Referat

 • 260. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 21. april 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Varly Jensen (O)

   

  Godkendt.

 • 261. Økonomisk status og ændret budgetproces

  application/pdf icon revideret_tidsplan_for_budget_2021-2024_0.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2020.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget orienteres om den overordnede økonomiske status, uden at vi på nuværende tidspunkt kan oplyse beløb på ekstraomkostninger som følge af Coronakrisen. Hverken samlet set eller på de enkelte områder. Formålet med orienteringen er at pege på de overordnede linjer. Derudover foreslås en revideret tidsplan for budgetprocessen for budget 2021-2024, hvor arbejdet med balanceforslag udskydes til august 2020. Økonomiudvalget skal derudover tage stilling til ændringer på takstområdet.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU, at

   

  1. orienteringen om den aktuelle økonomiske status tages til efterretning.
  2. muligheden for at fremrykke visse anlægsaktiviter drøftes.
  3. budgetprocessen ændres jf. bilag og at balanceforslag afventer et ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 11. august.
  4. Stevns Kommune afventer yderligere centrale udmeldinger om takstbetalinger, før der tages stilling til refusioner mv.

   

  Beslutning

  Under punktet deltog Line Krogh Lay (B) og Jan Jespersen (Ø) med observatørstatus.

   

  Et flertal (A+V+C) besluttede:

   

  Ad. 1

  Taget til efterretning.

   

  Ad. 2

  Sagen drøftet, og genoptages med supplerende oplysninger om hvad der kræves for at igangsætte anlægsopgaverne.

   

  Ad. 3

  Godkendt

   

  Ad. 4

  Afventer pt. flere informationer. Forvaltningen bedes arbejde videre med evt. modeller for takstrefusioner. Forældrekredsen orienteres om aktuelle status.

  Sagsfremstilling

  Corona-krisen får stor, stor betydning for økonomien i Stevns Kommune. I hvilket omfang det rammer os direkte, afhænger i sidste ende formentlig af de forestående forhandlinger om Økonomiaftalen, evt. suppleret med andre landspolitiske aftaler om kompensation til kommunerne (evt. via Finansloven for 2021 ). Dertil kommer de stadig igangværende forhandlinger om udligningen, hvor de hidtidige udspil ikke lover godt for Stevns Kommune. 

  Vores hidtil bedste bud på den økonomiske udvikling i Stevns Kommune i 2020 består p.t. stadig af budgetprognosen, som blev behandlet ultimo februar i Økonomiudvalget (vedlægges som bilag). Her så det samlet set fornuftigt ud, der var udsigt til overholdelse af servicerammen, mindre træk på kassen end budgetteret, men dog stadig et kassetræk på 15 mio. kr. i 2020 -   Meget er dog ændret siden.

  Budgetprognosen lå i fin forlængelse af regnskabsresultaterne for 2019, som samlet set udviste mindreforbrug på både drift og anlæg. Samlet set blev kassebeholdningen forøget med 9,1 mio. kr., primært som følge af store udskydelser af anlægsprojekter og højere indtægter på salg af grunde og bygninger.  

  Den næste budgetopfølgning (BOP2) er netop under udarbejdelse og forelægges planmæssigt til behandling på udvalgsmøderne i maj. Corona-krisen forventes at få betydning for især følgende budgetområder – og her er der jo ikke taget højde for evt. kompensation fra staten:

   •  AET

  a. Merudgifter som følge af øget ledighed mv.

  b. Mistede billetindtægter i Stevnsbadet (og lavere driftsudgifter)

  c. Øgede udgifter til streamingtjenester på bibliotekterne

   • PMT

  a. Merudgifter til bemanding i forbindelse med åbning af genbrugsplads og anden praktisk hjælp fra Materielgården

  b. Rengøringsbehovet forventes samlet set forøget, afhænger dog af varighed

  c. Der er behov for ekstra skolebuskørsel som i perioden med kortere skoledage

  d. Lavere billetindtægter i Movia-busser, dvs. højere betaling fra Stevns kommune til Movia

   

  • SSU

  a. Merudgifter til indkøb af værnemidler, senge og udstyr mv.

  b. Øgede personaleudgifter til etablering af nødberedskab, sengepladser, oplæring, uddannelse mv.

  c. Øgede personaleudgifter som følge af øget sygefravær, karantæner mv.

  •  BUL

  a. Mindreudgifter til vikarer i skoler og dagpasning i hjemsendelsestiden

  b. Merudgifter til digitale læremidler og udstyr

  c. Merudgifter til rengøring, værnemidler

  d. Merudgifter til personale ved karantæne mv.

  e. Merudgifter - personale, lokaler mv. - ikke mindst hvis der opstår behov for at tage andre lokaliteter i brug i forbindelse med genåbningen af dagpasning,  SFO og skoler.

  f. Tilpasning af udearealer, hegn, låger, håndvaske mv. - der er meget betydeligt behov for opdeling af legepladserne mv.

   

  • ØU

  a. Merudgifter til indkøb af IT-udstyr, software mv.

  b. Merudgifter til godtgørelse af merarbejde for visse mindre grupper af medarbejdere og ledere

  c. Merudgifter til inddækning af specialister i forhold mange uløste opgaver som følge af krisen, herunder ny hjemmeside.

  d. Mindreudgifter til tjenestekørsel

  Generelt vil der være mindre engangsbesparelser og/eller udskydelser på aktiviteter, som ikke er gennemført i hjemsendelsesperioden. Det drejer sig om blandt andet om uddannelse og konferencedeltagelse. Nogle af disse aktiviteter vil blive helt aflyst, andre udskudt til senere i 2020 eller 2021. Uddannelsesbehovet er stadig meget stort. Det har i et vist omfang været muligt at gennemføre E-learning for først og fremmest medarbejdere i administrationen. 

