Referat

 • 301. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 22. januar 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Godkendt.

 • 302. Planstrategi 2020

  application/pdf icon udkast._planstrategi_2020_21.12.2019.pdf

  Resume

  Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen skal politisk behandles med henblik på, at strategien skal sendes i 8 ugers høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. Planstrategi 2020 & redegørelse for Lokal Agenda 21 godkendes.

  2. herunder at strategien sendes i 8 ugers offentlig høring fra mandag den 3. februar 2020.

  Social og Sundhed, 6. januar 2020, pkt. 123:

  Ad. 1

  5 medlemmer (A+V+C) anbefaler forslaget.

  2 medlemmer (N+Ø) tager forbehold frem til behandlingen i KB.

   

  Ad. 2

  Anbefales.

  Direktionen, 6. januar 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 6. januar 2020, pkt. 125:

  1. Et flertal bestående af Mikkel Lundemann Rasmussen (C)) Jacob Panton-Kristiansen (V), Thomas Overgaard (A), Line Krogh Lay (R) anbefaler indstillingen med følgende kommentar: Der tilføjes en formulering under ”ambitioner” vedrørende:” I Stevns kommune tager det lokale erhvervsliv et socialt medansvar.”
   Sejer Folke (Ø) tager forbehold indtil KBs behandling.
    
  2. Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 7. januar 2020, pkt. 133:

  3 medlemmer (A+V) anbefaler indstillingen.

  2 medlemmer (O+Ø) afventer stillingtagen indtil KB-behandlingen.

  Plan, Miljø og Teknik, 7. januar 2020, pkt. 207:

  Ikke til stede: Helen Sørensen (A)

   

  1. Anbefalet af Flemming Petersen (V) og Line Krogh Lay (R)
   Line Krogh Lay ønsker at der tilføjes en formulering under ”ambitioner” vedrørende:” I Stevns kommune tager det lokale erhvervsliv et socialt medansvar.” 
   Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen. Varly Jensen (O) ønsker at kommunen skal udpege de områder, hvor det er hensigtsmæssigt at skabe nye boligområder. 
   Jørgen Larsen (N) tager forbehold frem til behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

   

  1. Anbefalet

   

  Økonomiudvalget, 14. januar 2020, pkt. 201:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Udvalgenes flertalsindstillinger anbefales.

  I forhold til udpegning af boligområder er udvalget enige om, at der endnu ikke foreligger et tilstrækkeligt analysegrundlag til allerede nu i Planstrategien at kunne udpege de områder, hvor det er hensigtsmæssigt at skabe nye boligområder. Dette vil ske i forbindelse med Kommuneplanrevisionen.

  Mogens Haugaard (N) tager forbehold indtil behandlingen i KB.

  Udvalget og fagudvalgene har diverse mindre redaktionelle ændringer, som meddeles til forvaltningen. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (Ø) mener at der mangler noget om styrkelse af Økologisk landbrug, mindre sprøjtning og gødning. Mangler endvidere noget om at fastholde Rødvig havn som erhvervshavn.

  Sagen forelægges KB igen efter de 8 ugers høring.

  Sagsfremstilling

  Kommunens planstrategi er toneangivende for den brede og langsigtede udvikling i kommunen og danner grundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen.  I Planstrategien kan Kommunalbestyrelsen præsentere visioner og ambitioner for kommunen og definere, hvilke retninger den strategiske og fysiske planlægning skal styre mod.

   

  Planstrategiens formål er således at styrke politikernes muligheder for at: 

  1) tilrettelægge en strategisk udvikling, der retter sig mod udfordringer, muligheder og styrker i kommunen

  2) vise retningen for kommuneplanlægningen

   

  Planstrategien skal udarbejdes hvert 4. år, men have et bredt og langsigtet fokus på gerne både 8 og 12 års sigte – eller endnu længere frem.  

