Referat

 • 275. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 30. april 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 276. Kommuneplantillæg nr. 10 for parkering ved Boesdal Kalkbrud - forslag

  application/pdf icon bemaerkning_steffen_nielsen.pdfapplication/pdf icon bemaerkning_sten_mortensen_og_may_britt_skjold.pdfapplication/pdf icon bemaerkning_ulla_fischer.pdfapplication/pdf icon bemaerkning_ulla_fischer_bilag_til_bemaerkning.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr_10_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at kommuneplantillæg nr. 10 sendes i høring i 8 ugers offentlig høring samt, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. forslag til kommuneplantillæg nr. 10 godkendes og sendes i 8 ugers høring,
  2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden,
  3. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Plan, Miljø og Teknik, 30. april 2020, pkt. 271:

  1. Anbefales.
  2. Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.
  3. Anbefales.

  Beslutning

  Ad 1.  Anbefales.

  Ad 2.  Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.

  Ad 3.  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 10 til Stevns Kommuneplan 2017, er at udlægge et nyt rammeområde, rammeområde 9 D12 Parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud og Besøgscenter, til offentlige formål i form af parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud og Besøgscenter.

  Sideløbende med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillægget udarbejdes forslag til Lokalplan 200 for Boesdal Besøgscenter. Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 9D9, mens området hvorpå der gives mulighed for udvidelse af parkeringspladsen ikke er omfattet af en kommuneplanramme.

  Det nye rammeområde, 9 D12, placeres i direkte forlængelse af den nordlige afgrænsning af rammeområde 9D9 og sikrer at der med lokalplan 200 kan udlægges parkeringsareal vest for besøgscenter og kalkbrud, så trafikken indenfor kalkbruddet mindstes.

  Der er sideløbende med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 200 og en Miljøvurdering. Både Miljøvurdering og forslag til lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen. 

  Fordebat
  Udlæg af nyt rammeområde vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23c. Der er derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c i perioden d. 14. februar til d. 28. februar 2020. Der er indkommet 3 bemærkninger, som er vedlagt dagsordenen.

  De indkomne bemærkningerne omhandler placering af parkeringspladsen. En bemærkning taler for den i idéindkaldelsen foreslåede placering med parkering i niveau med vejen. Der argumenteres bl.a. for at trafik ønskes holdt ude af kalkbruddet samt at det vurderes som en trafiksikkerhedsmæssig god løsning.

  Et andet høringssvar argumenterer, på vegne af 10 naboer, for en alternativ placering af parkering bag den del af parkeringsområdet som er omfattet af kommuneplanramme 9D9 hvor udvidelsen af kommuneplanrammen i stedet vil være imod sydvest. Parkeringen foreslås placeres lavt i terrænet, som ønskes udgravet så en personbil ikke vil være synlig fra nord. Beplantningen foreslås holdt nede, og særligt udsigtslinjer kun beplantet med lav beplantning. Her argumenteres særligt for udsigt, dels for naboerne, og dels for gæster som ankommer til besøgscentret. Der foreslås desuden mulighed for at skabe et kalkoverdrev på arealer nord for Boesdal Kalkbrud.

  Det tredje høringssvar bemærker at den foreslåede placering vil påvirke udsigten negativt. Der lægges vægt på de landskabelige værdier. Udsigt over havet, sparsom bevoksning og særligt at området er mørkt om aftenen. Forslaget fra de 10 naboer i sammenslutning støttes derfor. Som alternativ ønskes en placering på den modsatte side af Boesdalsvej. Endelig ønskes at parkeringen placeres lavest muligt, og at beplantning holdes lav.

  I to af høringssvarene lægges vægt på at parkering til høje køretøjer placeres hvor de er mindst synlige.

  Den 20. april blev der afholdt et nabomøde med de berørte naboer, hvor de fremsendte bemærkninger, idéer og forslag blev drøftet. Ved nabomødet var de berørte naboer inviteret. De indkomne bemærkninger samt naboernes skitseprojekt til parkeringspladsens udformning blev drøftet. Teknik og Miljø gennemgik lokalforslaget, herunder det forslag til udformning af parkeringspladsen, som også er vist i lokalplanen. Derudover blev de planmæssige og fremtidige trafikale forhold gennemgået.

  Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af kommentarerne på nabomødet, at den i lokalplanen valgte placering og udformning af parkeringspladsen, tager de nødvendige hensyn til naboerne for så vidt angår afskærmning af parkeringspladsen og sikring af naboernes udsigt ud over klinten og landskabet.

  Kommuneplantillæggets indhold
  Udover at fastsætte den generelle anvendelse til offentlige formål og den specifikke anvendelse til parkeringsanlæg fastsættes der med kommuneplantillægget rammebestemmelser som sikrer at påvirkningen af omgivelserne, både naboer, udsigt og de landskabelige værdier begrænses.

  Det sikres ved at regulere at der ikke må opføres bebyggelse, at der kun må etableres nødvendig belysning, som skal begrænses, både tidsmæssigt og i omfang, og at der kun må etableres begrænset beplantning på baggrund af en lokalplan som sikrer den konkrete udformning fastsættes under hensyn til landskabsværdier og udsigter.

  Endelig fastsættes det at parkeringsområdet skal etableres i græs eller med permeabel befæstelse og at afværgeforanstaltninger jf. miljørapporten overholdes.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

  Historik

  Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 200 er igangsat på PMTs møde d. 4. februar 2020. Der har været afholdt nabomøde d. 20.

  april 2020.

 • 277. Lokalplan 200 for besøgscenter og parkeringsplads ved Boesdal Kalbrud - forslag

  application/pdf icon forslag_til_lokalplan_200_for_besoegscenter_og_parkering_ved_boesdal_kalkbrud_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Lokalplan 200 sendes i høring i 8 ugers offentlig høring samt, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. forslag til Lokalplan 200 godkendes og sendes i 8 ugers høring,
  2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden,
  3. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Plan, Miljø og Teknik, 30. april 2020, pkt. 272:

  1. Anbefales.
  2. Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.
  3. Anbefales.

  Beslutning

  Ad 1.  Anbefales.

  Ad 2.  Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.

  Ad 3.  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres et besøgscenter m. cafeområde på maks. 1950 m2 samt en udvidelse og reorganisering af de eksisterende parkeringspladser og picnic- og udsigtsområde. Derudover kan der etableres mindre tekniske anlæg, stier og vejadgang.

   

  Lokalplanen skal derudover sikre områdets naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser samt offentlighedens adgang til området.

   

  Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og en Miljøvurdering. Både miljørapport og lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen.

   

  Fordebat

  I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget har der været indkaldt til ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c. Der indkom 3 input til planlægningen. Det er forslag til ændrede vejadgange til området og en ændret placering af parkeringspladsen, herunder forslag om, at den nedgraves. Ud over den forhøjede trafikintensitet, er det især vigtig for naboerne, at deres udsigt ud over klinten ikke indskrænkes, ligesom det skal sikres at parkeringspladsen ikke bliver synlig for naboerne.

   

  Den 20. april blev der afholdt et nabomøde med de berørte naboer, hvor de fremsendte bemærkninger, idéer og forslag blev drøftet. Ved nabomødet var de berørte naboer inviteret. De indkomne bemærkninger samt naboernes skitseprojekt til parkeringspladsens udformning blev drøftet. Teknik & Miljø gennemgik lokalforslaget, herunder det forslag til udformning af parkeringspladsen, som også er vist i lokalplanen. Derudover blev de planmæssige og fremtidige trafikale forhold gennemgået.

   

  Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af kommentarerne på nabomødet, at den i lokalplanen valgte placering og udformning af parkeringspladsen, tager de nødvendige hensyn til naboerne for så vidt angår afskærmning af parkeringspladsen og sikring af naboernes udsigt ud over klinten og landskabet.

   

  Lokalplanen

  Besøgscentret placeres diskret på kanten af skrænten ned til selve kalkbrudet i den nordlige del af kalkbrudet og placeres under terræn, således at man kun kan se besøgscenteret nede fra selve kalkbrudet. Materialer og farver er valgt, så de harmonerer med stedet. Besøgscenteret falder ved placering, udformning, valg af materialer og farver, således naturligt ind i omgivelserne.

   

  Områderne omkring besøgscenteret reetableres, så de fremstår med en vegetation lig den eksisterende overdrevsvegetation i bruddet. Det gælder også taget på besøgscenteret som skal fungere som en grøn udsigtsplatform. Adgang til selve besøgscenteret foregår dels fra en høj ankomstbygning placeret på selve taget eller fra et forareal i niveau med besøgscenteret.

