Referat

 • 480. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 5. november 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Nielsen (A). Mogens Hansen (1. suppleant for liste A) deltog i stedet.

   

  Godkendt.

 • 481. 2. behandling af budget 2020-2023

  application/pdf icon budgetforlig_endeligt_underskrevet.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_nyt_stevns_-_22102019_0.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_enhedslisten_22.10.19_0.pdfapplication/pdf icon takstblad_budget_2020_0.pdfapplication/pdf icon svar_paa_ansoegning_om_saertilskud_efter_ss16_og_ss19_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag for 2020-2023 den 10. oktober 2019. Det indgik i budgetforslaget, at skattesatserne er uændrede i forhold til 2019 og at der anvedes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

   

  Der blev den 22. oktober 2019 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti og Venstre. Denne budgetaftale (ændringsforslag) samt ændringsforslag fra NYT Stevns og ændringsforslag fra Enhedslisten forelægges til 2. behandling af budgettet for 2020-2023.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU, at:

   

  1. De modtagne ændringsforslag fremsendes til 2. behandling i kommunalbestyrelsen
   1. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti og Venstre
   2. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra NYT Stevns
   3. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra Enhedslisten
  2. Takstbladet for 2020 godkendes
  3. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  4. Kirkeskatteprocenten fastholdet uændret til 1,10 pct.
  5. Skattesatserne vedrørende indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift fastholdes uændrede i forhold til 2019
  6. Der optages lån på 2,6 mio. kr. i 2020 vedrørende indefrosset provenu af ejendomsskatter
  7. Der optages lån på 5,9 mio. kr. i 2020 vedrørende det brugerfinansierede område
  8. Mer- og mindreudgifterne i budgetforslagene for 2020-2023 finansieres ved regulering af kassebeholdningen
  9. Der frigives rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 32,5 mio. kr. for 2020, jf. bilag vedrørende anlæg i sagen "Diverse orienteringer"
  10. Opkrævningstidspunktet for ejendomsskatter ændres til februar og juli i 2020 og januar og juli fra og med 2021

   

  Økonomiudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 374:

  Mogens Haugaard (N) og Steen Nielsen (A) deltog ikke i sagens behandling

   

  1. 1.1 Anbefales af et flertal bestående af Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).
   Teksten under balanceforslag 336 korrigeres, så den svarer til det indarbejdede beløb. Teksten bliver herefter: Folkeskoler- Pædagoger i 0. klasse - reduceres med 225 årlige timer.
   Teksten til balanceforslag 491 - "Lukning af St. Heddinge vandrehjem" ændres til "Besparelse på den beskæftigelsesrettede indsats på Store Heddinge vandrehjem"
   Ændringerne indarbejdes i det budget som forelægges for kommunalbestyrelsen
   Varly Jensen (O) kan ikke anbefale forslaget. Dansk Folkeparti kan ikke godkende flertalsgruppens budgetforslag, da deres budgetaftale bl.a. indeholder et kassetræk på ca 87 mio. for budgetperioden samt at forslaget indeholder servceudgifter som er 17,8 mio kr højere end KLs vejledende serviceramme for 2020.
   1.2 Et flertal bestående af Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C) kan ikke anbefale forslaget. Varly Jensen (O) stemmer blankt
   1.3 Et flertal bestående af Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C) kan ikke anbefale forslaget. Varly Jensen (O) stemmer blankt.
  2. Anbefales af et flertal bestående af Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C). Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen idet han ønsker at afvente stillingtagen til det samlede billede for taksterne foreligger.
  3. Anbefales.
  4. Anbefales.
  5. Anbefales. Varly Jensen (O) ønsker dog grundskylden nedsat til 20,0 promille.
  6. Anbefales af et flertal bestående af Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C). Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen.
  7. Anbefales af et flertal bestående af Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C). Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen.
  8. Anbefales af et flertal bestående af Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C). Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen.
  9. Anbefales af et flertal bestående af Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C) med følgende ændring: Der frigives et rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 31,7 mio kr for 2020. Anlæg nr 50003 "Naturpulje" frigives ikke på nuværende tidspunkt. Ændringen indarbejdes i det budget som forelægges for kommunalbestyrelsen Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen.
  10. Anbefales af et flertal bestående af Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C). Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen.

   

   

  Bilag

  NB: Bilaget "Budgetforlig endeligt underskrevet_29.10.19" udgår efter ØU´s behandling

   

   

  Beslutning

   Ikke til stede: Henning Urban Nielsen (A). Mogens Hansen (1. suppleant for liste A) deltog i stedet.

