Referat

 • 338. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 26. marts 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt.

   

  Mødet afvikles som et videomøde, og livestreames til kommunens facebook profil.

 • 339. Omkonstituering, udvalgsplads i Økonomiudvalget - til efterretning

  Resume

  Socialdemokratiet (A) har meddelt forvaltningen, at de ønsker at foretage omkonstituering af egen udvalgsplads i Økonomiudvalget. Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  • Omkonstitueringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Socialdemokratiet (A) har meddelt forvaltningen, at de ønsker omkonstituering af egen udvalgsplads i Økonomiudvalget.

   

  Omkonstitueringen indebærer at:

   

  • Steen Nielsen (A) udtræder af Økonomiudvalget
  • Henning Urban Dam Nielsen (A) indtræder i Økonomiudvalget

   

  Omkonstitueringen træder i kraft efter orienteringen til Kommunalbestyrelsen.

   

  Lovgrundlag

  Lov om Kommunernes Styrelse (Styrelsesloven)

  Økonomi

  Omkostitueringen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 340. Ny Kulturpolitik 2020-2023

  application/pdf icon kulturpolitik_stevns_2020_04032020_enkeltside.pdf_0.pdf

  Resume

  Kulturpolitikken forelægges til politisk genbehandling efter tilretning med afsæt i AET's tidligere protokolleringer.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

  1. Kulturpolitikken for 2020-2023 drøftes og kommenteres, så den kan færdiggøres til endelig godkendelse i KB.

  Direktionen, 3. februar 2020, pkt. 1:

  Direktionen anbefaler at sagen efter drøftelse i AET drøftes i CG.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 5. februar 2020, pkt. 139:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) 

  Kommentarer fra udvalget indarbejdes og kulturpolitikken behandles på AETs møde i marts inden den sendes videre til ØU og KB.

  Chefgruppen, 24. februar 2020, pkt. 3:

  Sagen drøftet ink. ændringsforslag. Input viderebringes til center for Politik & Borger.

   

  Supplerende bemærkninger fra Politik & Borger:

  Efter indarbejdelse af ændringsforslag protokolleret på AET møde d. 5. februar samt kommentarer fra chefgruppen d. 24. februar er kulturpolitik for 2020-2023 tilrettet.

  Direktionen, 9. marts 2020, pkt. 3:

  Anbefalet.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 11. marts 2020, pkt. 148:

  Anbefalet.

  Økonomiudvalget, 17. marts 2020, pkt. 243:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  AET's seneste indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og anbefaler, at sagen udsættes til efter Coronavirussen.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemte imod og anbefaler, at sagen udsættes til efter Coronakrisen.

  Sagsfremstilling

  I Stevns Kommune findes et bredt og varieret kulturliv, der står for at tilbyde borgere og gæster oplevelser, fællesskaber og aktiviteter. Mange aktører byder sig til, og er aktive skabere og brugere af kulturen.

  Den nye kulturpolitik bliver retningsgiver for det kommunalt strategiske arbejde i forhold til kulturambitioner og indsatser. Den er basis for forståelsen af hvilke ambitioner og indsatser, som kommunen prioriterer, og hvordan Stevns Kommune vil arbejde med dem. Kulturpolitikken forholder sig helt overordnet til Stevns Kommunes vision; Stevns - Du kommer igen, og derfor indeholder politikken ikke sin egen selvstændige vision for kulturområdet. Derimod går den på ambitions- og indsatsniveau ind og understøtter og udvikler det kulturelle liv, der i dag gør Stevns Kommune til et sted, hvor du som borger kommer igen og som gæst vil besøge endnu en gang.

  Den nye Kulturpolitik for Stevns Kommune består af en indledning, en redegørelse for opbygningen samt fire ambitioner der foldes ud og operationaliseres i et strategisk perspektiv

  Ambitionerne er blevet til gennem en række møder med kulturaktørerne i Stevns Kommune, hvor de har haft mulighed for at sætte ord på, hvornår og hvordan de lykkes. Derved er det hensigten at aktørerne kan se sig selv i ambitionerne og tage et ejerskab for kulturens videre udvikling. Ambitionerne for de fire kommende års kulturarbejde er:

  • I Stevns Kommune sætter vi frivilligheden fri, så kulturen kan blomstre
  • I Stevns er der levende netværk og fællesskaber for fælles aktiviteter
  • I Stevns vokser et kulturliv med bred forankring
  • I Stevns dyrker vi også nicherne

  Ambitionerne går alle på tværs af fem indsatser, der præsenteres i et kommende dynamisk indsatskatalog. De politisk besluttede indsatser for de fire års kommende arbejde er:

  • Kultur og Turisme som driver
  • Den lokale kulturhistorie
  • Børns møde med kunst og kultur
  • Verdensarv som kulturelt lokomotiv
  • Ungekulturen

  Ambitionerne for kulturpolitikken skal sikre, at ambitiøse aktiviteter under de enkelte indsatser holder fokus på at handle og skabe kulturelle aktiviteter i Stevns. Indsatskataloget er en idébank, der har sit udgangspunkt i politikere og aktørers idéer og drømme til de kommende fire års aktiviteter.
  Indsatskataloget præsenteres på næstkommende AET og skal ses som et dynamisk katalog, hvor nye aktiviteter løbende vil tilgå og andre kan skydes til hjørne, såfremt de gennemføres eller ikke vurderes til at være aktuelle.