   

  Oppe over besøgscenteret placeres ankomstareal, udsigtsplatform, picnicområde og parkeringspladser. Hovedparten af parkeringspladserne, herunder parkering og afsætning for busser, placeres samlet i den vestlige del af området, hvor der også er udlagt et parkeringsareal i den eksisterende lokalplan. På denne måde kan besøgende nemt finde parkeringspladserne når de kommer af Boesdalsvej og da biltrafikken holdes i udkanten af området, minimeres biltrafikken indenfor selve området.

   

  Den eksisterende parkeringsplads på i den vestlige del af området udvides med ca. 07 ha, dels mod syd og dels mod nord. Parkeringspladsen skal dække behovet for parkering i forbindelse med alle fremtidige aktiviteter i Boesdal Kalkbrud. Der etableres samlet minimum 180 parkeringspladser, hvoraf ca. 80 af pladserne udlægges som bufferparkering. Derudover etableres 3-4 busholdepladser, 4 handicappladser og ca. 20 cykelpladser. Den eksisterende mindre parkeringsplads i den østlige del af området bibeholdes og anvendes til bl.a. handicapparkering.

   

  Parkeringspladsen vil fremstå med et organisk udtryk og en beplantning, som minder om vejene og beplantningen i selve bruddet og giver dermed parkeringspladsen en mere venlig og naturlig form som passer ind i området. Ved udformning og placering af parkeringspladsen, har det været vigtigt, at naboerne langs Korsnæbsvej og Boesdalsvej generes mindst muligt, dels ved udsyn til parkerede biler og dels ved at sikre at deres udsigt ud over klinten bevares. Derudover har det været vigtigt, at man ved ankomsten til Boesdalsvej kan se toppen af pyramiden, ligesom man også kan i dag. For at sikre disse hensyn etableres der mod Korsnæbsvej en afskærmende beplantning, som er delvis transparent, idet den består af en lavere beplantning eller græsser på et stendige med spredte træer, hvor man kan se ind under kronen. Desuden placeres der ikke afskærmende beplantning på arealet, hvor der skal være supplerende parkering. De eksisterende små parkeringspladser i den østlige del af området bibeholdes og anvendes til bl.a. handicapparkering.

   

  Adgang til besøgscenteret og resten af Boesdal Kalkbrud, forgår via parkeringspladserne, hvor man har frit udsyn ud over Boesdal kalkbrud af stier, som fører enten hen ankomstbygningen eller forpladsen i niveau med besøgscenteret. Herfra går der stier videre ud i området. Den eksisterende vejadgang ned i brudet fungerer som brandvej samt servicevej i forbindelse med varekørsel og anden driftsrelateret kørsel.

   

  Der er fastlagt bestemmelser i lokalplanen, som skal sikre at der kun etableres den mest nødvendig belysning i området, både af hensyn til dyrelivet, men også for at sikre at der ikke sker lysforurening i det åben land.

   

  De bevaringsværdige bygninger – de to kalkovne, mandskabsbygningen og vejerboden må ikke nedrives eller ombygges uden respekt for det oprindelige udseende.

   

  Lokalplanen giver mulighed for at opsætte orienterende skilte og oversigtstavler i området.

   

  Området ligger i landzone og skal fastholdes i landzone. Lokalplanen udarbejdes derfor som en lokalplan med bonusvirkning, for så vidt angår anvendelse af området, etablering af besøgscenter, anlæg af parkeringspladser, veje, stier samt mindre tekniske anlæg. Det betyder, at der ikke efterfølgende skal meddeles landzonetilladelse til dette.

   

  Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 47 for Boesdal Kalkbrud. Ved vedtagelse af den nye lokalplan aflyses den del af Lokalplan nr. 47 som er omfattet af denne lokalplan.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

  Historik

  Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 200 er igangsat på PMTs møde d. 4. februar 2020. Der har været afholdt nabomøde d. 20.

  april 2020.

