Referat

 • 144. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 11. marts 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Velkommen til Mogens Hansen (A)

 • 145. Store Heddinge Vandrerhjem - dialogmøde med bestyrelsen

  Resume

  Arbejdsmarked har opsagt forpagtningsaftalen med at drive beskæftigelsesprojekt på Store Heddinge Vandrerhjem pr. 31. december 2020. AET har på mødet i december 2019 besluttet, at indkalde bestyrelsen for Store Heddinge Vandrerhjem til et dialogmøde omkring mulighederne for den fremtidige drift.

  På mødet deltager Lars Severin Klausen og Kenni Bech Jensen Toft fra bestyrelsen og David K. Jespersen, afdelingsleder fra Arbejdsmarked.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstillet til AET, at

  1. orienteringen fra Bestyrelsen fra Store Heddinge Vandrerhjem tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen fra Store Heddinge Vandrerhjem giver en orientering omkring processen i forhold til, at finde en ny forpagter. Der vil være en drøftelse af de kommende scenarier og om hvordan Stevns Kommune kan bidrage til disse.

   

 • 146. Regnskab 2019 - AET

  application/pdf icon aet_regnskab_2019_0.pdfapplication/pdf icon aet_overfoersler_drift_2019_0.pdfapplication/pdf icon aet_anlaeg_2019_0.pdf

  Resume

  AET skal behandle regnskab 2019, herunder tage stilling til overførsel af rullebeløb til 2020. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalgets behandling.

   

  Driftsregnskabet viser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 7,1 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. regnskab 2019 på udvalgets område anbefales
  2. der overføres et samlet overskud på 0,969 mio. kr. til 2020 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
  3. der overføres et overskud på 0,903 mio. kr. til 2020 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
  4. AETs anbefalinger sendes videre til ØU

   

  Beslutning

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Der foreligger endeligt regnskab på AETs område. Regnskabet viser følgende:

   

  REGNSKAB 2019 DRIFT

  I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 10,6 mio. kr., som består af:

  • Mindreforbrug på 7,5 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen

   

  I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., som består af:

  • Mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen

   

  Ovenstående afvigelser er inklusive mer/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.

   

  Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

  • På overførslesområdet stammer mindreforbruget primært fra flygtningeområdet - dels fordi der de senere år er modtaget langt færre flygtninge og dels fordi der er opnået mere i resultattilskud fra staten end budgetteret. På de øvrige ydelsesområder er der også sket en udvikling i 2019, som giver mer- eller mindreforbrug på de enkelte ydelser. Afvigelserne er nærmere beskrevet i bilaget med årsberetningen for udvalgets område.
  • For serviceudgifterne stammer mindreforbruget primært fra Forberedende Grunduddannelse, hvor afregningen med staten for elever i 2019 først foretages i 2020, og fra kommunens haller, hvor udgifter til vedligeholdelse har været minimale i 2019 og der desuden har været færre udgifter til el og varme.

            

  Overførsel til 2020 - drift

  På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. af budgetrammen og for underskud op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.

   

  I 2019 har alle områder et mindreforbrug og får samlet overført 0,969 mio. kr. til budget 2020. De enkelte enheders mindreforbrug fremgår af vedlagte bilag om overførsel drift.

   

  På øvrige områder indstiller centrene følgende overførsler af mindreforbrug:

  • Pulje fritid: 0,367 mio. kr.
  • Ekstra pulje til turismetiltag: 0,151 mio. kr.
  • Folkeoplysning - lokaletilskud: 0,100 mio. kr.
  • Driftsudgifter brobygning: 0,285 mio. kr.

  Begrundelsen findes i vedlagte bilag om overførsel drift.

   

  Der indstilles altså overført et mindreforbrug på 0,969 mio. kr. vedrørende områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, samt et mindreforbrug på 0,903 mio. kr. vedrørende øvrige områder.

   

  REGNSKAB 2019 ANLÆG

  I 2019 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 5,4 mio. kr. og KB har godkendt overførsel af 4,5 mio. kr. til 2020.

