Referat

 • 133. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 5. februar 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

 • 134. Benchmarking på beskæftigelsesområdet - orientering

  Resume

  Som led i den løbende opfølgning på omkostninger, resultater og effekter har Arbejdsmarked deltaget i en benchmarking, som konsulentfirmaet Mploy har udviklet. Der orienteres om de områder der på baggrund af analysen rummer de største besparelses- eller effektiviserings-potentialer. En Thomas Kibak fra Mploy orienterer på mødet om analysens resultater. Derudover deltager specialkonsulent fra Arbejdsmarkeds stab Ulf Christensen ved mødet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Benchmarkingen belyser de deltagende 16 kommuners enhedsomkostninger, indsatser og resultater i forhold til målgrupperne i beskæftigelseslovgivningen. Analysen fokuserer på de samlede udgifter til indsatsen – både til administration samt driftsudgifter til aktivering. Analysen er baseret på kommunernes regnskabstal i 2018, hvorfor der også allerede på nuværende tidspunkt er realiseret nogle af besparelsespotentialerne.

  Benchmark analysen viser, at Stevns Kommunes enhedsomkostninger ligger under Landsgennemsnit men højere end gennemsnittet for de 16 kommuner der er omfattet af Mploys analyse. Mploy har analyseret ressourceforbruget i forhold til resultaterne for hver enkelt af målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og peger på 5 målgrupper, som har særligt høje enhedsomkostninger. Arbejdsmarked har allerede i 2019 sat foranstaltninger iværk for uddannelseshjælps-målgrupperne.

  De områder som MPloys analyse viser at have det største besparelsesppotetiale er :

  • Uddannelseshjælpsmodtagere (aktivitetsparate)
  • Uddannelseshjælpsmodtagere (uddannelsesparate)
  • Jobafklaring
  • Ressourceforløb
  • Integrations borgere (aktivitetsparate)

  I 2019 har der været et øget fokus på anvendelsen af anden aktørtilbud dvs. tilbud der tilkøbes fra private firmaer og altså ikke varetages af kommunens medarbejdere. Det øgede fokus har bevirket at Arbejdsmarked i 2019 har nedbragt enhedsomkostningerne således at:de samlede udgifter ifm. aktivering er faldet fra 3.180.000 i 2018 til 1.190.000 i 2019 altså en besparelse på: 1.990.000,-

  Ressourceforløb og særligt Jobafklaringsforløb har fortsat meget høje enhedsomkostninger, hvilket sammenholdt med antal borgere i målgrupperne (73 helårspersoner i Jobafklaringsforløb og 104 helårspersoner i Ressourceforløb) gør, at der muligvis vil kunne hentes besparelser hjem. Derfor vil Arbejdsmarked -fra indeværende år - vende blikket mod Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb med henblik på, at se på mulighederne for, at nedbringe enhedsomkostninger på disse områder.

  I 2018 var de samlede udgifter ifm. aktivering for Ressourceforløbsborgere 1.668.000,- mens det i 2019 var 1.206.000,- altså et fald på 462.000,-. De samlede udgifter ifm. aktivering for Jobafklaringsborgere i 2018 var 1.550.000,- og i 2019 2.637.000,- altså en stigning 1.087.000,-.

  Med hensyn til enhedsomkostningerne på målgruppen aktivitetsparate integrationsborgere gør det sig gældende, at antallet af personer i målgruppen er så lille (9 personer) at en indsats for at få realiseret denne besparelse ikke synes formålstjenelig, særligt set i lyset af, at jobparate integrationsborgere har et endog meget lavt enhedsomkostningsniveau.

  Tabel: Overblik over antal helårspersoner og forbrug fordelt på målgrupper i 2018 og 2019

  Målgruppe:

  Antal helårspersoner 2018

  Forbrug i kroner

  Antal helårspersoner 2019

  Forbrug i kroner

  Ændring antal helårspersoner

  Ændring i udgift 2018 til 2019––––

  Uddannelses- og aktivitetsparate unge

  135

  3.180.000

  131

  1.190.000

  -4

  -1.990.000

  Ressourceforløb

  91

  1.668.000

  104

  1.206.000

  +13

  -462.000

  Jobafklaringsforløb

  63

  1.550.000

  73

  2.637.0000

  +10

  +1.087.000

  Kilde: jobundsats og eget økonomisystem

 • 135. Projekt "Lab ud i praksis" - orientering om tilsagn

  application/pdf icon labudipraksis.pdfapplication/pdf icon tilsagnsbrev_-_ledelsespaategnet.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har sammen med Køge Kommune, den 20. december 2019 modtaget tilsagn om tilskud på tilsammen 304.000,00 kroner, til gennemførelse af kompetance- og implementerings-projektet: LAB ud i praksis.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. deltagelsen i projektet tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Køge og Stevns har søgt og blevet bevilget fælles projektmidler til at kompetenceudvikle alle medarbejdere og ledere for at styrke implementeringen af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Projektet bygger videre på et allerede etableret samarbejde, hvor ledelsen på tværs i kommunerne har arbejdet intensivt med den strategiske rammesætning samt introduktion til lovens intentioner og perspektiver målrettet medarbejderne i jobcentrene.

   

  Projektet "Lab ud i praksis", er et kompetenceudviklingsforløb, som er skræddersyet i forhold til medarbejdernes kompetencer og de to kommuners behov. Projekt bygger videre på den forudgående implementering, hvor der har vist sig at være behov for yderligere kompetenceudvikling, for at LAB-aftalens intentioner indfries i praksis. Projektet vil medvirke til at sikre et kompetenceløft af alle medarbejdere ift. at løfte kvaliteten yderlige af den borger- og virksomhedsvendte beskæftigelsesindsats, hvor det individuelle fokus, de digitale redskaber og resultatfokus sætter rammen for en værdiskabende kontakt til borgere og virksomheder.

   

  Projektets formål er at styrke jobcenterets arbejde med Min Plan og Jobnet CV’et og det gode match mellem virksomheder og borgere. Projektet vil derudover sikre en styrket læringskultur i Jobcentret. Projektet vil dermed med afsæt i borgerens og de lokale virksomheders virkelighed skabe resultater på flere niveauer.

   

  At projektet gennemføres i samarbejde med Køge Kommune har flere fordele. Primært vil kompetenceudviklingsforløbene få den optimale medarbejdervolumen, således at der kan dannes undervisnings og sparringshold der tilgodeser den enkelte medarbejders niveau. Ydermere bygger projektet videre på et allerede etableret og godt fungerende samarbejde på Chef-, leder- og medarbejderniveau.

 • 136. Budgetprognose 2020 - AET

  application/pdf icon budgetprognose_2020_-_aet.pdf

  Resume

  AET skal behandle budgetprognose 2020, som er første opfølgning på budgettet for 2020. Opfølgningen laves for at få en tidlig pejling på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.

   

  Der er i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2020.

   

  Budgetprognosen på AETs områder viser for overførelsesudgifter et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. og for serviceudgifter et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. behandle budgetprognosen for 2020.
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  1. Drøftet - opmærksomhed på belægningen på iværksætterhotellet.
  2. Sendes til ØU.

   

  Sagsfremstilling

  Den 31. oktober 2019 godkendte Økonomiudvalget en ny overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2021 og budgetopfølgningerne i 2020. Det fremgår heraf, at der gennemføres en tidlig opfølgning på budgettet for 2020 (budgetprognose), hvilket blandt andet skal ses på baggrund af kommunens økonomiske situation samt ønske om tidligere på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2021.

   

  Budgetprognosen fokuserer på de områder, hvor der på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2019, ny viden og ændret lovgivning forventes afvigelser af betydning for budget 2020. Budgetprognosen afviger således fra de vante budgetopfølgninger ved at have en mere overordnet tilgang og kun fokusere på områder med forventede afvigelser i 2020.

   

  Budgetprognosen har fokus på en opfølgning på driftsudgifterne. Vedrørende anlægsprojekterne foreligger der for de flestes vedkommende ikke nye forventninger til gennemførelse af disse på dette tidlige tidspunkt.

   

  Følgende områder er gennemgået i budgetprognosen:

   

  Overføselsudgifter:

  • Der er lavet en beregning, som viser hvad resultatet vil blive, hvis tendenserne i de sidste måneder af 2019 fortsætter i 2020. Det giver et lille merforbrug på 0,752 mio. kr, som svarer til 0,2% af budgettet.
  • Seniorpension indføres pr. 1. januar 2020. Den konkrete økonomiske effekt for Stevns Kommune er p.t. usikker, men på baggrund af statens forventninger til landet som helhed, kan vores merudgift beregnes til 1,75 mio. kr.

