Referat

 • 396. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 10. december 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Godkendt.

 • 397. Havvindmøller på Aflandshage

  application/pdf icon moede_om_forundersoegelser_til_at_opsaette_vindmoeller_paa_aflandshage_og_nordre_flint_-_stevns_1_0.pdfapplication/pdf icon bilag_-_forundersoegelsestilladelse_aflandhage_havvindmoellepark_1_0.pdfapplication/pdf icon afstande_til_havvindmoeller_fra_stevns_0.pdfapplication/pdf icon offentlig_hoering_energistyrelsen_foelgebrev_til_ideoplaeg_aflandshage_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_havvindmoeller_aflandshage_0.docx_0.pdfapplication/pdf icon 2019-82725_hoeringssvar_til_aflandshage_vindmoellepark_foreloebigt_udkast_0.pdfapplication/pdf icon 2019-82725_hoeringssvar_aflandshage_verdensarv_stevns_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_oenskede_visualiseringsstandpunkter_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_havmoeller_i_oeresund_november_2019_stevns-fortrolig.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_2019-82725_hoeringssvar_til_aflandshage_vindmoellepark_foreloebigt_udkast_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_hoeringssvar_koege_kommune_0.pdfapplication/pdf icon bilag_6_hoeringssvar_greve_kommune_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_hoeringssvar_verdensarv_stevns_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har 14. november 2019 holdt møde med Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og Københavns Kommune, i forbindelse med pågående forundersøgelser til at opsætte havvindmøller på Aflandshage og Nordre Flint.

  Energistyrelsen har udsendt afgrænsning af projekternes forundersøgelser i offentlig høring og forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  1. drøfte og godkende høringssvaret.

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 383:

  Udkastet drøftet.

  Aftalt, at forvaltningen arbejder videre med forslaget frem til ØU-mødet den 10. december 2019, hvor det endelige høringssvar godkendes.

  Da ikke alle partier er repræsenteret i ØU inviteres gruppeformændene fra disse partier til at deltage i ØU's behandling af forslaget.

  Kommunalbestyrelsen, 27. november 2019, pkt. 491:

  Sagen drøftet.

  ØU's indstilling godkendt.

  Beslutning

  Afbud: Steen S. Hansen (A).

  Under punktet deltog Line Krogh Lay (B) og Sejer Folke (Ø).

   

  Udkastet drøftet.

  De aftalte ændringer indføres i svarskrivelsen. Drejer sig bl.a. om indledningsafsnittet, afledte muligheder for lokale arbejdspladser, lokalt udbytte (fx strøm) m.v. Rundsendes til deltagerkredsen inden fremsendelse.

   

  Bjarne Nielsen (V) er bekymret for etablering af 220 meter høje vindmøller i forhold til den relative korte afstand til kysten.

  Varly Jensen (O) mener, at staten bør stå for alle udbud af havvindmølleprojekter, så der er sammenhæng i projekterne.

  Sagsfremstilling

  HOFOR og Københavns Kommune har 21. oktober 2019 rettet henvendelse til Stevns Kommune med tilbud om et møde, for en præsentation af forundersøgelsen til at opsætte havvindmøller på Aflandshage og Nordre Flint. Et sådant møde blev afholdt den 14. november. Foruden deltagelse af HOFOR og Københavns Kommune deltog Borgmester, Udvalgsformand for PMT samt repræsentanter fra Kommunens forvaltning.

   

  Af de to vindmølleprojekter er det Aflandshage, der vil påvirke Stevns mest. I projektet foreslås en placering i Køge Bugt, ca. 8 km. ud for Bøgeskov Havn. Langs kyststrækningen på Stevns vil vindmøllerne kunne ses fra Strøby Egede til Højerup. Der arbejdes med et antal på 25-63 møller, med en højde på op til 220 m.

   

  På mødet blev Stevns Kommune gjort opmærksom på, at Energistyrelsen i slutningen af oktober 2019 udsendte afgrænsning af projekternes forundersøgelser i offentlig høring, med høringsfrist d. 18. november 2019. Efter forundersøgelsesfasen kan en egentlig VVM-undersøgelse igangsættes. Dersom projektet godkendes og realiseres, kan vindmøllerne tages i brug 2024/25. Efter mødet har HOFOR på kommunens vegne været i kontakt med Energistyrelsen, der indrømmede at de har glemt at sende høringsvarslet ud til alle de berørte kommuner og høringsfristen er derfor blevet forlænget til den 13. december 2019.

