er vedlagt som bilag 

  Økonomi

  Fremgår af det fremlagte budget for Stevns Kommune.

   

  Historik

  RBD blev godkendt af Beredskabskommissionen den 19. maj 2020

  RBD blev præsenteret på et KB-temamøde den 28. maj. Plancher fra temamødet kan ses i prepare

   

 • 409. Stevns Beredskab - samarbejdsaftale Karise (alarmer)

  application/pdf icon bilag-tillaeg_4_-_assistance_koersel_i_karise.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag-haarlev_daekningsomraade.pdf_0.pdf

  Resume

  Henvendelse fra Midt og Sydsjællands Brand og Redning om håndtering af alarmer i deres område, byen Karise og område fra brandstationen i Hårlev. Jf. bilag Kort og tillæg 4 assistancekørsel Karise. Beredskabskommissionen Stevns har den 19. maj godkendt samarbejdsaftalen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

   

  1. samarbejdsaftalen godkendes.

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 315:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Midt og Sydsjællands Brand og Redning har bedt Stevns Kommune om et tilbud om samarbejde og håndtering/assistance af alarmer ved og omkring byen Karise. Da der er geografiske udfordringer for brandstationen i Faxe, der i dag håndterer området, er brandstationen i Hårlev hurtigere fremme ved alarmer. Henvendelsen drejer sig om ca. 20 årlige brande/alarmer, og dækker alle typer af alarmer til beredskabet.

   

  Der ses ikke nogen samtidighed for alarmer i statistikken for det samlede område Hårlev-Karise.

   

  Mandskab på brandstationen i Hårlev har ligeledes udtrykt ønske om at håndtere området ved Karise, da de ønsker at blive aktiveret mere og kan se, at de er hurtigst fremme i forhold til brandstationen i Faxe.

   

  Der udarbejdes en gang årligt en samlet faktura fra Falck til Stevns Kommune på antal ture.

   

  Der afstemmes løbende turantal på driftsmøder mellem Falck og ETK Brand & Redning.

   

  Vederlaget opgøres årligt bagud, hvilket betyder at første opkrævning sker pr. 31. december

  2020.

  Økonomi

  Prissætning pr. tur fra Falck 6.630 kr.

   

  Stevns Kommune har bedt om en prissætning for brug/leje af deres autosprøjte til de ekstra alarmer, der vil tilgå brandstationen i Hårlev. Der er lavet et estimat for en pris på ca. 600 kr. pr.

  tur. Denne pris er beregnet ved leje af lastbil samt slid.

   

  Stevns Kommune fremsender en årlig faktura til Midt og Sydsjællands Brand og Redning.

   

  • Fakturer pr. tur 6.630 kr. + 600 kr. for brug af brandbil der ejers af Stevns kommune,
  • samt 10 % for administration.

  Historik

  Beredskabskommissionen Stevns har den 19. maj godkendt samarbejdsaftalen

   

 • 410. Tilføjelse af punkt til delegationsplan og dispensation til fold til 2 ponyer

  application/pdf icon bilag_-_udkast_til_dispensation_til_hestefold_til_2_ponyer_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_-_fold_til_ponyer_0.pdf

  Resume

  Der indstilles til at, der gives dispensation til hestefold til 2 ponyer på et areal - matr.nr. 2e, Varpelev By, Varpelev, der i landzone er udlagt til boligformål i lokalplan. Det kræver en dispensation for at der må være hestehold på arealet.

  Der indstilles desuden til, at der i delegationsplan tilføjes et punkt vedr. dispensation til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone, sommerhusområde og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, DIR og ØU, at

   

  1. godkende, at punktet om dispensation til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone mv. tilføjes eksisterende delegationsplan, således at

  a) i større sager indstiller administrationen til stående udvalg, som beslutter og

  b) i mindre sager beslutter administrationen

  1. der meddeles dispensation til hestefold til 2 ponyer på arealet - matr. nr. 2e, Varpelev By, Varpelev - med vilkår

  Plan, Miljø og Teknik, 9. juni 2020, pkt. 304:

  Anbefales.