   

  Serviceudgifter:

  • FGU - mindreforbrug på 3 mio. kr. grundet lavere antal elever end forventet og at afregningen med staten biver forskudt med et år.
  • Pyramiden i Boesdal Kalkbrud - merforbrug på 0,1 mio. kr. hvis Pyramiden skal holdes åbens for offentligheden. Fremlægges i en særskilt sag. 
  • Iværksætterhotel "Start up Stevns" er medtaget som et opmærksomhedspunkt, da der er risiko for at den budgetterede lejeindtægt på 170.000 kr. ikke vil blive opnået.
  • Midlertidig boligplacering af flygtninge på Mandehoved er medtaget som opmærksomhedspunkt, da der er risiko for at der vil komme til at bo færre flygtninge og indtægterne fra egenbetaling dermed vil falde i løbet af året.
  • Uddannelsesvejledning er medtaget som opmærksomhedspunkt. Stevns Kommune hjemtager aktiviteten fra UUV Køge Bugt pr. 1. august og får virksomhedsoverdraget 4 medarbejdere. Derud over vil der være udgifter forbundet med deltagelse i fælles indsatser mellem Stevns og øvrigt kommuner. Det er derfor usikkert, om budgettet kan dække den reelle udgift efter hjemtagelsen.  

  Økonomi

  På AETs område forventes for overførslesudgifter et merforbrug på 2,5 mio. kr. og for serviceudgifter et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

   

  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

 • 137. Budget 2021 - fagudvalgenes møder med MED-udvalg - AET

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2020-2024_-_endelig.pdf

  Resume

  I forbindelse med budget 2021 skal fagudvalgene holde møder med MED-udvalg i marts eller april 2020. Der skal på dette møde tages stilling til mødets form og indhold, herunder mødedato, deltagerkreds mv.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. der tages stilling til, hvordan fagudvalgenes møder med MED-udvalg skal afholdes, herunder mødets form, indhold og deltagerkreds. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Møderne starter kl. 15.00.

   

  Kalenderbookingen til udvalgsmøderne i marts og april udvides til kl. 19.00.

   

  På arbejdsmarkedsområdet fokuseres på investeringscases.

   

    

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på møde den 14. januar 2020 godkendt Stevns Kommunes økonomiske politik for 2020-2024, herunder tidsplanen for budget 2021 (den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).

   

  Af tidsplanen for budget 2021 fremgår blandt andet, at fagudvalgene skal afholde møder med MED-udvalg i marts eller april 2020 – men med en udvidet deltagerkreds. Der skal inden da tages beslutning om mødets form og indhold, herunder mødedato, mødeform, tema og deltagerkreds.

   

  Udvalget har udtrykt ønske om at dialogen opdeles, da AETs område er meget bredt. Det foreslås derfor, at der afholdes to dialogmøder om:

  • kultur, fritid og turisme - i starten af udvalgsmødet 11. marts
  • beskæftigelse og erhverv - i starten af udvalgsmødet 14. april

   

  Drøftelsen af indhold og deltagerkreds kan tage udgangspunkt i nedenstående forslag.

   

  1) Kultur, Fritid og Turisme

  Tema:

  • Kulturinstitutionernes bidrag/løft ind i styrkelse af velfærdsområderne (politik / visions drøftelse) f.eks. i relation til de allerede i dag projektrelaterede tiltag, men også tanker på nye (Bogen kommer på ældreområdet, sprogstimulering, kulturrygsæk, klub i musikskoleregi, billedeskolen osv.). Kulturpolitikkens indsatsområder
  • Fritidsområdet - politikdrøftelse af styrkelse af rammerne (både fysiske og økonomiske under folkeoplysningsområdet), relationen til sundhedspolitikken
  • Turisme - forventninger til afsatte ressourcer i forhold til Turismepolitikken, kommende udviklingsplan langs Stevns Klint - relationen til VISM/øvrige samarbejdsrelationer.