   

 • 278. Miljøvurdering af Lokalplan 200 og Kommuneplantillæg nr. 10

  application/pdf icon bilag_iv-arter_boesdal.pdfapplication/pdf icon miljoerapport_for_mv_af_kpt_og_lp_for_nyt_besoegscenter_og_parkering_ved_boesdal_kalkbrud_0.pdfapplication/pdf icon afvaergeforanstaltninger_og_anbefalinger_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Miljørapport til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 200 ledsager planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1.      Miljørapport til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 200 ledsager planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

  Plan, Miljø og Teknik, 30. april 2020, pkt. 273:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 200 som muliggør opførelse af et besøgscenter og anlæg af parkeringsplads ved Boesdal Kalkbrud, har Teknik og Miljø vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering. I forbindelse med miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan skal påvirkningen af arter opført på Bilag IV i EU-habitatdirektivet fra 1992 vurderes. Der er derfor udarbejdet et notat med en gennemgang af de bilag IV arter, der kan forekomme i området, samt en vurdering af de potentielles påvirkninger, som lokalplanen kan medføre for disse arter.

   

  Både kommuneplantillæg og lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen.

   

  I miljørapporten fokuseres der på emnerne:

   

  1) UNESCO Verdensarv

   

       a) Forbedret formidling af verdensarven

       

       b) Øget besøgstryk

   

       c) Visuel påvirkning

  2)   Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora,

  a)   Påvirkninger på beskyttede arter (bilag IV-arter) og natur inden for og nær planområdet

  b)   Mulighed for udlægning af erstatningsnatur.

  3)   Befolkningen og menneskers sundhed

  a)   Øget trafik og ændrede parkeringsforhold

  b)   Støj og luftforurening

  c)    Ændring i rekreative forhold

  4)   Jordbund og arealanvendelse

  a)   Påvirkning af jordbunden som følge af opførelse af ny bebyggelse og parkeringsarealer

  b)   Påvirkning af anvendelsen af jordarealer som følge af etablering af bebyggelse og parkeringsarealer på ubebyggede arealer

  5)   Vand

  a)   Håndtering af regnvand og påvirkning af overfladevand og grundvand

  6)   Materielle goder

  a)   Påvirkning af materielle goder som følge af etablering af besøgscenteret og de større arealer til parkering, som f.eks. bedre adgang til de rekreative områder og aktiviteter

  7)   Kulturarv

  a)   Omfanget af påvirkninger på kulturmiljøet i området

  )9   Landskab

  a)   Påvirkning af landskab som følge af etablering af ny bebyggelse og parkering

  På baggrund af vurderinger af ovenstående emner konkluderes det i miljørapporten, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 200, såfremt de afværgeforanstaltninger og anbefalinger, som nævnt i miljøvurderingen gennemføres. Afværgeforanstaltningerne og anbefalingerne omhandler beskyttelse af UNESCO Verdensarven, markfirben, natlyssværmer, natsommerfugle og vandrefalk, samt håndtering af overfladevand og beskyttelse af grundvand.

   

  Miljørapporten skal sendes i høring samtidig med planforslagene.

   

  Høring af berørte myndigheder

   

  I forbindelse med afgrænsning af miljørapportens indhold er berørte myndigheder blevet hørt i december 2019. Der kom tre høringssvar fra henholdsvis Kystdirektoratet, Museum Sydøstdanmark og Slots- og Kulturstyrelsen.

   

  I Kystdirektoratets høringssvar bliver der henvist til Naturstyrelsens dispensation af 9. november 2015 fra naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen til Stevns Kommunes forsøgsprojekt efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, jf. planlovens § 5 til projektet Nye Besøgscenter Stevns, UNESCO Verdensarv.

  Kystdirektoratet gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at dispensationen blev meddelt på vilkår om, at Stevns Kommune i forbindelse med den videre udvikling af projektet skulle udarbejde en plan for, hvordan kommunen ville håndtere forholdet til arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV, hvis der fremkom oplysninger om sådanne. Dette skulle gøres, med henblik på at sikre, at projektet ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

   

  I høringssvar fra Museum Sydøstdanmark meddeler Museum Sydøstdanmark, at der inden for lokalplanområdet ikke er registreret fortidsminder, men at der i umiddelbar nærhed er fremkommet en del løsfund fra stenalderen.

  Museum Sydøstdanmark gør også opmærksom på, at der er registreret ældre nedgravninger forbundet med kalkbruddet og omkring Rødvig er udgravet bopladsspor fra alle fortidens forhistoriske agrare perioder. I høringssvaret anbefales det derfor, at der forud for byggeri foretages en arkæologisk forundersøgelse, samt at dette bør fremgå af afgrænsningsrapporten.