   

  I udkast til høringssvaret vil det blive påpeget, at det vurderes at projektet ligger for tæt på Stevns og at placeringen af vindmøller ikke bør ske som enkelte projekter, men som del af en samlet national vindmølleplanlægning. Stevns kommune undrer sig over, hvorfor vindmøllerne med placeringen i Køge Bugt betegnes som havvindmøller og ikke som kystnære vindmøller. Det fremgår desuden af udkast til høringssvaret at der er meget strenge restriktioner omkring UNESCO-verdensarv, samt restriktioner for Øresund som historisk stræde.

   

  Der vil endvidere i høringssvaret blive stillet krav om visualiseringer (dag og nat) fra Bøgeskov Havn, Strøby Egede, toppen af Stevns Fyr og Højerup gamle Kirke, så påvirkningen af udsigtsforholdene kan blive belyst. Desuden vil der blive stillet krav til undersøgelser af påvirkning af fugletræk henover Stevns, Natura 2000 langs klinten, havstrømme, havbund mm.

   

  Udkast til høringssvar eftersendes snarest muligt på mail.

   

  Tilføjet af administrationen til mødet den 10. december:

  Vindmølleprojektet ved Aflandshage var oprindeligt placeret ved Amagers sydspids. Efter forrige høring har man, af hensyn til Kastrup Lufthavn, rykket placeringen 10 km længere mod syd og nærmere Stevns.

  HOFOR og Københavns Kommune benytter sig i Aflandshage-projektet af den såkaldte åben dør-procedure og har, dersom forundersøgelsen godkendes og viser at der kan etableres vindmøller, krav på at modtage etableringstilladelse.

   

  Åben dør-proceduren

  I Danmark kan nye havmølleprojekter etableres efter to forskellige procedurer: Statslige udbud og åben dør-procedure.

  Statslige udbud, som står for langt hovedparten af den danske havmølleudbygning, er politisk fastlagte fra gang til gang. Her udbydes bestemte arealer, som er særligt egnede til et havmøllekraftværk af stor skala (>200 MW) typisk mere end 15 km fra land.

  Under åben dør-proceduren tager projektudvikleren selv initiativ til at etablere havmøller i et selvudpeget område og får et på forhånd fastlagt tillæg til markedsprisen.

  Interesserede projektudviklere kan uopfordret søge om tilladelser til opførelse af havvindmøller på søterritoriet på arealer, som ikke er reserveret til udbud, gennem den såkaldte ’åben dør’- procedure. Alle kan i princippet søge om tilladelse til en hvilken som helst størrelse projekt og placering.

  Da staten har råderetten over søterritoriet er der som udgangspunkt ingen pligt for staten til at imødekomme åben dør ansøgninger. I den gældende VE-lov kan ansøgninger om forundersøgelsestilladelse afslås, hvis et projekt på den pågældende lokalitet ikke skønnes at være relevant. Ansøgning kan f.eks. afslås, såfremt etablering af en park må anses for udelukket af hensyn til miljø, sejladssikkerhed, skibsfart eller andet. Desuden vil en ansøgning ikke blive behandlet, hvis det skønnes, at der ikke er det fornødne tekniske og økonomiske fundament for projektets gennemførelse.

  Er der på den anden side meddelt forundersøgelsestilladelse, og viser forundersøgelserne, at opstilling af vindmøller er mulig, har ansøgere krav på at modtage etableringstilladelse. Krav til teknisk og finansiel kapacitet kan stilles i forbindelse med etableringstilladelsen, som kan tidsbegrænses. Hvis møllerne opføres i overensstemmelse med vilkårene i etableringstilladel-sen, har projektejeren krav på en produktionstilladelse, og møllerne kan overgå til drift.

  Denne procedure gælder også for et projekt, som måske ikke er optimalt eller hensigtsmæssigt placeret i forhold til f.eks. vindforhold, eller hvor der ikke er taget hensyn til visuelle forhold. Den, der først søger om opstilling af havmøller i et område, får retten til at udnytte dette om muligt (’først til mølle’). Dette vil være gældende, så længe det kan dokumenteres, at der er fremdrift i projektet, også selvom et bedre projekt bliver foreslået umiddelbart efter.