   

   Deltagerkreds:

  •  Ledelse, nøglemedarbejdere, repræsentanter fra Område MED

   

   

  2) Beskæftigelse og Erhverv

  Tema:

   

  • Koordinatorfunktion ift. at fastholde den virksomhedsrettede indsats, blik for udviklingspotentialer, kvalitet i samtaler, brug af digitale værktøjer og koordinering mellem teams/centre.
  • Aktiveringstiltag når beskæftigelsesprojektet Store Heddinge Vandrerhjem lukkes ned
  • Drøftelse af implementeringspotentialer ift. projekter, der er igangsat via midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
  • Hjemtagelse af indsatser fra anden aktør
  • Tværfagligt velfærdsprogram med fokus på unge-delen - besparelsespotentiale
  • øget samarbejde mellem Arbejdsmarked og erhvervsområdet. F.eks. ift. nye tiltag fra STAR, oprettelse af flere småjobs

   

  Deltagerkreds:

   

  • Ledelse og LokalMED i Arbejdsmarked
  • Ledelse + nøglemedarbejdere i Politik & Borger 

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

 • 138. Pyramiden Boesdal, stillingtagen til genåbning

  application/pdf icon brev_fra_stevns_kommune_til_styrelsen_for_patientsikkerhed_13.12.19.pdfapplication/pdf icon styrelsen_for_patientsikkerhed_08.01.20.pdf

  Resume

  Der skal træffes beslutning om driftsbudget i forbindelse med genåbning af Pyramiden i Boesdal. En evt. genåbningen vil omfatte at Pyramiden kan besøges ved at gå ind i den, men den vil ikke kunne lejes til afholdelse af arrangementer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, via DIR, AET og ØU, at

   

  1. driftsbudgettet til Boesdal Kalkbrud forøges med kr. 100.000 kr. til løbende tiltag ved genåbning af Pyramiden i Boesdal.
  2. beløbet finansieres af mindreforbrug på Forberedende Grunduddannelse i 2020.
  3. de 100.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2021 og frem.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 9:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales af et flertal (V, R, C) - der foretages en opfølgning i efteråret 2020 efter turistsæsonen.

   

  1 medlem (Ø) ønsker sagen udsat mhp. at der udarbejdes en skitse til en proces for pyramiden.

   

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i juli måned sidste år, udtalt sig om risikoen ved at besøgende gæster havde adgang til Pyramiden. Styrelsen mener at der er en risiko for, at der kan hvirvles asbestholdigt støv op fra Pyramidens bund. Pyramiden har siden sommeren 2019 været spærret af for besøgende og to uvildige rådgivningsfirmaer har i løbet af sommeren og efteråret undersøgt og taget prøver i og omkring Pyramiden. Prøverne viser, at der ikke er asbest i luften inde i pyramiden. Der er påvist asbest enkelte steder i bunden af pyramiden i 1 ud af 7 prøver i første omgang og i 1 ud af 5 prøver i anden omgang. Der er således ikke tale om, at der drysser asbest ned fra taget, men at der er sket punktvise forureninger ved, at plader er blevet knust på gulvet.

   

  Teknik & Miljø har den 13. december 2019, på baggrund af asbestprøverne henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed og skitseret en række tiltag, der skulle gøre det mulgit at genåbne pyramiden for besøgende. Det er Teknik & Miljøs vurdering at, vi trygt vil kunne åbne pyramiden, så længe gulvet er fugtigt. Der vil løbende skulle føres tilsyn med, at det er tilfældet, og med at der ikke ligger ituslåede tagplader i pyramiden. Hvis ”gulvet” bliver tørt og støvende vil vi foretage midlertidige lukninger af pyramiden. Vi vil gennemføre luftprøver i bygningen for at sikre, at der ikke er farlig asbest i luften. Luftprøverne foretages 3 gange årligt. To gange om sommeren, hvor der er flest besøgende, og hvor muligheden for tørke er størst.