  Direktionen, 15. juni 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 313:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er søgt om dispensation til en hestefold til 2 ponyer på matr.nr. 2e, Varpelev By, Varpelev, som ligger i den sydøstlige del af Varpelev. Arealet ligger i landzone i lokalplanlagt område, der er udlagt til boligformål (lokalplan nr. 120 Skolelodden, Boligområde, Varpelev). Der må i følge bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter ikke være hestehold i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål. Dog kan kommunen dispensere fra dette, særligt i forhold til ejendomme med bestående stalde, møddinger mv. Det gælder også for ophold af heste i en fold. Se kortbilag.

   

  Der er foretaget nabohøring og Center for Teknik & Miljø har ikke modtaget nogen bemærkninger vedrørende ophold af 2 ponyer på arealet.

   

  Center for Teknik & MIljø vurderer på grundlag af ovenstående samt med fastsatte vilkår om at imødegå eventuelle lugt- og fluegener, at der kan meddeles dispensation til ansøgere af arealet. Der fastsættes desuden vilkår om at dispensationen gives for højest en periode på 3 år, idet arealet til ponyerne ligger i et lokalplanlagt område, der er udlagt til boligformål. Det betyder, at hvis nuværende naboer og eventuelle nye naboer ikke synes om hestehold tæt på deres boliger, så er det for en begrænset periode. Se bilaget om udkast til dispensation.

   

  Lovgrundlag

  Dispensationen meddeles med hjemmel i § 8, stk. 3 i bekendtgøelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23/06/2017.  

  § 8. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

  Stk. 2. Følgende husdyrhold eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse, bortset fra de i stk. 1 nævnte, er tilladt i de i stk. 1 nævnte områder:

  1) 30 høns og

  2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk. 1, særligt i forhold til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v. Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for en dispensation stille krav til dyreholdet om indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst 2 uger.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for kommunens budget.

 • 411. Ekstraordinær budgetopfølgning på ældre- og plejeområdet (integreret døgnpleje)

  application/pdf icon notat_budget_2020_-_ny.docx_0.pdf

  Resume

  Der er konstateret stigende udgifter på pleje- og ældreområdet umiddelbart efter seneste budgetopfølgning. Der er derfor foretaget en ekstraordinær budgetopfølgning, som forelægges økonomiudvalget.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. den ekstraordinære budgetopfølgning tages til efterretning.
  2. det forventede merforbrug på 7,6 mio. kr. finansieres ved tilførsel af midler på følgende måde: 4,1 mio. kr. fra ekstraordinær indtægt fra KLAR forsyning (via kassebeholdningen), 3 mio. kr. fra bufferpuljen og 0,5 mio. kr. findes ved besparelser andre steder i Sundhed & Omsorg.
  3. de beskrevne initiativer og analyser fortsættes med henblik på at kvalitetssikre budgetgrundlaget i Sundhed & Omsorg.

  Direktionen, 15. juni 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 316:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Umiddelbart efter udarbejdelse og forelæggelse af BOP2, viste den interne ledelsesinformation i S&O stigendende udgifter på ældreområdet.

   

  BOP2 viste et forventet merforbrug på i alt 1,1 mio. kr. for ”Integreret døgnpleje”, det vil sige plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen. Det forventede merbrug forventes nu at udgøre i alt 7,6 mio. kr. (inklusive p.t. kendte coronaudgifter til løn), fordelt på 4,6 mio.kr. i hjemmeplejen/sygeplejen og 3,0 mio. kr. på plejecentrene.

   

  De øgede udgiftsforventninger skyldes en stigning i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen i løbet af marts og april, og at det højere niveau samlet set forventes at holde året ud. Samtidig blev det tydeligt, at plejecentrene har tiltagende vanskeligt ved at holde budgetterne og samtidig sikre forsvarlig pleje og omsorg for borgerne. Vanskelighederne på plejecentrene skyldes ikke mindst et stort antal demente borgere, som der ikke er plads til på demensafsnittet. Der viser sig desuden en underbudgettering af sygeplejen, ikke mindst på grund af den løbende opgaveglidning fra region til kommune, som kræver flere og flere kommunale sygeplejeressourcer til patienter, der udskrives tidligere end før.