   

  Planstrategien er første skridt i kommuneplanprocessen og indeholder den lokale Agenda 21-redegørelse for bæredygtig udvikling. Planstrategien gør det ikke alene, men den sætter retninger for vores videre arbejde – ikke kun i kommuneplanlægningen, men i lige så høj grad i øvrige initiativer og handlinger bredt i organisationen. Planstrategien udgør således grundlaget for kommuneplanrevisionen, men kan i lige så høj grad udgøre grundlaget for udarbejdelse af målsætninger og igangsættelse af konkrete initiativer på andre kommunale opgaveområder.

   

  Tidligere har planstrategien og den Lokale Agenda 21-redegørelse været adskilt i to dokumenter med hvert sit forløb, men af hensyn til at sikre helheden har dokumenterne siden Planstrategi 15 været samlet i en strategi.

   

  Planstrategi 2020 afløser Planstrategi 2015 og gælder fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2023.

   

  Fuld revision

  I sidste valgperiode gennemgik kommuneplanen en fuld revision. Der ligger dermed allerede et godt og gennemarbejdet grundlag for selve planlægningen i kommunen. Derfor var der som udgangspunkt lagt op til, at kommuneplanen i denne omgang skulle gennem en delvis revision. Set i lyset af, at visions- og Planstrategiprocessen har været kørt i ét og samme spor, som medførte mange input, er det resulteret i en Planstrategi med et overordnet og strategisk fokus for hele Stevns Kommunes opgavevaretagelse. Derfor er det hensigtsmæssig alligevel at gennemføre en fuld revision af den kommende kommuneplan.

   

  Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke betyder, at alt i kommuneplanen skal revideres. Hovedstrukturen fra den eksisterende kommuneplan bliver fastholdt og det bliver en revision, som er fokuseret på ændringer inden for de emner, der er benævnt i Planstrategiens revisionsbeslutning samt Planstrategiens 5 hovedtemaer og vision. Det betyder, at udover emnerne i revisionsbeslutningen, så vil der alene blive foretaget en række sproglige tilretninger og opdateringer i kommuneplanen, for at sikre en forankring af såvel Stevns Kommunes nye vision samt planstrategiens øvrige ambitioner.

   

  Af revisionsbeslutningen i Planstrategi 2020 indgår en nærmere gennemgang af emner i revisionen, hvoraf nogle er afledt af ændrede lovkrav.

   

  Proces

  Der har i de forløbne halvandet år været gennemført en integreret proces, som har haft til formål at etablere grundlag for både Stevns Kommunes nye vision og fokus for Planstrategi 2020. Det har været et bevidst sigte med processen, som har kørt i en række etaper, at tydeliggøre sammenhængen mellem vision og planstrategi.

   

  I første etape blev der gennemført en proces, hvor der politisk blev fastsat fire hovedtemaer til Planstrategi 2020. De fire temaer blev følgende:

   

  Fællesskab og deltagelse

  Et godt sted og bo

  Natur- og kulturlandskaber

  Udsyn og innovation

   

  Disse fire hovedtemaer dannede afsættet for Planstrategien samt det videre arbejde med at formulere en ny vision for Stevns Kommune. Indenfor rammen af de fire temaer kom der input til udfoldelse af de fire temaer i planstrategien og arbejdet med formuleringen af Stevns Kommunes nye vision. I perioden var der også et stort engagement fra kommunens borgere. I samme spor kom der input til det femte afsnit i Planstrategien, som drejer sig om 'Bæredygtig udvikling' og Lokal Agenda 21-redegørelse.

   

  Stevns Kommunes nye vision blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 og er således allerede vedtaget, men indgår som en integreret del af planstrategien.

   

  FN´s Verdensmål

  I Stevns Kommune arbejder vi for at understøtte indfrielsen af verdensmålene, der blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i 2015. Med Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen sætter Stevns Kommunes en fælles retning, der muliggør en understøttelse af 13 af de 17 Verdensmål. Således fremgår det af Planstrategi 2020 i hvert hovedafsnit, hvilke verdensmål det pågældende afsnit understøtter.

