Referat

 • 163. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 13. maj 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 164. Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2020 - AET

  application/pdf icon drift_aet_-_budgetopfoelgning_2_pr._31.03.2020.pdfapplication/pdf icon aet_-_notat_om_effekter_af_corona_nedlukningen.pdfapplication/pdf icon anlaeg_aet_-_budgetopfoelgning_2_pr._31.03.2020.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. august 2020, som er årets anden opfølgning på budgettet for 2020. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Opfølgningen laves for at få et skøn for det forventede regnskab for 2020, samt viden om eventuelle økonomiske udfordringer.

   

  Opfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område, hvoraf overførselsudgifterne viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. og serviceudgifterne et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU.

  Beslutning

  Ledigheden er siden Corona-nedlukningen steget med 36% og vi står overfor et arbejdsmarked, der er forandret.

  AET anbefaler overfor ØU, at Jobcenter ansætter en ekstra sagsbehandler til området for forsikrede ledige i en midlertidig stilling på 1 år. Det giver en ekstra udgift på 250.000 kr. i 2020 og 2021 på ØUs område.

  I 2020 kan de 250.000 kr. finansieres ved omplacering fra AET, hvor der forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne (FGU).

  I budget 2021 kan beløbet på 250.000 kr. lægges ind som indarbejdede ændringer under ØU.

  Udgiften noteres som en corona-relateret udgift

   

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på AETs politikområder pr. 31. marts 2020. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2020.

   

  Denne budgetopfølgning er forbundet med store usikkerheder på grund af den nuværende situation med corona-virus og de mange afledte konsekvenser heraf. Der er på nuværende tidspunkt ikke det nødvendige overblik over situationen til at kunne give retvisende skøn for de økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune. Det er derfor valgt at beskrive de konsekvenser og afledte udgifter, som situationen forventes at medføre, på de enkelte områder.

   

  På overførselsområdet forventes betydelige merudgifter grundet stigningen i ledigheden, hvilket potentielt kan få økonomiske følger et godt stykke ud i fremtiden. Beskrivelsen er vedlagt som notat til budgetopfølgningen.

   

  Økonomiudvalget vil i forbindelse med behandlingen af den samlede sag i maj få et overordnet skøn for de merudgifter, som der er afholdt indtil dette tidspunkt som følge af corona-virus.

   

  Drift

  For overførselsudgifterne viser opfølgningen et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr.

  Budget 2020 blev for den største del lavet i foråret 2019, og de forskydninger der ses, afspejler den udvikling der er sket siden. Billedet er det samme på landsplan, hvor kommunernes budgetter på overførselsområdet er presset allerede fra årets start og effekterne af Corona-nedlukningen kommer oveni. Budgetopgfølgning 2 kommer til at være udgangspunktet, når vi på overførselsområdet skal opgøre af merudgifter i forbindelse med Corona-nedlukningen.

   

  For serviceudgifterne viser opfølgningen et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som primært skyldes:

  • Genudbud af projektet til Ny Stevnshal, som forlænger processen - der forventes overført 5 mio .kr. til 2021
  • Stevns Fyr istandsættelse - midler fra Skov- og naturstyrelsen - der forventes overført 0,147 mio. kr. til 2021
  • Iværksættermiljø/hotel - resterende midler på anlæget - 0,146 mio. kr. forventes lagt i kassen ved BOP3.

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der skal iværksættes særlige foranstaltninger.

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

   

 • 165. Kulturpuljen 2020 - ansøgninger fra kulturelle aktører

  application/pdf icon ansoegning_-_cello_og_champagnevandring_.pdfapplication/pdf icon ansoegning_til_aet_-_pen_pensel_og_pennestroeg.pdf

  Resume

  De kulturelle aktører Klintetours samt Helle Johansen og Lise Søelund ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Klintetours drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  2. ansøgning fra Helle Johansen og Lise Søelund drøftes og evt. tilskud fastlægges

  Beslutning

  1. Ansøgning fra Klintetours imødekommes og projektet får et tilskud på 10.000 kr til musikerne
  2. Ansøgning fra Helle Johnansen og Lise Søelund imødekommes og projektet får et tilskud på 12.000 krtil grafisk opsætning