   

  Som nævnt, så skyldes en væsentlig del af det forventede merforbrug et øget behov hos de stadig flere ældre borgere. Men rent styringsmæssigt, så skyldes dele af det forventede merforbrug også at kvaliteten af budgettet ikke er tilstrækkelig god. For eksempel stemmer de anvendte timesatser ikke overens med det lønniveau, som kan konstateres i 2020. Der er for nylig godkendt en ressourcetildelingsmodel på området, som tages i anvendelse fra og med budget 2021. I budgetforslag 2021 og i tilhørende ressourcemodel er der indarbejdet de aktuelle, opdaterede timepriser. Med den model vil der være transparens i budgettet og det vil blive tydeligere hvordan serviceniveauet er og opfølgningsmæssigt vil man kunne identificere problemerne og tage stilling til løsninger. Modellen er dog en første version, og for eksempel tager den ikke højde for, at der kan indskrives meget plejekrævende demente ældre på en almindelig plejehjemsplads, hvorefter de tildelte ressourcer formentlig ikke rækker. Frem mod budgetversion 2, som forelægges til august, vil der blive set nærmere på bl.a. dette problem og andre forhold i budgettet, blandt andet den tilsyneladende underbudgettering af sygeplejen. Et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr. ud af et budget på 156 mio. kr. svarer til cirka 4,8 %. Området er kendetegnet ved, at de konstaterede behov hos borgerne kan opstå spontant og uden varsel, at der uden for kommunens indflydelse løbende tilkommer nye opgave fra regionen samt at ledelsen kun i meget lille omfang har mulighed for at omprioritere. Der må derfor forventes en vis usikkerhed i budgetteringen. Men nogle af de budgetforhold, som p.t. kan konstateres, skyldes ikke forhold hos borgeren, men manglende kvalitet i budgetforudsætningerne og det skal rettes op. En mere sikker budgettering er nødvendig for at have et tilstrækkeligt ledelses- og styringsgrundlag fremover. Det vil formentlig betyde, at det opdaterede budgetforslag, der foreligger til august, vil indebære forslag om tilførsel af ekstra midler til området.

   

  Forslag til imødegåelse af de forventede merudgifter i 2020:

   

  Bufferpuljen - I det vedtagne budget for 2020, blev bufferpuljen øget med henvisning til at bufferpuljen ”….fremadrettet også skal medvirke til at finansiere et eventuelt merforbrug på ældreområdet”, som det hedder i forligsteksten. Den prioritering blev foretaget i lyset af den opmærksomhed på budgetproblemerne, som fandtes på området og som var påbegyndt udredt. I februar 2020 blev dele af de budgetproblemer dækket med en tilførsel af 5,1 mio. kr. fra bufferpuljen. Det handlede primært om tidligere indarbejdede effektiviseringsforventninger, der ikke kunne udmøntes. Det foreslås nu, at der tilføres yderligere 3,0 mio. kr. fra bufferpuljen til den integrerede døgnpleje. Derefter resterer 1,4 mio. kr. i bufferpuljen.

   

  Ekstraordinær indtægt fra vejafvandingsbidrag - Som omtalt i BOP2 forventedes ikke-budgetterede merindtægter fra vejafvandingsbidrag i form af tilbagebetalinger for tidligere år. På det tidspunkt kunne beløbet ikke fastslås. Beløbet er nu efter møder med KLAR fastlagt til 4,1 mio. kr. i 2020. Beløbet er et engangsbeløb. Det foreslås, at disse midler tilføres den integrerede døgnpleje i 2020.

   

  Besparelser i Sundhed & Omsorg – Det foreslås, at centret skal søge at reducere de forventede udgifter i 2020 med 0,5 mio. kr. Der kan være tale om ledig lønsum uden for den integrerede døgnpleje (opstået ved vakance mv.), udskydelse af visse aktiviteter mv. Udmøntningen af besparelserne skal fremgå af BOP3 og SSU orienteres i øvrigt løbende. Besparelsen på 0,5 mio. kr. overføres til den integrerede døgnpleje i 2020.

