Referat

 • 347. Dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Godkendt.

 • 348. Retningslinjer for spørgetid for borgerne ifm. kommunalbestyrelsesmøder

  Resume

  Præcisering af retningslinjer for borgernes spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder. Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. Retningslinjerne godkendes

  Direktionen, 30. september 2019, pkt. 1:

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

  Forvaltningen supplerer inden KB-mødet med uddybende bemærkninger til enkelte af punkterne.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:

   

  • Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  • Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  • Du skal have bopæl i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille et spørgsmål til kommunalbestyrelsen.
  • Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune og have almen interesse for kommunens borgere.
  • Der kan ikke behandles sager i kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  • Borgmesteren kan henvise spørgsmål, der kan besvares af den kommunale administration, hertil.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  • Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  • Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  • Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.

   

 • 349. Kommuneplantillæg nr. 7 om helårsboliger - Vedtagelse

  application/pdf icon bilag_3_-_kommuneplantillaeg_nr._7.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_hoeringssvar_kommuneplantillaeg_nr._7.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_hvidbog_kommuneplantillaeg_nr._7.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_mv-screening.pdf

  Resume

  Kommuneplantillæg nr. 7 om helårsboliger har været sendt 10 uger i høring fra 6. maj til og med 8. juli 2019. Kommunalbestyrelsen skal godkende hvidbogen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. Hvidbog for Kommuneplantillæg nr. 7 om helårsboliger godkendes.

  2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen. 

  Plan, Miljø og Teknik, 24. september 2019, pkt. 348:

  1. anbefales, det anbefales samtidig at kommuneplantillægget vedtages endeligt
  2. anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Som svar til høringssvar nr. 1 henviser Varly Jensen (O) til , at lovlig eksisterende bebyggelse eller anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom den er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.

  Sagsfremstilling

  Kommuneplantillæg nr. 7 om helårsboliger har været i høring fra 6. maj - 8. juli 2019 og der er udarbejdet en hvidbog med gennemgang af de indkomne høringssvar.

   

  Kommuneplantillæg nr. 7 ændrer alle kommuneplanrammer med boligformål i byzone, så anvendelse er specificeret til helårsbeboelse.  Det sikrer de byzoneområder, der ikke er lokalplanlagt. Kommuneplantillægget tilføjer desuden en bestemmelse til retningslinjerne for byudvikling og arealudlæg, således at fremtidig byudvikling til boligformål sikres anvendt til helårsbeboelse.

  Ingen af de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 7 om helårsbeboelse i byzone.

  Nogle af temaerne i høringssvarene falder udenfor Kommuneplantillægets formål og er derfor sendt videre til Byggesag, Natur og Miljø samt Materielgården.

   

  Kort resume af høringssvarene:

   

  Høringssvar 1:

  Spørger om muligheden for at få personlig dispensation fra Kommuneplantillæg nr. 7, for at sikre sig at kunne benytte sin nuværende bolig som sommerhus i fremtiden.

   

  Høringssvar 2:

  Ønsker ikke at der bygges nye helårsboliger i samejet Sandmanden i Rødvig, der for en stor del består af gamle sommerhuse, placeret ude på klinten.

  Påpeger for øvrigt, at der intet sker i forhold til sandopfyldning på stranden og kystsikring i Rødvig.

   

   

  Politik & Borger har foretaget følgende ændringer i udkastet til Kommuneplantillæg nr. 7 om helårsboliger:

  I Kommuneplantillæg nr. 7 udgår ramme nr 8 B1, da rammen ligger i landzone og derfor ikke er omfattet af Kommuneplantillægget.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  04. december 2018, Igangsat af PMT

  01. marts 2019, KB-tema møde

  09. april 2019, vedtaget af PMT

  23. april 2019, vedtaget af ØU

  30. april 2019, vedtaget af KB

  6. maj - 8. juli 2019, Offentlig høring

  14. maj 2019, Borgermøde

 • 350. Temalokalplan nr. 195 om helårsboliger - Vedtagelse

  application/pdf icon bilag_2_-_hoeringssvar_temalokalplan_nr._195.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_hvidbog_temalokalplan_nr._195.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_mv-screening_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_temalokalplan_nr._195.pdf

  Resume

  Temalokalplan nr. 195 om helårsboliger har været sendt 10 uger i høring fra 6. maj til og med 8. juli 2019. Kommunalbestyrelsen skal godkende hvidbogen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Hvidbog for Temalokalplan nr. 195 om helårsboliger godkendes.

  2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Plan, Miljø og Teknik, 24. september 2019, pkt. 349:

  1. anbefales, det anbefales samtidig at lokalplanen vedtages endeligt
  2. anbefales. 

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Temalokalplan nr. 195 om helårsboliger har været i høring fra 6. maj - 8. juli 2019 og der er udarbejdet en hvidbog med gennemgang af de indkomne høringssvar.

   

  Temalokalplanen nr. 195 ændrer alle eksisterende lokalplaner i byzone der udlægger til boligformål, så anvendelsen er præciseret til helårsbeboelse.  Det sikrer de byzoneområder, der allerede er lokalplanlagt.

   

  Ingen af de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i Temalokalplan nr. 195 om helårsbeboelse i byzone.

  Nogle af temaerne i høringssvarene falder udenfor Temalokalplanens formål og er derfor sendt videre til Byggesag, Natur og Miljø samt Materielgården.

   

  Kort resume af høringssvarene:

   

  Høringssvar 1:

  Udtrykker håb om at planen medfører, at en ubeboet bolig på Bjælkerupvej igen bliver taget i brug som helårsbeboelse.

   

  Høringssvar 2:

  Ønsker ikke at der bygges nye helårsboliger i samejet Sandmanden i Rødvig, der for en stor del består af gamle sommerhuse, placeret ude på klinten.

  Påpeger for øvrigt, at der intet sker i forhold til sandopfyldning på stranden og kystsikring i Rødvig.

   

  Politik & Borger har foretaget følgende ændringer i udkastet til Temalokalplan 195 om helårsboliger:

  I Temalokalplan 195 udgår lokalplan nr 6-06, da denne ligger i landzone og derfor ikke er omfattet af Temalokalplanen.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen konsekvenser for budgettet.

  Historik

  04. december 2018, Igangsat af PMT

  01. marts 2019, KB-tema møde

  09. april 2019, vedtaget af PMT

  23. april 2019, vedtaget af ØU

  30. april 2019, vedtaget af KB

  6. maj - 8. juli 2019, Offentlig høring

  14. maj 2019, Borgermøde

   

 • 351. Spildevandsplan , tillæg 9, Etape A Strøby Egede

  application/pdf icon forslag_-_tillaeg_9_-_stroeby_egede_solgaardsparken.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_-_tillaeg_9.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_screening_tillaeg_9_til_spildevandsplan_2012-2020_-_rev._separatkloak_stroeby_egede_eta.pdf

  Resume

  Forslag til tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020 skal godkendes af KB, hvorefter forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Projektering af separatkloakeringen af Strøby Egede er genoptaget. Tillæg 9 udpeger en ny etape (etape A) for en del af Strøby Egede sydøst for Solgårdparken og areal for yderligere regnvandsbassinkapacitet i solgårdsparken.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende forslag til tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020 og sende udkastet i 8 ugers offentlig høring. 

  Plan, Miljø og Teknik, 24. september 2019, pkt. 356:

  1. Anbefales

   

  Der afholdes borgermøde onsdag den 30. oktober kl 19 for de borgere der bliver berørt af tillæg 9 og tillæg 10

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Strøby Egede er planlagt til separatkloakering ifølge spildevandsplan 2012-2019 samt tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen. Selve udførelsen af separatkloakeringen har, for størstedelen af Strøby Egede, dog været udsat. Projekteringen af separatkloakeringen er genoptaget, og det har medført en ændret opdeling af etaper og hvor separatkloakeringen starter.

  På den baggrund er der udarbejdet to forslag til tillæg til spildevandsplanen:  Tillæg 9 og 10.

   

  Det skal bemærkes, at dette dagsordens punkt kun omhandler tillæg 9.

   

  Tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020:

  • udpeger en ændret etapeopdeling (Etape A) for en andel af separatkloakeringen af Strøby Egede. Etape A dækker boligområder sydvest for Solgårdsparken på ca. 1 ha.
  • udlægger et område til etablering af yderligere regnvandsbassinkapacitet i Solgårdsparken. Regnvandsbassinet får udløb til Køge Bugt via samme udløbsledning som det eksisterende regnvandsbassin i Solgårdsparken.  

   

  KLAR Forsyning har en dialog med Solgårdsparkens Vennner i forhold til foretrukne placeringer af den ekstra bassinkapacitet.

   

  Tillæg 9 i forhold til den øvrige separatkloakeringen af Strøby Egede

  Som nævnt indledningsvis, er der samtidigt med tillæg 9 udarbejdet endnu et forslag til et tillæg til spildevandsplan 2012-2020, som omhandler en ændret etapeopdeling (Etape B) og ekstra bassinkapacitet i den anden ende af strøby Egede.