  Det er samtidig tematiske indsatser, der viser hvor Stevns Kommune har kvaliteter inden for målgrupperne, der bruger og skaber kultur i Stevns Kommune. Aktiviteterne under indsatserne skal derfor være med til at understøtte disse brugergruppers udvikling og skabertrang inden for kultur.

  Den nye Kulturpolitik for Stevns Kommune for 2020-2023 præsenter et ønske om bredere samarbejder og at aktiviteter styrkes i netværk og med de styrker, som vi allerede besidder i Stevns Kommune. Der skal fortsat udvikles initiativer for de mange. Dette samtidig med, at Stevns Kommune også vil opfordre de dygtige, kreative og ambitiøse aktører om at gå forrest, tænke nyt og gøre noget anderledes. En ny Kulturpolitik for Stevns Kommune bliver derved et vigtigt redskab i udviklingen af kulturen de næste fire år.

   

 • 341. Movia Mobilitetsplan 2020 politisk høring - godkendelse

  application/pdf icon hoeringsversion_forslag_til_movias_mobilitetsplan_2020_0.pdfapplication/pdf icon udkast._stevns_kommunes_hoeringssvar_til_movias_mobilitetsplan_2020_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal behandle udkastet til Stevns Kommunes høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, at

   

  1. godkende høringssvar til Movias mobilitetsplan 2020.

  Direktionen, 23. marts 2020, pkt. 1:

  Anbefales

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Movias mobilitetsplan er en fælles plan for Movia, kommuner og regioner.

  Planen viser, hvordan Movia sammen med kommuner og regioner vil arbejde for at nå en række mål i de kommende år.

   

  Mobilitetsplanen lægger op til en fokuseret indsats på 4 forskellige temaer:

   

  1. Styrke det eksisterende strategiske net

  2. En mere ambitiøs klima- og miljømålsætning

  3. Styrke pendling med kollektiv transport

  4. Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer

   

  Movia fremlagde sin mobilitetsplan for Kommunalbestyrelsen på sit temamøde i februar og på baggrund af kommunalbestyrelsesmedlemmernes input på mødet, er der blevet udarbejdet et høringssvar. Se bilaget: Udkast til høringssvar.

   

  I høringssvaret har Stevns Kommune på den baggrund valgt at lægge særlig vægt på følgende temaer.

   

  • Borgerne i Stevns Kommune er blandt landets mest mobile, hvor vi både har en høj andel af pendlere og som pendler langt.
  • Østbanen er en livsnerve og er af vital betydning for Stevns Kommunes udvikling og for vores borgeres sammenhæng i hverdagen.
  • Fokus fastholdelse af den fælles ambitionom 63 minutters transporttid fra Rødvig til Københavns Hovedbanegård.
  • Fokus på Køge station som vores centrale knudepunkt for den kollektive trafik samt nødvendigheden af korrespondance i myldretiden - herunder i særlig grad korrespondance mellem Østbanen og det elektrificerede tog fra Næstved - Køge Station - Københavns Hovedbanegård og retur.

   

  • Øget opmærksomhed på tilstrækkelig information

   

  • Øget fokus på klimaindsatsen

   

  • Bekymring for overvejelserne af BRT-busser på Østbanens tracé

   

  Derudover fremhæves det i høringssvaret, at Stevns kommune finder MOVIA´s mobilitetsplan ambitiøs men også realistisk og vi deler Movias fokus på både optimering af den eksisterende drift sammen med et fokus på fremtidens potentielle brugere og klimaindsats.

   

  Lovgrundlag

  Mobilitetsplanen er udarbejdet i henhold til lov om trafikselskaber, der fastlægger, at Movia

  mindst hver 4 år skal udarbejde en trafikplan

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen

 • 342. Forsikringsenhedens årsrapport 2019 - godkendelse

  application/pdf icon aarsrapport_2019_-_stevns_0.pdf

  Resume

  Forsikringsenhedens årsrapport for 2019. Rapporten er en status over det forgangne år inden for forsikrings- sikrings- og risikostyringsområdet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1.  Forsikringsenhedens årsrapport for 2019 godkendes

  Direktionen, 9. marts 2020, pkt. 2:

  Anbefalet

  Økonomiudvalget, 17. marts 2020, pkt. 248:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Formålet med denne rapport er at give Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Stevns Kommune.

   

  Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

   

  I 2019 har der været i alt 119 arbejdsulykker og 0 erhvervssygdomme. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt 3.604.963 kr.. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en præmieudgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på 770.553 kr. For ultimo 2019 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 11.123.000 kr. Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditetspåvirkning.