   

  Der henvises i øvrigt til uddybende forklaringer på udvikling og status i vedlagte notat fra Sundhed & Omsorg. Her uddybes det forløbne og igangværende arbejde med styrings- og budgetkvaliteten (bilag).

   

  Der vil i udmøntningen af kompensation generelt i kommunen blive taget højde for, at der ikke skal kompenseres to gang for ekstraordinære Coronaudgifter i den integrerede døgnpleje.

   

  Centerchef for Sundhed & Omsorg deltager under dette punkt.

   

  Der vil kunne blive fremlagt yderlige materiale på selve mødet.

 • 412. Videooptagelse af møder i Kommunalbestyrelsen

  Resume

  Nedlukningen under coronaepidemien gav anledning til at afprøve optagelse af lyd og billede fra møderne i Kommunalbestyrelsen og efterfølgende give borgerne adgang til at se dem via kommunens hjemmeside. Der skal i denne sag tages stillling til hvorvidt der fremover skal være en videooptagelse af lyd og billede, som kan gøres tilgængelig fra hjemmesiden.

  Indstilling

  Økonomi, HR & IT indstiller til KB via DIR, at

   

  1. der fremover skal optages lyd og billede fra møderne i Kommunalbestyrelsen.
  2. lyd og billedoptagelser efterfølgende gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside.

   

  Direktionen, 22. juni 2020, pkt. 1:

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  Indstillingen godkendt med den ændring i pkt. 2, at KB ønsker livestreaming af møderne.

  Sagsfremstilling

  Coronanedlukningen viste for alvor nytten af og interessen for at kunne optage lyd og billede fra KB- møderne og efterfølgende gøre dem tilgængelige på kommunens hjemmeside. På den måde kan møderne ses og genses af borgere, politikere og andre. Muligheden for at gøre videooptagelser af KB-møderne tilgængelige vil kunne udbrede viden og interesse for det kommunalpolitiske arbejde, og det vil give mange flere mulighed for at følge med i den lokalpolitiske debat. Optagelse af lyd og billede vil også medvirke til dokumentation for protokolleringen. De fleste typer af det udstyr, der anvendes vil give et bedre overblik over talerækken. Det vil også være muligt med samme udstyr at indføre elektronisk afstemning. 

  Mange kommuner i landet har gennem nogen tid ydet denne service til borgere.

   

  Kommunalbstyrelsen skal tage stilling til om en sådan ordning skal indføres varigt i Stevns Kommune.

   

  På en separat lukket sag tages konkret stilling til anskaffelsen af udstyr og bevilling hertil.

 • 413. Magtanvendelser 2019 - orientering

  application/pdf icon oversigt_over_fordeling_af_magtanvendelser_2019_2018_og_2017_-_bilag_til_ssu_juni_2020_0.pdfapplication/pdf icon nye_regler_om_magtanvendelse_pr._01.01.2020_-_bilag_til_ssu_juni_2020_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen orienteres hvert år om antallet af magtanvendelsessager, der er sendt til og behandlet i Sundhed & Omsorg. Magtanvendelsessagerne vedrører borgere, der modtager hjælp af døgnplejen, samt borgere i botilbud i andre kommuner, hvor Stevns Kommune er handlekommune for borgeren. Til sammenligning med sidste år er antallet af indberettede magtanvendelser faldet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller til SSU via DIR, at

  1. orienteringen godkendes.
  2. orienteringen sendes til orientering i ØU og KB.

  Social og Sundhed, 4. juni 2020, pkt. 191:

  1. Orienteringen taget til efterretning.

  2. Sagen sendes til orientering i ØU og KB.

  Direktionen, 15. juni 2020, pkt. 8:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 323:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

   

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Indberetninger af magtanvendelser i 2019 er behandlet ud fra de gamle regler om magtanvendelse, da der pr. 1. januar 2020 er kommet nye regler om magtanvendelse.

   

  Magtanvendelsesbestemmelserne fremgår af serviceloven kapitel 24.