   

  Bilag tilføjet af administrationen til mødet den 10. december:

  Bilag 1_2019-82725 HØRINGSSVAR TIL AFLANDSHAGE VINDMØLLEPARK_Foreløbigt udkast

  Bilag 2 _ønskede visualiseringsstandpunkter

  Bilag 3_Havmøller i Øresund, HOFORS præsentation på mødet d. 14. november 2019

  Bilag 4_Høringssvar Verdensarv Stevns

  Bilag 5_Høringssvar Køge Kommune

  Bilag 6_Høringssvar Greve Kommune

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  Januar 2018 afgav Stevns Kommune høringssvar vedrørende udkastet til tilladelsen til forundersøgelserne

  Marts 2019 gav Energistyrelsen tilladelse til at HOFOR og Københavns Kommune kunne igangsætte forundersøgelserne

  Oktober 2019 sendte Energistyrelsen afgrænsningerne af projekternes forundersøgelser i offentlig høring

  November 2019 er der afholdt møde med Stevns Kommune, Københavns Kommune og HOFOR

   

 • 398. Havvindmøller på Kriegers Flak

  application/pdf icon bilag_3_kriegers_flak_visualiseringer_i_hoej_oploesning_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_kriegers_flak_havmoellepark_-_vvm-tillaeg_2019-10-14_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_reserverede_arealer_til_krigers_flakii_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_2019-95056_-_hoeringssvar_til_kriegers_flak_foreloebigt_udkast_0.pdf

  Resume

  Energistyrelsen har udsendt tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark i offentlig høring med høringsfrist den 17. december. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som skal behandles i Økonomiudvalget. Da ikke alle partier er repræsenteret i ØU inviteres gruppeformændene fra disse partier til at deltage i ØU's behandling af forslaget.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU, at

  1. drøfte og godkende høringssvaret.

  Beslutning

  Afbud: Steen S. Hansen (A).

  Under punktet deltog Line Krogh Lay (B) og Sejer Folke (Ø). 

   

  Udkastet drøftet og tilrettes bemærkningerne.

  Sagsfremstilling

  Energistyrelsen har udsendt tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark i offentlig høring og forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som skal behandles i Økonomiudvalget. Da ikke alle partier er repræsenteret i ØU inviteres gruppeformændene fra disse partier til at deltage i ØU's behandling af forslaget.

  Udkast til Stevns Kommunes høringssvar fremgår af Bilag 1. Tillæget til VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havvindmøllepark fremgår af bilag 2.

  Kriegers Flak Havvindmøllepark er en del af et større statsligt vindmølleprojekt i Østersøen, der skal etableres i tilknytning til den eksisterende tyske vindmøllepark Baltic ll og den kommende svenske del af Kriegers Flak. Desuden har staten reservationer på yderligere områder i tilknytning til Kriegers Flak, Kriegers Flak II, hvor det nordligste af de reserverede felter ligger ca. 17 km fra Stevns Klint. De reserverede arealer til Kriegers Flak ll kan ses i Bilag 4.

   

  I forvaltningens udkast til høringssvar gøres der opmærksom på behovet for en samlet overordnet vindmølleplanlægning, med en koordinering af de statslige projekter og projekterne der etableres ved hjælp af åben dør-proceduren. Desuden beder man om at der i VVM-redegørelsen ses på den samlede virkning for Stevns af alle eksisterende- og planlagte havvindmølleanlæg, inklusive transformerstationer, serviceanlæg som bådehavne og depot- og mandskabsbygninger på land.

  Det påpeges, at Stevns kommune forventer at der i tillægget er taget højde for, at placeringen af Aflandshage Vindmøllepark er ændret i forhold til sin oprindelige placering syd for Amager og at de kumulative effekter af alle de nuværende og planlagte vindmølleparker på fugle, fisk, havpattedyr og i forhold til støj og visuelle effekter derfor antages at være væsentligt ændret i forhold til den oprindelige VVM-redegørelse fra 2015.

  I høringssvaret påpeges det desuden, at UNESCO skal høres i forbindelse med en VVM-redegørelse for et projekt der potentielt kan påvirke verdensarven ved Stevns Klint.

  Visualiseringerne af møllerne der indgår i tillæget til VVM-redegørelsen tager udgangspunkt i et foto taget ved Stevnsfortet. I høringssvaret påpeges det at en visualisering set oppe fra trampestien ved Boesdal Kalkbrud ville være mere retvisende og der bedes også om om at få udarbejdet en visualisering oppe fra toppen af Stevns Fyr. Visualiseringerne kan ses i bilag 3.