   

  Teknik og miljø har vurderet, at gennemførelsen af Etape A og B medfører så væsentlige ændringer i forhold til den vedtagne spildevandsplan, at det kræver en ny process med høring og vedtagelse af en opdateret spildevandsplan for separatkloakeringen. Dette skyldes, at ændringerne omfatter både opdeling og tidshorisont for udførelsen samt nye arealer til etablering af regnvandsbassin.

   

  Den resterende del af det fælleskloakerede Strøby Egede er ikke projekteret i samme detaljeringsgrad som etape A og B. Ligesom placeringen af den krævede rensekapacitet ikke er fastlagt eller dimensioneret. Separatkloakeringen af den resterende del af Strøby Egede vil blive indarbejdet i den kommende spildevandsplan 2021-2030.

   

  Det er planen, at en grov foreløbig etapeopdeling for den resterende del af Strøby Egede kan præsenteres i forbindelsen af høringen af tillæg 9 og 10. De øvrige borgere i Strøby Egede kan dermed få en ide om hvornår i processen de vil blive berørt af den allerede vedtagne separatkloakering.

   

  Det videre forløb

  Efter godkendelsen af høringsudkastet af tillægget til spildevandsplanen, skal det i 8 ugers offentlig høring. Her har borgerne mulighed for at komme med kommentarer til forslaget. Herefter skal KB godkende tillægget i sin endelige form.

   

  Spildevandsplanen bliver i høringsfasen tilgængelig i digitalform på kommunens hjemmeside på planportalen. Høringsudkastet er vedlagt i pdf, som bilag til dagsordenspunktet.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette offentliggøres sammen med høringen af tillægget.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 352. Spildevandsplan , tillæg 10, Etape B Strøby Egede

  application/pdf icon forslag_-_tillaeg_10_-_stroeby_egede_etape_b_og_bassin_i_nimgaarden_og_strandroseparken.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_tillaeg_10_-_version_2.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_screening_tillaeg_10_til_spildevandsplan_2012-2020_-_rev._separatkloak_stroeby_egede_etap.pdf

  Resume

  Forslag til tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020 skal godkendes af KB, hvorefter forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Projektering af separatkloakeringen af Strøby Egede er genoptaget. Tillæg 10 udpeger en ny etape (etape B) for boliområder i den vestlig ende af Strøby Egede og areal for yderligere regnvandsbassinkapacitet i Nimgården og Strandroseparken.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende forslag til tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020 og sende udkastet i 8 ugers offentlig høring.

  Plan, Miljø og Teknik, 24. september 2019, pkt. 357:

  1. Anbefales

   

  Der afholdes borgermøde onsdag den 30. oktober kl 19 for de borgere der bliver berørt af tillæg 9 og tillæg 10.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) vil gerne have undersøgt om der er plads til et regnvandsbassin.

   

  Sagsfremstilling

  Strøby Egede er planlagt til separatkloakering ifølge spildevandsplan 2012-2019 samt tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen. Selve udførelsen af separatkloakeringen har, for størstedelen af Strøby Egede, dog været udsat. Projekteringen af separatkloakeringen er genoptaget, og det har medført en ændret opdeling af etaper og hvor separatkloakeringen starter.

  På den baggrund er der udarbejdet to forslag til tillæg til spildevandsplanen:  Tillæg 9 og 10.

   

  Det skal bemærkes, at dette dagsordens punkt kun omhandler tillæg 10.

   

  Tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020:

  • udpeger et ændret oplandsområde (etape B) for et udsnit af Strøby Egede, som skal separatkloakeres ifølge allerede vedtaget spildevandsplan2012-2020 inkl. tillæg.
  • skaber mulighed for yderligere brug og udvidelse af eksisterende regnvandsbassin ved Nimgården regnvandshåndtering. (kloakopland 940.13)
  • skaber mulighed for yderligere brug af regnvandsbassin ved Strandroseparken (kloakopland 940.12)

   

  Regnvandsbasinner vil således modtage vand fra etape B, Nimgården og Strandroseparken. Regnvandsbassinerne får udløb til Køge Bugt via samme udløbsledning, som det eksisterende regnvandsbassin i Nimgården.

   

  KLAR Forsyning har en dialog med Nimgården og Strandroseparken i forhold til placeringer af bassinerne.

   

  Tillæg 10 i forhold til den øvrige separatkloakeringen af Strøby Egede

  Som nævnt indledningsvis, er der samtidigt med tillæg 10 udarbejdet endnu et forslag til et tillæg til spildevandsplan 2012-2020, som omhandler en ændret etapeopdeling (Etape A) og ekstra bassinkapacitet i den anden ende af strøby Egede.

   

  Teknik og miljø har vurderet, at gennemførelsen af Etape A og B medfører så væsentlige ændringer i forhold til den vedtagne spildevandsplan, at det kræver en ny process med høring og vedtagelse af en opdateret spildevandsplan for separatkloakeringen. Dette skyldes, at ændringerne omfatter både opdeling og tidshorisont for udførelsen samt nye arealer til etablering af regnvandsbassin.

   

  Den resterende del af det fælleskloakerede Strøby Egede er ikke projekteret i samme detaljeringsgrad som etape A og B. Ligesom placeringen af den krævede rensekapacitet ikke er fastlagt eller dimensioneret. Separatkloakeringen af den resterende del af Strøby Egede vil blive indarbejdet i den kommende spildevandsplan 2021-2030.

   

  Det er planen, at en grov foreløbig etapeopdeling for den resterende del af Strøby Egede kan præsenteres i forbindelsen af høringen af tillæg 9 og 10. De øvrige borgere i Strøby Egede kan dermed få en ide om hvornår i processen de vil blive berørt af den allerede vedtagne separatkloakering.

   

  Det videre forløb

  Efter godkendelsen af høringsudkastet af tillægget til spildevandsplanen, skal det i 8 ugers offentlig høring. Her har borgerne mulighed for at komme med kommentarer til forslaget. Herefter skal KB godkende tillægget i sin endelige form.

   

  Spildevandsplanen bliver i høringsfasen tilgængelig i digitalform på kommunens hjemmeside på planportalen. Høringsudkastet er vedlagt i pdf, som bilag til dagsordenspunktet.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette offentliggøres sammen med høringen af tillægget.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 353. Sundhedspolitik 2019-2022 - godkendelse

  application/pdf icon sundhedspolitik_stevns_kommune_2019-2022.pdfapplication/pdf icon opsamling_af_hoeringssvar_paa_udkast_til_sundhedspolitik.pdfapplication/pdf icon procesplan_for_implementering_af_stevns_kommunes_sundhedspolitik_2019-2022_sept._2019.pdf

  Resume

  Sundhedspolitik 2019-2022 for Stevns Kommune fremlægges til godkendelse. Politikken er udarbejdet på baggrund af en bred inddragende proces, hvor politikere, borgere og fagproffesionelle har bidraget.

   

  Politikken har været i høring i MED, Ældreråd, Handicapråd, ligesom der har været en borgerhøring via stevns.dk.

  Der er ikke modtaget nogle høringssvar via stevns.dk. Øvrige høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i det oprindeligt fremlagte udkast til Sundhedspolitik. 

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via CG, DIR, SSU og ØU, at

  1. godkende Sundhedspolitik 2019-2022
  2. godkende forslag til procesplan 

   

  Chefgruppen, 9. september 2019, pkt 4

  Drøftet input fra medarbejdersiden i Hoved-MED.

   

  Vedrørende ordet "læring", så fastholde brugen af ordet, som også indgår i KL's materiale mv.

   

  CG mener at Sundhedspolitiken er borgerrettet, som den skal være.

   

  I forhold til rusmidler som særligt fokusområdet, så ligger der i politikken den antagelse, at indsatserne omkring rygning og alkohol også forebygger denne del.

   

  Direktionen, 9. september 2019, pkt 2

  Henviser til CG's bemærkninger. 

  Social og Sundhed, 23. september 2019, pkt. 197:

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  ad 1) Anbefales.

  ad 2) Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  SSU's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) vil gerne have en løbende orientering.

  Sagsfremstilling

   

  Sundhed & Omsorg har på baggrund af KB's prioriteringer på temamøde den 28. marts udarbejdet en ny sundhedspolitik for Stevns Kommune.

   

  Processen med at formulere en ny sundhedspolitik blev igangsat af SSU i foråret 2018 og havde til formål at involvere chefer, ledere, medarbejdere, fagdudvalg og MED-udvalg. Borgere blev invorveret via et borgermøde og et møde med Ungerådet.