   

  På ansvarsskadeområdet har der været i alt 28 skader. De 19 skader er anerkendte og kommunen har i årets løb udbetalt erstatninger på i alt 76.231 kr. 5 sager er blevet afvist. 4 sager er endnu ikke afsluttet. Der er typisk tale om sager hvor Stevns Kommune beskadiger borgeres ejendom i forbindelse med arbejdets udførelse.

   

  På tingskadeområdet har der været i alt 127 skader og en samlet udgift på 584.230kr. Det adskiller sig ikke væsentligt fra tidligere år. Langt hovedparten af skaderne og udgifterne er på tjenestebilerne, hvor en øget forebyggende indsats bør overvejes, men vanskeliggøres af den betydlige personaleudskiftning på sundheds- og ældreområdet.

   

  På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 550.337 kr. Der er blevet installeret diverse alarmer, overvågning mv.

   

  Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter for præmier, skader og sikringstiltag (drift/anlæg) ser i hovedtal således ud:

   

   

   

   

  Budget pr. 01.01.2019

  6.795.000

   

   

  Forbrug 2019

  5.328.889

   

   

  Restbudget for 2019

  1.466.111

   

   

   

   

   

   

  Restbudgettet forventes overført til 2020.

   

  I rapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb samt de kommende aktiviteter. Den mere detaljerede udvikling gennem de seneste år i antal skader, omfang m.v. fremgår af rapporten, der findes som bilag.

   

   

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Økonomi

  Ingen bemærkninger

 • 343. Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 vedrørende drift

  application/pdf icon overfoersler_til_2020_-_rammeaftaler_og_loensumsstyring_0.pdfapplication/pdf icon overfoersler_til_2020_-_oevrige_overfoersler_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 søges om overførsel af driftsbudgetter fra 2019 til 2020.

  Fagudvalgene har på møderne i marts taget stilling til budgetoverførsler på udvalgenes egne budgetområder, hvorefter Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse behandler den samlede overførselssag for alle udvalgsområder.

  Der søges overført driftsbudgetter på i alt 11,0 mio. kr. til 2020.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU, at:

   

  1. de anbefalede overførsler (overskud) på i alt 5.680.000 kr. vedrørende rammeaftaler og lønsumstyring overføres fra 2019 til 2020.
  2. de anbefalede overførsler (overskud) på øvrige områder på i alt 5.368.000 kr. overføres fra 2019 til 2020
  3. budgetoverførslerne gives som tillægsbevillinger i 2020, som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2020

   

  Økonomiudvalget, 17. marts 2020, pkt. 244:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod og anbefaler, at udgiften til ældreboliger bringes ned på O-balance (PMT-behandling).

  Mogens Haugaard Nielsen (N) stemmer imod, og anbefaler, at 50% af overførslerne indefryses indtil videre.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og anbefaler, at udgiften til ældreboliger bringes ned på 0-balance (PMT-behandling).

  2 medlemmer (N) stemmer imod, og anbefaler, at 50% af overførslerne indefryses indtil videre, og anvendes til erhvervslivet efter Coronakrisen.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene har på møder i marts behandlet overførsler af driftsbudgetter fra 2019 til 2020.

  Tabellen nedenfor viser overblik på udvalgsniveau over de anbefalede driftsoverførsler:

   

  Udvalgenes anbefalede driftsoverførsler fra 2019 til 2020: 

   

   

   

  Af de to bilag til sagsfremstillingen kan ses de enkelte anbefalede beløb for hvert udvalg, opdelt på henholdsvis overførsler vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring samt øvrige overførsler.

   

  Overførslerne skyldes, at der har været mindreforbrug i 2019 på en række områder i forhold til det budgetterede. Der er således ikke tale om ekstra udgifter/bevillinger, men blot om en forskydning fra 2019 (eller tidligere år) til 2020.

  På områder med rammeaftale må der overføres et overskud på op til 5% og et underskud på 2,5% af budgetrammen til næste års budget. Er over-/underskuddet større end henholdsvis 5% og 2,5% af budgetrammen, skal udvalget særskilt vurdere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til næste års budget.

   

  I alt søges overført driftsbudgetter på 11,0 mio. kr. fra 2019 til 2020.

  Fra 2018 til 2019 blev der overført 7,7 mio.kr.

   

  Adgangen til at overføre mellem budgetårene er et helt centralt element i den decentrale økonomistyring, idet man herved kan disponere mere fleksiblet og hensigtsmæssigt.

   

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes økonomiske politik

  Kommunens principper for økonomistyring

   

  Økonomi

  Der søges samlet set overført driftsbudgetter på 11,0 mio. kr. fra 2019 til 2020. Overførslen gives som en tillægsbevilling i 2020, som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

   

  Forbrug af overførte midler fra 2019 øger kommunens serviceudgifter i 2020 og skaber dermed til øget pres på kommunens serviceramme.