  Der vil være generelle besparelser på bygningsdrift til el, vand og varme på lukkede og hjemsendte områder i perioden. For så vidt angår rengøringen, så sikrer den nyligt indgåede kontrakt, at vi kan overføre ikke-benyttet rengøring fra et sted til et andet. Det har værret brugt i de første faser. Men der bliver nu brug for indkøb af ekstra ydelser i forbindelse med genåbning af dagpasning og skoler.

  Økonomi vurderer p.t., at den absolut største usikkerhed knytter sig til beskæftigelsesområdet, hvor udviklingen slet ikke kan forudses med blot nogenlunde sikkerhed. Nationalbanken forudser, at Danmark vil opleve negativ vækst i 2020 på mellem 3 og 10 procent. Uanset hvor i det interval det ender, så vil det have meget stor betydning for beskæftigelsen i resten af 2020 og formentlig også længere frem.  

  Stevns Kommune har budgettet med at trække på kassebeholdningen i 2020 og fremover. Det kan vi gøre fordi kassebeholdningen stadig tillader det. Den aktuelle kassebeholdning – opgjort som 365-dages gennemsnit (kassekreditreglen) – udgør cirka 130 mio. kr. Kassebeholdningen giver mulighed for at imødegå meget betydelige merudgifter i 2020 uden at gennemføre tilsvarende besparelser, og den giver mulighed for at imødegå et negativt resultat af udligningsreformen ved at være buffer i en nødvendig omlægningsperiode og/eller til at finansiere evt. bod ved skatteforhøjelse.

  Anlægsloftet

  Anlægsloftet er suspenderet i 2020, om det samme vil gælde budgetloven (servicerammen) er p.t. uvist – men bemærk i den forbindelse, at merudgifterne inden for servicerammen p.t. må vurderes at være af mindre størrelsesorden p.t. og at de forventede merudgifter på beskæftigelsesområdet ligger uden for servicerammen. Der er således p.t. ikke grundlag for at gennemføre besparelser på serviceområderne af hensyn til overholdelse af servicerammen. Det må i stedet anbefales at afvente resultat af BOP2, der som nævnt forelægges på de politiske udvalgsmøder i maj. 

  Anlægsloftet er som nævnt suspenderet og kommunerne opfordres generelt til at overveje fremrykning af anlægsinvesteringer for at fremme beskæftigelsen. I den forbindelse kan det konstateres, at Stevns Kommune planlægger anlægsaktiviteter for cirka 70 mio. kr. . hvilket i sig selv er en betydelig forøgelse i forhold til 2019.  

  Den ventede udligningsreform giver stor usikkerhed omkring Stevns Kommunes fremtidige økonomi. Der er meget begrænsede muligheder for større, varige besparelser på serviceudgifterne og der udsigt til stigende udgifter til ledige, i hvert fald i 2020-21. Derfor må det inden for de nuværende rammer anbefales, at Stevns Kommune udviser tilbageholdenhed i forhold til at gennemføre anlægsprojekter 2020, som ikke allerede er budgetteret. Tilbageholdenheden bør udvises, indtil der er klarhed omkring den kommende udligning og økonomiaftalen for 2021. I det vedtagne budget for 2020-2023 er der budgetteret med et kassetræk på 27 mio. kr. i 2021 samt yderligere kassetræk i 2022 og 2023. 

  En markant undtagelse kunne dog være Stevnshallen. Når den sættes igang, så bruges det samlede budgetbeløb alligevel, og så kan en større del end hidtil planlagt overvejes fremrykket til 2020 (og til 2021 fra 2022). Der kan være andre mindre projekter, herunder ”Brorapport” hvor en fremskyndet gennemførelse vil kunne øge sikkerheden mod merudgifter, der kan komme som følge af tiltagende slitage. Teknik & Miljø vil kunne vurdere det nærmere. Det skal bemærkes, at Teknik og Miljø i forbindelse med Coronakrisen allerede har fremrykket en række planlagte og budgetterede opgave (fortrinsvis på drift), men dog inden for 2020.

  Skulle de nuværende rammer ændre sig markant, så kan yderligere fremrykninger og genprioriteringer overvejes, men indtil da anbefales det at være afventende i forhold til afholdelse af ikke-budgetterede udgifter.

  Ændret  budgetproces

  I betragtning af den usikre og omskiftlige situation foreslås en revideret tidsplan for dele af budgetprocessen for budget 2021. Det foreslås således, at stillingtagen til omfanget af balanceforslag udskydes til august, hvor der foreslås afholdt et ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 11. august og et budgetseminar for KB den 14. august. Den ændrede tidsplan og den sene udarbejdelse af balanceforslagene betyder blandt andet, at fagudvalgene ikke kan nå at behandle balanceforslagene samt at høringsprocessen først bliver i september og med en kort høringsperiode. Den øvrige del af budgetprocessen forløber som planlagt. Et overblik med ydeligere datoer findes som bilag. Økonomiudvalget skal tage stilling til den reviderede tidsplan.

  Opkrævning af takster

  Stevns Kommune har en række kommunale tilbud, hvor der opkræves betaling, som delvist dækker den kommunale udgift. Det gælder for eksempel musikskolen, dagpasning og SFO. Der er flere forskellige eksempler på, hvordan kommunerne har håndteret det spørgsmål . Det foreslås, at Stevns Kommune afventer centrale udmeldinger på områderne for derved at undgå at justere mere end en gang. 