   

  Processen blev afsluttet med et temamøde for KB den 28. marts, hvor professor Tine Curtis fra Center for Forebyggelse i Praksis præsenterede, hvordan vi kan arbejde med sundhed og trivsel i hele kommunen. Med baggrund i dette indlæg og input fra dialogmøder i centre og fagudvalg og borgermøderne drøftede KB spørgsmålene: 'Hvilke sundhedsudfordringer kræver politisk handling?' og 'Hvad kræver det af os som politikere?'.

   

  Selve sundhedspolitikken er kort. Sundhedspolitikken følges op af et handleplankatalog for hvert af de politiske fokusområder med forslag til indsatser på tværs af centre og fagudvalg og med fælles mål og indikatorer. Arbejdet med at nå målene følges løbende, og der laves årlige opfølgninger på, hvor langt vi er nået. Ansvaret for opfølgningen påhviler centerchefer og fagudvalg.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes økonomi.

 • 354. Delegationsplan i f. m. ekspropriationsbeslutning efter vejloven - ændring

  application/pdf icon dagsordenspunkt_ekspropriationsbeslutning_stevnsvej_116_og_126_behandlet_paa_moedet_23._maj_2019_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2019.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_ekspropriationsbeslutning_vedr._krydsombygninger_paa_stevnsvej_i_stroeby_egede_behandlet_paa_moedet_21._marts_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommuna.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_med_beslutning_fra_moede_den_17-12-2015_i_kommunalbestyrelsen.pdfapplication/pdf icon cykelsti_hellested_til_haarlev_-_ekspropriationsbeslutning.pdfapplication/pdf icon ekspropriationsbeslutning_-_dobbeltrettet_cykelsti_fra_maglebyvej_til_kirkevej.pdf

  Resume

  KB skal beslutte at ændre delegationsplanen for kommunen således, at ekspropriationsbeslutning efter vejloven indstilles af forvaltningen direkte til kommunalbestyrelsen

  i overensstemmelse med hidtidig praksis.

  Indstilling

  Teknik & Miljø instiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. kommunens delegationsplan for indstilling af ekspropriationsbeslutning ændres, så ekspropriationsbeslutning fremadrettet indstilles til kommunalbestyrelsen direkte fra forvaltningen i overensstemelse med hidtidig praksis.

  Plan, Miljø og Teknik, 24. september 2019, pkt. 361:

  1. anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø blevet opmærksom på, at kommunens delegationsplan for så vidt angår ekspropriationsbeslutning efter vejloven ikke er i overensstemmelse med den praksis, der er anvendt siden 2011. Praksis har været, at ekspropriationsbeslutningen i forbindelse med arealerhvervelse efter vejloven er blevet indstillet direkte fra forvaltningen til kommunalbestyrelsen.

   

  Ekspropriationsbeslutningen er et retligt punktum i ekspropriationsprocessen, som bestemmer, at de nødvendige arealer til et anlægsprojekt vej, cykelsti eller lignende er eksproprieret. Beslutningen kan tidligst træffes 4 uger efter afholdelse af åstedsforretningen og i praksis er åstedsforretningen således planlagt ca. 6 uger før et kommunalbestyrelsesmøde, så der er tid til at skrive indstillingen og indarbejde lodsejernes evt. kommentarer og bemærkninger til projektet. Når ekspropriationsbeslutningen er truffet og meddelt lodsejerne er der 4 ugers klagefrist for så vidt angår retlige spørgsmål og anlægsarbejderne kan ikke påbegyndes før denne klagefrist er udløbet, medmindre der er indgået forlig med lodsejerne eller de ved åstedsforretningen har erklæret sig indforstået med projektet.

   

  Den hidtidige praksis har gjort det muligt at planlægge og gennemføre den retlige ekspropriationsproces på ca. 14 uger. Som  konsekvens af delegationsplanen, som angiver, at ekspropriationsbeslutningen skal via fagudvalg og økonomiudvalg, vil denne proces blive forlænget med yderligere 4 uger. Det er forvaltningens vurdering, at delegationsplanen for så vidt angår insdtilling af ekspropriationsbeslutning efter vejloven bør ændres, så den er i overensstemmelse med hidtidig praksis. Sagen er vedlagt 5 eksempler på tidligere ekspropriationsbeslutninger fra 2011 og fremefter alle indstillet direkte til kommunalbestyrelsen.

  Lovgrundlag

  lov om offentlige veje

  Økonomi

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen

 • 355. Scenarier for nyt plejecenter

  application/pdf icon kilde_3_model_og_overvejelser_-_friplejehjem_i_greve.pdfapplication/pdf icon kilde_4_modeller_for_samarbejde_med_friplejeleverandoer.pdfapplication/pdf icon kilde_8_artikel_i_nyhedsmagasinet.pdfapplication/pdf icon kilde_9_friplejeboligloven.pdfapplication/pdf icon nyt_plejecenter_-_oekonomi_ved_hhv._friplejehjem_og_alment_plejehjem.pdf

  Resume

  Der gives i sagen en gennemgang af fordele og ulemper ved at opføre det nye plejecenter i Store Heddinge som enten friplejecenter eller alment plejecenter.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. det besluttes, om der skal arbejdes i retning af, om de nye plejeboliger skal etableres som almene plejeboliger eller som friplejeboliger
  2. konskevenserne heraf indarbejdes i budgettet

   

   

  Direktionen, 16. september 2019, pkt. 2:

  Oversendes til politisk behandling.

  Social og Sundhed, 23. september 2019, pkt. 206:

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Udvalget anbefaler, at der arbejdes i retning af at det nye plejecenter opføres som almene boliger. Udvalget peger på en model, hvor boligselskabet opfører boliger og servicearealer.

  Udvalget anbefaler, at den vedtagne tids- og procesplan for etablering af nyt plejecenter genoptages.

   

  Udvalget ser muligheden for at etablere et friplejehjem som en interessant mulighed på sigt. Jan Jespersen (Ø) kan ikke anbefale, at der etableres et friplejehjem.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  SSU's indstillinger anbefales.

   

  Mogens Haugaard (N) ser fortsat gerne, at der igangsættes etablering af et plejehjem allerede nu.

  Varly Jensen (O) efterlyser et beslutningsgrundlag med både indtægter og udgifter for begge modeller.

  Sagsfremstilling

  Det er tidligere besluttet, at der skal opføres et nyt plejehjem i Stevns Kommune. Det skal besluttes, om der skal skal arbejdes videre med etableringen af det nye plejehjem som et alment plejehjem, eller om det skal etableres som et friplejehjem.

   

  Alt efter hvilket scenarie der besluttes, skal der på kommende møder tages stilling til tids- og procesplan, ejerforhold og/eller udbudsform og udbudsvilkår.

   

  Scenarie 1, Friplejehjem:

   

  Fonde, selvejende institutioner og andre private leverandører har mulighed for at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale plejehjem. Hjælp og pleje tager udgangspunkt i kommunens serviceniveau. Friplejeboligleverandøren skal være certificeret af Sundhedsstyrelsen til at levere ydelser som personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens regler. En friplejeboligleverandør kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at kommunen får anvisningsret til boligerne (dvs. at de bliver en del af den kommunale boligforsyning, hvilket de ellers ikke er). Hvis vi vælger at have anvisningret, skal der deponeres et beløb svarende til at boligerne blev etableret som almene boliger. Derudover hæfter vi for tomgangsleje.

  Taksten for pladserne beregnes ud fra hvad det i gennemsnit koster at levere servicelovsydelserne personlig hjælp & pleje, praktisk hjælp og træning i en kommunal plejebolig i beliggenhedskommunen. Det vil derfor i princippet koste det samme hvis en borger flytter på friplejehjem, som hvis borgeren flyttede i kommunal plejebolig. Opmærksomheden henledes dog på, at omkostninger som f.eks. afskrivning af grundkapital, inventar m.v. skal indregnes i den takst, som kommunen afregner til friplejehjemmet, og dermed vil disse omkostninger - som normalt findes i det kommunale omkostningsregnskab på finansieringssiden - her komme til at belaste servicerammen. Kommunen og leverandøren kan frivilligt aftale en eller flere takster for friplejeboligen. Hvis en borger udefra flytter på friplejehjem på Stevns, vil det være Stevns Komune, som finansierer de ydelser, som ikke er indeholdt i taksten. Dette er blandt andet ydelser efter sundhedsloven.

  Omkring byggeriet anslås det, at det færdige byggeri kan stå klart knap 2 år efter vedtagelse af ny lokalplan.

  Hvis det besluttes, at det nye plejecenter skal opføres som friplejeboliger på en kommunalt ejet grund, skal der efterfølgende tages stilling til udbudskriterier. Stevns Kommune kan på den måde få indflydelse på, hvordan byggeriet opføres, og hvem der kan komme i betragtning. Hvis leverandør og bygherre ikke er den samme, baserer bindingen imellem disse to sig på en langvarig lejekontrakt på 15 år. Kommunen har ingen indflydelse på forholdet imellem disse to parter, hvis der skulle opstå uenighed i perioden.