  Stevns Kommune beder samtidig om, at der henvises til lignende eksisterende vindmølleprojekter, der er opført i tilsvarende afstand til kysten, således at det er muligt at få en fornemmelse af den visuelle påvirkning af disse på omgivelserne.

  I forhold til trækfugle, flagermus og havpattedyr beder Stevns Kommune i høringssvaret om at der etableres de nødvendige afværgeforanstaltninger for at mindske påvirkningen af dyrene. Stevns Kommune ønsker desuden, at der bliver foretaget beregniger af den akkumulerede støjpåvirkning, hvor alle de nuværende og planlagte vindmølleprojekter i Østersøen og Øresund indgår i beregningerne.  

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Havmiljøloven

  Museumsloven

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  2015, VVM-redegørelsen for Kriegers Flak sendes i offentlig høring

  2019, Energistyrelsen anmoder koncessionsejer Vattenfall A/S om at udarbejde tillæg til VVM-redegørelsen

  januar 2019, Møde i Haslev med Energi- Forsynings- og Klimaminister, Borgmestrene fra Vordingborg, Køge og Faxe, samt udvalgsformand Flemming Petersen og kommunaldirektør Per Røner fra Stevns.

  oktober 2019, Energistyrelsen sender tillæg til VVM-redegørelsen for Kriegers Flak i offentlig høring, med høringsfrist 17. december 2019.

 • 399. Handlingplan Verdensarv Stevns 2020

  application/pdf icon handlingsplan_og_budget_verdensarv_stevns_2020_0.pdf

  Resume

  Godkendelse af handlingsplan for Verdensarv Stevns 2020

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. handlingsplanen godkendes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 4. december 2019, pkt. 256:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Økonomiudvalget tager forbehold frem til KB's behandling af sagen.

  Verdensarv Stevns bedes frem til mødet redegøre for stigningen i budgettet.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at sagen sendes retur, og genoptages med oplysninger om Erhvervsrådets rolle og Verdensarv Stevns placering i fremtiden.

  Sagsfremstilling

  I maj 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der fra og med 2017 skulle vedtages en samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune (SK) og Verdensarv Stevns (VS) samt at foreningen hvert år skal fremlægge en konkret handlingsplan for det følgende år. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i forvaltningsplanens beskrivelse af overordnede udfordringer og målsætninger.

  I handlingsplanen beskrives det kommende års opgaver, som foreningen er forpligtet til at løse. Resultaterne fra handlingsplanen vil kunne læses af det følgende års Årsrapport samt det reviderede regnskab, som forelægges KB i juni. Udarbejdelsen af handlingsplanen har fulgt proceduren, som beskrevet i samarbejdsaftalen og i foreningens vedtægter således, at VS årligt udarbejder handlingsplan, budget, årsregnskab og årsrapport jf. foreningens vedtægter og efter følgende tidplan:
  Inden 1. november: Fremsendelse af handlingplan og budget til SK for det kommende år.
  Inden 1. maj: Fremsendelse af revideret årsregnskab og årsrapport til SK fra det foregående år.

  Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af Handlingsplan 2019, drøftelser med forvaltningen i Stevns Kommune, på bestyrelsesmøde Verdensarv Stevns d. 17/9, møde i Lokal Referencegruppe d. 30/9 samt orientering på møde i Verdensarvsrådet Stevns Klint d. 18-9, bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns d. 28-10, skriftlig høring af Geologisk Referencegruppe samt drøftelse med borgmester og udvalgsformand for AET i Stevns Kommune d. 6-11 2019. Handlingsplan er først blevet fremsendt d. 18-11 pga. forsinkelse af Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.

  Det kommende års indsatser gælder en fastholdelse af nogle af indeværende års indsatser med særlig vægt på arbejdet med besøgscentret. Indsatserne er: Koordinering og samarbejde, medejerskab og bæredygtig turisme, styrke, beskytte og bevare klinten, øget kendskab samt bedre besøgsoplevelse (særligt besøgscenter). P.g.a. besparelser i budgettet for 2020 vil der dog ske en reduktion i aktiviteter og tiltag herunder: Verdensarvsfestival og verdenarvsdag, Work Camp, understøttelse af udviklingsproces omkring Stevns Klint (formidlingsgreb, fondsansøgning, opbakning til andre aktører mv.) samt bidrag til revision af forvaltningsplan, som udskydes til 2021.