 • 262. Corona-indsats status april 2020

  application/pdf icon notat_fra_beredskabs-oeu_0.pdf

  Resume

  Coronavirus har siden starten af marts måned påvirket hele det danske samfund. Kriseberedskabet med borgmesteren som formand har i denne perioden omsat de mange centrale udmeldinger til en praktisk hverdag for kommunens borgere og  ansatte.

  Med genoplukningen af dagtilbud og en del af skolerne er Økonomiudvalget blevet involveret og gruppeformændene fra Enhedslisten og Det Radikale venstre har været inviteret som gæster til møderne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Under punktet deltog Line Krogh Lay (B) og Jan Jespersen (Ø) med observatørstatus.

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Nedlukning af den offentlige sektor

  Fra nationalt hold blev det i starten af marts 2020 besluttet at en del af den private sektor og en stor del af den offentlige sektor skulle lukke ned. Det har også været tilfældet i Stevns Kommune. Det har ført til en række ekstraordinære tiltag i kommunen. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om dette på KB-mødet den 26. marts og fagudvalgene blev orienteret om indsatsen indenfor udvalgenes områder på fagudvalgsmøderne den 14. og 15. april.

  Der henvises i øvrigt til de orienteringsskrivelser som direktionen har sendt til kommunalbestyrelsen 2-3 gange om ugen (første gang den 28. februar) samt til de mange meddelelser der er modtaget fra KL. Begge dele kan findes i First Agenda.

  Sundhedsberedskabet

  Der har gennem hele perioden været arbejdet intenst på at sikre sikker drift på sundhedsområdet og på at forberede modtagelsen af akut-patienter fra sygehusene som følge af corona-krisen. Arbejdet har været udfordrende, men det er forløbet tilfredsstillende og der har ikke været ekstraordinære udskrivninger.

  Delvis genåbning

  Den 6. april offentliggjorde regeringen en plan for en delvis genåbning af Danmark. Det indebærer, at skolerne for 0-5. klasse og dagtilbud skal åbne i et vist omfang. Det er imidlertid væsentligt mere kompliceret at lukke op end at lukke ned. I særdeleshed når genåbningen, som det er tilfældet, skal ske under markant anderledes vilkår end den normale drift. Grundlæggende har opgaven været at finde frem til hvordan vi kan åbne på forsvarlig vis i forhold til smittespredning og fra hvornår vi ville være klar til at åbne institutionerne.

  Krisestaben

  Krisestaben, som består af borgmesteren (formand), direktionen, beredskabschefen og relevante centerchefer og enkelte teamledere, har omsat de mange centrale udmeldinger til en praktisk hverdag for kommunens borgere og ansatte. Stevns Kommune har siden coronakrisen startede i begyndelsen af marts modtaget mere end 100 forskellige større dokumenter med lovkrav, bekendtgørelser, retningslinjer, informationer og regelsæt. En meget stor mængde lovstof m.v., som skulle implementeres med meget stor hastighed.

  Krisestaben vil fortsat spille en stor rolle i håndteringen af de mange problemstillinger, som skal håndtres på daglig basis.

  Beredskabs ØU 

  I forbindelse med den delvise genåbning af skoler og dagtilbud er der en række forhold, som er overladt til politisk beslutning i den enkelte kommune. Det må også forudses, at der i den videre genåbning af Danmark ligeledes vil være forhold som der skal træffes politisk beslutning om. Tidsfristerne for dette arbejde er meget korte og beslutningerne skal træffes så hurtigt at den normale møderække for fagudvalgenes og kommunalbestyrelsens møder ikke kan anvendes. Det vil heller ikke være muligt at udsende formelle dagsordner med de normale tidsfrister.

  På denne baggrund blev Økonomiudvalget med kort varsel indkaldt til to møder hhv. skærtorsdag og langfredag i påsken. For at sikre, at alle partier i Kommunalbestyrelsen kunne deltage med synspunkter var de to gruppeformænd fra Enhedslisten og De Radikale også inviteret med som observatører til Beredskabs ØU-møderne. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om møderne på mail den 8. april. Det er ligeldes aftalt, at der indkaldes til et nyt møde i Beredskabs-ØU, hvis der opstår en situation, hvor dette er påkrævet. Som eksempel på dette er Beredskabs-ØU indkaldt til et orienteringsmøde fredag den 17. april 2020.

  De ”normale” månedlige ØU-møder vil sideløbende køre helt som vanligt, og her vil der også være en kort opsamling med bilag på de sager, som ØU (beredskab) har afgjort på de mere uformelle møder. Der er således gennemsigtighed omkring beslutningerne.

  Oversigt over møder i Beredskabs - ØU:

  • Møde den 9. april 2020, kl. 08:30 - Mundtligt orienterings/drøftelsesmøde om dagsinstitutions-/skoleområdet. Intet referat af mødet.
  • Møde den 10. april 2020, kl. 12:00 - Forvaltningens udsendte notat blev gennemgået. Beslutninger fremgår af vedlagte bilag.
  • Møde den 17. april 2020, kl. 15:00 - Mundtligt orientering/drøftelse af foreløbige status på genåbningen. Intet referat af mødet.

   

   

  Bilag: Notat med beslutninger fra møde i "Beredskabs-ØU" fredag den 10. april 2020

  Lovgrundlag

  En række love og bekendtgørelser er vedtaget/udstedt som konsekvens af coronakrisen.