  Til orientering, er der som bilag vedlagt baggrundsnotater omkring friplejehjem fra Greve og Frederikssund Kommuner.

   

  Økonomiske fordele - uden anvisningsret ud over 3 år:

  • Kommunen er ikke forpligtet til at betale tomgangsleje for ikke-udlejede boliger
  • Kommunen kan undgå en udgift til anlæg af plejecenter og kan undgå at skulle deponere et beløb svarende til anlæg af servicearealer, hvis et alment boligselskab skal opføre plejecentret
  • Kommunen kan ved en friplejemodel opnå en indtægt ved salg af den valgte grund fratrukket nødvendige omkostninger ved salg.

   

  • Der vil ved denne løsning ikke være udgifter til deponering.

   

   Andre fordele:

  • Ved ikke-støttet byggeri, bliver boligerne attraktive, da der ikke opkræves beboerindskud. Dog har friplejehjemmet lov til at opkræve et depositum svarende til op til 3 måneders husleje.
  • Borgerens frie valg udvides og kan ses som et gode for borgeren, idet der ligeledes er mulighed for tilkøb af ydelser.

   

  Økonomiske ulemper:

  • Udgifter efter sundhedsloven betales af opholdskommunen. Det betyder, at Stevns Kommune skal betale for fx sygepleje til alle beboere; også borgere fra andre kommuner.
  • Der er forskellige vurderinger af, om friplejehjem er dyrere eller billigere end kommunalt drevne plejecentre.

   

  Andre ulemper:

  • Ingen styring hverken under byggeri eller driften af centret.
  • Hvis kommunen vil undgå at deponere, mister kommunen samtidig retten til at anvise visiterede borgere til friplejehjemmet, ud over de 3 første år, hvor der kan indgås en midlertidig anvisningsaftale
  • Der findes endnu ikke så mange erfaringer med friplehjem, herunder erfaringer med hvis leverandøren går konkurs eller mister sin certificering.
  • Kommunen har ikke mulighed for at pålægge operatøren at indgå i et udviklingsarbejde om pleje- og sundhedsydelser og tilrettelægelse heraf

   

  • Risiko for overkapacitet af kommunale plejeboliger, hvis den samlede boligkapacitet overstiger behovet. Det bliver sværere at styre den samlede kapacitet på området
  • Hvis friplejehjemmet ikke opleves attraktivt for borgerne, skal kommunen i henhold til plejeboliggarantien skaffe et passende antal plejeboliger på anden vis.
  • Der kan være mere administration og visitation forbundet med et friplejehjem
  • Friplejehjem kan afvise at leje ud til borgere, ligesom loven giver mulighed for at opsige borgere, som ikke vil modtage den pleje, de er visiteret til
  • Afskrivninger på bygninger og inventar indregnes i taksten og bliver derved en serviceudgift for kommunen

   

  Scenarie 2, Alment plejehjem (enten som boligselskab eller selvejende institution):

  I de såkaldte plejecentre bor beboerne i plejeboliger. Plejeboligerne er indrettet med henblik på at betjene personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Plejeboliger etableres efter almenboligloven, og er en del af den kommunale boligforsyning, og de kan være drevet både af kommunen, en selvejende almen ældreboliginstitution, en almen boligorganisation eller en selvejende institution.

  Plejeboligerne kan opføres som kommunalt ejede plejeboliger eller de kan opføres af et alment boligselskab, en selvejende almen ældreboliginstitution eller en selvejende institution. I alle tilfælde skal boligerne drives i henhold til lov om almene boliger.

  Ved opføresle efter almenboligloven skal Stevns Kommune finansiere grundkapitalindskud og etablering af servicearealer. Der er i budget 2019-2022 anslået, at der skal bruges 14,4 mio. kr. til grundkapitalindskud og 12,0 mio. kr. til servicearealer til det samlede byggeri af 55 plejeboliger. I alt 26,4 mio. kr.

  Økonomiske fordele:

  • Der kan være en driftsøkonomisk fordel ved at de forskellige ydelser leveres af kommunens personale.

  Andre fordele:

  • Beboerne får beboerdemokratiske rettigheder og det vil være muligt at have indflydelse på styringen af plejehjemmet, samt aktiviteter og samarbejde på tværs.

  Økonomiske ulemper:

  • Stevns Komune skal indskyde 10% af byggesum (grundkapital)
  • Stevns Kommune skal stille garanti for den del af byggesummen som overstiger 60%, garantien optages i regnskabet.
  • Hvis Stevns Kommune lejer sig ind på plejecentret, skal der deponeres for det beløb som svarer til byggesummen for servicearealerne. Deponeringen betales af kassebeholdningen, men føres tilbage over 25 år i forhold til gældende afskrivningsregler.
  • Hvis Stevns Kommune selv bygger servicearealerne, skal udgiften findes på anlægsbudgettet og der skal ikke deponeres.
  • Kommunen er forpligtet til at betale tomgangsleje for ikke-udlejede boliger

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af Lov om Social Service (Servieloven).

   

  • Bekendtgørelse af Lov om friplejeboliger

   

  • Bekendtgørelse af Lov om almene boliger m.v.

   

   

  Økonomi

  Der er i det nuværende budget afsat anlægsmidler til grundkapital og servicearealer på 11,9 mio. kr. vedr. etablering af etape 1 (20 boliger). Derudover er udgiften til etape 2 (35 boliger) sat til opførelse i 2024 og 2025 til en samlet omkostning på 14,5 mio. kr. Det er forudsat, at boligerne etableres efter almenboligloven. Ved etablering som friplejehjem uden anvisningsret skal der ikke afsættes anlægsmidler til grundkapitalindskud og servicearealer.

   

  Plejecentret forudsættes opført på kommunalt ejet grund ved siden af Stevnshøj. Det er i budgettet anslået, at grunden kan sælges for i alt 3,0 mio. kr. Ved etablering som friplejehjem kan denne indtægt finansiere den nødvendige rådgivning i forbindelse med lokalplan, udbud, aftaleindgåelse m.v.

   

  Skematisk overblik over fem økonomiske scenarier omdeles på SSU-mødet 23. september og vedhæftes efterfølgende sagen.

 • 356. 1. behandling af budget 2020-2023

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2020_v3-_oeu.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_indarbejdede_aendringer_v3.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_ud_over_vedtaget_service_v3.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_lov_og_cirkulaere_v3.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_balanceforslag_v3.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_anlaeg_-_v2_pdf.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_afledt_drift_-_v2_pdf.pdfapplication/pdf icon oeu-ssu-aet-pmt_-_hoeringssvar_-_budget_2020.pdfapplication/pdf icon udtalelser_fra_med-udvalg_i_administrationen.pdfapplication/pdf icon budgetforudsaetninger_-_budget_2020.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_-_budget_2020.pdfapplication/pdf icon lov_og_cirkulaere_-_budget_2020.pdfapplication/pdf icon ud_over_vedtaget_service_-_budget_2020.pdfapplication/pdf icon balanceforslag_-_budget_2020.pdfapplication/pdf icon anlaeg_-_budget_2020.pdfapplication/pdf icon finansiering_budget_2020-2023.pdfapplication/pdf icon renter_og_afdrag_budget_2020-2023.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_modtaget_foer_26.09.19.pdfapplication/pdf icon takstblad_til_1._behandling_af_budget_2020.pdfapplication/pdf icon ansoegning_om_tilskud_efter_ss_19.pdfapplication/pdf icon ansoegning_om_tilskud_efter_ss_16.pdf

  Resume

  Administrationen har udarbejdet et administrativt budgetoplæg for 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023. 

  Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af oprindeligt budgetforslag for 2020, med nyt skøn for finansiering, ændringer som følge af demografisk udvikling, tilpasninger for at opretholde vedtaget serviceniveau samt forventninger til udviklingen i de kommunale udgifter og indtægter.  

   

  Indstilling

  Det indstilles til KB via ØU, at:

  1. Udvalget behandler Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020-2023
  2. Udvalget behandler det samlede budgetforslag for 2020-2023 og videresender til 1. behandling i KB
  3. Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  4. Skattesatserne vedrørende indkomsskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift holdes uændret i forhold til 2019
  5. Opkrævningstidspunktet for ejendomsskatter ændres til februar og juli i 2020 og januar og juli fra og med 2021
  6. Der optages lån på 2,6 mio. kr. i 2020 vedrørende indefrosset provenu af ejendomsskatter
  7. Balanceresultaterne (over- og underskud) for 2020 samt overslagsårene 2021-2023 finansieres ved regulering af kasebeholdningen
  8. Politiske ændringsforslag fremsendes til Økonomi senest den 22. oktober kl. 12

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Ad. 1 Fremsendes til politisk drøftelse, jf. ØU's tidligere beslutning.

  Ad. 2 Fremsendes til politisk behandling i forbindelse KB's 1. behandling. Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) kunne ikke anbefale forslaget.

  Ad. 3 Anbefales.