 • 400. Almene lejeboliger i Strøby Egede - opførelse

  application/pdf icon boliger_strandroseparken_-_materiale-insp-mappe_31102019.pdf_0.pdfapplication/pdf icon 20191031_udviklingsansoegning_strandroseparken.pdf_0.pdf

  Resume

  Lejerbo har indsendt en udviklingsansøgning til Stevns Kommune angående opførelse af cirka 65 almene boliger i Strøby Egede. I sagen skal der på nuværende tidspunkt kun tages stilling til om Stevns Kommune er villige til at gå videre mod en formel behandling i en skema A sag. Stevns Kommune forpligter sig ikke på nuværende tidspunkt.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU, at

  1. beslutte om Lejerbos ansøgning om opførelse af almene boliger kan imødekommes

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Ansøgningen kan ikke godkendes.

  Sagsfremstilling

  Lejerbo er i dialog med ejeren af grunden på Nimgårdsvej 303 i Strøby Egede om køb af grund og opførelse af cirka 65 almene 3-4 værelses familie- og/eller seniorboliger. Lejerbo har 31. oktober indsendt en udviklingsansøgning, hvori man anmoder om Stevns Kommunes foreløbige stillingtagen i sagen. Såfremt Stevns Kommune ser positivt på ansøgningen, forventer Lejerbo at kunne indgå betinget samarbejdsaftale med ejer af ejendommen og entreprenør i ultimo 2019, hvorefter skema A vil blive indsendt i samråd med kommunens ansvarlige.  

   

  Opførelsen af de påtænkte almene boliger med en samlet byggesum på 177,2 mio. kr. vil kræve et grundkapitalindskud på 17,7 mio. kr. fra Stevns Kommune. På nuværende tidspunkt kendes den videre tidsplan ikke, og det er derfor usikkert om beløbet skal betales i 2020 eller om dele af beløbet først skal betales i 2021. Ud over indbetalingen af grundkapitalindskuddet vil Stevns Kommune være forpligtet til at stille garanti for den del af finansieringen, der overstiger 60 % af vurderingen.

   

  Stevns Kommune påtager sig ingen forpligtelser ved på nuværende tidspunkt at tilkendegive, at man er indstillet på at behandle det såkaldte skema A senere. Ved behandling af skema A, skal der tages stilling til hvordan et grundkapitalindskud finansieres. Det kan ske ved omprioriteringer og/eller kassetræk i forbindelse med budgetopfølgningerne løbet af 2020 og/eller eventuelt indarbejdes i budget 2021 alt efter den endelige tidsplan.

   

  Der vedlægges som bilag et foreløbigt prospekt modtaget fra Lejerbo, hvoraf placering også fremgår på et kort.

   

  Lejerbos udviklingsansøgning vedlægges også som bilag.

   

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger, LBK nr 119 1. februar 2019

   

  Økonomi

  Grundkapitalinskuddet er ikke budgettet og vil kræve omprioriteringer og/eller kassetræk på 17,7 mio. kr. i alt i løbet af 2020-2021. Der ud over vil der være krav om udstedelse af kommunal lånegaranti. Henset til den udvikling i kassebeholdningen, som kan forventes i de kommende år, så bør det overvejes om Stevns Kommune skal afvente resultatet af den forventede kommende udligningsreform før der tages endelig stilling i sagen. En sådan tilkendegivelse til Lejerbo kan gives nu eller ved en senere behandling af skema A.

   

 • 401. Budgetproces 2020-2023 - Evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_budgetproces_budget_2020_-_inspirationsspoergsmaal_0.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2019-2023_0.pdfapplication/pdf icon referat_fra_oeu_31.10.19_-_tidsplan_for_budgetproces_2021_0.pdf

  Resume

  ØU skal evaluere budgetproces 2020-2023. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

   

  Alle udvalgs evalueringer vil blive samlet og medtaget i en særskilt sag om den Økonomiske politik til mødet i januar 2020.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU, at:

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2020-2023.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Drøftet.

   

  Varly Jensen (O) gør opmærksom på, at han ikke stemte for ØU's flertalsbeslutning på mødet den 15. januar 2019.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.

   

  Budgetprocessen har haft fokus på:

  • at der er tilstrækkelig tid til politiske drøftelser
  • at der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling/-prognose og budget
  • at budgettet baserer sig på klare forudsætninger / mængder og priser
  • at oversigter og materiale til budgettet er tydelige og overskuelige.