   

 • 344. Overførsel af anlæg og lånoptagelse fra 2019 til 2020 - godkendelse

  Resume

  KB skal godkende overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlæg og lånoptagelse, som søges overført fra budget 2019 til 2020.

  Samlet set søges der overført 41,1 mio. kr. vedrørende anlæg samt en overførsel af låneadgang på 9,4 mio. kr. til 2020.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 31.325.000 kr. i 2020 vedrørende uforbrugte anlægsbevillinger i 2019
  2. der gives en udgiftsbevilling på 441.000 kr. på PMT's driftsbudget 2020
  3. der gives en anlægsbevilling på 9.372.000 kr. i 2020 vedrørende det brugerfinansierede område
  4. finansiere bevillingerne i 2020 på 41.138.000 kr. ved at reducere anlægsbevillingerne i 2019 tilsvarende
  5. optage lån på 628.000 kr. vedrørende udgifter på det brugerfinansierede område i 2019, som KB giver en indtægtsbevilling til i 2020
  6. der gives en indtægtsbevilling på 9.372.000 kr. i 2020 vedrørende lånoptagelse på det brugerfinansierede område
  7. indtægtsbevillingen på 10.000.000 kr. forøger kassebeholdningen i 2020.

   

  Direktionen, 17. februar 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 220:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende den måde, hvorpå pengene bevilges.

   

  Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2020, pkt. 320:

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte punkterne 1 - 6.

  Punkt 7 tilbagesendes til ØU til fornyet behandling.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Økonomiudvalget, 17. marts 2020, pkt. 246:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  ØU anbefaler punkt 7, som oprindeligt indstillet.

  Varly Jensen (O) stemmer fortsat imod, da han ikke kan godkende den måde, hvorpå pengene bevilges. 

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, da de ikke kan godkende den måde, hvorpå pengene bevilges.

  Sagsfremstilling

  FORVALTNINGENS SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER PÅFØRT DEN 11. MARTS 2020

   

  I budget 2019 var budgetteret med en anlægsudgift på det brugerfinansierede område på 10,0 mio. kr. vedrørende renovation. Anlægsudgifter på det brugerfinansierede område kan kommunen optage lån til, og der var i 2019 budgetteret med en lånoptagelse på 10,0 mio. kr., svarende til anlægsudgiften. Kun en lille del af anlægsudgifterne (0,6 mio. kr.)  nåede at blive afholdt i 2019 – resten er søgt overført til 2020. Ligeledes er den tilhørende lånoptagelse på 9,4 mio. kr. søgt overført til 2020.

  Da lånet vedrørende de faktisk afholdte udgifter på 0,6 mio. kr. ikke er hjemtaget endnu, betyder det, at den samlede lånoptagelse i 2020 bliver på 10,0 mio. kr. Der skal gives en indtægtsbevilling til lånoptagelsen og det vil forøge kassebeholdningen i 2020.

  Punkt 7 skal altså ses sammen med punkt 5 og 6, da finansieringen af punkt 5 og 6 teknisk set består i at forøge kassebeholdningen med i alt 10,0 mio. kr.

   

   

  OPRINDELIGE SAGSFREMSTILLING

   

  I forbindelse med regnskab 2019 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2019, men færdiggøres i kommende år.

  Afsluttede anlæg med mer-/mindreforbrug i 2019 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskab.

   

  Overførslen af uforbrugte anlægsbevillinger fra budget 2019 til 2020 udgør 31,77 mio. kr. Heraf overføres 0,44 mio. kr. til PMT's driftsbudget 2020, da disse 2 projekter fremadrettet er på drift.

  I sagen "Diverse orienteringer" er vedhæftet bilag, hvor alle projekter kan ses med titel og beløb, inklusiv de sager der har været på lukkede dagsordner i årets løb. Bilaget med beløb for de enkelte projekter er på lukket dagsorden af hensyn til konkurrencesituationen i forbindelse med indhentning af tilbud elller gennemførelse af udbud.

   

   

   

  Der søges om hjemtagning af lån på 0,63 mio. kr. og overførelse af lånoptagelse på det brugerfinansierede område på 9,37 mio. kr.  Det angår nye beholdere i forbindelse med den nye renovationsordning. Stevns Kommune har mulighed for at optage lånet, hvis vi optager det inden udgangen af marts 2020, men Stevns Kommune kan vælge at undlade lånoptagelse.

   

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes principper for økonomistyring.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 31,33 mio. kr., en anlægsbevilling på 9,37 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område og en driftsbevilling på 0,44 mio. kr. i 2020.

  Bevillingerne finansieres ved at reducere anlægsbevillingerne i 2019 tilsvarende.

   

  Sagen medfører en indtægtsbevilling på 10,0 mio. kr. vedr. lånoptagelse på det brugerfinansierede område i 2020.

  Indtægtsbevillingen forøger kassebeholdningen i 2020.

   

 • 345. Skolereform - frigivelse af anlægsmidler 2020

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til skolereform, som finansieres af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., afsat i budget 2020.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til skolereform 2020
  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr., som er afsat i budget 2020.