   

   Afstemning med udgangspunkt i ØU's anbefalinger:

   

  Ad. 1.1:

  13 medlemmer (A+B+C+V) godkendte ØU's flertalsindstilling.

  6 medlemmer (N+O+Ø) stemte imod.

  Liste O fastholder sin protokollering fra ØU.

   

  Ad. 1.2:

  2 medlemmer (N) stemte for forslaget.

  15 medlemmer (A+B+C+V+Ø) stemte imod.

  2 medlemmer (O) stemte hverken for eller imod.

   

  Ad. 1.3:

  2 medlemmer (Ø) stemte for forslaget.

  15 medlemmer (A+B+C+V+N) stemte imod.

  2 medlemmer (O) stemte hverken for eller imod.

   

  Ad. 2:

  17 medlemmer (A+B+C+V+N+Ø) godkendte takstbladet

  2 medlemmer (O) stemte imod, og fastholder sine bemærkninger fra ØU-behandlingen.

   

  Ad. 3:

  Godkendt.

   

  Ad. 4:

  17 medlemmer (A+B+C+V+O+N) godkendte indstillingen.

  2 medlemmer (Ø) stemte imod.

   

  Ad. 5:

  17 medlemmer (A+B+C+V+N+O) godkendte indstillingen.

  2 medlemmer (Ø) stemte imod.

  Liste O fastholder sine bemærkninger fra ØU-behandlingen.

   

  Ad. 6:

  17 medlemmer (A+B+C+V+N+Ø) godkendte indstillingen.

  2 medlemmer (O) stemte imod.

   

  Ad. 7:

  17 medlemmer (A+B+C+V+N+Ø) godkendte indstillingen.

  2 medlemmer (O) stemte imod.

   

  Ad. 8:

  15 medlemmer (A+B+C+V+Ø) godkendte indstillingen.

  4 medlemmer (O+N) stemte imod.

   

  Ad. 9:

  15 medlemmer (A+B+C+V+Ø) godkendte indstillingen.

  4 medlemmer (O+N) stemte imod.

   

  Ad. 10:

  15 medlemmer (A+B+C+V+Ø) godkendte indstillingen.

  4 medlemmer (O+N) stemte imod.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslaget for 2020-2023 den 10. oktober 2019.

  Budgetoplægget til 1. behandlingen indeholdt følgende forudsætninger:

   

  • Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  • Der er forudsat, at der som en del af finansieringen optages lån på 2,6 mio. kr. vedrørende indefrosset provenu af ejendomsskatter
  • Der er indregnet et betinget bloktilskud på 15,7 mio. kr. Tilskuddet modtages kun, hvis alle kommuner under ét overholder den indgåede økonomiaftale.
  • Budgetforslaget er udarbejdet i 2019-prisniveau og fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn fra september 2019.
  • Skattesatserne vedrørende indkomstskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift fastholdes på samme niveau som i 2019, det vil sige:

  o    Indkomstskatteprocent på 25,0

  o    Grundskyldspromille på 21,52

  o    Grundskyldspromille landbrug på 6,72

  o    Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme

   

  Der henvises til budgetmaterialet til 1. behandlingen af budget 2020, hvor alle forslag samt høringsmaterialet kan ses.

   

  Der er søgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner efter § 16 og § 19. Der er modtaget svar på ansøgningen den 7. oktober, hvoraf det fremgår, at kommunen har fået afslag på de to ansøgninger. Svar fra Social- og Indenrigsministeriet er vedhæftet sagsfremstillingen.

   

  Der er efter 1. behandlingen af budgettet modtaget følgende tre ændringsforslag:

   

  • Ændringsforslag på baggrund af budgetaftale indgået af Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti og Venstre
  • Ændringsforslag fra NYT Stevns
  • Ændringsforslag fra Enhedslisten 

   

  De tre ændringsforslag fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

   

  Budgetaftale indgået af Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti og Venstre

  Den indgåede budgetaftale indebærer i hovedtræk følgende:

   

  • Driftsforslag for i alt 22,0 mio. kr.
  • Samlede driftsudgifter på 1.363,6 mio. kr.
  • Anlægsforslag for i alt 54,2 mio. kr. netto og 69,7 mio. kr. brutto, eksklusiv brugerfinansieret område
  • Et strukturelt overskud på 29,4 mio. kr. i 2020
  • Et samlet kassetræk på 24,8 mio. kr. i 2020
  • Serviceudgifter på 980,1 mio. kr. i 2020

   

  Budgetaftalen giver nedenstående resultatopgørelse:

   

   

  Budgetforslaget indeholder serviceudgifter, som er 17,0 mio. kr. højere end KL´s vejledende serviceramme, svarende til 1,8 pct.