   

  Høringssvar

  Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag og kommentarer til den vedtagne Planstrategi. Efter udløbet af fristen tages der stilling til de fremkomne bemærkninger, og det besluttes, om planstrategien skal ændres. Efterfølgende skal det bekendtgøres, hvorvidt der er vedtaget ændringer eller ej. Først herefter kan strategien anvendes som baggrund for at ændre kommuneplanen.

  Det indstilles, at planstrategien sendes i høring fra mandag den 3. februar til mandag den 30. marts 2020.

  Lovgrundlag

  Planloven fastsætter, at der i løbet af første halvdel af en valgperiode skal udarbejdes en planstrategi samt en redegørelse for kommunens arbejde med bæredygtighed udvikling (lokal agenda 21). Redegørelse for lokal agenda 21 er indarbejdet i planstrategien.  

  Økonomi

  Strategien kræver ikke i sig selv nye investeringer, men er et værktøj til at sikre, at de beslutninger, der bliver truffet understøtter den overordnede ambition for Stevns Kommunes udvikling.

 • 303. Samdriftsaftale ml. Faxe og Stevns Kommuner og Østsjællands Museum

  application/pdf icon samdriftsaftale_faxe_stevns_oesm.pdfapplication/pdf icon oesm_vedtaegter_1._januar2018.pdfapplication/pdf icon grundmodellen_for_oekonomisk_tilskud_til_oestsjaellands_museum.pdf

  Resume

  Godkendelse af fælles samdriftsaftale mellem hhv. Faxe og Stevns Kommuner samt Østsjællands Museum.

  Aftalen skal godkendes i begge kommuner samt Østsjællands Museum, og vil herefter træde i kraft pr. 1. januar 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via AET og ØU, at

  1. den fælles samdriftsaftale mellem Stevns og Faxe Kommuner samt Østsjællands Museum godkendes med ikrafttrædelse den 1. januar 2020.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 6. januar 2020, pkt. 130:

  1. Samdriftsaftalen anbefales med den bemærkning, at det i forhold til aftalens pkt. 5.6 forudsættes, at ØSM nu og fremadrettet stiller sig til rådighed – evt. mod betaling – med ressourcer (mandskab) og adgang/udlån af materialesamlinger til brug for det kommende besøgscenter i Boesdal.

  Økonomiudvalget, 14. januar 2020, pkt. 203:

  AET's indstilling anbefales.

   

  1 medlem (O) ønsker oplyst hvad der samlet set (økonomisk) anvendes på at tiltrække turister til Stevns.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) ønsker oplyst hvad der samlet set (økonomisk) anvendes på at tiltrække turister til Stevns. Afventer derfor en økonomisk vurdering.

   

  2 medlemmer (Ø) ønsker også, at Østsjællands Museum samarbejder med de kulturelle foreninger i begge kommuner.

   

  Sagsfremstilling

  Østsjællands Museum opnåede statsanerkendelse i 1997 med ansvar for Nyere Tid i de daværende Stevns, Fakse og Rønnede Kommuner. Ved strukturreformen i 2007 fik museet ansvar for nyere Tid i hhv. Faxe- og Stevns Kommune og ansvar for geologien i Vordingborg, Køge og Solrød Kommune. Faxe- og Stevns Kommuner indgik samtidig en samdriftsaftale og sikrede driften af museet som statsanerkendt museum.

  Den nuværende driftsaftale mellem de to kommuner og museet blev indgået i 1997. En tillægsaftale blev lavet i 2010 ifm. Østsjællands Museums overtagelse af det daværende Haslev Museum.

  Ønsket om et tættere organisatoriske samarbejde omkring museets drift og virke, er baggrunden for denne nye fælles driftsaftale. Her er ikke kun tale om en økonomisk aftale, men også en indholdsmæssig, der i langt højere grad sikre kendskab og ejerskab til museet.

  Museet har i dag tre besøgssteder hhv. Museet i Faxe (Nyere Tid for Stevns og Faxe), Geomuseet i Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnsfortet.