  Sagsfremstilling

  1. Klintetours ansøger AET om tilskud på 18.000 kr. til honorering af musikerne samt leje af Boesdal Kalkbrud i forbindelse med Cello- og champagnevandring ved Stevns Klint.
   Corona-pandemien medfører formentlig, at mange danskere vælger at holde deres sommerferie i eget lokalområde eller i Danmark, og 6 torsdage i sommerferien kan alle interesserede købe billet til cello- og champagnevandring, hvor deltagerne får en unik, bæredygtig natur- og kulturoplevelse.
   Deltagerne skal opleve det unikke ved Stevns: Naturen og kulturhistorien ved Stevns Klint, herunder Boesdal Kalkbrud, Autentiske og imødekommende værter, som brænder for formidling af Stevns/musik og Cellokoncert i anderledes rammer, som den kulturhistoriske bygning Magasinet tilbyder.
   Hvem som spiller, vil variere alt efter hvilke cellister, som på det givne tidspunkt opholder sig på Scandinavian Cello School, men alle musikere vil være på internationalt anerkendt niveau.
   Klintetours er et enkeltmandsfirma ejet af Anne Rosell Holt. Anne tilbyder naturoplevelser med ro, fordybelse og latter. Anne er meget optaget af FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. I forhold til Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund – arbejder Anne målrettet med at tilbyde klimavenlige oplevelser i partnerskab med lokale fødevareproducenter, restauratører, museer og kunstnere.
   Klintetours og Scandinavian Cello School har en klar forventning om, at personer, som normalt ikke ville opsøge en cellokoncert i f.eks. et koncerthus eller en kirke, vil blive tiltrukket af dette nyskabende koncept, som kombinerer cellomusik med natur, kultur, vandring og nydelse.
   Klintetours forventer, at det til sommer er tilladt at afholde arrangementer med under 100 deltagere, og at stevnsboere og danskerne i al almindelighed hungrer efter oplevelser efter en længere periode, hvor de er blevet bedt om at blive hjemme. Samtidig forventer Klintetours, at mange fortsat er bange for at blive smittet. Samlet set giver det efterspørgsel efter: Mindre, udendørs arrangementer med afstand. Cello-og champagnevandringerne er et kvalitetstilbud til stevnsboere og turister, som netop kan tilfredsstille denne efterspørgsel.
   Turens varighed er 2,5 time til en billetpris á 255 kr. inkl. moms.
  2. Ansøgning er genoptaget efter indhentning af nye oplysninger med udgangspunkt i beslutning fra AET møde onsdag d. 11. marts.

   Helle Johansen & Lise Søelund ansøger AET om tilskud på 38.657 kr. gennem Kulturpuljen til udgivelse af bogen 'Pen, Pensel og Pennestrøg' af forfatter og cand.mag. i idehistorie Lise Søelund.

   Yderligere oplysninger angående økonomi for projektet:
   Der er i budgettet for produktionen af bogen ikke indregnet løn eller honorar til forfatter Lise Søelund.
   Ved påbegyndelse af salget af bøger vil der være et lille overskud til forfatter i forbindelse med salg af bøger. Overskuddet ved evt. salg skal deles med de lokaliteter og aktører, som har bogen liggende til salg. Disse steder tager bogen i kommission. Derved kan bogen komme ud og ligge på flere lokaliteter.

   Endvidere er der siden sidst indgået et samarbejde med Stevns Fotoklub, der tager billeder rundt omkring på Stevns til bogen, således at billedsiden af bogen kontekstmæssigt hænger sammen med teksten.
   Bogen er igennem sidste gennemlæsning og sendes til korrekturlæsning på Forlaget Griffle inden for den nærmeste fremtid.

   Sagsfremstilling fra d. 11. marts:
   'Pen, Pensel og Pennestrøg' indeholder en historisk, filosofisk og mytologisk gennemgang af de personer og begivenheder, der har spillet en stor rolle på og for Stevns. Desuden er de enkelte kapitler relateret til de mindesten, der er opsat i og i nærheden af Mindelunden i Højerup ved Stevns Klint.
   Helle og Lises ønske og håb er, at en sådan bog vil være et kærkomment bidrag til at udbrede de vigtige og storslåede hændelser samt de kunstnere og personligheder, der har sat deres aftryk her. Det er således et bidrag til at udbrede Stevns’ kulturelle forhold for lokale såvel som besøgende og endvidere anvende bogen som grundlag for rundvisninger, foredrag og understøtte den voksende turisme.
   Bogen vil blive udbudt til salg på Traktørstedet Højeruplund, boghandlere på Stevns, caféer, restauranter, overnatningssteder, turistinformationer og andre der ønsker at være med i det lokale formidlingsarbejde.
   Der er søgt fonde, lokale foreninger og private virksomheder til projektet.

  Økonomi

  Kulturpuljen 2020. Der henvises til regnskabsbilag under punktet 'diverse orienteringer'.