  Direktionen, 2. marts 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 10. marts 2020, pkt. 158:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 17. marts 2020, pkt. 245:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Til den fortsatte implementering af skolereformen er der i budget 2020 afsat 1.000.000 kr. Beløbet er afsat til aktiviteter inden for følgende projekter:

   

   

  Underviser-/ og vejlederfag

  Videreførsel af den igangsatte uddannelse af vejledere og lærere i uddannelsesfag (linjefag).

   

  Åben skole

  Fortsættelse af folkeskolernes aktiviteter omkring Åben Skole.

   

  Inklusion - børn med særlige behov

  Videreførsel og igangsættelse af aktiviteter omkring arbejdet med inklusion af børn med særlige behov, herunder aktiviteter i forbindelse med implementeringen af ny budgetmodel på specialundervisningsområdet.

   

  Aula

  Arbejdet omkring Aula fortsætter i forhold til version 3.

   

  Pædagogiske konferencer m.v.

  Deltagelse i konferencer inden for folkeskoleområdet, erhvervsskoler m.v,

   

  Det forventede budget ser ud som følger:

   

   

   

   

  Ovenstående budgetfordeling er ikke bindende, Center for Børn og Læring udmønter konkrete aktiviteter i 2020 efter dialog med skoleledelserne.

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til skolereform i budget 2020.

 • 346. Handicaprådets årsberetning 2019 - orientering

  application/pdf icon handicapraadets_aarsberetning_2019_0.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Handicaprådets arbejde i 2019, da Handicaprådet jf. deres vedtægt skal afgive en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR og SSU, at

  1. Handicaprådets årsberetning 2019 tages til efterretning.

  Direktionen, 2. marts 2020, pkt. 3:

  Til efterretning.

  Social og Sundhed, 11. marts 2020, pkt. 149:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N).

   

  Sagen taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4; afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde; eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

   

  Handicaprådet har i 2019 afholdt 4 møder.

   

  Af væsentlige aktiviteter i 2019 kan nævnes:

  • Handicappris 2019 - tildelt Hanne Østerlund
  • tildeling af midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)
  • midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) - Handicaprådet deltager med én repræsentant i Indstillingsudvalget
  • Trafiksikkerhedsråd - Handicaprådet deltager med én repræsentant
  • arbejdsgruppe vedr. nyt plejecenter i Store Heddinge - Handicaprådet deltager med én repræsentant
  • Handicaprådet har afgivet høringssvar vedrørende:
   • udkast til ny sundhedspolitik
   • nyt aktivitetshus i Strøby Egede
   • udbud af henholdsvis genbrugshjælpemidler og brystproteser.

   

  Årsberetningen blev godkendt på handicaprådsmødet den 13. februar 2020.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 347. Udsatterådets årsberetning 2019 - orientering

  application/pdf icon aarsberetning_for_stevns_udsatteraad_2019_0.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Udsatterådets arbejde i 2019, da Udsatterådet jf. deres vedtægt årligt skal afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR og SSU, at

  1. Udsatterådets årsberetning 2019 tages til efterretning.

  Direktionen, 2. marts 2020, pkt. 4:

  Til efterretning.

  Social og Sundhed, 11. marts 2020, pkt. 150:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N).

   

  Sagen taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Udsatterådets vedtægter § 5 afgiver Udsatterådet årligt en beretning til Kommunalbestyrelsen.

   

  Udsatterådet har ud over det konstituerende møde den 20. juni afholdt 2 møder i 2019.

   

  Af væsentlige aktiviteter i 2019 kan nævnes:

  • nedsættelse af en arbejdsgruppe, som arbejder med hjemløshed
  • etablering af samarbejde med centerchefer og udvalg fra henholdsvis Sundhed & Omsorg og SSU samt Arbejdsmarked og AET
  • udarbejdelse af høringssvar vedrørende budget 2020
  • igangsat samarbejde mellem Café Stevnen og Arbejdsmarked.

   

  Årsberetningen blev godkendt på Udsatterådsmødet den 3. februar 2020.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 348. Ældrerådets årsberetning 2019 - orientering

  application/pdf icon aeldreraadets_aarsberetning_2019_0.pdf

  Resume

  Denne sag er en orientering om Ældrerådets arbejde i 2019, da Ældrerådet jf. deres vedtægt skal udarbejde en beretning om sin virksomhed og sende til Kommunalbestyrelsen i 1. kvartal.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR og SSU, at

  1. Ældrerådets årsberetning 2019 tages til efterretning.

  Direktionen, 2. marts 2020, pkt. 5:

  Til efterretning.

  Social og Sundhed, 11. marts 2020, pkt. 148:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C) og Mogens Haugaard Nielsen (N).