  Samdriftsaftalens indhold

  Den nye samdriftsaftale indeholder organisatorisk de samme elementer, som den tidligere - f. eks. at hver kommune er repræsenteret med to medlemmer fra kommunalbestyrelsen (borgmesteren plus en). Formålet er tillige, at de to kommuner støtter Østsjællands Museum og i fællesskab styrker indsatsen på museumsområdet i begge kommuner.

  Den nye aftale indeholder en række nye tiltag/forventninger til samarbejdet som i overskriftsform beskrives her:

  • Fælles forventninger til aktiviteter - besøgsstederne er åbne for publikum i videst mulig omfang, minimum i højsæsonerne.
  • Aktiviteter udenfor besøgsstederne - såsom pop-upudstillinger, byvandringer eller stedbundne foredrag mv.
  • Indgår kommunerne aftale med museet om støtte/udgifter til særlige store udstillinger, åben skole forløb, ekstraordinære bygningsvedligehold, så er det samdriftsaftalen uvedkommende.
  • Inden der tages stilling til evt. støtte til større arrangementer mv. skal det undersøges om det kan indeholdes i museets drift.
  • Museet er forpligtet til at indgå i samarbejdet omkring formidlingen af Unesco verdensarv.
  • Museet er forpligtet til at bidrage til relevante turistprojekter, som kommunerne sætter i værk (VISM).

  Opfølgning og stillingtagen til ovenstående behandles løbende på planlagte strategiske møder mellem parterne. Formålet med møderne (politiske udvalg og forvaltningen) er løbende koordinering og forventningsafstemning omkring museets aktiviteter og udviklingsplaner.

  Der planlægges to politiske dialogmøder i valgperioden og minimum fire årlige administrative møder med deltagelse af repræsentanter fra museet og administrationen fra de to kommuner.

  Samdriftsaftalen løber efter godkendelse fra 1. januar 2020 indtil den ønskes ændret eller evt. opsiges.                  ·

  Den nye samdriftsaftale er udarbejdet i et tæt dialog med de to kommuner og Østsjællands Museum. Samdriftsaftalen er med et styrket fokus på fællesforpligtelser, fremtidssikret formidling, fælles dialogmøder hhv. politisk som administrativt - langt bedre rustet til at imødekomme ønsker og krav til hhv. publikum og gode oplevelser, Kulturstyrelsens krav til statsanerkendelse og kommunernes ejerskab til museet.

  Lovgrundlag

  Museumsloven § 15, stk. 4,2 samt bekendtgørelse om museer § 12, stk. 1 og 2.

  Økonomi

  Kommunernes samlede tilskud til Østsjællands Museum består nu af et fast grundtilskud og et variabelt tilskud pr. indbygger. Det variable tilskud beregnes af kommunernes indbyggertal pr. 1. januar i tilskudsåret.

  Både det faste grundtilskud og det variable tilskudsbeløb pr. indbygger fremskrives årligt med  KL's pris- og løntilskud.                        

   

  Ved godkendelse af samdriftsaftalen vil Stevns Kommunes fremtidige tilskud til Østsjællands Museum være på samme økonomiske niveau, som nuværende.

  I 2019 androg tilskuddet 2,008 mio. kr. og i den fremlagte nye beregningsmodel vil tilskuddet andrage 2,007 mio. kr. (i 2019-niveau)

 • 304. Anlægsregnskab Hotherskolen Bygning H.

  application/pdf icon anlaegsregnskab_hotherskolen.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Ventilation Hotherskolen Bygning H.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Ventilation Hotherskolen Bygning H.

   

  Direktionen, 6. januar 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 7. januar 2020, pkt. 129:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14. januar 2020, pkt. 204:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Den 27. juni 2018 frigiver KB 5.120.000 kr. til etablering af ventilation i bygning H på Hotherskolen efter et påbud fra Arbejdstilsynet. Projektet har ud over ventilationsanlægget også omfattet en asbestsanering af bygningen. Det betyder at bygningen i dag efter projektets afslutning fremstår med nye lofter, ny belysning, nymalede vægge og et moderne ventilationsanlæg. Projektet blev afleveret i maj 2019.