   

  I høringssvar fra Slots- og Kulturstyrelsen, har de med glæde noteret sig, at afgrænsningsrapporten omfatter en vurdering af forholdet til verdensarvsudpegningen. De henviser i høringssvaret til at IUCN, som er UNESCO Verdensarvscentrets rådgiver i spørgsmål vedrørende naturspørgsmål, anbefaler, at man bringer den af dem udarbejdede World Heritage Advice Note on Environmental Assessment i anvendelse ved udarbejdelse af miljørapporter, der indbefatter verdenarv.

  Det er herunder et krav, at miljørapporten indeholder et separat afsnit med konklusioner på hvorvidt projektet vil have en negativ påvirkning på udpegningsgrundlaget for verdensarv – Stevns Klints Outstanding Universal Value (OUV).

  Endvidere gør de opmærksom på, at den endelige rapport – eller et sammendrag af konklusionerne i denne samt et afsnit, der alene er dedikeret til vurdering af potentiel påvirkning af OUV’et - skal sendes til Verdensarvscentret til IUCNs kommentering, samt at der i tidsplanen skal afsættes tid til denne konsultation med Verdensarvscentret/IUCN.

   

  Alle tre høringssvar er indarbejdet i miljørapporten.

  Lovgrundlag

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 279. Spildevandsplan, Tillæg 8, Boesdal Kalkbrud - godkendelse af høringsudkast

  application/pdf icon udkast_-_tillaeg_8_spildevandsplan_-_boesdal_besoegscenter.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_mv_-_tillaeg_8_spildevandsplan_2012-2020_-_boesdal.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_screening_-_tillaeg_8_spildevandsplan_2012-2020_-_boesdal_besoegscenter.pdf

  Resume

  Forslag til tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 skal godkendes af KB, hvorefter forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Tillæg 8 udpeger nyt kloakopland for Boesdal kalkbrud.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende høringsudkast til Tillæg 8 til Spildevandsplan 2012-2020  og at planen ledsager Kommuneplantillæg nr. 10, lokalplan nr. 200 og Miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring
  2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden,
  3. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Plan, Miljø og Teknik, 30. april 2020, pkt. 274:

  1. Anbefales.
  2. Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.
  3. Anbefales.

  Beslutning

  Ad 1.  Anbefales.

  Ad 2.  Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.

  Ad 3.  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Formålet med tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 er at udpege et nyt kloakopland for Boesdal Kalkbrud.  

  Baggrunden for tillægget til spildevandplanen er der skal ske en udvikling af området. Kloakoplandet inkluderer strækningen af Boesdalsvej fra Korsnæbsvej frem til kalkbruddet og den største del af selve kalkbrudet.

   

  De fire omkringboende naboer, længere ude af Boesdalsvej end kalkbruddet, er blevet hørt om hvorvidt de ønsker at blive inddraget i kloakoplandet. Det har ikke været tilfældet. Kloakoplandet udvides derfor ikke til at inkludere de fire ejendomme.

   

  Området udlægges som spildevandskloakeret. KLAR Forsyninger modtager kun spildevand fra området. Det betyder af grundejer selv står for håndteringen af regnvandet, det vil sige både etablering og drift.

   

  Spildevandsplanen bliver i høringsfasen tilgængelig i digitalform på kommunens hjemmeside på planportalen. Høringsudkasten er vedlagt i pdf, som bilag til dagsordenspunktet.

   

  Det videre forløb

  Efter godkendelsen af høringsudkastet af tillægget til spildevandsplanen, skal det i 8 ugers offentlig høring. Her har borgerne mulighed for at komme med kommentarer til udkastet. Herefter skal KB godkende tillægget i sin endelige form.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette offentliggøres sammen med høringen af tillægget.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 03. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Det skal dog bemærkes, at Stevns Kommune, som grundejer, får udgifter til kloakeringen. Økonomien indgår i budgettet for udviklingen af Boesdal.

 • 280. Forældrebetaling i dagtilbud ifm. genåbningen

  application/pdf icon 200422-endelig-aftaletekst-foraeldrebetaling_1.pdf_0.pdfapplication/pdf icon 20.04.28_-_oekonomiberegninger_foraeldrebetaling_til_kb_den_30.04.20_004.docx_0.pdf

  Resume

  Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om forældrebetaling i daginstitutioner, dagpleje og SFO under genåbningen. KB skal i lyset heraf tage stilling til, hvordan vilkårene for forældrebetalingen i genåbningsperioden fra ugen efter påske til 10. maj skal være i Stevns.