   

  Sagen taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Ældrerådets vedtægter § 3, stk. 8 udarbejder Ældrerådet i 1. kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år, som sendes til Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

   

  Ældrerådet har i 2019 afholdt 9 ordinære møder, 1 ekstraordinært møde og 1 formøde. Derudover har rådet deltaget ved eller besøgt følgende:

  • Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference samt 2 temadage
  • borgermøde vedrørende sundheden på Stevns
  • Det danske Madhus
  • SSU-dialogmøde vedrørende budget 2020
  • Strøby Pensionistforening på Strøbyhjemmet
  • Acaciebo
  • indvielse af Psykiatricenter Brohøj.

   

  Ældrerådet er repræsenteret i:

  • Stevns Ældreboligselskab - 1 medlem i bestyrelsen
  • Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd - 1 repræsentant
  • indstillingsudvalg vedrørende frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) - 1 repræsentant
  • indstillingsudvalg vedrørende aktiviteter og forebyggende foranstaltninger til ældreforeninger (Servicelovens § 79) - 3 repræsentanter
  • arbejdsgruppe vedr. nyt plejecenter i Store Heddinge - 1 repræsentant.

   

  Rådet har udpeget én kontaktperson til hvert plejecenter, som løbende orienterer om nyheder begivenheder m.m. Desuden har der i 2019 været orientering om en række sager - blandt andet:

  • Omsorgstandplejen
  • ny affaldsordning
  • trafikplan
  • brandsikkerheden på plejecentrene
  • ny demenspolitik - proces
  • indsatser på socialpsykiatri- og misbrugsområdet.

   

  Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende:

  • udbud på henholdsvis genbrugshjælpemidler, parykker og brystproteser
  • sundhedsaftale 2019 - 2023
  • budget 2020
  • nyt aktivitetshus i Strøby Egede
  • revidering af værdighedspolitik
  • revideret kvalitetsstandard for henholdsvis Sundhed & Omsorg samt træningsområdet.

   

  Ældrerådet arbejder løbende på at udbrede kendskab til rådet og rådets arbejde. I den forbindelse markerede Ældrerådet udgivelsen af deres brochure ved en reception den 11. juni.

    

  Årsberetningen blev godkendt på ældrerådsmødet den 30. januar 2020.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 349. Coronakrisens betydning for Stevns Kommunes drift og service - til orientering

  application/pdf icon bilag_-_stevns_kommunes_udmoentning_af_regeringens_krav_0.pdf

  Resume

  Det er på nationalt niveau besluttet at lukke store dele af den offentlige sektor ned i en periode for at bekæmpe udbredelsen af coronasmitte – foreløbigt til den 27. marts. Stevns Kommune har implementeret alle relevante udmeldinger og anbefalinger fra de centrale myndigheder. Kommunalbestyrelsen orienteres om konsekvenserne for kommunens drift og service til borgerne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB, at

  • KB tager de iværksatte foranstaltninger til efterlevelse af de centrale myndigheders udmeldinger under coronakrisen til efterretning
  • KB tager til efterretning, at borgmesteren og forvaltningen fortsat inden for gældende ret iværksætter de nødvendige foranstaltninger for:
   • at efterkomme centrale myndigheders udmeldinger i kampen mod coronasmitte
   • at imødegå og afbøde alvorlige situationer med smitteudbredelse i kommunen
   • at kunne bidrage til at løse det forventede voldsomme pres på sundhedsvæsenet.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Coronavirus blev konstateret i Danmark i slutningen af februar. Fra den 4. marts fulgte Stevns Kommune sundhedsmyndighedernes anbefalinger (på sundheds- og ældreområdet krav) om, at personer indrejst fra risikoområder skulle forblive hjemme i to uger.

  Den 11. marts om aftenen udmeldte regeringen med opbakning fra Folketingets partier en række nye vidtgående tiltag for at dæmme op for udbredelsen af coronasmitte, herunder:  

  • Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes senest fra fredag den 13. marts 2020 hjem i foreløbigt to uger. De pågældende skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Hvis det ikke er muligt, sendes vedkommende hjem med løn.
  • Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukkes hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 i foreløbigt to uger.
  • Alle offentlige skoler og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger.
  • Kommunerne etablerer nødpasning.
  • Plejehjem opfordres til med umiddelbar virkning at indføre skærpede restriktioner i forhold til besøg.

  Krisestaben under ledelse af borgmesteren har med afsæt i de centrale udmeldinger foretaget en gennemgang af samtlige opgaver i kommunen med særlig fokus på vurderingen af kritiske funktioner og ikke kritiske funktioner, samt hvilke opgaver, der fortsat kan løses hjemmefra. Derudover er der set på, hvilke tiltag kommunen i øvrigt med fordel kan iværksætte i en sådan særlig situation.

  Der er vedlagt et notat, som pr. 20. marts beskriver det reducerede serviceniveau i den aktuelle beredskabssituation. Notatet svarer til, hvad der også fremgår af kommunens hjemmeside. Det skal bemærkes, at der kan være sket ændringer i perioden frem til afholdelsen af kommunalbestyrelsesmødet.