  Ad. 4 Anbefales.

  Ad. 5 Anbefales. Mogens Haugaard (N) og Varly Jensen (O) kan ikke anbefale dette.

  Ad. 6 Anbefales. Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) kan ikke anbefale dette.

  Ad. 7 Anbefales indtil videre.

  Ad. 8 Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Det administrative budgetoplæg for 2020-2023 til 1. behandling er udarbejdet på baggrund af resultaterne for Stevns Kommune af økonomiaftalen for 2020 samt fagudvalgenes behandlinger af budgettet.

  Budgetoplægget 2020 og overslagsår viser følgende væsentlige hovedtal:

  Samlet resultat af administrativt budgetoplæg for 2020-2023:  

   

  Udgangspunktet for det administrative budgetoplæg er, at der ikke er medtaget driftsforslag ud over vedtaget serviceniveau, heller ikke balanceforslag og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram er medtaget, da de endelige forslag vil afhænge af den politiske prioritering i forbindelse med den videre budgetbehandling. Vedrørende anlæg er der kun indarbejdet anlægsforslag vedrørende igangværende anlæg. Det anlægsniveau, der fremgår af ovenstående resultatopgørelse er således særdeles lavt.

   

  Budgetoplægget medfører et en strukturel balance på 40,3 mio. kr. i 2020 og en forbedring af kassebeholdningen på 17,0 mio. kr. i 2020 og 9,2 mio. kr. i 2021.

   

  Fagudvalgene har behandlet budget 2020-2023 på udvalgenes møder i juni, august og september. Beslutningerne/anbefalingerne herfra fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

   

  Budgetmaterialet kan ligeledes ses i den elektroniske budgetmappe i Prepare under Budget 2020. Budgetmappen vil løbende vil blive opdateret, hvis der kommer ændringer eller nye forslag til budgetmaterialet. Materialet i budgetmappen samt det udsendte regneark til politisk prioritering medtager fagudvalgenes anbefalinger vedrørende balanceforslag, lov- og cirkulæreændringer samt forslag ud over vedtaget service - det afviger derfor fra det her viste administrative budgetoplæg.

   

  Indarbejdede ændringer i budgetoplægget

  Der er i budgetoplægget indarbejdet ændringer inden for vedtaget serviceniveau på netto 11,0 mio. kr. i 2020 og 20,1 mio. kr. i 2021.

  De indarbejdede ændringer omfatter:

  • Demografisk betingede udgifter på 4,0 mio. kr.
  • Overførselsudgifter på -9,3 mio. kr.
  • Ændringer inden for vedtaget serviceniveau på 16,2 mio. kr.

   

  Lov- og cirkulæreændringer

  Der er forslag vedrørende lov- og cirkulæreændringer for i alt 1,9 mio. kr. i 2020 og 2021. Forslagene er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg, men indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering.

   

  Serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau

  Der er udarbejdet forslag vedrørende serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau for samlet set 11,9 mio. kr. i 2020 og 12,0 mio. kr. i 2021. Forslagene er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg, men indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering.

   

  Balanceforslag

  Der er udarbejdet balanceforslag for samlet set 28,0 mio. kr. i 2020 og 41,4 mio. kr. i 2021.

  Forslagene er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg, men indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering.

    

  Serviceudgifter

  KL´s vejledende serviceramme for Stevns Kommune udgør 963,1 mio. kr. i 2020, inklusiv aftalt løft på 1,7 mia. kr. på landsplan. I budgetoplægget udgør serviceudgifterne 967,7 mio. kr., svarende til en overskridelse af den vejledende serviceramme på 4,6 mio. kr. svarende til 0,5 %. Servicerammen beregnes på baggrund af indeværende års budget og det generelt lave serviceniveau i Stevns Kommune, betyder således, at den tekniske serviceramme er tilsvarende lav

   

  Skatter og tilskud

  Vedrørende finansieringen er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag.

   

  Derudover er indregnet provenu på 2,6 mio. kr. fra lånoptagelse til at finansiere indefrysningen af provenu fra grundskyld.

   

  Der er forudsat, at skattesatserne vedrørende indkomstskatter og ejendomsskatter holdes uændret i forhold til 2019.

   

  Der anbefales statsgaranti fremfor selvbudgettering, da de samlede indtægter fra skatter og tilskud er 1,5 mio. kr. større ved valg af statsgaranti end skønnet ved valg af selvbudgettering i 2020. (se bilag om finansiering).

   

  Hidtil har ejendomsskatter været opkrævet medio februar og medio august. Af hensyn til kommunens likviditet, som sædvanligvis er meget belastet i januar hvert år, og af hensyn til rationel tilrettelæggelse af de samlede opkrævningsopgaver i kommunen, så foreslås det,at ejendomsskatterne fremover opkræves primo januar og primo juli. I 2020 opkræves dog i februar og juli af hensyn til borgenes økonomiske planlægning, mens omlægningen slår fuldt igennem i 2021. Herefter opkræves ejendomsskat i januar og juli. Det kan oplyses, at Køge Kommune opkræver tilsvarende i januar og juli.

   

  Bufferpulje

  Det skal overvejes, om der er af hensyn til budgettets samlede robusthed skal indarbejdes en større bufferpulje end der p.t. ligger i budgetforslaget. Den udgør 5,0 mio. kr. i det nuværende budgetoplæg. Flere områder, ikke mindst ældreområdet, kan risikere at medføre betydelig uforudset opdrift i 2020. En øget bufferpulje vil øge den samlede robusthed og vil desuden tjene som sikring mod regnskabssanktion. En øget bufferpulje vil formelt kunne tjene til overskridelse af den tekniske serviceramme, men vil til gengæld også tjene til at øge den samlede serviceramme i kommende år.

   

  Øvrige forhold

  Der er frist for indmeldinger af påtænkte skatteændringer til Social- og indenrigsministeriet den 1. oktober. Der er derfor administrativt indmeldt en eventuel stigning i kommuneskatten på 0,9 % svarende til 35 mio. kr. (dog mindre i de første år, hvor der modregnes jf. Økonomiaftalen). Denne indmelding er ikke bindende for kommunen i nedadgående retning, men det er mere uklart, hvordan en eventuelt højere stigning vil skulle håndteres. Indmeldingen er alene foretaget for at give Kommunalbestyrelsen flest mulige handlemuligheder i den igangværende budgetlægning. Der er en række krav tilknyttet den pulje til skattestigninger, som er afsat og endeligt er den i aftalen betinget af at andre kommuner sætter skatten ned.

   

  Stevns kommune har indsendt ansøgninger i såvel den landsdækkende pulje som til den pulje, der gælder Hovedstadsområdet. Vi har ansøgt om 35 mio. kr. i begge puljer. Det må forventes, at puljerne vurderes samlet. Der forventes svar på ansøgninger den 7. oktober.  Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

   

  Der er ikke indarbejdet forventede indtægter fra disse puljer i administrationens forslag.

   

  Likviditet

  Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder) viser en gennemsnitlig likviditet på i alt 128,8 mio. kr. ultimo august 2019.

  På baggrund af BOP 2 med et forventet træk på kassebeholdningen på 48,6 mio. kr. samt budgetforslaget for 2020 vil kommunens likviditet være faldende i resten af 2019 og 2020. Den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre 100-110 mio. kr. ved udgangen af 2019 og 70-80 mio. kr. ved udgangen af 2020, ved et forudsat anlægsniveau på ca. 50 mio. kr. i 2020. Der skal ved budgetlægningen for 2020 være stor opmærksomhed på den forventede likviditet ultimo 2020.

   

  Videre proces

  Forslag til budget for 2020 fremsendes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. oktober 2019.

  Budgetforslaget skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen og 2. behandling er fastsat til den 5. november 2019.

     

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr.  om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. BEK nr. 830 af 21/06/2018 § 2, 16 skal lånene vedr. grundskyld optages i det enkelte regnskabsår, der er tage om nettotilgangen der kan lånoptages.

  Hvis det ønskes at benytte sig af muligheden for lånoptagelse, skal der senest den 31. marts efter regnskabsåret være truffet beslutning om dette i KB.

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og bilag hertil.

  Budgetoplægget til 1. behandling viser en forbedring af kassebeholdningen på 17 mio. kr. i 2020 og 9,2 mio. kr. i 2021.

  I den økonomiske politik er fastsat et mål om en strukturel balance på 50 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet på mindst 80 mio. kr.

   

 • 357. Strøby Børnehave - anlæg af frokostkøkken (Lukket)

 • 358. Flytning af Børnehave Øst - Hårlev (Lukket)

 • 359. Hotherskolen/SFO renovering - anlægsbevilling (Lukket)

 • 360. Psykiatricenter Brohøj - frigivelse af anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til etablering af Brohøj Psykiatricenter hos Sundhed og Omsorg. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 500.000 kr. som er afsat i budget 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af Brohøj Psykiatricenter
  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 500.000 kr., som er afsat i budget 2019

  Direktionen, 9. september 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 23. september 2019, pkt. 192:

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Sundhed & Omsorg henviser til tidligere begrundet ansøgning om, og efterfølgende bevilget afsættelse af rådighedsbeløb i budget 2019 til etablering af Brohøj Psykiatricenter i tilknytning til allerede etablerede botilbud i tidligere plejecenter Brohøj i Klippinge.