  Indstilling

  Center for Børn og Læring indstiller til KB via ØU, at

   

  træffe beslutning om en ordning for tilbagebetaling af forældrebetaling for daginstitutioner og SFO i genåbningsperioden fra 17. april og frem til den 10. maj:

   

  1.   Hvor tilbagebetaling alene sker, hvis der af kapacitetsmæssige årsager er givet afslag på et indmeldt ønske om pasning af et barn i en given uge (jf. model 1 i sagsfremstillingen).

   

  eller

   

  2.    Hvor tilbagebetaling finder sted i alle tilfælde, hvor forældre i mindst én sammenhængende uge enten ikke har ønsket eller ikke haft mulighed for at få barnet passet i kommunens tilbud (jf. model 2 i sagsfremstillingen).

  Beslutning

  ØU konstaterer, at model 1 er gældende ret, og anbefaler KB, at sagen sendes til behandling i BUL og Beredskabs-ØU hurtigst muligt.

  Sagen fremlægges efterfølgende for KB.

   

   

  Sagsfremstilling

  I den politiske aftale (vedlagt) hedder det: ”Aftalepartierne noterer sig, at det følger af dagtilbudslovens almindelige regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud.” Herudover forholder aftalen sig ikke nærmere til vilkår for forældrebetalingen i genåbningsperioden.

   

  Pasningskapaciteten på Stevns under genåbningen

  I genåbningsperioden gælder en række sundhedsfaglige restriktioner, som betyder, at der i daginstitutioner og i SFO, siden deres åbning den 17. april, ikke har været kapacitet til at passe alle indskrevne børn. I de stevnske daginstitutioner har kapaciteten været nedsat til ca. 60 pct. af det normale og i SFO endnu mindre. Desuden har det i daginstitutionerne været nødvendigt at nedsætte åbningstiden fra typisk 10,5 til 8 timer. I dagplejen derimod har det været muligt at passe alle indskrevne børn (dog med en times korte åbningstid af hensyn til rengøringskrav).

   

  Forældre med børn i daginstitution/SFO er i genåbningsperioden blevet bedt om hver uge at indmelde deres behov for pasning for den kommende uge.

   

  For daginstitutionerne har det med få undtagelser været muligt at imødekomme alle indkomne ønsker om pasning fra genåbningens start til og med uge 18. I uge 19, som er den sidste uge af genåbningsperioden, forventes det i vist omfang ikke at være muligt at imødekomme alle ønsker i daginstitutionerne.

   

  På SFO-området har det været meldt ud til forældrene på SFO-området, at på grund af den stærkt begrænsede kapacitet ville det primært være pasning af skolestartere og børn i 0.klasse, som ville blive prioriteret. Denne information kan have betydet, at der er forældre til især større SFO-børn, som ikke har indmeldt ønske om pasning, selvom de måske reelt gerne ville have haft deres barn passet. Det har på to af skolerne, udover pasning af alle SFO/Skolestartere og 0. klasse børn, i vidt omfang været muligt af passe alle 1. og 2. klasses børn, der har ønsket SFO-tilbud. På den sidste skole er 1. og 2. klasses børn blevet passet, hvis kriterier for nødpasning var opfyldt. Hyppigste årsag til nødpasningsbehov er at forældre skal passe fuldtidsarbejde.

   

  Forældrebetalingsspørgsmålet

  I dagplejen er der som tidligere nævnt kapacitet under genåbningen til, at alle indskrevne børn har kunnet passes, og kommunen har ikke lavere udgifter til formålet end normalt. Spørgsmålet om tilbagebetaling synes derfor ikke at være relevant i forhold til dagplejen. For de øvrige pasningstilbud kan der overvejes to principielle modeller:

   

  Model 1: Aftaletekstens konkrete ordlyd peger på, at kommunerne kun er forpligtet til at refundere forældrebetalingen til forældre, som har haft ønske om pasning, som kommunen ikke har kunne imødekomme. Vælges denne model, vil der til og med uge 18 for daginstitutionernes vedkommende stort set ikke blive tale om tilbagebetaling. For uge 19 vides det ikke præcist, hvad omfanget vil blive. På SFO-området vil skulle ske tilbagebetaling i betydelig udstrækning i alle ugerne.