  Økonomi

  Der henvises til særskilt sag om økonomi

  Historik

  Der har været afholdt møde i Beredskabs-ØU den 9. april og den 10. april

   

   

   

 • 263. Årsregnskab 2019

  application/pdf icon aarsberetning_2019_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskab 2019 oversendes til revision.

   

  Årsregnskabet indeholder dels en årsberetning, som præsenterer kommunens regnskab for 2019 og dels et bilagshæfte, der indeholder supplerende oversigter til regnskabet.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via DIR og ØU, at

  1. kommunens årsregnskab for 2019 oversendes til revisionen

  Direktionen, 14. april 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  5 medlemmer (V+A+C) anbefaler indstillingen.

   

   

  2 medlemmer (Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N)) stemmer imod, og anbefaler at revisionen har særlig fokus på kommunens likviditet.

   

  Sagsfremstilling

  Senest den 1. maj skal Kommunalbestyrelsen godkende, at regnskabet for 2019 overgives til revisionen.

   

  Hovedtallene for regnskab 2019 ser således ud:

   

   

  I oprindeligt budget 2019 var budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 22,4 mio. kr. Regnskabet viser samlet set en forbedring af kassebeholdningen på 9,1 mio. kr., svarende til en forbedring på 31,5 mio. kr.

   

  Ændringerne skyldes primært følgende forhold:

   

  • Et mindreforbrug på anlæg på 22,3 mio. kr.

  • Et mindreforbrug på driften på 1,3 mio. kr.

  • Merindtægter fra skatter og tilskud på 7,6 mio. kr.

   

  I forhold til det korrigerede budget er der tale om et ekstra kassetræk på 3,2 mio. kr.

   

  Overskuddet på den strukturelle balance udgør 41,9 mio. kr. Dette skal ses i forhold til målsætningen i den økonomiske politik om et overskud på den strukturelle balance på 50 mio. kr.

   

  Den væsentligste årsag til det forbedrede regnskabsresultat er, at der i 2019 har været langt færre anlægsudgifter end budgetteret, hvilket forbedrer det samlede resultat. En stor del af de ikke gennemførte anlægsprojekter forventes i stedet udført i 2020, og der er således blot er tale om forskydning af udgifterne mellem 2019 og 2020. Der er overført anlægsbudgetter på i alt knap 32 mio. kr. til 2020, hvorved de i stedet vil påvirke økonomien og kassebeholdningen i 2020.

   

  Driftsudgifterne i regnskab 2019 er 1,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Der ses særligt udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor udgifterne i regnskabet udgør 8,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret og 8,8 mio. kr. mere end korrigeret budget. På AET´s område ligger regnskabet 10,6 mio. kr. under det oprindelige budget, hvilket primært skyldes færre udgifter til indkomstoverførsler og forberedende grunduddannelse (FGU).

   

  På de tre øvrige udvalgsområder er der kun mindre afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

   

  Kommunens serviceramme overskrides med 8,3 mio. kr. Det medfører en risiko for sanktion og dermed reduktion i bloktilskuddet for 2020, hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme. Det seneste skøn fra KL tyder dog på, at kommunerne kan holde sig inden for den aftalte ramme – men det endelige resultat kendes endnu ikke.

   

  Resultatet under renteposten skyldes udlodning af Stevns Kommunens andel i forbindelse med salget at HMN gas. Merindtægten påvirker ikke direkte bundlinjen i 2020, som følge af regler om deponering mv. Nettovirkningen i 2019 udgør kun cirka 0,2 mio. kr.

   

  I vedhæftede Årsberetning 2019 og bilagshæfte præsenteres kommunes regnskab mere detaljeret (bilagshæftet er vedhæftet som bilag til sagen ”diverse orienteringer”).

   

  Kommunalbestyrelsens endelige politiske godkendelse af regnskabet sker den 24. juni, når revisionsberetningen foreligger.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

   

  Økonomi

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2019. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2019, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

   

  Regnskabet viser samlet set en forbedring af kassebeholdningen på 9,1 mio. kr. i 2019 og det er 31,5 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

   

  Der er overført anlægsprojekter for 31,8 mio. kr. til 2020, hvilket er en medvirkende forklaring på forbedringen af kassebeholdningen i 2019. De udskudte anlægsprojekter forventes at øge anlægsudgifterne i 2020.

   

 • 264. Planstrategi 2020 - behandling af indkomne høringssvar

  application/pdf icon bilag_1._hvidbog_-_planstrategi_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._region_sjaellands_hoeringssvar_til_planstrategi_2020_for_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._vejdirektoratets_bemaerkninger_til_stevns_kommunes_planstrategi_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4._hoeringssvar_til_stevns_kommunes_planstrategi_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5._stevns_kommunes_planstrategi_2020_0.pdf

  Resume

  Planstrategi 2020 har været i høring i 8 uger, hvor borgere og parter har haft mulighed for at fremsende bemærkninger og ideer. Det skal politisk vurderes, hvorvidt de indkomne bemærkninger skal afføde ændringer i Stevns Kommunes Planstrategi 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. der ikke foretages ændringer i Stevns Kommunes Planstrategi 2020

  2. der udarbejdes en midtvejsstatus for Planstrategien til august/ september 2021.

  Direktionen, 20. april 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Et flertal (V+A+C+N) anbefaler forvaltningens indstilling.

   

  1 medlem (Varly Jensen (O)) stemmer imod punkt.1 p.gr.af Vejdirektoratets bemærkninger, og henviser til Vejdirektoratets egen rapport.