  Samlet overblik over tiltag:

  • Der føres løbende kontrol med at bunden er fugtig og ikke støvende
  • Der føres løbende tilsyn med, at der ikke er tagplader der er gået itu eller faldet ned
  • Der foretages løbende reparationer af tagplader i Pyramiden, hvis der konstateres skader
  • Der tages 3 luftprøver om året 2 om sommeren og 1 i efteråret.
  • Pyramiden lukkes midlertidigt, hvis gulvet er tørt/støvende.
  • Der åbnes alene for, at besøgende kan gå ind og opleve pyramiden – der gives ikke tilladelse til afholdelse af arrangementer.
  • Der opsættes ”giv et praj-skilte” så besøgende kan melde ind, hvis de observerer uregelmæssigheder.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. januar svaret Stevns kommune på henvendelsen. Styrelsen anbefaler og anfører:

  • At der foretages permanente tiltag som sikrer, at besøgende i bygningen ikke udsættes for kontakt til asbestforurenet kalk fra bunden af bygningen og for risiko for indånding asbestfibre fra konstruktionen
  • Hvorvidt de af kommunen beskrevne afhjælpende tiltag sikrer, at der ikke sker en resuspension af asbestfibre fra kalklaget til luften, er op til kommunen at vurdere.

   

  Det er forvaltningens vurdering, på baggrund af undersøgelser og prøver, at de permanente tiltag vil være tilstrækkelig til at kunne genåbne Pyramiden.

  Der er p.t. ikke budget til gennemførelsen af ovenstående tiltag, dvs. til gennemførelse af 3 tre årlige luftprøver, til straksudbedring af tagplader, til skiltning samt hyppigere tilsyn. Der estimeres et forbrug svarende til årligt ca. 100.000 kr. med afsæt i afholdte udgifter i 2019. 

  I 2020 har AET mulighed for at afholde udgiften inden for egen ramme, da der vil være et mindreforbrug til Forberedende Grunduddannelse grundet forskydning af afregning med staten.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget i 2020, da udgifterne til Pyramiden kan finansieres af mindreforbrug på Forberedende Grunduddannelse, som ligger indenfor AETs ramme.

  De 100.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2021 og frem.

 • 139. Ny Kulturpolitik 2020-2023

  application/pdf icon kulturpolitik_stevns_2020_enkeltside_forslag.pdf

  Resume

  Kulturpolitikken forelægges til politisk behandling.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

  1. Kulturpolitikken for 2020-2023 drøftes og kommenteres, så den kan færdiggøres til endelig godkendelse i KB.

  Direktionen, 3. februar 2020, pkt. 1:

  Direktionen anbefaler at sagen efter drøftelse i AET drøftes i CG

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

    

  Kommentarer fra udvalget indarbejdes og kulturpolitikken behandles på AETs møde i marts inden den sendes videre til ØU og KB.

  Sagsfremstilling

  I Stevns Kommune findes et bredt og varieret kulturliv, der står for at tilbyde borgere og gæster oplevelser, fællesskaber og aktiviteter. Mange aktører byder sig til, og er aktive skabere og brugere af kulturen.

  Den nye kulturpolitik bliver retningsgiver for det kommunalt strategiske arbejde i forhold til kulturambitioner og indsatser. Den er basis for forståelsen af hvilke ambitioner og indsatser, som kommunen prioriterer, og hvordan Stevns Kommune vil arbejde med dem. Kulturpolitikken forholder sig helt overordnet til Stevns Kommunes vision; Stevns - Du kommer igen, og derfor indeholder politikken ikke sin egen selvstændige vision for kulturområdet. Derimod går den på ambitions- og indsatsniveau ind og understøtter og udvikler det kulturelle liv, der i dag gør Stevns Kommune til et sted, hvor du som borger kommer igen og som gæst vil besøge endnu en gang.

  Den nye Kulturpolitik for Stevns Kommune består af en indledning, en redegørelse for opbygningen samt fire ambitioner der foldes ud og operationaliseres i et strategisk perspektiv

  Ambitionerne er blevet til gennem en række møder med kulturaktørerne i Stevns Kommune, hvor de har haft mulighed for at sætte ord på, hvornår og hvordan de lykkes. Derved er det hensigten at aktørerne kan se sig selv i ambitionerne og tage et ejerskab for kulturens videre udvikling. Ambitionerne for de fire kommende års kulturarbejde er:

  • I Stevns Kommune sætter vi frivilligheden fri, så kulturen kan blomstre
  • I Stevns er der levende netværk og fællesskaber for fælles aktiviteter
  • I Stevns vokser et kulturliv med bred forankring
  • I Stevns dyrker vi også nicherne

  Ambitionerne går alle på tværs af fem indsatser, der præsenteres i et kommende dynamisk indsatskatalog. De politisk besluttede indsatser for de fire års kommende arbejde er:

  • Kultur og Turisme som driver
  • Den lokale kulturhistorie
  • Børns møde med kunst og kultur
  • Verdensarv som kulturelt lokomotiv
  • Ungekulturen

  Ambitionerne for kulturpolitikken skal sikre, at ambitiøse aktiviteter under de enkelte indsatser holder fokus på at handle og skabe kulturelle aktiviteter i Stevns. Indsatskataloget er en idébank, der har sit udgangspunkt i politikere og aktørers idéer og drømme til de kommende fire års aktiviteter.
  Indsatskataloget præsenteres på næstkommende AET og skal ses som et dynamisk katalog, hvor nye aktiviteter løbende vil tilgå og andre kan skydes til hjørne, såfremt de gennemføres eller ikke vurderes til at være aktuelle.

  Det er samtidig tematiske indsatser, der viser hvor Stevns Kommune har kvaliteter inden for målgrupperne, der bruger og skaber kultur i Stevns Kommune. Aktiviteterne under indsatserne skal derfor være med til at understøtte disse brugergruppers udvikling og skabertrang inden for kultur.

  Den nye Kulturpolitik for Stevns Kommune for 2020-2023 præsenter et ønske om bredere samarbejder og at aktiviteter styrkes i netværk og med de styrker, som vi allerede besidder i Stevns Kommune. Der skal fortsat udvikles initiativer for de mange. Dette samtidig med, at Stevns Kommune også vil opfordre de dygtige, kreative og ambitiøse aktører om at gå forrest, tænke nyt og gøre noget anderledes. En ny Kulturpolitik for Stevns Kommune bliver derved et vigtigt redskab i udviklingen af kulturen de næste fire år.

   

 • 140. Stevns Ejendomme - videre udvikling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomscenter_behandlet_paa_moedet_22._juni_2016_kl._0830_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2016.docx.pdfapplication/pdf icon stevns_ejendomme_beskrivelse_af_de_naeste_skridt.pdf

  Resume

  I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning af 22. juni 2016 om etablering af et ejendomscenter skal KB tage stilling til, om teknisk servicepersonale og midler til indvendig og udvendig vedligehold af bygninger skal samles under Stevns Ejendomme. Med virkning fra 1. januar 2021.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via CG, DIR, SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. samle teknisk servicepersonale fra skoler og pedelkorps under Stevns Ejendomme og at organiseringen skal ske i 3 distrikter
  2. overføre decentrale midler til indvendigt og udvendigt vedligehold af kommunens bygninger til D&V-puljen under Stevns Ejendomme, med de i sagsfremstillingen nævnte undtagelser.
  3. beslutter, at pkt. 1 og 2 skal ske med virkning fra 1. januar 2021 efter involvering af brugerne, medarbejderne og MED-organisationen

   

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 8:

  Anbefales. 

  Chefgruppen, 3. februar 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 3. februar 2020, pkt. 133:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 4. februar 2020, pkt. 221:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 4. februar 2020, pkt. 146:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

  Anbefales med bemærkning om:

  - at der bør ske en evaluering blandt de involverede parter efter 1 år.

  - at det bør være et opmærksomhedspunkt i implementeringen, at der bevares sammenhængskraft mellem pedelkorpset og de andre faggrupper på institutionerne.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Ejendomme blev efter ØU's beslutning etableret i 2016. ØU's beslutning indebar et ønske om, at der "efterfølgende vil ske en løbende tilpasning og udvikling af ejendomscentret hen imod en vis standardisering, samt tværorganisatorisk prioritering med udgangspunkt i et fokus på organisationen som helhed." Det første princip som bliver nævnt i beslutningen er, at Stevns Ejendomme skal optimere ejendomsdriften i Stevns Kommune. Derfor indstilles det nu, at der tages yderligere skridt mod fuld etablering af en samlet ejendomsdrift.

   

  Det foreslås, at det tekniske servicepersonale, der i dag hører under skolerne, bliver samlet med pedelkorpset i Stevns Ejendomme. Der flyttes dermed 7 årsværk fra skolerne, hvilket betyder, at der bliver 16 årsværk, som skal tage sig af bygningsdriften af kommunens ejendomme. En række kommunale bygninger, der rummer daginstitutioner, biblioteker og mødesteder vil således fremover også få tilbudt teknisk service fra Stevns Ejendomme, der også overtager ansvaret for deres bygningsdrift. Det tekniske servicepersonale skal fortsat bistå skolerne ved opgaver, der ikke vedrører bygningsdriften.