   

  De fysiske rammer på Brohøj inviterer til alle aldersgrupper, og det er hensigten at skabe et hjemligt miljø, hvor borgere og pårørende føler sig velkomne. Brohøj fremtræder dog noget nedslidt hvorfor der er behov for ny - indretning og tilpasning af rammerne for de nye aktiviteter.

   

  Det er forventningen, at det nye psykiatricenter med tiden vil omfatte en række aktiviteter og tilbud, som vil medvirke til at forebygge på psykiatriområdet til gavn for både borgere, pårørende og kommunen:

  • Rådgivning og vejledning indenfor udvalgte åbningstider
  • Afholdelse af korte kurser i tackling af bestemte psykiske eller sociale udfordringer
  • Telefoniske eller video samtaler udenfor normal åbningstid ved akut opstået behov
  • Aflastningsplads til brug for overnatning ved opstået behov for tryghed
  • Udredningsplads i forbindelse med udskrivning fra psykiatrien
  • Træningsplads i forbindelse med ADL før udflytning i egen bolig
  • Café / netværk for brugere og pårørende
  • Bruger-underviser opkvalificering (fælles efteruddannelse borger og medarbejder)

   

  De forventede udgiftsposter fordeler sig således, idet opmærksomheden henledes på, at der fortsat er uafklarede sådanne:

   

   

   

  Aktivitet

  Anvendelse

  Beløb i DKK

  Åben rådgivning

  Maling, gardiner, Borde, stole, projektor, lærred

  110.000

  Døgn/akutrådgivning

  Udstyr til videosamtaler, nye telefoner (personale på Brohøj skal på sigt varetage døgnbemanding, uden for almindelig dagsåbning hvilket kræver bedre telefoner samt telefonsystem)

  75.000

  Gruppe-/café netværk

  Undervisningsmateriale og indretning af Caféområde

  25.000

  Træning/ undervisning i håndtering af økonomi og offentlige instanser + det fælles tredje

  6 PC plus tilhørende borde og stole

  75.000

  Tackle kurser

  Undervisningsmateriale til kurser til borgere

  30.000

  Kreative aktiviteter

  Krea materialer, Værksted, Træningsmaskiner,

  Sanserum, Musik

  75.000

  Aflastningspladser

  Indretning af 2 lejligheder til aflastning:

  Møbler, lamper, gardiner, service og køkkenting

  Badeforhæng og skabe

  30.000

  Træning i ADL

  Inventar til fælleskøkken

  10.000

  Generel opfriskning øvrige arealer

  Gardiner, Lamper, Maling af områder ud over fællesarealer i grupperne, Maling af døre, karme og fodpaneler, Havemøbler, Pynt til vægge

  Service, Krukker og planter til udendørs brug

  Skabe/kommoder til opbevaring

  50.000

  Ekstern information

  Informationsmateriale til lokalsamfundet og samarbejdspartnere

  20.000

   

  I alt DKK

  500.000

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi, da rådighedsbeløb på 500.000 kr. er afsat i budget 2019.

 • 361. Nyt IT Hjælpemiddelsystem - frigivelse af anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til nyt IT Hjælpemiddelsystem til Sundhed & Omsorg. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 548.000 kr., som er afsat til nyt IT Hjælpemiddelsystem i budget 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 548.000 kr. til nyt IT Hjælpemiddelsystem
  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 548.000 kr., som er afsat til nyt IT Hjælpemiddelsystem i budget 2019

  Direktionen, 9. september 2019, pkt. 3:

  Anbefales.

   

  Sundhed & Omsorg har den 10. september følgende tilføjelse til sagen:

  Den eksisterende KMD Care Hjælpemiddel løsning er opsagt af leverandøren, idet produktet nedlægges og ophører i drift.

   

  Sundhed & Omsorg havde en SKI 02.19 kontraktforlængelse frem til og med den 30. juni 2019.

   

  Sundhed & Omsorg var af leverandøren af det eksisterende system, KMD A/S med KMD Care ASP, orienteret om at samme ville tilendebringe drift af KMD Care per 30. september 2019 og indvilgede i at forlænge kontrakten til og med da.

   

  Det har dog, efter underskrift med den kommende leverandør på Hjælpemiddelområdet, vist sig at kontrakten kunne forlænges yderligere på grund af ændrede markedsvilkår.

  Den kommende leverandør, Systematic A/S, havde kun mulighed for at implementere Stevns Kommune på CURA Hjælpemiddel i september måned 2019. Anden, og efterfølgende, implementeringsperiode kunne ikke garanteres.

  Social og Sundhed, 23. september 2019, pkt. 193:

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Sundhed & Omsorg henviser til tidligere begrundet ansøgning om, og efterfølgende bevilget afsættelse af rådighedsbeløb i budget 2019 til implementering af IT-system løsning for håndtering af Hjælpemidler på sundheds- og omsorgsområdet.

   

  Sundhed & Omsorg har, idet der endnu ikke forefindes udviklet snitflade mellem allerede implementeret sundheds- og omsorgssystem, CURA Omsorg, til eksterne systemløsninger på området, valgt at indgå leveringsaftale med Systematic A/S omkring CURA Hjælpemiddel.

   

  Systemet er i implementeringsproces med forventelig ibrugtagningsdato i produktion den 1. oktober 2019.

   

  De forventede udgiftsposter fordeler sig således, idet opmærksomheden henledes på, at der fortsat er uafklarede sådanne:

  (Disse fremgår af nedenstående, er i kursiv, og er således anslåede)

   

  Aftalepart

  Beskrivelse

  Beløb i DKK

  Systematic A/S

  Tillægsaftale CURA Hjælpemiddel

  295.000

  XSD V/Mikkel Viggers

  Konvertering og mapning af data

  128.579

  Delfi Technologies A/S

  Scannere/Mobilenheder til depothåndtering

  27.180

  KMD A/S

  Exit Data udlevering

  44.000

  Systematic A/S

  Evt. 2. prøvekonvertering

  43.000

  Systematic A/S

  Sletning af data oprettet i CURA Omsorg

  10.000

   

  I alt DKK

  547.759

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi, da rådighedsbeløb på 548.000 kr. er afsat i budget 2019.

 • 362. Indkøb af nye beholdere - renovation - anlægsbevilling

  Resume

  Den 29. november 2018 vedtog KB, at Stevns Kommune skal have en ny og udvidet affaldsordning, hvor seks fraktioner (rest, mad, plast, metal, papir og glas) indsamles direkte hos borgerne. Ordningen kræver indkøb af ca. 30.000 beholdere. Indkøbet har været i EU udbud og indkøbet af beholdere starter op i 2019.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til indkøb af renovationsbeholdere til ny renovationsordning med opstart 1. maj 2020
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 10 mio. kr., som er afsat i budget 2019. 

  Plan, Miljø og Teknik, 24. september 2019, pkt. 358:

  1. anbefales.
  2. anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Budget 2019 indeholder et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til delvis finansiering af indkøb af 30.000 beholdere. Beholderindkøbet har været i EU-udbud sommeren 2019, hvor 2 leverandører har budt på opgaven. Udbudsresultat på beholdere er på 12,1 mio. kr. Derudover kommer ekstra udgifter til levering, montering, indkøb, afhentning af gamle spande, levering af madspande og poser, information mm. Ekstraudgiften på ca. 5,9 mio. kr. medtages i budget 2020.

   

  Indkøb af beholdere samt udgifter til kørsel og indsamling indregnes i taksterne for renovation som skal til politisk godkendelse i november.

   

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 10 mio. kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Indkøb af nye beholdere - renovation" i budget 2019.

 • 363. Brugsretsaftale, legeplads i Højerup

  application/pdf icon brugsretsaftale_legeplads_beliggende_paa_hoejerupvej_18a_mtrk._nr._40a.pdf

  Resume

  Højerup Borgerforening ønsker at etablere og udbygge eksisterende legeplads på Højerupvej nr. 18a. I forbindelse med projektet skal der udarbejdes brugsretsaftale for arealet.

  KB skal tage til stilling til den ønskede brugsretsaftale.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  1. Brugsretsaftalen godkendes

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Det kommunalt ejede areal, beliggende på Højerupvej nr. 18a, matr. nr. 40b, Højerup By, Højerup har i dag en legeplads placeret på en lille del af grunden. Legepladsen er historisk set etableret af Højerup Borgerforening og benyttes som lokalt mødested for børnefamilier og andre borgere i landsbyen. I forbindelse med Højerup Borgerforenings ansøgning til Landsbypuljen er det blevet klart, at der ikke er en brugsretsaftale for det kommunalt ejede areal.