  En række opgaver varetages nu hjemmefra i det omfang, det er muligt. Dette gælder store dele af skoleområdet, PPR og familieområdet, tildeling af ydelser på arbejdsmarkedsområdet, sagsbehandling inden for teknik og miljø samt øvrige dele af rådhusadministrationen m.v.

  Inden for børneområdet er der etableret nødpasning af børn op til 9 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner eller er ansat i en privat virksomhed, som ikke har hjemsendt sine medarbejdere. Børn med særlige behov er også omfattet af nødpasningen. Skolebørn undervises i videst muligt omfang via fjernundervisning i hjemmet gennem digitale kanaler.

  Kritiske funktioner inden for sårbare børn og unge varetages forsat, men øvrige aktiviteter fx inden for ungdomsskolen er lukket ned.

  Alle kommunens kultur- og fritidsinstitutioner er lukkede, ligesom alle kommunale arrangementer og events er aflyst.

  Plejen til vores ældre og svage borgere fortsætter uændret samtidig med at andre ikke-kritiske funktioner, som fx dagcentre er lukket ned. Der er indført forbud mod besøg på plejecentrene, og værestederne holder lukkede.

  Stevns Kommune har yderligere iværksat en række tiltag for at støtte de mange berørte borgere og erhvervsdrivende. Blandt andet kan nævnes:

  • Udvidet telefonisk åbningstid på Stevns Kommunes hovednummer
  • Mulighed døgnet rundt alle ugens dagen for telefonisk at kontakte åben psykiatrisk rådgivning
  • Alle betalinger til private leverandører fremskyndes, så deres likviditet styrkes. Betalingerne vedrører ydelser, som allerede er udført, men som stod til betaling senere.
  • Renovering- og vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger fremskyndes for derved at hjælpe de lokale virksomheder.
  • Stevns bibliotekerne har åbnet helt op for brugen af det digitale bibliotek, dvs. uden begrænsninger på udlån af e-bøger, netlydbøger og film, som kan lånes online.  
  • Der er etableret en jobbank, hvor fx sundhedspersonale, som er gået på pension eller har forladt faget, kan stille sig til rådighed, hvis der kommer til at mangle bemanding af kritiske funktioner under coronakrisen. 
  • Der er lagt kræfter i at få god information ud til alle borgere, og alle tilgængelige platforme er blevet benyttet herunder blandt andet hjemmeside, Facebook, Aula og avisannoncer.

  Sideløbende er der igangsat omfattende forberedelser inden for Sundhed og Omsorg for at være klar til den situation, hvor hospitalerne udskriver flere patienter end normalt for at have kapacitet til at klare en stor stigning i antallet af kritiske patienter med COVID-19. En sådan situation kan opstå sideløbende med, at kommunes eget sundheds- og plejepersonale også bliver ramt af en stigning i sygefraværet. Derfor har Folketinget etableret lovgrundlag for, at kommunerne efter en konkret og individuel vurdering kan afvige den normale hjælp og støtte til den enkelte borger. Det kan ske, hvis kommunen kommer i en situation, hvor det på baggrund af en samlet vurdering af kommunens samlede behandlings- og personalekapacitet er nødvendigt for at sikre hjælp til andre borgere med livsnødvendige, kritiske og akutte støttebehov.

  Der er tæt kontakt til beredskabet og de øvrige myndigheder, der er involveret i bekæmpelsen af spredningen af coronavirus. Kommunens beredskabsplan og sundhedsberedskabsplan er aktiveret, og krisestaben samles foreløbig to gange om ugen. Her drøftes alle spørgsmål, den nødvendige koordinering foretages og beslutningerne træffes. Der er ofte kort tid til at træffe beslutningerne, og de sædvanlige beslutningsveje kan ikke altid følges. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at fravige den eksisterende delegationsplan. Kommunalbestyrelsen vil løbende blive orienteret om de tiltag, som iværksættes.

  Lovgrundlag

  En række love og bekendtgørelse er vedtaget/udstedt som konsekvens af coronakrisen. Bl.a. forbud mod besøg på plejehjem og adgang til at afvige rettigheder på de sociale og sundhedsmæssige områder.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser for kommunen er uafklarede. Der vil være både merudgifter og mindreudgifter på de forskellige områder, og der kan komme initiativer fra centralt hold, som får betydning for kommunens økonomi under coronakrisen.

 • 350. Lokalplan og kommuneplantillæg for boliger syd for Valløby - ny anmodning

  application/pdf icon startskema_rev._boligudvikling_valloeby_0.pdfapplication/pdf icon udviklingsskitse_valloeby_24.02.2020_0.pdfapplication/pdf icon regnvandshaantering_valloeby_byudvikling_version_2_003_0.pdfapplication/pdf icon valloeby_arealberegning_af_udviklingsskitse_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknikudvalget anmodes om at godkende, at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for et boligområde syd for Valløby.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. anmodning om udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde syd for Valløby godkendes, under forudsætninjg af at der udarbejdes plangrundlag for ansøgers egen regning og risiko.
  2. der fastsættes en dato for for-borgermøde.