  Sagsfremstilling

  Høringssvar til Stevns Kommunes Planstrategi 2020

  Kommunalbestyrelsen behandlede Stevns Kommunes Planstrategi 2020 på Kommunalbestyrelsens møde i januar 2020. Efterfølgende har Planstrategien være i 8 ugers høring frem til den 30. marts 2020. I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar og kommer fra følgende:

  Region Sjælland:

  Region Sjælland gør opmærksom på, at Stevns Kommunes initiativer i Planstrategien bør koordinere med det strategiske arbejde og fælles indsatser for vækst og udvikling i hele Region Sjælland. Yderligere ser Region Sjælland god mulighed for samarbejde omkring indsatserne under Planstrategiens temaer ”Et godt sted at bo”, "Bære dygtig Fremtid" samt "Udsyn og innovation".

  Vejdirektoratet:

  Vejdirektoratet gør opmærksom på, hvilke punkter fra ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som de vil tillægge særlig opmærksomhed. Dernæst præciserer de, at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvorvidt der skal anlægges en statsvej i Stevns Kommune.

  Thorbjørn Nesjan:

  Thorbjørn Nesjan anbefaler øget opmærksomhed på skovrejsning, sammenhængende naturpark, tilgængelige og rekreative ruter samt byudvikling.

  Se vedhæftede bilag 1, som sammenfatter de enkelte budskaber fra høringssvarene og indeholder forvaltningens bemærkninger og indstillinger. Af bilag 2 - 4 fremgår høringssvarene i sin fulde længde.

  Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne høringssvar ikke indeholder nye eller andre temaer end dem, der allerede indgår i Planstrategien. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der ikke foretages ændringer i Stevns Kommunes Planstrategi 2020. De konkrete input fra høringssvarene vil derimod indgå som en del af den politiske behandling af Kommuneplanrevisionen og i et videre arbejde med Planstrategiens øvrige ambitioner. Se eventuelt bilag 5: Stevns Kommunes Planstrategi 2020.

  Midtvejsstatus på Planstrategi 2020

  Stevns Kommunes Planstrategi 2020 har et sigte på både 8 år, 12 år og endnu længere. Planstrategien vil dog som minimum blive revideret hvert fjerde år. Planstrategiens lovbundne funktion er at beslutte, hvad der skal revideres i den kommende kommuneplanrevision. Planstrategien indeholder imidlertid også en lang række ambitioner, som ikke direkte indgår i arbejdet med kommuneplanen. Disse ambitioner kræver i stedet en selvstændig stillingtagen og igangsættelse. F.eks. kan flere af ambitionerne omformuleres til mere præcise mål, konkrete projekter og handlinger indenfor forskellige områder i Stevns Kommune.

  Det kan derfor overvejes, at der hvert andet år bliver udarbejdet en fælles tværgående midtvejsstatus på arbejdet med planstrategiens visioner og ambitioner. Den udarbejdede midtvejsstatus bør komme til politisk behandling første gang i august/ september 2021 således, at beskrivelsen ligger klar før vedtagelsen af budget 2022.

   

 • 265. Retningslinjer for naturpulje

  application/pdf icon kriterier_for_udbetaling_fra_naturpuljen_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_naturpulje_0.pdfapplication/pdf icon stillingsopslag_3._aarig_projektansaettelse_natur_miljoe_0.pdf

  Resume

  I Flertalsgruppens budgetaftale for 2020 er der afsat penge til en styrkelse af naturen med Tryggevælde Ådal som et særligt fokusområde (godkendt i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019). Retninglinjer for kriterier for udbetaling af midler fra puljen ønskes godkendt. 

  Indstilling

  Tenik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. retningslinjer for udbetaling af midler fra naturpuljen 2020 godkendes.
  2. give en anlægsbevilling på 800.000 kr til "Naturpulje 2020".
  3. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedshedsbeløbet på 800.000 kr., som er afsat i budget 2020.

   

  Plan, Miljø og Teknik, 15. april 2020, pkt. 259:

  Et flertal på 3 bestående af V+A+B anbefaler indstillingerne.

  Liste O + N kan ikke anbefale indstillingerne idet der ikke bør igangsættes anlægsarbejder i den nuværende økonomiske situation. Beslutningerne om nye anlægsarbejder bør udsættes til efter corona-krisen. Det kan dog anbefales at igangværende projekt om vandkvalitet i gadekær fortsættes.

   

  Beslutning

  PMT's flertalsindstilling anbefales (A+V+C).

   

  Imod stemte 2 (N+O) og fastholder sin indstilling fra PMT's møde den 15. april 2020.

  Sagsfremstilling

  Forligspartierne ønsker at styrke biodiversiteten, at forbedre eksisterende naturområder og skabe nye. Derfor er naturpuljen øget betragteligt i 2020 og overslagsårene. Der er derudover afsat midler til en treårig projektansættelse med det formål at skabe flere sammenhængende naturområder og at skabe bedre adgang til områderne. Hovedfokus vil være på at virkeliggøre visionen om Stevns Naturpark i Tryggevælde Ådal og at søge om ekstern støtte til naturprojekter (citat: Budgetaftalen, oktober 2019).

  Naturpuljen skal derfor både målrettes arbejdet med Tryggevælde ådal samt løfte øvrige projekter indenfor de nærmere beskrevne rammer.

  Puljen vil afsæt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og prioritere lokal forankring og lokalt engagement. Såvel kommunens administration som foreninger, sammenslutninger mm. kan søge om midler til gennemførsel af projekter.

   

  Økonomi

  Pengene er afsat jf. budgetaftale 2020.