   

  Endvidere foreslås det, at de decentralt placerede midler til indvendigt og udvendigt vedligehold bliver overført til D&V-puljen under Stevns Ejendomme. Det vil dreje sig om omplacering af 2,8 mio. kr., hvorved der samlet bliver afsat 9,1 mio. kr. til vedligehold af kommunens bygninger. Den samlede omkostning forbliver uændret, da der er tale om en omplacering af midler. Det vil betyde, at flere opgaver kan konkurrenceudsættes, at der kan prioriteres med udgangspunkt i fokus på kommunen som helhed og at der kommer en bygningsfaglig ledelse af bygningsdriften.

   

  Det foreslås at følgende bygninger ikke berøres af ændringerne, da personalemæssige og praktiske forhold for indeværende gør det uhensigtsmæssigt at omlægge bygningsdriften for dem. Det drejer sig om sportshallerne, naturcentret, ungdomsskolen og fyrcentret. Disse bygninger kan blive omfattet på et senere tidspunkt, hvis forholdene ændrer sig.

   

  Erfaringer fra andre kommuner viser, at en samling af teknisk service og samling af vedligeholdelsesmidlerne vil sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, der vil medføre en højere vedligeholdelsesstandard på bygningerne og at bygningernes egnethed til deres anvendelsesformål vil blive forbedret.

   

  Den endelige organisering af arbejdet med teknisk service vil blive tilrettelagt i en proces med brugerinddragelse og medarbejderinddragelse og behandling i MED-systemet frem til oktober, hvor den fremlægges for KB.

   

  I bilag på sagen findes en mere uddybende gennemgang.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er tale om en omplacering af afsatte driftsmidler.

  Historik

  Sagen har været behandlet på ØU 22. juni 2016

 • 141. Svømmehal i Store Heddinge - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_svoemmehal.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for ny svømmehal i Store Heddinge.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Ny svømmehal i Store Heddinge.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  I marts 2010 vedtager KB en anlægsbevilling på 49,5 mio. kr. til opførelse af en ny svømmehal, samt køb og nedrivning af den tidligere svømmehal. Der er efterfølgende givet tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgninger, som bringer den samlede bevilling til opførelse af svømmehal op på 51.527.000 kr. Svømmehallen indvies i august 2012.

  Det er en moderne svømmehal, hvor der har været fokus på energi- og vandforbrug. Der har undervejs i forbindelse med byggeriet og efterfølgende været uenighed om, hvorvidt entreprenøren var kommet i mål i forhold til de meget høje krav, der var stillet til et lavt energiforbrug i hallen. I en periode efter afleveringen har entreprenøren derfor arbejdet på anlæggene og har forbedret hallens energiforbrug. I 2017 indgås der et forlig, hvor Stevns Kommune effektivt får 529.000 kr. i afslag på entreprisesummen som kompensation for, at man ikke helt når i mål med at reducere forbruget til de normer, som var forudsat i udbuddet. Midlerne er efterfølgende blevet anvendt til en række udbedringer af det tekniske anlæg. Ved disse tiltag er det nu blevet sikret, at vandkvaliteten lever op til de opstillede krav samtidig med at energiforbruget blev forbedret.

  Sagen er nu afsluttet. Undervejs i sagen har der været et merforbrug på kr. 1,2 mio. Dette merforbrug er delvist blevet inddækket af forliget således, at merforbruget ved sagens afslutning er endt på knap kr. 1 mio., hvilket svarer til en overskridelse på på 1,8%. En væsentlig del af overskridelsen skyldes omprojekteringer i projektet, hvor Kommunen er fremkommet med nye ønsker efter kontraktindgåelse samt midler til advokatbistand i sagen.

   

   

  Økonomi

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

   

  beløb i hele 1.000 kr.

   

   

  Anlægsregnskab for Ny svømmehal i Store Heddinge vedlægges.

   

 • 142. Diverse orienteringer - AET den 5. februar 2020 (Lukket)

 • 143. Underskriftsark (Lukket)