   

  Følgende områder er indberettet og behandlet i 2019:

  • § 125: personlig alarm særlige døråbnere og pejlesystemer
  • § 126: fastholdelse eller føre til andet opholdsrum
  • § 126 a: fastholdelse i hygiejne situationer
  • § 127: tilbageholdelse i boligen
  • § 128: blød stofsele
  • § 129: flytning uden samtykke

   

  Målgruppen i bestemmelserne er borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der modtager personlig og/eller praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand, behandling og/eller aktiverende tilbud, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter magtanvendelsesparagrafferne 125-129 i serviceloven.

   

  Kompetencen til at træffe afgørelser i sagerne ligger i Myndighed - demensteamet, som i tvivlsager søger intern juridisk vejledning.

   

  Procedure for registrering og indstillinger
  Registrering af magtanvendelse skal foretages på de særlige indberetningsskemaer, som findes på Socialstyrelsens hjemmeside. Skemaerne vil inden for meget kort tid komme til at ligge i omsorgssystemet CURA.

   

  Registreringen skal bruges i dialogen mellem personaleleder og medarbejder som et vigtigt element i læring og refleksion bl.a. i forhold til, hvordan indgreb i fremtiden vil kunne undgås ved brug af socialpædagogiske metoder.

   

  Personalelederen skal herefter sørge for, at alle registreringer indberettes til demensteamet, som så skal vurdere, om indberetningen, giver anledning til bemærkninger eller til ændringer i plejen for den person indberetningen omhandler.

   

  Demensteamet har derudover til opgave at sikre, at den pågældende person kan klage over indgrebet eller over beslutningen om forhåndsgodkendt magtanvendelse. Hvis den pågældende ikke selv er i stand til at klage, kan en ægtefælle, pårørende, værge eller anden repræsentant for pågældende klage over myndighedens beslutning.

   

  Demensteamet eller sagsbehandler fra voksen-handicap har ansvaret for, at der er eller bliver udarbejdet handleplaner for personer, hvor der er foretaget magtanvendelse.

   

  Indberettede magtanvendelser for 2019

  • I alt blev der indsendt og behandlet 19 sager om magtanvendelse i 2019.
  • Antallet af indberetninger for 2019 ligger noget lavere end antallet for 2018. Helt konkret er der sket et fald på 38 indberetninger i forhold til 2018. I 2017 var antallet også 19. Stigningen i antallet af indberetninger fra 2017 til 2018 skyldes primært én dement beboer.
  • 6 sager vedrører fastholdelse i personlig hygiejne-situationer.
  • 5 sager vedrører fastholdelse eller føre til andet opholdsrum.
  • 3 sager vedrørende optagelse i særlige botilbud uden samtykke.
  • 4 sager vedrørende GPS, hvor der ligger en afgørelse, det vil sige situationer, hvor der ikke er samtykket til en GPS, men hvor der er truffet en kommunal afgørelse. De øvrige GPS-udlån er uden afgørelse og tidsbegrænsning, da borger har samtykket til at benytte GPS’en. Antallet af udlånte GPS’er har ligget stabilt på ca. 13 i udlån i perioden fra 2016 til starten af 2019. Herefter er der sket en stigning i antallet, så det med udgangen af 2019 lå på 20 stk. Årsagen er at det er blevet lettere at tilbyde en GPS, grundet en lempelse i loven.
  • Der har i alt været 4 indstillinger om anvendelse af blød stofsele, hvoraf kun den ene blev godkendt.

   

  Oversigt over fordeling af magtanvendelser for 2017, 2018 og 2019 er vedlagt som bilag.

   

  Fremadrettet

  Magtanvendelser i indeværende år skal behandles efter de nye regler. Der har derfor været planlagt undervisning for alle medarbejdere i døgnplejen i foråret 2020, desværre har corona-krisen betydet, at det først er realistisk at gennemføre undervisningsforløbet efter sommerferien.

   

  En af de største ændringer ved de nye regler er mulighederne for tryghedsskabende velfærdsteknologi. Forvaltningen er derfor i gang med at udarbejde en kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi, som vil blive fremlagt for SSU og KB efter sommerferien.