 • 166. Evaluering af sygedagpengeprojektet "Sammen om fastholdelse" - orientering

  application/pdf icon sammen-om-fastholdelse-hovedrapport-november-2019.pdfapplication/pdf icon bilag_2_stevns_190312_sof_implementeringsbarometer_-_december_2018.pdfapplication/pdf icon bilag_3_landsgennemsnit_190312_sof_implementeringsbarometer_-_december_2018.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked deltog i perioden 1. oktober 2017 til 31. december 2018 i projektet "Sammen om fastholdelse", der havde til formål at afprøve en model, hvor første opfølgningssamtale blev afholdt på den sygemeldtes arbejdsplads, hvor både den sygemeldte, arbejdsgiver og jobcenteret deltager. Projektet skulle bidrage til, at den sygemeldte vendte hurtigere tilbage til sin arbejdsplads. Projektet har ikke haft resultatmæssige effekter i Stevns Kommune, men der er indført ny praksis på baggrund af projektet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Til efterretning

  Sagsfremstilling

  Formålet med projektet

  Var at afprøve en model for ikke ledige sygedagpengemodtagere, hvor den første opfølgningssamtale afholdes på sygemeldtes arbejdsplads og havde deltagelse af: Sygemeldte, arbejdsgiver og kommunen. Projektet skulle bidrage til, at sygemeldte vendte hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed blev fastholdt på arbejdsmarkedet.

   

  Modellen havde følgende elementer:

  • Første opfølgningssamtale skulle finde sted på den sygemeldtes arbejdsplads inden udgangen af 8. fraværsuge. Arbejdsgiver, sygemeldte og fastholdelseskonsulenten fra jobcenteret skulle deltage.
  • En generel omlægning af den virksomhedsrettede indsats på sygedagpengeområdet, således at medarbejderne varetager både myndigheds- og fastholdelsesopgaver. Den virksomhedsrettede indsats varetages sædvanligvis af en virksomhedskonsulent.
  • En omlægning af opgavevaretagelsen blandt medarbejdere, som muliggør, at sygemeldte kun tilknyttes én sagsbehandler (fastholdelseskonsulent), der har den fulde handlekompetence.
  • Fastholdelseskonsulenten har som udgangspunkt ansvaret for hele sagen indtil den sygemeldte enten raskmeldes eller opsiges.

   

  Målgruppe
  Nye sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger. Alvorligt syge er ikke omfattet af målgruppen. Sygemeldte, hvor arbejdspladsen i sig selv vurderes at være årsagen til sygemeldingen er heller ikke omfattet af målgruppen.

  Succeskriterier

  Projektet havde følgende succeskriterier:

  • Flere sygedagpengemodtagere i de deltagende kommuner overgår til beskæftigelse
  • 70 pct. af sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse har første opfølgningssamtale på deres arbejdsplads
  • Andelen af sygedagpengemodtagere, der får en virksomhedsrettet indsats inden 13. sygefraværsuge, øges med 10 procentpoint

  Resultater

  Evalueringsrapporten (bilag: sammen-om-fastholdelse-hovedrapport-november-2019) konkluderer, at der samlet set ikke har været nogen effekt. Der har ikke kunnet spores nævneværdig frem eller tilbagegang i forhold til andel af sygedagpengemodtagere som er overgået til beskæftigelse, eller andelen af sygedagpengemodtagere, som har fået en virksomhedsrettet indsats indenfor de første 13 uger af sagsforløbet. Stevns Kommune placerer sig på linje med landsgennemsnittet. Dette fremgår af bilagene: Bilag_2_Stevns_190312 SOF Implementeringsbarometer - december 2018 og Bilag_3_landsgennemsnit_190312 SOF Implementeringsbarometer - december 2018.

  Af de 19 kommuner, som deltog i projektet, har kun Vejen kommune opnået målet om at 70 pct. af målgruppen har 1. samtale på arbejdspladsen på arbejdspladsen. Ingen af de øvrige kommuner har været blot i nærheden af at nå dette mål. Vejen kommune har imidlertid ikke oplevet nævneværdige beskæftigelsesmæssige effekter af den ændrede indsats.

   

  "Effektresultaterne vurderes til dels at skyldes en kort projektperiode, med planlagt gradvis implementering, hvilket har givet kort tid til at forsøge at håndtere implementeringsudfordringer via centrale og/eller lokale tiltag. Men lav implementeringsgrad vurderes ikke alene at kunne forklare de lave effektresultater for den samlede gruppe af deltagerkommuner. Evalueringen indikerer, at der er behov for at kvalificere SOF-indsatsmodellen" hedder det i Evalueringsrapporten (bilag: sammen-om-fastholdelse-hovedrapport-november-2019). Der er altså ikke et entydigt svar på, hvorfor effekterne er udeblevet.

   

  Ny praksis på baggrund af projekt
  Projektet havde som et af de bærende elementer, at første samtale skulle finde sted på arbejdspladsen og at sygemeldte, arbejdsgiver og sagsbehandler skulle deltage ved denne. Dette har vist sig uhensigtsmæssigt, idet det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at få en aftale om møde med arbejdsgiver istand tidligt, hvorfor det i nogle tilfælde har ført til en forlængelse af den samlede sagsvarighed. Derfor og for at sikre, at der er indhentet samtykke hos borger og sagsbehandler har haft mulighed for at indhente lægelige oplysninger, afholdes 2. samtale på arbejdspladsen.