  Afvigelserne for de enkelte anlæg, og bemærkninger hertil, kan ses i bilaget vedrørende anlæg.

   

  Økonomi

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2019. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2019, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

   

  Overførsler fra 2019 til 2020 gives som tillægsbevillinger i 2020.

 • 147. Kulturpuljen 2020 - ansøgninger fra kulturelle aktører

  application/pdf icon ansoegning_til_aet_-_pen_pensel_og_pennestroeg_0.pdfapplication/pdf icon pen_pensel_og_pennestroeg_-_oversigt_over_oevrige_ansoegte_midler_0.pdfapplication/pdf icon aa_ansoegningsskema2020_kopi.pdf_0.pdfapplication/pdf icon 110220-abne_atelierdoere_regnskab_2019.pdf_0.pdfapplication/pdf icon kulturloftet_-_ansoegning_kulturpuljen_stevns_kommune_2020_0.pdfapplication/pdf icon sol_over_stevns_-_kulturpuljen_ansoegning_stevns_kommune_2020_0.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_sol_over_stevns_0.pdfapplication/pdf icon sol_over_stevns_-_regnskab_2019_0.pdf

  Resume

  De kulturelle aktører Helle Johansen & Lise Søelund, Kulturloftet, Foreningen Sol over Stevns og Åbne Atelierdøre ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Helle Johansen & Lise Søelund drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  2. ansøgning fra Kulturloftet drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  3. ansøgning fra Foreningen Sol over Stevns drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  4. ansøgning fra Åbne Atelierdøre drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  1. ansøgning fra Helle Johansen & Lise Søelund - der skal indhentes yderligere oplysninger og sagen genoptages på næste møde
  2. ansøgning fra Kulturloftet drøftes - tildeles et tilskud på 19.418 kr (som ansøgt)
  3. ansøgning fra Foreningen Sol over Stevns - tildeles et tilskud på 25.000 kr, som er øremærket til fodbold samt en underskudsgaranti på 50.000 kr
  4. ansøgning fra Åbne Atelierdøre - tildeles et tilskud på 40.000 kr (som ansøgt)

   

  Sejer Folke (Ø) deltog ikke i behandlingen af ansøgningen fra Åbne Atelierdøre

   

  Sagsfremstilling

  1. Helle Johansen & Lise Søelund ansøger AET om tilskud på 38.657 kr. gennem Kulturpuljen til udgivelse af bogen 'Pen, Pensel og Pennestrøg' af forfatter og cand.mag. i idehistorie Lise Søelund.
   'Pen, Pensel og Pennestrøg' indeholder en historisk, filosofisk og mytologisk gennemgang af de personer og begivenheder, der har spillet en stor rolle på og for Stevns. Desuden er de enkelte kapitler relateret til de mindesten, der er opsat i og i nærheden af Mindelunden i Højerup ved Stevns Klint.
   Helle og Lises ønske og håb er, at en sådan bog vil være et kærkomment bidrag til at udbrede de vigtige og storslåede hændelser samt de kunstnere og personligheder, der har sat deres aftryk her. Det er således et bidrag til at udbrede Stevns’ kulturelle forhold for lokale såvel som besøgende og endvidere anvende bogen som grundlag for rundvisninger, foredrag og understøtte den voksende turisme.
   Bogen vil blive udbudt til salg på Traktørstedet Højeruplund, boghandlere på Stevns, caféer, restauranter, overnatningssteder, turistinformationer og andre der ønsker at være med i det lokale formidlingsarbejde.
   Der er søgt fonde, lokale foreninger og private virksomheder til projektet (se vedlagte bilag).
  2. Kulturloftet ansøger AET om tilskud på 19.418 kr. gennem Kulturpuljen. Kulturloftet præsenterer i år 8 udstillinger, hvoraf den ene udstilling præsenterer billeder taget af Stevns Fotoklubs medlemmer som en del af et fotoprojekt langs Stevns Klint, hvor Stevns Kommune ønskede endnu flere billeder til brug ved eksempelvis hjemmesider, tryksager og til udlån hos eksterne aktører. Endvidere lånes lokalet ud til Stevns Kunstforening og Stevns Fotoklubs særudstillinger.
   Endvidere er der i år udarbejdet et helt nyt koncept, hvor 30 kunstnere inviteres ind for at vise, hvad de kan præsentere i formatet 20x20(x20). Det er første gang, at Kulturloftet går ud og selv er med til at skabe et dogme for deres udstillere.