   

  Ændringsforslag fra NYT Stevns

  • Driftsforslag for i alt -3,9 mio. kr.
  • Samlede driftsudgifter på 1.337,7 mio. kr.
  • Anlægsforslag for i alt 55,3 mio. kr. netto og 62,8 mio. kr. brutto, eksklusiv brugerfinansieret område
  • Et strukturelt overskud på 55,3 mio. kr. i 2020
  • Et samlet kassetræk på 0,0 mio. kr. i 2020
  • Serviceudgifter på 965,9 mio. kr. i 2020

   

  Budgetforslaget giver nedstående resultatopgørelse:

   

   

   

  Budgetforslaget indeholder serviceudgifter, som er 2,8 mio. kr. højere end KL´s vejledende serviceramme, svarende til 0,3 pct.

   

   

  Ændringsforslag fra Enhedslisten

  • Driftsforslag for i alt 17,6 mio. kr.
  • Samlede driftsudgifter på 1.359,2 mio. kr.
  • Anlægsforslag for i alt 65,5 mio. kr. netto og 81,0 mio. kr. brutto, eksklusiv brugerfinansieret område
  • Øgede indtægter fra grundskyld på 9,9 mio. kr. i 2020 og frem
  • Et strukturelt overskud på 43,7 mio. kr. i 2020
  • Et samlet kassetræk på 21,8 mio. kr. i 2020
  • Serviceudgifter på 980,9 mio. kr. i 2020

   

  Budgetforslaget giver nedenstående resultatopgørelse:

   

   

   Budgetforslaget indeholder serviceudgifter, som er 17,8 mio. kr. højere end KL´s vejledende serviceramme, svarende til 1,9 pct.

   

   

  Anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb

  I de tre bilag vedrørende ændringsforslagene vises kun summariske beløb for de nye/ikke igangsatte anlægsprojekter på den åbne dagsorden af hensyn til konkurrencesituationen. x'erne ud for de enkelte projekter viser påtænkt gennemførelsestidspunkt.

   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen frigives rådighedsbeløb for en del af de vedtagne anlægsprojekter. Der indstilles frigivet midler for i alt 32,5 mio. kr. i 2020, jf. retningslinjer for anlægsprojekter, der ved budgetvedtagelsen får godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb. Udgangspunktet er, at igangværende anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen, mens anlægspujler og ikke igangværende anlæg ikke frigives - dog med visse undtagelser. De enkelte anlægsprojekter og hvilke der frigives kan ses af oversigt vedrørende anlæg (bilag til sagen "diverse orienteringer").

   

  Takster

  Takstbladet for 2020 er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

  Takster vedrørende dagsinstitutioner og fritidsordninger samt renovation fremlægges som særskilte sager i november.

   

  På grund af den ændrede tidsplan for budgetprocessen, og deraf senere budgetvedtagelse, er det ikke muligt at få taksterne på daginstitutionsområdet behandlet på fagudvalg og ØU i november, men sagen sendes direkte til godkendelse på kommunalbestyrelsens møde den 28. november.

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelsese af garantier mv.

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti og Venstre viser et samlet kassetræk på 24,8 mio. kr. i 2020 og 27,0 mio. kr. i 2021.

   

  Ændringsforslagene fra NYT Stevns medfører ikke kassetræk i 2020 og 2021.

   

  Ændringsforslagene fra Enhedslisten medfører et samlet kassetræk på 21,8 mio. kr. i 2020 og 40,5 mio. kr. i 2021.

   

  Den indgåede budgetaftale med et kassetræk på knap 87 mio. kr. for budgetperioden medfører et øget pres på kommunens likviditet.

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen forventes at udgøre mellem 110 og 120 mio. kr. ultimo 2019 og mellem 95 og 105 mio. kr. ultimo 2020 på baggrund af de nu kendte forudsætninger. Særligt for 2020 gælder, at likviditeten vil afhænge af størrrelsen af de overførte anlægsbeløb fra 2020 til 2021, hvilket er særdeles usikkert på nuværende tidspunkt.

   

 • 482. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Nielsen (A). Mogens Hansen (1. suppleant for liste A) deltog i stedet.

   

  Ingen spørgsmål.

  Sagsfremstilling

   

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:

   

  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.

   

  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.

   

 • 483. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 484. Diverse orienteringer - KB den 5. november 2019 (Lukket)

 • 485. Underskriftsark (Lukket)