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2021-2024 afvikles.

   

  Budgetprocessen for 2020 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere, idet café-møderne blev videreført og MED-udvalg blev inddraget. Der var fastsat tidsfrister for høringssvar, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen. Derudover var der arbejdet videre med budgetmaterialet til brug for den politiske behandling, herunder udvikling af et regneark til brug for den politiske prioritering.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Café-møder / dialogmøder / visionsdrøftelser
  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt af ØU den 15. januar 2019 og har følgende overordnede målepunkter:

   

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 80 mio. kr.
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet i 2020 blev godkendt af ØU den 31. oktober 2019. Sagsfremstillingen med ØU´s beslutning er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonmiske konsekvenser.

 • 402. Vikarpuljen 2020

  Resume

  Resumé

  KB har besluttet, at vikarpuljen skal reduceres med 500.000 kr. fra 2020. Der er i beslutningen lagt op til, at der skal være differentierede vilkår mellem arbejdspladserne. I denne sag orienterer Økonomi, HR og IT ØU om den nye tildelingsmodel, som er blevet godkendt i CG og taget til efterretning i Hoved-MED.

  Indstilling

  Økonomi, HR & IT indstiller til ØU, at

   

  1. der ikke ydes refusion ved sygdom til administrationen.
  2. sygdomsrefusionen efter en måned fuldtidssygdom / 37 timer reduceres fra 12.000 kr. til 10.500 kr. for øvrige arbejdssteder.
  3. der afsættes en pulje på 150.000 kr. til særligt berørte arbejdssteder. Direktionen udmønter denne.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Vikarpuljen yder refusion til arbejdsstederne ved sygdom og graviditetsfravær. Puljen finansieres ved, at de modtagne dagpenge placeres i en central pulje og efterfølgende fordeles en del af dagpengene til arbejdsstederne efter en aftalt tildelingsmodel. Fra 2020 er det forudsat, at vikarpuljen skal have en merindtægt på 381.000 kr.

   

  Når vikarpuljens tildelingsmodel skal ændres, der er alene mulighed for at ændre i refusionen ved sygefravær, §56 og graviditetsgener. Dette skyldes, at refusionen ved barselsorlov er aftalebestemt mellem KL og de faglige organisationer, mens refusionen i forbindelse med tværgående TR- og AMR-arbejde er aftalt i MED-aftalen.

   

  Økonomi, HR og IT foreslår, at administrationen ikke modtager refusion ved sygdom fra 2020. Årsagen til dette forslag er, at besparelsen er placeret på ØUs budget, og der har været politiske signaler herom. Såfremt der opstår langtidssygdom i administrationen, og der ikke ydes refusion fra vikarpuljen, så vil der være kunne opstå længere sagsbehandlingstider (også på myndighedsopgaver) eller der vil være opgaver, som i en periode ikke kan løses, herunder også borgerrettede opgaver. Det er ikke forventningen, at administrationen alene kan løfte hele besparelsen, hvorfor der også er nødvendigt med en generel nedsættelse af refusionsbeløbet ved sygdom fra 12.000 kr. til 10.500 kr. pr. md. ved fuldtidssygdom / 37 timer. Endelig foreslår Økonomi, HR og IT, at der afsættes en pulje på 150.000 kr., således der er mulighed for at kompensere særligt berørte arbejdssteder. Puljen kan fordeles efter godkendelse af Direktionen i hele organisationen.

   

  Når vikarpuljens tildelingsmodel skal besluttes, er der en lang række usikkerheder.

  Beregningen tager udgangspunkt i den faktiske fordeling af vikarpuljen i 2018, men f.eks. vil højere sygefravær være økonomisk fordelagtigt for vikarpuljen, da puljen i dette tilfælde tildeler mindre, end puljen modtager. Omvendt vil mere barselsfravær være ufordelagtigt for vikarpuljen, at puljen i dette tilfælde fordeler mere, end puljen modtager.

   

  Puljen fordeles efter følgende principper:

   

  Sygefravær

  Arbejdsstederne får 10.500 kr. om måneden efter 1 måneds sygdom for en fuldtidssygemeldt medarbejder / 37 timer. Beløbet reduceres forholdsmæssigt ift. timetal og sygetimer. Der er ingen refusion til administrationen.

   

  §56 aftale (kroniske lidelser)

  Der gives dagpengerefusion fra 1. sygedag.