  Højerup Borgerforening vil med denne brugsretsaftale kunne disponere over hele det kommunalt ejede areal til etablering af ny og moderne legeplads samt bålhytte og bålplads. Denne brugsretsaftale fastlægger derfor de fremtidige rammer for legepladsen og det driftsmæssige ansvar i forbindelse med legepladsen.

  Arealet har været anvendt af Højerup Borgerforening i flere år, og dette formaliseres nu ved denne aftale. Aftalen starter ved godkendelse i KB, og fortsætter indtil den opsiges af en af parterne.

  Legepladsen vil indgå i Stevns Kommunes 2-årige legepladsinspektionsturnus der udføres af uvildig, certificeret legepladsinspektør. Ejer, Stevns Kommune, afholder omkostningen til inspektionen, modtager inspektionsrapporten, og formidler denne videre til brugshaver.
  Efter indgåelse af aftalen, påhviler det brugshaver at bringe orden i de forhold, der påpeges i inspektionsrapporten, og som derved ikke overholder gældende normer på området, udstedt af Dansk Standard.

  Højerup Borgerforening vil selv skulle forestå arbejdet med at fremskaffe finansiering til udbygningen og etableringen af legepladsen.

 • 364. Nyt aktivitetshus i Strøby Egede

  application/pdf icon aktivitetshus_i_stroeby_egede.pdfapplication/pdf icon qa_aktivitetshus_stroebyhjemmet_solstraalen.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._aktivitetshus_i_stroeby_egede_og_salg_af_stroebyhjemmet.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_angaaende_nedlaeggelse_og_salg_af_stroeby_hjemmet.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via DIR, SSU, AET og ØU, at

  1. der etableres et kulturhus/mødested i Acaciebo, Strøby Egede
  2. Strøbyhjemmets brugere og Klub Aktiv flyttes hertil
  3. der undersøges om andre foreninger kan være interesseret i huset
  4. Acaciebo oprettes som en ressource i Conventus, således at booking af huset foregår på samme vilkår som øvrige kommunale lokaler

  Direktionen, 9. september 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 23. september 2019, pkt. 207:

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Ad 1) Anbefales

  Ad 2) Anbefales

  Ad 3) Anbefales

  Ad 4) Anbefales

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 25. september 2019, pkt. 232:

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  1. anbefales
  2. anbefales
  3. anbefales
  4. anbefales

   

  Direktionens bemærkning den 26. september 2019:

   

  Følgende sager skal ses i sammenhæng:

  "Solstrålen fremtidig fysisk placering"

  "Salg af Strøbyhjemmet (lukket sag)"

  "Nyt aktivitetshus i Strøby Egede"

   

  Beslutning

  Udvalgenes indstillinger anbefales.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) finder, at beslutningsgrundlaget ikke er fyldestgørende og mangler bl.a.de økonomiske og menneskelige konsekvenser.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen Acaciebo, beliggende på Acacievej 54, Strøby Egede bliver pt. benyttet til børn med særlige behov.

  Huset rummer mulighed for, at der kan etableres et aktivitetshus for frivillige foreninger og brugergrupper. Huset har en størrelse og indretning der gør det muligt at have flere brugere på samme tid. Der er 4 større lokaler, hvoraf de 2 af dem har foldedør, således at de kan blive til ét stor rum. Derudover er der 5 mindre rum, og et fællesrum i forbindelse med et fuldt funktionelt køkken.
  Derudover er der en stor have der pt. er indrettet til børn med legehuse, gynge og sandkasse. Der er rig mulighed for, at der for eksempel kan etableres krolf-, kroket- eller petanquebane.
  Huset er indrettet således at gangbesværede og kørestolsbrugere har adgang.

  Der var i forbindelse med salget af det daværende Vallø Strand og ved sammenlægning af Acaciebo børnehave og Lærkehuset, ønske om, at Acaciebo blev et aktivitetshus. Dette ønske vil kunne realiseres ved, at Strøbyhjemmets pensionist- og brugergrupper rykkes hertil, samt at Lodbjerggårdsvejs Klub Aktiv og flyttes hertil. Derudover rummer huset stadig mulighed for, at øvrige foreninger og grupper kan benytte huset.

  Såfremt der bliver behov for det, vil der være mulighed for at etablere flere p-pladser.

   

   

  Økonomi

  Bygningen kræver ingen istandsættelse eller ombygning til ovenstående formål. Der vil dog være behov for mindre småreparationer efter en fraflytning af nuværende brugere. Estimat hertil 15.000,-

 • 365. Solstrålen - fremtidig fysisk placering

  application/pdf icon spoergsmaal_og_svar_-_bygningsmasse_i_stroeby_egede.pdfapplication/pdf icon hoeringsbrev_-_bygningsmasse_i_stroeby_egede.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_-_uden_personfoelsom_data.pdfapplication/pdf icon svarpaahoeringssvarvedrsolstraalen_-_dg.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om autismeklassen "Solstrålen" skal flytte fra nuværende placering på Acacievej 54 til Lodbjergaardsvej 10

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

  1. autismeklassen Solstrålen flytter til Lodbjergaardsvej 10 med virkning fra 1. august 2020
  2. anlægsønske på 1,2 mio. kr. til ombygning af Lodbjergsgårdsvej 10 medtages i budgetforslag 2020
  3. reservere anlægsønske på 150.000 kr. fra legepladspuljen til etablering af legeplads på Lodbjerggårdsvej 10

  Direktionen, 16. september 2019, pkt. 1:

  Anbefales

  Børn, Unge og Læring, 24. september 2019, pkt. 222:

  ad 1) Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A), Jacob Panton Kristiansen (V) og Jan Jespersen (Ø) anbefaler indstillingen

   

  Janne Halvor Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen. I sidste valgperiode, da Solstrålen blev flyttet fra lokaler på Strøby Skolen til Acaciebo, blev det også foreslået at Solstrålen skulle flytte til Lodbjerggårdvej 10. Ved den lejlighed fik det daværende Børneudvalg af vide, at Lodbjerggårdvej 10 på ingen måde var anvendelig og ikke kunne gøres anvendelig. Janne Halvor Jensen (O) mener ikke, at hun har set nogen dokumentation på, at børnegruppens behov har ændret sig, så Lodbjerggårdvej 10 nu kan opfylde de behov denne børnegruppe har. Tværtimod viser høringssvarene jo netop, at Lodbjerggårdvej 10 ikke er anvendelig. Derfor stemmer Janne Halvor Jensen (O) nej til at Solstrålen flytter fra Acaciebo til Lodbjerggårdvej 10.

   

  ad 2) Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A), Jacob Panton Kristiansen (V) og Jan Jespersen (Ø) anbefaler indstillingen

  Janne Halvor Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen

   

  ad 3) Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A), Jacob Panton Kristiansen (V) og Jan Jespersen (Ø) anbefaler indstillingen

  Janne Halvor Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen

   

  Beslutning

  BUL's flertalsindstillinger anbefales.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) finder, at beslutningsgrundlaget ikke er fyldestgørende og mangler bl.a.de  økonomiske og menneskelige konsekvenser.

   

  Sagsfremstilling

  Autismeklassen Solstrålen har på nuværende tidspunkt lokaler på Acacievej 54. Solstrålen er Stevns Kommunes specialiserede tilbud til børn med væsentlig og tunge autismeproblematikker, og er normeret 6 børn og har 3 fuldtidsansatte. Solstrålen er en del af Strøbyskolen, men et tilbud for hele Stevns Kommune.

   

  Solstrålen har pt 376 kvm på Acacievej 54, hvor der er god plads til gruppen aktiviteter, men gruppens behov kan opfyldes på mindre plads. En flytning til Lodbjerggårdsvej 10 vil betyde, at der vil være mindre plads til aktiviteterne, men der vil fortsat være plads til målgruppen, og lige under 20 kvadratmeter pr. barn/ansat.

   

  En flytning til Lodbjerggårdsvej 10 vil bringe autismeklassen tættere på Strøbyskolen, som den hører under. Det vurderes at være en fordel for samarbejdet mellem autismeklassen, ansatte og ledelsen.