  Historik

  Naturpuljen 2020 er en fortsættelse af naturpuljen 2019 og er en af to særlige anlægspuljer, der har fokus på natur, rekreative interesser, fælleskaber, landsbyerne og samarbejdet med borgerne.

 • 266. Statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner - godkendelse

  application/pdf icon pulje_til_normeringer_af_25.03.20_-_boerne-_og_undervisningsministeriet_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_udmoentning_af_statslige_puljemidler_til_daginstitutionerne_0.pdf

  Resume

  KB skal tage stilling til om Stevns Kommune ønsker at modtage tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner i 2020. Herudover skal det besluttes, hvordan puljen til daginstitutionerne skal udmøntes

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til ØU via BUL, at

  1. Stevns Kommune ønsker at modtage minimum et tilskud på 1.628.000 kr. i 2020 fra den statslige pulje til normeringer i daginstitutioner
  2. træffe beslutning om hvorledes puljen udmøntes
  3. indtægts- og udgiftsbevillingen medtages i budgetopfølgningerne i 2020 og det kommende budget 2021.

  Børn, Unge og Læring, 15. april 2020, pkt. 171:

  1. Godkendt.

   

  1. Der anvendes forslag 2, jf. sagsfremstilling, til fordeling af midlerne. Et eventuelt yderligere tilskud fordeles forholdsmæssigt efter samme metode. Der skal fremadrettes ses nærmere på fordelingsmodellen.

   

  Janne Halvor Jensen (O) peger på forslag 1, jf. sagsfremstillingen, for fordeling af midlerne.

   

  3. Godkendt.

  Beslutning

  BUL's flertalsindstilling godkendt.

   

  Imod stemte Varly Jensen (O) og anbefaler samtidig indstillingen fra Janne Halvor Jensen (O).

  Sagsfremstilling

  I finansloven for 2020 er der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, stigende til 1,6 mia. kr. i 2025 som reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

   

  Der er nu mellem forligspartierne indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020, hvor 500 mio. kr. fordeles efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbunden minimumsnormeringer. Det vil sige, at vi pt. ikke kender til Stevns Kommunes tilskud fra 2021 og frem med sikkerhed.

   

  Det er endvidere aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet. Eventuelle tilskud, som kommunerne frasiger sig fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen. Det vil sige, at Stevns Kommune som minimum har mulighed for et tilskud på 1.628.000 kr. i 2020.

   

  Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene. Der stilles ikke krav til de pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser). Tilskuddet kan endvidere anvendes til relaterede udgifter og udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Se nærmere kriterier i vedlagte bilag (Pulje til normeringer af25.03.20)

   

  Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud. I Stevns Kommune kan tilskuddet anvendes i de kommunale daginstitutioner. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles i de enkelte daginstitutioner. Tilskuddet indgår ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner, private pasningsordninger samt forældrenes egenbetaling.

   

  Forslag til principper på fordeling af tilskuddet:

   

   

  Forslag 1

  1.628.000 kr. udmøntes ved ændring af belastningesgraden fra 11,14 til 10,78

   

   

  Forslag 2

  1.400.000 kr. udmøntes ved ændring af belastningsgraden fra 11,14 til 10,83

   

  228.000 kr. udmøntes til to-sprogede børn og fordeles efter andelen af børn med anden nationalitet end dansk i de enkelte institutioner, i lighed med tidligere udmøntede midler til området

   

  Konsekvens for de tre daginstitutionsområder for begge de to forslag fremgår af bilag.

  Hvis forslag 2 vælges, vil den samlede pulje der fordeles efter andel af børn med anden nationalitet end dansk samlet udgøre 528.000 kr. 

   

  Kommunerne skal afslutningsvis aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt inden for de fastlagte formål. Dette skal kontrolleres af revisionen. Såfremt en kommune ikke i tilstrækkelig grad kan redegøre for disse forhold, stilles der krav om delvis eller hel tilbagebetaling af tilskuddet. Endvidere skal en eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud tilbagebetales. I forhold til afrapportering er Børn & Læring i dialog med revisionen.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet den højere normering kan finansieres af det statslige tilskud på 1.628.000 til normeringer i daginstitutioner.

 • 267. Brug af konsulenter på det sociale område - høring

  application/pdf icon hoeringssvar_0.pdfapplication/pdf icon kontrakt_forhandlingsbistand_24.01.19_brorson_0.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_nr._220_2019_0.pdfapplication/pdf icon brev_fra_ankestyrelsen_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har i lighed med 25-30 andre kommuner modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, hvori styrelsen beder om en udtalelse vedrørende anvendelse af konsulentbistand inden for det sociale område. Udtalelsen skal Ankestyrelsen bruge til en vurdering af, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag. Kommunalbestyrelsen skal godkende høringssvar til Ankestyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at:

  1. godkende høringsvar til Ankestyrelsen.

  Direktionen, 14. april 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 14. april 2020, pkt. 158:

  Anbefales.

  Beslutning

  SSU's indstilling anbefales.

   

  Imod stemte Varly Jensen (O), som ikke kan godkende kommunens fremgangsmåde og aftalegrundlag om konsulentbistand.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med omtale i medierne af kommunernes brug af eksterne konsulenter på socialområdet, har Social- og Indenrigsministeriet forespurgt Ankestyrelsen om lovligheden af denne brug. Da Stevns Kommune har anvendt en ekstern konsulent på socialområdet, har Ankestyrelsen den 10. januar 2020 bedt kommunalbestyrelsen om en udtalelse, der beskriver, hvordan Stevns Kommune har benyttet eksterne konsulenter. Ifølge oplysninger fra KL har omkring 25-30 kommuner modtaget henvendelsen.