   

  Ved projektets afslutning var der et merforbrug på kr. 198.000, dette merforbrug skyldes uforudsete foranstaltninger i form af, mere asbest i loftet end først antaget samt komplekse forhold i bygningskonstruktionen, som viste sig ved fremføring af ventilation til klasselokalerne. Merforbruget er dækket af Indeklimapuljen og blev tilført ved BOP3 pr. 27.11.2019.

    

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

   

  Beløb i hele 1.000 kr.

   

   

  Omkostninger dækker over følgeomkostninger i projektet. F.eks. nedtagning og genmontering af ABA- og alarmanlæg, stillads, øget strømforsyning og rengøring efter håndværkere.

   

  Anlægsregnskab for Ventilation Hotherskolen Bygning H. vedlægges.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget, da det er aflæggelse af regnskab på et afsluttet anlæg.

 • 305. Skatteankenævn, vurderingsankenævn og evt. fællesankenævn - udpegning

  application/pdf icon bilag_1_-_brev_til_kommuner_indstilling_san_van_og_fan_19.12.19_.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_vejledning_-_naermere_om_betingelser_forhold_og_hensyn_ved_indstilling_til_medlemskab_af_skatteankenaevn_19.12.19.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_bekendtgoerelse_om_aendring.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal på grund af ny struktur indstille medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4 og lov om kommunernes styrelse § 25.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant og suppleant til skatteankenævnet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022
  2. der udpeges en repræsentant til vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2022

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Ad. 1

  Genudpegning af Peder Krogsgaard med Michael Rudkøbing Jensen som suppleant.

  Ad. 2

  Katrine Schou Christensen udpeges.

  Der udpeges ingen suppleant.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med kommunalvalget indstillet kandidater til medlemmer og suppleanter til ankenævn i den nuværende struktur. Denne indstilling bortfalder på grund af ny struktur. Kommunalbestyrelsen skal derfor jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4 og lov om kommunernes styrelse § 25 indstille medlemmer til ankenævn i den nye struktur. Kommunalbestyrelsen har naturligvis mulighed for at indstille de samme personer til ankenævn i den nye struktur.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. januar 2018 at indstille Peder Krogsgaard til skatteankenævnet og Michael Rudkøbing Jensen som suppleant.

   

  Det er i følge habilitesreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være medlem af- eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

   

  Krav til de indstillede kandidater

  Kandidaterne til ankenævnsmedlemmer og -suppleanter skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes. Det kan under særlige omstændigheder undlades at udnævne en indstillet person.  

   

  Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen – det betyder blandt andet, at personen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

   

  Kandidaterne skal opfylde habilitets- og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.

   

  Kandidaten skal have basale IT-kundskaber – det betyder blandt andet, at personen forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.

   

  Til vurderingsankenævnet, skal kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

   

  Udpegningerne skal ske efter styrelseslovens regler vedr. anmeldte valggrupper.

    

  Lovgrundlag

  Skatteforvaltningsloven § 8, stk 3 og 4

  Lov om kommunernes styrelse § 25

 • 306. Tegningsret for direktør

  Resume

  I henhold til Lov om kommuernes styrelse (§ 32) skal der ske bemyndigelse af Kommunalbestyrelsen for tegningsret af køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller KB, at

   

  1. direktør Ralf Klitgaard Jensen foruden Kommunaldirektør Per Røner og direktør Hanne Stensen Christensen, bemyndiges til på Stevns Kommunes vegne at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser i forening med enten Kommunalbestyrelsens formand, første næstformand eller anden næstformand. 

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til lov om kommunernes styrelse (§32) skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget hertil af Kommunalbestyrelsen.

   

  Personen der skal bemyndiges udover Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) skal være navngivet. Der er ikke noget til hinder for, at Kommunalbestyrelsen udpeger flere personer.

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

   

 • 307. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

   

 • 308. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Godkendt.

   

 • 309. Flytning af Børnehave Øst til Dalen 5 - Anlægsbevilling

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Godkendt.

   

 • 310. Diverse orienteringer - KB den 22. januar 2020 (Lukket)

 • 311. Underskriftsark (Lukket)