   Kulturloftet har i en lang årrække modtaget tilskuddet, der benyttes til blandt andet at trykke plakater, indbydelser og udstillingsprogrammer.

   Kulturloftet modtog for 2019 19.418 kroner.

  3. Sol Over Stevns ansøger AET om tilskud på 50.000 kroner samt underskudsgaranti på 25.000 kr. gennem Kulturpuljen.
   Sol over Stevns er en musik og kulturdag, som afholdes den 13. juni 2020. Sol over Stevns er nu et tilbagevendende arrangement, der arbejder for at samle Stevns på kryds og tværs og tiltrække stevnsboere og turister. Sol over Stevns præsenterer også i år et væld af lokale tilbud som handelsboder, kunsthåndværkere, kræmmere, specialiteter, musikere, børneunderholdning, foreninger, turismedestinationer og -aktører og verdensarvspartnere, som alle er med til at markedsføre Stevns for lokale, turister og borgere i de omkringliggende kommuner og ind mod København. Som noget nyt i år er Sol over Stevns blevet en del af partnerskabet omkring Verdensarv Stevns og derfor udvides pladsen med et stort område for verdensarvspartnerne. Danmark spiller EM-fodboldkamp mod Finland d. 13. juni i Parken. Noget af den folkefest og fællesskab vil Sol over Stevns gerne rykke ind på Idrætspladsen, så der kommer en lokal mulighed for at se kampen på storskærm. At vise fodboldkampen vil knytte positive følelser til arrangementet og Stevns generelt. Kampen giver mulighed for at samle folk og vil tiltrække mange lokale og gæster uden for kommunen. Sol over Stevns er ikke bekendt med, at der er andre steder i kommunen, hvor kampen vises for et offentligt publikum, og det vil derfor være en unik mulighed. Sol over Stevns er en frivillig forening, som drives af 16 frivillige ildsjæle på Stevns. Arrangementet løb af stablen første gang i 2018 og er vokset sig større år for år med øget kendskab, flere deltagende boder/aktører og flere samar-bejdspartnere.

   Sol Over Stevns modtog for 2019 en underskudsgaranti på 40.000 kroner, der ikke blev gjort brug af.

  4. Åbne Atelierdøre Stevns – Faxe ansøger AETt om tilskud på 40.000 gennem Kulturpuljen.

   Åbne Atelierdøre Stevns - Faxe arrangerer to faste begivenheder. En fællesudstilling i pinsen i hestestalden på Gjorslev. 29. - 31. maj 2020, hvor deltagende kunstnere udstiller på tværs samt Åbne Atelierdøre i kunstnernes ege atelier og værksteder sidste  weekend i august. Der bliver fra tid til anden arrangeret forskellige udstillinger, kunstundervisning eller andet af kunstnere i Åbne Atelierdøre.
   Det er sammenslutningens formål er at sætte det kunstneriske Stevns og Faxe på Danmarkskortet gennem et censureret fællesskab, som har opnået anerkendelse ude i landet gennem høj kvalitet og formidlingstrang. I 2020 er det den 24. gang begivenhederne finder sted.
   Åbne Atelierdøre arrangerer endvidere skiftende udstillinger i Mediehuset i Store Heddinge. Der er ofte samarbejde med Kulturloftet, Teaterforeningen og andre ved lejligheder. F.eks. har Åbne Atelierdøre deltaget ved Kunst Mad og Musik i Rødvig.
   Som led i en større online tilstedeværelse har Åbne Atelierdøre udviklet ny hjemmeside samt skabt en aktiv tilstedeværelse på de sociale medier – noget der også har været dialog med forvaltning omkring.