   

  Brugen af konsulentbistand i komplicerede sager er ikke usædvanligt i den offentlige sektor, når myndigheden ikke selv råder over specialister inden for egen organisation. Forvaltningen indgik i januar 2019 kontrakt med Brorson Consult om forhandling af indsats og kontrakt i 25 borgersager. Det skete i forlængelse af vedtagelsen af budget 2019, hvori det indgik, at en konsulentvirksomhed skulle gennemgå kommunes aftaler med leverandører af botilbud til personer efter § 107 og § 109 i lov om social service med det formål at nedbringe de samlede omkostninger og forbedre øvrige vilkår. Ifølge kontrakten aflønnes konsulenten med 10% af den samlede årlige besparelse i de sager, hvor betaling til leverandør nedsættes.

   

  I det vedlagte forslag til høringssvar (m. bilag) er samarbejdet med den eksterne konsulent beskrevet og en række konkrete spørgsmål fra Ankestyrelsen er besvaret.

   

  Det kan ydermere oplyses, at samarbejdet med den eksterne konsulent blev sat på pause, da henvendelsen fra Ankestyrelsen blev modtaget. Kontrakten med den eksterne konsulent omfatter i alt 25 sager, hvoraf 22 sager på daværende tidspunkt var blevet behandlet. Hvorvidt kontrakten med konsulenten kan afsluttes som planlagt, må blandt andet afhænge af Ankestyrelsens vurdering. Direktionen har dog allerede besluttet, at hvis arbejdet skal afsluttes som aftalt, vil det ske på basis af afregning med konsulenten efter timeforbrug.

   

  Endelig kan det oplyses, at forvaltningen allerede har indsendt det vedlagte forslag til høringssvar til Ankestyrelsen ud fra den opfattelse, at den konkrete kontrakt var indgået af forvaltningen i overensstemmelse med delegationsplanen. Ankestyrelsen har imidlertid efterfølgende meddelt, at der ønskes en behandling i kommunalbestyrelsen af høringssvaret.

  Økonomi

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 268. Østsjællands Museum - Årsrapport 2019

  application/pdf icon oestsjaellands_museum_aarsrapport_2019_0.pdf

  Resume

  Årsrapport 2019 for Østsjællands Museum godkendes af KB og forelægges via AET og ØU.

  Årsrapporten indeholder det reviderede regnskab for 2019, revisors påtegning samt ledelsens beretning og er godkendt af museets bestyrelse d. 17. marts 2020.

   

  Stevns Kommune har samdriftsaftale med Faxe Kommune og begge kommuner yder et årligt driftstilskud.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. godkende Østsjællands Museums årsrapport 2019

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. april 2020, pkt. 159:

  Anbefales.

  Beslutning

  AET's indstilling anbefales.

   

  Imod stemte Varly Jensen (O) som ikke kan godkende driftsunderskuddet på kr. 480.577,-, som bl.a. stammer fra ekstraudgifter til klargøring af Rådhusvej 2 m.fl.

  Sagsfremstilling

  Resultatopgørelsen viser et driftsunderskud på 480.577 kr., som formidsker egenkapitalen til 8.470.841 kr. pr. ultimo 2019.

   

  I balancen ses et fald i værdien af grunde og bygninger da Stevns Museum er solgt fra og tilsvarende en stigning i den likvide beholdning.

   

  Revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og er i overensstemmelse med bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

   

  Ledelsen beretter om et travlt år, hvor museet er flyttet ind i den nye bygning på Rådhusvej 2 i Faxe og har ansat ny direktør. Samtidig er der foretaget øget markedsføring og sket en fremgang i besøgstal generelt og hos skoletjenesten.

   

  Driftsunderskuddet stammer fra ekstraudgifter til klargøring af Rådhusvej 2, tilbygning til Geomuseum Faxe og åbningsudstillingen på Rådhusvej.

 • 269. Seas investeringsbidrag for 2019 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_seas_investeringsbidrag_2019_0.pdfapplication/pdf icon stevns_restgaeld_pr._31.12.19_seas-nve_0.pdfapplication/pdf icon tilbud_fra_seas_-_belysning_af_parkering_v._stevnsbadet_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Seas investeringsbidrag for 2019.

  Plan, Miljø og Teknik, 15. april 2020, pkt. 267:

  Et flertal på 4 bestående af V+A+B+N anbefaler at anlægsregnskabet godkendes. 

  Liste O kan ikke anbefale indstillingen og ønsker at Stevns Kommunes restgæld på ca 20 mio kr indfries så kommunen kan spare udgifterne på 2.419.424 til renter og afdrag.

  Beslutning

  PMT's flertalsindstilling anbefales.

   

  1 medlem (Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen og ønsker, at Stevns Kommunes restgæld på ca 20 mio kr indfries, så kommunen kan spare udgifterne på årligt kr. 2.419.424 til renter og afdrag.