  Plan, Miljø og Teknik, 10. marts 2020, pkt. 240:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

   

  1. Godkendt af et flertal bestående af A, V og B
   Varly Jensen (O) kan ikke godkende at arealet overgår til byzone da der skal foretages en helhedsvurdering af byggemulighederne i hele kommunen.

   

  1. Der afholdes borgermøde den 7. maj kl 19.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen i kommunalbestyrelsen

   

  Beslutning

  PMT's beslutning blev sat til efstemning.

   

  13 medlemmer (A+V+C+B) godkendte beslutningen.

   

  2 medlemmer (N) stemte hverken for eller imod.

  4 medlemmer (O+Ø) stemte imod, og kan ikke godkende, at arealet overgår til byzone, da der skal foretages en helhedsvurdering af byggemuliughederne i hele kommunen.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har modtaget en anmodning fra Kim Christensen om udarbejdelse af lokalplan for et boligområde syd for Valløby. Kim Christensen ejer og vil selv stå for udvikling af området.

  Projektet
  Området ligger op til Sognevej syd for Valløby. Der søges om at opføre åben lav og tæt lav boliger. Ifølge udviklingsskitsen kan der bebygges 2 delområder. Delområdet mod vest er på ca. 1,1 ha og kan rumme 6-9 stk. åben lav eller 22 stk. tæt lav boliger. Delområdet mod øst er på ca. 1,4 ha og kan rumme 7-11 stk. åben lav eller 28 stk. tæt lav boliger. Tilkørsel til begge områder skal foregå fra Sognevej.

  Udviklingsskitse for Valløby
  Udviklingsskitsen viser en byudvikling mod syd. Udviklingsskitsen har været drøftet på et borgermøde den 31. januar 2019. På baggrund af høringsperioden er der udarbejdet en hvidbog. Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har den 11. juni 2019 godkendt hvidbogen for udviklingsskitsen. Skitsen rummer forslag til, hvordan Valløby kan udvikle sig på langt sigt.

  Det pågældende område syd for Valløby er i udviklingsskitsen vist som et blandt flere områder, der indgår i en prioriteret rækkefølge.

  Kommuneplan
  Området ligger i kommuneplanens landområde. Opførelse af en boligbebyggelse kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2019. Valløby er ikke udpeget som en udviklingsby.

  Lokalplan
  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Opførelse af boligbebyggelsen kræver udarbejdelse af en lokalplan.

  Zoneforhold
  Området ligger i landzone og vil ved lokalplanlægning overgå til byzone. 

  Manglende afklaring bl.a.:

  • Der udestår afklaring af en prioriteret rækkefølge for udbygningen
  • Natur & Miljø´s bemærkninger til Miljørapport, Rambøll
  • Udlæg af parkringsareal i tilknytning til fælleshus i felt A  

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekevnser for Stevns Kommune

  Historik

  I efteråret 2016 blev der fremsat et projektønske for udbygning at et areal syd for Valløby. Forslaget gav anledning til en del debat herunder fra de nærmeste naboer på Grusbakken. Rammerne for forslag om udstykning af arealet syd for Valløby blev annulleret og arealet blev udtaget af Kommuneplanen før dennes endelige vedtagelse. Det daværende Plan- & Teknikudvalg stoppede projektønsket med et løfte om en ny proces for udviklingen i Valløby. der blev derfor i foråret 2018 igangsat et arbejde med en udviklingsskitse for hele Valløby. Udviklingsskitsen blev taget vel imod med to velbesøgte borgermøder og i alt 29 høringssvar. Valløby var og er ikke planlagt som en udviklingsby i kommuneplanen. Der bor ca. 300 indbyggere i Gl. Valløby.

   

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. november 2019 besluttet at der kunne arbejdes videre med udformning og placering af boliger indenfor området med angivelse af en rækkefølge. Der ønskes primært en udvikling med mulighed for andre boformer.  

 • 351. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 352. Brorenovering 2020 - anlægsbevilling

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 353. Energiforbedringer - anlægsbevilling

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 354. Kommunale bygn. større vedligeholdelsesopgaver - anlægsbevilling

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 355. Stevnshal - ny halbyggeri

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemte imod, og anbefaler, at sagen genoptages efter Coronakrisen.

  2 medlemmer (N) stemte imod da det afsatte beløb er for lille, og mener også, at sagen skal afvente de økonomiske konsekvenser af Coronakrisen. Efterlyser ligeledes resultatet af udbudsforretningen.

   

 • 356. Indeklimapulje - anlægsbevilling

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 357. Mindre anlæg på skoler og daginstitutioner - anlægsbevilling

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 358. Renovering af den nordlige byporthelle i Strøby - anlægsbevilling

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 359. Opgradering af daginstitutioners infrastruktur - anlægsbevilling

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 360. Diverse orienteringer - KB den 26. marts 2020 (Lukket)

 • 361. Underskriftsark (Lukket)