   

  Flytningen indebærer, at der skal foretages en ændringer på bygningen så den lever op til reglerne for indretning af undervisningslokaler og så den dækker de praktiske behov, der er i Solstrålen. Ved den ændrede brug af bygningen skal der opnås ny ibrugtagninstilladelse, hvilket betyder, at bygningen skal leve op til kravene i BR18. Sammen med Solstrålens ledelse har Stevns Ejendomme foretaget en analyse af, hvad der skal ændres. Ændringerne indebærer blandt andet:

   

  • at der skal etableres ventilation i bygningen,
  • at der skal skaffes mere dagslys ved etablering af ovenlysvinduer
  • at der er rum som skal ændres i størrelse og form
  • at gulve og vægge males og lakeres
  • at køkkenet indrettes til undervisningsbrug
  • at der skal ombygges et badeværelse så der bliver pusleplads og handicapfaciliteter

   

  Der er alene arbejdet med ændringer, der vedrører den ændrede brug af bygningen og der er derfor ikke tale om at bygningen generelt bliver renoveret. Den samlede ombygning er beregnet til at koste 1,2 mio. kr., hvilket vil være et anlæg, der skal indarbejdes i budget 2020. Stevns Ejendomme forventer i tilfælde af flytningen, at disponere 150.000 kr. fra legepladspuljen til etablering af legeplads på Lodbjerggårdsvej 10 med mest mulig genanvendelse af legeredskaber fra Akaciebo.

   

  Forslaget om flytning er en del af en større rokade af bygninger og aktiviteter i Strøby Egede området, og skal ses i denne sammenhæng. Den samlede foreslåede bygningsrokade fremgår af vedhæftet bilag "høringsskrivelse". Dertil et "spørgsmål og svar", udsendt sammen med høring, vedhæftet sagen som bilag. Der er pt. ikke foretaget en samlet vurdering af driftsudgifterne ved rokaden, men der forventes ikke de store afvigelser i forhold til det nuværende budget. Eventuelle afvigelser medtages i budgetopfølgning 2020 og budget 2021.

   

  Forslaget har været sendt i Høring hos Strøbyskolens bestyrelsen, der har samarbejdet med forældregruppen til børn i Solstrålen om svar. Høringssvar er vedhæftet som bilag. Der er overstreget en række passager med personfølsom data i det vedhæftede høringssvar. Uredigeret høringssvar udleveres til udvalget på møde.

  Økonomi

  Sagen medfører at der skal indarbejdes et anlæg på 1,2 mio. kr. til ombygning af Lodbjerggårdsvej 10 i budget 2020. Herudover reserveres 150.000 kr. fra legepladspuljen i budget 2020 til etablering af legeplads på Lodbjerggårdsvej 10.

 • 366. Ankestatistik 2. kvartal 2019 - AET

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser 1. halvår 2019 på social- og beskæftigelsesområdet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked instilller til ØU via DIR og AET, at

  1. orienteringen om "Ankestatistik 1. halvår 2019 Stevns Kommune" tages til efterretning.

  Direktionen, 23. september 2019, pkt. 2:

  Anbefales taget til efterretning.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 25. september 2019, pkt. 233:

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  Taget til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg. Tallene herunder gælder afjorte sager i 1. halvår 2019 inden for Arbejdsmarkeds område

   

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Omgørelsespct. 0. Der er indbragt tre sager for Ankestyrelsen, Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i alle tre sager.
  • Lov om aktiv socialpolitik: Omgørelsespct. 31. Der er indbragt 16 sager for Ankestyrelsen. 11 er blevet stadfæstet. tre sager er hjemvist mens to sager er ophævet/omgjort.
  • Lov om social pension og lov om højeste, mellemste mv. førtidspension: Omgørelsespct: 0. Der er indbragt to sager for Ankestyrelsen, som begge er blevet stadfæstet. 
  • Sygedagpengeloven: Omgørelsespct. 43. Der er indbragt 9 sager for Ankestyrelsen. Fire afgørelser er blevet stadfæstet, to sager er blevet ophævet/omgjort, en sag er hjemvist til yderligere belysning mens to sager er afvist.
  • Samlet set har Arbejdsmarked en omgørelsespct. på 28,6 pct. mens landsgennemsnittet er 27,8 pct. Her er der altså tale om en ganske lille afvigelse fra gennemsnittet.  

   

  Der bør udvises forsigtighed med at drage konklusioner på baggrund af ovenstående. Det begrænsede antal sager, gør det statistiske grundlag spinkelt. Det anslåes at Stevns Kommune træffer tæt på 10.000 afgørelser i løbet af et år.

   

  Arbejdsmarkeds kommentarer:

  Sygedagpengeloven har haft 9 sager i Ankestyrelsen, som fordeler sig således:

  Stadfæstelse 4 sager.

  Ændring 2 sager: Begge ændringer hidrører samme personsag, vi har lavet fejl i forhold til beskæftigelseskravet og deraf en afledt fejl i forhold til refusion.

  Hjemvisning 1 sager: I forhold til den hjemviste sag, mener Ankestyrelsen ikke den var tilstrækkelig lægeligt belyst, hvorfor den er hjemvist. Der afventes pt. ny status før der træffes en ny afgørelse.

  Afvisning 2 sager

  Lov om aktiv socialpolitik 16 afgjorte sager, som fordeler sig således:

  Stadfæstelse 11 sager.

  Ændringer 2 sager: Hidrører fastholdelse af tilbagebetaling, med en fejlbehæftet beregning af det tilbagebetalingspligtige beløb.

  Hjemvisning 3 sager: De hjemviste sager handler primært om indhentelse af yderligere oplysninger til belysning af sagerne.

   

  Se bilag "Ankestyrelsens Statistikker" for tabel: "Afgørelser fordelt efter afgørelsestyper og sagstype 1. halvår 2019", samt definitioner på: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse.

 • 367. Ankestatistik 2. kvartal 2019 - BUL

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune_003.pdf

  Resume

  BUL orienteres om statistik fra ankestyrelsen på BUL´s område for 2. kvartal 2019

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til ØU, via DIR og BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Direktionen, 23. september 2019, pkt. 4:

  Anbefales taget til efterretning.

   

  Børn, Unge og Læring, 24. september 2019, pkt. 227:

  Ikke tilstede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Taget til efterrtning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg. Tallene herunder gælder afgjorte sager i 1. halvår 2019 inden for området for Udsatte børn og unge.

   

  Der er afgjort 8 sager i 1. halvår 2019. Der er cirka 500 aktive sager i afd. for udsatte børn og unge. Det varierer fra sag til sag hvor mange afgørelser, om nogen, der er truffet i første halvår 2019.

   

  Disse fordeler sig som nedenstående ift. afgørelser.

   

  • 1 er stadfæstet
  • 3 er ændret/ophævet
  • 3 er hjemvist
  • 1 er afvist/henvist

   

  Det er svært at konkludere sikkert, da der er tale om et meget lavt antal af afgørelser inden for Børn- og Lærings område.

   

  Statistik fra ankestyrelsen er vedhæftet som bilag.

 • 368. Ankestatistik 2. kvartal 2019 - SSU

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser 1. halvår 2019 på social- og beskæftigelsesområdet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til ØU, via DIR og SSU, at

  1. orienteringen om Ankestatistik 1. halvår 2019 Stevns Kommune tages til efterretning

  Direktionen, 23. september 2019, pkt. 3:

  Anbefales taget til efterretning.

   

  Social og Sundhed, 23. september 2019, pkt. 205:

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg. 

   

  • Lov om aktiv socialpolitik: I alt 26 sager indenfor Servicelovsområdet og de 18 er inden for vores område i Sundhed & Omsorg.

  Omgørelsespct. 31.

  12 sager er blevet stadfæstet. 3 sager er hjemvist, mens 3 sager er ophævet/omgjort.

   

   

  Kommentar til opgørelse:

  Hjælpemiddelafdelingen har haft 16 sager, 12 er stadfæstet, 3 er afvist og 1 er ændret/ophævet.

   

  Visitationen har haft 1 sag, der er stadfæstet og en sag, som Ankestyrelsen har afvist.

   

  Den enkelte omgjorte sag drejer sig om en § 100-sag. Borger har gennem flere år fået dækket nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100. Der er ved revurderingen i 2018 indgivet ansøgning på at få dækket yderligere udgifter. En del af de nye udgifter gives der afslag på og det får Stevns Kommune medhold i.

   

  Der blev i samme afgørelse fra Stevns Kommune givet afslag på dækning af udgift til medicinsk cannabis, der var ordineret fra sygehus. Ankestyrelsen omgjorde vores afgørelse, så nu skal der beregnes hvad udgiften har været i perioden fra ansøgning indkom frem til maj 2019, hvorfra medicinen dækkes efter de almindelige regler for medicin.

   

  Det anslås, når det løseligt er beregnet, at det er en udgift på ca. 80.000 kr. som vi nu skal dække.

   

  Lov om aktiv socialpolitik omfatter udover vores center også Børn og læring.

   

  Se bilag "Ankestyrelsens Statistikker" for tabel: "Afgørelser fordelt efter afgørelsestyper og sagstype 1. halvår 2019", samt definitioner på: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse.

 • 369. Salg af Strøbyhjemmet

  Beslutning

  Afventer KB's beslutning.

 • 370. Salg af grund - T

  Beslutning

  Sagen begæret i KB

 • 371. Diverse orienteringer - ØU den 1. oktober 2019 (Lukket)

 • 372. Underskriftsark (Lukket)