   

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Seas investeringsbidrag for 2019. Stevns kommune har 1. januar 2007 indgået kontrakt med Seas NVE om drift og vedligehold af kommunens gadebelysning. Den kvartalsvise betaling til Seas udgør, udover forbrug, abonnement og vedligehold (drift), også investeringsbidrag, som dækker finansiering af investeringer i lysanlæg. På oversigt over restgælden kan man se hovedparten af de betalinger, der udgør anlægsudgiften i 2019. Der har også været afholdt anlægsudgifter, som ikke angår aktiver, hvor der er eller har været gældsforhold jfr. kontrakten med SEAS. De er derfor ikke med i oversigten over restgælden. Det gælder etablering af belysning af parkering ved Stevnsbadet og etablering af en mast i krydset Valnøddevej/Stevnsvej og en mast i krydset Hybenrosevej/Stevnsvej. Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

   

  Stevns Kommune har en restgæld på cirka 20 mio. kr. i henhold til denne aftale. Under visse betingelser, som kræver en nærmere granskning, vil det være muligt at betale gælden ud og dermed slippe for de årlige udgifter til renter og afdrag. Renteniveauet er p.t. cirka 3,1 %. Henset til den nuværende usikre økonomiske situation for Stevns Kommune, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at betale gælden ud p.t., men det kan blive aktuelt på et senere tidspunkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

   

  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2019.

   

  Opgørelse budget/regnskab: 

   

   

 • 270. Anlægsregnskab - CURA Omsorg - godkendelse

  application/pdf icon anlaegsregnskab_cura_marts_2020.pdf_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab ved anlæg med bruttoudgifter ekskl. moms på over 2 mio. kr. KB skal godkende anlægsregnskabet for Implementeringen af IT-systemet CURA Omsorgssystem.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg / Økonomi indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. godkende anlægsregnskabet for Implementering af IT-systemet CURA Omsorgssystem

  Direktionen, 30. marts 2020, pkt. 1:

  Anbefales

  Social og Sundhed, 14. april 2020, pkt. 157:

  Anbefales.

  Beslutning

  SSU's indstilling anbefales.

   

  1 medlem (Varly Jensen (O)) stemmer imod, da regnskabet udviser et merforbug på kr. 363.000 i forhold til det bevilgede beløb på kr. 3.982.000,-.

  Sagsfremstilling

  Anlægsregnskabet for implementering af nyt IT-omsorgssystem i Sundhed og Omsorg i perioden 2017 – 2019 udviser et merforbrug på 363.000 kr. i forhold til det bevilgede beløb på 3.982.000 kr.

   

  Beslutningen om implementering af nyt IT-omsorgssystem i Den integrerede døgnpleje var foranlediget af, at leverandør i 2015 varslede aftaleophør vedrørende tidligere IT-omsorgssystem (KMD Care).

   

  Forudsætningen for det oprindelige anlægsbudget var at skifte til KMD’s nyeste omsorgssystem - KMD Nexus - på en SKI aftale, d.v.s. uden at gennemføre et udbud. Der var således ikke oprindeligt budgetteret med udgifter til udbud, ligesom implementering var forudsat gennemført med et veldokumenteret IT-system allerede i 2017.

   

  Som følge af utilfredshed særligt med KMD’s kundesupport og prissætning af KMD’s nye løsning KMD Nexus, besluttedes at indgå i et tværkommunalt udbuds- og implementerings-samarbejde med 12 andre kommuner (”DSD samarbejdet”).

   

  De væsentligste forklaringer på det høje omkostningsniveau til implementering og deraf følgende øget anlægsbevilling i 2018 er, at leverandøren af det nye IT omsorgssystem (Systematic) ikke har opfyldt kravene i forhold til:

   

  -      hvornår IT-systemet har kunnet tages i anvendelse

  -      omfanget af fejl og mangler i den leverede løsning

  -      utilstrækkelig implementeringssupport

   

  Dette har blandt andet medført, at basis/intro undervisning af 450 brugere delvist har skullet gennemføres 2 gange, da hoved-startdato blev flyttet fra maj 2018 til november 2018, hvilket har øget omkostningerne til ekstern vikardækning.

   

  Det har ligeledes medført en uforholdsmæssig høj kompleksitet og dermed ressourcetræk hos de centrale medarbejdere som har stået for implementeringen, herunder ledelsen i særligt Døgnplejen. Som konsekvens blev bl.a. projektleder kort efter teknisk implementering i november 2018 langtidssygemeldt med stress, hvorfor dette i sig selv har medført øgede omkostninger til både ekstern konsulent og inddragelse af flere interne projekt-ressourcer.

   

  Evalueringsrapport udarbejdet af ekstern konsulent i DSD samarbejdsregi indikerer, at de samlede gennemsnitlige omkostninger ved udbud og implementering har været 550 kr. pr indbygger, hvilket overført til Stevns ville være ca. 12,5 mio. kr. Dette indeholder også lønomkostninger, der i forvejen afholdes i driften til ledelse, faste IT og administrativt personale.

  Det er vurderingen, at omkostninger udover omkostninger konteret på anlægget er 3-4 mio. kr., det vil sige samlet i alt 7,3-8,3 mio. kr., eller mere end 30% lavere end den gennemsnitligt afholdte omkostning i de øvrige kommuner i DSD samarbejdet.

   

  Der er fortsat ekstraordinære omkostninger forbundet med implementeringen af det nye IT-omsorgssystem, som følge af fortsat efterleverancer planlagt leveret i løbet af 2020 samt efterslæb i forhold til den organisatoriske implementering. Disse udgifter forudsættes dækket af særskilt bevilling på 400.000 kr., som er bevilget i Budget 2020 netop til kompetenceudvikling, herunder CURA.

   

  Anlægsregnskab vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

  Merforbruget i forhold til bevillingen er finansieret ved forbrug af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2018 og 2019.

 • 271. Ny Stevnshal - bedømmelse og indstilling af tilbud

  Beslutning

  Sagen sendes videre til KB.

 • 272. Forlængelse af nuværende bankaftale

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 273. Diverse orienteringer - ØU den 21. april 2020 (Lukket)

 • 274. Underskriftsark (Lukket)