   

  Graviditetsgener

  Der gives dagpengerefusion efter 1 måneds sygdom.

   

  Barselsorlov

  Der gives dagpengerefusion fra 1. fraværsdag samt 80 % af forskellen mellem lønnen til barselsvikaren og den modtagne dagpengerefusion. Refusionen ydes i hele perioden, hvor medarbejderen er på barsel med løn.

   

  Tværgående TR og AMR arbejde, der ikke dækkes af AKUT-midler

  Der gives refusion svarende til grundløn og pension for en nyansat indenfor pågældendes faggruppe fra første time.

 • 403. Gebyr for borgerlige vielser udenfor Rådhusets adresse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 at indføre betaling for borgerlige vielser, som afholdes andet sted end på Rådhuset. Taksten forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Poliktik & Borger indstiller til KB, via DIR og ØU, at

  1. Taksten på en borgerlig vielse, som afholdes udenfor Rådhusets adresse, men indenfor kommunegrænsen fastsættes til kr. 710 for 2020. Derudover tillægges kørselsgodtgørelse efter statens høje takst. Taksten p/l-fremskrives årligt.
  2. Taksten for borgerlige vielser, som ønskes foretaget i anden kommune eller på andet særligt sted beregnes særskilt ved forespørgsel.

  Direktionen, 2. december 2019, pkt. 1:

  Anbefalet.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Foretages en vielse et andet sted end det sted som kommunen har anvist, kan kommunen jf. gældende lovgivning kræve, at parterne betaler de ekstra udgifter, som direkte følger af, at den pågældende vielse foretages et andet sted.

   

  Den fastlagte takst må ikke være et fast gebyr, men en individuel beregnet takst pr. vielse.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse godkendelse af budget 2020 at indføre betaling for borgerlige vielser, som foretages udenfor Rådhusets matrikel.

   

  Forvaltningen har beregnet på den ekstra tid, der administrativt skal bruges på klargøring og koordinering af vielser udenfor rådhuset, samt den ekstra tid giftefogeden skal bruge på at vielsen afholdes et andet sted.

  Som fordelingsnøgle er der beregnet en gennemsnitlig timepris for det adm. personale samt for de giftefogeder, der udfører vielsesopgaven.

   

  Den samlede takst er beregnet til kr. 710.

   

  Derudover tillægges, der udgifter til kørselsgodtgørelse efter statens høje takst. Kørselsgodtgørelsen beregnes fra Rådhuset og til vielsesstedet.

   

  Taksten vil således være individuelt beregnet for hvert vielsespar.

   

  For vielser, som ønskes foretaget i anden kommune eller på helt særlige steder, f.eks. på havet - vil der i forbindelse med forespørgsel blive beregnet en særskilt takst.

  Lovgrundlag

  Ægteskabsbekendtgørelsen

 • 404. Revideret kvalitetsstandard (§§ 83 og 83a) - godkendelse

  application/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._kvalitetsstandard_for_sundhed_og_omsorg_2019_0.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_for_sundhed_og_omsorg_ssss_83_og_83a_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_revideret_kvalitetsstandard_ssss_83_og_83a_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_11._november_2019_kl._1330_moedelokale_2_i_social_0.pdf

  Resume

  Sagen er en genoptagelse fra SSU ´s møde den 11. november 2019. Mødereferat fra førnævnte møde er vedhæftet som bilag.

   

  Revideret kvalitetsstandard for Sundhed & Omsorg efter Servicelovens §§ 83 og 83a har nu været i høring i Ældreråd og Handicapråd og forelægges til endelig godkendelse i KB, via SSU og ØU.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB, via SSU og ØU, at:

  1. høringssvarene tages til efterretning
  2. godkende kvalitetsstandard for Sundhed & Omsorg jf. Servicelovens §§ 83 og 83a.

  Social og Sundhed, 2. december 2019, pkt. 228:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Det skal konsekvens rettes, at alle de steder, der står, at der ikke gøres rent efter hund, dog ikke gælder for servicehunde.

   

  Indstillingen godkendes.

   

  Jan Jespersen (Ø) ønsker, at det kommunikeres ud til borgerne, at der er mulighed for ekstra rengøring efter individuel vurdering.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  SSU's indstilling anbefales, som også er i overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse.

  Ændringerne sker i samarbejde med borgeren.