   

  Til orientering er overblik over de nye regler for magtanvendelse vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Serviceloven kapitel 24

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 414. Turistbus - anlægsbevilling, frigivelse

  application/pdf icon sagsfremstilling_referat_aet_10062020.pdfapplication/pdf icon rute_-_godkendt_af_aet_100620.pdf

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til at etablere egen buslinje (turistbus), der kan betjene turister med kørsel langs Stevns Klint i sommerperioden. Det er en forudsætning, at der i sagen 'Fremrykning af anlægsprojekter grundet Corona' er givet anlægsbevilling til det nye anlæg 'Udvikling Stevns Klint', hvorfra beløbet søges frigivet.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. give en anlægsbevilling på 450.000 kr. til turistbus i 2020
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive en del af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til 'Udvikling Stevns Klint', som er afsat i budget 2020.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 10. juni 2020, pkt. 184:

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 325:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  1 medlem (O) stemmer imod at bruge et så stort beløb for 2 mdr.s buskørsel. Mener heller ikke at have  fået oplysninger om den konkrete ruteplanlægning i den fremlagte sagsfremstilling.

   

  I forhold til KB-behandlingen anmoder ØU om at få vedlagt AET's sagsfremstilling om ruteplanlægningen samt et kortbilag over den valgte busrute.

   

   

  Supplerende bemærkninger

  På grund af sagens hastende karakter m.v. har borgmesteren truffet en formandsbeslutning om at godkende ØU’s indstilling til KB.

  Beslutningen og begrundelsen er meddelt KB ved mail den 18. juni 2020.

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  Sagen flyttet til den åbne dagsorden.

  Bjarne Nielsen (V) har erklæret sig inhabil, og forlod mødet.

   

  Et flertal (V+A+B+C+N) tog formandens beslutning til efterretning.

   

  Varly Jensen (O) stemte imod og fastholdt sin protokollering fra ØU. Kan heller ikke godkende formandsbeslutningen.

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod på grund af fejlagtig sagsbehandliing af sagen, som derfor må gå om.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har med afsæt i udmeldinger fra Økonomiudvalgets møde den 19. maj undersøgt mulighederne for at etablere en turistbus, der kan betjene turister i Stevns Kommune til denne sommer.

  Tidsplanen er meget stram, men hvis alle godkendelser og høringer falder på plads hurtigt med alles gode vilje, er det muligt at få etableret en turistbuskørsel fra primo juli 2020.

   

  Stevns Kommune havde frem til 2017 en turistbus "Stevnsbussen", som kørte i sommerperioden. Bussen havde egen køreplan. Bussen var gratis for passagerne, som undervejs fik information om kommunens seværdigheder fra bussens chauffør. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det vedtaget at nedlægge Stevnsbussen.

  I 2017 kostede opgaven kr. 360.000 kr. til busselskabet, deruover udgifter til annonce, flyvers, streamers m.v.

   

  AET behandler i selvstændig sag selve tilrettelæggelsen omkring etableringen af turistbussen.

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 450.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til 'Udvikling Stevns Klint' i budget 2020. Det resterende rådighedsbeløb er herefter 550.000 kr.

 • 415. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  Godkendt.

   

 • 416. Fremrykning af anlægsprojekter grundet Corona

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O)

   

  Indstillingen godkendt.

   

 • 417. Forlængelse af lejekontrakt - beslutning

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O) og Varly Jensen (O)

   

  ØU's flertalsindstilling godkendt (A+V+C).

   

  5 medlemmer (B+Ø+N) stemte imod.

   

 • 418. Køb af ejendom - anlægsbevilling

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O) og Varly Jensen (O)

   

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  5 medlemmer (B+Ø+N) stemte imod.

   

 • 419. TV-optagelse og transmission af KB-møder mv.

  Beslutning

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O) og Varly Jensen (O)

   

  Indstillingen godkendt.

 • 420. Diverse orienteringer - KB den 24. juni 2020. (Lukket)

 • 421. Underskriftsark (Lukket)