   Åbne Atelierdøre modtog for 2019 et tilskud på 40.000 kroner.

    

  Økonomi

  Kulturpuljen 2020. Der henvises til regnskabsbilag under punktet Evt.

 • 148. Ny Kulturpolitik 2020-2023

  application/pdf icon kulturpolitik_stevns_2020_04032020_enkeltside.pdf_0.pdf

  Resume

  Kulturpolitikken forelægges til politisk genbehandling efter tilretning med afsæt i AET's tidligere protokolleringer.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

  1. Kulturpolitikken for 2020-2023 drøftes og kommenteres, så den kan færdiggøres til endelig godkendelse i KB.

  Direktionen, 3. februar 2020, pkt. 1:

  Direktionen anbefaler at sagen efter drøftelse i AET drøftes i CG.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 5. februar 2020, pkt. 139:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) 

  Kommentarer fra udvalget indarbejdes og kulturpolitikken behandles på AETs møde i marts inden den sendes videre til ØU og KB.

  Chefgruppen, 24. februar 2020, pkt. 3:

  Sagen drøftet ink. ændringsforslag. Input viderebringes til center for Politik & Borger.

   

  Supplerende bemærkninger fra Politik & Borger:

  Efter indarbejdelse af ændringsforslag protokolleret på AET møde d. 5. februar samt kommentarer fra chefgruppen d. 24. februar er kulturpolitik for 2020-2023 tilrettet.

  Direktionen, 9. marts 2020, pkt. 3:

  Anbefalet.

  Beslutning

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  I Stevns Kommune findes et bredt og varieret kulturliv, der står for at tilbyde borgere og gæster oplevelser, fællesskaber og aktiviteter. Mange aktører byder sig til, og er aktive skabere og brugere af kulturen.

  Den nye kulturpolitik bliver retningsgiver for det kommunalt strategiske arbejde i forhold til kulturambitioner og indsatser. Den er basis for forståelsen af hvilke ambitioner og indsatser, som kommunen prioriterer, og hvordan Stevns Kommune vil arbejde med dem. Kulturpolitikken forholder sig helt overordnet til Stevns Kommunes vision; Stevns - Du kommer igen, og derfor indeholder politikken ikke sin egen selvstændige vision for kulturområdet. Derimod går den på ambitions- og indsatsniveau ind og understøtter og udvikler det kulturelle liv, der i dag gør Stevns Kommune til et sted, hvor du som borger kommer igen og som gæst vil besøge endnu en gang.

  Den nye Kulturpolitik for Stevns Kommune består af en indledning, en redegørelse for opbygningen samt fire ambitioner der foldes ud og operationaliseres i et strategisk perspektiv

  Ambitionerne er blevet til gennem en række møder med kulturaktørerne i Stevns Kommune, hvor de har haft mulighed for at sætte ord på, hvornår og hvordan de lykkes. Derved er det hensigten at aktørerne kan se sig selv i ambitionerne og tage et ejerskab for kulturens videre udvikling. Ambitionerne for de fire kommende års kulturarbejde er:

  • I Stevns Kommune sætter vi frivilligheden fri, så kulturen kan blomstre
  • I Stevns er der levende netværk og fællesskaber for fælles aktiviteter
  • I Stevns vokser et kulturliv med bred forankring
  • I Stevns dyrker vi også nicherne

  Ambitionerne går alle på tværs af fem indsatser, der præsenteres i et kommende dynamisk indsatskatalog. De politisk besluttede indsatser for de fire års kommende arbejde er:

  • Kultur og Turisme som driver
  • Den lokale kulturhistorie
  • Børns møde med kunst og kultur
  • Verdensarv som kulturelt lokomotiv
  • Ungekulturen

  Ambitionerne for kulturpolitikken skal sikre, at ambitiøse aktiviteter under de enkelte indsatser holder fokus på at handle og skabe kulturelle aktiviteter i Stevns. Indsatskataloget er en idébank, der har sit udgangspunkt i politikere og aktørers idéer og drømme til de kommende fire års aktiviteter.
  Indsatskataloget præsenteres på næstkommende AET og skal ses som et dynamisk katalog, hvor nye aktiviteter løbende vil tilgå og andre kan skydes til hjørne, såfremt de gennemføres eller ikke vurderes til at være aktuelle.