  Sagsfremstilling

  I forhold til Serviceloven og Stevns kommunes godkendte serviceniveau på ældreområdet skal der årligt godkendes en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp jf. Servicelovens §§ 83 og 83a. Dette skal også ske, når der sker ændringer i forhold til den eksisterende kvalitetsstandard.

   

  På baggrund af to principafgørelser i ankestyrelsen behandlede SSU sagen 11. november. SSU havde følgende redaktionelle rettelse til kvalitetsstandardens side 13: I afsnittet ”Eksempler på praktiske opgaver som Stevns Kommune ikke tilbyder” ændres ordet ”hjælpehunde” i punkt 2 til ordet ”servicehunde”.

   

  Principafgørelserne i ankestyrelsen der påvirker Stevns Kommunes kvalitetsstandard for §§ 83 og 83a omhandler hjælp til negleklip på fødder og hjælp til hovedrengøring. I Stevns Kommunes nuværende kvalitetsstandard for §§ 83 og 83 A fremgår det, at vi ikke yder hjælp til hovedrengøring og der står endvidere ikke noget om, at negleklip hører ind under personlig pleje og omsorg. Dette er blevet ændret i den reviderede udgave jf. ankestyrelsens præciseringer. Ændringer er skrevet i kvalitetsstandarden med rødt, og ankestyrelsens afgørelser fremgår af referat fra SSU den 11. november. Begge er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Efter SSU´s møde den 11. november blev kvalitetsstandarden sendt i høring i Ælderåd og Handicapråd. Ved udsendelse af denne dagsorden havde forvaltningen ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret fra Ældrerådet forelægges til orientering, og kvalitetsstandarden sendes hermed til endelig godkendelse i KB, via SSU og ØU.

  Lovgrundlag

  Lov om social service §§ 83 og 83a.

  Økonomi

  Hvorvidt ændringerne i kvalitetsstandarden har betydning for budgettet bliver vurderet i løbet af 2020, når vi kan se hvor mange, der søger om den ekstra rengøring.

 • 405. Sag rejst af KB-medlem Varly Jensen, Salg af Strøbyhjemmet

  Resume

  Sag rejst af KB-medlem Varly Jensen vedrørende annullering af Kommunalbestyrelsens beslutning af 10. oktober 2019 vedr. salg af Strøbyhjemmet.

  Indstilling

  KB-medlem Varly Jensen indstiller til ØU, at

  • Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 10. oktober 2019 vedr. Salg af Størbyhjemmet annulleres.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Varly Jensen (O) ønsker at få forelagt et opdateret beslutningsgrundlag og fastholder sin indstilling.

  Øvrige afventer den kommende "salgssag", jf. forvaltningens supplerende bemærkninger.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Varly Jensen har fremsendt nedenstående anmodning vedr. Salg af Strøbyhjemmet:

  "Jeg ønsker nærværende sag behandlet på Økonomiudvalgets førstkommende møde den 10/12 2019.

  En gruppe Borgere oplyste i spørgetiden på Kommunalbestyrelsens møde den 27/11 2019 at Strøbyhjemmet bl.a. Iflg. en Tinglyst servitut af 4/7 1941 , ikke må sælges.

  I beslutningsgrundlaget den 10/10 2019 for salget, blev det ikke oplyst, at der var sådan en Tinglysning. Bl.a derfor skal flertalsgruppens beslutning om at sælge Strøbyhjemmet, annulleres."

  Forvaltningens supplerende oplysninger:

  Forvaltningen er med afsæt i den tidligere politiske beslutning igang med at udarbejde selve "salgssagen" til ØU, hvor der bl.a. kan indgå diverse udgifter, lokalplansforhold, ejendomsforhold, lejeforhold, servitutter samt meget mere, herunder udbudspriser og generelle salgsvilkår. Dette var heller ikke oplyst ved behandlingen af den store rokade, og principbeslutningen om salget af ejendommen.

 • 406. Renovering af p-plads rådhuset St. Heddinge - anlægsbevilling

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Anbefales.

   

 • 407. Salg af areal

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Anbefales.

   

 • 408. Salg af grund

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Taget til efterretning.

   

  Varly Jensen (O) gør opmærksom på, at han stemte imod ved sagens behandling i KB den 30.4.19. Fremgår ikke af sagsfremstillingen.

   

 • 409. Diverse orienteringer - ØU den 10. december 2019 (Lukket)

 • 410. Underskriftsark (Lukket)