  De øvrige elementer i projektet er implementeret i Arbejdsmarked. Således arbejder sygedagpengesagsbehandlerne i dag i realiteten som fastholdelseskonsulenter med både myndigheds- og fastholdelsesopgaver og dertil hørende handlekompetencer. Endvidere tilstræbes det i høj grad, at der ikke sker sagsbehandlerskift i løbet af sagens varighed.

   

  Baggrunden for ændringen i praksis er en antagelse om, at kommunens tætte samarbejde med sygemeldte og arbejdsgiver, kan sikre en mere bæredygtig og systematisk tilbagevenden til arbejdspladsen med mindre risiko for ny sygemelding. Derudover viste en rundspørge blandt de virksomheder, der havde deltaget i forløbene en høj grad af tilfredshed med samarbejdet. På en skala fra 1-6 scorede virksomhederne 5,7 på udsagnet: "Jeg vil benytte Jobcenter Stevns til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere en anden gang". Rundspørgen er tilvejebragt af Quick Care, som var landets største private leverandør af beskæftigelsesrettede indsatser.

 • 167. Covid 19 - Tiltag inden for fagudvalgets område - maj 2020

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status for de tiltag der er gjort ifht. corona-krisen indenfor udvalgets område

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller til SSU, AET, PMT og BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning. 

  Børn, Unge og Læring, 12. maj 2020, pkt. 187:

  Til efterretning.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. maj 2020, pkt. 278:

  Til efterretning.

  Social og Sundhed, 13. maj 2020, pkt. 179:

  Til efterretning.

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

   Danmark er fortsat væsentligt påvirket af corona-krisen, selvom de sundhedsmæssige konsekvenser ikke har været så omfattende som først frygtet.

  Der foretages nu en gradvis og kontrolleret genåbning af det danske samfund. I ugen efter påske blev der foretaget en delvis genåbning af dagtilbud og af skolegangen for 0-5 klasse. Genåbningen er sket under skrappe nationale retningslinjer for hygiejne. Det har givet udfordringer både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til personale. Der er også sket en delvis genåbning af sundhedssektoren med tilsvarende skærpede hygiejneforanstaltninger. Den kommunale administration arbejder fortsat hjemmefra og rådhuset er fortsat lukket. Dog skal der i et vist omfang åbnes for møder med borgere inden for det sociale område.

  Der har fra mange sider været henvendelser om muligheden for at opstarte fritidsaktiviteter o.lign. De stevnske erhvervsvirksomheder er påvirket af corona-krisen i varierende grad. Stevns Kommune har fremrykket betalinger og fremrykket anlægsarbejder for at hjælpe virksomhederne. Stevns erhvervsråd har været opsøgende ifht. virksomhederne og tilbudt råd og vejledning. Der har været en stor stigning i ledigheden og det forventes at der snart foretages en gradvis åbning af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet.

  Krisestaben mødes fortsat 2 gange om ugen og her tages stilling til de helt aktuelle spørgsmål. Desuden har ”Beredskabs-ØU” været indkaldt til møde i forbindelse med beslutninger der skulle træffes om den delvise genåbning af daginstitutioner og skoler. Der samles op på beslutningerne i ”Beredskabs-ØU” på de ordinære møder i ØU.

  Udviklingen går hurtigt og der kommer daglige opdateringer fra KL. De kan ses på Prepare. Der udsendes desuden informationsmails til KB 1-2 gange om ugen.

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig status inden for udvalgets område.

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet ”Diverse orienteringer”

  Lovgrundlag

  En række love, bekendtgørelser og vejledninger er vedtaget/udstedt/udsendt som følge af corona-krisen. Nogle vejledninger er blevet revideret adskillige gange.

   

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser er fortsat uafklared. Der henvises til sag om budgetopfølgning på udvalgets dagsorden

   

  Historik

  Politiske sager:

  KB 26. marts: Coronakrisens betydning for Stevns Kommunes drift og service

  SSU, PMT, AET og BUL 14-15 april: Covid19 tiltag inden for fagudvalgets område

  KB 30. april: Corona-indsats status april 2020

   

 • 168. Ny Stevnshal genudbud - tillæg til anlægsbevilling

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 169. Forpagtningsaftale

  Beslutning

  Anbefales af et flertal på 4 (C, B, V, A)

   

  Liste Ø kan ikke anbefale indstillingen .

   

 • 170. Diverse orientering - AET den 13. maj 2020 (Lukket)

 • 171. Underskriftsark (Lukket)