   

  Et alternativt syn på sagen kunne være, at det under alle omstændigheder ikke har været muligt at rumme alle indskrevne børn i daginstitutioner og SFO i genåbningsperioden. Forældre, som har valgt af forskellige grunde at holde deres børn hjemme i en eller flere uger under genåbningen, har derved bidraget til, at andre forældre med måske større behov eller større ønske om pasning har kunnet få passet deres barn i den periode, hvor der har været begrænset kapacitet i tilbuddene. Tillige er forældrene især på SFO-området fra start blevet informeret om, at kapacitetsbegrænsninger ville betyde, at ikke alle indskrevne børn ville kunne rummes i tilbuddene.

   

  Model 2: Ud fra ovenstående betragtning kan det overvejes af refundere forældrebetalingen i hele perioden fra tilbuddenes åbning 17. april og frem til 10. maj til alle forældre med indskrevne børn i daginstitution og SFO, som har passet deres børn hjemme, uanset om der har været aktivt tilkendegivet ønske om plads eller ikke. Det kunne ske på ugebasis, så forældre, som ikke har benyttet deres barns pasningstilbud hele ugen i en given uge, får refunderet betalingen for denne uge.

   

  Det vedlægges et notat, som nærmere beskriver, hvordan pasningskapacitet og ønsker om pasning er i genåbningsperioden, samt de meromkostninger de to modeller for tilbagebetaling af forældrebetaling forventes at afstedkomme.

  Økonomi

  Model 1 for tilbagebetaling af forældrebetaling skønnes at ville betydemerudgifter til tilbagebetaling i genåbningsperioden frem til 10. maj i størrelsesordenen maksimalt 75.000 kr.

   

  Model 2 for tilbagebetaling af forældrebetaling skønnes at ville betyde merudgifter til tilbagebetaling i genåbningsperioden frem til 10. maj i størrelsesordenen 1,1 mio. kr.

   

  Det hedder i den politiske aftale, at ”Aftalepartierne noterer sig, at regeringen, inden for rammerne af det kommunale selvstyre, vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.”

   

  Aftaleformuleringen betyder, at der reelt ikke er sammenhæng mellem, hvad der besluttes i Stevns i sagen, og den kompensation, Stevns vil modtage. Det er ej heller muligt at forudsige, hvor stor kompensation Stevns til sin tid vil modtage for udgifter til tilbagebetaling.

   

  Forholdene under coronakrisen har budgetmæssige konsekvenser inden for stort set alle udgiftsområder i Stevns Kommune. De økonomiske konsekvenser af coronakrisen vil skulle opgøres samlet for kommunen sammen med den givne kompensation fra staten, før den reelle påvirkning af kommunens økonomi af de nødvendige corona-tiltag kan vurderes, herunder også i forhold til forældrebetalingen.

 • 281. Mulige kapacitetsbegrænsninger i pasningstilbud efter 10. maj

  Resume

  Regeringen har indtil videre meddelt, at den nuværende fase af nedlukningen på grund af coronakrisen løber frem til den 10. maj. Det vides ikke, hvordan de sundhedsmæssige retningslinjer vil være for de kommunale pasningstilbud herefter. Men på grund af den korte tidshorisont frem mod 10. maj er det hensigtsmæssigt, at KB træffer beslutning om, hvordan mulige kapacitetsproblemer og forældrebetaling skal håndteres, hvis sundmæssige restriktioner fortsat begrænser kapaciteten i daginstitutioner og SFO efter 10. maj. Sagen skal også ses i sammenhæng med den foregående om forældrebetaling i dagtilbud i genåbningsperioden.

  Indstilling

  Center for Børn og Læring indstiller til KB via ØU, at

  eventuel kapacitetsbegrænsning og spørgsmålet om tilbagebetaling af forældrebetaling efter den 10. maj søges håndteres ved brug af følgende retningslinjer: 

  1.    Forældre skal udfylde et skema med angivelse af pasningsbehov for en fremadrettet 14-dages periode. Der bliver i skemaet mulighed for at tilkendegive for det enkelte barn, om barnet kan passes hjemme mod refusion af forældrebetalingen i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at passe alle børn, hvor der er ønske om pasning. 

  2.    Ved fordelingen af pladser tildeles først plads til børn, hvor der ikke er tilkendegivet mulighed for at passe børnene hjemme. Hvis der herefter fortsat er ledige pladser, tildeles der pasningspladser til de børn, hvor forældrene har angivet, at der er mulighed for at passe barnet hjemme mod refusion af forældrebetalingen. Sidstnævnte vil ske efter en objektiv fremgangsmåde fastlagt af Center for Børn og Læring.