  Det er samtidig tematiske indsatser, der viser hvor Stevns Kommune har kvaliteter inden for målgrupperne, der bruger og skaber kultur i Stevns Kommune. Aktiviteterne under indsatserne skal derfor være med til at understøtte disse brugergruppers udvikling og skabertrang inden for kultur.

  Den nye Kulturpolitik for Stevns Kommune for 2020-2023 præsenter et ønske om bredere samarbejder og at aktiviteter styrkes i netværk og med de styrker, som vi allerede besidder i Stevns Kommune. Der skal fortsat udvikles initiativer for de mange. Dette samtidig med, at Stevns Kommune også vil opfordre de dygtige, kreative og ambitiøse aktører om at gå forrest, tænke nyt og gøre noget anderledes. En ny Kulturpolitik for Stevns Kommune bliver derved et vigtigt redskab i udviklingen af kulturen de næste fire år.

   

 • 149. Startup Stevns - introduktionstilbud til nye lejere

  application/pdf icon lejepriser_startup_stevns_pr._1._april_2020_0.pdf

  Resume

  Stevns Erhvervsråd ønsker, at tilbyde nye lejere i iværksætterhotellet Startup Stevns et introduktionstilbud. Tilbuddet vil medføre en halvering af huslejen i de første 4 måneder af en lejeperiode for nye lejere. AET skal tage stilling til forslaget om nedsættelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

   

  1. introduktionstilbuddet til nye lejere i iværksætterhotelllet Startup Stevns vedtages.
  2. de nuværende priser for husleje i Startup Stevns reduceres med 50 pct. i de første fire mdr. for nye lejere pr. 1. april 2020.

  Beslutning

  Indstillingerne ikke godkendt og de nuværende priser fastholdes. 

   

  Sagsfremstilling

  Iværksætterhotellet Startup Stevns blev taget i brug i oktober 2019. Startup Stevns tilbyder moderne kontorfaciliteter til iværksættere og virksomheder i Stevns Kommune. Stevns Erhvervråd faciliterer den daglige drift af iværksætterhotellet.

   

  Siden oktober 2019 har kun én enkelt af pladserne i det åbne kontor været lejet ud i en periode på 3 mdr. Pt. er der ingen udlejning af pladserne eller af enkeltkontorerne. Stevns Erhvervsvråd har på den baggrund foreslået Stevns Kommune, at der oprettes et introduktionstilbud med en lavere husleje til nye lejere i iværksætterhotellet. Stevns Erhvervsråds vurdering er, at en nedsættelse af prisen for at leje en plads i Startup Stevns, vil øge interessen for at leje en kontorplads eller et af enkeltkontorerne. Dermed forbedres muligheden for at få udnyttet de nye faciliteter.

   

  Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at de nuværende priser for at leje af plads i Startup Stevns nedsættes med 50 procent i de de første 4 måneder af en lejeperiode. At huslejen efter 4 månedes leje fastholdes på nuværende niveau.

   

  Af bilag 1 er vedlagt forslag til fremtidige lejepriser i Startup Stevns gældende pr. 1. april 2020.

   

   

  Økonomi

  I Budget 2020 er der budgetteret med en nettoindtægt på kr. 120.000 for Startup Stevns. På nuværende tidspunkt forventes denne indtægt ikke at kunne realiseres, da lejeindtægten har været meget begrænset. Hvordan introduktionstilbuddet vil påvirke de samlede lejeindtægter til Startup Stevns i 2020 kan ikke forudsiges på nuværende tidspunkt.

 • 150. Drift af de kommunale udearealer - harmonisering

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 151. Stevnshal - ny halbyggeri

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 152. Diverse orienteringer - AET den 11. marts 2020 (Lukket)

 • 153. Underskriftsark (Lukket)