  Beslutning

  ØU anbefaler KB, at sagen sendes til behandling i BUL og Beredskabs-ØU hurtigst muligt.

  Sagen fremlægges efterfølgende for KB. 

  Sagsfremstilling

  Det vides ikke præcist, hvad rammerne er for pasningstilbud efter 10. maj. Den største usikkerhedsfaktor er, i hvilket omfang Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver revideret, således det giver større kapacitet. Dette vil især kunne ske, hvis det øgede krav til kvadratmeter pr. barn helt eller delvis reduceres til normal standard. For SFO´er vides ikke, om skoler skal åbnes op for 6. – 9. klasse. Hvis skoler åbnes op for disse årgange, vil det udfordre lokalekapaciteten til SFO, og dermed reducere kapaciteten.

   

  Derudover arbejder forvaltningen med forskellige muligheder for at udvide den nuværende kapacitet for især dagtilbud. Dette sker ud fra en forventning om, at stadig flere forældre som led i den gradvise åbning af samfundet vil have et behov for pasning af børn i dagtilbud.

   

  Der har hidtil været benyttet ugentlig skriftlig indsamling af behov for pasning i den efterfølgende uge. Dette medfører stor fleksibilitet for familierne, men også, at der er svært for familier at planlægge arbejdsugen førend meget sent.

   

  Det foreslås i stedet at benytte en lidt tidligere tilbagemeldingsfrist og intervaller på 14. dage. Det vil reducere forældrenes fleksibilitet i forhold til at afgive pasningsønsker løbende, men omvendt give mulighed for en tidligere tilbagemelding til forældrene, og en mere langsigtet mulighed for at planlægge arbejdslivet ud fra, hvorvidt der er pasningsmulighed.

   

  Det foreslås, at der fra første 1. maj indsamles information fra forældre om behovet for pasning, set i forhold til muligheden for at passe børn hjemme som en del af den skriftlige tilbagemelding om pasningsbehov. Pladser inden for kapaciteten vil så i første runde blive fordelt til forældre, der har angivet et stort behov for pasning, som oftest som følge af fuldtidsarbejde. Derefter fordeles resterende pladser til forældre, der har angivet mulighed for om nødvendigt at kunne passe barn i hjemmet mod refusion af forældrebetalingen. De resterende pladser fordeles på ugebasis, og vil blive fordelt på baggrund af en objektiv model fastlagt af Børn og Læring.

   

  Forældre, der ikke responderer på tilbagemelding om pasningsbehov, vil ikke kunne få refusion for forældrebetaling i den periode, den manglende tilbagemelding omfatter, da det må antages, at de ikke ønsker at benytte deres plads i perioden, og dermed heller ikke har krav på refusion.

   

  Det vides ikke i hvor stort et omfang, der kan blive tale om kapacitetsbegrænsninger i perioden efter 10. maj. Mulighed for at passe børn hjemme mod refusion i forældrebetaling, bør derfor ikke være en rettighed for den enkelte borger, der forpligter kommunen til at tilbyde refusion, hvis kommunen rent faktisk kan tilbyde pasning i en institution i det dagtilbudsområde, barnet er tilmeldt.

   

  Den foreslåede ordning søger dermed at sikre, at den kommunale kapacitet udnyttes fuldt ud, og at eventuel begrænset kapacitet for pasning går til de børn, hvor forældrene har størst behov. Samtidig har forældrene sikkerhed for, at de får refusion af forældrebetaling, hvis kommunen ikke kan tilbyde pasning hen over en uge, hvor forældre har angivet ønske om at benytte dagtilbud.

   

  Ordningen foreslås ikke at gælde for dagplejeområdet, da der fortsat må forventes mulighed for at passe alle indskrevne børn.

  Økonomi

  Hvis der fortsat vil være kapacitetsbegrænsninger på dagtilbudsområdet på grund af sundhedsmæssige restriktioner efter den 10. maj, vil Stevns Kommune få en merudgift til refusion af forældrebetaling af ukendt størrelsesorden. Der henvises i øvrigt til de økonomiske bemærkninger under foregående sag.

 • 282. Diverse orienteringer - ØU den 30. april 2020 (Lukket)

 • 283. Underskriftsark (Lukket)